VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1

2 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

3 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning Transport og adgangsveje Den ideelle transportvej Parkering Adgangsveje Trapper Døre og åbninger Gulvbelægninger Lys Transport fra lagerlokale til salgssted Tekniske hjælpemidler Ramper Slisker Transportbånd Elevatorer Andre løfte- og hejseredskaber Sækkevogne Løftevogne Gaffeltruck Manuel transport Bære-/løfteteknik Slæbning af kasser Unges arbejde

4 ØL OG VAND Denne vejledning henvender sig til distributører og modtagere af øl og vand. Den henvender sig både til det personale, der distribuerer øl og vand, og til det personale hos modtagerne, der skal transportere øl og vand fra lagerplads til salgssted. Vejledningen henvender sig således til depotpersonale, butikspersonale og restaurationspersonale samt til de implicerede sikkerhedsorganisationer. BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden: Vejledningen omhandler transporten mellem distributionsbil og lager og mellem lager og salgssted af både fuldgods og tomgods. Vejledningen beskæftiger sig med ergonomiske forhold og bygningsmæssige forhold og kan også anvendes i forbindelse med intern transport af andre colli. INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådene er opmærksomme på, at vejledningen beskæftiger sig med arbejde, hvor Arbejdstilsynets regler for flere arbejdsgivere, der arbejder på samme sted, er relevante. Rådene opfordrer derfor sikkerhedsorganisationerne hos distributører og modtagere til at samarbejde for at skabe et godt arbejdsmiljø. Branchearbejdsmiljørådene opfordrer også ejere/lejere af bygninger, hvor der er restauranter, butikker og lignende, til ved ombygning at sikre, at såvel transportveje som eventuelt fast installerede tekniske hjælpemidler lever op til de krav, der må stilles for at sikre, at transport af øl og vand kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen kan være en hjælp i den indsats. Vejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet og Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 1

5 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND TRANSPORT OG ADGANGSVEJE Øl og vand transporteres hyppigt under forhold, der ikke er tilrettelagt til den transport. En butik eller en restaurant kan for eksempel have adresse i en ældre bygning, hvor transportvejen ikke kan betegnes som ideel. Den ideelle transportvej Den ideelle transportvej er en kørevej, hvor der ikke forekommer niveauskift, og hvor belægningen er af en kvalitet, der svarer til industriasfalt, SFsten, fliser eller lignende. Kørevejen bør være sådan, at der ikke kan samle sig vand. Er der ingen niveauforskelle i kørevejen til lagerlokalet, kan traditionelle transportmidler, som for eksempel truck, løftevogn og sækkevogn, anvendes. Parkering Lageret for øl og vand bør, i forhold til aflæsse- og salgssted, være placeret, så transportvejen bliver så hensigtsmæssig som mulig. Disse forhold bør altid sikres ved nybygninger og ved større ombygninger af bestående butikker og restauranter mv. Ovennævnte skal inspirere til ændring af de bestående forhold, hvor disse ikke lever op til kravene. Det er ejeren af bygningen, der i samarbejde med brugeren skal sørge for, at forholdene bringes i orden. Det kan ofte være et problem at parkere distributionsbilen ved fortovskanten i smalle eller stærkt trafikerede gader med mange parkerede biler, også når brug af en bagsmæklift eller tilsvarende indretning kræver plads. Det mest hensigtsmæssige er, at distributionsbilen kan parkeres i direkte forbindelse med adgangsvejene til lagerlokalet. Transport af øl og vand over cykelsti, fortov eller befærdet gade øger risikoen for uheld for såvel depotchaufføren som de mennesker, der færdes på gaden. 2

6 ØL OG VAND Adgangsveje Alle adgangsveje, hvor der skal transportere gods, skal opfylde de almindelige krav, hvad angår højde, bredde og gulvbelægningen. Højden skal ifølge Arbejdstilsynets praksis som udgangspunkt være mindst 1,90 meter. Lavere højder kan dog tillades, men aldrig så lave, at den, der skal transportere kasserne, ikke kan gå fuldt oprejst. Ved nybyggeri og om muligt ved ombygning bør en fri højde på 2,10 meter sikres. Krav til bredden af adgangsvejen afhænger af det, der skal transporteres. Generelt skal adgangsvejen være så bred, at den person, der transporterer for eksempel kasser, har rigelig plads på begge sider cm. friplads til begge sider er normalt at foretrække. Især ved sving i adgangsvejen er det vigtigt, at der er rigelig med plads. Der må ikke forekomme huller eller fremspring i adgangsvejen. Hvis der er niveauforskydninger i adgangsvejen, bør disse forsynes med køreplader, der udjævner niveauforskydningen. Kørepladerne skal være jævne og skridsikre. Adgangsvejene skal være ryddelige. Der må således ikke stables tom emballage og lignende i adgangsvejene, hvis det medfører, at disse bliver for smalle, eller der opstår en risiko for at vælte de opstablede varer. Der må ikke være rod, og der må ikke ligge ting og flyde i adgangsvejene. 3

7 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Trapper Ofte er lagerlokalerne indrettet i kældre eller oppe i bygninger, så transporten må ske ad trapper og lignende. Trapperne bør opfylde minimumskravene til hovedtrapper. Stigningen pr. trin må ikke overstige 180 mm., og trappens dybde bør ikke være mindre end 250 mm. (A trapper). Trappetrinene skal være ryddelige og skridsikre. Selve trappen skal være så bred, at der er rimelig plads på begge sider af den person, der skal håndtere ølkasserne. Bredden skal i særdeleshed være rigelig i sving og på reposer, så også en eventuel trappekravler kan komme rundt. Døre og åbninger Døre og andre åbninger i adgangsvejen skal opfylde samme krav som selve adgangsvejen, for så vidt angår højde og bredde. Hvis der hyppigt køres med sækkevogn, løftevogn eller rullepaller, bør dørtrin fjernes og gulvet spartles ud, så der ikke er niveauforskydninger. Kan dette ikke lade sig gøre, bør dørtrinene forsynes med lister, der letter opkøringen. 4

8 ØL OG VAND Gulvbelægninger Gulvbelægningen på transportveje, trapper og adgangsveje skal være i plan og skridsikker. Gulvtæpper og lignende skal være fastgjorte, så de ikke skrider eller forskubber sig. Lys Der skal altid være tilstrækkeligt med lys. Ved ringe belysning øges sandsynligheden for uheld, snublen og lignende. Dansk standard DS 700 giver retningslinjer for, hvor meget lys der mindst skal være. Trapper og gange Læsseramper Lagerlokaler mv. 50 lux 50 lux 200 lux Lysarmaturer bør rengøres jævnligt og placeres, så der opnås en jævn belysning. Sørg for at hænge armaturet op, så eventuelle niveauforskelle tydeligt ses (kaster skygge). Lagerrummet skal, hvad angår ryddelighed, loftshøjde og pladsforhold, opfylde de samme krav som adgangsvejene. Der skal altid være godt lys, plant gulv, rimelig loftshøjde og plads nok til at indsætte og udtage kasserne fuldt oprejst og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 5

9 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Transport fra lagerlokale til salgssted De forannævnte krav til indretning af transportveje, mv. gælder også under transport fra lagerlokaler og til salgssted, uanset om dette er i en butik eller restaurant. Er det muligt, bør transporten ske ved at bruge et teknisk hjælpemiddel, sækkevogn, løftevogn mv. Ofte kan man have stor fordel af at anvende en lille rullevogn - en såkaldt ølhund der passer til en stabel kasser. Den er let at komme rundt med i en snæver butik og kan også anvendes i en restaurant. Rullevognen kan med fordel benyttes sammen med en krog. Husk, på rullevogn må der ikke stables over fem kasser i højden, idet den så bliver ustabil og let vælter. 6

10 ØL OG VAND Hvor det er muligt og nødvendigt for en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig transport af øl og vand, foreskriver Arbejdstilsynet, at der skal bruges egnede og effektive tekniske hjælpemidler, der reducerer den fysiske belastning. De tekniske hjælpemidler skal være udformet, således at de ikke i sig selv udgør en risiko for uheld eller sundhedsskader og de skal være vel vedligeholdte. Tekniske hjælpemidler skal afpasses efter de bygningsmæssige forhold og efter den vare, der skal transporteres vægt, volumen og mængde og skal passe til de personer, der skal benytte hjælpemidlerne. De, der benytter hjælpemidlerne, skal have den fornødne instruktion og oplæring heri. Ramper Kan aflæsningen ske til ramper, kan man køre direkte fra ladet og ind på rampen, og derfra videre til endeligt lagersted ved hjælp af gaffeltruck eller løftevogn. Er distributionsbilen ikke udstyret med en bagsmæklift eller en tilsvarende indretning, bør læsserampen være forsynet med en højdejusterbar køreplade, der er let at betjene, således at den kan anvendes i forbindelse med forskellige vognhøjder. Hvor der ikke er mulighed for at lave en højdejusterbar læsserampe, kan der anvendes en løstliggende plade. Denne plade skal placeres, så den ligger fast. Fastgørelsen sker bedst på rampen. Pladen skal være så lang, at niveauforskellen udjævnes på en rimelig måde. Stigningen bør ikke være større end højst nødvendig. Anvendes ikke selvkørende tekniske hjælpemidler, må den ikke overstige 1:50 altså 20 mm. stigning pr. m.. Pladen skal være konstrueret, så den kan tåle det tryk, den udsættes for. På siden af rampepladen skal der være stop, så man ikke risikerer at køre ud over rampen. Pladen skal være skridsikker, f.eks. en elefantrist, og udført af et let materiale. TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Pladen skal konstrueres efter den transportform, der anvendes sækkevogn løftevogn truck og i øvrigt være sikret, så muligheden for at køre ud over pladen eller falde ned fra pladen ikke er til stede. 7

11 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Slisker Hvis lagerlokalet ligger i et plan under jordoverfladen, kan transporten lettest udføres ved hjælp af f.eks. en sliske, der placeres på trapper eller, hvor det er muligt, gennem vinduesåbninger og lignende. Slisken skal være hensigtsmæssigt konstrueret og have en friktion, der sikrer mod for hurtig nedglidning. Slisken skal være forsynet med endestop i den nederste ende. Slisken skal være justerbar, så påsætningshøjden passer til den, der betjener slisken. Slisken skal være forsynet med sidestop, så kasserne ikke glider ud over sliskens sider. Sliskens overflade skal være jævn og uden fremspring. Slisken skal være forsynet med et opbremsningsfelt inden endestoppet. Endelig skal slisken ende i en regulerbar højde omkring hoftehøjde, så kasserne kan håndteres uden ergonomiske problemer. 8

12 ØL OG VAND Transportbånd Transportbånd kan ligeledes anvendes ved mindre niveauforskydninger mellem aflæssested og lagerplads. Ved konstruktion af transportbånd må der tages hensyn til den niveauforskel, båndet skal virke over. Båndet skal være forsynet med en skridsikker belægning og med akkumuleringsmuligheder både på påsætte- og aftagesiden. Transportbånd bør kunne køre begge veje af hensyn til indbringning af fuldgods og udbringning af tomgods, og det skal være indrettet, så utilsigtet tilbageløb er forhindret. Hvor det er muligt at etablere tvangsdrevne bånd, bør dette gøres. Husk, at båndet skal ende i et akkumuleringsstykke (ikke drevet bånd med endestop). Transportbåndet skal monteres, så påsættehøjden er hensigtsmæssig i forhold til håndteringen af kasserne og skal helst være regulerbar. 9

13 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND ØL OG VAND OG Elevatorer Hvor lageret ligger i andet niveau end aflæsseniveauet, kan der også anvendes elevatorer til transporten. Eksisterende elevatorer bør anvendes. Disse elevatorer skal opfylde Arbejdstilsynets krav, herunder løbende eftersyn. Hvor elevatorer ikke findes, kan der ofte etableres en udvendig elevator på bygningen. Denne elevator kan konstrueres, sådan at den forbinder aflæsningsniveauet, f.eks. til en dør eller til et vindue i lagerlokalet. Forinden en sådan udvendig elevator opstilles, skal man kontakte Arbejdstilsynet med henblik på at opnå en godkendelse. For de såkaldte småvareelevatorer med max. 200 kg. bæreevne, max 1,2 m. høje adgangsåbninger og et stolareal på max. 0,85 m 2, er der lempeligere krav end for almindelige (andre) elevatorer. Denne elevatortype kan i mange tilfælde med fordel anvendes til transport af kasser. Tilkørselsforholdene til elevatoren skal være hensigtsmæssige, ligesom fratagelsespladsen i lagerlokalet skal være hensigtsmæssig. Elevatoren skal være sådan justeret, at den altid stopper i niveau med læsse- eller aflæsseplads. Bruges løfteanordning til vindue, bør der tages højde for en eventuel rækkeafstand ind i elevatoren. Bruges vindue, kan det være hensigtsmæssigt at gøre elevatorer løbende højdejusterbare, så kasserne altid vil være i en god gribehøjde. Elevatorer er det mest hensigtsmæssige transportredskab ved større niveauforskelle både op og ned. I reglen er det svært at etablere elevatorer i ældre bygninger. Ved større ombygninger bør muligheden overvejes for etablering af elevatorer til lagerrum, uanset om disse befinder sig i kælderplan eller i højere liggende etager. Elevatorerne er underkastet Arbejdstilsynets regler om konstruktion og kontrol, se Arbejdstilsynet bekendtgørelse om elevatorer mm. 10

14 ØL OG VAND Andre løfte- og hejseredskaber Ved niveauforskydninger i transportvejen på op til et par meter kan det være mere hensigtsmæssigt at indrette sig med specielt løfte/hejseudstyr. Sakseborde kan anvendes ved løftehøjder op til 1,7 meter. Saksebordene skal overholde Arbejdstilsynets regler, og man skal især være opmærksom på, at der ikke er fare for at komme i klemme. Løfteplatforme kan anvendes ved lodrette transporter på steder, hvor der er mulighed for at placere søjlestyrer på væg. Løfteplatformen bør indrettes, sådan at afsætte- og modtagehøjden er hensigtsmæssig. Der skal være sikkerhedsstop på løfteplatformen i såvel top som bund. Løfteplatformen skal være indrettet, sådan at der ikke er fare for at komme i klemme. Hvor transportvejen indeholder trapper eller lignende, kan der placeres en platform på en skinne på væggen. Platformen kører så fra kælder til opgang i kælderhals. 11

15 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Hvis transporten skal ske fra gadeniveau og op, kan der anvendes en kran monteret på en skinne på væggen. Kasserne kan så placeres på en platform, der trækkes op af kranen. Platformen skal være lukket på siderne, så kasserne ikke kan falde af under op- og nedhejsning. Hvis kranens kapacitet overstiger 5 tons, kræver dette kranførercertifikat. Af- og pålæsning må ikke foretages, mens platformen hænger i krankrogen. Tekniske hjælpemidler skal altid konstrueres, så de har en tilstrækkelig styrke til at bære den byrde, der placeres på den. Betjeningspult for de foranbeskrevne tekniske hjælpemidler skal være hensigtsmæssigt indrettet, forsynet med nødstop og placeret, så man stadig har overblik over transporten fra betjeningsstedet. Der bør kun være ét betjeningssted ad gangen ved de ovennævnte tekniske hjælpemidler. Der må ikke ske persontransport med ovennævnte. Der kan være særlige krav, når man anvender hejseværker, kraner og lignende. Kontakt altid det lokale Arbejdstilsynscenter for at drøfte sagen, forinden udstyret anskaffes. Sækkevogne Den specielle ølsækkevogn er særlig indrettet til transport af øl- og vandkasser. Sækkevognen skal være hensigtsmæssigt konstrueret og bør være udstyret med såvel håndtag som trækbøjle. Sækkevognen bør endvidere være forsynet med løftebånd ved hjulene, glideskinner samt låseanordning, der fastholder kasserne under transporten. Husk, ikke at stable over fem kasser i højden på en sækkevogn. Skal kasserne håndteres på trapper, skal det vurderes, hvorvidt en sækkevogn til trapper en såkaldt trappekravler vil være et mere velegnet hjælpemiddel. 12

16 ØL OG VAND Løftevogne Løftevogne kan anvendes, hvor der ikke forekommer niveauforskydninger i transportveje, eller hvor disse er udlignet med ramper. Den mest hensigtsmæssige løftevogn er selvkørende. I Arbejdstilsynets vejledning D.3.1. om løft, træk og skub konstateres det, at praktiske erfaringer vedrørende manuelt trukket løftevogne peger på, at løftevogne og lignende med en totalvægt (vogn plus eventuel palle plus last) på under 200 kg. sjældent vil volde problemer ved kortvarig transport på jævnt, vandret, kørefast underlag og under gode pladsforhold. Er totalvægten på mellem 200 og 500 kg., kan det være kritisk, afhængigt af de øvrige faktorer, der er til stede, mens totalvægte på 500 kg. eller derover, næsten altid vil være problematiske. Gaffeltruck Gaffeltruck er det mest hensigtsmæssige transportmiddel, hvor denne kan anvendes. Husk, at Arbejdstilsynet forlanger truckførercertifikat for at betjene trucken. 13

17 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND MANUEL TRANSPORT I almindelighed bør man undgå at bære kasser. Brug et hensigtsmæssigt teknisk hjælpemiddel, en sækkevogn, en transportvogn eller en rullepalle, når en kasse eller en stabel af kasser skal transporteres. Levering af øl og vand bør tilrettelægges, således at leveringssteder, hvor manuel transport ikke kan undgås, fordeles bedst muligt både imellem forskellige ruter og i løbet af de enkelte ruter. Dermed kan det sikres, at arbejdsdagen indeholder perioder, hvor kroppen kan restitueres. Ved løft, træk og skub er det vigtigt at bruge den rigtige arbejdsteknik og effektiv instruktion heri er derfor et krav. Bære-/løfteteknik Når man løfter og bærer colli, skal man være særlig opmærksom på collis vægt og form. En traditionel kasse øl eller vand vejer ca. 23 kg. og må ikke stables i en højde over fem kasser i højden. En traditionel kasse tomgods vejer ca. 11 kg. og fyldte fustager vejer ca. 35 kg. Heldigvis bidrager mange nye typer af emballager til løbende at reducere collivægten. Når man løfter for eksempel en kasse øl eller vand, skal løftet ske, så belastningen bliver mindst mulig for den, der løfter. Kassen skal løftes så tæt på kroppen som muligt og man skal undgå løft med én hånd. Det er god teknik til løft af byrder, at: 1. Gå tæt til byrden eller trække den nærmere 2. Stå med front mod byrden 3. Stå med lidt afstand mellem fødderne og fordele vægten ligeligt på benene 4. Bøje i knæ og hofter og ikke at bøje mere end 90 grader i knæene (retvinklet) 5. Holde ryggen så lige og oprejst som muligt 6. Gribe fat om byrden med begge hænder og sørge for et godt greb 7. Løfte byrden i et roligt tempo ved at strække knæ- og hofteled 8. Holde byrden ind til kroppen og lad armene støtte mod kroppen 9. Undgå at vride i ryggen, men dreje ved at tage nogle skridt 10. Sætte byrden ved at bruge de samme bevægelser i omvendt rækkefølge. 14

18 ØL OG VAND Slæbning af kasser Det kan være fristende at slæbe eller skubbe en stabel kasser hen over gulvet. Dette sker ofte ved, at man skubber til dem med foden, hvilket øger risikoen for ulykker og skader. Friktionsmodstanden mellem kasse og gulv vil som regel være så høj, at det vil være uacceptabelt at gøre det. Det er mere hensigtsmæssigt at placere kasserne på en lille rullevogn for så at skubbe dem hen over gulvet. Det er god teknik til skub og træk af byrder, at: 1. Tage fat med begge hænder 2. Stå med let afstand mellem fødderne og sætte den ene fod foran den anden, når man langsomt sætter i gang 3. Skubbe eller trække forlæns ved at lægge vægten frem på forreste ben og holde vægten der, mens der gås fremad 4. Holde armene ind til siden med albuerne let bøjede 5. Holde ryggen lige 6. Skubbe eller trække i en glidende bevægelse 7. Dreje ved at tage nogle skridt i stedet for at svinge vognen rundt om kroppen. 15

19 VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND UNGES ARBEJDE For unge under 18 år gælder, at arbejdsgiveren skal være særlig opmærksom på instruktion og oplæring, og der skal føres tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdet. Unge skal i videst muligt omfang undgå at løfte eller bære byrder, der vejer mere end 12 kg. Dette kan dog fraviges ved arbejde, der foregår under ergonomisk hensigtsmæssige forhold, men det skal tilstræbes, at byrden, der løftes, højest må veje 25 kg. I Arbejdstilsynets vejledning D.3.1. om løft, træk og skub beskrives løft udført under optimale forhold som løft af byrder beregnet på håndtering, hvor hele løftet kan foregå midt foran kroppen, mellem midtlår- og albuehøjde og hvor der er mindst to minutter mellem løftene. Til optimale forhold hører endvidere, at der ikke udføres bæring, at fodfæstet er stabilt, og at klimaet er passende. Disse forhold får især virkning for flaskedrenge og lignende i supermarkeder. Arbejdet må altså tilrettelægges, så tunge løft, skub og træk ikke kommer til at belaste flaskedrengene ud over de grænser, Arbejdstilsynet har sat herfor. Tekniske hjælpemidler, såsom løftevogn, rullevogn, slisker og bånd, vil ofte kunne anvendes for at opfylde dette krav. Unge under 18 år må dog ikke betjene visse tekniske hjælpemidler, f.eks. køre truck. Unge over 15 år, som ikke er undervisningspligtige, må gerne anvende elektriske palleløftere, men ikke stablere, elheste og lignende. 16

20 ØL OG VAND Adresser Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres faglige organisationer. Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Fax: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S. Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V. Tlf.: Fax: Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø. Tlf.: Fax: Sekretariater for ledere Vermlandsgade København S. Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, 2. sal 1553 København V. Tlf.: Fax: Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet Arbejdsgiversekretariatet Børsen 1217 København K. Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet Weidekampsgade København C. Tlf.: Fax: Arbejdstilsynet Postboks København C. Tlf.: Fax: Vejledningen kan købes gennem: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Pakrallé København Ø. Tlf: Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision ISBN nr Varenr udgave, 1. oplag 2008 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER Nyttige adresser BSR 4 - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé 1 1970 Frederiksberg C. Tlf.: 35 37 47 11 BSR 4 - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade 65 2300 København S. Tlf.: 32 83 32 83 BSR 4

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 2. udgave, 2. oplag år 2006 ISBN nr. 87-90879-37-6 Varenummer 162008 Vejledningen kan købes i Videncnter for Arbejdsmiljø www.arbejdsmiljobutikken.dk

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Træk og skub med kørende tekniske hjælpemidler. Transport og engros

Træk og skub med kørende tekniske hjælpemidler. Transport og engros Træk og skub med kørende tekniske hjælpemidler Transport og engros FORORD Vejledningen om Skub og træk med kørende tekniske hjælpemidler beskriver god praksis i forbindelse med håndtering af gods på hjul.

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

vejledning om arbejde i frysehuse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om arbejde i frysehuse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om arbejde i frysehuse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold Forord... 1 Varme og komfort... 2 Arbejde i forrum... 3 Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj. 3 Opvarmede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved afhentning af dagrenovation Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelse af udbudsmateriale for afhentning af dagrenovation. Checklisten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning af- og pårigning af lastbiler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om af- og pårigning af lastbiler Indhold Om branchevejledningen... 1 Arbejdsmiljø ved

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om lettere flytning Indhold Forord.... 1 Belastning i jobbet... 2 Besigtigelse og planlægning...

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed xxx Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet, ved tilsynsførende

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved transport af mad Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelsen af udbudsmateriale for madtransport. Checklisten indeholder vejledende retningslinjer

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Inspirationsmateriale om serveringsarbejde. server med manér!

Inspirationsmateriale om serveringsarbejde. server med manér! Inspirationsmateriale om serveringsarbejde server med manér! INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 1 Forord... 3 2 Servering er sagen... 4 3 12 øvelser din krop bare ikke kan få nok af... 5 4 Hvordan du kan gøre

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere