Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser"

Transkript

1 Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

2 Indhold 1 Indledning Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen To nye metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelsen Uddata ØS-LDV Arbejdsdeling mellem ØSC og den enkelte virksomhed 6 2 Beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder (model 1) Antal ferieberettigede medarbejdere (årsværk) Gennemsnitligt antal skyldige feriedage pr. årsværk Den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag Særlig feriegodtgørelse Regneark 10 3 Beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra hver medarbejders ferietilgodehavende (model 2) Antal skyldige feriedage pr. medarbejder Ferieberettiget løn pr. medarbejder Udgift pr. skyldig feriedag Særlig feriegodtgørelse Regneark 13 4 Regulering og bogføring af feriepengeforpligtelsen Bogføring i driften Bogføring på balancen 14 5 Arbejdsdeling mellem den enkelte virksomhed og ØSC Opgaver der udføres af ØSC Opgaver der udføres af den enkelte virksomhed 16 Bilag 17 Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

3 Ændringer i version 1.2. i forhold vejledningen af oktober 2010 Det er præciseret i vejledningen, at udgiften pr. feriedag beregnes på baggrund af den ferieberettigede løn inklusiv eget pensionsbidrag, mens den særlige feriegodtgørelse beregnes på baggrund af den ferieberettigede løn ekskl. eget pensionsbidrag, jf. afsnit 2.3 og 2.4 samt afsnit 3.3. og 3.4. Dette har ikke tidligere været præciseret i vejledningen, men er i overensstemmelse med ferielovens retningslinjer for beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg. Der er endvidere foretaget en tilpasning af de 2 regneark, som er tilknyttet vejledningen (bilag 2 og bilag 3), som følge af sondringen mellem ferieberettiget løn inklusiv og eksklusiv eget pensionsbidrag. Samtidig med offentliggørelsen vejledningen offentliggøres en nye ØS-LDV rapport. Et eksempel på rapporten kan ses i bilag 1 til denne vejledning. Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

4 1 Indledning Alle statsinstitutioner skal løbende hensætte midler på balancen til dækning af deres skyldige feriepenge. Til understøttelse af disse arbejdsgange har Moderniseringsstyrelsen tidligere anvendt 2 forskellige modeller til beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser. Ingen af modellerne fungerer imidlertid optimalt, og begge modeller har været meget arbejdskrævende og besværlige at administrere for institutionerne. Modellerne og de tilhørende faciliteter i SLS er derfor ophævet med virkning fra 1. januar 2010, hvor bogføring og beregning af feriepengeforpligtelser i stedet skal foretages efter retningslinjerne i denne vejledning. 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser Det helt overvejende problem ved de hidtidige modeller for beregning af feriepengeforpligtelser er, at de har været knyttet til den enkelte medarbejders konkrete feriemønster. Herved har man søgt at opnå en nøjagtig registrering af, hvorledes hensættelserne forbruges i løbet af året. Arbejdsprocessen har imidlertid været besværlig og tidskrævende og har derfor ikke stået mål med informationsværdien. Hertil kommer at registreringerne alligevel ikke er blevet nøjagtige på grund af omstændelige arbejdsprocesser og dertil hørende behov for efterfølgende fejlrettelser. 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen Med de nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser er det udelukkende et krav, at feriepengeforpligtelsen opgøres og registreres én gang årligt i forbindelse med årsafslutningen. Den enkelte virksomhed kan herudover med udgangspunkt i egne styringsbehov foretage en periode eller kvartalsvis opgørelse, hvis det vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til vurdering af størrelsen af den årlige regulering. Hvis virksomheden ønsker det, kan en sådan løbende opgørelse også registreres i regnskabet. Med de nye retningslinjer undgår man at skulle regulere feriepengeforpligtelserne ved hver ny lønkørsel, eller hver gang en medarbejder holder ferie, hvilket vil lette arbejdet med feriepengeforpligtelser betydeligt. 4

5 1.3 To nye metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelsen Vejledningen her indeholder 2 forskellige metoder (modeller) til hvorledes man kan opgøre den samlede feriepengeforpligtelse. Den ene metode (model 1) er baseret på en gennemsnitsbetragtning hvor den samlede feriepengeforpligtelse beregnes på baggrund af et gennemsnitligt antal skyldige feriedage pr. medarbejder og en gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag. Metoden understøttes af ØSC for de institutioner, der er kunder i ØSC. Metoden er nærmere beskrevet i kapitel 2. Den anden metode (model 2) er en detailopgørelse, hvor den samlede feriepengeforpligtelse beregnes ud fra hver medarbejders eksakte ferietilgodehavende og ferieberettigede løn. Metoden understøttes ikke af ØSC. Metoden er nærmere beskrevet i kapitel 3. Begge metoder er ligeværdige, og den enkelte virksomhed bestemmer selv, om den ønsker at anvende den ene eller den anden metode. Ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen kan virksomheden basere sig på de opgørelser af udestående ferie mv., som i forvejen findes i virksomheden. Dette kan fx være: registreringer i et tidsregistrerings- eller ferie- og fraværssystem andre centrale opgørelser af medarbejdernes tilgodehavende ferie mv. indberetninger fra fx kontorer eller afdelinger af tilgodehavende ferie mv. ultimo året anden dokumentation for antallet af udestående feriedage mv. En detailopgørelse af feriepengeforpligtelsen vil som udgangspunkt forudsætte, at virksomheden anvender et centralt tidsregistrerings- eller ferie- og fraværsregistreringssystem 1.4 Uddata ØS-LDV Beregningen af den samlede feriepengeforpligtelse understøttes af en særskilt ØS- LDV rapport: Feriepengeforpligtelse - Gennemsnitlig udgift pr. medarbejder I bilag 1 findes et eksempel på rapporten med tilhørende beskrivelse af indholdet. Ved beregning af feriepengehensættelsen skal anvendes en af metoderne i denne vejledning, der begge understøttes af ØS-LDV rapporten. Ferietotalerne i SLS skal derimod anvendes i forbindelse med en medarbejders fratræden og ikke til beregning af feriepengehensættelsen. 5

6 1.5 Arbejdsdeling mellem ØSC og den enkelte virksomhed Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen foretages i ØSC efter model 1, mens den enkelte virksomhed fortsat er ansvarlig for at kontrollere og godkende beregningen. De institutioner der ønsker at opgøre feriepengeforpligtelsen efter model 2 skal selv foretage beregningen, og ØSC vil her kun understøtte bogføringen. Arbejdsdelingen er nærmere beskrevet i kapitel 5. 6

7 2 Beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder (model 1) Feriepengeforpligtelsen kan opgøres ud fra en gennemsnitsbetragtning, hvor man tager udgangspunkt i et gennemsnitligt ferietilgodehavende for den samlede medarbejdergruppe. Opgørelsen baseres på oplysninger om henholdsvis: 1. Antal årsværk / medarbejdere 2. Det gennemsnitlige antal skyldige feriedage pr. årsværk / medarbejder 3. Den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag Selve beregningen foretages ved at gange den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag med det gennemsnitlige antal skyldige feriedage og herefter gange denne udgift med antallet af årsværk i virksomheden, jf. nedenstående oversigt. Tilnærmet opgørelse af feriepengeforpligtelsen Antal ferieberettigede medarbejdere (årsværk) * Skyldige feriedage pr. årsværk * Gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag + særlig feriegodtgørelse Ved anvendelse af ovenstående beregningsmetode opnås en tilnærmet opgørelse af virksomhedens samlede feriepengeforpligtelse. Beregningsmetoden giver ikke en 100 pct. nøjagtig opgørelse af feriepengeforpligtelsen, men den er tilstrækkelig nøjagtig til at give et retvisende billede af institutionens feriepengeforpligtelser. Nedenfor er nærmere beskrevet hvorledes de enkelte elementer i beregningen opgøres. 2.1 Antal ferieberettigede medarbejdere (årsværk) Opgørelsen af feriepengeforpligtelsen skal baseres på antallet af medarbejdere, der er ansat på funktionærlignende vilkår, og har optjent ret til ferie med løn i virksomheden. Dette indebærer, at fx timelønnede medarbejdere eller andre medarbejdere, hvor der afregnes feriepenge til Feriegiro eller tilsvarende, ikke skal medregnes ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen. 7

8 For øvrige medarbejdere skal virksomheden være opmærksom på, om de er ansat på fuld tid eller deltid, da det har betydning for opgørelsen af de øvrige elementer i beregningen. Ved beregning af feriepengeforpligtelsen på grundlag af det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at beregningerne foretages pr. årsværk, og at der således foretages en omregning af deltidsansatte til fuld tid. Beregningen af feriepengeforpligtelsen skal tage udgangspunkt i det beskæftigede antal årsværk på opgørelsestidspunktet (31.12). Opgørelsen heraf kan foretages med udgangspunkt i det relevante uddata fra ØS- LDV, jf. bilag Gennemsnitligt antal skyldige feriedage pr. årsværk Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår optjener årligt 25 feriedage og 5 feriefridage svarende til at den enkelte medarbejder optjener 2,5 feriedag pr. måneds løbende ansættelse. Ved året start vil hver medarbejder, der har været ansat i hele det foregående år have mindst 30 feriedage til gode for det kommende ferieår (1. maj til 30. april). Herudover vil hver medarbejder have et større eller mindre antal feriedage til gode for det endnu ikke afsluttede ferieår, og nogle medarbejdere vil herudover have overført restferie fra tidligere ferieår. På baggrund af fraværsmodulet i SLS har Moderniseringsstyrelsen opgjort, at hver fastansat medarbejder i gennemsnit har 30 feriedage til gode ved årets start for det kommende ferieår + 4,5 restferiedage for det indeværende ferieår. Dette er baseret på et gennemsnitstal for staten og vil naturligvis i en vis grad variere fra virksomhed til virksomhed. Tallet kan anvendes til at sandsynliggøre omfanget af tilgodehavende ferie i virksomheden. Afvigelser vil primært kunne henføres til eventuelle større mængder videreført restferie fra tidligere år eller større ændringer i medarbejderstaben. Opgørelse af det gennemsnitlige antal skyldige feriedage pr. årsværk Opgøres og sandsynliggøres af den enkelte virksomhed ud fra de foreliggende interne registreringer. Det gennemsnitlige antal skyldige feriedage vil ved årets start som udgangspunkt udgøre ca. 34,5 feriedage pr. årsværk. Heraf vedrører de 30 feriedage det kommende ferieår, mens de 4,5 feriedage vedrører det indeværende ferieår. 8

9 Det understreges, at tallet på 34,5 feriedage pr. årsværk udgør en gennemsnitsbetragtning for hele staten, og at man derfor må vurdere om der er væsentlige afvigelser herfra i den enkelte virksomhed. Nogle medarbejdere vil have flere feriedage til gode som følge af videreført restferie mv., mens andre vil være færre feriedage til gode fx fordi de er nye på arbejdsmarkedet eller de er ansat midt i ferieåret med feriekort. Opgørelsen giver imidlertid et rimeligt tilnærmet billede af antallet af skyldige feriedage pr. medarbejder. 2.3 Den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag Udgiften pr. skyldig feriedag er forskellig fra medarbejder til medarbejder afhængig af den enkeltes aflønning. En tilnærmet opgørelse kan foretages ved at beregne en gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag for hele virksomhedens medarbejdere. Ved beregning af feriepengeforpligtelsen på grundlag af gennemsnitsudgifter pr. feriedag anbefales det at anvende opgørelsen af den ferieberettigede løn i december, da dette svarer til de medarbejdere, der er ansat ultimo året. I den udstrækning lønnen for december måned indeholder en uforholdsmæssig stor andel engangsvederlag, kan man korrigere herfor ved beregningen af den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag. Den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag fås ved at dividere den ferieberettigede løn i december med 21,0 svarende til det gennemsnitlige antal arbejdsdage pr. måned. Opgørelse af gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag Gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag = Ferieberettiget løn i december inklusiv eget pensionsbidrag / 21,0 Det bemærkes, at beregningen af den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag tager udgangspunkt i den ferieberettigede løn inklusiv eget pensionsbidrag. Opgørelsen af den ferieberettigede løn i december kan foretages med udgangspunkt i det relevante uddata fra SLS og ØS-LDV, bilag Særlig feriegodtgørelse I forbindelse med udbetaling af lønnen i maj måned udbetales en særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1,5 pct. af den enkelte medarbejders ferieberettigede løn i det foregående år. 9

10 Ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen beregnes hensættelsen på grundlag af SLS s opgørelse af årets ferieberettigede løn til de medarbejdere, der er ansat ultimo året. Opgørelse af særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse = Ferieberettiget løn for året eksklusiv eget pensionsbidrag * 0,015 Det skal understreges, at beregningen af den særlige feriegodtgørelse tager udgangspunkt i den ferieberettigede løn eksklusiv eget pensionsbidrag. Opgørelsen af den ferieberettigede løn for året kan foretages med udgangspunkt i det relevante uddata fra SLS og ØS-LDV, jf. bilag Regneark I bilag 2 findes et regneark, der kan anvendes til opgørelse af feriepengeforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder. 10

11 3 Beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra hver medarbejders ferietilgodehavende (model 2) I stedet for at opgøre ferieforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder kan virksomheden vælge at basere opgørelsen af feriepengeforpligtelsen på oplysninger om den enkelte medarbejders ferietilgodehavende og ferieberettigede løn. For at kunne anvende denne beregningsmetode skal opgørelsen af tilgodehavende feriedage typisk være understøttet af et tidsregistrerings- eller ferie- og fraværsregistreringssystem, hvorfra data kan trækkes ud og kombineres med oplysninger om den ferieberettigede løn i ØS-LDV. Den enkelte medarbejders samlede ferietilgodehavende opgøres ved at gange det skyldige antal feriedage med prisen pr. skyldig feriedag. Selve prisen pr. skyldig feriedag findes ved at dividere den ferieberettigede løn i december med antallet af arbejdsdage pr. måned. Hvis medarbejderen ikke har været ansat hele året, foretages beregningen på grundlag af den del af året, som medarbejderen har været ansat. Hertil skal lægges særlig feriegodtgørelse på 1,5 pct. af den ferieberettigede løn. Feriepengeforpligtelse pr. medarbejder med året udgang Feriepengeforpligtelse = Skyldigt antal feriedage pr. medarbejder * Udgift pr. skyldig feriedag + særlig feriegodtgørelse Nedenfor er nærmere beskrevet hvorledes de enkelte elementer i beregningen opgøres. 3.1 Antal skyldige feriedage pr. medarbejder Anvender virksomheden et centralt tidsregistrerings- eller ferie- og fraværssystem så vil antallet af skyldige feriedage pr. medarbejder kunne opgøres via disse systemer. Selve den skyldige ferie kan opdeles på henholdsvis overført ferie fra tidligere år, restferie fra indeværende år og tilgodehavende ferie for det kommende ferieår. Har virksomheden ikke mulighed for at opgøre den skyldige ferie pr. medarbejder, så må beregningen af den samlede feriepengeforpligtelse i stedet baseres på en gennemsnitsbetragtning, jf. kapitel 2. 11

12 3.2 Ferieberettiget løn pr. medarbejder Når man skal beregne virksomhedens samlede feriepengeforpligtelse, er det nødvendigt at kende den enkelte medarbejders ferieberettigede løn på beregningstidspunktet, dvs. pr. ultimo december. Der foretages i SLS en opgørelse af den enkelte medarbejders ferieberettigede løn i optjeningsåret. Ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen skal kun medtages de medarbejdere, der er ansat i virksomheden ultimo året. 3.3 Udgift pr. skyldig feriedag Udgiften pr. skyldig feriedag beregnes ud fra den enkelte medarbejders ferieberettigede løn. Udgiften beregnes ud fra den ferieberettigede løn for december måned eventuelt korrigeret for engangsvederlag. Beløb divideres med antallet af arbejdsdage i december (21,0 dage). Udgift pr. skyldig feriedag Udgift pr. skyldig feriedag = Ferieberettiget løn i december inklusiv eget pensionsbidrag / 21,0 Det bemærkes, at beregningen af udgiften pr. skyldig feriedag tager udgangspunkt i den ferieberettigede løn inklusiv eget pensionsbidrag. 3.4 Særlig feriegodtgørelse I forbindelse med udbetaling af lønnen i maj måned udbetales en særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1,5 pct. af den enkelte medarbejders ferieberettigede løn i det foregående år. Ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen beregnes hensættelsen på grundlag af SLS s opgørelse af årets ferieberettigede løn til de medarbejdere, der er ansat ultimo året. Opgørelse af særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse = Ferieberettiget løn for året eksklusiv eget pensionsbidrag * 0,015 Det skal understreges, at beregningen af den særlige feriegodtgørelse tager udgangspunkt i den ferieberettigede løn eksklusiv eget pensionsbidrag. 12

13 3.5 Regneark I bilag 3 findes et regneark, der kan anvendes til opgørelse af feriepengeforpligtelsen ud fra hver medarbejders ferietilgodehavende. Regnearket udfyldes med oplysninger om ferietilgodehavende for samtlige medarbejdere i virksomheden på opgørelsestidspunktet. 13

14 4 Regulering og bogføring af feriepengeforpligtelsen Den feriepengeforpligtelse som beregnes med udgangen af året skal svare til saldoen på den feriepengeforpligtelse, som registreres på virksomhedens balance. Selve reguleringen af feriepengeforpligtelsen opgøres ved at sammenholde den beregnede feriepengeforpligtelse med den feriepengeforpligtelse, der er registreret på balancen. Differencen mellem disse 2 størrelser angiver tilvæksten i feriepengeforpligtelse, og denne tilvækst bogføres enten som en udgift i driften, hvis den samlede feriepengeforpligtelse er vokset, eller som en indtægt, hvis den samlede feriepengeforpligtelse er reduceret. Princippet er illustreret i nedenstående tabel. Illustration af den løbende regulering af feriepengeforpligtelsen Dato Feriepengeforpligtelse i alt Registrering Konto Registrering Konto Samlet saldo 2008 ultimo 2009 ultimo 2010 ultimo 5,0 5,5 6,0 - +0,5 +0,5 5,0 5,5 6,0 4.1 Bogføring i driften Reguleringer af feriepengeforpligtelsen bogføres som en lønudgift i driften. Til formålet anvendes regnskabskonto Feriepenge. En merudgift til feriepenge (forøgelse af forpligtelsen) bogføres som en debetpostering på konto 18.16, mens en mindreudgift til feriepenge (reduktion af forpligtelsen) bogføres som en kreditpostering. 4.2 Bogføring på balancen Enhver bogføring på konto skal modsvares af en tilsvarende ændring af forpligtelsen på balancen. Til formålet anvendes regnskabskonto Skyldige Feriepenge. 14

15 En forøgelse af feriepengeforpligtelsen bogføres som en kreditpostering på konto 94.11, mens en reduktion af feriepengeforpligtelsen bogføres som en debetpostering. 15

16 5 Arbejdsdeling mellem den enkelte virksomhed og ØSC Følgende retningslinjer gælder for arbejdsdelingen mellem den enkelte virksomhed og ØSC i relation til beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen. 5.1 Opgaver der udføres af ØSC ØSC foretager med udgangen af regnskabsåret en samlet opgørelse af virksomhedernes feriepengeforpligtelse ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder (model 1), jf. de beskrevne retningslinjer i kapitel 2. ØSC dokumenterer beregningen ved udfyldelse af regnearket til beregning af feriepengeforpligtelsen ved årets udgang ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder, jf. bilag 2. ØSC sender opgørelsen til godkendelse i den enkelte virksomhed og foretager bogføring af feriepengeforpligtelsen, når opgørelsen er godkendt i virksomheden. De nærmere tidsterminer aftales særskilt mellem ØSC og den enkelte virksomhed. Som udgangspunkt vil det sige én gang om året, men såfremt der aftales en hyppigere frekvens med kunden, administreres der efter den supplerende aftale. De institutioner, der ønsker at opgøre feriepengeforpligtelsen efter model 2, skal selv foretage beregningen, og ØSC vil her kun understøtte bogføringen. 5.2 Opgaver der udføres af den enkelte virksomhed Den enkelte virksomhed kontrollerer og godkender den foretagne opgørelse fra ØSC. Når opgørelsen er godkendt sendes den retur til ØSC med henblik på bogføring. Kontrollen skal som minimum indeholde et rimelighedscheck, hvor den beregnede feriepengeforpligtelse ses i forhold til virksomhedens samlede lønsum. Som udgangspunkt må det forventes at forpligtelsen udgør omkring 15,5 pct. af den samlede lønsum med udgangen af året. I den udstrækning forpligtelsen afviger væsentligt herfra, skal virksomheden nærmere undersøge årsagen hertil. 16

17 Bilag Bilag 1 ØS-LDV uddata til understøttelse af beregningen af feriepengeforpligtelsen Under Beskæftigelsesgrad angives det samlede antal årsværk beregnet ud fra den anførte beskæftigelsesgrad for de enkelte medarbejdere. Under Alm. Løn angives den feriegivende løn inklusiv eget pensionsbidrag. Den feriegivende løn inklusiv eget pensionsbidrag anvendes til beregning af den gennemsnitlige udgift pr. feriedag. Tallet med grønt er den gennemsnitlige udgift for hele løngruppen. Udgiften specificeres i tabellen på de enkelte medarbejdere. Under Årlig særlig feriegodtgørelse er beregnet den gennemsnitlige årlige særlige feriegodtgørelse pr. medarbejder (tallet med grønt). Udgiften specificeres i tabellen på de enkelte medarbejdere. Den årlige særlige feriegodtgørelse er i tabellen beregnet på baggrund af den feriegivende løn i det senest afsluttede regnskabsår eksklusiv eget pensionsbidrag. 17

18 18

19 19

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Oktober 2010 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser 4 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen

Læs mere

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser 1. Indledning Indregning af skyldige beløb til feriepenge er en væsentlig post i balancen. Dette stiller store krav til den regnskabsmæssige opgørelse, opfølgning

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 10 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 3 2.

Læs mere

Opslag Ferie med og uden løn

Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Overblik Indledning I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere og behandle forskellige situationer der knytter sig til lønsagsbehandling

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS. Feriepengeforpligtelse

Feriepengeforpligtelse i SLS. Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse i SLS januar 2009 Program for temamødet 1. Baggrund 2. Beregning i SLS 3. Ferieregnskab 4. Kontering 5. Advis fra SLS 6. Feriepengeforpligtelsen i regnskabet (modeller i SLS) 7.

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn. Funktionsvederlag i HR-Løn

Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn. Funktionsvederlag i HR-Løn Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn Funktionsvederlag i HR-Løn November 2011 Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Ved hjælp af løbenummer

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn På baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 038-10 J.nr. 09-233-14 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Notat 6. juni 2005 Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Dette notat giver forslag til en fremgangsmåde for den beløbsmæssige opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen pr. 1. januar

Læs mere

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinierne er et supplement til Økonomistyrelsens retningslinier for foretagelse af fodnoter, kapitaladvis og øvrige primokorrektioner af

Læs mere

Baggrund. Skema for indberetning af regnskabsoplysninger. Regnskabsmæssig note VEJLEDNING. af 17.12.2013 (senest revideret 6.

Baggrund. Skema for indberetning af regnskabsoplysninger. Regnskabsmæssig note VEJLEDNING. af 17.12.2013 (senest revideret 6. VEJLEDNING af 17.12.2013 (senest revideret 6. juli 2016) OM UDFORMNING AF REGNSKABSMÆSSIG NOTE VEDR. BYGHERREBETALTE STØRRE FORUNDERSØGELSER OG EGENTLIGE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Slots-

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE Velkommen til KS første lønstatistik for studerende Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår 1. Indledning En del af HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder holder lukket i en periode i forbindelse med jul og nytår. I det følgende

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Den 16. maj 2007 Efterreguleringsoversigt Ribe Amt Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver, rettigheder

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.)

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.) Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 03/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. februar 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved

Læs mere

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 INDHOLD 1. HVEM HAR RET TIL FERIE OG FERIEPENGE?... 3 2. HVOR MEGET FERIE OPTJENER DU?... 3 2.1. HVOR MANGE FERIEPENGE OPTJENER DU?... 3 2.2. HAR DU SKIFTET ARBEJDSTID

Læs mere

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Punkt 2. Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. 2013-49399. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistratens godkender, at den nuværende forretningsgang for udbetaling af tabt

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 (Gældende) LBK Nr. 407 af 28/05/2004 BEK Nr. 1283 af 08/12/2006 BEK Nr. 1686 af 14/12/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 125 Juni 1977 J.nr. 1103-1/77 AFSKRIFT UDBETALING AF VISSE SÆRLIGE YDELSER TIL PERSONER MED ANSÆTTELSE PÅ FUNKTIONÆRVILKÅR

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

AFTALE. mellem ELTEL Networks A/S og AC-ORGANISATIONERNE

AFTALE. mellem ELTEL Networks A/S og AC-ORGANISATIONERNE AFTALE mellem ELTEL Networks A/S og AC-ORGANISATIONERNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie frihed 6 Barsel 7 Børns sygdom 8 Opsigelse 9 Tillidsmandsregler 10 Ret

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Feriepengeforpligtigelse Manuel beregning på ferietotaler (Rapport-ID: 57)

Feriepengeforpligtigelse Manuel beregning på ferietotaler (Rapport-ID: 57) Feriepengeforpligtigelse Manuel beregning på ferietotaler (Rapport-ID: 57) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.)

Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.) Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 02/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. januar 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Høringsudkast: Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. I medfør af 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kontoplanen 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter

Læs mere

D O M. Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)). D O M Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)). 7. afd. nr. B-3286-13: Dansk Metalarbejderforbund s.m.f. A (advokat

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. december 2014

Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere 1. Indledning I oktober 2005 blev der etableret en lokomotivføreruddannelse

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Notat. Til: Social og Sundhedsudvalget. Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96

Notat. Til: Social og Sundhedsudvalget. Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96 Notat Til: Social og Sundhedsudvalget Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96 Dato: 29.10.2010 Sagsansvarlig: jdalb BPA efter Servicelovens 95 Udmøntningen af 95 blev tidligere kaldt den lille

Læs mere

Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt

Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt GODT I GANG Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt Fase 4: Kontrakten udformes Formål Vejledningen giver svar på mange af de praktiske og juridiske spørgsmål, som bliver aktuelle i arbejdet med

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte Kirketjenere. Samme organisationsaftale

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland

Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 047-05 PKAT: J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning...

Læs mere

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2012-14 mellem DANSKE FÆRGER A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. maj 2012 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Man kan umiddelbart forestille sig 3 løsninger for de selvstændige og medarbejdende ægtefæller:

Man kan umiddelbart forestille sig 3 løsninger for de selvstændige og medarbejdende ægtefæller: Selvstændiges dækning ved barsel Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller på overført indkomst har svære vilkår, hvis de skal på barselsorlov. De skal være særligt opmærksomme, hvis de

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 11. januar 2016 (LG 02/16, 1.)

Løninformation nr. 1 af 11. januar 2016 (LG 02/16, 1.) Løninformation nr. 1 af 11. januar 2016 (LG 02/16, 1.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 02/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. januar 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

HR-Løn: Vejledning i lønkontrol. Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn

HR-Løn: Vejledning i lønkontrol. Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn HR-Løn: Vejledning i lønkontrol Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn August 2011 Introduktion Formålet med denne vejledning er at beskrive de kontroller, som jeres institution har

Læs mere

Medarbejder - Løn og ansættelsesforhold (Rapport-ID: 46)

Medarbejder - Løn og ansættelsesforhold (Rapport-ID: 46) Medarbejder - Løn og ansættelsesforhold (Rapport-ID: 46) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Indbyggede filtre / betingelser i

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.)

CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. I forbindelse med indgåelse af ferieaftalen i 1997 var der mellem parterne enighed om, at der skulle optages forhandlinger om yderligere fleksibilitet

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 REDERIET ESVAGT A/S MASKINMESTRENES FORENING

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 REDERIET ESVAGT A/S MASKINMESTRENES FORENING D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og REDERIET ESVAGT A/S og MASKINMESTRENES FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Godkendelse og distribution 3 1 Forretningsområde og opdeling på virksomheder 4 Beskrivelse af forretningsområde

Læs mere

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Færre fleksjobbere gennem revalidering 09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000

Læs mere

Økonomiservicecentret i

Økonomiservicecentret i Økonomiservicecentret i Statens Administration Historien om dannelsen af et statsligt servicecenter for løn og regnskab Introduktion Økonomiservicecentret (i daglig tale ØSC) i Statens Administration blev

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 6

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 6 Ferieregler 2011/ Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Mini-udgave landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer har

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale

Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale KL HK/KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-

Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a- SKRIVELSE Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K T 38 10 60 11 E adir@adir.dk www.adir.dk 5. oktober 2010 J.nr. 10-24-0005 Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende

Læs mere

Vigtigt før du udfylder anmeldelsen

Vigtigt før du udfylder anmeldelsen Vigtigt før du udfylder anmeldelsen Du skal sende anmeldelsen til os senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs eller senest 6 måneder efter, at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent.

Læs mere

Fraværsstatistik 2011. Vejledning

Fraværsstatistik 2011. Vejledning Fraværsstatistik 2011 Vejledning Fraværsstatistikkens formål Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele arbejdsmarkedet. Formålet med statistikken er at belyse omfanget

Læs mere

Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.)

Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.) Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 11/10, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. oktober 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Ændringer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2005/06 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 * TELEFAX: +45 33 11 62 10 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk

Læs mere

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 August 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015

PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015 PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015 Forord Denne rapport beskriver PFA-koncernens principper for aflønning, og hvordan gældende regler blev efterlevet i 2015. Rapporten er udformet med

Læs mere

Dato 11. november 2014 Instruks for regnskab vedrørende Pulje til fremme af energieffektive transportløsninger

Dato 11. november 2014 Instruks for regnskab vedrørende Pulje til fremme af energieffektive transportløsninger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 11. november 2014 Instruks for regnskab vedrørende Pulje til fremme af energieffektive

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 6. november 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

Høringssvar vedrørende forslag til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Anne Hedegaard og Flemming Frandsen Njalsgade 72 C 2300 København S Høringssvar vedrørende forslag til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob Styrelsen

Læs mere

FORSTÅ ELSESPÅPIR OM LÆRERNES/BØRNEHÅVEKLÅSSELEDERNES ÅRBEJDSTID I FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE

FORSTÅ ELSESPÅPIR OM LÆRERNES/BØRNEHÅVEKLÅSSELEDERNES ÅRBEJDSTID I FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE FORSTÅ ELSESPÅPIR OM LÆRERNES/BØRNEHÅVEKLÅSSELEDERNES ÅRBEJDSTID I FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE Forståelsespapiret indeholder parternes fælles forståelse af reglerne for lærernes og børnehaveklasseledernes

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

Betingelser for Alka Tank&Tjen.

Betingelser for Alka Tank&Tjen. Betingelser for Alka Tank&Tjen. Forbrugere Gælder fra 17. maj 2016 Indledning Alka Tank&Tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios og

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 12. oktober 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S I henhold til vedtægternes 11 og 12 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske

Læs mere

Vejledning Fraværsstatistik 2015

Vejledning Fraværsstatistik 2015 Vejledning Fraværsstatistik 2015 Indberetning af fraværsstatistik 2015 Fraværsstatistikkens formål Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele arbejdsmarkedet. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den / 2009 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2008 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 *

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Budgettering af balance og drift 2008

Budgettering af balance og drift 2008 Økonomistyrelsen, den 15. marts 2007 Budgettering af balance og drift 2008 Vejledning om anvendelse af regneark til budgettering af balance og resultatopgørelse i relation til finanslovforslaget for 2008

Læs mere

Business case Investeringstankegangen. Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel

Business case Investeringstankegangen. Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel Business case Investeringstankegangen Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel 28. maj 2015 Udgangspunkt for business case En dagpengemodtager på 37 år, har optjent retten til to års dagpenge.

Læs mere

Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune

Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 1 2 FORMÅL... 1 3 INDHOLD OG METODE... 1 3.1 Planlægning... 1 3.2 Instruktion til ledere...

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Aftale mellem. FOA Fag og Arbejde Og ELTEL Networks A/S

Aftale mellem. FOA Fag og Arbejde Og ELTEL Networks A/S Aftale mellem FOA Fag og Arbejde Og ELTEL Networks A/S 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...3 2. Ansættelsesaftale....3 3. Løn....3 4. Pension...3 5. Fritvalgsordning...4 6. Lønudbetaling....4

Læs mere

KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER

KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER 17. december 2007 Martin Windelin tlf. 3355 7720 Louise Hansen tlf. 3355 7723 Resumé: KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER Antallet af vikarer er vokset voldsomt de senere år, så der nu er 48.000

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 15110341 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2016 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Notat om aflønning i den finansielle sektor

Notat om aflønning i den finansielle sektor Finanstilsynet 25. november 2015 J.nr. 500-0030 GOVN/MRE Notat om aflønning i den finansielle sektor 1. Indledende bemærkninger Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 NUVÆRENDE VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere

Læs mere

Specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om organisationsaftale for Specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2002 Cirkulære af 21. januar 2004 Perst. nr. 003-04 PKAT nr. 603 J.nr. 03-333/14-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Handicapledsagere i staten mv.

Handicapledsagere i staten mv. Cirkulære af 2. maj 2011 Perst.nr. 012-11 PKAT 102 J.nr. 11-345-46 Cirkulære om regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for Handicapledsagere i staten mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere