Vedr. anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner"

Transkript

1 Aarhus, den 12. september 2011 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K. Vedr. anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner Med henvisning til Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (herefter bek. ) indgiver undertegnede Jens Kvorning, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard hermed en anmeldelse af professor emeritus Helmuth Nyborg for plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner (jf. bek. 2). Anmeldelsen vedrører den af Helmuth Nyborg angiveligt forfattede artikel The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection i det videnskabelige tidsskrift Personality and Individual Differences (2011) [1]. Artiklen har siden den 2. april 2011 været tilgængelig på tidsskriftets (herefter: PAID) internetside, men optræder stadig som in press. Med hensyn til dokumentation henviser vi til det letter to the editors og de medfølgende bilag, som vi samtidig med denne anmeldelse indsender til tidsskriftets redaktion [2]. Vi har i detaljer dokumenteret plagiatet og den uretmæssige angivelse af Helmuth Nyborg som eneforfatter i brevet til PAID s redaktion [2], og vil derfor her kun i korte træk gøre rede herfor: Nyborgs data og metode stammer fra cand. oecon. Jørn Ebbe Vig, der gennem mange år har optrådt som Den Danske Forenings økonom og statistiker. Metoden er en selvopfundet anvendelse af en økonomisk annuitetsberegning på befolkningsforhold, som i øvrigt er stærkt fejlbehæftet, og som ignorerer alt hvad der ellers vides om demografisk udvikling. Metode- og analyseafsnittet i Nyborgs artikel [1] er stort set kopieret ad verbatim fra et dokument, forfattet og lagt på Internet, af J.E. Vig. Med artiklens titel og angiveligt biologiske tema (Darwinian Selection) tilsløres det, at dens egentlige emne og metode er demografisk ekstrapolation uden reference til selektionsforhold. Dermed fremtræder artiklens politiske konklusioner uretmæssigt som funderet i biologisk videnskab. Adskillige figurer i [1] stammer fra et Microsoft Excel regneark med datamateriale, som J.E. Vig i et blog-indlæg nævner kan købes for Kr. I et andet blog-indlæg skriver Vig, at rettighederne er solgt til international forskning og udvikling. 1

2 I tiden efter at [1] udkommer på nettet, begynder Vig at nedtone sit ejerskab til data og metode. Den 25. august fjerner Vig sit navn fra dokumentet perspektiv.pdf Helmuth Nyborgs status Professor emeritus, dr.phil. (fra Aarhus Universitet) Helmuth Nyborg er pensioneret fra sit professorat i psykologi ved Aarhus Universitet (AU) i Han henviser i artiklens hoved til sin samlede ansættelse ved AU ( ). Ved en anden artikel i samme nummer af tidsskriftet anføres tilknytningen til AU dog uden årstal [3] (i parentes bemærket har AU formentlig ikke disciplinære midler til at forhindre dette misbrug, da Nyborg er pensioneret). Det kan ikke betvivles, at den autoritet, som Nyborg tilskrives i dansk sammenhæng, når han selv refererer til sin forskning, eller når andre refererer til den, i væsentlig grad kan henføres til hans doktorgrad og hans ansættelse som professor ved Aarhus Universitet. Når Helmuth Nyborg således for nylig ved flere lejligheder har optrådt med sine synspunkter i DR2s TV-serie Danskernes Akademi, har der været lagt vægt på hans autoritet og anseelse i kraft af hans universitetsbaggrund. Når vi mener, at sagen bør behandles af UVVU, skyldes det, at den har betydning for dansk forskning og for dens troværdighed (jf. bek. 1, stk. 1), ikke blot i forhold til andre forskere, men i særdeleshed også i forhold til offentligheden, herunder til politikere og andre beslutningstagere, som kunne tænkes at lytte til dens konklusioner, herunder dens opfordring til politisk handling (civil resistance) i slutningen af abstract. Endvidere er Helmuth Nyborg som professor, magister og dr.phil. i psykologi uddannet inden for det forskningsområde, som artiklen vedrører, og har i kraft af sin bopæl og sin aktive debat- og formidlingsaktivitet i Danmark også sin nærmeste tilknytning hertil (jf. bek. 1, stk. 4). Det forhold, at Helmuth Nyborg er pensioneret siden 2007, har ikke i offentligheden nogen vægt i sammenhæng med opfattelsen af ham som en repræsentant for dansk forskning. Derfor anser vi sagen uanset Helmuth Nyborgs emeritus-status som værende af afgørende betydning for troværdigheden af dansk universitetsbaseret forskning. Forseelsens karakter Det er svært for os at vurdere, i hvilket omfang og med hvilken alvor det påviselige plagiat (jf. bek. 2, pkt. 5) krænker den oprindelige kildes (Jørn Ebbe Vigs) rettigheder. Det er tilsyneladende med hans tilladelse og viden, at materialet er brugt i PAID-artiklen [1]. Det er dog uklart, om det også er med kildens tilladelse, at han ikke krediteres for sin medvirken. Begrundelsen for at udelade Vig fra forfatterlisten kunne være den, at hovedforfatteren korrekt har opfattet, at det modsatte alvorligt ville miskreditere arbejdet i den danske offentlighed. Det er imidlertid klart, at der foreligger et plagiat, fordi det videnskabelige samfund og offentligheden vildledes m.h.t. artiklens tilblivelse og de enkelte deles oprindelse, og at der derfor uanset krænkelse af eventuelle rettigheder og krav på kreditering er sket en grov vildledning af det videnskabelige samfund og offentligheden ved, at Helmuth Nyborg uretmæssigt er angivet som artiklens eneforfatter (jf. bek. 2, pkt. 6). Om J. Ebbe Vig evt. har betinget sig, at han ikke nævnes i artiklen eller ej, er irrelevant for sagens bedømmelse: Helmuth Nyborgs forpligtelse over for det videnskabelige samfund og offentligheden 2

3 kan naturligvis ikke indskrænkes ved, at han evt. har indgået en aftale med en tredje part. Hvis der faktisk forelå en sådan aftale, ville Helmuth Nyborg efter vores opfattelse kun have to muligheder: (1) at ignorere denne forpligtelse samt give det videnskabelige samfund og offentligheden retmæssig oplysning om, hvem der har medvirket på hvilken måde ved artiklens tilblivelse (bek. 2, pkt. 6), eller (2) afstå fra offentliggørelse. Hvis noget tilsvarende viste sig i forbindelse med en studenteropgave, ville denne blive afvist, mens den studerende ville blive indberettet for snyd, og efter normal praksis bortvist fra institutionen. Bekendtgørelsens 2. pkt. 4 præciserer, at uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner falder under de områder af videnskabelig uredelighed, som udvalget skal tage stilling til. Den påklagede artikel [1] indeholder i sin titel ordene Double relaxed Darwinian selection, og i indledningen introducerer Nyborg to selvopfundne begreber, IRDS og DRDS, med henvisning til genetikken: The genetic decay may take one of two routes or work in tandem. I suggest the following terminology for this: An Internal Relaxation (or Reversal) of Darwinian Selection (IRDS), and an external Relaxation (or Reversal) of Darwinian Selection (ERDS). This study estimates the effects of both in terms of Double Relaxation (or reversal) of Darwinian Selection (DRDS). Den annuitetsmodel, som Nyborg (Vig) anvender, indeholder imidlertid ikke skyggen af naturlig selektion eller på anden måde nogen form for genetisk populationsudvikling. Modellerne er tværtimod helt statiske. Der foretages en befolkningsfremskrivning, funderet på grupper af indvandrere, der antages at bevare nøjagtig samme fertilitet og nationale IQ, som angives at gælde i oprindelseslandet i dag, og disse værdier antages at forblive konstante indtil analysens endepunkt i Disse antagelser er helt arbitrære og savner ethvert fundament i demografisk, populationsgenetisk eller evolutionsbiologisk litteratur. Deres eneste rationale må være at fabrikere resultater, der støtter artiklens hovedkonklusion, som er, at den gennemsnitlige IQ i den danske befolkning vil falde, og at dette fald truer de demokratiske institutioner og det danske samfunds hidtidige indretning. Den faldende IQ opstår udelukkende, fordi Nyborg (Vig) regner sig frem til, at befolkningsandelen af efterkommere af indvandrere fra såkaldt lav-iq lande vil dominere. Der regnes m.a.o. med helt separate, parallelle populationer, som ikke udveksler gener, noget der i øvrigt er helt uset i menneskehedens historie. Al snak om genetik og darwinistisk selektion er derfor ren staffage, som udelukkende tjener det formål at forlene artiklen med en ufortjent biologisk/genetisk autoritet. Vi finder det overordentligt kritisabelt, at Helmuth Nyborg på denne måde prætenderer at besidde autoritet uden for sit psykologiske ekspertiseområde og fremsætter åbenlyst ukvalificerede påstande, der er svære at gennemskue for offentligheden, som derfor vildledes groft, bl.a. fordi Nyborgs genetiske konklusioner er helt uden forbindelse til de anvendte beregningsmodeller. Forseelsens betydning for det videnskabelige budskab i det videnskabelige produkt (jf. bek. 15, stk. 2 & 3) Da produktets data, metode, analyse, resultater og konklusioner alle omfattes af forseelsen, må det være indlysende, at forseelsen har afgørende betydning for det videnskabelige budskab i produktet. Uden plagiatet og vildledningen havde der praktisk taget ikke foreligget noget produkt eller budskab. 3

4 Forseelsens betydning for dansk forsknings troværdighed Internationalt: Det forekommer indlysende, at det ikke styrker dansk forsknings internationale troværdighed, at en dansk forsker foretager plagiat og vildledning i en artikel, der udgives af et af de allermest anerkendte internationale forlag. Det gør ikke skaden mindre, at plagiatet og vildledningen forekommer i et særnummer, som forfatteren efter eget udsagn er redaktør for (jf. [4]). Skadevirkningen ville vokse yderligere, hvis den relevante og informerede danske myndighed mod forventning undlod at gribe ind. Nationalt: Det forhold, at et propagandamateriale med rod i Den Danske Forening gennem plagiat kommer til at fremstå som internationalt accepteret forskning, har helt afgørende betydning for dette materiales troværdighed og vægt i den danske offentlighed, samt i relation til anden forskning, som kunne tænkes at benytte sig af dettes konklusioner med henvisning til forfatterens og tidsskriftets status. Dansk forsknings nationale troværdighed svækkes følgelig betydeligt, når det fremgår, at den har været underlagt eksterne, stærkt politisk motiverede interesser. Som eksempel, der understøtter ovenstående vurdering af betydningen af artiklens troværdighed kan vi henvise til en artikel den 22. juli på forsiden og side 2 i Weekendavisen [5], hvor Nyborgs konklusioner fra artiklen i PAID [1] refereres loyalt og med direkte henvisning til Nyborg som intelligensforsker og tidligere psykologiprofessor ved Aarhus Universitet. Autoriteten svækkes næppe heller af, at forfatteren af artiklen i Weekendavisen, videnskabsjournalist Lone Frank, selv har en universitetsuddannelse i et relevant fag. Her er ikke blot tale om troværdighed i forhold til offentligheden, men også i forhold til anden dansk forskning, som den kan have betydning for, f.eks. den forskning vedrørende den danske folkeskole, som refereres af Lone Frank. Helmuth Nyborgs status som universitetsforsker og videnskabelig tidsskriftforfatter bliver også brugt som argument i den offentlige debat. Da chefredaktøren for Århus Stiftstidende i avisens ledende artikel som opfølgning på avisens reportage samme dag kom for skade at kritisere det nyoprettede Danskernes Parti og dets leder Daniel Carlsen, tidligere fremtrædende medlem af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, som i deres præsentation for offentligheden begrundede deres holdning til såkaldt fremmede med Helmuth Nyborgs demografiske fremskrivninger, svarede Carlsen, at påstandene var videnskabeligt underbyggede netop med henvisning til artiklen i PAID [1], hvilket tilsyneladende lukkede debatten [6]. Vi nævner ikke dette for at rette opmærksomheden mod det nævnte partis holdninger, men for at dokumentere, at der her foreligger et eksempel på en politisk argumentation, som låner sin troværdighed fra dansk forskning, som altså i dette tilfælde er Nyborgs artikel. Helmuth Nyborg har desuden holdt foredrag i danske politiske forsamlinger med udgangspunkt i PAID-artiklen [1] og dens konklusioner, hvor der også lægges vægt på hans autoritet som dr.phil. og tidligere professor ved Aarhus Universitet. Eksempelvis i [7]. Sammenfattende må det fastslås, at det for dansk forsknings troværdighed er helt ødelæggende, hvis ikke der skrides ind over for forskere, der assisterer politiske organisationer med at hvidvaske deres propagandamateriale, så det senere kan præsenteres som værdifuld peer-reviewed international forskning og bruges i den offentlige debat som autoriseret viden. Det er naturligvis beklageligt, at der findes tidsskrifter, hvis standarder er så lave, at noget sådant ikke fanges i redaktionsarbejdet med artiklerne. Dette gør det i særlig grad påkrævet, at det nationale system for forskningsvogtning er sig sit ansvar bevidst. 4

5 I betragtning af, at artiklen angiver at behandle fagbiologiske emner, bl.a. gennem sin titel, vil vi anmode om, at sagen - i det mindste spørgsmålet om vildledning (uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner) - behandles af Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for natur-, teknologi- og produktionsvidenskabelig forskning. Med venlig hilsen Jens Kvorning undervisningsadjunkt, mag.art. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Kroghsstræde 3, 9220 Aalborg Øst mail: Jens Mammen Vestergade 39, 8000 Aarhus C professor emeritus, dr.phil. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet adjungeret professor Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet mail: Morten Kjeldgaard lektor, lic. scient. BiRC - Bioinformatics Research Center, Aarhus Universitet C.F. Møllers Allé, Bygning 1110, 8000 Aarhus C mail: Kopi til: Dekanen for Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bilag: [1] Nyborg, H. (in press). The decay of Western civilization: Double Relaxed Darwinian Selection. Personality and Individual Differences, Vol. 51. (Bilag A) [2] Letter to the editors. Indsendt til det britiske forlag Elsevier, som udgiver tidsskriftet PAID. Bilagene til dette brev vedlægges også til nærværende anmeldelse til UVVU. (Bilag B) 5

6 [3] Nyborg, H. (in press). A Conversation with Richard Lynn. Personality and Individual Differences, Vol. 51. (Bilag C) [4] Videoklip fra seminar den 28. maj 2011 Revolt against Civilization afholdt af den danske holocaust-benægter-forening Selskabet for Fri Historisk Forskning (fil: BilagF.wmv). Klippet (fra det sidste minut i sektion 1) kan også med udførlige indledende kommentarer ses direkte på selskabets hjemmeside (Bilag F) [5] Weekendavisen 22. Juli 2011, side 1-2. Artikel Det usigelige af Lone Frank. (Bilag D) [6] Århus Stiftstidende 2. august 2011, side 20, og sektion Århus, side 10-11, samt 13. august 2011, side 19. (Bilag E1, E2, E3) [7] Videoklip fra seminar den 28. maj 2011 Revolt against Civilization afholdt af den danske holocaust-benægter-forening Selskabet for Fri Historisk Forskning (fil: BilagG.wmv). Klippet (ca. 4:20 minutter inde i sektion 2) kan også med udførlige indledende kommentarer ses direkte på selskabets hjemmeside (Bilag G) 6

Afgørelse fra Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning (UKSF)

Afgørelse fra Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning (UKSF) Helmuth Nyborg Adslev Skovvej 2 8362 Hørning Afgørelse fra Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning (UKSF) Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 AFGØRELSE... 2

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

5. Endeligt ønsker jeg at klage over Ekstrabladet, der den 3. juni 2011 bragte et ulovligt billede af mig.

5. Endeligt ønsker jeg at klage over Ekstrabladet, der den 3. juni 2011 bragte et ulovligt billede af mig. Pressenævnet Jeg skal hermed tillade mig at fremsende fem klager til pressenævnet over: 1. Fagbladet Forskerforum.dk (Ff), der den15. september 2011 publicerede en artikel med titlen: Helmuth Nyborg i

Læs mere

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K. Aarhus, den 14. august 2013. Vedr. anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000 til

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning KØBENHAVNS UNIVERSITET Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning 1. juli 2011 1. Indledning I begyndelsen af februar 2011 anmeldte Københavns

Læs mere

Vedrørende J. nr.: 2012-219-0097, klage over behandling af personoplysninger

Vedrørende J. nr.: 2012-219-0097, klage over behandling af personoplysninger Århus, den 13. oktober 2012 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K att: Maja Blomquist Rasmussen Vedrørende J. nr.: 2012-219-0097, klage over behandling af personoplysninger Jeg modtog den 20.9

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

Jeg finder anledning til at supplere min klage af den 7. ds. med følgende betragtninger.

Jeg finder anledning til at supplere min klage af den 7. ds. med følgende betragtninger. Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed c/o Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K 16. februar 2014 Vedr. Min klage af den 7. ds. Jeg finder anledning til at supplere

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

FORSKERforum september

FORSKERforum september DM S DJØF S Pharmadanmarks FORSKERforum september 2013 267 Bedre karriereveje 2 - er hensigten med ny stillingsstruktur, som dog er helt afhængig af ledelsens velvilje LEDEREN Semesterstart 7-9 (Fotocollage:

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater

Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed c/o Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K 11. marts 2014 Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Jeg er via min TR, fredag d. 7. marts, gjort bekendt med, at IUP s ledelse har noget at udsætte på mit virke, og at det er så

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen 2012/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. februar 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

MODUL 6. Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1.

MODUL 6. Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1. MODUL 6 Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1. Tema Tekster og billeder i hæfte l og 2 handler om, hvad litteratur og

Læs mere

2. Spørgsmålet om videnskabelig uredelighed, herunder forsæt og grov uagtsomhed

2. Spørgsmålet om videnskabelig uredelighed, herunder forsæt og grov uagtsomhed - 90 - get ved 3. behandlingen den 25. marts 2014 og indsat i lov om forskningsrådgivning ved lov nr. 310 af 29. marts 2014 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Landsretten lægger herefter til

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

Afsluttende høringssvar fra Helmuth Nyborg

Afsluttende høringssvar fra Helmuth Nyborg Afsluttende høringssvar fra Helmuth Nyborg Som svar på klagernes brev af 14. august 2013 kort følgende. Hvad angår medforfatterskab kan jeg kun gentage, at jeg ikke råder over midler til at tvinge en betalt

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne)

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne) Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne) Fastsat i henhold til 14, stk. 9 i lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universitetsloven

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk OVERSKRIFT: Borgerne lukker af for gode argumenter, når politikerne strides MANCHET: Når politiske partier

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Indledning. Aarhus, den 7. december 2011

Indledning. Aarhus, den 7. december 2011 Aarhus, den 7. december 2011 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K. Vedr. anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Aalborg Universitet Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Revisionshistorik Revisionsdato

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Politisk ukorrekt statistik og økonomi

Politisk ukorrekt statistik og økonomi Rapporter misbrug Næste blog» Politisk ukorrekt statistik og økonomi OFFICIELLE INFORMATIONER OM STATISTIK OG ØKONOMI ER SJÆLDENT PÅLIDELIGE. NAVNLIG IKKE NÅR EMNET OMHANDLER INDVANDRINGEN. SANDHED ER

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

MODUL 7 MODULOPGAVE 3

MODUL 7 MODULOPGAVE 3 MODUL 7 MODULOPGAVE 3 Materialer Din oparbejdede viden fra argumentationsforløbet Stilesæt fra sommereksamen 2008: Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt. Uddrag af artikel i Weekendavisen 7. september

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER

EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER Guide for universitetets medarbejdere Vidste du, at alle ansatte på AU, der konstaterer eller har begrundet mistanke om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det?

Læs mere

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET 2 UNDGÅ EKSAMENSSNYD UNDGÅ EKSAMENSSNYD Eksamenssnyd er en forseelse, som universitetet ser med største alvor

Læs mere

Hvordan. Publikationsindberetning. Side 1

Hvordan. Publikationsindberetning. Side 1 Hvordan Publikationsindberetning Kun den første interne SDU forfatter skal indberette en publikation, også selv om andre SDU forfattere bidrager til publikationen. De vil også få kredit for deres arbejde!!!

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Den danske polymerpris ATV Elastyrenprisen 2016

Den danske polymerpris ATV Elastyrenprisen 2016 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den danske polymerpris ATV Elastyrenprisen 2016 Indstilling af kandidater Det er nu tid til at indsende indstillinger og ansøgninger til Den danske polymerpris ATV

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Notat. Direktionssekretariatet. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Notat Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S DSB s høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere DSB takker for modtagelsen af høringsudgaven af Bekendtgørelse

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere