Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer"

Transkript

1 Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1

2 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre bager- og konditormestre gjort? 12 Hvad siger loven? 14 Hvor kan du få hjælp? 15 Indledning Denne vejledning giver gode råd og ideer til, hvordan tunge bagerivarer og udstyr håndteres undervejs i det forløb, der starter med, at varerne leveres til døren og til de skal bringes fra lager til produktion og rundt i selve produktionen. Formålet er, så vidt muligt, at undgå unødvendige løft, at bære over længere afstande og at arbejde i belastende arbejdsstillinger samt at arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Vejledningen stiller skarpt på, hvordan adgangsveje, pladsforhold, inventar, indretning af lager- og produktionsrum og tekniske hjælpemidler kan være med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Trappelift til indvendig trappe Lager med pallereoler og ladvogne BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 2

3 Typiske udfordringer i bagerier og konditorier når arbejdsmiljøet skal være i orden Ved levering af bagerivarer, så gælder det, at vognmanden skal kunne køre varerne ad gode køreveje helt frem til afsætningsstedet og læsse dem af på lageret, uden at chaufføren bliver udsat for unødigt belastende løft. I branchevejledningen: Indbæring af bageriprodukter fra BAR Transport og Engros står, hvilke arbejdsmiljømæssige krav der stilles ved leveringen af bagerivarer, ligesom der er forslag til gode løsninger på de problemer, der kan være i denne forbindelse. I såvel produktion som lager er de fysiske rammer og det anvendte tekniske udstyr en udfordring, når man skal sikre et godt arbejdsmiljø. Her er fokus, at man: Så vidt muligt løfter mellem knæ- og skulderhøjde Kører med de tunge varer i stedet for at bære dem Undgår at bære tunge varer på smalle, drejende trapper Arbejder uden kraftig bøj og vrid af ryg Arbejder med varer og genstande tæt på kroppen uden lange rækkeafstande Dette kan være en udfordring som følge af - at pladsen er trang - at lageret er placeret i kælderen - at transport mellem lager og produktion foregår ad en trappe, som måske er smal og/eller drejende - at der er niveauforskelle - at indretningen i øvrigt vanskeliggør god brug af kroppen. Efter arbejdsmiljøloven skal arbejdet i bageri/konditori kunne udføres uden at løfte de tunge ting, som fx sække på 20 eller 25 kg, i dårlige arbejdsstillinger og uden at bære tunge sække, kasser og spande ad trapper og over lange afstande. Der vil typisk kunne være belastende løft på lageret, hvis sække og andet tungt skal håndteres fra lav højde, fx de sække der ligger nederst på en palle. Eller når hylder og reoler står tæt og løft herfra foregår under vrid og lange rækkeafstande. Hvis trapper og niveauforskelle hindrer, at tunge ting kan transporteres på hjul, vil der ligeledes være stor fysisk belastning på de personer, der må bære tunge byrder fx fra lager til produktion. Et bageri eller konditori med gode fysiske rammer med mulighed for en forsvarlig håndtering af tunge emner er til glæde både for dem, der leverer varerne og dem, der arbejder der. Et godt arbejdsmiljø betyder også, at der er en mindre risiko for, at de ansatte kommer til skade, bliver tidligt nedslidte og har færre sygedage, fordi de har en arbejdsdag, der både er præget af øget effektivitet og god trivsel. Nye vil føle sig tiltrukket af at arbejde i branchen og flere allerede ansatte vil kunne fortsætte med at arbejde i længere tid. Hvordan finder man sin gode løsning? De fleste bager- og konditormestre er meget opmærksomme på at skabe gode arbejdsforhold for deres ansatte og leverandører. Mange har viljen til at forbedre arbejdsmiljøforholdene, men det kan være svært at få øje på den gode løsning. Alle frygter selvfølgelig, at det vil være nødvendigt med drastiske ændringer og store ombygninger. Men i virkeligheden er det måske nok, at der bliver skabt et mere overskueligt lager eller installeres en trappelift. Når der skal udarbejdes en plan for, hvad der evt. skal laves om, kan det anbefales, at det sker i samarbejde med en leverandør eller andre, der kan bidrage med gode ideer og afklaringer. For at give et bedre overblik, viser denne model, hvem det er relevant at få fat i, når der skal findes en bæredygtig løsning. Leverandør Fødevarestyrelsen Arbejdstilsynet Rådgivere DEN gode løsning Udlejer Bagermester Financiering 3

4 Hvad skal bager- og konditormester tænke på? Hvis man ud fra arbejdsmiljølovens krav vurderer, at der er forhold, der ikke er i orden, skal der laves en handleplan for, hvordan det bringes i orden. Læs mere i afsnittet Hvad siger loven?. Her er det nødvendigt at overveje, hvad virksomhedens behov, muligheder og begrænsninger er fx:?????? Hvilke krav stilles der fra myndighedernes side? Hvad er Arbejdstilsynets krav i forhold til Arbejdsmiljøloven? Hvad er Fødevarestyrelsens krav i forhold til hygiejne? Hvad har kommunen af krav i henhold til lokalplan og Bygningsreglement? Hvor og hvordan ligger dit bageri? Er der god udenomsplads, der kan inddrages? Eller ligger bageri/konditori tæt på anden bebyggelse, så der er trang plads til varelevering og evt. udbygninger? ejer man selv bygningen eller lokalerne, eller er man afhængig af tilladelse fra en udlejer? Dette kan være relevant, hvis der skal bygges til eller om. Er det overhovedet muligt at foretage bygningsmæssige ændringer? Bygningen kan f.eks. være fredet, eller der kan være særlige restriktioner fra kommunens side eller fra udlejer, som kan være en boligforening eller et boligselskab. Ligger lager, produktion og butik f.eks. på hver sin etage? Dette kan kræve en større teknisk løsning eller evt. en udbygning for at undgå at løfte tungt og at bære langt. Kan arbejdsgangen i produktionen planlægges anderledes? Kan man undgå at løfte tungt og bære langt ved fx at veje af i kælderen, så mindre mængder bæres ad gangen??? Hvilke hjælpemidler findes der på markedet, der kan forbedre det fysiske arbejdsmiljø? Kan der anvendes pallevogne eller andre vogne evt. med lift, som kan transportere og løfte varer i stedet for, at man bærer dem? Og endelig: Hvordan skal det hele finansieres? For de ansatte er det af stor betydning, at både mænd og kvinder kan holde til arbejdet både i dag og på lang sigt. Det betyder, at det er vigtigt, at de, under transport af varer fra lager til produktionen og i forbindelse med arbejdet i produktionen:!!!!! Så vidt muligt undgår tunge løft under knæhøjde og over skulderhøjde Har mulighed for at transportere tunge varer på hjul i stedet for at bære dem Undgår at skulle bære tunge varer på trapper Undgår at arbejdet er ensformigt og for kraftbetonet Undgår dårlige arbejdsstillinger, som bøj og vrid af nakke og ryg og lange rækkeafstande Der er mange muligheder for at skabe bedre arbejdsbetingelser: Måske kan adgangen både til og rundt i bageriet/konditoriet forbedres? Måske kan indretningen af lageret forbedres, for ikke at tale om selve produktionslokalet? Måske er det en løsning at anvende tekniske hjælpemidler? Måske kan vægten og omfanget af varer, der skal håndteres manuelt, nedsættes? Måske skal arbejdsgiver give en bedre instruktion i, hvordan man løfter rigtigt? Det er vigtigt at understrege, at mester selv skal fremstå som en god rollemodel og fx holde øje med den kække konkurrence mellem specielt de unge mandlige ansatte om, hvor mange sække mel, de hver især kan løfte. Hvis det er nødvendigt at ændre ved bygninger, rørføring eller installation, bør man tage ingeniører eller andre bygningskyndige med på råd. De er de bedste til at vurdere de bygningsmæssige muligheder og eventuelle begrænsninger. Hvis der skal foretages bygningsmæssige forandringer, udvidelser eller der skal installeres teknisk udstyr, kan det være nødvendigt at søge tilladelser. Ved større ændringer skal der indhentes byggetilladelse hos kommunens tekniske forvaltning. Hvis bageriet/ konditoriet findes i en lejet bygning, skal der indhentes tilladelse hos udlejer, for eksempel en boligforening. I sidste ende er der så spørgsmålet om, hvordan forandringerne skal finansieres. 4

5 Skur der er bygget uden for produktionslokalerne og med adgang både udefra og fra produktionen Bagerivarer på paller og i bure Leverandørens behov for og bidrag til en god løsning En chauffør, der kører med varer til bagerier/konditorier, kører hver dag med mange ton, der skal leveres til forskellige modtagere. Hvis en chauffør skal undgå dårlig ryg og nedslidning, har han brug for, at: Adgangsvejen hos kunderne er ryddet og plan Underlaget (fx fliserne) er kørevenligt og ikke ujævnt Varerne kan køres hele vejen fra lastbilen og frem til afsætningsstedet hos bageren eller konditoren Leverandøren skal være med til at finde frem til en god løsning. Fx ved at tilpasse mængden af varer ved hver leverance, ved at tilpasse vægten på de enkelte varer, ved at levere varerne på hel-, halv- eller kvartpaller eller i burvogne. Arbejdstilsynets krav til en god løsning Det er Arbejdstilsynets opgave at føre tilsyn med virksomhederne, altså tjekke om de overholder arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet vurderer den enkelte virksomheds arbejdsmiljø og løsning ud fra arbejdsmiljølovens krav. Arbejdstilsynet kan ikke på forhånd blåstemple den løsning, der vælges. Som virksomhedsejer kan man derfor ikke være sikker på, at der ikke er kritiske bemærkninger i forbindelse med et tilsyn. Ved et tilsyn lægger Arbejdstilsynet stor vægt på, at der på den enkelte arbejdsplads kan vises, at man arbejder med og forholder sig til arbejdsmiljøet på stedet fx ved at der arbejdes forsvarligt, samt at virksomheden har lavet den lovpligtige APV (ArbejdsPlads- Vurdering). Det er muligt at forberede besøget fra Arbejdstilsynet ved fx at sætte sig ind i de gældende minimumsbetingelser på de områder, der har betydning for virksomheden, eller man kan søge rådgivning ved en konsulent i arbejdsmiljø. Alle Arbejdstilsynets vejledninger kan ses på Fødevarestyrelsens krav til en god løsning Fødevarestyrelsens opgave er at kontrollere, at virksomheder landet over overholder fødevarelovgivningen. De gennemfører derfor kontrolbesøg på arbejdspladserne. Det er virksomhedernes ansvar, at fødevarerne er i orden, at der er styr på hygiejnen, og at de følger reglerne. Fødevarestyrelsen kontrollerer samtlige virksomheder både de, der sælger mad- og drikkevarer til forbrugerne, og de, der fremstiller og importerer fødevarer til videresalg. Alle virksomheder skal føre egenkontrol, så fødevareregionerne kan tjekke, at der foregår en daglig kontrol i virksomheden. Hvis man vælger at etablere et eksternt lager, fx i en opstillet container eller i et renoveret skur, er det vigtigt at huske på, at fødevareregionen skal godkende dette lager til opbevaring af fødevarer. Fødevareregionen vil fx stille krav om, at fødevarer kan transporteres fra lager til produktion under overdækning og at det eksterne lager kan gøres forsvarligt rent. Hvad kan ekstern rådgivning bruges til? Arbejdsmiljørådgivere kan hjælpe med at finde konkrete løsninger på arbejdsmiljøforbedringer. 5

6 Eksempler på gode løsninger! For den enkelte bager- eller konditormester er det et puslespil, der skal falde på plads, når der skal findes en helhedsløsning på, hvordan fx de tunge løft og bæring på trapper kan fjernes. Hvert bageri/konditori er nemlig forskelligt og kræver sin specialdesignede løsning. Nogle mestre har mange muligheder for at foretage de ændringer, der er brug for, mens det for andre kan være en meget vanskelig opgave at få alle behov, krav og ønsker til at gå op. A. Gode transportveje, hvorpå der kan køres med råvarer og produktionsudstyr mellem lager, produktion og butik. B. Velegnede ideer til indretning af lager og produktion. C. Brugbare elevatorer og varelifte. I det følgende er en række illustrerede eksempler på, hvordan en anden indretning, nyt udstyr og tekniske hjælpemidler kan løse de problemer, der er i visse bagerier og konditorier med tunge løft og med at bære tunge varer. D. Hvordan tekniske hjælpemidler og ændrede vaner kan støtte en bedre planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. E. Ideer til god instruktion og oplæring. A5 Transportvej, som er plan og uden kanter og niveauforskelle Adgang til bageri som er plan og kørevenlig 6

7 A1 Transportvej, som er plan og uden kanter og niveauforskelle A2 Garagen er bygget om til lager A. Forbedring af transportvejen mellem lager, produktion og butik Gode køreveje i produktionen Når vi taler om gode, kørevenlige transportveje, så skal det forstås på den måde, at der skal være tilstrækkelig højde og bredde til passage af vogne, gods og person, at der er tilstrækkelig lys, og at underlaget er kørefast, plant og uden for stor hældning. Hvis lageret er i et kælderrum, kan det være fysisk belastende for de ansatte at hente råvarer på lageret, specielt hvis varerne er tunge og skal bæres ad trapper og over lange afstande. Hvis det er muligt at placere lageret i niveau med produktion og butik, vil det være at foretrække. Det er klart nemmere at lave en god transportvej uden trin og trapper mellem lager og produktion, f.eks. hvis lageret kan etableres i en tilbygning, en garage, et skur eller en container i niveau med bageriet/konditoriet. Rampe, der gør det muligt at køre med varerne på trods af niveauforskel Skur der er bygget uden for produktionslokalerne og med adgang både udefra og fra produktionen 7

8 B Lager med plads til pallereol B. Forbedring af indretning af lager og produktion Når der tales om en god indretning af lager og produktion, så er plane, kørevenlige gulve, der nemt kan gøres rene, et godt udgangspunkt. Der skal ligeledes være tilstrækkelig plads til afsætning og afhentning af varer, og til at vogne og produktionsudstyr kan transporteres rundt. Udover gode pladsforhold skal der være god belysning og frihøjde. Bagerivarer på paller og i bure På større lagre kan reoler til paller være med til at sikre, at sække og kasser kan afhentes af de ansatte i en god løftehøjde mellem knæ- og skulderhøjde og uden unødige vrid af ryg. På mindre lagre kan paller med råvarer sættes på hylder, rammer eller oven på to tomme paller, så de nederste varer kommer op i bedre løftehøjde. Her skal man også tænke på at stille pallerne, så der er plads til, at varerne kan hentes både fra pallens forkant og fra pallens side. Det er også en god ide at indrette lageret og placere varerne, så der ikke skal flyttes for meget rundt på varer og udstyr, for at få fat i det, der skal bruges. Lettere varegrupper kan evt. forblive i bure eller på de mindre paller. Skal varerne på hylder eller i kølerum, er det vigtigt, at der er eller let kan skabes adgang til varerne, så håndteringen kan ske uden at række langt og uden at vride ryggen. I produktionen gælder det også om at indrette lokalerne så det ikke er nødvendigt at løfte tungt, række langt og bære langt. Lager med pallereoler og ladvogne 8

9 C C. Anvendelse af teknisk udstyr som elevatorer og lifte I bygninger, hvor det ikke er muligt at ændre på, at lageret er placeret i kælderen, kan løsningen være at etablere en elevator eller en lift til at transportere råvarerne mellem lager og produktion. Skrålift til transport af gods op og ned af trapper Der findes flere forskellige typer elevatorer og lifte, som kan bringe varer (og evt. personer) fra ét niveau til et andet. Der kan være tale om elevatorer inden- eller udenfor, varelifte, fast opstillede løfteplatforme, skrå- eller trappelifte. Arbejdstilsynet og tilladelser: Hvis løsningen bliver at opstille en løfteplatform til transport af såvel gods som af personer, skal platformen anmeldes til Arbejdstilsynet, før den bliver taget i brug. Er der behov for en løftehøjde, der er større end 1,7 m. bliver løfteplatformen betragtet som en elevator, uanset om den er lukket eller ej. Trappelift til indvendig trappe Indvendig elevator til gods og personer Elevator til gods uden på bygning C4 Fast opstillet løfteplatform skjult bag lågerne Fast opstillet løfteplatform Fast opstillet løfteplatform 9

10 D D. At planlægge og tilrettelægge arbejdet forsvarligt brug af hjælpemidler Det er arbejdsgiverens ansvar at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for de ansatte. Elstabler Ved at bruge melsilo, til transport af de største mængder mel, kan tung håndtering nedbringes. Ligeledes kan den fysiske belastning under arbejdet begrænses ved brug af produktionsteknisk udstyr som fx afvejere, dejvalsere, langruller og andet udstyr, der kan begrænse belastningerne ved såvel ensformigt som kraftbetonet arbejde i produktionen. God planlægning af arbejdet, forbedringer af de bygningsmæssige forhold og brug af hjælpemidler og udstyr kan ofte begrænse den fysiske belastning endnu mere. Der findes gode hjælpemidler, der kan afhjælpe belastningen ved at løfte og bære tunge varer både inde på lageret og inde i selve produktionen. Miniløfter Vær opmærksom på at alle tekniske hjælpemidler skal leveres med dansk brugsanvisning, være CE-mærkede, og at de skal efterses og vedligeholdes i henhold til leverandørernes anvisninger. Få mere inspiration til tekniske hjælpemidler på BAR Handels hjemmeside Melsilo Der vil dog fortsat være visse varer, der kun kan løftes manuelt. I disse tilfælde har det stor betydning, at varen ikke er for tung, stor og uhåndgribelig, og at løftet kan udføres i god løftehøjde og uden rækkeafstand. Derudover kan man planlægge arbejdsgangen, så der fx vejes af i kælderen, så der kun skal løftes/bæres, det som her og nu skal bruges oppe i produktionen. Hvis flere råvarer skal op i produktionen kan arbejdet også tilrettelægges så, det hele ikke hentes op på en gang, eller at der er flere om det. Løft af varer, der vejer kg, er forsvarlige, når varen kan håndteres midt foran og tæt på kroppen mellem midtlår og albuehøjde. Bæring skal så vidt muligt undgås. (Se afsnittet Hvad siger loven? ). Trappekravler Sækkevogn 10

11 Rullebord Køkkenlift med batteri drevet lift Ramme på hjul Ramme på hjul Løftevognen med el til løft/sænk af kedler til røremaskiner E. God instruktion og oplæring Det er arbejdsgiverens pligt og ansvar, at de ansatte er blevet instrueret og oplært i at udføre deres arbejde på en forsvarlig måde. De ansatte skal have instruktion i, hvordan de kan arbejde i gode arbejdsstillinger og undgå unødige fysiske belastninger. De skal have instruktion i at bruge udstyr til håndtering og transport af varer, så der ikke løftes og bæres på tunge varer. På BAR Handels hjemmeside findes mange instruktionsfilm, der viser, hvordan man kan løfte varer, skubbe og trække transportudstyr samt ideer til, hvordan der kan gives instruktion og oplæring i arbejdsteknik. Det er nødvendigt at følge op på instruktionen, så man sikrer, at de ansatte kan huske og følge den instruktion, de har fået. Det er også vigtigt, at huske på, at instruktion og oplæring skal tilpasses udviklingen, så man sikrer, at de ansatte kan betjene det tekniske udstyr og de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed på arbejdspladsen. Vedligehold og eftersyn på udstyr og hjælpemidler vil fremgå af brugsanvisningen. 11

12 Hvad har andre bager- og konditormestre gjort? Case 1 Som bagerier er flest problemer, der kan løses Arbejdsmiljøudfordringen Virksomheden ligger i udkanten af en mindre provinsby. Det er et gammelt hus, der gennem generationer har fungeret som bagermesterens hjem, produktion og butik. Han ejer selv huset, men der er ikke mulighed for at inddrage udenomsplads i væsentlig grad. Der er få ansatte. Igennem årene har mester foretaget en række forbedringer. Men varelageret har stadig sin plads i kælderen, hvilket betyder at adgangen til og fra lageret går af to smalle trapper med uregelmæssige trin. Mesteren erkender, at det er et arbejdsmiljøproblem for både leverandører, de ansatte og ham selv og ønsker at forbedre adgangsvejen ned til lageret i kælderen. Muligheder for at sikre det gode arbejdsmiljø Løsningen for denne mester er at iværksætte en bygningsmæssig tilpasning. Lyskassen foran kældervinduet kan øges i dybde og bredde og danne rammen som adgangsvej for råvarerne til lageret. Han vælger at installere en løfteplatform i lyskassen udenfor kælderen. Med en løfteplatform, der har en passende størrelse og kapacitet, kan paller med råvarer let blive transporteret ned i kælderen. Her kan råvarerne blive fordelt ved at bruge en palleløfter med lift. Mesteren skal også finde en løsning på, hvordan han og svendene skal få bragt råvarerne fra kælderen til produktionen, der ligger i stueplan. Han overvejer en teknisk løsning i form af en skrålift, der løber langs trappen. Fordelen ved denne lift er, at den kan transportere flere sække ad gangen, og derved spare de ansatte for både tunge løft, bæring på trapper og megen tid. I produktionen er stort set alt på hjul, så her bæres der ikke på tingene mere end nødvendigt. Kun dejen, der skal løftes fra rørekedlen, er tung. I produktionen overvejer han derfor en løftevogn til rørekedlen, der gør det lettere, at løfte dejen fra kedel og ned på bord i en god arbejdsstilling. Case 2 Til leje og afhængig af boligselskabets godkendelse Arbejdsmiljøudfordringen Hovedproblemet for denne konditormester er, at han har sit konditori fordelt over to etager i en lejet bygning i indre by. Lager og konditori er i kælderetagen, og adgangen hertil er ad en smal, drejende indvendig trappe. Varelevering sker ved bagdøren, hvor der er en lyskasse med en sliske, som hidtil er anvendt til varelevering. I kælderen modtages råvarer i sække og kasser på et rullebånd for enden af slisken, og varerne løftes herfra til hylder på lageret. Varer til køl og frost bringes ind igennem bagdøren og gennem produktionen til køle- og fryseskabene. Adgangen hertil er plan og uden forhindringer. For at få råvarer og konditorvarer fra kælderen og op i produktion og butik skal de ansatte flere gange dagligt bære spande, sække, kasser og produkter på plader mellem etagerne ad den smalle og drejende trappe. Mesteren kan godt se, at der skal gøres noget ved den megen bæring på denne trappe. 12

13 Elevator til gods uden på bygning Case 3 Ideelle forhold: fra godt til bedre Arbejdsmiljøudfordringen Bageriet ligger i udkanten af en mellemstor provinsby og er ejet af bagermesteren selv. Produktion og lager ligger lidt lavere end det omkringliggende terræn, så bagermesteren har fået lavet gode adgangsveje ved at etablere kørevenlige ramper mellem det omkringliggende terræn og lager. Alt kan derfor køres ned på lageret og ind til produktion og butik. Mesteren ønsker at forbedre sit bageri, så de ansatte har så optimale forhold som muligt. Han ønsker, at de i videst mulig omfang kan køre varerne rundt i bageriet frem for at skulle bære dem. Derudover skal de ansatte kunne løfte i gode løftehøjder uden kraftig vrid af ryg og lange rækkeafstande. Dette er ikke altid muligt i dag, hvor alt på lageret står tilfældigt placeret og oven på hinanden. Muligheder for at sikre det gode arbejdsmiljø Bagermesterens gode løsning handler om at forbedre håndteringsmulighederne på lageret med nye reoler, bedre indretning og mere orden. Der skal opstilles pallereoler og købes mindre reoler, så der bliver mere ryddeligt og god plads til at flytte bure, vogne og stativer, når varerne skal hentes. På den måde vil det ikke længere være indretningsmæssige faktorer, der hindrer, at de ansatte kan skåne sig selv ved at bruge nogle af de mange tekniske hjælpemidler, der findes; fx pallevogne, stablere, rulleborde, sækkevogne og rammer på hjul. Med alt på hjul, på hylder og i reoler bliver det også lettere at gøre rent. I selve produktionen vil han også sørge for, at der bliver ryddet op og indrettet, så der er fri passage og plads til hjælpemidler som vogne og stativer, så stativer kan trækkes og skubbes uhindret ud og ind af fryse- og kølerum, rasteren og ovnene. I fremtiden er det mesterens ønske at købe en løftevogn til fx rørekedlen og arbejdsborde, der kan indstilles alt efter den ansattes højde, så de ansatte kan undgå løft og dårlige arbejdsstillinger i produktionen. Muligheder for at sikre det gode arbejdsmiljø Den optimale løsning vil være en godselevator placeret ved bagdøren i gården, hvor lyskassen er placeret. Elevatoren kan erstatte de mange tunge løft og bæring på trappen mellem kælder og stueplan. Men der er en mulig forhindring for mesteren, da det er boligselskabet, som ejer bygningerne, og som skal give tilladelse til og evt. finansiere de bygningsmæssige forandringer. En bygningssagkyndig skal ligeledes forinden vurdere, om det er bygningsmæssigt muligt og forsvarligt at etablere en godselevator. Såfremt tilladelser fra boligselskab og kommune bliver givet, er godselevatoren en acceptabel løsning for alle parter. Mesteren skal så huske at anmelde opsætningen af elevatoren til Arbejdstilsynet. 13

14 Hvad siger loven? Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet planlægges og tilrettelægges så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynet har udformet en generel rettesnor med angivelse af grænser, for hvor meget man kan løfte på forsvarlig vis. Disse grænser afhænger bl.a. af rækkeafstanden fra rygsøjlen til tyngdepunktet af den vare, man løfter. Generelt skal det tolkes således, at byrder, som løftes mere end nogle få gange dagligt, ikke må veje mere end 25 kg, når der løftes tæt på kroppen 15 kg, når der løftes i underarms afstand fra kroppen 7 kg, når der løftes i ¾ arms afstand fra kroppen 50 kg 30 kg 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg Tæt ved krop Underarmsafstand ca. 30 cm 3/4 armafstand ca. 45 cm Skadesrisikoen øges, når der løftes over skulderhøjde, under knæhøjde, med vrid, eller byrden er uhåndterlig og bæres mere end 2 m. I disse tilfælde kan Arbejdstilsynet påbyde at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet på en anden måde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Grænser for bæring Når byrder løftes og bæres mere end 2 m, må byrden max. veje 20 kg tæt på kroppen 12 kg i underarms afstand fra kroppen 6 kg i ¾ arms afstand fra kroppen under forudsætning af, at der højst bæres 20 m. Trappetrin sidestilles med 1 m pr. trin. Bæres der byrder skal det sikres, at transportvejen er plan, stabil, ryddelig og veloplyst. Grænser for samlet daglig løftemængde Når der udføres mange løft pr. arbejdsdag, må den samlede vægt pr. ansat pr. dag ikke overstige - 10 ton pr. dag for løft tæt på kroppen - 6 ton pr. dag for løft i underarms afstand fra kroppen - 3 ton pr. dag for løft i ¾ arms afstand fra kroppen. Grænser for manuelt træk og skub Træk og skub af vogne på jævnt, vandret og kørefast underlag er sjældent problematisk, når vogn og gods vejer under 200 kg. Er totalvægten mellem 200 og 500 kg skal man ind og vurdere i forhold til de faktorer, der har betydning for belastningen fx underlagets beskaffenhed, pladsforholdene, vedligeholdelsen af transportudstyret, hastigheds- og retningsændringer. Vejer vogn og gods derimod over 500 kg vil skub og træk være problematisk, og her vil der med fordel kunne anvendes selvkørende transportudstyr. Læs mere i At-vejledning D. 3.1.om Løft, træk og skub. Få mere viden om løft, træk og skub samt de mange tekniske hjælpemidler og lær korrekt arbejdsteknik på BAR Handels 14

15 Indretning af faste arbejdssteder Frihøjde Der skal være mindst 2,5 m til loftet i arbejdsrum med faste arbejdssteder, hvor der arbejdes mere end 1-2 timer om dagen. Frihøjden kan undtagelsesvis være lavere, betinget af at man ikke skal opholde sig i rummet og kun afsætte eller afhente meget lette varer. I gange og døråbninger, hvor der transporteres varer og bageriprodukter, skal der minimum være en frihøjde på 2,1 m. Den må godt være lavere over kortere afstande, hvis der er rør og andre faste installationer i rummet, som ikke kan flyttes. Man skal dog fortsat kunne gå oprejst. Hvis installationerne sidder lavere end 1,9 m, skal de være tydeligt markeret og polstret. Frihøjder mindre end 1,6 m kan normalt ikke accepteres. Frihøjde i fx pallereoler skal være 2,1 m ellers skal man kunne trække pallen ud, så man kan komme til varerne uden at skulle ind under hylden. Fribredde Ved brug af tekniske hjælpemidler til transport af varer skal der være cm på begge sider af det, man transporterer. Gennem porte og døråbninger bør der være 20 cm på begge sider. Hvis der er mindre plads, bør farten tilpasses. Ved bæring af kasser mv. bør en trappe, gang eller dør være ca. 1 m. Trapper skal minimum være 60 cm bredde og der skal på hvert trappetrin være frihøjde på 2 m til loft. Underlag Generelt skal gulve være jævne, vandrette, fri for generende genstande samt rod og det må ikke være glat. Læs mere i BAR Handels vejledning om Indretning af små lagre samt fakta på Hvor kan du få hjælp? Arbejdsmiljølovgivning Arbejdstilsynet,www.at.dk BAR Handel, Arbejds- og ansættelsesforhold mv. Bager- og konditormestre i Danmark, Fødevareforbundet NNF, NNF har en liste over leverandører af hjælpemidler og rådgivere, der kan bruges, når den gode løsning skal skrues sammen. Producenter, leverandører og forhandlere kan desuden findes på Internettet. Arbejdsmiljørådgivere På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en oversigt over arbejdsmiljørådgivere se Leverandører af tekniske hjælpemidler og løsninger Bager- og konditormestre i Danmark og Fødevareforbundet 15

16 Denne vejledning giver gode råd og ideer til, hvordan tunge bagerivarer og udstyr håndteres undervejs i det forløb, der starter med, at varerne leveres til døren og til de skal bringes fra lager til produktion og rundt i selve produktionen. Vejledningen stiller skarpt på, hvordan adgangsveje, pladsforhold, inventar, indretning af lagerog produktionsrum og tekniske hjælpemidler kan være med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Sekretariatet for lederne Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: HK-varenummer Branchevejledningen kan købes hos varenummer: Layout: Rechnitzer A/S Tryk: 1. udgave, 1. oplag 2009 ISBN

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kortlægning af rækkeafstanden

Kortlægning af rækkeafstanden Kortlægning af rækkeafstanden Fra ryg til forkanten af kroppen: 15 cm Fra ryg til overgangen mellem grønt og gult område: 30 cm Fra ryg til overgangen mellem gult og rødt område: 45 cm Den maksimale rækkeafstand:

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder

TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder Vejledning om Tunge løft er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk:

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere