VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GRØNNE ENG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GRØNNE ENG"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GRØNNE ENG Version NAVN, HJEMSTED OG JURIDISK KONSTRUKTION 1.1. Foreningens navn er Ejerforeningen Grønne Eng Foreningens hjemsted er København Kommune Foreningens værneting er Københavns Byret Foreningens medlemmer er ejerne af ejerlejlighed 1 34 og Andelsboligforeningen Grønne Eng (ejerlejlighed 35 75) af matr.nr Sundby Overdrev, København. 2. EJENDOM 2.1. Ejerforeningen omfatter 75 ejerlejligheder, hvoraf ejerlejlighed 1 34 er selvstændige ejerlejligheder, medens ejerlejlighed ejes af Andelsboligforeningen Grønne Eng Ejerforeningen vil, når den er fuldt opført, omfatte et samlet BBR-areal på i alt ca m 2, fordelt på ca m 2 tinglyst bolig, ca. 709 m 2 fælles adgangsareal og ca. 990 m 2 fælles boligareal. Bofællesskabet karakteriseres bl.a. ved fælles spisninger i to dertil særskilt indrettede spisesale. Der etableres delebilsordning for foreningens medlemmer. Endvidere etableres der arealer til aktiviteter som cykelværksted, motionsrum, kontorarbejdsplads, øvelokale og fællesvaskeri, og der indrettes et antal lejligheder som gæsteværelser og teenageværelser samt individuelle depotrum. 3. FORMÅL 3.1. Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser som lejlighedsejere, og herunder at administrere ejendommen matr.nr Sundby Overdrev, København, ejerlejlighederne 1-75, beliggende Else Alfelts Vej 26, 2300 København S, hvoraf ejerlejlighed 1 34 er selvstændige ejerlejligheder, medens ejerlejlighed indgår i Andelsboligforeningen Grønne Eng. Ejerforeningen skal sørge for ejerforeningens forsvarlige drift og opretholdelse af god vedligeholdelsestilstand i ejendommen og dens fællesarealer Foreningen er berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag, betale fællesudgifter, tegne sædvanlige forsikringer, sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse, i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet, samt sørge for, at ro og orden opretholdes på foreningens ejendom. NT Advokatpartnerselskab Østbanegade København Ø Danmark Tlf: CVR nr.:

2 Side 2 af Foreningens formål er endvidere at være medlem af Grundejerforeningen Ørestad Syd, Vandlauget i Ørestad, Vestamager Pumpedigelaug samt Foreningen Byens Hus. Ethvert medlem af Ejerforeningen Grønne Eng er via sit medlemskab i Ejerforeningen Grønne Eng pligtigt medlem i nævnte foreninger Foreningens formål er endvidere at indgå i en for medlemmerne pligtig delebilsordning samt facilitere en fælles spiseordning Ejerforeningens formål er endvidere: at sikre overholdelse af disse vedtægter i forhold til ejerlejlighedsejerne, at repræsentere ejerlejlighedsejerne overfor offentlige myndigheder m.v. i sager, der vedrører Ejerforeningen, samt at varetage ejerlejlighedsejernes fælles interesser i forbindelse med de pligtmæssige medlemskaber af grundejerforeningen samt øvrige foreninger og sikre, at Ejerforeningen altid drives og administreres under iagttagelse af Ejerforeningens og Grundejerforeningens vedtægter Ejerforeningen skal forestå driften, herunder i fornødent omfang renholdelsen, vedligeholdelsen og fornyelsen af fællesarealer Ejerforeningen ved dennes bestyrelse er pligtige at være medlem af Grundejerforeningen Ørestad Syd ("Grundejerforeningen"), Foreningen Byens Hus, Vandlauget i Ørestad og Vestamager Pumpedigelaug Ejerforeningen er berettiget og forpligtet til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af ejerforeningens formål Ejerforeningen kan indgå aftaler med offentlige myndigheder, private foretagender eller andre foreninger om den praktiske udførelse af opgaver, som i henhold til disse vedtægter påhviler ejerforeningen. 4. MEDLEMSKAB OG FORDELINGSTAL 4.1. Samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr Sundby Overdrev, København, og Andelsboligforeningen Grønne Eng er medlemmer af ejerforeningen. Medlemskab er pligtmæssigt, og medlemskabet af ejerforeningen og ejendomsretten til den enkelte lejlighed hhv. medlemskab af Andelsboligforeningen Grønne Eng er samhørende Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende anmærkninger, og når den tidligere ejer har betalt samtlige restancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige af sine forpligtelser over for ejerforeningen.

3 Side 3 af Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for ejerforeningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til ejerforeningen af enhver art til enhver tid En ejerlejlighedsejer kan ikke ved salg af sin ejerlejlighed gøre krav på udbetaling af nogen andel af ejerforeningens formue. Andel af ejerforeningens formue kan endvidere ikke omsættes og i øvrigt ikke gøres til genstand for særskilt retsforfølgning for de enkelte medlemmers kreditorers side Bestyrelsen evt. via administrator er pligtig at føre en opdateret liste over ejerforeningens medlemmer og navne på disse, herunder også i det omfang ejerlejligheden er udlejet til tredjemand Listen skal indeholde oplysninger om -adresse på det enkelte medlem, hvortil bestyrelsen og administrator kan sende meddelelser i henhold til disse vedtægter, idet al kommunikation med ejerforeningens medlemmer sker via eller via et evt. intranet. Bestyrelsen kan dog konkret dispensere for dette krav, såfremt et ejerforeningsmedlem grundet alder, helbred eller af andre årsager ikke har mulighed for at kommunikere ved , i hvilket tilfælde kommunikationsformen med det pågældende ejerforeningsmedlem konkret aftales og angives i listen Et ejerforeningsmedlem har pligt til at meddele bestyrelsen og administrator, hvilken -adresse der ønskes benyttet, idet medlemmet anses for at have modtaget meddelelse i henhold til disse vedtægter ved fremsendelse til den senest oplyste -adresse, eller såfremt meddelelsen er publiceret på ejerforeningens evt. intranet. Det er det pågældende ejerforeningsmedlem eget ansvar at sikre, at den oplyste -adresse har den tilstrækkelige kapacitet til at modtage meddelelser fra bestyrelsen og administrator Bestyrelsen er altid berettiget til at give meddelelse m.v. med almindelig eller anbefalet post Ejerlejlighed nr tilhører Andelsboligforeningen Grønne Eng, og består af 41 boliger. Andelsboligforeningen Grønne Eng er en del af Ejerforeningen Grønne Eng, og andelsboligforeningens medlemmer har lige adgang til fællesfaciliteter med ejerforeningens medlemmer Ejerlejlighed nr består af 34 ejerlejligheder, som indgår direkte som medlemmer af Ejerforeningen Grønne Eng. Ejerne af de enkelte beboelsesejerlejligheder, som ikke indgår i andelsboligforeningen, betegnes i det følgende som ejerne af de øvrige ejerlejligheder / enkeltstående ejerlejligheder Til hver ejerlejlighed er knyttet en efter fordelingstal beregnet forholdsmæssig andel af fælles rettigheder og forpligtelser. Medlemmernes fordelingstal er følgende: Ejerlejlighed nr. 1 52/5.664 Ejerlejlighed nr. 2 41/5.664 Ejerlejlighed nr. 3 67/5.664 Ejerlejlighed nr. 4 96/5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664

4 Side 4 af 17 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 Ejerlejlighed nr /5.664 I alt Andelsboligforeningens fordelingstal er beregnet på baggrund af ejerlejlighed 35 75, svarende til 2.637/ / Fordelingstallene i pkt kan kun ændres med samtykke fra alle medlemmer af ejerforeningen. 5. BENYTTELSE AF EJERLEJLIGHEDEN 5.1. En ejerlejlighed må udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan tillade erhverv, der ikke medfører tilgang af kunder, ombygning af boligen og skiltning, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere, og det er tilladt efter kommunale eller andre forskrifter En ejerlejlighed må ikke udlejes på korttidskontrakter, Airbnb eller tilsvarende. 6. FÆLLESUDGIFT 6.1. Fællesudgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle ejerlejlighedsejere af generalforsamlingen.

5 Side 5 af Det indbyrdes forhold mellem fællesudgiftens størrelse for de enkelte ejerlejligheder fastsættes således, at fordelingen sker på baggrund af ejerlejlighedernes tinglyste areal En ejerlejlighedsejer er forpligtet til at betale fællesudgifter, indtil en ny ejer har overtaget ejerlejligheden, og dermed er indtrådt i forpligtigelsen Fællesudgiften betales månedligt forud den 1. hverdag i måneden. Ved for sen betaling af fællesudgifter kan opkræves et gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejelovgivningen kan opkræves ved for sen betaling af leje. Herudover beregnes morarenter af ethvert skyldigt beløb fra forfaldsdagen i henhold til rentelovens bestemmelser. 7. HÆFTELSESFORHOLD 7.1. For foreningens forpligtelser over for tredjemand hæfter medlemmerne personligt pro rata i henhold til fordelingstal. Medlemmerne af Andelsboligforeningen Grønne Eng hæfter personligt, men subsidiært for Andelsboligforeningen Grønne Engs forpligtelser overfor ejerforeningen. Den personlige hæftelse udgør en andel svarende til det pågældende medlems andel i Andelsboligforeningen Grønne Eng Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i henhold til den enkelte ejerlejligheds fordelingstal Medlemmerne kan ikke kræve nogen del af foreningens formue udbetalt, undtagen ved foreningens opløsning. 8. INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. En ejerlejlighedsejer er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i ejerlejligheden. Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til ejerlejligheden, såsom udskiftning af gulve, køkkenborde, vandledninger, -haner og sanitetsinstallationer, eventuelle radiatorer, tilførsels- og afgangsrør, forsyningsledninger ud til forgrening til/fra de enkelte boliger, el- og vandmålere, HPFI-relæ, ruder, indvendige dele af vinduer og døre, låse samt åbne- og lukkemekanismer på døre og vinduer. En ejerlejlighedsejers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde En ejerlejlighedsejer er forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til ejerlejligheden med særskilt brugsret for ejerlejlighedsejeren, såsom pulterrum, kælderrum, altan, terrasse, have og lign. For så vidt angår altan, rum og områder i bygninger omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder. Vedligeholdelse og fornyelse af altan/terrasse/ haveareal, som ejerlejlighedsejerne har eksklusiv brugsret til, påhviler den enkelte ejer. Altan/terrasse/haveareal skal altid fremstå vel vedligeholdt En ejerlejlighedsejer har pligt til at foretage indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt ejerlejlighedsejeren Vinduespolering både indvendigt og udvendigt i den enkelte bolig påhviler ejeren.

6 Side 6 af Ejerlejlighedsejeren bærer risikoen for skader, som skyldes fejl og mangler ved bygningsdele omfattet af ejerlejlighedsejerens vedligeholdelsespligt. Er der opstået skade på anden lejlighed, er det et anliggende mellem de to ejere. Bestyrelserne har dog mulighed for at indtræde i sagen. Det fritager ikke ejerlejlighedsejeren for hæftelse, hvis ejendomsforsikringen dækker skaden helt eller delvist. Bestyrelsen kan pålægge ejerlejlighedsejeren at betale selvrisikoen på forsikringen og evt. øvrige omkostninger Ejerforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure, fællesarealer, herunder fælles boliger. Ejerforeningen er desuden ansvarlig for vedligeholdelse af varmeanlæg, herunder varmeunit, fælles forsynings- og afløbsledninger til boligerne, udskiftning af etageadskillelsen, medmindre udskiftningen er nødvendiggjort af ejerens manglende vedligeholdelse af gulvbelægningen eller andet, og udvendig vedligeholdelse af fællesområder. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan Såfremt en ejerlejlighedsejer groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen i ejerforeningen kræve vedligeholdelse, der er nødvendig af hensyn til bygningens stand, foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Kravet skal fremsættes skriftligt. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan foreningen få vedligeholdelsesarbejdet udført for ejerlejlighedsejerens regning. Ejerlejlighedsejerens manglende betaling af en sådan regning betragtes som betalingsmisligholdelse med den konsekvens, at det kan inddrives ved retslig inkasso Ejerlejlighedsejeren skal udføre vedligeholdelsesarbejderne håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav Ejerlejlighedsejeren hæfter for skader, som skyldes fejl og mangler ved bygningsdele omfattet af ejerlejlighedsejerens vedligeholdelsespligt. 9. UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9.1. Den fælles vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse og fornyelse samt opretning af ydermure samt bærende indvendigt murværk bortset fra puds og vægbeklædning bærende konstruktioner i etageadskillelser, tag, tagrender, trappeopgange, udvendig behandling af entredøre samt alle fælles anlæg i øvrigt. Rør, faldstammer, aftrækskanaler og andre forsyningsledninger til fælles brug omfattes af den fælles vedligeholdelse, uanset at disse er ført igennem lejlighederne, dog kun ind til de forgreninger, hvorfra forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed Vedligeholdelse og fornyelse af altan/terrasse/haveareal, som ejerlejlighedsejerne hhv. medlemmerne af andelsboligforeningen hver især har eksklusiv brugsret til, påhviler den enkelte ejer/andelshaver Udvendig behandling af vinduer anses som fælles vedligeholdelse. Det samme gælder udskiftning af vinduer og de hermed forbundne udgifter. Når udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er ejerlejlighedsejeren forpligtet til samtidig at foranledige vinduerne malet indvendigt, for så vidt det er påkrævet.

7 Side 7 af Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder i vinduer i fællesareal, afholdes af ejerforeningen. Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder, i vinduer til de enkelte ejerlejligheder, afholdes af ejerlejlighedsejerne hver for sig Såfremt en ejerlejlighed skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende for hvilken ingen ejerlejlighedsejer bærer noget ansvar eller risiko, afholdes udgiften af ejerforeningen Uden bestyrelsens samtykke må ejerlejlighedsejerne ikke foretage ændringer, reparationer eller maling uden for ejerlejlighederne, herunder udvendig maling af vinduer, maling af døre mod fællesarealer samt maling af altaner eller andre udendørs opholdsarealer, eller indgreb i foreningens fællesejendom i øvrigt. Opsætning af skilte, reklamer, udhængsskabe, markiser m.v. må ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke. De enkelte ejerlejlighedsejere må ikke opsætte tv-antenner eller paraboler på ejendommens tag, facader, altaner eller terrasser/haver. Er bestyrelsens skriftlige samtykke ikke indhentet forud, kan bestyrelsens forlange omgående retablering En ejerlejlighedsejer må ikke uden bestyrelsens skriftlige samtykke foretage indgreb i ydermure, bærende indvendigt murværk bortset fra puds og vægbeklædning bærende konstruktioner i etageadskillelser eller bærende konstruktioner i øvrigt. Er tilladelse ikke indhentet forud for indgrebet, kan bestyrelsen forlange omgående retablering Der afsættes min. kr. 40,- pr. m 2 til årlig vedligeholdelse Ejerforeningen og de enkelte ejerlejlighedsejere er forpligtede til at give en ejerlejlighedsejer adgang til at opstille stillads og lignende, som er nødvendige for udførelsen af arbejder, som skal udføres på ejendommen De enkelte ejerlejlighedsejere er forpligtede til at give adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til udførelse eller eftersyn af vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder. Hvor adgang til en lejebolig er nødvendig, skal ejerlejlighedsejeren overholde den for lejeforholdet relevante lejelovgivnings bestemmelser herom, og ejerforeningen skal respektere de begrænsninger, dette måtte medføre Såfremt foreningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udvendige vedligeholdelsesarbejder udført, og hvor det efter foreningens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejer forpligtet til at lade disse arbejder udføre, herunder at give de af administrator udpegede håndværkere adgang til lejligheden. 10. FORANDRINGER En ejerlejlighedsejer er berettiget til at foretage forandringer inde i ejerlejligheden, forudsat de ikke svækker de tekniske og bærende konstruktioner. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandringer, der påvirker de tekniske eller bærende konstruktioner, skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen for godkendelse senest 5 uger inden de iværksættes Vurderer bestyrelsen, at den ansøgte forandring strider mod vedtægtens bestemmelser, eller at forandringen vil medføre væsentlige gener for de øvrige beboere i ejendommen, kan bestyrelsen gøre

8 Side 8 af 17 indsigelse inden 3 uger efter anmeldelsen. Gør bestyrelsen indsigelse, skal iværksættelse af forandringen udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget Ejerlejlighedsejeren er med bestyrelsens og Ejerforeningens eller generalforsamlingens samtykke berettiget til at foretage sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer gennem andre ejerlejligheder, som er nødvendige for en vedligeholdelse/forandring af ejerlejligheden, selvom andre ejerlejligheder berøres. Ejerlejlighedsejere i omkringliggende ejerlejligheder er forpligtet til at give adgang til ejerlejligheden, hvis dette er nødvendigt for at udføre forandringen. Der skal tages størst muligt hensyn til andre ejerlejlighedsejeres lejligheder, også selvom arbejderne derved bliver væsentlige dyrere. Ejerlejlighedsejeren er forpligtet til at holde andre ejerlejlighedsejere skadesløs ved f.eks. at reetablere loft efter flytning af rør. Ejerlejlighedsejeren er dog ikke forpligtet til at reetablere ulovlige installationer. Bestyrelsens og Ejerforeningens eller generalforsamlingens godkendelse kan betinges af, at der fastsættes en rimelig erstatning for gene og ulemper til den eller de ejerlejlighedsejere, hvis ejerlejligheder berøres Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. 11. GENERALFORSAMLING Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens generalforsamling skal afholdes i foreningens hjemstedskommune Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb med minimum følgende punkter på dagsordenen: 1. Velkomst ved formand og præsentation af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af fællesudgift. 5. Forslag. 6. Valg. a) Bestyrelsesmedlemmer b) Suppleant c) Revisor d) Administrator (fælles for Ejerforeningen Grønne Eng og Andelsboligforeningen Grønne Eng) 7. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes når det forlanges af:

9 Side 9 af en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, ¼ af ejerlejlighedsejere beregnet efter fordelingstal, eller administrator, med angivelse af dagsorden. 12. INDKALDELSE M.V Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved eller på foreningens intranet med min. 4 ugers varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til min. 2 uger. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal endvidere medfølge et eksemplar af årsrapport samt forslag til budget for det indeværende regnskabsår. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt Begæringen om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest tre uger inden generalforsamlingen Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat samt lader udfærdige referat Afstemning sker i henhold til fordelingstal, beregnet på baggrund af de enkelte ejerlejligheders tinglyste areal Andelsboligforeningen Grønne Eng repræsenteres på generalforsamlinger af bestyrelsen i Andelsboligforeningen. Bestyrelsen v/formanden for Andelsboligforeningen Grønne Eng, subsidiært næstformanden, stemmer på vegne af Andelsboligforeningen i overensstemmelse med den afstemning, der forinden har fundet sted på Andelsboligforeningens generalforsamling. De enkelte andelshaveres stemme på Andelsboligforeningens generalforsamling i henhold til fordelingstal beregnet på baggrund af tinglyst areal for den ejerlejlighed, som den enkelte andelshaver har eksklusiv brugsret til. På Ejerforeningens generalforsamling skal Andelsboligforeningen, repræsenteret ved formanden eller næstformanden, stemme i overensstemmelse med resultatet af afstemningen på Andelsboligforeningens generalforsamling. Der kan alene afgives stemmer som afgivet på Andelsboligforeningens generalforsamling. Blanke stemmer eller ikke fremmødte andelshavere på Andelsboligforeningens generalforsamling afgives som blanke stemmer på Ejerforeningens generalforsamling Sædvanlige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

10 Side 10 af Beslutninger om vedtægtsændringer om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, som resulterer i en forhøjelse af fællesudgifterne med mere end 20%, om henlæggelse til forbedrings- eller istandsættelsesarbejder med et beløb der årligt overstiger 20 % af den hidtidige fællesudgift, om optagelse af lån til gennemførelse af evt. forbedrings- og istandsættelsesarbejder, om ophør af delebilsordning, og om opsigelse af brugsrettigheder, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer for forslaget, kan/skal der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret Beslutning om foreningens opløsning kræver énstemmighed. 13. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedr. generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og resultatet heraf. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleant for denne Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen har enhver ejerlejlighedsejer og andelshaver og dennes ægtefælle eller myndige husstandsmedlemmer. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der ikke kan tage ordet. Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen Stemmeret har alene de individuelle ejere af ejerlejligheder i overensstemmelse med deres fordelingstal og Andelsboligforeningens bestyrelse v/formanden eller næstformanden i overensstemmelse med den af Andelsboligforeningen foretagne afstemning. 14. FORHANDLINGSPROTOKOL Over det på en generalforsamling passerede udarbejdes et referat, der underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer samt mødets dirigent Referatet over det på generalforsamlingen passerede udsendes snarest muligt og senest inden 14 dage til samtlige ejerlejlighedsejere og andelshavere.

11 Side 11 af BESTYRELSE Bestyrelsen består af fire medlemmer, hvoraf to udpeges af Andelsboligforeningen Grønne Eng, og to vælges på Ejerforeningens generalforsamling blandt ejerne af ejerlejlighed Ved valget af bestyrelsesmedlemmer på vegne ejerne af ejerlejlighed 1 34 er det alene disse ejere, der kan afgive stemme Andelsboligforeningen Grønne Eng udpeger én suppleant til ejerforeningens bestyrelse. Suppleanten skal være medlem af Andelsboligforeningen Grønne Eng s bestyrelse De øvrige ejerlejlighedsejere vælger én suppleant til ejerforeningens bestyrelse blandt ejerne af ejerlejlighed Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer Bestyrelsens formand og næstformand kan ikke være fra samme forening. 16. BESTYRELSENS BESLUTNINGER Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette Administrator kan efter bestyrelsens beslutning deltage som sekretær i bestyrelsesmøderne uden stemmeret Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes forfald, næstformandens stemme I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Hvis administrator deltager, er det administrator, der skriver bestyrelsesprotokollen. 17. ADMINISTRATOR Administrator vælges af generalforsamlingen.

12 Side 12 af Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol Administrators honorar afholdes som en fællesudgift Administrator skal have behørig underslæbsforsikring og ansvarsforsikring. 18. TEGNINGSRET Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsen i foreningen Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt. 19. ÅRSREGNSKAB Foreningens regnskabsår er kalenderåret Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 20. REVISION Foreningens årsregnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv Revisor skal føre en revisionsprotokol I forbindelse med sin beretning og revision af årsregnskabet skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende. 21. KAPITALFORHOLD Foreningen skal - bortset fra en rimelig driftskapital - ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter Det kan på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån.

13 Side 13 af BUDGET OG MEDLEMSBIDRAG Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, som forelægges generalforsamlingen til godkendelse Til dækning af foreningens faste udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejligheden fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget Den årlige ydelse betales månedsvis til ejendommens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinært bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 20% af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag, baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget Efter godkendelse af årsregnskab på generalforsamlingen skal det enhver ejerlejlighedsejer eventuelt påhvilende restbidrag indbetales til foreningen senest 14 dage efter påkrav Ejerlejlighedsforeningens udgifter fordeles blandt ejerne i henhold til fordelingstal. 23. BRUGSRET Brugsret haver: Ejerlejlighedsejerne har eksklusiv brugsret til de havearealer, der ligger ud for den enkelte bolig. Med brugsretten følger en eksklusiv pligt til drift, vedligehold og evt. fornyelse af arealerne, der altid skal fremstå vel vedligeholdt og i ordentlig stand. Der kan optages nærmere regler herom i husordenen. Brugsretten kan på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning, truffet med kvalificeret flertal, opsiges med et varsel på 30 år Brugsrettighederne sikres ved tinglysning af særskilt deklaration herom. Deklarationen vedlægges et af landinspektørfirmaet LE34 udfærdiget tinglysningsrids. 24. UDLEJNING/FREMLEJE For medlemmer af Andelsboligforeningen Grønne Eng, kan der i denne forenings vedtægter være fastsat regler, der begrænser medlemmernes fremlejerettigheder En ejerlejlighedsejer er, når han har beboet ejerlejligheden i mindst 6 måneder, berettiget til at leje eller låne sin bolig ud med bestyrelsens tilladelse, som kun gives, når ejeren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg. Hvis en ejer har haft sin lejlighed udlejet, skal ejeren bebo lejligheden i minimum 1 år, før ny udlejning kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende lejeren og betingelserne

14 Side 14 af 17 for lejemålet. Eventuelle lejere er berettiget og forpligtet til at deltage i fællesskabet, herunder i ordning vedrørende fællesspisning En ejerlejlighedsejer har altid ret til udlejning til børn, børnebørn eller forældre Når en ejerlejlighed er udlejet, og hvis lejer misligholder sine forpligtigelser, har ejerforeningen samme beføjelser over for lejeren, som ejerlejlighedsejeren har over for lejeren i henhold til lejelovgivningen. Ejerforeningen skal give ejerlejlighedsejeren mulighed for at berigtige forholdet inden for en af bestyrelsen fastsat rimelig frist. Herefter kan ejerforeningen optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren Udlejning af enkelte værelser i en ejerlejlighed må ikke ske i et sådant omfang, at der bor flere personer i ejerlejligheden end der er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af en klublejlighed. 25. ADGANG TIL EJERLEJLIGHEDEN Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, vedligeholdelse, modernisering m.v. eller ombygning. 26. HUSORDEN Samtlige lejlighedsejere og brugere af ejerlejligheder, herunder medlemmer af Andelsboligforeningen Grønne Eng, er forpligtet til at overholde den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden. Husordenen er fælles for alle beboere, herunder for medlemmer af Andelsboligforeningen Grønne Eng Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at holde førerhund Bestemmelser om husdyrhold mv. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. 27. FÆLLESAREALER OG -FACILITETER Ejerforeningens ejendom er indrettet med blandt andet følgende fællesfaciliteter: 1. Spisesale 2. Storkøkkener 3. Gæsteværelser 4. Teenageværelser 5. Kontorarbejdsplads 6. Cykelværksted 7. Motionsrum 8. Øvelokale 9. Fællesvaskeri

15 Side 15 af Enhver beboer i ejerforeningens ejendom er berettiget til at benytte ejerforeningens fællesfaciliteter Fælles tagterrasser: Beboerne i ejerforeningens ejendom (ejerlejlighedsejere, andelshavere og lejere) er tillagt brugsret til i fællesskab at benytte de på kortbilag (Bilag 27.3) skraverede tagterrasser efter nærmere anvisning som angivet i husordenen Ejerforeningens bestyrelse kan indføre en rimelig brugerbetaling for enkelte fællesfaciliteter. Brugerbetalingen må ikke være større, end det er nødvendigt for forsvarlig vedligeholdelse af fællesfaciliteterne. Ejerforeningen skal hvor der er indført brugerbetaling for en fællesfacilitet føre separat regnskab med indtægterne og udgifterne forbundet med faciliteten, således at de enkelte ejerforeningsmedlemmer kan få behørig indsigt i baggrunden for brugerbetalingens størrelse. 28. FÆLLESSPISNING Ejerforeningen afholder fællesspisning mandag til torsdag hver uge i spisesalene Ejerforeningens og andelsboligforeningens medlemmer, herunder evt. lejere, er forpligtet til at deltage i fællesspisningen med tilhørende madordning. Forpligtelsen gælder såvel pligt til indbetaling til madordningen som til at deltage i madlavningen efter tur. Indbetaling til madordningen opkræves udover fællesudgiften. Ejerforeningens og andelsboligforeningens medlemmer kan således ikke stå udenfor denne ordning, der er obligatorisk Råvarer skal i videst muligt omfang være økologiske, og der skal tages hensyn til madvaner, allergier eller andre kosthensyn De nærmere vilkår for fællesspisningen drøftes på førstkommende generalforsamling efter stiftelsen af foreningen. Indtil første generalforsamling efter stiftelsen, kan rammerne for fælles spisning fastlægges af ECO Village, herunder ved indgåelse af aftale med leverandører af råvarer m.v. på vegne af ejerforeningen. 29. DELEBILSORDNING Ejerforeningen etablerer en delebilsordning til opfyldelse af forpligtelser overfor Københavns Kommune i henhold til meddelt dispensation. Forpligtelserne er sikret ved tinglyst servitut (bilag 29.1). Hvis delebilsordningen ophører, kan foreningen blive pålagt at etablere og betale for 20 P-pladser. Sælger oplyser, at prisen for P-pladser i 2020-priser udgør kr ,- med tillæg af moms pr. P- plads. Et evt. erstatningskøb ved nedlæggelse af delebilsordningen må alt andet lige forventes at være dyrere end den anførte 2020-pris Medlemmerne af ejerforeningen, herunder andelshaverne, er forpligtet til at deltage i delebilsordningen. Finansieringen af delebilsordningen sker dels ved fast tilskud, der opkræves via fællesudgifterne, og dels ved brugerbetaling afhængig af kørsel. For Andelsboligforeningen Grønne Eng opkræves det faste tilskud over boligudgiften, jf. andelsboligforeningens vedtægtsbestemmelser herom Der etableres en særskilt forening for delebilsordningen, og de nærmere vilkår for foreningens vilkår fremgår af foreningens vedtægter. Indholdet af vedtægterne afhænger af den konkret valgte ordning og kan enten udarbejdes af ECO Village eller vedtages på den stiftende generalforsamling. Indtil før-

16 Side 16 af 17 ste generalforsamling og gældende for de første 12 måneder kan ECO Village fastlægge rammerne for delebilsordningen, herunder ved indgåelse af aftale med leverandør på vegne af ejerforeningen. 30. VAND OG VARME Medlemmerne af foreningen betaler á conto et beløb, der er fastsat af bestyrelsen, til dækning af det pågældende medlems andel af udgifterne til varme og varmt vand. Forbruget opgøres ved aflæsning af individuelle målere, og udgifterne fordeles og afregnes med hvert enkelt medlem. 31. MISLIGHOLDELSE Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes til gene for de øvrige lejlighedsejere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden en af bestyrelsen fastsat frist Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for lejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i ejerforeningens panteret Ejerforeningen er berettiget til i overensstemmelse med ejerlejlighedslovens 10 at forlange en lejlighedsejers fraflytning i tilfælde af grov eller oftere gentagne misligholdelse af forpligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer. Efterkommes et påbud om fraflytning ikke, kan bestyrelsen lade udsættelse ske ved en umiddelbar fogedforretning eller ved anlæg af en retssag Renter af skyldige beløb beregnes med referencerenten med tillæg af den til enhver tid værende procentsats i henhold til renteloven. 32. OPLØSNING Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivning om ejerlejligheder, kan den ingen sinde opløses uden enighed mellem ejerlejlighedsforeningens medlemmer om, at ejendommens ejerlejlighedsstatus skal ophøre og dette tiltrædes af offentlige myndigheder samt eventuelle panthavere. 33. PANT Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter efter pkt. 6, forbrugsudgifter efter pkt. 22, og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende for et beløb på kr ,- i ejerlejlighederne nr. 1 til 75. I ejerlejlighed nr er pantet lyst til sikkerhed for Andelsboligforeningen Grønne Engs forpligtelser overfor ejerforeningen, og kan i tilfælde af misligholdelse danne grundlag for fyldestgørelse af ejerforeningens krav mod andelsboligforeningen Panteretten respekterer de på ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld.

17 Side 17 af Pantstiftelsen tjener ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til ejerforeningen vedrørende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere lejlighedsejer måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen Opnås der ved salg af ejerlejligheden på tvangsauktion ikke dækning til pantstiftelsen, har aktionskøber pligt til efter påkrav fra administrator på ny at lade vedtægterne lyse pantstiftende som anført ovenfor. 34. TINGLYSNING Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr Sundby Overdrev, København, ejerlejlighederne nr Vedtægternes pkt. 33 om Pant begæres tillige tinglyst pantstiftende i henhold til beløbsangivelsen i pkt på hver af ejerlejlighederne nr af matr.nr Sundby Overdrev, København Med hensyn til de på ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen Påtaleberettiget er Ejerforeningen Grønne Eng. *** Som godkendt på ejerlejlighedsforeningens stiftende generalforsamling den XXX

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR"

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR "EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR" 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Sandskærvej 580, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægt

Grundejerforeningsvedtægt Grundejerforeningsvedtægt for Grundejerforeningen for [ ] 1. Navn 1.1 Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen for [ ], Aarhus". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Grundejerforeningens adresse er Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN CHRISTIANSBRO

GRUNDEJERFORENINGEN CHRISTIANSBRO Ejerlav: Christianshavns Kvarter Del nr. A, B og C af matr.nr. 585 og matr.nr. D, E og F af matr.nr. 587 Anmelder: Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen Sønder Allé 9 Beliggenhed: 8000 Århus C. Strandgade,

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND J. nr. 10110 VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND 1. NAVN 1.1. Ejerforeningen VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND er en juridisk sammenslutning. Ejerforeningen er beliggende Vesterhavsparken, 6857

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Beliggende Vardevej 116,7100. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse: l.

VEDTÆGTER FOR. Beliggende Vardevej 116,7100. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse: l. J.nr. 6242/b1 EJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR DEN GRØNNE SMARAGD Beliggende Vardevej 116,7100 Vejle Indledning, formål, medlemskab og hæftelse: l. Stk. 1. Ejerforeningens formål er at administrere bygning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIET GLANSHATTEN

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIET GLANSHATTEN VEDTÆGTER FOR foreningen af lejlighedsejere i matr. nr. 3 an Neder Holluf by, Fraugde, KOLLEGIET GLANSHATTEN NAVN, FORMÅL OG MEDLEMMER: 1: Foreningens navn er Kollegiet Glanshatten. 2: Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGT

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGT UDKAST SEPTEMBER 2018 GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGT FOR SYDHAVNSKVARTERET, NORDLIGE DEL Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted og værneting... 3 3. Område... 3 4. Formål... 3 5 Grundejerforeningens overtagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER for Dyrmoseengens Grundejerforening

VEDTÆGTER for Dyrmoseengens Grundejerforening VEDTÆGTER for Dyrmoseengens Grundejerforening Vedtaget på generalforsamling den 25. april 2010 1 1.1. Navn Grundejerforeningens navn er Dyrmoseengen og benævnes nedenfor Foreningen. 2 2.1 Hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 15.12.2015-1006953760 : Vedtægter Senest påtegnet: 15.12.2015 10:33:37 Ejendom: Adresse: August Wimmers Vej 12 Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 02.12.2016-1007848408 Senest påtegnet: 02.12.2016 11:26:47 Ejendom: Adresse: Hostrupsvej 20B 1950 C Nummer: 1 Adresse: Hostrupsvej 20B 1950 C Hovedejendom

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: 27.11.2015-1006907672 Senest påtegnet: 27.11.2015 09:55:00 Ejendom: Bjergvænget 1 Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Bjergvænget 1, KL. Bjergvænget 16, KL. Nummer:

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Ejerforeningen Grønnegade 43. Vedtægter

Ejerforeningen Grønnegade 43. Vedtægter Ejerforeningen Grønnegade 43 Matr. nr. 274 Købmager kvarterbeliggende Grønnegade 43, 1107 København K Vedtægter 1. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Grønnegade 43, København. 2. Foreningens

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GERNERSGADE 42-44

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GERNERSGADE 42-44 1 MATR. NR.: 716 a Sankt Annæ Vester Kvarter, København BELIGGENHED: Gernersgade 42-44 1319 København K VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GERNERSGADE 42-44 Navn. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Gernersgade

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: 27.11.2015-1006907672 : Vedtægter Senest påtegnet: 27.11.2015 09:55:00 Ejendom: Bjergvænget 1 Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Bjergvænget 1, KL. Bjergvænget 16,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGT. for Ejerlejlighedsforeningen Jagtparken

VEDTÆGT. for Ejerlejlighedsforeningen Jagtparken VEDTÆGT for Ejerlejlighedsforeningen Jagtparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Jagtparken Adresse: Ordrup jagtvej 143, 2920 Charlottenlund Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

NAVN HJEMSTED OG FORMÅL

NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Indholdsfortegnelse NAVN HJEMSTED OG FORMÅL... 1 MEDLEMMERNE OG DISSES FORHOLD TIL FORENINGEN... 1 GENERALFORSAMLINGEN... 3 Bestyrelsen..4 REVISOR OG REGNSKAB... 5 SÆRLIGE BESTEMMELSER... 6 GODKENDELSEER

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægter for Vejlaug GRØFTEKANTEN. 1. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Vejlaug GRØFTEKANTEN. 1. Navn og hjemsted: Vedtægter for Vejlaug GRØFTEKANTEN Vejlaugets navn er Grøftekanten. 1. Navn og hjemsted: Dets hjemsted er Odsherred Kommune. Vejlaugets adresse er den til enhver tid siddende formands bopælsadresse, der

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Grundejerforeningen Bovbjerg Strandpark VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BOVBJERG STRANDPARK

Grundejerforeningen Bovbjerg Strandpark VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BOVBJERG STRANDPARK VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BOVBJERG STRANDPARK 1 NAVN Foreningens navn er: Grundejerforeningen, og foreningens hjemsted er Lemvig Kommune. 2 FORMÅL Foreningen har til formål at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Hedegaard 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedegaard. Foreningens hjemsted er

Vedtægter for grundejerforeningen Hedegaard 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedegaard. Foreningens hjemsted er Vedtægter for grundejerforeningen Hedegaard 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedegaard. Foreningens hjemsted er Ringkøbing /Skjern Kommune 2 Præambel Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Side 2 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Havneholmen (herefter kaldet Ejerforeningen ). 2 Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål

Læs mere

3.3 De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

3.3 De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. J.nr. 316280-SRA V E D T Æ G T E R FOR G R U N D E J E R F O R E N I N G E N P L A N T A G E N -------------------------------- 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN PLANTAGEN. 2. HJEMSTED

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Katrinebjergparken Aarhus Filnavn: Vedtægter pr. seneste XGF. Vedtægt. for

Vedtægter for Ejerforeningen Katrinebjergparken Aarhus Filnavn: Vedtægter pr. seneste XGF. Vedtægt. for Vedtægt for Ejerforeningen Katrinebjergparken Jens Baggesens Vej 94 118, 8200 Aarhus N Matr.nr. 117 ty og 117 uf, Århus Markjorder 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer. Tillæg og ændring af vedtægter for ejerforeningen Hotel og Feriepark Gedser, vedtaget på generalforsamling den 29. april 2006 vedrørende ejerlejligheder nr. 1-59 af matr. nr. 21 l Gedesby by, Gedesby.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter. for. Stentoftens Grundejerforening

Vedtægter. for. Stentoftens Grundejerforening Vedtægter for Stentoftens Grundejerforening Navn hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Stentoftens Grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Rebild Kommune under Retten i Aalborg 3. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTERHAVSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR VESTERHAVSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR VESTERHAVSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING A. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.0 Foreningens navn er Vesterhavsgårdens Grundejerforening. 2.0 Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune. B. FORENINGENS

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Haraldsted Sø

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Haraldsted Sø V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Haraldsted Sø Kap. 1. Grundejerforeningens navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Haraldsted Sø. 1 2 Grundejerforeningens hjemsted er

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN POSTHUSET

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN POSTHUSET Bilag 8 30. november 2018 J.nr. 50640 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN POSTHUSET 1. Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Posthuset 2. Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard

Vedtægter. Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard Vedtægter For Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard Dato 10 maj 2008 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard, og dens hjemsted er Vordingborg kommune under Nykøbing Falster ret,

Læs mere