Aftaler om Finansloven for November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008"

Transkript

1 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

2

3 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

4 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang 4, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk kontor Christiansborg Slotsplads København K Telefon Omslag: B:GRAPHIC Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: 100 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Schultz ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Indholdsfortegnelse Oversigt over finanslovsaftalerne for Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 (10. november 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer (4. november 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling (5. november 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 (5. november 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen (6. november 2008) Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling (7. november 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nedbringelse af sygefravær (5. november 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 (3. november 2008)

6

7 Oversigt over finanslovaftalerne for 2009 Aftale om Finansloven for 2009 V K DF LA RV S SF EL Aftale om investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Aftale om modernisering af klagesystemet på naturog miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling Aftale om nedbringelse af sygefravær Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 Anm.: Blå markering betyder, at partiet deltager i det pågældende forlig. Gul markering betyder, at partiet ikke deltager i det pågældende forlig. Aftaler om Finansloven for 2009 November

8

9 Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om: Finansloven for 2009 (10. november 2008)

10 Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med aftalen om finansloven for 2009 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Fortsat styrkelse af sundhedsområdet Sygehusinvesteringer Løft af de fysiske rammer i kommunerne, herunder særligt på de borgernære serviceområder og i vanskeligt stillede kommuner Loft over ældres betaling for madservice Skærpet indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge Dansk økonomi Aktivitetsniveauet i dansk økonomi er meget højt. Ledigheden er lav og beskæftigelsen høj. Presset på arbejdsmarkedet er fortsat mærkbart. Derfor har vi højere lønstigninger og højere inflation i Danmark end i eurolandene. Samtidig er den økonomiske vækst på vej ned i gear. Vækstudsigterne i den internationale økonomi er aftaget og kan svækkes yderligere i kølvandet på den globale krise på finansmarkederne. Med det i forvejen høje aktivitetsniveau, overskud på betalingsbalancen og lav offentlig gæld er dansk økonomi i en god position til at rumme de udfordringer, som den finansielle uro og vigende vækst i udlandet fører med sig. Dermed afviger det danske udgangspunkt væsentligt fra situationen i andre lande, herunder euro-landene. Samlet er der brug for en afbalanceret økonomisk politik, som understøtter fastkurspolitikken og bidrager til, at det pengepolitiske rentespænd kan bringes ned til gavn blandt andet for det danske boligmarked. En ansvarlig økonomisk politik vil samtidig sikre, at der er finanspolitiske handlemuligheder, hvis den aktuelle svækkelse af verdensøkonomien skulle udvikle sig til en længerevarende lavkonjunktur, som også rammer Danmark. Skatteaftalen fra 2007, der indebærer yderligere skattenedsættelser i 2009, vil sammen med den fortsatte suspension af SP medvirke til at understøtte husholdningernes forbrugsmuligheder. I 2009 nedsættes indkomstskatterne yderligere med 7,3 mia. kr. som følge af aftalen om lavere skat på arbejde fra september Det er endvidere aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at SP-bidraget suspenderes i Det bidrager med en stigning i de disponible indkomster på knap 5 mia. kr. sammenlignet med finanslovsforslaget, således at skattenedsættelserne slår fuldt igennem på husholdningernes disponible indkomster i Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

11 Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant, så flere og flere bliver behandlet på sygehusene. I 2007 blev der opereret flere end i Ventetiderne blev over den samme periode og før overenskomstkonflikten i 2008 nedbragt med gennemsnitligt godt 5 uger, for nogle operationstyper med omkring 50 pct. Behandlingen af kræft og livstruende hjertesygdomme er blevet styrket væsentligt. Tilsvarende er indsatsen over for kronikere blevet prioriteret. Til alle tre områder er der tilført betydelige ressourcer i 2008 og 2009 blandt andet i forbindelse med udmøntning af kvalitetspuljen. Der har samtidig været stort fokus på et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Med det frie sygehusvalg kan patienten selv vælge, hvilket sygehus man vil behandles på. Med det udvidede frie sygehusvalg kan man vælge mellem offentlige og private sygehuse, hvis ventetiden overstiger en måned. På det psykiatriske område indføres der en undersøgelses- og behandlingsret både på børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Der er endvidere indført blandt andet patientkontorer og kontaktpersonordning for indlagte og kroniske patienter, og der er indført kvalitetsindikatorer for sygehusene. Fra 2009 udmøntes midler til nye sygehusinvesteringer med støtte fra kvalitetsfonden, hvor der er afsat 25 mia. kr. til en moderne og tidssvarende sygehusstruktur. Der skabes hermed grundlag for et markant løft af det danske sundhedsvæsen over de kommende 10 år. Overenskomstkonflikten og det udvidede frie sygehusvalg Fra en periode med historisk korte ventetider, betød forårets overenskomstkonflikt på sundhedsområdet mange aflyste operationer og dermed en stor ventetidspukkel ved konfliktens afslutning. I den situation ville det være en stor udfordring at fastholde patienters 1 måneds behandlingsret, så det blev derfor aftalt midlertidigt at suspendere det udvidede frie sygehusvalg frem til 1. juli 2009, hvorefter det automatisk genindføres. Den midlertidige suspension giver mulighed for at sikre en afvikling af denne pukkel så hurtigt som muligt og på en økonomisk ansvarlig måde. Regionerne har i økonomiaftalen forpligtet sig til at anvende den private kapacitet, der frigives ved suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg. Dermed udnyttes den samlede kapacitet bedst muligt til gavn for patienterne, så puklen kan afvikles. Regionerne er nu i gang med at få afviklet den ventetidspukkel, som konflikten skabte. Aftaler om Finansloven for 2009 November

12 Det indikerer også de foreløbige tal for aktiviteten på sygehusene i 3. kvartal 2008, som ligger højt. Det udvidede frie sygehusvalg genindføres automatisk pr. 1. juli 2009, så patienter igen får adgang til at vælge behandling inden for 1 måned. Regionerne skal være klar til genindførelse af det udvidede frie valg, som forudsat i økonomiaftalen med regionerne. Udover de nævnte elementer til fremme af en hensigtsmæssig pukkelafvikling, som regionerne fik med økonomiaftalen, er regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om at afsætte en pulje på 100 mio. kr. i Midlerne skal bruges til at fremme målet om en normal drifts- og ventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009 på de områder, hvor ventetiderne har været stigende. Danske Regioner skal redegøre for, hvordan midlerne fordeles inden for den enkelte region, og hvordan den enkelte region konkret når målet pr. 1. juli Regionerne skal i den forbindelse fastholde fokus på organiseringen og effektiviteten af de offentlige sygehuse og udnyttelsen af den offentlige og private kapacitet, herunder overveje hvordan inddragelse af de privatpraktiserende speciallæger kan ske mest hensigtsmæssigt med sigte på en fornuftig anvendelse af de samlede personaleressourcer på sygehusområdet. Partierne vil løbende overvåge udviklingen i ventetiderne region for region. Regeringen vil herudover gøre status for aktivitetsudvikling og nedbringelse af ventetider ultimo 2008, når der foreligger tal herfor. Partierne vil drøfte denne status. Sundhedsområdet i aftalen om regionernes økonomi for 2009 Med aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009 er der skabt mulighed for en forøgelse af aktiviteten på sygehusområdet i 2009 på 3,5 pct. Realt tilføres regionerne godt 1,6 mia. kr. mere til sundhedsområdet i 2009 til blandt andet meraktivitet og øgede medicinudgifter. Herudover er der fra 2008 og frem afsat yderligere 175 mio. kr. årligt til færdigimplementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Der er forudsat samlede investeringer på 4 mia. kr. på sundhedsområdet i Heraf finansieres 1 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Styrket indsats i behandlingen af kræft og livstruende hjertesygdomme Indsatsen på kræftområdet Regeringen og Danske Regioner indgik i oktober 2007 aftale om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Aftalen indebærer, at der skal udarbejdes pakkeforløb for alle kræftformer. Implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet er godt i gang. De sidste pakkeforløb skal være implementeret inden udgangen af Pakkeforløbene skal sikre, at kræftpatienter ikke oplever unødig ventetid i løbet af et behandlingsforløb, og at de får den nødvendige information. Det skal skabe tryghed for patienten og dennes pårørende. Forud for implementeringen af pakkeforløbene afsatte regeringen og Danske Folkeparti 225 mio. kr. i oktober 2007 til midlertidig meraktivitet og forbedring af arbejds- 10 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

13 gangene på kræftområdet. Fra og med 2008 er der derudover givet et permanent løft til kræftområdet på 175 mio. kr. årligt. Endvidere aftalte regeringen og Danske Regioner i januar 2008, at regionernes lånerammer for 2008 ekstraordinært blev udvidet med 850 mio. kr. til investeringer i kræftapparatur. Nyt apparatur sikrer hurtigere og bedre behandling. Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj Indsatsen på hjerteområdet I finanslovsaftalen for 2008 har regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance aftalt, at der skal indføres optimale pakkeforløb for livstruende hjertesygdomme som på kræftområdet. På den baggrund er der i finanslovaftalen for 2008 afsat i alt 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009 til midlertidig højere aktivitet i forbindelse med implementering af pakkeforløbene. Arbejdet med at udvikle pakkeforløbene er igangsat og vil være afsluttet inden udgangen af 2008, hvorefter regionerne kan påbegynde implementeringen af forløbene. En forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme Som led i kvalitetsreformen har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i forbindelse med finanslovaftalen for 2008 afsat i alt 585 mio. kr. til en forstærket indsats på kronikerområdet i perioden Der er afsat 52 mio. kr. i 2008, mens indsatsen løftes til i alt 129 mio. kr. i Midlerne udmøntes til udvikling og gennemførelse af sammenhængende forløbsprogrammer samt øget fokus på patientundervisning for patienter med kroniske sygdomme og herunder også ældre medicinske patienter. Ældre medicinske patienter lider ofte af kroniske sygdomme. Bedre forløb for patienter med kroniske sygdomme er centralt for udviklingen og kvalitetssikringen i behandlingen for ældre medicinske patienter. Indsatsen vil være målrettet de store kroniske sygdomsområder, herunder diabetes, muskel- og skeletlidelser, obstruktiv lungelidelse (KOL) samt hjerte-kar sygdomme. Med økonomiaftalen for 2008 har regeringen og Danske Regioner aftalt at nedsætte et udvalg om aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet med henblik på at vurdere mulighederne for at styrke det generelle kommunale incitament gennem ændringer af den nuværende model for medfinansiering. Analysen vil blandt andet have fokus på samspillet mellem kommunernes og regionernes indsats over for ældre medicinske patienter. Derudover vil blive igangsat et arbejde, der skal belyse spørgsmålet om udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter, herunder sammenligne Aftaler om Finansloven for 2009 November

14 kommuner og regioners indsats på området. Partierne vil drøfte analyserne i efteråret Endvidere er regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om i forbindelse med udmøntning af 200 mio. kr. til arbejdskraftbesparende projekter i 2009 at afsætte 9,8 mio. kr. til bedre stuegang i eget hjem med online 24/7 stetoskopi af KOLpatienter. Projektet skal med en kombination af ny patientvenlig sensorteknologi og eksisterende trådløse og telemedicinske teknologier holde KOL-patienter fri af akutte indlæggelser og opretholde behandling i eget hjem. Sygehusinvesteringer Der skal gennemføres betydelige investeringer på sygehusområdet i de kommende år. Investeringerne skal sikre moderne fysiske rammer inkl. ny teknologi og apparatur på sygehusene, der understøtter samlingen af behandlinger på færre enheder. Det skal sikre den nødvendige faglige kvalitet under en udvikling med stadigt mere specialiserede behandlingstilbud, hvilket også er en forudsætning for, at befolkningen kan have tillid til og tryghed for behandling på et højt fagligt niveau. Et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter forventes ultimo november 2008 at afgive en indstilling til regeringen om, hvordan de første 15 mia. kr. af kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til sygehusinvesteringer i skal udmøntes. Regeringen udmelder 1. februar 2009, efter drøftelse med Danske Regioner, foreløbige tilsagn til regionerne. Regionerne kvalificerer og detaljerer herefter projekterne med henblik på en indstilling fra ekspertpanelet til regeringen som grundlag for regeringens endelige tilsagn til projekterne. Ekspertpanelet vil i 2010 foretage en indstilling til regeringen om, hvordan de resterende midler til sygehuse fra kvalitetsfonden skal udmøntes. I takt med samlingen af den specialiserede behandling skal der ske en styrkelse af den præhospitale indsats. Det er vigtigt, at den samlede struktur med sygehuse og den præhospitale/nære indsats giver tryghed i alle egne af landet for, at befolkningen hurtigt kan komme i relevant behandling. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at der som forudsætning for endelige statslige tilsagn om investeringsmidler til samling af sygehusbehandlingen skal foreligge klare, detaljerede og realistiske regionale planer for, hvordan den præhospitale indsats udvikles i takt med samlingen af sygehusenes opgaver, så relevant og kvalificeret behandling kan påbegyndes hurtigst muligt. Anbefalingerne fra udvalgsarbejdet om det præhospitale, beredskab, som blev aftalt med finanslovaftalen for 2008, skal implementeres i regionernes præhospitale indsats. I de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig gældende, er der grundlag for en særlig indsats med fokus på nære tilbud, hvor patienter med mindre skader kan behandles. Det kan medvirke til at sikre tryghed i disse områder. Det kan for eksempel være i form af en skadesklinik etableret i regi af almen praksis, herunder i form af et lægehus, eller i sygehusvæsenet. 12 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

15 Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er derfor enige om at afsætte 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Midlerne udmøntes i forlængelse af det udvalgsarbejde om det præhospitale beredskab og skal understøtte en samlet sygehusstruktur med tryghed for befolkningen. Udvalget forventes at afrapportere i efteråret 2009, og udmøntningen skal herefter drøftes med partierne. Fokus for støtten skal være facilitering af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud i form af for eksempel skadesklinik/lægehus i eksisterende lokaler, herunder for eksempel i et sundhedscenter, hvor det i forhold til bemandingen indtænkes, at behandlingen skal foregå på det rigtige specialiseringsniveau. Der skal også ske en styrkelse af samarbejdet mellem alarmcentraler, vagtcentraler, de lokale tilbud og præhospitale indsatsordninger. Der skal blandt andet satses på telemedicinske løsninger m.v. For at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og udkantsområder er regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om at afsætte 100 mio. kr. fra kvalitetspuljen i 2011 til etablering af en lægehelikopterordning. Med henblik på yderligere at fremme alment praktiserende lægers adgang til egnede lokaler i udkantsområder sikres hjemmel i sundhedslovgivningen for regionerne til at udleje eksisterende lokaler på markedsvilkår. Partierne inddrages i udformningen heraf. Det Fælles Medicinkort Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om udmøntning af 200 mio. kr. til arbejdskraftbesparende projekter i 2009, heraf afsættes en reserve på 80 mio. kr. til et projekt om implementering af Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort indebærer, at alle centrale aktører i sundhedssektoren til enhver tid vil kunne se en korrekt og aktuel oversigt over den medicin, borgeren modtager. Dermed vil Det Fælles Medicinkort både forbedre patientsikkerheden ved at reducere hyppigheden af medicineringsfejl og efterfølgende uhensigtsmæssige indlæggelser som følge af fejlmedicinering og medvirke til en effektivisering af arbejdsgange på hospitaler, i almen praksis og i den kommunale hjemmepleje. Den Danske Kvalitetsmodel Med finanslovaftalen for 2008 har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som led i kvalitetsreformen aftalt at afsætte i alt 375 mio.kr. i perioden til at implementere Den Danske Kvalitetsmodel i sygehussektoren. Regeringen har i økonomiaftalen for 2008 aftalt med Danske Regioner at udskyde implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet til 2010 for at fokusere personaleressourcerne på patientbehandlingen. Den Danske Kvalitetsmodel indeholder nogle fælles standarder for kvaliteten i sundhedsvæsenet, herunder blandt andet korrekt medicinering, håndhygiejne, planlægning Aftaler om Finansloven for 2009 November

16 af udredningsforløb i forbindelse med diagnosticering mv. Modellen skal fremme kontinuerlig klinisk, faglig og organisatorisk kvalitetsforbedring af patientforløbene. Partierne drøfter i efteråret 2009 en status for forberedelse af implementering af modellen. Forbedrede patientrettigheder Fast kontaktperson for patienter på sygehuse Med finanslovaftalen for 2008 har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som led i kvalitetsreformen aftalt at afsætte 20,7 mio. kr. årligt til kontaktpersonordningen. Ordningen skal sikre, at en indlagt patient eller en patient i et længerevarende ambulant forløb kun har tilknyttet én fast kontaktperson til sin behandling. Patienten får dermed en personificeret indgang til sygehusvæsenet og oplever et koordineret behandlingsforløb, samtidig med at patienten bliver bedre informeret om sin sygdom og behandling. Regionerne er fra 1. januar 2009 forpligtet til at tilbyde alle sygehuspatienter en kontaktperson. Nyt patientklagesystem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om som led i kvalitetsreformen at etablere et nyt, mere enkelt og smidigt patientklagesystem, der samtidig skal give hurtigere sagsbehandlingstider til gavn for patienterne. Det statsligt forankrede patientklagesystem udvides, således at klageadgangen fra 2010 også vil omfatte patientrettigheder og information om frit valg. Derudover skal borgere kunne indgive deres klage til en patientombudsmandsinstitution i statsligt regi. Patientombudsmandsinstitutionen skal foretage en visitation af alle klager, således at der er én klageindgang på sundhedsområdet. Der afsættes 14,6 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til at udvide patientklagesystemet. Udvidelse af patientsikkerhedsordningen Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om som led i kvalitetsreformen at udvide den nuværende patientsikkerhedsordning til også at gælde den primære sundhedssektor, dvs. praksissektoren, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen, herunder genoptræning, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje. Derudover, skal der indføres et system, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sygehuse og den primære sundhedssektor. Der afsættes i alt 11,4 mio. kr. i 2009, 24,0 mio. kr. i 2010 og 24,0 mio. kr. i 2011 til at udvide den nuværende patientsikkerhedsordning. 14 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

17 Analyser af sygehusmedicinudgifterne Der er enighed mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at sætte fokus på effektiv anvendelse af ressourcer til sygehusmedicin. Dette skal ses i lyset af, at udgifterne til sygehusmedicin i de senere år har været i betydelig vækst. Samtidig har regeringen og Danske Regioner i økonomiaftalen for 2009 besluttet at gennemføre en analyse, der skal afdække årsagerne til udgiftsvæksten. Undervisning i hjertestart Der ydes et tilskud på 0,4 mio. kr. i 2009 til Hjerteforeningens produktion af en mobiltelefonfilm vedrørende undervisning i hjertestart. Formålet med filmen er at nå ud til flere børn og unge for derigennem at fremme hjertestartsundervisningen i folkeskolen. Aftaler om Finansloven for 2009 November

18 Forbedringer på de borgernære serviceområder i kommunerne Der er siden 2001 tilført betydelige midler til den borgernære service. Med aftalen om finansloven for 2009 herunder initiativerne i kvalitetsreformen fastholdes, og videreføres fokus på kvalitet på de borgernære serviceområder. Desuden er der med kvalitetsfonden afsat midler til et markant løft i de fysiske rammer i kommunerne. Aftale om kommunernes økonomi for 2009 Regeringen indgik den 16. juni aftale med KL om kommunernes økonomi for Aftalen indebærer, at kommunerne i 2009 samlet set kan videreføre det nuværende serviceniveau samt får et generelt løft i de kommunale serviceudgifter i 2009 på 350 mio. kr. til bedre service til borgerne. Herudover tilføres kommunerne i 2009 ca. 884 mio. kr. til initiativer som led i kvalitetsreformen. Heraf vedrører ca. 803 mio. kr. implementeringen af trepartsaftalerne, der blev indgået i sommeren 2007 mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. Skattestop og kommunale skattestigninger Kommunerne har pr. 15. oktober 2008 vedtaget deres budgetter for Budgetterne viser en mindre stigning i de kommunale skatter på 89 mio. kr. Kommunerne har ydet en stor indsats for at holde skatterne i ro samlet set, og regeringen har på den baggrund valgt at anerkende budgetresultatet vedrørende skatterne som værende inden for aftalen. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at neutralisere den højere kommuneskat gennem en modgående statslig skattesænkning, så skatten er uændret for borgerne samlet set. Den statslige skattesænkning vil indgå i de politiske drøftelser om en skattereform i forlængelse af Skattekommissionens arbejde. Løft af de fysiske rammer i kommunerne Der er afsat i alt 22 mia. kr. fra kvalitetsfonden til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden Regeringen og KL har med aftalen om kommunernes økonomi for 2009 aftalt, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden , heraf 1 mia. kr. i 2009 og 2 mia. kr. årligt i perioden Hermed hæves investeringsniveauet på de omfattede indsatsområder fra 5 mia. kr. til mindst 6 mia. kr. i 2009 og til mindst 7 mia. kr. årligt i perioden Dette vil bidrage til et løft af de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet. 16 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

19 Det er aftalt med KL, at kommunerne i foråret 2009 udarbejder lokale investeringsplaner for, hvordan kommunerne i den kommende 5-årige periode på basis af udmøntningen fra kvalitetsfonden vil prioritere løftet af de fysiske rammer i daginstitutioner, skoler og på ældreområdet. KL vil med udgangspunkt heri udarbejde et samlet investeringsoplæg over kommunernes prioriteringer på de enkelte områder. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner I aftalen om kommunernes økonomi for 2009 er der afsat en femårig lånepulje, som i 2009 udgør 300 mio. kr. Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk vanskelig situation til medfinansiering af investeringer på de borgernære serviceområder. Et mindre antal kommuner kan på grund af vanskelige strukturelle økonomiske forhold, som følge af for eksempel lavt skattegrundlag, befolkningstilbagegang og sammensætning samt lav likviditet, imidlertid have svært ved gennem perioden at medfinansiere det løft af de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. For at skabe grundlag for, at disse kommuner også kan gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer, er aftalepartierne enige om at afsætte en tilskudspulje på i alt 200 mio.kr. Puljen prioriteres inden for rammerne af den del af kvalitetsfonden, der endnu ikke er udmøntet i forhold til kommunerne. Puljen fordeles i foråret 2009 for hele perioden på baggrund af konkrete ansøgninger til kommuner i blandt andet udkantsområder, som er vanskeligt stillede på grund af strukturelle økonomiske forhold. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler Der har i den seneste tid været fokus på dårlige toiletforhold for børn og unge i daginstitutioner og i folkeskoler. Det afspejler, at en række kommuner ikke har prioriteret midler til vedligeholdelse af toiletforholdene i de kommunale institutioner. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at de kommunale institutioner vedligeholdes og er i god stand. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at prioritere, at børn og unge har gode toiletforhold i de kommunale institutioner. Med henblik på at sikre, at kommunalbestyrelserne ikke kan tilskrive evt. dårlige toiletforhold udefra kommende forhold, afsættes en ansøgningspulje på i alt 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler i kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer. Puljen udmøntes i 2009 og 2010 og prioriteres inden for rammerne af den del af kvalitetsfonden, der endnu ikke er udmøntet. Aftaler om Finansloven for 2009 November

20 Arkitektkonkurrence om fremtidens institutionsbyggeri Den fysiske indretning af bygninger til offentlig service har stor betydning for kvaliteten af de offentlige serviceydelser, brugernes oplevelse af servicen og de offentligt ansattes arbejdsvilkår. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er derfor enige om som led i kvalitetsreformen at udskrive en arkitektkonkurrence, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til for eksempel daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Konkurrencen afholdes i samarbejde mellem staten, deltagende kommuner/regioner samt interesserede private parter. Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2009 og 6,3 mio. kr. i 2010 til en arkitektkonkurrence om fremtidens institutionsbyggeri. Loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem mv. Det er en central del af den borgernære service i kommunerne, at ældre, som har vanskeligt ved at klare sig selv, kan få tilbudt sund mad. De ældre betaler som udgangspunkt for denne service. Velfærdsministeriet og KL har i fællesskab lavet en kortlægning af madserviceområdet i kommunerne. Kortlægningen viser, at de ældre i gennemsnit betaler ca. 100 kr. om dagen for fuld forplejning i plejeboliger og plejehjem. Der er eksempler på, at egenbetalingen er blevet hævet væsentligt mere, end hvad der med rimelighed kan tilskrives den almindelige pris- og lønudvikling. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at ældre i plejeboliger og plejehjem skal have sikkerhed for mere ensartede prisvilkår for den tilbudte madservice. Der er derfor enighed om, at der pr. 1. juli 2009 indføres et prisloft på kr. pr. måned (ca. 100 kr. pr. dag) for ældres egenbetaling for madservice i plejebolig og plejehjem samt botilbud efter servicelovens Der afsættes 62 mio. kr. hertil i 2009 og 124 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 fra kvalitetspuljen. Velfærdsministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan kommunerne skal beregne omkostningerne ved produktionen. De ældres betaling i plejeboliger og plejehjem må over en 4-årig periode ikke overstige omkostningerne til at producere maden. Kortlægningen af madserviceområdet peger på, at det i nogle kommuner er vanskeligt at oplyse omkostningerne ved madproduktionen, og at de ældre kan betale helt op til 60 procent (knap kr. om måneden) mere for madservice i plejeboliger og plejehjem sammenlignet med det gennemsnitlige niveau i landets kommuner. Disse variationer kan ikke kun forklares med forskelle i kvaliteten af den mad, der tilbydes. KL har på den baggrund foretaget en rundspørge blandt en række kommuner, der understøtter, at der hersker uklarhed om fortolkningen af reglerne på området. 18 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009.

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009. Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant,

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Indledning. Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 7

Indledning. Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 7 Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med aftalen om finansloven for 2009 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Fortsat styrkelse af sundhedsområdet

Læs mere

5. Ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem. 7. Mere tid til omsorg investeringer, der sparer arbejdskraft

5. Ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem. 7. Mere tid til omsorg investeringer, der sparer arbejdskraft oversigt 10. november 2008 1. Oversigt over aftalerne om finansloven for 2009 2. Nye initiativer i finanslovsaftalerne for 2009 3. Forbedringer på sundhedsområdet 4. Løft af de fysiske rammer i kommunerne

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

I form til fremtiden Finanslovforslaget for August 2008

I form til fremtiden Finanslovforslaget for August 2008 I form til fremtiden Finanslovforslaget for 2009 August 2008 I form til fremtiden Finanslovforslaget for 2009 August 2008 I form til fremtiden Finanslovforslaget for 2009 August 2008 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Vedr.: Regeringens økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om økonomien i 2013

Vedr.: Regeringens økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om økonomien i 2013 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 2870.45 VP

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse

Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse Talepapir Ingelise Hansen Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse Social- og sundheds - området i et regionalt perspektiv Indledning Jeg vil indledningsvis sige tak fordi, at jeg

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere