Aftaler om Finansloven for November 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008"

Transkript

1 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

2

3 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

4 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang 4, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk kontor Christiansborg Slotsplads København K Telefon Omslag: B:GRAPHIC Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: 100 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Schultz ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Indholdsfortegnelse Oversigt over finanslovsaftalerne for Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 (10. november 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer (4. november 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling (5. november 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 (5. november 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen (6. november 2008) Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling (7. november 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nedbringelse af sygefravær (5. november 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 (3. november 2008)

6

7 Oversigt over finanslovaftalerne for 2009 Aftale om Finansloven for 2009 V K DF LA RV S SF EL Aftale om investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Aftale om modernisering af klagesystemet på naturog miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling Aftale om nedbringelse af sygefravær Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 Anm.: Blå markering betyder, at partiet deltager i det pågældende forlig. Gul markering betyder, at partiet ikke deltager i det pågældende forlig. Aftaler om Finansloven for 2009 November

8

9 Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om: Finansloven for 2009 (10. november 2008)

10 Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med aftalen om finansloven for 2009 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Fortsat styrkelse af sundhedsområdet Sygehusinvesteringer Løft af de fysiske rammer i kommunerne, herunder særligt på de borgernære serviceområder og i vanskeligt stillede kommuner Loft over ældres betaling for madservice Skærpet indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge Dansk økonomi Aktivitetsniveauet i dansk økonomi er meget højt. Ledigheden er lav og beskæftigelsen høj. Presset på arbejdsmarkedet er fortsat mærkbart. Derfor har vi højere lønstigninger og højere inflation i Danmark end i eurolandene. Samtidig er den økonomiske vækst på vej ned i gear. Vækstudsigterne i den internationale økonomi er aftaget og kan svækkes yderligere i kølvandet på den globale krise på finansmarkederne. Med det i forvejen høje aktivitetsniveau, overskud på betalingsbalancen og lav offentlig gæld er dansk økonomi i en god position til at rumme de udfordringer, som den finansielle uro og vigende vækst i udlandet fører med sig. Dermed afviger det danske udgangspunkt væsentligt fra situationen i andre lande, herunder euro-landene. Samlet er der brug for en afbalanceret økonomisk politik, som understøtter fastkurspolitikken og bidrager til, at det pengepolitiske rentespænd kan bringes ned til gavn blandt andet for det danske boligmarked. En ansvarlig økonomisk politik vil samtidig sikre, at der er finanspolitiske handlemuligheder, hvis den aktuelle svækkelse af verdensøkonomien skulle udvikle sig til en længerevarende lavkonjunktur, som også rammer Danmark. Skatteaftalen fra 2007, der indebærer yderligere skattenedsættelser i 2009, vil sammen med den fortsatte suspension af SP medvirke til at understøtte husholdningernes forbrugsmuligheder. I 2009 nedsættes indkomstskatterne yderligere med 7,3 mia. kr. som følge af aftalen om lavere skat på arbejde fra september Det er endvidere aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at SP-bidraget suspenderes i Det bidrager med en stigning i de disponible indkomster på knap 5 mia. kr. sammenlignet med finanslovsforslaget, således at skattenedsættelserne slår fuldt igennem på husholdningernes disponible indkomster i Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

11 Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant, så flere og flere bliver behandlet på sygehusene. I 2007 blev der opereret flere end i Ventetiderne blev over den samme periode og før overenskomstkonflikten i 2008 nedbragt med gennemsnitligt godt 5 uger, for nogle operationstyper med omkring 50 pct. Behandlingen af kræft og livstruende hjertesygdomme er blevet styrket væsentligt. Tilsvarende er indsatsen over for kronikere blevet prioriteret. Til alle tre områder er der tilført betydelige ressourcer i 2008 og 2009 blandt andet i forbindelse med udmøntning af kvalitetspuljen. Der har samtidig været stort fokus på et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Med det frie sygehusvalg kan patienten selv vælge, hvilket sygehus man vil behandles på. Med det udvidede frie sygehusvalg kan man vælge mellem offentlige og private sygehuse, hvis ventetiden overstiger en måned. På det psykiatriske område indføres der en undersøgelses- og behandlingsret både på børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Der er endvidere indført blandt andet patientkontorer og kontaktpersonordning for indlagte og kroniske patienter, og der er indført kvalitetsindikatorer for sygehusene. Fra 2009 udmøntes midler til nye sygehusinvesteringer med støtte fra kvalitetsfonden, hvor der er afsat 25 mia. kr. til en moderne og tidssvarende sygehusstruktur. Der skabes hermed grundlag for et markant løft af det danske sundhedsvæsen over de kommende 10 år. Overenskomstkonflikten og det udvidede frie sygehusvalg Fra en periode med historisk korte ventetider, betød forårets overenskomstkonflikt på sundhedsområdet mange aflyste operationer og dermed en stor ventetidspukkel ved konfliktens afslutning. I den situation ville det være en stor udfordring at fastholde patienters 1 måneds behandlingsret, så det blev derfor aftalt midlertidigt at suspendere det udvidede frie sygehusvalg frem til 1. juli 2009, hvorefter det automatisk genindføres. Den midlertidige suspension giver mulighed for at sikre en afvikling af denne pukkel så hurtigt som muligt og på en økonomisk ansvarlig måde. Regionerne har i økonomiaftalen forpligtet sig til at anvende den private kapacitet, der frigives ved suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg. Dermed udnyttes den samlede kapacitet bedst muligt til gavn for patienterne, så puklen kan afvikles. Regionerne er nu i gang med at få afviklet den ventetidspukkel, som konflikten skabte. Aftaler om Finansloven for 2009 November

12 Det indikerer også de foreløbige tal for aktiviteten på sygehusene i 3. kvartal 2008, som ligger højt. Det udvidede frie sygehusvalg genindføres automatisk pr. 1. juli 2009, så patienter igen får adgang til at vælge behandling inden for 1 måned. Regionerne skal være klar til genindførelse af det udvidede frie valg, som forudsat i økonomiaftalen med regionerne. Udover de nævnte elementer til fremme af en hensigtsmæssig pukkelafvikling, som regionerne fik med økonomiaftalen, er regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om at afsætte en pulje på 100 mio. kr. i Midlerne skal bruges til at fremme målet om en normal drifts- og ventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009 på de områder, hvor ventetiderne har været stigende. Danske Regioner skal redegøre for, hvordan midlerne fordeles inden for den enkelte region, og hvordan den enkelte region konkret når målet pr. 1. juli Regionerne skal i den forbindelse fastholde fokus på organiseringen og effektiviteten af de offentlige sygehuse og udnyttelsen af den offentlige og private kapacitet, herunder overveje hvordan inddragelse af de privatpraktiserende speciallæger kan ske mest hensigtsmæssigt med sigte på en fornuftig anvendelse af de samlede personaleressourcer på sygehusområdet. Partierne vil løbende overvåge udviklingen i ventetiderne region for region. Regeringen vil herudover gøre status for aktivitetsudvikling og nedbringelse af ventetider ultimo 2008, når der foreligger tal herfor. Partierne vil drøfte denne status. Sundhedsområdet i aftalen om regionernes økonomi for 2009 Med aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009 er der skabt mulighed for en forøgelse af aktiviteten på sygehusområdet i 2009 på 3,5 pct. Realt tilføres regionerne godt 1,6 mia. kr. mere til sundhedsområdet i 2009 til blandt andet meraktivitet og øgede medicinudgifter. Herudover er der fra 2008 og frem afsat yderligere 175 mio. kr. årligt til færdigimplementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Der er forudsat samlede investeringer på 4 mia. kr. på sundhedsområdet i Heraf finansieres 1 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Styrket indsats i behandlingen af kræft og livstruende hjertesygdomme Indsatsen på kræftområdet Regeringen og Danske Regioner indgik i oktober 2007 aftale om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Aftalen indebærer, at der skal udarbejdes pakkeforløb for alle kræftformer. Implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet er godt i gang. De sidste pakkeforløb skal være implementeret inden udgangen af Pakkeforløbene skal sikre, at kræftpatienter ikke oplever unødig ventetid i løbet af et behandlingsforløb, og at de får den nødvendige information. Det skal skabe tryghed for patienten og dennes pårørende. Forud for implementeringen af pakkeforløbene afsatte regeringen og Danske Folkeparti 225 mio. kr. i oktober 2007 til midlertidig meraktivitet og forbedring af arbejds- 10 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

13 gangene på kræftområdet. Fra og med 2008 er der derudover givet et permanent løft til kræftområdet på 175 mio. kr. årligt. Endvidere aftalte regeringen og Danske Regioner i januar 2008, at regionernes lånerammer for 2008 ekstraordinært blev udvidet med 850 mio. kr. til investeringer i kræftapparatur. Nyt apparatur sikrer hurtigere og bedre behandling. Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj Indsatsen på hjerteområdet I finanslovsaftalen for 2008 har regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance aftalt, at der skal indføres optimale pakkeforløb for livstruende hjertesygdomme som på kræftområdet. På den baggrund er der i finanslovaftalen for 2008 afsat i alt 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009 til midlertidig højere aktivitet i forbindelse med implementering af pakkeforløbene. Arbejdet med at udvikle pakkeforløbene er igangsat og vil være afsluttet inden udgangen af 2008, hvorefter regionerne kan påbegynde implementeringen af forløbene. En forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme Som led i kvalitetsreformen har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i forbindelse med finanslovaftalen for 2008 afsat i alt 585 mio. kr. til en forstærket indsats på kronikerområdet i perioden Der er afsat 52 mio. kr. i 2008, mens indsatsen løftes til i alt 129 mio. kr. i Midlerne udmøntes til udvikling og gennemførelse af sammenhængende forløbsprogrammer samt øget fokus på patientundervisning for patienter med kroniske sygdomme og herunder også ældre medicinske patienter. Ældre medicinske patienter lider ofte af kroniske sygdomme. Bedre forløb for patienter med kroniske sygdomme er centralt for udviklingen og kvalitetssikringen i behandlingen for ældre medicinske patienter. Indsatsen vil være målrettet de store kroniske sygdomsområder, herunder diabetes, muskel- og skeletlidelser, obstruktiv lungelidelse (KOL) samt hjerte-kar sygdomme. Med økonomiaftalen for 2008 har regeringen og Danske Regioner aftalt at nedsætte et udvalg om aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet med henblik på at vurdere mulighederne for at styrke det generelle kommunale incitament gennem ændringer af den nuværende model for medfinansiering. Analysen vil blandt andet have fokus på samspillet mellem kommunernes og regionernes indsats over for ældre medicinske patienter. Derudover vil blive igangsat et arbejde, der skal belyse spørgsmålet om udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter, herunder sammenligne Aftaler om Finansloven for 2009 November

14 kommuner og regioners indsats på området. Partierne vil drøfte analyserne i efteråret Endvidere er regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om i forbindelse med udmøntning af 200 mio. kr. til arbejdskraftbesparende projekter i 2009 at afsætte 9,8 mio. kr. til bedre stuegang i eget hjem med online 24/7 stetoskopi af KOLpatienter. Projektet skal med en kombination af ny patientvenlig sensorteknologi og eksisterende trådløse og telemedicinske teknologier holde KOL-patienter fri af akutte indlæggelser og opretholde behandling i eget hjem. Sygehusinvesteringer Der skal gennemføres betydelige investeringer på sygehusområdet i de kommende år. Investeringerne skal sikre moderne fysiske rammer inkl. ny teknologi og apparatur på sygehusene, der understøtter samlingen af behandlinger på færre enheder. Det skal sikre den nødvendige faglige kvalitet under en udvikling med stadigt mere specialiserede behandlingstilbud, hvilket også er en forudsætning for, at befolkningen kan have tillid til og tryghed for behandling på et højt fagligt niveau. Et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter forventes ultimo november 2008 at afgive en indstilling til regeringen om, hvordan de første 15 mia. kr. af kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til sygehusinvesteringer i skal udmøntes. Regeringen udmelder 1. februar 2009, efter drøftelse med Danske Regioner, foreløbige tilsagn til regionerne. Regionerne kvalificerer og detaljerer herefter projekterne med henblik på en indstilling fra ekspertpanelet til regeringen som grundlag for regeringens endelige tilsagn til projekterne. Ekspertpanelet vil i 2010 foretage en indstilling til regeringen om, hvordan de resterende midler til sygehuse fra kvalitetsfonden skal udmøntes. I takt med samlingen af den specialiserede behandling skal der ske en styrkelse af den præhospitale indsats. Det er vigtigt, at den samlede struktur med sygehuse og den præhospitale/nære indsats giver tryghed i alle egne af landet for, at befolkningen hurtigt kan komme i relevant behandling. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at der som forudsætning for endelige statslige tilsagn om investeringsmidler til samling af sygehusbehandlingen skal foreligge klare, detaljerede og realistiske regionale planer for, hvordan den præhospitale indsats udvikles i takt med samlingen af sygehusenes opgaver, så relevant og kvalificeret behandling kan påbegyndes hurtigst muligt. Anbefalingerne fra udvalgsarbejdet om det præhospitale, beredskab, som blev aftalt med finanslovaftalen for 2008, skal implementeres i regionernes præhospitale indsats. I de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig gældende, er der grundlag for en særlig indsats med fokus på nære tilbud, hvor patienter med mindre skader kan behandles. Det kan medvirke til at sikre tryghed i disse områder. Det kan for eksempel være i form af en skadesklinik etableret i regi af almen praksis, herunder i form af et lægehus, eller i sygehusvæsenet. 12 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

15 Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er derfor enige om at afsætte 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Midlerne udmøntes i forlængelse af det udvalgsarbejde om det præhospitale beredskab og skal understøtte en samlet sygehusstruktur med tryghed for befolkningen. Udvalget forventes at afrapportere i efteråret 2009, og udmøntningen skal herefter drøftes med partierne. Fokus for støtten skal være facilitering af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud i form af for eksempel skadesklinik/lægehus i eksisterende lokaler, herunder for eksempel i et sundhedscenter, hvor det i forhold til bemandingen indtænkes, at behandlingen skal foregå på det rigtige specialiseringsniveau. Der skal også ske en styrkelse af samarbejdet mellem alarmcentraler, vagtcentraler, de lokale tilbud og præhospitale indsatsordninger. Der skal blandt andet satses på telemedicinske løsninger m.v. For at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og udkantsområder er regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om at afsætte 100 mio. kr. fra kvalitetspuljen i 2011 til etablering af en lægehelikopterordning. Med henblik på yderligere at fremme alment praktiserende lægers adgang til egnede lokaler i udkantsområder sikres hjemmel i sundhedslovgivningen for regionerne til at udleje eksisterende lokaler på markedsvilkår. Partierne inddrages i udformningen heraf. Det Fælles Medicinkort Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om udmøntning af 200 mio. kr. til arbejdskraftbesparende projekter i 2009, heraf afsættes en reserve på 80 mio. kr. til et projekt om implementering af Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort indebærer, at alle centrale aktører i sundhedssektoren til enhver tid vil kunne se en korrekt og aktuel oversigt over den medicin, borgeren modtager. Dermed vil Det Fælles Medicinkort både forbedre patientsikkerheden ved at reducere hyppigheden af medicineringsfejl og efterfølgende uhensigtsmæssige indlæggelser som følge af fejlmedicinering og medvirke til en effektivisering af arbejdsgange på hospitaler, i almen praksis og i den kommunale hjemmepleje. Den Danske Kvalitetsmodel Med finanslovaftalen for 2008 har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som led i kvalitetsreformen aftalt at afsætte i alt 375 mio.kr. i perioden til at implementere Den Danske Kvalitetsmodel i sygehussektoren. Regeringen har i økonomiaftalen for 2008 aftalt med Danske Regioner at udskyde implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet til 2010 for at fokusere personaleressourcerne på patientbehandlingen. Den Danske Kvalitetsmodel indeholder nogle fælles standarder for kvaliteten i sundhedsvæsenet, herunder blandt andet korrekt medicinering, håndhygiejne, planlægning Aftaler om Finansloven for 2009 November

16 af udredningsforløb i forbindelse med diagnosticering mv. Modellen skal fremme kontinuerlig klinisk, faglig og organisatorisk kvalitetsforbedring af patientforløbene. Partierne drøfter i efteråret 2009 en status for forberedelse af implementering af modellen. Forbedrede patientrettigheder Fast kontaktperson for patienter på sygehuse Med finanslovaftalen for 2008 har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som led i kvalitetsreformen aftalt at afsætte 20,7 mio. kr. årligt til kontaktpersonordningen. Ordningen skal sikre, at en indlagt patient eller en patient i et længerevarende ambulant forløb kun har tilknyttet én fast kontaktperson til sin behandling. Patienten får dermed en personificeret indgang til sygehusvæsenet og oplever et koordineret behandlingsforløb, samtidig med at patienten bliver bedre informeret om sin sygdom og behandling. Regionerne er fra 1. januar 2009 forpligtet til at tilbyde alle sygehuspatienter en kontaktperson. Nyt patientklagesystem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om som led i kvalitetsreformen at etablere et nyt, mere enkelt og smidigt patientklagesystem, der samtidig skal give hurtigere sagsbehandlingstider til gavn for patienterne. Det statsligt forankrede patientklagesystem udvides, således at klageadgangen fra 2010 også vil omfatte patientrettigheder og information om frit valg. Derudover skal borgere kunne indgive deres klage til en patientombudsmandsinstitution i statsligt regi. Patientombudsmandsinstitutionen skal foretage en visitation af alle klager, således at der er én klageindgang på sundhedsområdet. Der afsættes 14,6 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til at udvide patientklagesystemet. Udvidelse af patientsikkerhedsordningen Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om som led i kvalitetsreformen at udvide den nuværende patientsikkerhedsordning til også at gælde den primære sundhedssektor, dvs. praksissektoren, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen, herunder genoptræning, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje. Derudover, skal der indføres et system, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sygehuse og den primære sundhedssektor. Der afsættes i alt 11,4 mio. kr. i 2009, 24,0 mio. kr. i 2010 og 24,0 mio. kr. i 2011 til at udvide den nuværende patientsikkerhedsordning. 14 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

17 Analyser af sygehusmedicinudgifterne Der er enighed mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at sætte fokus på effektiv anvendelse af ressourcer til sygehusmedicin. Dette skal ses i lyset af, at udgifterne til sygehusmedicin i de senere år har været i betydelig vækst. Samtidig har regeringen og Danske Regioner i økonomiaftalen for 2009 besluttet at gennemføre en analyse, der skal afdække årsagerne til udgiftsvæksten. Undervisning i hjertestart Der ydes et tilskud på 0,4 mio. kr. i 2009 til Hjerteforeningens produktion af en mobiltelefonfilm vedrørende undervisning i hjertestart. Formålet med filmen er at nå ud til flere børn og unge for derigennem at fremme hjertestartsundervisningen i folkeskolen. Aftaler om Finansloven for 2009 November

18 Forbedringer på de borgernære serviceområder i kommunerne Der er siden 2001 tilført betydelige midler til den borgernære service. Med aftalen om finansloven for 2009 herunder initiativerne i kvalitetsreformen fastholdes, og videreføres fokus på kvalitet på de borgernære serviceområder. Desuden er der med kvalitetsfonden afsat midler til et markant løft i de fysiske rammer i kommunerne. Aftale om kommunernes økonomi for 2009 Regeringen indgik den 16. juni aftale med KL om kommunernes økonomi for Aftalen indebærer, at kommunerne i 2009 samlet set kan videreføre det nuværende serviceniveau samt får et generelt løft i de kommunale serviceudgifter i 2009 på 350 mio. kr. til bedre service til borgerne. Herudover tilføres kommunerne i 2009 ca. 884 mio. kr. til initiativer som led i kvalitetsreformen. Heraf vedrører ca. 803 mio. kr. implementeringen af trepartsaftalerne, der blev indgået i sommeren 2007 mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. Skattestop og kommunale skattestigninger Kommunerne har pr. 15. oktober 2008 vedtaget deres budgetter for Budgetterne viser en mindre stigning i de kommunale skatter på 89 mio. kr. Kommunerne har ydet en stor indsats for at holde skatterne i ro samlet set, og regeringen har på den baggrund valgt at anerkende budgetresultatet vedrørende skatterne som værende inden for aftalen. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at neutralisere den højere kommuneskat gennem en modgående statslig skattesænkning, så skatten er uændret for borgerne samlet set. Den statslige skattesænkning vil indgå i de politiske drøftelser om en skattereform i forlængelse af Skattekommissionens arbejde. Løft af de fysiske rammer i kommunerne Der er afsat i alt 22 mia. kr. fra kvalitetsfonden til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden Regeringen og KL har med aftalen om kommunernes økonomi for 2009 aftalt, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden , heraf 1 mia. kr. i 2009 og 2 mia. kr. årligt i perioden Hermed hæves investeringsniveauet på de omfattede indsatsområder fra 5 mia. kr. til mindst 6 mia. kr. i 2009 og til mindst 7 mia. kr. årligt i perioden Dette vil bidrage til et løft af de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet. 16 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

19 Det er aftalt med KL, at kommunerne i foråret 2009 udarbejder lokale investeringsplaner for, hvordan kommunerne i den kommende 5-årige periode på basis af udmøntningen fra kvalitetsfonden vil prioritere løftet af de fysiske rammer i daginstitutioner, skoler og på ældreområdet. KL vil med udgangspunkt heri udarbejde et samlet investeringsoplæg over kommunernes prioriteringer på de enkelte områder. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner I aftalen om kommunernes økonomi for 2009 er der afsat en femårig lånepulje, som i 2009 udgør 300 mio. kr. Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk vanskelig situation til medfinansiering af investeringer på de borgernære serviceområder. Et mindre antal kommuner kan på grund af vanskelige strukturelle økonomiske forhold, som følge af for eksempel lavt skattegrundlag, befolkningstilbagegang og sammensætning samt lav likviditet, imidlertid have svært ved gennem perioden at medfinansiere det løft af de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. For at skabe grundlag for, at disse kommuner også kan gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer, er aftalepartierne enige om at afsætte en tilskudspulje på i alt 200 mio.kr. Puljen prioriteres inden for rammerne af den del af kvalitetsfonden, der endnu ikke er udmøntet i forhold til kommunerne. Puljen fordeles i foråret 2009 for hele perioden på baggrund af konkrete ansøgninger til kommuner i blandt andet udkantsområder, som er vanskeligt stillede på grund af strukturelle økonomiske forhold. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler Der har i den seneste tid været fokus på dårlige toiletforhold for børn og unge i daginstitutioner og i folkeskoler. Det afspejler, at en række kommuner ikke har prioriteret midler til vedligeholdelse af toiletforholdene i de kommunale institutioner. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at de kommunale institutioner vedligeholdes og er i god stand. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at prioritere, at børn og unge har gode toiletforhold i de kommunale institutioner. Med henblik på at sikre, at kommunalbestyrelserne ikke kan tilskrive evt. dårlige toiletforhold udefra kommende forhold, afsættes en ansøgningspulje på i alt 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler i kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer. Puljen udmøntes i 2009 og 2010 og prioriteres inden for rammerne af den del af kvalitetsfonden, der endnu ikke er udmøntet. Aftaler om Finansloven for 2009 November

20 Arkitektkonkurrence om fremtidens institutionsbyggeri Den fysiske indretning af bygninger til offentlig service har stor betydning for kvaliteten af de offentlige serviceydelser, brugernes oplevelse af servicen og de offentligt ansattes arbejdsvilkår. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er derfor enige om som led i kvalitetsreformen at udskrive en arkitektkonkurrence, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til for eksempel daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Konkurrencen afholdes i samarbejde mellem staten, deltagende kommuner/regioner samt interesserede private parter. Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2009 og 6,3 mio. kr. i 2010 til en arkitektkonkurrence om fremtidens institutionsbyggeri. Loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem mv. Det er en central del af den borgernære service i kommunerne, at ældre, som har vanskeligt ved at klare sig selv, kan få tilbudt sund mad. De ældre betaler som udgangspunkt for denne service. Velfærdsministeriet og KL har i fællesskab lavet en kortlægning af madserviceområdet i kommunerne. Kortlægningen viser, at de ældre i gennemsnit betaler ca. 100 kr. om dagen for fuld forplejning i plejeboliger og plejehjem. Der er eksempler på, at egenbetalingen er blevet hævet væsentligt mere, end hvad der med rimelighed kan tilskrives den almindelige pris- og lønudvikling. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at ældre i plejeboliger og plejehjem skal have sikkerhed for mere ensartede prisvilkår for den tilbudte madservice. Der er derfor enighed om, at der pr. 1. juli 2009 indføres et prisloft på kr. pr. måned (ca. 100 kr. pr. dag) for ældres egenbetaling for madservice i plejebolig og plejehjem samt botilbud efter servicelovens Der afsættes 62 mio. kr. hertil i 2009 og 124 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 fra kvalitetspuljen. Velfærdsministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan kommunerne skal beregne omkostningerne ved produktionen. De ældres betaling i plejeboliger og plejehjem må over en 4-årig periode ikke overstige omkostningerne til at producere maden. Kortlægningen af madserviceområdet peger på, at det i nogle kommuner er vanskeligt at oplyse omkostningerne ved madproduktionen, og at de ældre kan betale helt op til 60 procent (knap kr. om måneden) mere for madservice i plejeboliger og plejehjem sammenlignet med det gennemsnitlige niveau i landets kommuner. Disse variationer kan ikke kun forklares med forskelle i kvaliteten af den mad, der tilbydes. KL har på den baggrund foretaget en rundspørge blandt en række kommuner, der understøtter, at der hersker uklarhed om fortolkningen af reglerne på området. 18 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat.

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat. Direktionssekretariatet j. nr KBN 18. november 2009 Aftale om finanslov for 2010. Der er den 12. november 2009 indgået aftale om finansloven for 2010. Dette notat indeholder en beskrivelse af de hovedpunkter

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2009

Aftale om regionernes økonomi for 2009 Regeringen Danske Regioner 14. juni 2008 Aftale om regionernes økonomi for 2009 1. Indledning Regeringen og Danske Regioner ønsker fortsat fornyelse og udvikling af et godt og velfungerende sundhedsvæsen.

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn

Politisk aftale om tilrettelæggelsen af fremtidens tilsyn Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Politisk aftale

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Danske Patienters anbefalinger til et kommende

Danske Patienters anbefalinger til et kommende 12. marts 200 9Marts 2009 Danske Patienters anbefalinger til et kommende klagesystem Indledning Danske Patienter ønsker en revision af det nuværende klagesystem. Det nuværende klagesystem virker uoverskueligt,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere