Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østjyllands Politi og Aarhus Kommune"

Transkript

1 Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Socialforvaltningen & Børn og Unge Forebyggelse af radikalisering og diskrimination Den 7.april 2014 Kort beskrivelse af strategier og indsatser vedr.: Forebyggelse af radikalisering og diskrimination Indsatsen er startet i 2007 som et pilotprojekt med det formål at forebygge radikalisering af unge såvel politisk som religiøst - og derved fremme tryghed og trivsel. Projektet overgik 1.januar 2011 til drift under ledelse af SSP Aarhus. Baggrund: Indsatsen er iværksat inspireret af PET s kampagne Politi mod terror for politikredsene i Østjyllands Politi igangsatte her på eget initiativ en forebyggende indsats mod terror. I januar 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, hvor terrorforebyggelsen blev ændret til en forebyggende indsats mod voldelig radikalisering. SSP-Aarhus Grøndalsvej 2 Postboks Viby J Leder: Toke Agerschou Mail: Telefon direkte: Definitioner og begrebsafklaringer: Radikalisering forstås som: - En proces, der fører til, at en person i stigende grad accepterer anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller religiøse mål. - Risikoadfærd i forhold til andre (tryghed) og egen person (trivsel). Her afgrænses til voldelig ekstremisme, der forstås som: - Anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller religiøse mål. Radikalisering ses som et fænomen, der kan optræde i ekstremistiske politiske og religiøse miljøer. Diskrimination forstås i overensstemmelse med dansk lovgivning som en forskelsbehandling, der medfører, at en person får en ringere behandling og muligheder end andre på grund af f.eks. køn, hudfarve, religion, politisk anskuelse, national, social eller etnisk oprindelse. Indsatsen arbejder desuden med begrebet institutionel diskrimination, der forstås som en organisations/institutions svigtende evne til at yde en relevant og professionel service til brugerne p.g.a. disses hudfarve, kultur eller etniske tilhørsforhold herunder også virkningen af medarbejderes ubevidste fordomme, uvidenhed m.m.

2 Diskrimination, anses som en af de mest betydende faktorer i skabelse af vækstgrundlaget for radikalisering. Vi tager derfor i indsatsen, for så vidt angår vækstgrundlaget, afsæt i: - At et bæredygtigt og sammenhængende samfund udvikles på tværs af social baggrund, etnisk og kulturelt tilhørsforhold. - At sammenhængskraft understøttes af, at alle oplever og bruger medborgerskab. - At oplevelse af diskrimination og manglende oplevelse af medborgerskab er en af flere faktorer, der kan føre til radikalisering. - At forebyggelse af radikalisering også omfatter en aktiv indsats mod diskrimination. Beskrivelse af indsatsen: Indsatsen er et samarbejde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, der gennemføres som et supplement til den eksisterende kriminalpræventive indsats for unge op til 18 år. Indsatsen har fra starten været målrettet unge op til 25 år. I forbindelse med budgetforlig 2012 Kommune blev der vedtaget en handlingsplan om målretning af indsats for de over 18-årige (se s.6). Radikalisering er således i praksis indført i det kriminalpræventive arbejde (med afsæt i forebyggelsestrekanten) som risikofaktor på linje med andre adfærdsparametre skolefravær, misbrug, udadreagerende adfærd o.l. Mål og delmål: Strategien er at anskue radikalisering på samme måde som øvrigt kriminalitetsforebyggende arbejde, der kræver en generel, en grupperelateret og en specifik indsats. Målet er som nævnt at forebygge radikalisering af unge, såvel politisk som religiøst betinget, og derigennem fremme tryghed og trivsel. Der arbejdes løbende med fire centrale delmål/indsatser: - Planlægning og udførelse af en koordineret forebyggelse af radikalisering. - Vejledning og rådgivning om radikalisering. - Afdækning af radikalisering i grupper eller hos enkeltpersoner. - Håndtering af enkeltsager vedrørende radikaliseringstruede unge. Organisering: Indsatsen er iværksat efter et fælles initiativ fra direktøren for Børn og Unge, Socialdirektøren og Politidirektøren. Disse modtager jævnligt en status på indsatsen med henblik på fortsættelse og udvikling af de igangværende og planlagte initiativer. Indsatsen er organiseret således, at justeringer i driften besluttes i Lokalrådet SSP Aarhus / Det Tværgående Områdesamarbejde. Indsatsens daglige drift gennemføres af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af SSP, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, Østjyllands Politi samt Børn og Ungeforvaltningen. Side 2 af 7

3 Indsatser: Det kræver særlig viden at kunne spotte / identificere radikalisering samt særlige kompetencer at kunne gennemføre en forebyggende indsats. Forebyggelse af radikalisering relaterer til Straffelovens 114 (terrorparagraffen) og andre politisk eller religiøst motiverede kriminelle handlinger. Der er udfordringer mellem på den ene side de grundlovssikrede rettigheder om ytringsfrihed og på den anden overtrædelse af denne del af Straffeloven inklusiv en særlig risiko for andres sikkerhed og for den unges egen fremtid og trivsel. En specialiseret indsats indenfor dette arbejdsfelt indeholder derfor følgende indsatsområder: A. Planlægning og udførelse af en koordineret forebyggelse af radikalisering: - Drive en tværsektoriel og tværfaglig arbejdsgruppe med deltagelse af Østjyllands Politi og Aarhus Kommune. B. Vejledning og rådgivning om radikalisering - Drive et Informationshus til modtagelse af henvendelser om radikalisering samt rådgivning og vejledning i forbindelse hermed. - Opkvalificere og udbrede viden om radikalisering og forebyggelsen heraf til medarbejdere, der underviser/arbejder med børn og unge. - Udbrede viden om radikalisering til institutioner og foreninger. - Udbrede erfaringerne fra indsatsen Kommune til de øvrige kommuner i Østjyllands Politikreds. - Komme i direkte dialog med unge. C. Afdækning af radikalisering i grupper eller hos enkeltpersoner - Ved henvendelser om bekymring for radikalisering at undersøge om der er tale om radikalisering, og hvorledes dette i givet fald kommer til udtryk. D. Håndtering af enkeltsager om radikaliseringstruede personer - Ved konstatering af bekymrende radikaliseret risikoadfærd at rådgive og vejlede om passende forebyggende indsats, og/eller iværksætte specialiseret mentorforløb til forebyggelse af eller stoppe yderligere udvikling af radikaliseret risikoadfærd. - Tilbyde potentielle eller hjemvendte Syriensfrivillige rådgivning, vejledning og evt. exitindsats. - Tilbyde forældre til radikaliserede eller radikaliseringstruede unge rådgivning og sparring f.eks. i form af forældrenetværk. I januar 2010 blev Infohuset igangsat. Her kan offentlige ansatte og private borgere henvende sig med bekymringer om specifikke unge. Infohuset er bemandet af politiet, som bag sig har indsatsens tværfaglige arbejdsgruppe, der medvirker til en afklaring af henvendelserne d.v.s. er der Side 3 af 7

4 tale om uskyldigt ungdomsoprør, eller er der basis for en kortlægning af den unges omgangskreds, skolegang o.s.v. På baggrund heraf tager arbejdsgruppen stilling til evt. tiltag fra starten af 2011 har der i den forbindelse været mulighed for at tildele den unge en mentor (se beskrivelse nedenstående). I sammenhæng med udgivelse af bogen Forklædt som nazist i oktober 2010 blev der skabt en del offentlig opmærksomhed omkring det højreradikale miljø. I forbindelse med statusredegørelse til Direktøren for Børn og Unge, Socialdirektøren og Politidirektøren blev det aftalt, at der ved overgangen til drift primo 2011 skulle sættes øget fokus på det højreradikale miljø. Med forankring i den tværfaglige arbejdsgruppe blev der i foråret / sommeren 2011 foretaget en afdækning af miljøet med henblik på fortsættelse af eksisterende og evt. igangsættelse af nye forebyggende tiltag. Sammenfattende opsamling blev afleveret til de 3 direktører i okt Efterfølgende er der på såvel individuelt som netværksbasis (etableret i efteråret 2013) arbejdet med forældre til unge fra højrefløjsmiljøet. Aarhus har i efteråret 2013 været en del af en national kortlægning af antidemokratiske og ekstremistiske miljøer, som SFI gennemfører for Social-, Integrations- og Børneministeriet - rapport er klar forår Den tværfaglige indsats deltog i koordineringen af de forebyggende initiativer og opsamling/opfølgning herpå i forbindelse med Danish Defence Leagues demonstration og moddemonstrationen 31.marts Mentorindsats: Sammen med Københavns Kommune og PET var Aarhusindsatsen i partner i Integrationsministeriet EU-projekt - Deradicalisation targeted intervention. Hensigten med projektet var at begrænse tilgang til de radikaliserede miljøer og hjælpe personer ud, ved at udvikle bekymringssamtaler og mentorprogram. Medio oktober 2010 blev udpeget 9 lokale Aarhus-mentorer. Kompetencemæssigt blev mentorkorpset sammensat i henhold til at kunne handle i forhold til højre- og venstrepolitisk samt religiøs funderet radikalisering. Primo 2011 gennemførtes et uddannelsesforløb med henblik på udvikling af redskaber til optimering af mentorrollen. 3 kommunalt ansatte og 1 politiansat har oktober 2010 gennemgået et tilsvarende uddannelsesforløb med henblik på løbende sparring med og coaching af mentorerne under titlen mentorkonsulenter. Der har derfor fra foråret 2011 været mulighed for at tilbyde en mentor som en intervention i forhold til en ung, hvor der er bekymring for radikalisering. Der har pr. april 2014 været igangsat 20 mentorforløb (og flere er under udvikling/aftale), hvor en ung og dennes forældre har sagt ja tak til at få koblet en mentor på. Side 4 af 7

5 I efteråret 2011 startede et samarbejde med Aarhus Universitet Psykologisk Institut v/professor Preben Bertelsen, som via sit arbejde med begrebet tilværelsespsykologi har bidraget til en yderligere kompetenceudvikling af såvel mentorer som mentorkonsulenter. Hensigten er at implementere brugbare redskaber i arbejdet med de unge mentees, som ofte mangler grundlæggende tilværelseskompetencer, hvilket kan være medvirkende til at de fastholdes i ekstremistiske miljøer. EU-projektet blev afsluttet med udgangen af juni 2012 med implementering af dokumentations- og evalueringsredskaber, så metoder og erfaringer er opsamlet til videre brug i en fortsat mentorindsats. I juli 2012 blev der via satspuljer, afsat til dette tema i forbindelse med Finansloven 2012, indgået aftale med Social- og Integrationsministeriet om medfinansiering af den fortsatte mentorindsats til udgangen af Herefter er indsatsen sat i drift i regi af Socialforvaltningen. Med basis i den ministerielle økonomi er der med professor Preben Bertelsen i efteråret 2012 udviklet og gennemført et særlig tilrettelagt uddannelsesforløb af 3 nye mentorer. Inkl. frafald i den oprindelige mentorgruppe er der igen 9 aktive mentorer. Digitaliseret indsats mod radikalisering blandt unge Ligeledes via en puljebevilling fra Social og Integrationsministeriet har Aarhusindsatsen i 2012-medio 2013 deltaget i et projektsamarbejde med Center for Digital Pædagogik (tidl.cyberhus - et online klubhus med rådgivning for børn og unge). Projektets mål om at begrænse radikaliseringen af unge, understøtte eksisterende rådgivende tilbud og samtidig give de unge reelle digitale alternativer og modbilleder gennem information, brugerinddragelse og debat er i begrænset grad blevet indfriet. Dette skyldes dels at fokus er gået mere i retningen af ''Jeg føler mig anderledes''(fordi den unge er del af en kulturel eller religiøs minoritet), dels den korte indfasnings- og afprøvningstid samt temaets heldigvis begrænsede udbredelse. På det digitale område vil Aarhusindsatsen fremover sigte mod deltagelse i nationalt udviklede fora evt. i regi af Socialstyrelsen eller Politiet. Dialogbaseret workshop for unge: Under titlen Udvidet dialog med og rådgivning af unge i bl.a. tosprogede miljøer om radikalisering er der via en puljebevilling fra Social og Integrationsministeriet i foråret 2012 udviklet en såkaldt dialogbaseret workshop målrettet unge i folkeskolernes 9. og 10.klasser samt gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser. Projektets idé er via tidlig indsats at opnå kontakt og komme i en mere nærværende og involverende dialog med de unge, end den der opnås ved en generel oplægsbaseret information. Workshopmodellen, der består af et 2 timers forløb + lærermaterialepakke med elevopgaver, er inspireret af en engelsk model WRAP (Workshop to Raise Awareness of Prevent). Side 5 af 7

6 I perioden fra august 2012 til marts 2014 er der gennemført workshop i 70 klasser og hold. Siden foråret 2013 er der sideløbende arbejdet med udvikling af en voksenmodel workshop målrettet dels forældre, dels fagvoksne med tilknytning til unge. Fagmodellen er nu testet og klar til at blive bredt ud til de potentielle målgrupper. Forældremodellen er under afsluttende tests. Projektet kører med eksterne tilskud frem til 30.juni 2014, og vi arbejder p.t. på driftsmuligheder med henblik på fortsat indsats fra august Målrettet indsats for over 18-årige Budgetforligspartierne ønskede i forbindelse med budgetforliget for 2012 en handlingsplan for et styrket fokus på antiradikaliseringsindsatsen Kommune. Forligspartierne vedtog i foråret 2012 en handlingsplan for en udvidelse af den eksisterende anti-radikaliseringsindsats på børn og ungeområdet Kommune, således at den tilpasses og målrettes de over 18-årige. Opgaven er forankret i Socialforvaltningen, og der er tale om et midlertidigt projekt, der løber fra 1. juli 2013 til 31. december Udvidelsen af antiradikaliseringsindsatsen indebærer fem hovedopgaver: - Lokal kortlægning af området behov, omfang og typologi. - Projekt- og organisationsudvikling af et exitprogram for unge over 18 år omfattende radikalisering og ekstremisme. - Udarbejdelse af en videns- og kompetencebank. - Vidensdeling med kommuner i Østjyllands Politikreds og nationalt. - Puljesøgning til finansiering af udvidelse af indsatsen. Indsatsen er organiseret med en styregruppe som sætter de strategiske rammer samt en driftsgruppe, som håndterer henvendelser om bekymring for radikalisering vedr. unge over 18 årige. Derudover er indsatsens fire nøglepersoner bindeled til 0-18 års indsatsen som medlemmer af den tværfaglige arbejdsgruppe. Modelkommune: På ønske fra Demokratikontoret under Social-, Integrations- og Børneministeriet er Aarhus indgået som modelkommune i relation til arbejdet med dels at afdække dels fortsat at forebygge radikalisering blandt unge. En aftale indeholdende såvel fordele som forpligtigelser for Aarhus Kommune er godkendt og underskrevet ultimo marts Januar 2014 har et møde mellem Ministeriet og repræsentanter fra den tværfaglige arbejdsgruppe afstukket retning og indhold på Aarhus fremtidige funktion som modelkommune. Udbredelse af antiradikaliseringsindsats i Østjyllands Politikreds Via en pulje i PET har Aarhusindsatsen udbredt erfaringerne fra Aarhus om forebyggelse af radikalisering blandt unge, til hele Østjyllands Politikreds. Projektet blev gennemført efterår 2012 og forår 2013 med dialogmøder i politikredsens 6 Lokalråd udover Aarhus, samt oplæg for frontmedarbejdere i de kommuner, der ønskede det. Side 6 af 7

7 Dialog med det somaliske miljø Der er ifm. den almindelige indsats til forebyggelse af radikalisering, og som opfølgning på konference vedr. radikalisering i det somaliske miljø, ført løbende dialog med de somaliske foreninger/moskéer. Der er åbnet dialog om hvilke samarbejdsfelter, der eksisterer mellem de somaliske foreninger og kommune/politi vedr. fremme af integration og forebyggelse af radikalisering bl.a. forebyggelse af Syriensrejser indgår som diskussionspunkt i denne dialog Det somaliske miljø er klanbaseret og uden fælles repræsentation, hvorfor dialog og samarbejde er en langsigtet investering, hvor en stor del af dialogen foregår med foreningerne/moskéerne enkeltvis. Beredskab ift. Syriensfrivillige fra Aarhus Der er i slutningen af 2013 etableret beredskab ift. Syriensfrivillige fra Aarhus. Beredskabet er forebyggende, og foregår i et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet. Der arbejdes forebyggende med personer med ophold -området. Der arbejdes således ikke med personer, der opholder sig i Syrien eller omkringliggende lande, mens de opholder sig dér. Der arbejdes på grundlag af internationale forskningsresultater, der viser, at ophold i konfliktzoner øger risikoen for radikalisering betydeligt. Beredskabet søger via bekymringshenvendelser til Info-huset at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme som følge af deltagelse i konflikten i Syrien med to typer ydelser: - Individuel vejledning og rådgivning til personer, der påtænker at rejse til Syrien og deltage i konflikten, enten som nødhjælpsarbejder eller kombattant, eller er kommet tilbage, efter at have deltaget i konflikten. For de tilbagevendte foregår der et efterværn, der bl.a. kan indeholde debriefing, psykologsamtale, lægehjælp, mentorkontakt og deltagelse i exit-program. - Vejledning og rådgivning til pårørende til personer, der påtænker at rejse til Syrien og deltage i konflikten eller er kommet tilbage, efter at have deltaget i konflikten. Foregår både i netværk og individuelt. Dialog med bestyrelsen for moskeen Grimhøjvej og MUC Det er under arbejdet med afdækning af risikogrupperinger ift. radikalisering konstateret, at nogle persongrupperinger i denne målgruppe har deres gang i moskéen på Grimhøjvej både ift. Syriensrejsende og personer, hvor der er anden bekymring for radikalisering. Der er derfor indledt dialog med bestyrelsen for moskeen om håndtering af denne situation og mere generelt om forebyggelse af radikalisering. I forlængelse heraf er der indledt en dialog med MUC (Muslimsk UngdomsCenter en salafistisk forening), som har base i moskeen. Toke Agerschou Leder SSP-Aarhus Side 7 af 7

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale strategier Indsatser over for enkeltpersoner Indhold 05 Indledning 06 Forebyggelse af diskrimination og radikalisering i Aarhus 10 Et regionalt netværk

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om tilpasning af

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Seminar Als Research

Seminar Als Research Seminar Als Research 2012 1 Als Research Gør dig selv og dine medarbejdere klogere Als Research har siden 2004 arbejdet med opkvalificering af medarbejdere og med evalueringsrådgivnings- og kortlægningsopgaver

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere