Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening"

Transkript

1 Side 1 af 10

2 1. Foreningens navn er Hygum Bredbånds-antenneforening. 2. Forening formål er sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at at eje og drive en antennemast hvortil er ført en fælles TCD 2mb/s ADSL og hvorfra firewallbeskyttet internettetadgang fordeles med radio efter x (2,4 ghz) standarden til medlemmerne. en fælles linje fra en internetudbyder. Resten af dette dokument omtales ovennævnte som mast+anlæg. 3. Foreningens interesseområde er Hygum og omegn. Medlemmerne 4. Man er medlem af foreningen når medlemskabet er underskrevet og evt. indskud er betalt. Af medlemsskabskontrakten skal der på foreningens genpart fremgå PC-ens(-ernes) MAC-adresse(r). Systemet vil kun tillade registrerede MAC-adresser. MAC-adressen(-erne) finder systemadministratoren. Udskiftes PC-en eller dets netkort, skal foreningens netadministator indsætte den nye MACadresse i systemet mens den gamle fjernes. Medlemmet er forpligtet til ikke af videregive/overlade MAC-adresser, netkort/hele pc-anlæg til andre uden at foreningen er underrettet. når man er tilsluttet nettet. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal betales tilslutningsafgift. 5. Medlemmerne skal investere i og selv montere en modtage/sendeenhed samt husstandsantenne, hvorfra der skal være synlig kontakt til toppen af masten. Opsætningen af PCen(-erne) skal medlemmet selv sørge for. Side 2 af 10

3 6. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem, der ønsker at have 2 antenner på samme fysiske postadresse, f.eks. én til stuehus og en til staldkontor, kan få rabat på driften. 7. På længere sigt kan et medlem få trådløst netværk mellem 2 lokationer forudsat disse er inden for mastens område. 8. Foreningen kan på længere sigt oprette et domæne eller kan omdannes, så alle kan få subwebs og adresse som På kort sigt bruger alle deres eksisterende internetadgang; kun postserveren i kontoen skal ændres. 9. Leverandøren af udstyret forsikrer, at rækkevidden er 3-5 km. Medlemmer med en luftlinieafstand fra masten på 3 km og derover kan kortvarigt låne en husstandsantenne med modtager/senderenhed for at få afklaret, om systemet når dertil og er stabilt og hurtigt nok. 10. Ved medlemmets manglende kvartalsbetaling af andel af driften, gives en påmindelse ved overskridelsen af tidsfristen. Er beløbet ikke indgået inden 8 hverdage udelukker netadministratoren medlemmet fra at kunne bruge systemet. Evt. omkostninger til lukning og genåbning påhviler medlemmet. Medlemskabet ophører ikke hermed jvnf. 29 m.fl. 11. Medlemmer, der ikke er med fra projektets start skal yde et fast indskud, mens medlemmer, der er med fra start, har muligheden at komme med uden indskud forudsat at beløbet til masten er opnået af andre medlemmers indskud. Side 3 af 10

4 12. Medlemmer, der yder indskud, får dette forrentet med 16% ; den kvartalsvise betaling af driften nedsættes med dette beløb. 13. Kommer der nye medlemmer med i løbet af kvartalet, vil alle få reduceret den næste kvartalsopkrævning. I god tid før betalingsterminen får medlemmet pr besked om det beløb, der skal indbetales. Er beløbet til betaling reduceret jvnf. 12, vil dette fremgå af -en. 14. I videst mulig omfang overfører medlemmerne den kvartalsvise betaling direkte til foreningens bankkonto. 15. Etablerer foreningen mulighed for tilmelding til betalingsservice, skal medlemmerne benytte dette. 16. Medlemmerne er forpligtede til at undlade store downloads såsom musik, videoer samt programmer mellem kl. 16 og Udviser systemet tegn på overbelastning, kan bestyrelsen indføre nødvendige restriktioner. Se i øvrigt Foreningen kan aldrig bringes til ansvar for, at et medlem foretager sig noget ulovligt eller uetisk. 18. Observeres der store belastninger kan netadministratoren se, hvilke medlem(er), der forårsager det. Bestyrelsen kan beslutte at henstille til medlemmet(erne) om at undgå så store downloads samt på sigt undersøge muligheder for en teknisk løsning af problemet. (Sektionering) Side 4 af 10

5 Generalforsamling 19. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 20. Ordinær generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt i oktober kvartal. Indkaldelse til generalforsamling sker ved 1) annoncering i dagspressen eller 2) ved husstandsomdelt skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem eller 3) ved fremsendelse af til medlemmet (med anmodning om kvittering) senest 21 dage før. Vedr. den sidste (nr 3): Er e- mail indkaldelsen ikke åbnet, skal medlemmet have skriftligt eller telefonisk besked inden 7 dage før generalforsamlingen. 21. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år. 5. Eventuelle forslag. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. 20. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted. 21. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen Side 5 af 10

6 fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 1/4 af medlemmerne senest 21 dage efter, at en sådan begæring er modtaget. 22. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer, der sidder i restance, er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen. 23. Hver tilsluttet husstand tæller for ét medlem og har således én stemme. Et medlem kan ved skriftligt fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Ledelse - Hæftelse 24. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og netadministator. Bestyrelsen kan vælge en netadministator samt kasserer uden for bestyrelsen. På længere sigt kan disse aflønnes. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner fuldmagt. Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen efter generalforsamlingens Side 6 af 10

7 godkendelse. 25. I forbindelse med bestyrelsesvalg er det den nye bestyrelses pligt at underrettes myndighederne om, hvem der er formand. 26. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue eller gæld. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller fra den nettraffik, der formidles via foreningen. REGNSKAB OG ØKONOMI: 27. Foreningens regnskabsår er fra 1.oktober til 30. september. fastsættes af bestyrelsen. Udtræk skal godkendes af formand og kasserer. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabets afslutning. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling. 28. Hos det enkelte tilsluttede medlem skal foreningen opkræve omkostningerne til vedligeholdelse m.v. af den fælles mast med tilhørende anlæg og abonnement. Der kræves betaling for hele det kvartal, et medlemsskab startes i. Dog kan bestyrelsen i forbindelse med forenings start fravige dette. Fremgangsmåde for beregning af medlemmernes betaling fastlægges af generalforsamlingen. Side 7 af 10

8 OPHØR AF MEDLEMSKAB: 29. Hvis et medlem efter påkrav ikke har indbetalt en påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling. 30. Medlemskab af foreningen kan opsiges med 6 måneders varsel til den første i måneden. Hvis et medlem ønsker midlertidigt at stille sit medlemskab i bero, kan dette ske med 6 måneders varsel og mod betaling af de til enhver tid gældende takster for henholdsvis afbrydelse og genetablering af adgangen. Opsigelsen skal ske skriftligt til kassereren. Ved fraflytning er tidsfristen 3 måneder. Bestyrelsen kan beslutte at afvige fra reglerne. 31. Ved flytning inden for området bibeholdes medlemskabet automatisk. 32. Ved flytning ud af området opsiges medlemskabet jvnf. 29. Har medlemmet ydet indskud, udbetaler foreningen kvartalsvis et beløb indtil mellemværendet er ude af verden til aftalt tid. VEDLIGEHOLD OG TEKNISK TILSYN: 33. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. I tilfælde af misbrug af anlægget eller overtrædelse af Side 8 af 10

9 foreningens vedtægter kan bestyrelsen straks frakoble tilslutningen. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere et medlems installation i fald der er indicer for, at installationen giver forstyrrelser for helheden. 34. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en teknisk tilsynsførende. Den tilsynsførende er ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse for, at masten og de fælles installationer ved masten vedligeholdes på forsvarlig måde og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget. 35. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget, såfremt udvidelserne på kortere sigt er rentable. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Sammenlægning af anlægget med tilsvarende må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR: 36. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 3/4 af de tilsluttede husstande stemmer for hævelsen. Side 9 af 10

10 Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanterfor 3/4 af de tilsluttede husstande, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer. Der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Anvendelsen af eventuel formue- /overskud ved nedlæggelse af foreningen afgøres af generalforsamlingen. 37. Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. 38. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 31 Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. Vedtaget på stiftende generalforsamlingen oktober 2003 Ændring foretaget: Side 10 af 10

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere