Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk"

Transkript

1 CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: Lederne Vermlandsgade 65, 2300 København S. Tlf.: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V

2 Drikkevarebranchen distribution og lager Vejledning om håndtering af øl og læskedrikke

3 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox København V Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøbutikken, tlf Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry Nielsen og arkiv Tryk: Schultz Grafisk/ Nordisk Svanemærke Bestillingsnummer: Oplag: Juni 2008 EAN

4 Vejledning om håndtering af øl og læskedrikke Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker ved håndtering af øl og læskedrikke. Vejledningen omhandler ikke håndtering i selve detailhandelen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen erstatter vejledning om Drikkevarebranchen distribution. Vejledningen indeholder følgende afsnit: 1. Arbejdspladsvurdering side 4 2. Instruktion og uddannelse side 5 3. Information side 5 4. Arbejdets organisering side 5 5. Ergonomi og løft side 7 6. Håndtering af varer side 8 7. Gaffeltruck side 8 8. Leveringssted og adgangsveje side 8 9. Belysning side Personlige værnemidler side Arbejdsulykker side Sikkerhedsarbejdets organisering side 10 Henvisninger side 11 Links side 11 3

5 1. Arbejdspladsvurdering 1.1 Virksomheden skal løbende gennemføre arbejdspladsvurdering (APV), som skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og hvordan de løses. I forbindelse med en APV er det som minimum nødvendigt at: identificere og kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøforhold beskrive og vurdere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer prioritere og opstille en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer udforme retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen udarbejde checkliste 1.2 Arbejdsgiveren skal inddrage sikkerhedsorganisationen eller de ansatte i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning. APV skal være skriftlig. 1.3 Hver virksomhed skal som led i APV udarbejde en særlig handlingsplan med tidsfrister for planens enkelte punkter. 1.4 Handlingsplanen skal sikre overholdelse af vejledningen samt udvikling og anvendelse af arbejdsmiljøvenlige emballagetyper og tekniske hjælpemidler. Endvidere skal planen sikre gode arbejdsstillinger, der minimerer risikoen for den gradvise nedslidning af kroppen samt reducerer risikoen for arbejdsulykker. 1.5 Planen skal løbende revideres og evalueres af sikkerhedsorganisationen. 1.6 Handlingsplanen skal udarbejdes på baggrund af en kortlægning af belastningen ved håndtering, lagerarbejde, den samlede udkørsel og leveringsforhold. Planlægning skal sikre, at belastningen ikke flyttes fra bil til lager uden en plan for, hvordan belastningen på lageret reduceres. Belastningen skal beregnes både for løft af kolli og belastende arbejdsstillinger, herunder vrid løft over skulderhøjde afsætning under hoftehøjde dårlige adgangsveje ulykkesrisici mv. 1.7 Sikkerhedsorganisationen skal på baggrund af kortlægningen udarbejde en plan for arbejdsmiljømæssig korrekt levering til samtlige kunder. Der skal være særlig fokus på kunder, hvor der er vanskelige leveringsforhold. 1.8 Reduktionen i belastningen skal følges ved målinger før og efter. Ved vurdering af byrdens vægt anvendes Arbejdstilsynets skema i At-vejledning D.3.1. Eksterne arbejdsmiljørådgivere kan med fordel inddrages. 4

6 2. Instruktion 2.1 Arbejdsgiveren skal informere om sikkerheds- og sundhedsfarer ved arbejdet og give instruktion i sikkerhedsforanstaltninger, herunder korrekt løfteteknik og arbejdsstillinger. Denne vejledning indgår i instruktionen. 2.2 Instruktionen skal følges og sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. 2.3 Det kan være nødvendigt, at den generelle instruktion foreligger skriftligt. 2.4 Instruktionen skal tilpasses udviklingen (fx nye regler) og er særlig vigtig for nyansatte, og når arbejdsforholdene ændres (fx ved indførelse af nye tekniske hjælpemidler). 2.5 Ansatte som skal arbejde med el-trappekravler skal forinden have gennemgået uddannelse på 1 dag (7 1 /2 timer). Såfremt der er uddannet superbrugere på virksomheden, kan instruktion og oplæring i brug af el-trappekravler for nye ansatte og ved interne rokader af ture/ruter foretages af superbrugere, hvis det ikke er muligt at blive tilmeldt kursus. En superbruger skal have gennemført et uddannelsesforløb på 5 dage (37 timer). Begge uddannelser skal være godkendt af Industriens Branchearbejdsmiljøråd. 3. Information 3.1 De ansatte skal løbende informeres om og deltage i drøftelserne af: udviklingen i antal og type af arbejdsulykker nye foranstaltninger, der mindsker belastningerne nye emballagetyper og deres betydning for håndtering erfaringer fra andre depoter/virksomheder foranstaltninger i form af bl.a. fysioterapi/massage i kombination med ændringer af arbejdspladsen/arbejdsmetoden ergonomisk løfteteknik og arbejdsstillinger 4. Arbejdets organisering 4.1 Belastende arbejde skal planlægges således at: kontinuerligt løftearbejde ikke finder sted 5

7 der er variation med andet arbejde og/eller pauser der er tid til restitution og til at aflaste muskler og led mellem hvert løft og hver bæring løftearbejdet foregår i roligt tempo og i korte perioder Der skal anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Se afsnit Der skal gennemføres størst mulig jobrotationen, fx ved at: der veksles mellem tunge og lette ruter og mellem lagerarbejde og chaufførarbejde for at sikre en jævn belastning der på virksomheden veksles mellem arbejdsfunktioner, der belaster forskellige muskelgrupper rotation sker med passende intervaller af kortere varighed Jobrotation mindsker ikke risikoen for skader, hvis belastningen i de forskellige job ligner hinanden for meget. 4.3 Der skal søges gennemført jobberigelse, således at det enkelte job tilføres forskellige nye opgaver, fx: deltagelse i planlægning af det daglige arbejde deltagelse i udviklingsopgaver problemløsning rutevurdering øget kompetence og ansvar, om nødvendigt gennem uddannelse 6

8 5. Ergonomi og løft 5.1 Den ergonomiske belastning skal reduceres, især ved manuelle løft, som skal reduceres til et minimum. Det kan ske ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler, fx: eltrappekravler liftbagsmæk håndvogn multihåndvogn køreplade 1/4 palleløftere elpalleløftere elstablere gaffeltruck løfteudstyr til håndtering af vare på lager 5.2 Der skal anvendes tekniske hjælpemidler, når det er muligt og altid, når der er sundhedsrisiko forbundet med arbejdet. I Arbejdstilsynets skema i At-vejledning D.3.1 er der sundhedsrisiko i rødt område samt den øvre del af gult område. En nærmere beskrivelse af sundhedsrisici ved løft, herunder forværrende faktorer, findes i vejledningens afsnit 6. Bæres byrden under gang, går grænsen mellem rødt og gult område ved ca. 12 kg i underarmsafstand. På grund af kassens udformning vil midtpunktet for kassen altid ligge i minimum underarmsafstand, selv når kassen holdes tæt til kroppen. Samlet dagligt løft pr. person for løft i underarmsafstand må ikke overstige 6 tons pr. dag. Der må ikke løftes mere end én enhed ad gangen. Løft i 3/4 arms afstand må ikke finde sted. 5.3 Der skal løbende arbejdes for en yderligere reduktion af belastningerne, herunder størrelse og vægt af kolli. Der skal være hensigtsmæssigt udformet håndtag/greb, der lægger op til tohåndsløft i alle forpakningstyper. 5.4 Tekniske hjælpemidler skal kunne tilpasses den enkelte og være ergonomisk udformet, fx håndtag på håndvogne. 5.5 Der skal være særlig instruktion i korrekt anvendelse. 7

9 6. Håndtering af varer 6.1 Manuelt arbejde og aflæsning skal foregå i niveau. Sideaflæsning må ikke finde sted. Distributionsbiler skal derfor have bagsmæklift eller anden tilsvarende lige så effektiv indretning. 6.2 Plukninger søges flyttet fra bil til lager (eksempelvis kundeplukkede paller), hvor plukkeopgaven lettere kan udføres med tekniske hjælpemidler, der kan reducere belastningen. 7. Gaffeltruck 7.1 Gaffeltruckarbejde er monotont arbejde, psykisk belastende og belaster bevægeapparatet ved kørsel og ved op- og nedstigninger. 7.2 Førerstole skal være affjedrede og indstillelige. 7.3 Truck må kun anvendes på steder, hvor det kan ske forsvarligt. Underlaget (vejen, rampen, gulvet, etagen, elevatoren) skal med sikkerhed kunne bære trucken med fuld last (i tvivlstilfælde spørges bygningsmyndigheden om, hvor meget etagen må belastes). Der bør være afstribede færdselsveje og -gange og markerede aflæsnings- og vendepladser. Det kan være nødvendigt at ensrette færdselsvejene. 7.4 Benzin-, diesel- eller gasdrevne truck må kun køre indendørs, hvis rummet er så godt ventileret, at personer, herunder føreren, ikke er udsat for sundhedsskadelige påvirkninger fra udstødningsgassen. Der skal derfor normalt være mekanisk ventilation ved kørsel med disse truck indendørs. Se At-vejledning A 1.1 om ventilation på faste arbejdssteder. 7.5 Føreren skal instrueres i: de særlige forhold på virksomheden, fx gulvbelægninger, færdselsveje, særlige færdselsregler og stablingsmetoder sit ansvar for læsning og kørsel. Føreren kan i henhold til loven straffes for uforsvarlig stabling og kørsel og også for spirituskørsel 7.6 Batteridrevne truck kræver ikke særlig ventilation ved drift, men opladning må kun finde sted i rum med tilstrækkelig ventilation. 7.7 Truckførercertifikat er en betingelse for at betjene truck. 7.8 Brugsanvisninger skal i nødvendigt omfang være angivet direkte på trucken, fx skal der være et lastdiagram, som tydeligt kan ses fra førerpladsen. Se At-meddelelse om gaffeltruck. 8. Leveringssted og adgangsveje 8.1 Der leveres frem til kunders lagre, hvis kravene i denne vejledning er opfyldt. Ellers leveres så tæt på leveringssted som muligt, hvor vejledningens krav er opfyldt fx ved fortov. 8

10 8.2 Leveringssted skal være placeret i kortest mulig afstand fra aflæsningssted og skal være indrettet således, at varer kan håndteres i ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Lageret skal være ryddet. 8.3 Varer skal som udgangspunkt leveres i samme niveau. Kørsel hen over 1 trin udføres ved hjælp af medbragt køreplade. Der kan leveres varer fra 2-5 trappetrin med el-trappekravler, hvis vejledningen særligt punkt 2.5 og 5.1 samt følgende er overholdt: Ingen ruter må være tunge ruter med overvægt af trappesteder. I praksis betyder dette at antallet af kunder med 2-5 trin ikke må overstige antallet af øvrige kunder med manuel levering pr. dag. Levering skal ske med el-trappekravler eller andet lige så egnet teknisk hjælpemiddel (som ikke kan være manuel sækkevogn). Ansatte skal sikres rutine og kontinuitet i anvendelsen af el-trappekravler. Ved levering over 5 trin skal der anvendes egnede tekniske hjælpemidler i form af hejs, rampe, elevator eller transportbånd (som ikke kræver manuel håndtering). Se iøvigt anvisninger og meddelelser fra Arbejdstilsynet side Leveringsveje og alle gangarealer skal være skridsikre, uden huller og ujævnheder og være ryddede for tom emballage o.l. Belægning ændres, hvis den er ujævn eller der er blødt underlag som fx grus. Der må ikke kunne samle sig vand, og opkørsler skal være plane. Anvendes ikke selvkørende tekniske hjælpemidler, må stigninger i leveringsveje ikke være mere end 2 cm pr. m ved palletransport. 8.5 Gangarealer og lager skal have fri højde på mindst 2,10 meter, så man altid kan gå fuldt oprejst. Bredde og højde skal være således, at der kan betjenes med håndvogn. Tæpper skal være fastgjort, så de ikke skrider eller forskubber sig. Der skal være køreplader på dørtrin og andre forhøjninger. Niveauforskydninger fjernes eller udjævnes fx med lister, hvis der hyppigt køres med håndvogn o.l. Oplagring af tom emballage må ikke medføre for smalle adgangsvej eller øget risiko for ulykker. 8.6 Trapper skal være så brede, i særdeleshed i sving og på reposer, at der er plads på begge sider af den person, der skal håndtere kasserne. Stigning pr. trin må ikke overstige 18 cm, og dybden må ikke være mindre end 25 cm. 8.7 Varer må kun stables til 5 almindelige kassers højde. 8.8 Forholdene bringes i overensstemmelse ved ny- og ombygning. 9

11 9. Belysning 9.1 Der skal være tilstrækkelig almen belysning. Det betyder som minimum på gange og trapper: 50 lux på læsseramper: 50 lux på lad og i førerhus: 50 lux lagerlokaler med modtagelse og udlevering: 200 lux lagerlokaler med vedvarende arbejde: 200 lux lagerlokaler med lejlighedsvis arbejde: 100 lux Kravene til belysningsstyrke er beregnet ud fra personer med normalt syn. Det kan være nødvendigt med højere belysningsstyrker, hvis der fx beskæftiges ældre medarbejdere. Erfaringsmæssigt kræver en person på 40 år dobbelt så stor lysintensitet for at se lige så godt som en person på 20 år. 9.2 Armaturer skal belyse niveauforskelle. 9.3 Lyskilder afgiver mindre lys med tiden og når de bliver snavsede. Nedslidte lysstofrør har en tilbøjelighed til at flimre, hvilket kan være til gene. Det er derfor vigtigt, at belysningsanlæg vedligeholdes og rengøres regelmæssigt. Det anbefales, at arbejdsgiveren udarbejder fast procedure for rengøring og kontrol af armaturer. Se At-vejledning A.1.5 om kunstig belysning. 10. Personlige værnemidler 10.1 Der skal anvendes sikkerhedsfodtøj med beskyttelseståhætte og skridsikker sål, som passer til den enkelte Der skal være handsker til rådighed (fx stofhandsker med gummiknopper), som passer til den enkelte og til opgaven. 11. Arbejdsulykker 11.1 For at reducere antallet af arbejdsulykker skal virksomhederne: arbejde forebyggende for at fjerne risikokilder til arbejdsulykker styrke arbejdet i sikkerhedsorganisationen inddrage nærvedulykker i det forebyggende arbejde 11.2 I indsatsen mod ulykker anvendes Arbejdstilsynets informationsmateriale "Sikkerhed trin for trin". 12. Sikkerhedsarbejdets organisering 12.1 Der skal etableres sikkerhedsorganisation ved, at der for hver afdeling eller arbejdslederområde dannes en sikkerhedsgruppe bestående af en sikkerhedsrepræsentant og en arbejdsleder Såfremt der er flere end 20 ansatte, skal der tillige være et sikkerhedsudvalg Der udpeges en daglig sikkerhedsleder. 10

12 Henvisninger: At-anvisning om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber At-anvisning om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde At-vejledning A.1.5 om kunstig belysning At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub At-meddelelse om gaffeltruck At-meddelelse om gaffeltruckførercertifikat At-meddelelse om anvendelse af hejse, løfte- og transportredskaber At-meddelelse om vurdering af arbejdsstillinger og bevægelser At-meddelelse om ryg-, nakke- og skulderbesvær At-information til leverandører om truck og minilæssere At-informationsmateriale Sikkerhed trin for trin værktøj til forebyggelse af arbejdsulykker, guide, diskette og videofilmen Hændeligt uheld? At-instruks 10/2006 om manuel håndtering distribution af øl og vand At-video om vibrationer ved truckkørsel DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Links: 11

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien

Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Fiskeindustri Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde Branchevejledning for skorstensfejerarbejde Indholdsfortegnelse Forord................................................ 1 Baggrundsanalyse....................................... 1 Sikkerhedsorganisation..................................

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Trucks Vejledning om trucks i industrien

Trucks Vejledning om trucks i industrien Trucks Vejledning om trucks i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Biomasse Vejledning om håndtering af biomasse til energiformål

Biomasse Vejledning om håndtering af biomasse til energiformål Biomasse Vejledning om håndtering af biomasse til energiformål Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70 23 15 43 Telefax:70 23 15 40 E-mail:ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus

Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus 610792 Ra?stofudvinding:Layout 1 12/01/11 9:26 Side 1 Råstofudvinding Vejledning om råstofudvinding og behandling Sten, ler og grus 610792 Ra?stofudvinding:Layout 1 12/01/11 9:26 Side 2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere