VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN"

Transkript

1 , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Solbakken". Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune. - STEMPElMÆRKE I AALBORG r;~etten KUN GYlDIGT MEa Al'mMPllNG AF OOMMERKONTORE1S KASSfiKONTllOlAI'l'AMT L07=93 11= Si1 03 Foreningens formål er at administrere fællesanliggender for ejerlejligheder og garager i ejendommen matr.nr. loa Sohngårdsholm Hovedgård under Aalborg Jorder, Hadsundvej 86 A, 86 B, 86 C, 86 D, 86 E, 86 F, 86 G, 86 H, 86 I samt Riishøjsvej 2 og Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder eller garager i ejendommen. Medlemskab lndlræder på overtagelsesdagen. Den tidligere ejers medlemsskab og dermed forpligtelserne overfor ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers adkomst er tinglyst, uden præjudicerende anmærkninger, og der er givet ejerforeningen underretning herom. Den til enhver tid værende ejer af en lej lighed eller garage hæfter for alle forpligtelser overfor foreningen, selvom forpligtelserne er opstået i en tidligere ejers tid. Side 1 af 7

2 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Aalborg Kommune. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved brev fra bestyrelse eller administrator. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst 2 og højst 4 uger og varslet til en ekstraordinær generalforsamling mindst 1 og højst 4 uger. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, skal følge med indkaldelsen. Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år skal ligeledes følge med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslag fra medlemmerne må, for at ordinære generalforsamling, være bestyrelsen senest 15. februar. komme til behandling på den indgivet skriftligt til 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: a) Valg af dirigent b) Formandens beretning c) Årsregnskab og status med påtegning af revisor d) Bestyrelsens forslag til budget for næste år e) Indkomne forslag - med oplistning af underpunkter f) Valg af formand, for såvidt han afgår efter tur. g) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen, som vælges for 2 år. h) Valg af 2 suppleanter. i) Valg af revisor, der fungerer indtil næste generalforsamling. j) Valg af suppleant for revisor. k) Eventuelt Side 2 af 7

3 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal, således at hver enhed i fordelingstallet giver en stemme. Hvis foreningen ejer ejerlejligheder, f.eks. funktionærboliger, tilkommer de stemmer, der falder på den pågældende lejlighed, bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. 8. Beslutning om ændring af disse vedtægter eller om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse træffes på generalforsamlingen og er kun gyldig, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne efter antal og fordelingstal. stemmeret har kun foreningens medlemmer, et medlems ægtefælle samt en myndig person, som medlemmet har givet skriftlig fuldmagt til. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemæer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 10. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen, beretningen underskrives af dirigenten og udsendes medlemmerne. kort og til Side 3 af 7

4 1 1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun foreningens medlemmer eller deres ægtefælle. Formanden afgår hvert andet år (ulige årstal). Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes første gang for samtlige valgte medlemmer ved lodtrækning, og ellers ved den rækkefølge i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges hvert år. Afgår et bestyrelsesmedlem mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder den af suppleanterne, der først er valgt i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen vælger selv en næstformand af sin midte. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 12. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen skal antage en ejendomskyndig administrator til at varetage den daglige drift og føre et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol. Over det på underskrives bestyrelsen. bestyrelsesmøderne passerede føres protokol, af samtlige tilstedeværende medlemmer der af Bestyrelsen har krav på at få sine positive udgifter dækket, og generalforsamlingen kan tillægge bestyrelsen et vederlag. 13. Bestyrelsen indkaldes, hvis 1 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 4 medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Ejerforeningen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med l bestyrelsesmedlem. 14. Foreningen skal, bortset fra en eventuel grundfond og driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i henseende alene hos medlel1uilelne opkræve de nødvendige at bestride foreningens udgifter. en rimelig økonomisk bidrag til Side 4 af 7

5 Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og hovedistandsættelser, og det kan på en generalforsamling vedtages, at foreningen optager lån. Foreningens likvjde midler skal være eller på postgirokonto, dog skal det at have en kassebeholdning af en nødvendig for den daglige drift. anbragt i bank, sparekasse være administrator tilladt sådan størrelse, som er 15. Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal skal revisor være statsautoriseret. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle beholdninger og kan fordre enhver oplysning, betydning for udførelsen af sit hverv. regnskabsbøger og som han finder af Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de værende medlemmmer af bestyrelsen skal med underskrift at de har gjort slg bekendt med indførelsen. skal den tilstedebekræfte, 16. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisoren. 17. Bestyrelsen udar-bejder hverl år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Udgifterne i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget fordeles på medlemmerne efter fordelingstal. Udover betaling af fællesudgifter for den løbende måned betaler medlemmerne et a-conto varmebeløb fastsat af generalforsamlingen og udregnet på grundlag af fordelingstallet. Beløbets størrelse kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning. Side 5 af 7

6 18. Til sikkerhed for bidraget til fællesudgifter og iøvrigt for ethvert krav som ejerforeningen måtte få på et medlem, tinglyses for medlemmets regning i hver enkelt ejerlejlighed et ejerpantebrev stort kroner med 1 _ prioritets panteret. I garager dog kun kroner Såfremt der i den enkelte ejerlejlighed allerede er tinglyst et ejerpantebrev med en lavere hovedstol end de anførte kroner , påhviler det ej eren senest i forbindelse med salg af ejerlejligheden at besørge og bekoste ejerpantebrevet forhøjet eller suppleret, således at der ialt til ejerforeningen overgives ejerpantebreve for ialt kroner Renten fastsættes til 18 % p.a. 19. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, mens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer. Det skal bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, hvidtning og maling, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner og sanitets-installationer, kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge. Foreningen derimod sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. 20. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning på foreningens vegne og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til de tinglyste ejerpantebreve. side 6 af 7

7 21. Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøj e efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ej endommens ydre eller af ydersiderne af vindnernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, antenner m.v. uden bestyrelsens samtykke. Medlemmerne må ikke udleje lejlighederne uden bestyrelsens samtykke. Denne bestemmelse gælder dog ikke for den oprindelige ejer eller en panthaver, der overtager lejligheden som ufyldestgjort panthaver. Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke. 22. Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis el medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand. Vedtægtertinglyst den HJ77 m.ed ændring den begæres samtidig aflyst af tingbogen under forudsætning af, at nærværende vedtægter tinglyses. 23. Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejerlejlighederne og garagerne i matr.nr. 10a Sohngårdsholm Hovedgård under Aalborg Jorder, Hadsundvej 86 A, 86 B, 86 C, 86 D, 86 E, 86 F, 86 G, 86 H, 86 I og Riishøjsvej 2 og 4, og respekterer de på ejendommen og ejerlejlighederne og garagerne påhvilende servitutter m.v, hvorom henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. påtaleberettiget Ejerforeningen. i henhold til nærværende vedtægter er Nærvær~mde vedtægter begæres tinglyst på matr. nr. loa, Sohngårdsholm Hovedgard. Aalborg jorder - ejerlejlighed nr Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. maj 1997 Aalborg den!2o-,r:; 1997 Side 7 af 7

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere