Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser Masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne, herunder 5. Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 4. december 2009 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitet) anmodning om akkreditering og godkendelse af den ansøgte masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser (herefter uddannelsen). Masteruddannelsen skal sikre en kritisk værdsættelse af forskning, politik og intervention på narkotika- og alkoholområdet. Kvalificeret deltagelse i beslutningsprocesser og programimplementering indebærer, at den studerende har tilegnet sig viden om de processer, der ligger bag udbredelsen og anvendelsen af forskning, samt de formuleringer og implementeringer af relevante politiske beslutninger, der ofte er baseret på forskning. For at være i stand til dette, er det vigtigt, at de studerende er i stand til at problematisere og diskutere videnskabelige begreber, teorier og samfundets generelle vidensbase, engagere sig i en kritisk og selvstændig refleksion over egne forståelser af stof- og alkoholbrug, samt diskutere forskellige europæiske og nationale indsatser og tiltag overfor brug og misbrug. 10. december 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 Masteruddannelsen har endvidere til formål at fremme en opmærksomhed over for narkotika- og alkoholforbrugets indlejring i en global kontekst, inden for hvilken europæisk politik og praksis på området er formet. Masteruddannelsen vil uddanne studerende til at arbejde på tværeuropæisk basis og hermed blive i stand til at integrere et europæisk perspektiv i nationale alkohol- og stofproblematikker, samt indgå i samarbejde om tværeuropæisk forskning og indsatser. For at reagere passende på rekreativt stofbrug, problematisk misbrug og afhængighed kræves tillige et tværfagligt perspektiv, som krydser fagdiscipliner og erhvervsmæssige grænser. Masteruddannelsen omfatter derfor indsigter hentet fra sociologiske, psykologiske, antropologiske, medicinske og historiske fagområder. Den studerende bliver introduceret for centrale teorier og tilgange inden for de specifikke fagområder, og forventes at indgå i en diskussion og refleksion af det enkelte fagområde og på tværs af områder. Samtidig tilskyndes de studerende til at

2 inddrage egne arbejdsrelaterede erfaringer. Samlet set sigter masteruddannelsen på at give de studerende forudsætninger for deltagelse i beslutningsprocesser og program-implementering på narkotika- og alkoholområdet Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser, version gældende fra 1. september ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 7. december indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Side 2/4 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 10. december 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Master i narkotika- og alkoholindsatser Master in Alcohol and Drug Research Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Masteruddannelsen indplaceres på deltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8976 AUDD 8976 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne

3 om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. masterbekendtgørelsens 7. Universitets- og Bygningsstyrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme på 20 studerende. Efter det oplyste vil universitetet, i tilfælde af, at ansøgerantallet overstiger 20 studerende, prioritere disse efter tidspunktet for modtagelsen af den studerendes skriftlige ansøgning. Universitets- og Bygningsstyrelsen har ikke bemærkninger til dette udvælgelseskriterium, da det er i overensstemmelse med 8, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2006 om deltidsuddannelse. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for psykologi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser, jf. Akkrediteringslovens 10, med opstart d. 1. september ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Akkrediteringen er gældende til og med den 31. december 2014, jf. akkrediteringslovens 9, stk. 3. Adgangskrav Følgende bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende til uddannelsen: - Professionsbachelor inden for det pædagogiske område, f.eks. professionsbachelor som socialrådgiver, Professionsbachelor som pædagog Professionsbachelor inden for det sundhedsfaglige område, f.eks. professionsbachelor i sygepleje Bachelor inden for det humanistiske område, f.eks. bachelor i idehistorie og bachelor i filosofi Bachelor inden for det samfundsvidenskabelige område, f.eks. bachelor i psykologi Bachelor inden for det sundhedsvidenskabelige område, f.eks. bachelor i molekylær medicin Bachelor inden for det teologiske område, f.eks. bachelor i teologi og bachelor i religionsvidenskab Universitets- og Bygningsstyrelsen bemærker, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal angives, såfremt der er andre professionsbacheloruddannelser og bacheloruddannelser end de ovenfor nævnte, der er direkte adgangsgivende til uddannelsen. Desuden stilles krav om minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Endvidere stilles der krav om, at den studerende skal kunne dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 8b i bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse med senere ændringer.

4 Universitets- og Bygningsstyrelsen bemærker, at kravet om 2 års relevant erhvervserfaring ligger inden for rammerne af masterbekendtgørelsens 9. Styrelsen bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed skal fremgå tydeligt, hvad der anses som relevant erhvervserfaring. Universitets- og Bygningsstyrelsen bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og faglige forudsætninger forventes at fremgå af uddannelsens studieordning, jf. masterbekendtgørelsens 12. Udvælgelseskriterier Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. 8, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2006 om deltidsuddannelse: I tilfælde af, at ansøgertallet til EMNAI overstiger 20 studerende, de studerende prioriteres efter tidspunkt for modtaget skriftlig ansøgning, således at de studerende, der senest har ansøgt om optagelse, vil blive fravalgt. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aarhus. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Uddannelsen er dansksproget, og udbydes ikke på andre danske universiteter. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

5 Europæisk masteruddannelse i narkotika og alkoholindsatser Aarhus Universitet Ny uddannelse, efterår 2009

6 Ny uddannelse, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 6 Grundoplysninger... 7 Universitetets beskrivelse af uddannelsen... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Uddannelsens struktur... 9 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Uddannelsens formål Hovedområde Titel/betegnelse Uddannelsens normerede studietid Takstindplacering Adgangskrav Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Eventuel minimumsramme for tilgangen til uddannelsen Censorkorps Sprog Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Andre forhold Særlige forhold Parallelforløb og fællesuddannelser

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget på baggrund af en ansøgning, udarbejdet af universitetet. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

9 Sagsbehandling Ansøgning modtaget 1. september 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 23. oktober 2009 Høringssvar modtaget 4. november 2009 Sagsbehandling afsluttet 18. november 2009 Bemærkninger Supplerende oplysninger modtaget d. 8. oktober vedr. adgangsgivende uddannelser, udvælgelseskriterier, titel, udbudssted og censorkorps. Præciserende oplysninger vedr. adgangsgivende uddannelser modtaget d. 22. oktober. 5

10 Indstilling ACE Denmark indstiller masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Samlet set vurderes kandidatuddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser at opfylde akkrediteringskriterierne. Uddannelsen vurderes at leve tilfredsstillende op til kriterierne om: behov for uddannelsen (kriterium 1) dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) uddannelsens struktur (kriterium 6) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) Uddannelsen vurderes at leve delvist tilfredsstillende op til kriterierne om undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7), idet der vurderes at være en for stor overvægt af den samme udprøvning ved skriftlig prøve af 3-7 siders omfang. Dertil kommer, at det ikke fremgår af universitetets dokumentation, at uddannelsen har en strategi for pædagogisk kompetenceudvikling, samt hvorledes uddannelsens VIP er vil indgå i denne strategi. løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), idet det vurderes uklart, hvorledes kvalitetssikringssystemets delområder operationaliseres i konkrete procedurer på uddannelsesniveau, samt hvem der har ansvaret igangsættelse og opfølgning på procedurerne. Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter Ingen bemærkninger. 6

11 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen ønskes udbudt på Center for Rusmiddelforskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i Århus. Sprog Uddannelsen ønskes udbudt på dansk (gruppeundervisning og vejledning) og engelsk (e-læring) Hovedområde Samfundsvidenskab Antal forventede studerende studerende Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. september 2010 Universitetets beskrivelse af uddannelsen Masteruddannelsen Europæisk Master i Narkotika og Alkohol Indsatser (EMNAI) er kommet i stand i samarbejde mellem fire universiteter i Europa: Middlesex University (UK), Aarhus Universitet, University of Ljubljana (SL) og Avogadro University (I), samt to samarbejdspartnere: EMCDDA (Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug) (P), og The European Centre for Social Welfare Policy and Research (A). Formålet med samarbejdet er at skabe de faglige rammer, inden for hvilke de enkelte samarbejdsuniversiteter hver især kan tilbyde en europæisk masteruddannelse på narkotika- og alkoholområdet af høj international kvalitet. I fællesskab søgte vi i 2006 EU s Lifelong Learning Programme om midler til at udvikle curriculum for en europæisk masteruddannelse på området: European Master in Drugs and Alcohol Studies (EMDAS). Ansøgningen blev imødekommet med Euro (bilag 12). I løbet af 2008 og starten af 2009 har nøglepersonerne ved de fire partneruniversiteter mødtes 5 gange af 3-4 dage, haft kontinuerlig korrespondance, udviklet en hjemmeside for projektet (www.emdas.eu), produceret podcasts, der beskriver de enkelte partneruniversiteters profil (findes på ovenstående hjemmesiden), samt nedsat en projektstyregruppe, der udgår fra Middlesex University. Udviklingen af curriculum for EMDAS følger den fastsatte tidsplan, hvilket er dokumenteret i en netop godkendt midtvejsrapport til EU s Lifelong Learning Programme (Bilag 7). Masteruddannelsens moduler samt struktur er udviklet i fællesskab for at sikre det europæiske og tværfaglige fokus. indholdet af masteruddannelsen ejes af de fire partneruniversiteter i fællesskab, hvert universitet kan hermed gøre brug af det udviklede undervisningsmateriale og den tilbudte undervisning således, at det kan tilpasses de enkelte universiteters forskellige krav og strukturer. Dette betyder, at de enkelte landes studerende indskrives i de respektive nationale partneruniversiteter og at der ikke vil være økonomiske mellemværender mellem universiteterne. En dansk studerende indskrevet ved Center for Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet (AU) kan således følge e-læringsmoduler sammen med studerende fra andre lande, hvor dele af undervisningen varetages af en medunderviser ansat ved et andet universitet, uden at AU eller CRF skal betale herfor og omvendt. Det samme gælder gæsteforelæsninger og andre undervisningsaktiviteter. I forhold til EMNAI er det i den forbindelse vigtigt at understrege at: - AU er økonomisk og fagligt ansvarlig for alle dele af masteruddannelsen. - Studerende indskrives på AU. - De studerende tager hele uddannelsen på AU. - AU afholder alle eksaminer, der alle kan tages på dansk. (Ansøgning, s. 1) 7

12 Uddannelsens kompetenceprofil Viden og forståelse Inden for masteruddannelsens område skal den studerende have viden og forståelse, som er baseret på tværvidenskabelige primært socialvidenskabelige tilgange baseret på høj kvalitet af international forskning. Skal på et videnskabeligt grundlag kritisk kunne reflektere over fagområdets viden og kunne identificere videnskabelige problemstillinger. Færdigheder Skal kunne identificere problemer med alkohol og narkotika, og foreslå og iværksætte, samt kritisk vurdere, passende tiltag, indsatser og løsningsmodeller, der kan anvendes i politiske og praktiske beslutninger. Skal kunne orientere sig i og anvende fagområdets videnskabelige forskningsmetoder, herunder både kvalitative og kvantitative tilgange. Skal kunne kritisk og systematisk anvende viden, og analysere, håndtere og vurdere komplekse problemstillinger. Skal kunne kommunikere komplekse problemstillinger effektivt og systematisk til en bred række af målgrupper. Kompetencer Skal kunne indgå i, udvikle og fagligt kompetent styre diverse arbejdsindsatser (herunder implementeringer, evalueringer og monitoreringer) på området, der kan være uforudsigelige og som kræver nytænkning. Skal kunne være med til vidensmæssigt at opruste arbejdspladser på området og forestå interne formidlingsopgaver. Skal kunne udarbejde kvalificerede ansøgninger om puljemidler på området byggende på indsigt i videnskabelig viden, politiske processer samt indsatsområder (forebyggelse, behandling, policy og skadesreduktion). Skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet i forhold til at opøve yderligere viden og færdigheder på området. (Bilag 1, studieordning, s. 3f) 8

13 Uddannelsens struktur EMNAI er normeret til 60 ECTS og er opbygget på følgende måde: Introduktion á 4 ECTS point. 2 obligatoriske kernemoduler á 8 ECTS point. 1 valgtfrit kernemodul á 8 ECTS point (der vælges mellem Evidensbaseret praksis og EU politik). 2 valgfri moduler á 8 ECTS point (der vælges mellem 4 moduler). Et masterprojekt á 16 ECTS point. (Ansøgning, s. 17) 9

14 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Uddannelsens erhvervssigte Målgruppen for potentielle studerende på uddannelsen inkluderer ansatte på en række forskelle områder: det sociale område (personer med ansvar for indsatser på området - både på kommunalt og nationalt plan, socialarbejdere, personer i undervisningsstillinger); behandlingsområdet (ledere og misbrugsbehandlere i både ambulant- og døgnbehandling); retshåndhævelsesområdet (socialrådgivere, funktionærer i Kriminalforsorgen, behandlingskonsulenter i fængsler og arresthuse); det frivillige område (chefer og souschefer på væresteder, gadeplansprojekter, og herberger; sundhedsområdet (personer med ansvar for indsatser på området - både på kommunalt og nationalt plan, sygeplejersker/gadesygeplejersker, offentligt sundhedspersonale, personer i undervisningsstillinger) (Ansøgning, s. 2). Det anføres endvidere: Et forsøg på et at kortlægge, hvor mange og hvilke grupper, der arbejder på stofmisbrugsområder konkluderede i 2003, at en sådan oversigt ville blive meget omfattende og ville inkludere psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, socialpædagoger, antropologer, mm. med ansættelse i misbrugscentre, private behandlingsinstitutioner, hospitaler, faglige netværk, kriminalforsorgen, mm. (Jensen, B. 2003). (Ansøgning, s. 2) EMNAI retter sig således mod personer, der ønsker at få, eller allerede har, et vist ansvar i forhold til bl.a. at implementere, udvikle, og lede indsatser på narkotika og alkoholområdet. Der vil være tale om ledere, mellemledere, projektledere, og personer med ansvar på rusmiddelområdet. Den vil videre rette sig mod ansatte med ansvar for at evaluere, monitorere og vidensudvikle på rusmiddelområdet, det vil sige samme type ansatte som ovenfor og herudover fastansatte eller tilknyttede vidensmedarbejdere, misbrugskonsulenter, evaluatorere, samt ansatte med ansvar for at søge penge til indsatser og evalueringer via fonde og puljemidler. Sekundært vil uddannelsen rette sig mod folk med direkte behandlings- eller sagsbehandlingskontakt til udsatte grupper, fx socialrådgivere, behandlere, ansatte og frivillige i institutioner (Ansøgning, s. 2). Deres erhvervssigte er iflg. universitetet: Ovenstående generelle erhvervssigte afspejles i EMNAI s kompetenceprofil, der fokuserer på at opkvalificere ansatte inden for sektoren, så de bliver i stand til at honorere de stadig stigende krav, der stilles til bl.a. at kunne identificere problemer med alkohol og narkotika, og foreslå og iværksætte, samt kritisk vurdere, passende tiltag, indsatser og løsningsmodeller, der kan anvendes i politiske og praktiske beslutninger. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at uddannelsen har et klart sigte på målgruppen for uddannelsenbåde i forhold til fagområder og hvilken baggrund de studerende vil have (Ansøgning, s. 2). Det vurderes sandsynliggjort, at masteruddannelsen har fokus på opkvalificering af kompetencer for de personer, der beskæftiger sig med rusmiddelområdet. 10

15 Inddragelse af aftagere i udviklingen af uddannelsen Repræsentanter fra følgende aftagerorganisationer er iflg. universitetet blevet bedt forholde sig til uddannelsens profil: - Centerlederforeningen - Kommunernes Landsforening - Direktoratet for Kriminalforsorgen - Servicestyrelsen - Sundhedsstyrelsen - LOS (Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud ) - BDB (Brancheforeningen for Danske Behandlingsinstitutioner) - KABS (Behandlingscenter i Glostrup kommune) - CMF Aarhus (Center for misbrugsbehandling Aarhus) - Dansk Sygeplejeråd - Socialpædagogerne - Aarhus alkoholbehandling (Bilag 14) I spørgeskemaet (Bilag 13) spørges blandt andet til, hvorledes aftagerne vurderer behovet for videreuddannelse på narkotika og alkoholområdet i deres organisation generelt eller de medlemmer hvis interesser de repræsenterer, samt hvorledes EMNAI dækker dette behov (Bilag 13). I tillæg til aftagertilkendegivelserne har også EMCDDA s (Det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkomisbrug) Scientific Committee kommenteret og givet individuel feed back på uddannelsens fagelementer (Bilag 7). Det vurderes sandsynliggjort, at institutionen i udviklingen af uddannelsen løbende har inddraget aftagere, som er udvalgt på baggrund af deres relevans som aftagere af uddannelsens dimittender. Aftagerne vurderes at forholde sig til uddannelsens formål og faglige indhold, og det vurderes sandsynliggjort at institutionen har brugt dette i udviklingen af uddannelsen. Det vurderes, at der har fundet inddragelse af aftagere sted; i form af aftagerundersøgelsen og inddragelse af ENCDDA i Derudover er der gennemført et studie af tre casekommuners behov for uddannelseselementer, som kunne indgå i efteruddannelse af sagsbehandlere inden for misbrugsområdet i 2008 (Bilag 16) samt en analyse fra CASA fra 2003 (Bilag 15), som det fremgår i det følgende nedenfor. Behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet Universitetet peger på forskellige kilder i forhold til at sandsynliggøre arbejdsmarkedets behov for uddannelsen: CASA rapport Allerede i 2003 vurderede CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) i en rapport bestilt af Det Nationale Udviklingsforum om fremtidens behov for uddannelse på rusmiddelområdet, at faggrupper på området (herunder de ovenfor inkluderede) savner en basisviden fra deres egen primæruddannelse om rusmidler og misbrug (Lindholm and Olsen 2003) (bilag 15). Dvs. i det omfang, at rusmiddelproblematikker berøres på diverse professionsbacheloruddannelser, er dette utilstrækkeligt. Jf. også, at der ikke findes en egentlig universitetsuddannelse på området, rusmiddelforskere på universitetet kommer således fra en række forskellige fagdiscipliner (Sundhedsstyrelsen 2007: 68-78) (Ansøgning, s. 3). Nye krav på området Universitetet anfører endvidere, at en stor gruppe aftagere af uddannelsen i de seneste år har fået nye ansvarsområder, og er blevet udfordret af nye krav såsom: Kommunalreformen 11

16 Kommunalreformen har, iflg universitet, betydet, at ansvaret for alkohol og stofbehandlingen er blevet flyttet fra de tidligere amter og ud i kommunerne. For mange af de mindre og mellemstore kommuner har det skabt et nyt ansvarsområde, med ansættelse af nye medarbejdere og med implementeringen af nye indsatser; en omstrukturering der stadig foregår. På CRF er netop afsluttet et ph.d. projekt om disse konsekvenser, der viser et stort behov for viden på området (Bjerge 2009). De samme behov viste sig gennem CRF s samarbejde med VIA University College omkring tilrettelæggelsen af en 5-dages efteruddannelse af sagsbehandlere på misbrugsområdet (www.misbrugssagsbehandler.dk/); dette både gennem den efterfølgende evaluering af uddannelsen samt i den forudgående behovsundersøgelse lavet af CRF (Kolind 2008) (bilag 16). Nye krav omkring monitorering, evaluering, dataindsamling, koordinering af indsatser, og vidensindsamling på stof- og alkoholområdet. Fx DANRIS (Dansk Registrerings- og InformationsSystem ), øget monitorering i forbindelse med tildeling af satspuljemidler, den daværende regerings Kvalitetskontrol af socialpolitikken (Petersen 2003), mm. Disse øgede evaluerings- og dokumentationskrav understøttes også af EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), der er EU s rådgivende organ på narkotika- og alkoholområdet. Etablering af beslægtede europæiske uddannelser i Europa For at leve op til sådanne stigende krav, der genfindes rundt om i EU, er der i enkelte af de europæiske medlemslande de seneste år blevet etableret masteruddannelser på narkotika- og alkoholområdet. (Ansøgning, s. 3f) CRF s samarbejde med praksisfeltet Siden sin start i 1993 har CRF været kendetegnet ved at forske i et praksisfelt og samtidig være tæt på praksis. CRFs involvering i området ses fx ved, at vi har foretaget en lang række evalueringer af rusmiddelrelaterede indsatser, initieret og står for monitoreringen af døgn og ambulant stofbehandling i Danmark, været med til at akkreditere og udvikle akkrediteringsrammer på området, deltaget i og afholdt en række seminarer og konferencer for praktikere i feltet, skabt en række forskningsprojekter på området herunder ph.d. projekter, samt gennem de sidste 7 år udgivet tidsskriftet STOF, der netop har som formål at formidle forskningsrelaterede viden på rusmiddelområdet til praksis (se for CRFs årsberetninger, se endvidere afsnit 3.1). Masteruddannelsen har således været undervejs en del år og CRFs ønske om at etablere uddannelsen bunder i vores lange erfaring og sparring med dette praksisfelt, hvor vi i stigende grad har mærket og ikke mindst eksplicit mødt ønsker om en uddannelse på området, dette fra en lang række aktører på området lige fra behandlere, til ledere af misbrugscentre, sammenslutningen af væresteder, politikere, ansvarlige for indsatser i Socialministeriet, Kriminalforsorgen, døgnbehandlings-institutioner, osv. I 2003 bad vi en række centrale personer på området reflektere over behovet for uddannelse på stof- og alkoholområdet i et særnummer af tidsskriftet STOF (STOF 2003), dette afspejlede et udtalt ønske om uddannelsesmuligheder på området og ikke mindst uddannelse i forhold til viden om organisering, monitorering, matchning, evaluering, politik, dokumentation, koordinering, osv. Områder som i høj grad dækkes i masteruddannelsen. Som status på dette løbende samarbejde med relevante aftagergrupper har vi bedt en række aftagergrupper (bilag 14) vurdere og kommenterer på masteruddannelsen på baggrund af udsendt materiale samt et fortrykt svarskema (bilag 13). (Ansøgning, s. 4) Europæisk sigte Fra andre europæiske lande ses lignende behov for en masteruddannelse på rusmiddelområdet, en uddannelse, der tager højde for den stigende europæisering af handleplaner, politik og indsatsområder, hvilket også har været baggrunden for at udvikle curriculum i samarbejde mellem europæiske universiteter samt med inddragelse af EMCDDA (Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug) (P), og The European Centre for Social Welfare Policy and Research (A). I løbet af 2008 og starten af 2009, har nøglepersonerne ved de fire partneruniversiteter og de to samarbejdspartnere mødtes 12

17 5 gange af 3-4 dage, samt haft kontinuerlig korrespondance. Gennem dette samarbejde har vi søgt at integrere i uddannelsen de behov og de fagområder, som de enkelte lande har vurderet som relevante i en national kontekst, samtidig med at vi bibeholdt et europæisk sigte i uddannelsen. For at sikre et højt niveau for uddannelsen og at den retter sig mod de meste centrale problemstillinger set i en europæisk kontekst har vi i EMDAS gruppen sendt det udarbejdede curriculum til EMCDDAs Videnskabelige Komite bestående af uafhængige eksperter på området. De enkelte eksperter konkluderer i store træk, at EMDAS er relevant for praksis, af høj kvalitet, og at de enkelte moduler generelt holder et højt niveau. Samtidig kommer de med forslag til forbedringer og udvikling (se bilag 7). Disse kommentarer vil vi forholde os til i forhold til i vores stadige udvikling og kontinuerlige evaluering af uddannelsen. Udviklingen af EMDAS følger den fastsatte tidsplan, hvilket er dokumenteret i en midtvejsrapport til EU s Lifelong Learning Programme (bilag 8). Endvidere har vi løbende afstemt vores arbejde med EMDAS med EU s Lifelong Learning Programme gennem afleveringer at statusrapporter og ved afholdelse af møder. I efteråret 2009 vil et uafhængigt Europæisk Universitet blive bedt om at forestå en procesevaluering af EMDAS forløbet, resultatet heraf vil vi bruge til at forsætte vores gode samarbejde fremadrettet. Endelig vil vi afprøve masterens Introduktionsmodul i uge 16, 2010 for 20 studerende (5 fra hvert land). Resultaterne af vores interne evaluering af denne afprøvning vil blive integreret i den sidste finjustering af masterens form og indhold. Konkrete vurderinger fra og sparring med aftagerpaneler Aftagergruppen (bilag 14) var generelt positive overfor uddannelsen og havde flere gode kommentarer og ønsker til uddannelsens form og indhold, ligesom de fleste konstruktivt vurderede uddannelsens relevans i forhold til konkrete medarbejdergrupper i deres organisation. (Ansøgning, s. 4) Universitetet opsummerer aftagernes svar på Svarskema om Europæisk Master i Narkotika og Alkohol Indsatser (bilag 13): 1. Hvorledes vurderer I behovet for videreuddannelse på narkotika og alkoholområdet i jeres organisation generelt eller de medlemmer hvis interesser i repræsenterer? Der er et behov for en uddannelse på området (undtaget her er Sundhedsstyrelsen, der henviste til Master of Public Health ved KU). 2. Hvorledes vurderer I overordnet set at EMNAI opfylder et eventuelt behov for videreuddannelse på narkotika og alkoholområdet i jeres organisation eller de medlemmer hvis interesser i repræsenterer? EMNAI opfylder dette behov (dette gælder de aftagergrupper, der har med sociale indsatser at gøre, mens de to grupper, der repræsenterer sundhedsindsatser Sundhedsstyrelsen og Dansk Sygeplejeråd mener, at EMNAI ikke er tilstrækkelig dækkende). 3. Venligst vurder EMNAI på følgende områder. Hvor enig er du i følgende udsagn? Aftagerne er enig, delvis enig, eller hverken enig eller uenig i de 7 udsagn (med undtagelse af to parter: Sundhedsstyrelsen og Dansk Sygeplejeråd). 4. Hvorledes vurderer I relevansen af uddannelsen i forhold til medarbejdergrupper i egen organisation eller de medlemmer hvis interesser I repræsenterer? De målgrupper aftagerne angiver i pkt. 4 svarer godt overens med EMNAI s målgruppebeskrivelse (jf. 1.1). 5. Venligst angiv 3 særlige fokusområder som I mener er vigtige, for at uddannelsen skal være relevant i forhold til medarbejdergrupper i egen organisation eller de medlemmer hvis interesser I repræsenterer. De fokusområder, som aftagergrupperne angiver som relevante dækkes af EMNAI s moduler. (Ansøgning, s. 4f, samt bilag 13) At Sundhedsstyrelsen og Dansk Sygeplejeråd ikke finder uddannelsen tilstrækkelig dækkende var forventeligt i og med at EMNAI primært er en samfundsfaglig funderet uddannelse med fokus på sociale indsatsområder og kun sekundært er sundhedsfagligt orienteret. Vi forventer derfor, at det sundhedsfagligt 13

18 baserede personale, der vil søge ind på masteruddannelsen, primært vil være dem, der har ansvaret for mere helhedsorienterede indsatser på rusmiddelområdet. (Ansøgning, s. 5) Det vurderes, at masteruddannelsen relaterer sig til et relativt nyt arbejdsmarked. På den baggrund vurderes universitetet at have sandsynliggjort, at det eksisterende arbejdsmarked vil udvikle sig i en retning, som efterspørger kompetencer, der matcher uddannelsens kompetenceprofil. Det er bl.a. sandsynliggjort ved CASA rapporten, nye tendenser såsom kommunalreformen, nye krav til at monitorere stof- og alkoholområdet og etablering af beslægtede uddannelser i Europa, ved CRF s øgede samarbejde med praksis samt ved overvejende positive aftagertilkendegivelser. Resultatet af aftagerundersøgelsen fremgår ikke på individniveau af universitetets ansøgning (herunder bilag), men derimod har universitetet sammenfattet undersøgelsen i ansøgningen, hvilket fremgår ovenfor. Det betyder, at det er mindre tydeligt, hvad de enkelte aftageres konkrete behov efter uddannelsen er. Beslægtede uddannelser Master i Social Integration (MSI), Psykologi ved Aarhus Universitet MSI har fokus på marginalisering og mulige inklusionsstrategier. Emneområderne marginalisering og social inklusion berøres som delelement også af EMNAI, men her vil der modsat MSI være eksplicit fokus på stofog alkoholrelaterede problemstillinger og indsatsområder. Diplomuddannelsen Rusmiddel, VIA-University College Denne diplomuddannelse har fokus på studerende, der vil udvikle pædagogiske kompetencer i forhold til det sociale og sundhedsfaglige arbejde inden for rusmiddelområdet. Modsat EMNAI, er den således rettet mod frontmedarbejdere, dvs. dem, der har den daglige kontakt som behandlere eller rådgivere med stof- og alkohol afhængige, og den har endvidere fokus på konkrete pædagogiske værktøjer. EMNAI s målgrupper derimod er (som ovenfor beskrevet) primært personer, der arbejder med at tilrettelægge, evaluere, og monitorere indsatser på området, og formidle viden og etablere projekter på området osv. Sekundært er vores målgruppe frontmedarbejdere, og målet er ikke at opkvalificere dem på det pædagogiske område, men på det vidensfaglige. Endelig har den pågældende diplomuddannelse ikke som EMNAI en forskningsmæssig forankring. Master of Public Health (MPH), Københavns Universitet Denne har fokus på, hvordan man kan forbedre befolkningens generelle sundhedstilstand, herunder hvordan sundhedsfaglige indsatser kan tilrettelægges bedst muligt. EMNAI adskiller sig ved at have primært fokus på narkotika og alkoholområdet, hvilket ikke berøres selvstændigt i MPH. EMNAI har endvidere et samfundsfagligt udgangspunkt, mens MPH har et sundhedsvidenskabeligt og epidemiologisk fokus. Endelig har MPH kun fokus på sundhedsfaglige indsatser, mens EMNAI via sit mere specialiserede fokusfelt dækker både de sociale, socialpsykologiske, strafferetslige, samt sundhedsmæssige indsatser på narkotika- og alkoholområdet. Derudover har EMNAI et eksplicit internationalt fokus og samarbejde (se nedenfor), hvilket ikke genfindes i hverken MSI, Rusmiddel eller MPH. Ser man bredere i EU findes der (primært i UK) andre delvist on-line baserede (master)uddannelser på stofog alkoholområdet fx: Scottish Addiction Studies Online Courses ved University of Sterling, Alcohol and Drug Studies ved University of the West of Scotland, og Drug and Alcohol Policy ved University of Dublin Trinity College. Der er dog ikke nogle af disse, der har et eksplicit europæisk fokus. Det vil endvidere være vanskeligt for danske studerende at tage en master på disse universiteter, for det første er det naturligvis ikke muligt at aflægge eksamen på dansk som EMNAI tilbyder, og for det andet vil det være tidsmæssigt og økonomisk krævende at mødes med vejleder og andre studerende, samt modtage holdundervisning. Udenlandske uddannelser på området kan således kun i meget begrænset omfang honorere den efterspørgsel, der er på området i Danmark. (Ansøgning, s. 5f) 14

19 Det vurderes sandsynliggjort, at uddannelsen adskiller sig fra eksisterende diplom- og masteruddannelser, idet fokus specifikt er på samfundsfaglige problemstillinger i forhold til narkotika- og alkoholindsatser. Det vurderes på den baggrund sandsynliggjort, at masteruddannelsen dækker et specifikt behov på arbejdsmarkedet som eksisterende uddannelser ikke i tilstrækkelig grad dækker. I forhold til at søge om en masteruddannelse anfører universitetet: CASA-rapporten konkluderede videre, at spørgsmålet ikke synes at være, om der er et behov for efter- og videreuddannelse på området, men snarere om hvilken form for efteruddannelse, i hvilket regi, af hvilken varighed, til hvilken målgruppe og med hvilket indhold. I CASA rapporten blev der ikke givet et entydigt svar herpå. I vores masteruddannelse gør vi dette ved som ovenfor skitseret at etablere en forskningsbaseret masteruddannelse, der fokuserer på ansatte med ansvar for planlægning og styring og sekundært på behandlere og frontmedarbejdere (Ansøgning, s. 3). Derudover anføres:... Dvs. i det omfang, at rusmiddelproblematikker berøres på diverse professionsbacheloruddannelser, er dette utilstrækkeligt. Jf. også, at der ikke findes en egentlig universitetsuddannelse på området, rusmiddelforskere på universitetet kommer således fra en række forskellige fagdiscipliner (Sundhedsstyrelsen 2007: 68-78) (Ansøgning, s. 3). Det vurderes sandsynliggjort, at der er behov for en ny selvstændig uddannelse med den pågældende kompetenceprofil. Det vurderes sandsynliggjort, at uddannelsen er relevant som masteruddannelse, idet den sigter på at opkvalificere kompetencerne hos en gruppe der er i beskæftigelse inden for misbrugsområdet. Samlet vurdering af kriteriet Det vurderes sandsynliggjort, at institutionen i udviklingen af uddannelsen løbende har inddraget aftagere, der forholder sig til uddannelsens formål og faglige indhold, og det vurderes sandsynliggjort at institutionen bruger dette i udviklingen af uddannelsen. Aftagere har været inddraget i form af en aftagerundersøgelse blandt danske virksomheder. Det er dog et væsentligt kritikpunkt, at de konkrete aftagertilkendegivelser fra danske virksomheder ikke fremgår, men at ansøgningen kun indeholder en sammenfatning. Det opvejes dog af, at universitetet har inddraget en række øvrige aftagere. Det involverer inddragelse af ENCDDA (Det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkomisbrug) i 2009, et studie af tre casekommuners behov for uddannelseselementer, som kunne indgå i efteruddannelse af sagsbehandlere inden for misbrugsområdet i 2008 (Bilag 16) samt en analyse fra CASA vedr. behovet for en uddannelse inden for misbrugsområdet fra 2003 (Bilag 15). Det vurderes, at masteruddannelsen relaterer sig til et relativt nyt arbejdsmarked. Universitetet vurderes at have sandsynliggjort, at det eksisterende arbejdsmarked vil udvikle sig i en retning, som efterspørger kompetencer, der matcher uddannelsens kompetenceprofil. Det understøttes ved CASA rapporten, nye tendenser såsom kommunalreformen, nye krav til at monitorere stof- og alkoholområdet og etablering af beslægtede uddannelser i Europa, samt ved CRF s øgede samarbejde med praksis. Det vurderes sandsynliggjort, at der er behov for en ny selvstændig uddannelse med den pågældende kompetenceprofil. Endvidere vurderes det sandsynliggjort, at uddannelsen er relevant som masteruddannelse, idet uddannelsen sigter på at opkvalificere kompetencerne hos en gruppe, der er i beskæftigelse inden for misbrugsområdet. Dokumentation Ansøgning, s. 2-6 Bilag 7: Feedback from EMCDDA Scientific Committee members on modules of the EMDAS Project Bilag 8: Godkendt midtvejsrapport til EU s Lifelong Learning Programme, Marts 09 Bilag 9: Projekter ved CRF Bilag 13: Svarskema udsendt til aftagerpanel Bilag 14: Liste over aftagerpaneler, der blev bedt om at kommentere på EMNAI 15

20 Bilag 15: CASA rapport: Kompetence og uddannelsesbehov på rusmiddelområdet Bilag 16: CRF rapport: Tre modelkommuners syn på uddannelsesplan for efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet 16

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk. Revideret afgørelsesbrev

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk. Revideret afgørelsesbrev Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i risikostyring inden for miljø og sundhed Masteruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

AarhusUniversitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk. Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i positiv psykologi

AarhusUniversitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk. Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i positiv psykologi AarhusUniversitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i positiv psykologi Masteruddannelsen i positiv psykologi (herefter uddannelsen)

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i fysioterapi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning Formidlingsdag Center for Rusmiddelforskning Onsdag den 18/6 2008 HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse Videnspredning HVEM ER CRF Tre universitære kerneområder Forskning Uddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk Afslag på akkreditering og godkendelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredytig byudvikling. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere