Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østjyllands Politi og Aarhus Kommune"

Transkript

1 Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Socialforvaltningen & Børn og Unge Forebyggelse af radikalisering og diskrimination Den 7.april 2014 Kort beskrivelse af strategier og indsatser vedr.: Forebyggelse af radikalisering og diskrimination Indsatsen er startet i 2007 som et pilotprojekt med det formål at forebygge radikalisering af unge såvel politisk som religiøst - og derved fremme tryghed og trivsel. Projektet overgik 1.januar 2011 til drift under ledelse af SSP Aarhus. Baggrund: Indsatsen er iværksat inspireret af PET s kampagne Politi mod terror for politikredsene i Østjyllands Politi igangsatte her på eget initiativ en forebyggende indsats mod terror. I januar 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, hvor terrorforebyggelsen blev ændret til en forebyggende indsats mod voldelig radikalisering. SSP-Aarhus Grøndalsvej 2 Postboks Viby J Leder: Toke Agerschou Mail: Telefon direkte: Definitioner og begrebsafklaringer: Radikalisering forstås som: - En proces, der fører til, at en person i stigende grad accepterer anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller religiøse mål. - Risikoadfærd i forhold til andre (tryghed) og egen person (trivsel). Her afgrænses til voldelig ekstremisme, der forstås som: - Anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller religiøse mål. Radikalisering ses som et fænomen, der kan optræde i ekstremistiske politiske og religiøse miljøer. Diskrimination forstås i overensstemmelse med dansk lovgivning som en forskelsbehandling, der medfører, at en person får en ringere behandling og muligheder end andre på grund af f.eks. køn, hudfarve, religion, politisk anskuelse, national, social eller etnisk oprindelse. Indsatsen arbejder desuden med begrebet institutionel diskrimination, der forstås som en organisations/institutions svigtende evne til at yde en relevant og professionel service til brugerne p.g.a. disses hudfarve, kultur eller etniske tilhørsforhold herunder også virkningen af medarbejderes ubevidste fordomme, uvidenhed m.m.

2 Diskrimination, anses som en af de mest betydende faktorer i skabelse af vækstgrundlaget for radikalisering. Vi tager derfor i indsatsen, for så vidt angår vækstgrundlaget, afsæt i: - At et bæredygtigt og sammenhængende samfund udvikles på tværs af social baggrund, etnisk og kulturelt tilhørsforhold. - At sammenhængskraft understøttes af, at alle oplever og bruger medborgerskab. - At oplevelse af diskrimination og manglende oplevelse af medborgerskab er en af flere faktorer, der kan føre til radikalisering. - At forebyggelse af radikalisering også omfatter en aktiv indsats mod diskrimination. Beskrivelse af indsatsen: Indsatsen er et samarbejde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, der gennemføres som et supplement til den eksisterende kriminalpræventive indsats for unge op til 18 år. Indsatsen har fra starten været målrettet unge op til 25 år. I forbindelse med budgetforlig 2012 Kommune blev der vedtaget en handlingsplan om målretning af indsats for de over 18-årige (se s.6). Radikalisering er således i praksis indført i det kriminalpræventive arbejde (med afsæt i forebyggelsestrekanten) som risikofaktor på linje med andre adfærdsparametre skolefravær, misbrug, udadreagerende adfærd o.l. Mål og delmål: Strategien er at anskue radikalisering på samme måde som øvrigt kriminalitetsforebyggende arbejde, der kræver en generel, en grupperelateret og en specifik indsats. Målet er som nævnt at forebygge radikalisering af unge, såvel politisk som religiøst betinget, og derigennem fremme tryghed og trivsel. Der arbejdes løbende med fire centrale delmål/indsatser: - Planlægning og udførelse af en koordineret forebyggelse af radikalisering. - Vejledning og rådgivning om radikalisering. - Afdækning af radikalisering i grupper eller hos enkeltpersoner. - Håndtering af enkeltsager vedrørende radikaliseringstruede unge. Organisering: Indsatsen er iværksat efter et fælles initiativ fra direktøren for Børn og Unge, Socialdirektøren og Politidirektøren. Disse modtager jævnligt en status på indsatsen med henblik på fortsættelse og udvikling af de igangværende og planlagte initiativer. Indsatsen er organiseret således, at justeringer i driften besluttes i Lokalrådet SSP Aarhus / Det Tværgående Områdesamarbejde. Indsatsens daglige drift gennemføres af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af SSP, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, Østjyllands Politi samt Børn og Ungeforvaltningen. Side 2 af 7

3 Indsatser: Det kræver særlig viden at kunne spotte / identificere radikalisering samt særlige kompetencer at kunne gennemføre en forebyggende indsats. Forebyggelse af radikalisering relaterer til Straffelovens 114 (terrorparagraffen) og andre politisk eller religiøst motiverede kriminelle handlinger. Der er udfordringer mellem på den ene side de grundlovssikrede rettigheder om ytringsfrihed og på den anden overtrædelse af denne del af Straffeloven inklusiv en særlig risiko for andres sikkerhed og for den unges egen fremtid og trivsel. En specialiseret indsats indenfor dette arbejdsfelt indeholder derfor følgende indsatsområder: A. Planlægning og udførelse af en koordineret forebyggelse af radikalisering: - Drive en tværsektoriel og tværfaglig arbejdsgruppe med deltagelse af Østjyllands Politi og Aarhus Kommune. B. Vejledning og rådgivning om radikalisering - Drive et Informationshus til modtagelse af henvendelser om radikalisering samt rådgivning og vejledning i forbindelse hermed. - Opkvalificere og udbrede viden om radikalisering og forebyggelsen heraf til medarbejdere, der underviser/arbejder med børn og unge. - Udbrede viden om radikalisering til institutioner og foreninger. - Udbrede erfaringerne fra indsatsen Kommune til de øvrige kommuner i Østjyllands Politikreds. - Komme i direkte dialog med unge. C. Afdækning af radikalisering i grupper eller hos enkeltpersoner - Ved henvendelser om bekymring for radikalisering at undersøge om der er tale om radikalisering, og hvorledes dette i givet fald kommer til udtryk. D. Håndtering af enkeltsager om radikaliseringstruede personer - Ved konstatering af bekymrende radikaliseret risikoadfærd at rådgive og vejlede om passende forebyggende indsats, og/eller iværksætte specialiseret mentorforløb til forebyggelse af eller stoppe yderligere udvikling af radikaliseret risikoadfærd. - Tilbyde potentielle eller hjemvendte Syriensfrivillige rådgivning, vejledning og evt. exitindsats. - Tilbyde forældre til radikaliserede eller radikaliseringstruede unge rådgivning og sparring f.eks. i form af forældrenetværk. I januar 2010 blev Infohuset igangsat. Her kan offentlige ansatte og private borgere henvende sig med bekymringer om specifikke unge. Infohuset er bemandet af politiet, som bag sig har indsatsens tværfaglige arbejdsgruppe, der medvirker til en afklaring af henvendelserne d.v.s. er der Side 3 af 7

4 tale om uskyldigt ungdomsoprør, eller er der basis for en kortlægning af den unges omgangskreds, skolegang o.s.v. På baggrund heraf tager arbejdsgruppen stilling til evt. tiltag fra starten af 2011 har der i den forbindelse været mulighed for at tildele den unge en mentor (se beskrivelse nedenstående). I sammenhæng med udgivelse af bogen Forklædt som nazist i oktober 2010 blev der skabt en del offentlig opmærksomhed omkring det højreradikale miljø. I forbindelse med statusredegørelse til Direktøren for Børn og Unge, Socialdirektøren og Politidirektøren blev det aftalt, at der ved overgangen til drift primo 2011 skulle sættes øget fokus på det højreradikale miljø. Med forankring i den tværfaglige arbejdsgruppe blev der i foråret / sommeren 2011 foretaget en afdækning af miljøet med henblik på fortsættelse af eksisterende og evt. igangsættelse af nye forebyggende tiltag. Sammenfattende opsamling blev afleveret til de 3 direktører i okt Efterfølgende er der på såvel individuelt som netværksbasis (etableret i efteråret 2013) arbejdet med forældre til unge fra højrefløjsmiljøet. Aarhus har i efteråret 2013 været en del af en national kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøer, som SFI gennemfører for Social-, Integrations- og Børneministeriet - rapport er klar forår Den tværfaglige indsats deltog i koordineringen af de forebyggende initiativer og opsamling/opfølgning herpå i forbindelse med Danish Defence Leagues demonstration og moddemonstrationen 31.marts Mentorindsats: Sammen med Københavns Kommune og PET var Aarhusindsatsen i partner i Integrationsministeriet EU-projekt - Deradicalisation targeted intervention. Hensigten med projektet var at begrænse tilgang til de radikaliserede miljøer og hjælpe personer ud, ved at udvikle bekymringssamtaler og mentorprogram. Medio oktober 2010 blev udpeget 9 lokale Aarhus-mentorer. Kompetencemæssigt blev mentorkorpset sammensat i henhold til at kunne handle i forhold til højre- og venstrepolitisk samt religiøs funderet radikalisering. Primo 2011 gennemførtes et uddannelsesforløb med henblik på udvikling af redskaber til optimering af mentorrollen. 3 kommunalt ansatte og 1 politiansat har oktober 2010 gennemgået et tilsvarende uddannelsesforløb med henblik på løbende sparring med og coaching af mentorerne under titlen mentorkonsulenter. Der har derfor fra foråret 2011 været mulighed for at tilbyde en mentor som en intervention i forhold til en ung, hvor der er bekymring for radikalisering. Der har pr. april 2014 været igangsat 20 mentorforløb (og flere er under udvikling/aftale), hvor en ung og dennes forældre har sagt ja tak til at få koblet en mentor på. Side 4 af 7

5 I efteråret 2011 startede et samarbejde med Aarhus Universitet Psykologisk Institut v/professor Preben Bertelsen, som via sit arbejde med begrebet tilværelsespsykologi har bidraget til en yderligere kompetenceudvikling af såvel mentorer som mentorkonsulenter. Hensigten er at implementere brugbare redskaber i arbejdet med de unge mentees, som ofte mangler grundlæggende tilværelseskompetencer, hvilket kan være medvirkende til at de fastholdes i ekstremistiske miljøer. EU-projektet blev afsluttet med udgangen af juni 2012 med implementering af dokumentations- og evalueringsredskaber, så metoder og erfaringer er opsamlet til videre brug i en fortsat mentorindsats. I juli 2012 blev der via satspuljer, afsat til dette tema i forbindelse med Finansloven 2012, indgået aftale med Social- og Integrationsministeriet om medfinansiering af den fortsatte mentorindsats til udgangen af Herefter er indsatsen sat i drift i regi af Socialforvaltningen. Med basis i den ministerielle økonomi er der med professor Preben Bertelsen i efteråret 2012 udviklet og gennemført et særlig tilrettelagt uddannelsesforløb af 3 nye mentorer. Inkl. frafald i den oprindelige mentorgruppe er der igen 9 aktive mentorer. Digitaliseret indsats mod radikalisering blandt unge Ligeledes via en puljebevilling fra Social og Integrationsministeriet har Aarhusindsatsen i 2012-medio 2013 deltaget i et projektsamarbejde med Center for Digital Pædagogik (tidl.cyberhus - et online klubhus med rådgivning for børn og unge). Projektets mål om at begrænse radikaliseringen af unge, understøtte eksisterende rådgivende tilbud og samtidig give de unge reelle digitale alternativer og modbilleder gennem information, brugerinddragelse og debat er i begrænset grad blevet indfriet. Dette skyldes dels at fokus er gået mere i retningen af ''Jeg føler mig anderledes''(fordi den unge er del af en kulturel eller religiøs minoritet), dels den korte indfasnings- og afprøvningstid samt temaets heldigvis begrænsede udbredelse. På det digitale område vil Aarhusindsatsen fremover sigte mod deltagelse i nationalt udviklede fora evt. i regi af Socialstyrelsen eller Politiet. Dialogbaseret workshop for unge: Under titlen Udvidet dialog med og rådgivning af unge i bl.a. tosprogede miljøer om radikalisering er der via en puljebevilling fra Social og Integrationsministeriet i foråret 2012 udviklet en såkaldt dialogbaseret workshop målrettet unge i folkeskolernes 9. og 10.klasser samt gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser. Projektets idé er via tidlig indsats at opnå kontakt og komme i en mere nærværende og involverende dialog med de unge, end den der opnås ved en generel oplægsbaseret information. Workshopmodellen, der består af et 2 timers forløb + lærermaterialepakke med elevopgaver, er inspireret af en engelsk model WRAP (Workshop to Raise Awareness of Prevent). Side 5 af 7

6 I perioden fra august 2012 til marts 2014 er der gennemført workshop i 70 klasser og hold. Siden foråret 2013 er der sideløbende arbejdet med udvikling af en voksenmodel workshop målrettet dels forældre, dels fagvoksne med tilknytning til unge. Fagmodellen er nu testet og klar til at blive bredt ud til de potentielle målgrupper. Forældremodellen er under afsluttende tests. Projektet kører med eksterne tilskud frem til 30.juni 2014, og vi arbejder p.t. på driftsmuligheder med henblik på fortsat indsats fra august Målrettet indsats for over 18-årige Budgetforligspartierne ønskede i forbindelse med budgetforliget for 2012 en handlingsplan for et styrket fokus på antiradikaliseringsindsatsen Kommune. Forligspartierne vedtog i foråret 2012 en handlingsplan for en udvidelse af den eksisterende anti-radikaliseringsindsats på børn og ungeområdet Kommune, således at den tilpasses og målrettes de over 18-årige. Opgaven er forankret i Socialforvaltningen, og der er tale om et midlertidigt projekt, der løber fra 1. juli 2013 til 31. december Udvidelsen af antiradikaliseringsindsatsen indebærer fem hovedopgaver: - Lokal kortlægning af området behov, omfang og typologi. - Projekt- og organisationsudvikling af et exitprogram for unge over 18 år omfattende radikalisering og ekstremisme. - Udarbejdelse af en videns- og kompetencebank. - Vidensdeling med kommuner i Østjyllands Politikreds og nationalt. - Puljesøgning til finansiering af udvidelse af indsatsen. Indsatsen er organiseret med en styregruppe som sætter de strategiske rammer samt en driftsgruppe, som håndterer henvendelser om bekymring for radikalisering vedr. unge over 18 årige. Derudover er indsatsens fire nøglepersoner bindeled til 0-18 års indsatsen som medlemmer af den tværfaglige arbejdsgruppe. Modelkommune: På ønske fra Demokratikontoret under Social-, Integrations- og Børneministeriet er Aarhus indgået som modelkommune i relation til arbejdet med dels at afdække dels fortsat at forebygge radikalisering blandt unge. En aftale indeholdende såvel fordele som forpligtigelser for Aarhus Kommune er godkendt og underskrevet ultimo marts Januar 2014 har et møde mellem Ministeriet og repræsentanter fra den tværfaglige arbejdsgruppe afstukket retning og indhold på Aarhus fremtidige funktion som modelkommune. Udbredelse af antiradikaliseringsindsats i Østjyllands Politikreds Via en pulje i PET har Aarhusindsatsen udbredt erfaringerne fra Aarhus om forebyggelse af radikalisering blandt unge, til hele Østjyllands Politikreds. Projektet blev gennemført efterår 2012 og forår 2013 med dialogmøder i politikredsens 6 Lokalråd udover Aarhus, samt oplæg for frontmedarbejdere i de kommuner, der ønskede det. Side 6 af 7

7 Dialog med det somaliske miljø Der er ifm. den almindelige indsats til forebyggelse af radikalisering, og som opfølgning på konference vedr. radikalisering i det somaliske miljø, ført løbende dialog med de somaliske foreninger/moskéer. Der er åbnet dialog om hvilke samarbejdsfelter, der eksisterer mellem de somaliske foreninger og kommune/politi vedr. fremme af integration og forebyggelse af radikalisering bl.a. forebyggelse af Syriensrejser indgår som diskussionspunkt i denne dialog Det somaliske miljø er klanbaseret og uden fælles repræsentation, hvorfor dialog og samarbejde er en langsigtet investering, hvor en stor del af dialogen foregår med foreningerne/moskéerne enkeltvis. Beredskab ift. Syriensfrivillige fra Aarhus Der er i slutningen af 2013 etableret beredskab ift. Syriensfrivillige fra Aarhus. Beredskabet er forebyggende, og foregår i et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet. Der arbejdes forebyggende med personer med ophold -området. Der arbejdes således ikke med personer, der opholder sig i Syrien eller omkringliggende lande, mens de opholder sig dér. Der arbejdes på grundlag af internationale forskningsresultater, der viser, at ophold i konfliktzoner øger risikoen for radikalisering betydeligt. Beredskabet søger via bekymringshenvendelser til Info-huset at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme som følge af deltagelse i konflikten i Syrien med to typer ydelser: - Individuel vejledning og rådgivning til personer, der påtænker at rejse til Syrien og deltage i konflikten, enten som nødhjælpsarbejder eller kombattant, eller er kommet tilbage, efter at have deltaget i konflikten. For de tilbagevendte foregår der et efterværn, der bl.a. kan indeholde debriefing, psykologsamtale, lægehjælp, mentorkontakt og deltagelse i exit-program. - Vejledning og rådgivning til pårørende til personer, der påtænker at rejse til Syrien og deltage i konflikten eller er kommet tilbage, efter at have deltaget i konflikten. Foregår både i netværk og individuelt. Dialog med bestyrelsen for moskeen Grimhøjvej og MUC Det er under arbejdet med afdækning af risikogrupperinger ift. radikalisering konstateret, at nogle persongrupperinger i denne målgruppe har deres gang i moskéen på Grimhøjvej både ift. Syriensrejsende og personer, hvor der er anden bekymring for radikalisering. Der er derfor indledt dialog med bestyrelsen for moskeen om håndtering af denne situation og mere generelt om forebyggelse af radikalisering. I forlængelse heraf er der indledt en dialog med MUC (Muslimsk UngdomsCenter en salafistisk forening), som har base i moskeen. Toke Agerschou Leder SSP-Aarhus Side 7 af 7

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013. Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering,

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

APRIL 2015. Kombineret Ungdomsuddannelse. Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes

APRIL 2015. Kombineret Ungdomsuddannelse. Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes # APRIL 2015 [ ] Kombineret Ungdomsuddannelse Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes RetrospekSTIV Et tilbageblik på Polar Rom og flidspræmier Af ledergruppen, Assens

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere