Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer"

Transkript

1 Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1

2 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre bager- og konditormestre gjort? 12 Hvad siger loven? 14 Hvor kan du få hjælp? 15 Indledning Denne vejledning giver gode råd og ideer til, hvordan tunge bagerivarer og udstyr håndteres undervejs i det forløb, der starter med, at varerne leveres til døren og til de skal bringes fra lager til produktion og rundt i selve produktionen. Formålet er, så vidt muligt, at undgå unødvendige løft, at bære over længere afstande og at arbejde i belastende arbejdsstillinger samt at arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Vejledningen stiller skarpt på, hvordan adgangsveje, pladsforhold, inventar, indretning af lager- og produktionsrum og tekniske hjælpemidler kan være med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Trappelift til indvendig trappe Lager med pallereoler og ladvogne BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for detailhandelsområdet og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i branchens virksomheder. BAR Handel er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet og er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 2

3 Typiske udfordringer i bagerier og konditorier når arbejdsmiljøet skal være i orden Ved levering af bagerivarer, så gælder det, at vognmanden skal kunne køre varerne ad gode køreveje helt frem til afsætningsstedet og læsse dem af på lageret, uden at chaufføren bliver udsat for unødigt belastende løft. I branchevejledningen: Indbæring af bageriprodukter fra BAR Transport og Engros står, hvilke arbejdsmiljømæssige krav der stilles ved leveringen af bagerivarer, ligesom der er forslag til gode løsninger på de problemer, der kan være i denne forbindelse. I såvel produktion som lager er de fysiske rammer og det anvendte tekniske udstyr en udfordring, når man skal sikre et godt arbejdsmiljø. Her er fokus, at man: Så vidt muligt løfter mellem knæ- og skulderhøjde Kører med de tunge varer i stedet for at bære dem Undgår at bære tunge varer på smalle, drejende trapper Arbejder uden kraftig bøj og vrid af ryg Arbejder med varer og genstande tæt på kroppen uden lange rækkeafstande Dette kan være en udfordring som følge af - at pladsen er trang - at lageret er placeret i kælderen - at transport mellem lager og produktion foregår ad en trappe, som måske er smal og/eller drejende - at der er niveauforskelle - at indretningen i øvrigt vanskeliggør god brug af kroppen. Efter arbejdsmiljøloven skal arbejdet i bageri/konditori kunne udføres uden at løfte de tunge ting, som fx sække på 20 eller 25 kg, i dårlige arbejdsstillinger og uden at bære tunge sække, kasser og spande ad trapper og over lange afstande. Der vil typisk kunne være belastende løft på lageret, hvis sække og andet tungt skal håndteres fra lav højde, fx de sække der ligger nederst på en palle. Eller når hylder og reoler står tæt og løft herfra foregår under vrid og lange rækkeafstande. Hvis trapper og niveauforskelle hindrer, at tunge ting kan transporteres på hjul, vil der ligeledes være stor fysisk belastning på de personer, der må bære tunge byrder fx fra lager til produktion. Et bageri eller konditori med gode fysiske rammer med mulighed for en forsvarlig håndtering af tunge emner er til glæde både for dem, der leverer varerne og dem, der arbejder der. Et godt arbejdsmiljø betyder også, at der er en mindre risiko for, at de ansatte kommer til skade, bliver tidligt nedslidte og har færre sygedage, fordi de har en arbejdsdag, der både er præget af øget effektivitet og god trivsel. Nye vil føle sig tiltrukket af at arbejde i branchen og flere allerede ansatte vil kunne fortsætte med at arbejde i længere tid. Hvordan finder man sin gode løsning? De fleste bager- og konditormestre er meget opmærksomme på at skabe gode arbejdsforhold for deres ansatte og leverandører. Mange har viljen til at forbedre arbejdsmiljøforholdene, men det kan være svært at få øje på den gode løsning. Alle frygter selvfølgelig, at det vil være nødvendigt med drastiske ændringer og store ombygninger. Men i virkeligheden er det måske nok, at der bliver skabt et mere overskueligt lager eller installeres en trappelift. Når der skal udarbejdes en plan for, hvad der evt. skal laves om, kan det anbefales, at det sker i samarbejde med en leverandør eller andre, der kan bidrage med gode ideer og afklaringer. For at give et bedre overblik, viser denne model, hvem det er relevant at få fat i, når der skal findes en bæredygtig løsning. Leverandør Fødevarestyrelsen Arbejdstilsynet Rådgivere DEN gode løsning Udlejer Bagermester Financiering 3

4 Hvad skal bager- og konditormester tænke på? Hvis man ud fra arbejdsmiljølovens krav vurderer, at der er forhold, der ikke er i orden, skal der laves en handleplan for, hvordan det bringes i orden. Læs mere i afsnittet Hvad siger loven?. Her er det nødvendigt at overveje, hvad virksomhedens behov, muligheder og begrænsninger er fx:?????? Hvilke krav stilles der fra myndighedernes side? Hvad er Arbejdstilsynets krav i forhold til Arbejdsmiljøloven? Hvad er Fødevarestyrelsens krav i forhold til hygiejne? Hvad har kommunen af krav i henhold til lokalplan og Bygningsreglement? Hvor og hvordan ligger dit bageri? Er der god udenomsplads, der kan inddrages? Eller ligger bageri/konditori tæt på anden bebyggelse, så der er trang plads til varelevering og evt. udbygninger? ejer man selv bygningen eller lokalerne, eller er man afhængig af tilladelse fra en udlejer? Dette kan være relevant, hvis der skal bygges til eller om. Er det overhovedet muligt at foretage bygningsmæssige ændringer? Bygningen kan f.eks. være fredet, eller der kan være særlige restriktioner fra kommunens side eller fra udlejer, som kan være en boligforening eller et boligselskab. Ligger lager, produktion og butik f.eks. på hver sin etage? Dette kan kræve en større teknisk løsning eller evt. en udbygning for at undgå at løfte tungt og at bære langt. Kan arbejdsgangen i produktionen planlægges anderledes? Kan man undgå at løfte tungt og bære langt ved fx at veje af i kælderen, så mindre mængder bæres ad gangen??? Hvilke hjælpemidler findes der på markedet, der kan forbedre det fysiske arbejdsmiljø? Kan der anvendes pallevogne eller andre vogne evt. med lift, som kan transportere og løfte varer i stedet for, at man bærer dem? Og endelig: Hvordan skal det hele finansieres? For de ansatte er det af stor betydning, at både mænd og kvinder kan holde til arbejdet både i dag og på lang sigt. Det betyder, at det er vigtigt, at de, under transport af varer fra lager til produktionen og i forbindelse med arbejdet i produktionen:!!!!! Så vidt muligt undgår tunge løft under knæhøjde og over skulderhøjde Har mulighed for at transportere tunge varer på hjul i stedet for at bære dem Undgår at skulle bære tunge varer på trapper Undgår at arbejdet er ensformigt og for kraftbetonet Undgår dårlige arbejdsstillinger, som bøj og vrid af nakke og ryg og lange rækkeafstande Der er mange muligheder for at skabe bedre arbejdsbetingelser: Måske kan adgangen både til og rundt i bageriet/konditoriet forbedres? Måske kan indretningen af lageret forbedres, for ikke at tale om selve produktionslokalet? Måske er det en løsning at anvende tekniske hjælpemidler? Måske kan vægten og omfanget af varer, der skal håndteres manuelt, nedsættes? Måske skal arbejdsgiver give en bedre instruktion i, hvordan man løfter rigtigt? Det er vigtigt at understrege, at mester selv skal fremstå som en god rollemodel og fx holde øje med den kække konkurrence mellem specielt de unge mandlige ansatte om, hvor mange sække mel, de hver især kan løfte. Hvis det er nødvendigt at ændre ved bygninger, rørføring eller installation, bør man tage ingeniører eller andre bygningskyndige med på råd. De er de bedste til at vurdere de bygningsmæssige muligheder og eventuelle begrænsninger. Hvis der skal foretages bygningsmæssige forandringer, udvidelser eller der skal installeres teknisk udstyr, kan det være nødvendigt at søge tilladelser. Ved større ændringer skal der indhentes byggetilladelse hos kommunens tekniske forvaltning. Hvis bageriet/ konditoriet findes i en lejet bygning, skal der indhentes tilladelse hos udlejer, for eksempel en boligforening. I sidste ende er der så spørgsmålet om, hvordan forandringerne skal finansieres. 4

5 Skur der er bygget uden for produktionslokalerne og med adgang både udefra og fra produktionen Bagerivarer på paller og i bure Leverandørens behov for og bidrag til en god løsning En chauffør, der kører med varer til bagerier/konditorier, kører hver dag med mange ton, der skal leveres til forskellige modtagere. Hvis en chauffør skal undgå dårlig ryg og nedslidning, har han brug for, at: Adgangsvejen hos kunderne er ryddet og plan Underlaget (fx fliserne) er kørevenligt og ikke ujævnt Varerne kan køres hele vejen fra lastbilen og frem til afsætningsstedet hos bageren eller konditoren Leverandøren skal være med til at finde frem til en god løsning. Fx ved at tilpasse mængden af varer ved hver leverance, ved at tilpasse vægten på de enkelte varer, ved at levere varerne på hel-, halv- eller kvartpaller eller i burvogne. Arbejdstilsynets krav til en god løsning Det er Arbejdstilsynets opgave at føre tilsyn med virksomhederne, altså tjekke om de overholder arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet vurderer den enkelte virksomheds arbejdsmiljø og løsning ud fra arbejdsmiljølovens krav. Arbejdstilsynet kan ikke på forhånd blåstemple den løsning, der vælges. Som virksomhedsejer kan man derfor ikke være sikker på, at der ikke er kritiske bemærkninger i forbindelse med et tilsyn. Ved et tilsyn lægger Arbejdstilsynet stor vægt på, at der på den enkelte arbejdsplads kan vises, at man arbejder med og forholder sig til arbejdsmiljøet på stedet fx ved at der arbejdes forsvarligt, samt at virksomheden har lavet den lovpligtige APV (ArbejdsPlads- Vurdering). Det er muligt at forberede besøget fra Arbejdstilsynet ved fx at sætte sig ind i de gældende minimumsbetingelser på de områder, der har betydning for virksomheden, eller man kan søge rådgivning ved en konsulent i arbejdsmiljø. Alle Arbejdstilsynets vejledninger kan ses på Fødevarestyrelsens krav til en god løsning Fødevarestyrelsens opgave er at kontrollere, at virksomheder landet over overholder fødevarelovgivningen. De gennemfører derfor kontrolbesøg på arbejdspladserne. Det er virksomhedernes ansvar, at fødevarerne er i orden, at der er styr på hygiejnen, og at de følger reglerne. Fødevarestyrelsen kontrollerer samtlige virksomheder både de, der sælger mad- og drikkevarer til forbrugerne, og de, der fremstiller og importerer fødevarer til videresalg. Alle virksomheder skal føre egenkontrol, så fødevareregionerne kan tjekke, at der foregår en daglig kontrol i virksomheden. Hvis man vælger at etablere et eksternt lager, fx i en opstillet container eller i et renoveret skur, er det vigtigt at huske på, at fødevareregionen skal godkende dette lager til opbevaring af fødevarer. Fødevareregionen vil fx stille krav om, at fødevarer kan transporteres fra lager til produktion under overdækning og at det eksterne lager kan gøres forsvarligt rent. Hvad kan ekstern rådgivning bruges til? Arbejdsmiljørådgivere kan hjælpe med at finde konkrete løsninger på arbejdsmiljøforbedringer. 5

6 Eksempler på gode løsninger! For den enkelte bager- eller konditormester er det et puslespil, der skal falde på plads, når der skal findes en helhedsløsning på, hvordan fx de tunge løft og bæring på trapper kan fjernes. Hvert bageri/konditori er nemlig forskelligt og kræver sin specialdesignede løsning. Nogle mestre har mange muligheder for at foretage de ændringer, der er brug for, mens det for andre kan være en meget vanskelig opgave at få alle behov, krav og ønsker til at gå op. A. Gode transportveje, hvorpå der kan køres med råvarer og produktionsudstyr mellem lager, produktion og butik. B. Velegnede ideer til indretning af lager og produktion. C. Brugbare elevatorer og varelifte. I det følgende er en række illustrerede eksempler på, hvordan en anden indretning, nyt udstyr og tekniske hjælpemidler kan løse de problemer, der er i visse bagerier og konditorier med tunge løft og med at bære tunge varer. D. Hvordan tekniske hjælpemidler og ændrede vaner kan støtte en bedre planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. E. Ideer til god instruktion og oplæring. A5 Transportvej, som er plan og uden kanter og niveauforskelle Adgang til bageri som er plan og kørevenlig 6

7 A1 Transportvej, som er plan og uden kanter og niveauforskelle A2 Garagen er bygget om til lager A. Forbedring af transportvejen mellem lager, produktion og butik Gode køreveje i produktionen Når vi taler om gode, kørevenlige transportveje, så skal det forstås på den måde, at der skal være tilstrækkelig højde og bredde til passage af vogne, gods og person, at der er tilstrækkelig lys, og at underlaget er kørefast, plant og uden for stor hældning. Hvis lageret er i et kælderrum, kan det være fysisk belastende for de ansatte at hente råvarer på lageret, specielt hvis varerne er tunge og skal bæres ad trapper og over lange afstande. Hvis det er muligt at placere lageret i niveau med produktion og butik, vil det være at foretrække. Det er klart nemmere at lave en god transportvej uden trin og trapper mellem lager og produktion, f.eks. hvis lageret kan etableres i en tilbygning, en garage, et skur eller en container i niveau med bageriet/konditoriet. Rampe, der gør det muligt at køre med varerne på trods af niveauforskel Skur der er bygget uden for produktionslokalerne og med adgang både udefra og fra produktionen 7

8 B Lager med plads til pallereol B. Forbedring af indretning af lager og produktion Når der tales om en god indretning af lager og produktion, så er plane, kørevenlige gulve, der nemt kan gøres rene, et godt udgangspunkt. Der skal ligeledes være tilstrækkelig plads til afsætning og afhentning af varer, og til at vogne og produktionsudstyr kan transporteres rundt. Udover gode pladsforhold skal der være god belysning og frihøjde. Bagerivarer på paller og i bure På større lagre kan reoler til paller være med til at sikre, at sække og kasser kan afhentes af de ansatte i en god løftehøjde mellem knæ- og skulderhøjde og uden unødige vrid af ryg. På mindre lagre kan paller med råvarer sættes på hylder, rammer eller oven på to tomme paller, så de nederste varer kommer op i bedre løftehøjde. Her skal man også tænke på at stille pallerne, så der er plads til, at varerne kan hentes både fra pallens forkant og fra pallens side. Det er også en god ide at indrette lageret og placere varerne, så der ikke skal flyttes for meget rundt på varer og udstyr, for at få fat i det, der skal bruges. Lettere varegrupper kan evt. forblive i bure eller på de mindre paller. Skal varerne på hylder eller i kølerum, er det vigtigt, at der er eller let kan skabes adgang til varerne, så håndteringen kan ske uden at række langt og uden at vride ryggen. I produktionen gælder det også om at indrette lokalerne så det ikke er nødvendigt at løfte tungt, række langt og bære langt. Lager med pallereoler og ladvogne 8

9 C C. Anvendelse af teknisk udstyr som elevatorer og lifte I bygninger, hvor det ikke er muligt at ændre på, at lageret er placeret i kælderen, kan løsningen være at etablere en elevator eller en lift til at transportere råvarerne mellem lager og produktion. Skrålift til transport af gods op og ned af trapper Der findes flere forskellige typer elevatorer og lifte, som kan bringe varer (og evt. personer) fra ét niveau til et andet. Der kan være tale om elevatorer inden- eller udenfor, varelifte, fast opstillede løfteplatforme, skrå- eller trappelifte. Arbejdstilsynet og tilladelser: Hvis løsningen bliver at opstille en løfteplatform til transport af såvel gods som af personer, skal platformen anmeldes til Arbejdstilsynet, før den bliver taget i brug. Er der behov for en løftehøjde, der er større end 1,7 m. bliver løfteplatformen betragtet som en elevator, uanset om den er lukket eller ej. Trappelift til indvendig trappe Indvendig elevator til gods og personer Elevator til gods uden på bygning C4 Fast opstillet løfteplatform skjult bag lågerne Fast opstillet løfteplatform Fast opstillet løfteplatform 9

10 D D. At planlægge og tilrettelægge arbejdet forsvarligt brug af hjælpemidler Det er arbejdsgiverens ansvar at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for de ansatte. Elstabler Ved at bruge melsilo, til transport af de største mængder mel, kan tung håndtering nedbringes. Ligeledes kan den fysiske belastning under arbejdet begrænses ved brug af produktionsteknisk udstyr som fx afvejere, dejvalsere, langruller og andet udstyr, der kan begrænse belastningerne ved såvel ensformigt som kraftbetonet arbejde i produktionen. God planlægning af arbejdet, forbedringer af de bygningsmæssige forhold og brug af hjælpemidler og udstyr kan ofte begrænse den fysiske belastning endnu mere. Der findes gode hjælpemidler, der kan afhjælpe belastningen ved at løfte og bære tunge varer både inde på lageret og inde i selve produktionen. Miniløfter Vær opmærksom på at alle tekniske hjælpemidler skal leveres med dansk brugsanvisning, være CE-mærkede, og at de skal efterses og vedligeholdes i henhold til leverandørernes anvisninger. Få mere inspiration til tekniske hjælpemidler på BAR Handels hjemmeside Melsilo Der vil dog fortsat være visse varer, der kun kan løftes manuelt. I disse tilfælde har det stor betydning, at varen ikke er for tung, stor og uhåndgribelig, og at løftet kan udføres i god løftehøjde og uden rækkeafstand. Derudover kan man planlægge arbejdsgangen, så der fx vejes af i kælderen, så der kun skal løftes/bæres, det som her og nu skal bruges oppe i produktionen. Hvis flere råvarer skal op i produktionen kan arbejdet også tilrettelægges så, det hele ikke hentes op på en gang, eller at der er flere om det. Løft af varer, der vejer kg, er forsvarlige, når varen kan håndteres midt foran og tæt på kroppen mellem midtlår og albuehøjde. Bæring skal så vidt muligt undgås. (Se afsnittet Hvad siger loven? ). Trappekravler Sækkevogn 10

11 Rullebord Køkkenlift med batteri drevet lift Ramme på hjul Ramme på hjul Løftevognen med el til løft/sænk af kedler til røremaskiner E. God instruktion og oplæring Det er arbejdsgiverens pligt og ansvar, at de ansatte er blevet instrueret og oplært i at udføre deres arbejde på en forsvarlig måde. De ansatte skal have instruktion i, hvordan de kan arbejde i gode arbejdsstillinger og undgå unødige fysiske belastninger. De skal have instruktion i at bruge udstyr til håndtering og transport af varer, så der ikke løftes og bæres på tunge varer. På BAR Handels hjemmeside findes mange instruktionsfilm, der viser, hvordan man kan løfte varer, skubbe og trække transportudstyr samt ideer til, hvordan der kan gives instruktion og oplæring i arbejdsteknik. Det er nødvendigt at følge op på instruktionen, så man sikrer, at de ansatte kan huske og følge den instruktion, de har fået. Det er også vigtigt, at huske på, at instruktion og oplæring skal tilpasses udviklingen, så man sikrer, at de ansatte kan betjene det tekniske udstyr og de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed på arbejdspladsen. Vedligehold og eftersyn på udstyr og hjælpemidler vil fremgå af brugsanvisningen. 11

12 Hvad har andre bager- og konditormestre gjort? Case 1 Som bagerier er flest problemer, der kan løses Arbejdsmiljøudfordringen Virksomheden ligger i udkanten af en mindre provinsby. Det er et gammelt hus, der gennem generationer har fungeret som bagermesterens hjem, produktion og butik. Han ejer selv huset, men der er ikke mulighed for at inddrage udenomsplads i væsentlig grad. Der er få ansatte. Igennem årene har mester foretaget en række forbedringer. Men varelageret har stadig sin plads i kælderen, hvilket betyder at adgangen til og fra lageret går af to smalle trapper med uregelmæssige trin. Mesteren erkender, at det er et arbejdsmiljøproblem for både leverandører, de ansatte og ham selv og ønsker at forbedre adgangsvejen ned til lageret i kælderen. Muligheder for at sikre det gode arbejdsmiljø Løsningen for denne mester er at iværksætte en bygningsmæssig tilpasning. Lyskassen foran kældervinduet kan øges i dybde og bredde og danne rammen som adgangsvej for råvarerne til lageret. Han vælger at installere en løfteplatform i lyskassen udenfor kælderen. Med en løfteplatform, der har en passende størrelse og kapacitet, kan paller med råvarer let blive transporteret ned i kælderen. Her kan råvarerne blive fordelt ved at bruge en palleløfter med lift. Mesteren skal også finde en løsning på, hvordan han og svendene skal få bragt råvarerne fra kælderen til produktionen, der ligger i stueplan. Han overvejer en teknisk løsning i form af en skrålift, der løber langs trappen. Fordelen ved denne lift er, at den kan transportere flere sække ad gangen, og derved spare de ansatte for både tunge løft, bæring på trapper og megen tid. I produktionen er stort set alt på hjul, så her bæres der ikke på tingene mere end nødvendigt. Kun dejen, der skal løftes fra rørekedlen, er tung. I produktionen overvejer han derfor en løftevogn til rørekedlen, der gør det lettere, at løfte dejen fra kedel og ned på bord i en god arbejdsstilling. Case 2 Til leje og afhængig af boligselskabets godkendelse Arbejdsmiljøudfordringen Hovedproblemet for denne konditormester er, at han har sit konditori fordelt over to etager i en lejet bygning i indre by. Lager og konditori er i kælderetagen, og adgangen hertil er ad en smal, drejende indvendig trappe. Varelevering sker ved bagdøren, hvor der er en lyskasse med en sliske, som hidtil er anvendt til varelevering. I kælderen modtages råvarer i sække og kasser på et rullebånd for enden af slisken, og varerne løftes herfra til hylder på lageret. Varer til køl og frost bringes ind igennem bagdøren og gennem produktionen til køle- og fryseskabene. Adgangen hertil er plan og uden forhindringer. For at få råvarer og konditorvarer fra kælderen og op i produktion og butik skal de ansatte flere gange dagligt bære spande, sække, kasser og produkter på plader mellem etagerne ad den smalle og drejende trappe. Mesteren kan godt se, at der skal gøres noget ved den megen bæring på denne trappe. 12

13 Elevator til gods uden på bygning Case 3 Ideelle forhold: fra godt til bedre Arbejdsmiljøudfordringen Bageriet ligger i udkanten af en mellemstor provinsby og er ejet af bagermesteren selv. Produktion og lager ligger lidt lavere end det omkringliggende terræn, så bagermesteren har fået lavet gode adgangsveje ved at etablere kørevenlige ramper mellem det omkringliggende terræn og lager. Alt kan derfor køres ned på lageret og ind til produktion og butik. Mesteren ønsker at forbedre sit bageri, så de ansatte har så optimale forhold som muligt. Han ønsker, at de i videst mulig omfang kan køre varerne rundt i bageriet frem for at skulle bære dem. Derudover skal de ansatte kunne løfte i gode løftehøjder uden kraftig vrid af ryg og lange rækkeafstande. Dette er ikke altid muligt i dag, hvor alt på lageret står tilfældigt placeret og oven på hinanden. Muligheder for at sikre det gode arbejdsmiljø Bagermesterens gode løsning handler om at forbedre håndteringsmulighederne på lageret med nye reoler, bedre indretning og mere orden. Der skal opstilles pallereoler og købes mindre reoler, så der bliver mere ryddeligt og god plads til at flytte bure, vogne og stativer, når varerne skal hentes. På den måde vil det ikke længere være indretningsmæssige faktorer, der hindrer, at de ansatte kan skåne sig selv ved at bruge nogle af de mange tekniske hjælpemidler, der findes; fx pallevogne, stablere, rulleborde, sækkevogne og rammer på hjul. Med alt på hjul, på hylder og i reoler bliver det også lettere at gøre rent. I selve produktionen vil han også sørge for, at der bliver ryddet op og indrettet, så der er fri passage og plads til hjælpemidler som vogne og stativer, så stativer kan trækkes og skubbes uhindret ud og ind af fryse- og kølerum, rasteren og ovnene. I fremtiden er det mesterens ønske at købe en løftevogn til fx rørekedlen og arbejdsborde, der kan indstilles alt efter den ansattes højde, så de ansatte kan undgå løft og dårlige arbejdsstillinger i produktionen. Muligheder for at sikre det gode arbejdsmiljø Den optimale løsning vil være en godselevator placeret ved bagdøren i gården, hvor lyskassen er placeret. Elevatoren kan erstatte de mange tunge løft og bæring på trappen mellem kælder og stueplan. Men der er en mulig forhindring for mesteren, da det er boligselskabet, som ejer bygningerne, og som skal give tilladelse til og evt. finansiere de bygningsmæssige forandringer. En bygningssagkyndig skal ligeledes forinden vurdere, om det er bygningsmæssigt muligt og forsvarligt at etablere en godselevator. Såfremt tilladelser fra boligselskab og kommune bliver givet, er godselevatoren en acceptabel løsning for alle parter. Mesteren skal så huske at anmelde opsætningen af elevatoren til Arbejdstilsynet. 13

14 Hvad siger loven? Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet planlægges og tilrettelægges så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynet har udformet en generel rettesnor med angivelse af grænser, for hvor meget man kan løfte på forsvarlig vis. Disse grænser afhænger bl.a. af rækkeafstanden fra rygsøjlen til tyngdepunktet af den vare, man løfter. Generelt skal det tolkes således, at byrder, som løftes mere end nogle få gange dagligt, ikke må veje mere end 25 kg, når der løftes tæt på kroppen 15 kg, når der løftes i underarms afstand fra kroppen 7 kg, når der løftes i ¾ arms afstand fra kroppen 50 kg 30 kg 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg Tæt ved krop Underarmsafstand ca. 30 cm 3/4 armafstand ca. 45 cm Skadesrisikoen øges, når der løftes over skulderhøjde, under knæhøjde, med vrid, eller byrden er uhåndterlig og bæres mere end 2 m. I disse tilfælde kan Arbejdstilsynet påbyde at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet på en anden måde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Grænser for bæring Når byrder løftes og bæres mere end 2 m, må byrden max. veje 20 kg tæt på kroppen 12 kg i underarms afstand fra kroppen 6 kg i ¾ arms afstand fra kroppen under forudsætning af, at der højst bæres 20 m. Trappetrin sidestilles med 1 m pr. trin. Bæres der byrder skal det sikres, at transportvejen er plan, stabil, ryddelig og veloplyst. Grænser for samlet daglig løftemængde Når der udføres mange løft pr. arbejdsdag, må den samlede vægt pr. ansat pr. dag ikke overstige - 10 ton pr. dag for løft tæt på kroppen - 6 ton pr. dag for løft i underarms afstand fra kroppen - 3 ton pr. dag for løft i ¾ arms afstand fra kroppen. Grænser for manuelt træk og skub Træk og skub af vogne på jævnt, vandret og kørefast underlag er sjældent problematisk, når vogn og gods vejer under 200 kg. Er totalvægten mellem 200 og 500 kg skal man ind og vurdere i forhold til de faktorer, der har betydning for belastningen fx underlagets beskaffenhed, pladsforholdene, vedligeholdelsen af transportudstyret, hastigheds- og retningsændringer. Vejer vogn og gods derimod over 500 kg vil skub og træk være problematisk, og her vil der med fordel kunne anvendes selvkørende transportudstyr. Læs mere i At-vejledning D. 3.1.om Løft, træk og skub. Få mere viden om løft, træk og skub samt de mange tekniske hjælpemidler og lær korrekt arbejdsteknik på BAR Handels 14

15 Indretning af faste arbejdssteder Frihøjde Der skal være mindst 2,5 m til loftet i arbejdsrum med faste arbejdssteder, hvor der arbejdes mere end 1-2 timer om dagen. Frihøjden kan undtagelsesvis være lavere, betinget af at man ikke skal opholde sig i rummet og kun afsætte eller afhente meget lette varer. I gange og døråbninger, hvor der transporteres varer og bageriprodukter, skal der minimum være en frihøjde på 2,1 m. Den må godt være lavere over kortere afstande, hvis der er rør og andre faste installationer i rummet, som ikke kan flyttes. Man skal dog fortsat kunne gå oprejst. Hvis installationerne sidder lavere end 1,9 m, skal de være tydeligt markeret og polstret. Frihøjder mindre end 1,6 m kan normalt ikke accepteres. Frihøjde i fx pallereoler skal være 2,1 m ellers skal man kunne trække pallen ud, så man kan komme til varerne uden at skulle ind under hylden. Fribredde Ved brug af tekniske hjælpemidler til transport af varer skal der være cm på begge sider af det, man transporterer. Gennem porte og døråbninger bør der være 20 cm på begge sider. Hvis der er mindre plads, bør farten tilpasses. Ved bæring af kasser mv. bør en trappe, gang eller dør være ca. 1 m. Trapper skal minimum være 60 cm bredde og der skal på hvert trappetrin være frihøjde på 2 m til loft. Underlag Generelt skal gulve være jævne, vandrette, fri for generende genstande samt rod og det må ikke være glat. Læs mere i BAR Handels vejledning om Indretning af små lagre samt fakta på Hvor kan du få hjælp? Arbejdsmiljølovgivning Arbejdstilsynet,www.at.dk BAR Handel, Arbejds- og ansættelsesforhold mv. Bager- og konditormestre i Danmark, Fødevareforbundet NNF, NNF har en liste over leverandører af hjælpemidler og rådgivere, der kan bruges, når den gode løsning skal skrues sammen. Producenter, leverandører og forhandlere kan desuden findes på Internettet. Arbejdsmiljørådgivere På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en oversigt over arbejdsmiljørådgivere se Leverandører af tekniske hjælpemidler og løsninger Bager- og konditormestre i Danmark og Fødevareforbundet 15

16 Denne vejledning giver gode råd og ideer til, hvordan tunge bagerivarer og udstyr håndteres undervejs i det forløb, der starter med, at varerne leveres til døren og til de skal bringes fra lager til produktion og rundt i selve produktionen. Vejledningen stiller skarpt på, hvordan adgangsveje, pladsforhold, inventar, indretning af lagerog produktionsrum og tekniske hjælpemidler kan være med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK HANDEL Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Fax: BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Fax: Sekretariatet for lederne Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: HK-varenummer Branchevejledningen kan købes hos varenummer: Layout: Rechnitzer A/S Tryk: 1. udgave, 1. oplag 2009 ISBN

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER Nyttige adresser BSR 4 - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé 1 1970 Frederiksberg C. Tlf.: 35 37 47 11 BSR 4 - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade 65 2300 København S. Tlf.: 32 83 32 83 BSR 4

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved afhentning af dagrenovation Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelse af udbudsmateriale for afhentning af dagrenovation. Checklisten

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere