Vedr. anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner"

Transkript

1 Aarhus, den 12. september 2011 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K. Vedr. anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner Med henvisning til Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (herefter bek. ) indgiver undertegnede Jens Kvorning, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard hermed en anmeldelse af professor emeritus Helmuth Nyborg for plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner (jf. bek. 2). Anmeldelsen vedrører den af Helmuth Nyborg angiveligt forfattede artikel The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection i det videnskabelige tidsskrift Personality and Individual Differences (2011) [1]. Artiklen har siden den 2. april 2011 været tilgængelig på tidsskriftets (herefter: PAID) internetside, men optræder stadig som in press. Med hensyn til dokumentation henviser vi til det letter to the editors og de medfølgende bilag, som vi samtidig med denne anmeldelse indsender til tidsskriftets redaktion [2]. Vi har i detaljer dokumenteret plagiatet og den uretmæssige angivelse af Helmuth Nyborg som eneforfatter i brevet til PAID s redaktion [2], og vil derfor her kun i korte træk gøre rede herfor: Nyborgs data og metode stammer fra cand. oecon. Jørn Ebbe Vig, der gennem mange år har optrådt som Den Danske Forenings økonom og statistiker. Metoden er en selvopfundet anvendelse af en økonomisk annuitetsberegning på befolkningsforhold, som i øvrigt er stærkt fejlbehæftet, og som ignorerer alt hvad der ellers vides om demografisk udvikling. Metode- og analyseafsnittet i Nyborgs artikel [1] er stort set kopieret ad verbatim fra et dokument, forfattet og lagt på Internet, af J.E. Vig. Med artiklens titel og angiveligt biologiske tema (Darwinian Selection) tilsløres det, at dens egentlige emne og metode er demografisk ekstrapolation uden reference til selektionsforhold. Dermed fremtræder artiklens politiske konklusioner uretmæssigt som funderet i biologisk videnskab. Adskillige figurer i [1] stammer fra et Microsoft Excel regneark med datamateriale, som J.E. Vig i et blog-indlæg nævner kan købes for Kr. I et andet blog-indlæg skriver Vig, at rettighederne er solgt til international forskning og udvikling. 1

2 I tiden efter at [1] udkommer på nettet, begynder Vig at nedtone sit ejerskab til data og metode. Den 25. august fjerner Vig sit navn fra dokumentet perspektiv.pdf Helmuth Nyborgs status Professor emeritus, dr.phil. (fra Aarhus Universitet) Helmuth Nyborg er pensioneret fra sit professorat i psykologi ved Aarhus Universitet (AU) i Han henviser i artiklens hoved til sin samlede ansættelse ved AU ( ). Ved en anden artikel i samme nummer af tidsskriftet anføres tilknytningen til AU dog uden årstal [3] (i parentes bemærket har AU formentlig ikke disciplinære midler til at forhindre dette misbrug, da Nyborg er pensioneret). Det kan ikke betvivles, at den autoritet, som Nyborg tilskrives i dansk sammenhæng, når han selv refererer til sin forskning, eller når andre refererer til den, i væsentlig grad kan henføres til hans doktorgrad og hans ansættelse som professor ved Aarhus Universitet. Når Helmuth Nyborg således for nylig ved flere lejligheder har optrådt med sine synspunkter i DR2s TV-serie Danskernes Akademi, har der været lagt vægt på hans autoritet og anseelse i kraft af hans universitetsbaggrund. Når vi mener, at sagen bør behandles af UVVU, skyldes det, at den har betydning for dansk forskning og for dens troværdighed (jf. bek. 1, stk. 1), ikke blot i forhold til andre forskere, men i særdeleshed også i forhold til offentligheden, herunder til politikere og andre beslutningstagere, som kunne tænkes at lytte til dens konklusioner, herunder dens opfordring til politisk handling (civil resistance) i slutningen af abstract. Endvidere er Helmuth Nyborg som professor, magister og dr.phil. i psykologi uddannet inden for det forskningsområde, som artiklen vedrører, og har i kraft af sin bopæl og sin aktive debat- og formidlingsaktivitet i Danmark også sin nærmeste tilknytning hertil (jf. bek. 1, stk. 4). Det forhold, at Helmuth Nyborg er pensioneret siden 2007, har ikke i offentligheden nogen vægt i sammenhæng med opfattelsen af ham som en repræsentant for dansk forskning. Derfor anser vi sagen uanset Helmuth Nyborgs emeritus-status som værende af afgørende betydning for troværdigheden af dansk universitetsbaseret forskning. Forseelsens karakter Det er svært for os at vurdere, i hvilket omfang og med hvilken alvor det påviselige plagiat (jf. bek. 2, pkt. 5) krænker den oprindelige kildes (Jørn Ebbe Vigs) rettigheder. Det er tilsyneladende med hans tilladelse og viden, at materialet er brugt i PAID-artiklen [1]. Det er dog uklart, om det også er med kildens tilladelse, at han ikke krediteres for sin medvirken. Begrundelsen for at udelade Vig fra forfatterlisten kunne være den, at hovedforfatteren korrekt har opfattet, at det modsatte alvorligt ville miskreditere arbejdet i den danske offentlighed. Det er imidlertid klart, at der foreligger et plagiat, fordi det videnskabelige samfund og offentligheden vildledes m.h.t. artiklens tilblivelse og de enkelte deles oprindelse, og at der derfor uanset krænkelse af eventuelle rettigheder og krav på kreditering er sket en grov vildledning af det videnskabelige samfund og offentligheden ved, at Helmuth Nyborg uretmæssigt er angivet som artiklens eneforfatter (jf. bek. 2, pkt. 6). Om J. Ebbe Vig evt. har betinget sig, at han ikke nævnes i artiklen eller ej, er irrelevant for sagens bedømmelse: Helmuth Nyborgs forpligtelse over for det videnskabelige samfund og offentligheden 2

3 kan naturligvis ikke indskrænkes ved, at han evt. har indgået en aftale med en tredje part. Hvis der faktisk forelå en sådan aftale, ville Helmuth Nyborg efter vores opfattelse kun have to muligheder: (1) at ignorere denne forpligtelse samt give det videnskabelige samfund og offentligheden retmæssig oplysning om, hvem der har medvirket på hvilken måde ved artiklens tilblivelse (bek. 2, pkt. 6), eller (2) afstå fra offentliggørelse. Hvis noget tilsvarende viste sig i forbindelse med en studenteropgave, ville denne blive afvist, mens den studerende ville blive indberettet for snyd, og efter normal praksis bortvist fra institutionen. Bekendtgørelsens 2. pkt. 4 præciserer, at uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner falder under de områder af videnskabelig uredelighed, som udvalget skal tage stilling til. Den påklagede artikel [1] indeholder i sin titel ordene Double relaxed Darwinian selection, og i indledningen introducerer Nyborg to selvopfundne begreber, IRDS og DRDS, med henvisning til genetikken: The genetic decay may take one of two routes or work in tandem. I suggest the following terminology for this: An Internal Relaxation (or Reversal) of Darwinian Selection (IRDS), and an external Relaxation (or Reversal) of Darwinian Selection (ERDS). This study estimates the effects of both in terms of Double Relaxation (or reversal) of Darwinian Selection (DRDS). Den annuitetsmodel, som Nyborg (Vig) anvender, indeholder imidlertid ikke skyggen af naturlig selektion eller på anden måde nogen form for genetisk populationsudvikling. Modellerne er tværtimod helt statiske. Der foretages en befolkningsfremskrivning, funderet på grupper af indvandrere, der antages at bevare nøjagtig samme fertilitet og nationale IQ, som angives at gælde i oprindelseslandet i dag, og disse værdier antages at forblive konstante indtil analysens endepunkt i Disse antagelser er helt arbitrære og savner ethvert fundament i demografisk, populationsgenetisk eller evolutionsbiologisk litteratur. Deres eneste rationale må være at fabrikere resultater, der støtter artiklens hovedkonklusion, som er, at den gennemsnitlige IQ i den danske befolkning vil falde, og at dette fald truer de demokratiske institutioner og det danske samfunds hidtidige indretning. Den faldende IQ opstår udelukkende, fordi Nyborg (Vig) regner sig frem til, at befolkningsandelen af efterkommere af indvandrere fra såkaldt lav-iq lande vil dominere. Der regnes m.a.o. med helt separate, parallelle populationer, som ikke udveksler gener, noget der i øvrigt er helt uset i menneskehedens historie. Al snak om genetik og darwinistisk selektion er derfor ren staffage, som udelukkende tjener det formål at forlene artiklen med en ufortjent biologisk/genetisk autoritet. Vi finder det overordentligt kritisabelt, at Helmuth Nyborg på denne måde prætenderer at besidde autoritet uden for sit psykologiske ekspertiseområde og fremsætter åbenlyst ukvalificerede påstande, der er svære at gennemskue for offentligheden, som derfor vildledes groft, bl.a. fordi Nyborgs genetiske konklusioner er helt uden forbindelse til de anvendte beregningsmodeller. Forseelsens betydning for det videnskabelige budskab i det videnskabelige produkt (jf. bek. 15, stk. 2 & 3) Da produktets data, metode, analyse, resultater og konklusioner alle omfattes af forseelsen, må det være indlysende, at forseelsen har afgørende betydning for det videnskabelige budskab i produktet. Uden plagiatet og vildledningen havde der praktisk taget ikke foreligget noget produkt eller budskab. 3

4 Forseelsens betydning for dansk forsknings troværdighed Internationalt: Det forekommer indlysende, at det ikke styrker dansk forsknings internationale troværdighed, at en dansk forsker foretager plagiat og vildledning i en artikel, der udgives af et af de allermest anerkendte internationale forlag. Det gør ikke skaden mindre, at plagiatet og vildledningen forekommer i et særnummer, som forfatteren efter eget udsagn er redaktør for (jf. [4]). Skadevirkningen ville vokse yderligere, hvis den relevante og informerede danske myndighed mod forventning undlod at gribe ind. Nationalt: Det forhold, at et propagandamateriale med rod i Den Danske Forening gennem plagiat kommer til at fremstå som internationalt accepteret forskning, har helt afgørende betydning for dette materiales troværdighed og vægt i den danske offentlighed, samt i relation til anden forskning, som kunne tænkes at benytte sig af dettes konklusioner med henvisning til forfatterens og tidsskriftets status. Dansk forsknings nationale troværdighed svækkes følgelig betydeligt, når det fremgår, at den har været underlagt eksterne, stærkt politisk motiverede interesser. Som eksempel, der understøtter ovenstående vurdering af betydningen af artiklens troværdighed kan vi henvise til en artikel den 22. juli på forsiden og side 2 i Weekendavisen [5], hvor Nyborgs konklusioner fra artiklen i PAID [1] refereres loyalt og med direkte henvisning til Nyborg som intelligensforsker og tidligere psykologiprofessor ved Aarhus Universitet. Autoriteten svækkes næppe heller af, at forfatteren af artiklen i Weekendavisen, videnskabsjournalist Lone Frank, selv har en universitetsuddannelse i et relevant fag. Her er ikke blot tale om troværdighed i forhold til offentligheden, men også i forhold til anden dansk forskning, som den kan have betydning for, f.eks. den forskning vedrørende den danske folkeskole, som refereres af Lone Frank. Helmuth Nyborgs status som universitetsforsker og videnskabelig tidsskriftforfatter bliver også brugt som argument i den offentlige debat. Da chefredaktøren for Århus Stiftstidende i avisens ledende artikel som opfølgning på avisens reportage samme dag kom for skade at kritisere det nyoprettede Danskernes Parti og dets leder Daniel Carlsen, tidligere fremtrædende medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, som i deres præsentation for offentligheden begrundede deres holdning til såkaldt fremmede med Helmuth Nyborgs demografiske fremskrivninger, svarede Carlsen, at påstandene var videnskabeligt underbyggede netop med henvisning til artiklen i PAID [1], hvilket tilsyneladende lukkede debatten [6]. Vi nævner ikke dette for at rette opmærksomheden mod det nævnte partis holdninger, men for at dokumentere, at der her foreligger et eksempel på en politisk argumentation, som låner sin troværdighed fra dansk forskning, som altså i dette tilfælde er Nyborgs artikel. Helmuth Nyborg har desuden holdt foredrag i danske politiske forsamlinger med udgangspunkt i PAID-artiklen [1] og dens konklusioner, hvor der også lægges vægt på hans autoritet som dr.phil. og tidligere professor ved Aarhus Universitet. Eksempelvis i [7]. Sammenfattende må det fastslås, at det for dansk forsknings troværdighed er helt ødelæggende, hvis ikke der skrides ind over for forskere, der assisterer politiske organisationer med at hvidvaske deres propagandamateriale, så det senere kan præsenteres som værdifuld peer-reviewed international forskning og bruges i den offentlige debat som autoriseret viden. Det er naturligvis beklageligt, at der findes tidsskrifter, hvis standarder er så lave, at noget sådant ikke fanges i redaktionsarbejdet med artiklerne. Dette gør det i særlig grad påkrævet, at det nationale system for forskningsvogtning er sig sit ansvar bevidst. 4

5 I betragtning af, at artiklen angiver at behandle fagbiologiske emner, bl.a. gennem sin titel, vil vi anmode om, at sagen - i det mindste spørgsmålet om vildledning (uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner) - behandles af Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for natur-, teknologi- og produktionsvidenskabelig forskning. Med venlig hilsen Jens Kvorning undervisningsadjunkt, mag.art. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Kroghsstræde 3, 9220 Aalborg Øst mail: Jens Mammen Vestergade 39, 8000 Aarhus C professor emeritus, dr.phil. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet adjungeret professor Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet mail: Morten Kjeldgaard lektor, lic. scient. BiRC - Bioinformatics Research Center, Aarhus Universitet C.F. Møllers Allé, Bygning 1110, 8000 Aarhus C mail: Kopi til: Dekanen for Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bilag: [1] Nyborg, H. (in press). The decay of Western civilization: Double Relaxed Darwinian Selection. Personality and Individual Differences, Vol. 51. (Bilag A) [2] Letter to the editors. Indsendt til det britiske forlag Elsevier, som udgiver tidsskriftet PAID. Bilagene til dette brev vedlægges også til nærværende anmeldelse til UVVU. (Bilag B) 5

6 [3] Nyborg, H. (in press). A Conversation with Richard Lynn. Personality and Individual Differences, Vol. 51. (Bilag C) [4] Videoklip fra seminar den 28. maj 2011 Revolt against Civilization afholdt af den danske holocaust-benægter-forening Selskabet for Fri Historisk Forskning (fil: BilagF.wmv). Klippet (fra det sidste minut i sektion 1) kan også med udførlige indledende kommentarer ses direkte på selskabets hjemmeside (Bilag F) [5] Weekendavisen 22. Juli 2011, side 1-2. Artikel Det usigelige af Lone Frank. (Bilag D) [6] Århus Stiftstidende 2. august 2011, side 20, og sektion Århus, side 10-11, samt 13. august 2011, side 19. (Bilag E1, E2, E3) [7] Videoklip fra seminar den 28. maj 2011 Revolt against Civilization afholdt af den danske holocaust-benægter-forening Selskabet for Fri Historisk Forskning (fil: BilagG.wmv). Klippet (ca. 4:20 minutter inde i sektion 2) kan også med udførlige indledende kommentarer ses direkte på selskabets hjemmeside (Bilag G) 6

forsker Farvel til Sanders epoke DM s DJØF s Pharmadanmarks Total personlig nedtur for Sander S-R-SF vil også styre på en lidt anden måde

forsker Farvel til Sanders epoke DM s DJØF s Pharmadanmarks Total personlig nedtur for Sander S-R-SF vil også styre på en lidt anden måde DM s DJØF s Pharmadanmarks forsker oktober 2011 248 TEMA: VK-finansloven: Et hullet testamente 3-5 Der venter den nye videnskabsminister et hårdt job med at fylde milliard-hul ud i 2012-2013 Konsulenten

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

November 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning Den danske kodeks for integritet i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet 1

November 2014. Den danske kodeks for integritet i forskning Den danske kodeks for integritet i forskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Den danske kodeks for integritet i forskning November 2014 Uddannelses- og forskningsministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Udgivet af Uddannelses- og forskningsministeriet Bredgade 40 1260

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Forsikring eller fatamorgana

Forsikring eller fatamorgana Roskilde Universitetscenter Master i Professionel Kommunikation Modul 1 Forsikring eller fatamorgana Redelighedsanalyse af brochure fra stamcellebanken StemCare Maj 2005 Anne Gregersen Anne Cathrine Gjærde

Læs mere

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indhold 05.02.2011 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Uden saks og klister ingen journalister

Uden saks og klister ingen journalister Uden saks og klister ingen journalister En kildekritisk analyse af en baggrundsinformation med særligt henblik på afhængighed mellem kilderne CHARLOTTE WIEN De sidste 10-15 års udvikling på IT-området

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007 Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati Asger Sørensen WP 4/2007 MPP Working Paper No. 4/2007 December 2007 ISBN: 87-91839-28-9 ISSN: 1396-2817 Department of Management, Politics and

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg

Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1 Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg Demokratisk kontrol og retssikkerhed Lovforslaget om ny offentlighedslov (L 90) får stor betydning for demokratiets vilkår i de kommende år. Lovforslaget om

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet København 2001 1 Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt

Læs mere