ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANPARTSHAVEROVERENSKOMST"

Transkript

1 Dansk Business Angel Netværk ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem

2 2 [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og [øvrige aktionærer] og og ,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, [Navn og adresse på Selskabet] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Selskabet ) Investor og Projektejerne er herefter kollektivt benævnt "Parterne" og individuelt Part er dags dato indgået følgende

3 3 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST (herefter benævnt Anpartshaveroverenskomsten) vedrørende Parternes anpartsbesiddelser i Selskabet INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål og baggrund Selskabets kapitalforhold, vedtægter m.v Selskabets virksomhed Selskabets bestyrelse Selskabets direktion Generalforsamlinger Overgang af anparter i Selskabet mv Misligholdelse Ophør Hemmeligholdelse Konkurrenceklausul Anpartshaveroverenskomstens forrang m.v Nye anpartshavere; overgang af rettigheder og forpligtelser Denunciation/ påtegning i anpartshaverfortegnelsen Afvikling Nedsættelse af anpartskapital Meddelelser Lovvalg Værneting Øvrige forhold Ikrafttræden...21

4 4 DOKUMENTER: Anpartshaveroverenskomsten er et af følgende samtidige oprettede og underskrevne dokumenter: Dokument 1: Investeringsaftale (benævnt Investeringsaftalen) Dokument 2: Anpartshaveroverenskomst (benævnt Anpartshaveroverenskomsten) Dokument 3: Indeståelseskatalog (benævnt Indeståelseskataloget) Dokument 4: Konvertibelt gældsbrev BILAG: Til de ovenfor angivne dokumenter hører følgende bilag, som anses for en integreret del af dokumenterne Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling i Selskabet Vedtægter for Selskabet Forretningsorden for bestyrelsen Direktørkontrakter Forretningsplan for Selskabet Milestones for Selskabet

5 5 1. Formål og baggrund 1.1 Denne anpartshaveroverenskomst (i det følgende benævnt Anpartshaveroverenskomsten ) regulerer sammen med Investeringsaftalen og Indeståelseskataloget grundlaget og vilkårene for Parternes aktuelle og fremtidige besiddelse af anparter og anpartsinstrumenter i Selskabet. 1.2 Alle aftaler som Projektejerne har indgået indbyrdes vedrørende deres aktuelle og potentielle anpartsbesiddelser er underlagt denne Anpartshaveroverenskomst og bortfalder øjeblikkeligt ved Projektejernes underskrift på Anpartshaveroverenskomsten. 1.3 I overensstemmelse med Investeringsaftalen er der samtidig hermed besluttet en kapitalforhøjelse i Selskabet, hvorved Investor tegner den i Investeringsaftalen angivne kapitalforhøjelse, ligesom Investor i henhold til Investeringsaftalen under visse betingelser har pligt og/eller ret til at tegne yderligere forhøjelse af Selskabets anpartskapital. 1.4 Ved underskrivelsen af Anpartshaveroverenskomsten har Projektejerne valgt af eje deres andele af Selskabets anpartskapital via Holdingselskaberne. Projektejerne, hæfter direkte og solidariske med Holdingselskaberne for Holdingselskabernes opfyldelse af Anpartshaveroverenskomsten i alle dens ord og punkter i forholdet til Investor. 2. Selskabets kapitalforhold, vedtægter m.v Selskabets anpartskapital opdeles i anpartsklasser (A og B). Investors anparter skal være B anparter med særlige rettigheder, som beskrevet i denne Anpartshaveroverenskomst og Selskabets nye vedtægter jf. bilag 2. Denne præferencestilling skal gælde for alle Investors nuværende og eventuelle fremtidige anparter i Selskabet. De øvrige Parters anparter skal være A anparter. 2.2 Kapitalforhold Inden gennemførelsen af kapitalforhøjelserne i henhold til Investeringsaftalen udgør Selskabets samlede anpartskapital nom. kr [anpartskapital], som er fordelt således: Anpartshaver Nominel anpartskapital Ejerandel i pct. I alt 100,0 %

6 Efter gennemførelsen af første kapitalforhøjelse i henhold til Investeringsaftalen, vil Selskabets samlede anpartskapital udgøre nom. kr. [anpartskapital efter første kapitalforhøjelse], som vil være fordelt således: Anpartshaver Nominel anpartskapital Ejerandel i pct. I alt 100,0 % Efter gennemførelsen af anden kapitalforhøjelse i henhold til Investeringsaftalen, vil Selskabets samlede anpartskapital udgøre nom. kr. [anpartskapital efter anden kapitalforhøjelse], som vil være fordelt således. Anpartshaver Nominel anpartskapital Ejerandel i pct. I alt 100,0 % 2.3 I forbindelse med indgåelse af Aktionæroverenskomsten har Investor ydet Selskabet et konvertibelt lån, der udbetales i følgende tre trancher: 1) første tranche stor DKK [xxx.xxx] i forbindelse med underskrivelsen af det som Dokument 4 vedlagte konvertible gældsbrev, 2) anden tranche stor DKK [xxx.xxx] pr. [dato for anden tranche], hvis Kreditor finder, at [betingelserne for udbetaling af 2. tranche], og 3) tredje trance stor DKK [xxx.xxx] efter diskretionær beslutning fra Kreditor. Udbetalingen vil i givet fald finde sted [dato for 3. tranche]. Lånet kan konverteres til B-aktiekapital i selskabet efter nærmere bestemmelser i lånedokumentet. 2.4 Parterne er ikke forpligtet til at foretage yderligere kapitalindskud i Selskabet og er ej heller forpligtet til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelsen af Selskabets forpligtelser.

7 7 2.5 Fortegningsret Ved kapitalforhøjelser udover de kapitalforhøjelser, som er angivet i Investeringsaftalen, har Parterne fortegningsret i forhold til deres anpartsbesiddelser på tidspunktet for kapitalforhøjelsens vedtagelse Denne fortegningsret skal være påberåbt af den enkelte Part senest 14 dage efter, at Parten har modtaget meddelelse fra Selskabets bestyrelse om vedtagelsen af kapitalforhøjelsen, idet fristen dog regnes fra en eventuel generalforsamlingsbeslutning om kapitalforhøjelse i det omfang, den pågældende Part er til stede (eventuelt ved gyldig fuldmagt) på den pågældende generalforsamling En Part, som ikke rettidigt har givet Selskabets bestyrelse meddelelse om udnyttelse af sin fortegningsret, skal anses for forholdsmæssigt at have tilbudt de øvrige Parter, som rettidigt over for Selskabets bestyrelse har meddelt, at de ønsker at udnytte deres egen fortegningsret, at overtage denne uudnyttede fortegningsret uden særskilt vederlag. 2.6 Anti-dilution I det omfang Selskabet udsteder A og B anparter (eller andre præference anparter) til tredjemand eller Investor til en tegningskurs, der er lavere end den vægtede gennemsnitlige tegningskurs, som er gældende for Investors gennemførte tegning af B anparter i henhold til Investeringsaftalen, skal Investor være berettiget til fra Projektejerne (i det indbyrdes forhold fordelt i forhold til deres anpartsbesiddelser i Selskabet på tidspunktet for optionens udnyttelse) at købe anparter til kurs 100 indtil Investors gennemsnitlige tegningskurs er identisk med tredjemands tegningskurs Ovenstående ret skal udnyttes senest 6 uger efter tredjemands tegning af kapital Ovenstående rettigheder bortfalder, når Selskabet ved kapitalforhøjelser har fået tilført kr. [beløb] mio. til en gennemsnitlig tegningskurs mindst svarende til den af Investor anvendte med tillæg af [rentefod] % pr. år Sålænge rettighederne i henhold til nærværende pkt. 2.5 ikke er bortfaldet, kan Selskabets anpartskapital ikke forhøjes ved fondsemission uden samtykke fra Investor. 3. Selskabets virksomhed 3.1 Selskabet har til formål Det er mellem Parterne aftalt:

8 8 at at at at Selskabet skal kapitaliseres til vækst og udnyttelse af markedsmuligheder, de af Selskabet opstillede visioner og strategier beskrevet i Selskabets forretningsplan skal videreudvikles, der fortsat skal skabes en professionel virksomhed fra ledelse til produkter, der skal skabes en positiv arbejdsplads for de ansatte med muligheder for personlig vækst, at der skal skabes et professionelt forhold til investorer, leverandører og partnere og 3.3 Selskabets drift skal ske indenfor de af bestyrelsen fastlagte rammer og så vidt mulig i overensstemmelse med den til enhver tid værende version af forretningsplanen, der opdateres løbende. 3.4 Eventuelle overskud i Selskabet anvendes indtil andet enstemmigt besluttes af Parterne til konsolidering. Såfremt yderligere konsolidering ikke skønnes nødvendig, baseres Selskabets udbyttepolitik på forretningsmæssige principper, som sikrer en forsvarlig egenkapital. Investor har i deres egenskab af B-anpartshavere fortrinsret til udbytter. Udbytte kan ikke udbetales til de øvrige anpartshavere, før Investor har fået udbetalt udbytter, der svarer til deres samlede kapitaltilførsel til Selskabet med tillæg af [rentefod] % fra kapitaltilførelsernes gennemførelse. 3.5 Opstår der uenighed mellem Parterne om principperne for Selskabets videre drift, mødes Parterne 14 dage efter en Parts skriftlige fremsendte anmodning med henblik på at afklare uenighederne.

9 9 4. Selskabets bestyrelse 4.1. Selskabets bestyrelse består af 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges på Selskabets ordinære generalforsamling blandt de af Parterne indstillede kandidater. Genvalg kan finde sted. Parterne er enige om, at der skal tilstræbes kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Parterne er i forbindelse med underskriften af Anpartshaveroverenskomsten enige om, at bestyrelsen p.t. består af 3 medlemmer, der vælges i overensstemmelse med pkt Parterne har følgende indstillingsret til selskabets bestyrelsesmedlemmer, når bestyrelsen består af 3 medlemmer: a) Projektejerne indstiller 1 bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen. b) Investor indstiller i forening 1 bestyrelsesmedlem til valg på generalforsamlingen. c) Projektejerne og Investor indstiller i fællesskab 1 bestyrelsesmedlem, som skal være formand for bestyrelsen Samme forholdsmæssige ret mellem Parterne er gældende ved en bestyrelse på 5 medlemmer, således at Projektejerne og Investor hver har ret til at indstille 2 bestyrelsesmedlemmer mens det sidste medlem indstilles i fællesskab, og dette medlem skal være formand for bestyrelsen Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, som i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer til stadighed besidder kvalifikationer til at medvirke til en kompetent forretningsmæssig ledelse af Selskabet. 4.4 Bestyrelsen består på tidspunktet for underskrivelsen af Anpartshaveroverenskomsten af...,... og Parterne forelægger deres forslag til bestyrelsesmedlemmer for hinanden forud for generalforsamlinger, hvor der skal ske valg til bestyrelsen. Forelæggelsen sker alene til orientering, og Parterne er på generalforsamlingen forpligtet til at stemme på de af hver Part indstillede bestyrelsesmedlemmer. 4.6 Såfremt et af de indstillede og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen straks indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor nyt medlem vælges i overensstemmelse med retningslinierne i pkt. 4.2.

10 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal efter anmodning fra den indstillingsberettigede Part straks afsættes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges i overensstemmelse med det ovenfor anførte Bestyrelsen er med den nedenfor anførte begrænsning beslutningsdygtig, når både Investor og Projektejerne er repræsenteret på bestyrelsesmødet.beslutninger i Selskabets bestyrelse træffes som udgangspunkt ved almindelig stemmeflertal dog således, at Formandens stemme ved stemmelighed er udslagsgivende 4.9 Investors bestyrelsesrepræsentant har vetoret vedrørende følgende forhold: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) Forslag om ændring af Selskabets vedtægter, herunder som følge af kapitalforhøjelse, beslutning om fusion eller spaltning, forslag om eller godkendelse af udbytteudlodninger, enhver aftale mellem Selskabet og en Part samt disses nærtstående, bortset fra aftaler, som efter deres karakter og indhold er åbenbart uvæsentlige for Selskabet, og som samtidig åbenbart ikke indebærer nogen nævneværdig eller usædvanlig fordel for Parten eller dennes nærtstående, investering i og køb af andre selskaber eller virksomheder, herunder etablering af datterselskaber, samt oprettelse af filialer, salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, aktiviteter eller immaterielle rettigheder, herunder salg af kapitalandele eller væsentlige aktiver i Selskabets datterselskaber eller i øvrigt optagelse af andre selskabsdeltagere heri, eller opløsning af et datterselskab, overdragelse af stemmerettigheder i Selskabets datterselskaber til tredjemand eller i øvrigt indgåelse af aftaler, hvorved tredjemand opnår eller kan opnå en bestemmende indflydelse heri, køb og salg af fast ejendom samt indgåelse, opsigelse eller ophævelse af lejemål vedrørende fast ejendom samt indgåelse af lejekontrakter, som medfører samlede lejeomkostninger m.v. for Selskabet ud over kr , Selskabets optagelse af lån med undtagelse af sædvanlig leverandør- eller kassekreditter, udlån af Selskabets midler, dog undtaget sædvanlig kreditgivning som led i Selskabets ordinære drift, pantsætning af Selskabets aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, dog undtaget erklæringer afgivet som led i Selskabets ordinære drift valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer i selskaber, hvori Selskabet ejer kapitalinteresser, ændring af Selskabets regnskabsprincipper, udpegning af dirigent for Selskabets generalforsamlinger, ansættelse og afskedigelse af direktionsmedlemmer, meddelelse af samtykke til ejerskifte af anparter i Selskabet, opløsning, likvidation eller indgivelse af begæring om betalingsstandsning, konkurs eller anmodning om indledning af forhandling om akkord med kreditorer.

11 11 (r) (s) indgåelse, opsigelse eller ophævelse af aftaler eller foretagelse af dispositioner i øvrigt, som på grund af deres karakter, størrelse, løbetid eller af anden grund er af væsentlig eller vidtrækkende betydning for Selskabet. ændringer af Selskabets forretningsplan Parterne skal stedse sørge for, at deres respektive bestyrelsesmedlemmer er bekendt med og handler i overensstemmelse med indholdet af Anpartshaveroverenskomsten Der tilstræbes et stadigt højt oplysningsniveau for Parterne. På denne baggrund er Selskabets direktion forpligtet til løbende at udarbejde kvartalsregnskaber og kvartalsrapporter med en dækkende beskrivelse af Selskabets udvikling, som fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Kvartalsregnskaberne og kvartalsrapporterne skal tilsendes Parterne senest 2 uger efter udløbet af det pågældende kvartal Bestyrelsen foranlediger udarbejdet udførlige skriftlige referater af det på bestyrelsesmøderne passerede samt besluttede, hvilke referater senest 8 dage efter det enkelte mødes afholdelse skal fremsendes til Parterne De af en Part indstillede og generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være berettiget til selvstændigt at orientere den indstillede Part om Selskabets forhold Bestyrelsesmedlemmer honoreres med et for bestyrelsesarbejde sædvanligt vederlag fastsat af Parterne på generalforsamlingen og godtgøres endvidere for rimelige udgifter direkte forbundet med varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem. Dette gælder dog ikke Projektejerne og. Hvis bestyrelsesmedlemmer yder yderligere bistand til Selskabet, honoreres dette af Selskabet efter forudgående skriftlig aftale herom. 5. Selskabets direktion 5.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 personer, som skal varetage den overordnede ledelse af Selskabet og...er valgt som direktører. Ansættelseskontrakter for Direktørerne er vedhæftet som bilag 4. Ændring af ansættelseskontrakterne kræver enstemmighed mellem Parterne. 5.3 Direktionen er pligtig efter anmodning fra bestyrelsen til at være til stede på bestyrelsesmøder i Selskabet. Direktionen kan dog ikke kræve at være til stede på bestyrelsesmøder, som bestyrelsen har bestemt skal være forbeholdt medlemmerne af Selskabets bestyrelse. 6. Generalforsamlinger

12 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflertal, med mindre vedtægterne, lovgivningen eller denne Anpartshaveroverenskomst kræver anden majoritet Alle beslutninger om forhold som nævnt i pkt. 4.9, kan alene vedtages af generalforsamlingen, såfremt Investor er enige heri Hver Part kan senest 7 dage før en generalforsamling kræve et formøde afholdt mellem Parterne. 7. Overgang af anparter i Selskabet mv. 7.1 Samtykke til anpartsovergang I henhold til Selskabets vedtægter kræver enhver anpartsovergang forudgående samtykke fra Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen skal herved påse, at anpartsovergangen sker i overensstemmelse med nærværende Anpartshaveroverenskomst, og i bekræftende fald er bestyrelsen pligtig at meddele samtykke Ved anpartsovergang forstås enhver overgang af ejendomsretten til en anpart, herunder overdragelse ved en gavedisposition, samt enhver anden retsovergang af en anpart i Selskabet, herunder i forbindelse med konkurs, likvidation eller salg som følge af pantsætning eller retsforfølgning mod en anpartshaver. Selvstændig pantsætning af en anpart anses ligeledes som en anpartsovergang. 7.2 Første periode: Indtil 2 år fra underskrivelsen af Anpartshaveroverenskomsten, kan en Projektejer kun overdrage anparter i Selskabet til et af Projektejeren helejet selskab, som alene må have til formål, at eje anparter i Selskabet Indtil 2 år fra underskrivelsen af Anpartshaveroverenskomsten kan Investor kun overdrage anparter i Selskabet til selskaber, hvor Investor har den bestemmende indflydelse, idet Investor ligeledes er frit berettiget til at overdrage anparter i Selskabet hinanden imellem Investor s anparter i Selskabet kan i forbindelse med Investor s opløsning frit overdrages til enten en eller flere af Investor s aktionærer eller til et andet investeringsselskab, hvori Investor besidder minimum 25 % af stemmerettighederne Overdragelsen efter pkt og 7.2.2, bortset fra Investors eventuelle overdragelse af anparter til Investor og bortset fra Investors overdragelse i henhold til pkt , skal ske på betingelse af, at anpartsposten på ny overdrages til den sælgende Part, hvis det købende selskab efter overdragelsen ophører med at være et helejet (datter)selskab af den sælgende Part eller et koncernforbundet selskab. De øvrige Parter

13 13 skal modtage skriftlig underretning om koncerninterne overdragelser af anparterne. Overdrageren vedbliver at hæfte for erhververens opfyldelse af Anpartshaveroverenskomsten. 7.3 Anden periode - gensidig forkøbsret: Hvis Projektejerne eller Investor efter udløbet af de i pkt nævnte frister ønsker at overdrage anparter, eller hvis en Parts anparter af anden grund skal overgå fra denne, skal den samlede anpartspost tilhørende den pågældende Part (herefter Den Overdragende Part ) først tilbydes til de øvrige Parter i overensstemmelse med pkt Dette gælder dog ikke ved overdragelse i overensstemmelse med pkt , som også gælder i Anden Periode Den Overdragende Part skal først tilkendegive over for de andre Parter i samme anpartsklasse, at Den Overdragende Parts anparter påtænkes overdraget. Den Overdragende part skal i den forbindelse angive en overdragelsessum for anparterne. De andre Parter skal herved tilbydes at erhverve Den Overdragende Parts samlede anpartspost til den angivne overdragelsessum. Ønsker flere end én anden Part at erhverve den samlede udbudte anpartspost, tilkommer forkøbsretten disse Parter forholdsmæssigt efter disse Parters anpartsbesiddelse i Selskabet Meddelelse om at forkøbsretten ønskes udnyttet skal afgives senest 6 uger efter Den Overdragende Part har tilkendegivet, at han ønsker at afhænde sine anparter. Såfremt en Part ikke ønsker at gøre sin pro rata forkøbsret gældende skal de øvrige Parter tilbydes at erhverve denne post pro rata. Ønsker ingen i Den Overdragende Parts anpartsklasse at erhverve anparterne i Selskabet, skal de udbudte anparter tilbydes Parterne i den anden anpartsklasse efter proceduren i pkt og dette pkt Købesummen for den samlede anpartspost, der erhverves i henhold til pkt , betales kontant inden 14 dage, efter den/de købende Part(-er) har gjort forkøbsretten gældende. Købet skal omfatte Den Overdragende Parts samlede anpartspost Ønsker ingen Parter at udnytte forkøbsretten efter pkt er Den Overdragende Part berettiget til i en periode på 12 uger til at overdrage sin samlede anpartspost til tredjemand til en kontantomregnet overdragelsessum, der mindst svarer til den angivne overdragelsessum, der er nævnt i pkt Den angivne periode på 6 uger regnes fra det tidligste af følgende tidspunkter: (i) udløbet af den i pkt , andet afsnit, anførte frist eller (ii) det tidspunkt, hvor Den Overdragende Part har modtaget meddelelse om, at ingen af de øvrige Parter ønsker at gøre deres forkøbsret gældende Hvis endelig aftale med tredjemand indgås, er den Overdragende Part forpligtet til at tilstille de øvrige Parter kopi af hele aftalen senest én uge efter, at denne er indgået Bestemmelserne i pkt finder ikke anvendelse ved; - overdragelse af anparter internt mellem Projektejerne, og

14 14 - overdragelse af anparter mellem Investor. 7.4 Medsalgspligt I tilfælde af at Investor og en eller flere af de øvrige Parter samlet repræsenterende minimum 51 % af anpartskapitalen ønsker at overdrage deres anparter i Selskabet til tredjemand, er de øvrige Parter pligtige at medsælge deres anparter til tredjemand på tilsvarende vilkår Hvis den overdragelse, som udløser medsalgspligt, ikke fuldbyrdes, uanset grunden hertil, skal Parterne ikke have nogen forpligtelser i henhold til pkt De øvrige Parters forkøbsret i henhold til pkt. 7.3 respekteres forud for en overdragelse, der udløser medsalgspligt En Part, der ønsker at benytte medsalgspligten i henhold til nærværende pkt. 7.4 skal garantere eller stille betryggende sikkerhed for tredjemands betaling af de øvrige Parters anparter og foranledige at den påtænkte transaktion gennemføres inden 4 uger efter at de øvrige Parter har fået meddelelse om, at medsalgspligten ønskes anvendt. En Part, som ikke stiller sådan betryggende sikkerhed eller garanti inden udløbet af førnævnte periode, kan ikke kræve medsalgspligten eksekveret. 7.5 Medsalgsret I tilfælde af at en eller flere Parter herefter kaldet Den Overdragende Part ønsker at overdrage eller faktisk successivt overdrager anparter i Selskabet til (den samme) tredjemand, og disse anparter tilsammen udgør 51 % eller derover af anpartskapitalen i Selskabet, er Den Overdragende Part forpligtet til at sørge for, at de øvrige Parter kan sælge deres anparter til pågældende tredjemand på samme vilkår, som gælder for (den sidste) overdragelse(n) af Den Overdragende Parts anparter Hvis den overdragelse, som udløser medsalgsret, ikke fuldbyrdes, uanset grunden hertil, skal Den Overdragende Part ikke have nogen forpligtelser i henhold til pkt De øvrige Parters forkøbsret i henhold til pkt. 7.3 respekteres forud for en overdragelse, der udløser medsalgsret I tilfælde af ønske om salg, som udløser medsalgsret, skal Den Overdragende Part straks give meddelelse herom til hver af de øvrige Parter og til Selskabet. Meddelelsen skal vedlægges kopi af tredjemands tilbud med angivelse af pris pr. anpart, tidspunktet for overdragelsen og øvrige vilkår. En Part, der ønsker at udøve sin ret til medsalg i henhold til nærværende pkt. 7.5 skal give meddelelse herom til Den Overdragende Part inden 4 uger efter at have modtaget den i nærværende pkt , første afsnit, angivne meddelelse. En Part, som ikke giver en sådan meddelelse, inden udløbet af

15 15 førnævnte periode, er ikke berettiget til at udøve nogen rettigheder i henhold til medsalgsretten Hvis endelig aftale med tredjemand indgås, er Den Overdragende Part forpligtet til at tilstille de øvrige Parter kopi af aftalen senest en uge efter, at denne er indgået. 7.6 Overdragelse af anparter som følge af opsigelse af ansættelse i Selskabet I tilfælde af at en Projektejer fratræder som medarbejder i Selskabet inden [x] år fra underskrivelsen af Anpartshaveroverenskomsten, og fratrædelsen skyldes: (i) (ii) at Selskabet berettiget har opsagt eller ophævet ansættelsesforholdet som følge af at Projektejeren har misligholdt sine forpligtelser, eller at Projektejeren har opsagt sin stilling og dette ikke skyldes, at Selskabet har undladt at opfylde dets forpligtelser, er Investor til trods for hvad der måtte gælde andet steds i denne Anpartshaveroverenskomst, berettiget til pro rata straks at erhverve ovennævnte Projektejeres anparter til en pris fastsat i overensstemmelse med denne Anpartshaveroverenskomst pkt I tilfælde af, at en Projektejer fratræder som medarbejder i Selskabet inden [x] år fra underskrivelsen af Anpartshaveroverenskomsten, og fratrædelsen skyldes andre forhold end de i pkt beskrevne, er Investor til trods for hvad der måtte gælde andet steds i denne Anpartshaveroverenskomst, berettiget til pro rata straks at erhverve 50 % af ovennævnte Projektejers anparter til en pris fastsat i overensstemmelse med denne Anpartshaveroverenskomst pkt. 8.3, dog således, at Investor mindst skal være berettiget til at erhverve en sådant antal anparter, at den ovennævnte Projektejer ikke (inklusive Projektejerens optioner, tegningsretter, konvertible obligationer m.v.) besidder mere end 30% af selskabets samlede anpartskapital. 8. Misligholdelse 8.1 I tilfælde af at en Part misligholder denne Anpartshaveroverenskomst eller Investeringsaftalen (Dokument 1), eller det konstateres, at oplysningerne i Indeståelseskataloget (Dokument 3) er ukorrekte, optager Parterne forhandlinger med henblik på at løse det herved opståede problem. Problemet skal være løst senest 2 uger efter, at den ikke-misligholdende Part rettede henvendelse til den misligholdende Part. 8.2 Såfremt en Part har misligholdt væsentlige forpligtelser efter Anpartshaveroverenskomsten eller Investeringsaftalen (Dokument 1), eller det konstateres, at oplysninger i Indeståelseskataloget (Dokument 3), der har haft betydning for Investors vurdering af Selskabet, er ukorrekte, og de i pkt. 8.1 nævnte forhandlinger har været uden resultat, kan de andre Parter anvende bestemmelserne i enten pkt. 8.3, 8.4 eller 8.5.

16 De ikke misligholdende Parter kan hver især vælge (køberet) at købe den misligholdende Parts anparter Kan der ikke opnås enighed om købesummens størrelse, fastsættes denne som gennemsnittet af to vurderinger udarbejdet af uvildige vurderingsmænd, der udpeges af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). Vurderingsmændene skal fastsætte købesummen på grundlag af Selskabets værdi i handel og vandel under behørig hensyntagen til Selskabets regnskaber for de seneste år og en vurdering af Selskabets fremtidsmuligheder. Ved købesummens fastsættelse skal der ikke lægges vægt på, om der overdrages en majoritets- eller minoritetspost Den misligholdende Part afholder omkostningerne til vurderingsmændene. I det omfang overdragelse af den misligholdende Parts anparter ikke finder sted, afholdes omkostningerne til vurderingsmændene dog af den misligholdende Part og de Parter, der har fremsat ønske om vurderingen, i indbyrdes forhold i forhold til disse Parters anpartsbesiddelse i Selskabet Anmodning om vurdering skal om muligt gennem Selskabets bestyrelse - fremsættes over for FSR af de ikke-misligholdende Parter senest 14 dage efter de ovenfor i pkt. 8.1 nævnte forhandlinger er afsluttet De ikke-misligholdende Parter skal senest 14 dage efter vurderingen foreligger meddele den misligholdende Part og Selskabets bestyrelse, om de ønsker at erhverve den misligholdende Parts anparter i Selskabet. Ønsker flere Parter at gøre køberetten gældende, tilkommer køberetten disse Parter forholdsmæssigt efter deres anpartsbesiddelse i Selskabet. 8.4 Såfremt Projektejerne har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse, kan Investor i enighed kræve, at den misligholdende Part køber Investors anparter i Selskabet. Købesummen fastsættes som angivet i pkt Den misligholdende Part kan i stedet for selv at aftage anparterne vælge at lade en tredjemand købe anparterne, idet de øvrige Parter dog har forkøbsret til den udbudte anpartspost i overensstemmelse med pkt Såfremt Investor har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse kan Projektejerne i enighed kræve, at den misligholdende Part køber Projektejernes anparter i Selskabet. Købesummen fastsættes som angivet i pkt Den misligholdende Part kan i stedet for selv at aftage anparterne vælge at lade en tredjemand købe anparterne, idet de øvrige Parter dog har forkøbsret til den udbudte anpartspost i overensstemmelse med pkt Rettighederne efter pkt kan udnyttes ved skriftligt påkrav i indtil 4 uger efter afslutningen af de i pkt. 8.1 nævnte forhandlinger. Købet eller salget i henhold til pkt gennemføres på kontant vilkår senest 2 uger efter, at købe- eller salgsretten efter vurderingens fremkomst er gjort gældende.

17 17 9. Ophør 9.1 Nærværende Anpartshaveroverenskomst er uopsigelig. 9.2 Anpartshaveroverenskomsten ophører dog for en Part, som i overensstemmelse med nærværende Anpartshaveroverenskomst har afstået alle sine anparter i Selskabet, idet bestemmelser, der efter deres indhold også finder anvendelse efter en Parts afhændelse af sine anparter i Selskabet, dog fortsat skal være gældende. 9.3 Parterne optager forhandling om overenskomstens ændring ved tredjemands køb af bestående anparter eller anpartsbaserede tegningsinstrumenter eller ved gennemførelse af en kapitalforhøjelse, hvorved en eller flere tredjemænd opnår en andel på mindst 10% af Selskabets anparter. I en sådan situation er anpartshavere, der (inklusive optioner, tegningsretter, konvertible obligationer m.v.) besidder mindre end 5% af Selskabets anpartskapital forpligtet til at tiltræde en ny eller ændret anpartshaveroverenskomst, hvis en sådan ny eller ændret anpartshaveroverenskomst tiltrædes af anpartshavere, der tilsammen repræsenterer mindst 80% af Selskabets anpartskapital. Anpartshaveroverenskomsten er i øvrigt gældende indtil der mellem Parterne er truffet endelig aftale om Anpartshaveroverenskomstens ændring eller bortfald. 10. Hemmeligholdelse 10.1 Hver af Parterne er pligtige at hemmeligholde over for tredjemand de forhold af forretningsmæssig art, som de bliver bekendt med som anpartshavere eller gennem de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Selskabet Denne Anpartshaveroverenskomst må hverken helt eller delvist forevises eller meddeles uvedkommende. Parterne er dog berettiget til at videregive oplysninger om Selskabet til tredjemand, hvis lovgivningen kræver dette eller såfremt tredjemand er en potentiel erhverver/tegner af anparter i Selskabet; i sidstnævnte tilfælde alene på betingelse af, at den potentielle erhverver/tegner underskriver sædvanlig fortrolighedserklæring, hvilken fortrolighedserklæring skal forelægges for Selskabets samlede bestyrelse, såfremt bestyrelsen anmoder herom. 11. Konkurrenceklausul Projektejerne er hver for sig underkastet de begrænsninger, der fremgår af dette pkt. 11. Begrænsningerne er gældende indtil 2 år (herefter benævnt Karensperioden) efter det tidspunkt, hvor pågældende Projektejer ikke længere ejer anparter eller andre ejerandele i Selskabet eller ikke længere er ansat i/aktivt rådgiver selskabet.

18 Projektejerne forpligter sig til i Karensperioden, hverken direkte eller indirekte at være beskæftiget eller interesseret i virksomheder der konkurrerer med Selskabets virksomhed og påtænkte aktiviteter. Ved vurdering af hvorvidt en virksomhed konkurrerer med Selskabets virksomhed, skal Selskabets aktiviteter indtil tidspunktet for anparternes overdragelse lægges til grund. Begrænsningen omfatter enhver interesse herunder ansættelse, helt eller delvist ejerskab, medlemskab af ledelsesorgan eller konsulentbistand. Konkurrenceklausulen omfatter hele verden Projektejerne er endvidere uberettiget til i Karensperioden, at ansætte, benytte eller på anden måde indgå samarbejde med personer, som er eller har været ansat af Selskabet Ved overtrædelse af forpligtelserne i pkt og 11.3, er den misligholdende Projektejer forpligtet til at betale en konventionalbod på kr Betaling af konventionalboden bringer ikke forpligtelserne i henhold til nærværende pkt og 11.3 til ophør. Uanset betaling af konventionalbod er Selskabet og/eller Investor berettiget til at begære nedlagt fogedforbud uden sikkerhedsstillelse imod den krænkende aktivitet. 12. Anpartshaveroverenskomstens forrang m.v I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne Anpartshaveroverenskomst og Selskabets vedtægter er bestemmelserne i Anpartshaveroverenskomsten gældende I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne Anpartshaveroverenskomst og aftaler mellem på den ene side en eller flere af Anpartshaveroverenskomstens parter og på den anden side Selskabet, er bestemmelserne i denne Anpartshaveroverenskomst gældende. Dog skal Investeringsaftalen også i Parternes indbyrdes forhold - have forrang fremfor Anpartshaveroverenskomsten Parterne forpligter sig til på generalforsamlinger at stemme i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Anpartshaveroverenskomst og de beslutninger, som bestyrelsen behørigt har vedtaget i henhold til Anpartshaveroverenskomsten, ligesom Parterne er forpligtede til - dersom fornøden majoritet ikke kan opnås i bestyrelsen - at undlade at søge et forslag vedtaget på generalforsamling. 13. Nye anpartshavere; overgang af rettigheder og forpligtelser 13.1 Ved enhver anpartsovergang til nye anpartshavere er anpartsovergangen betinget af, at de nye anpartshavere tiltræder denne Anpartshaveroverenskomst Ved overgang til eje af en del af en Parts anparter i Selskabet påhviler den overdragende Parts forpligtelser i henhold til denne Anpartshaveroverenskomst den overdragende Part og erhververen i forening.

19 Såfremt overgang af anparter til eje medfører, at samtlige en Parts anparter i Selskabet fordeles på flere parter, hvad enten disse allerede er omfattet af denne Anpartshaveroverenskomst eller ej, påhviler den overdragende Parts forpligtelser i henhold til denne Anpartshaveroverenskomst de erhvervende parter i forening. 14. Denunciation/ påtegning i anpartshaverfortegnelsen Nærværende Anpartshaveroverenskomst med bilag denuncieres hermed overfor Selskabet repræsenteret ved Selskabets bestyrelse, og der gøres bemærkning i Selskabets Anpartshaverfortegnelse om, at Parternes anparter i Selskabet er omfattet af Anpartshaveroverenskomsten Ved sin underskrift på Anpartshaveroverenskomsten erklærer bestyrelsen sig bekendt med denne og erklærer sig samtidig indforstået med at ville betragte stemmeafgivning, som sker i strid med Anpartshaveroverenskomsten, som værende ugyldig Nærværende Anpartshaveroverenskomst vil endvidere være at denunciere overfor dirigenten på Selskabets generalforsamlinger, såfremt dette af en af Parterne skønnes nødvendigt for at sikre en korrekt stemmeafgivning. 15. Afvikling Såfremt Selskabet ikke inden den... via sin drift er blevet selvfinansierende, og Investor ikke længere ønsker at fortsætte samarbejdet med Projektejerne, optages forhandling med det formål i fællesskab at søge Selskabet afhændet til tredjemand eller alternativt, at Projektejerne overtager Investors anparter i Selskabet. Såfremt disse forhandlinger afsluttes uden resultat, er Parterne hver især berettigede til (a) enten at sælge sine anparter til tredjemand i hvilket tilfælde, der ikke skal gælde nogen forkøbsret for øvrige Parter (b) eller at begære Selskabet likvideret Likvidations provenu udbetales først til Investor i forhold til deres anpartsbesiddelser, op til deres kontantindskud i Selskabet med tillæg af 10 % p.a. fra Anpartshaveroverenskomstens ikrafttrædelsesdato, dernæst til de andre Partere i forhold til deres anpartsbeholdninger Projektejerne har forkøbsret til på markedsmæssige vilkår, hvilket i tilfælde af bud fra tredjemand er ensbetydende med minimum samme pris som denne, at erhverve eventuelle immaterialrettigheder og øvrige aktiver, som Selskabet måtte eje på tidspunktet for Selskabets likvidation. Såfremt Projektejerne ikke ønsker at gøre brug af deres forkøbsret vil aktiverne blive solgt til en person eller et selskab, der afgiver det bedste tilbud.

20 Nedsættelse af anpartskapital Indtil Selskabet har haft udgifter eller påtaget sig forpligtelser af en værdi op til et beløb, der svarer til kapitalinvesteringen fra Investor, skal der, hvis Investor kræver det med mindst seks måneders varsel og med saglig grund, gennemføres en nedsættelse af Selskabets (B-) anpartskapital. Forpligtelser omfatter i denne bestemmelses forstand bl.a. ansattes løn i den relevante opsigelsesperiode samt andre forpligtelser som f.eks. husleje i opsigelsesperioden og andre retlige forpligtelser. Desuden omfatter forpligtelser Selskabets udgifter til direktørers løn, pensionsbeløb, og evt. frynsegoder i opsigelsesperioden Saglige grunde omfatter bl.a. at Selskabets ledelse uden en påviselig grund afviger fra den i bilag 5 angivne forretningsplan uden godkendelse fra bestyrelsen eller at der indtræffer årsager til likvidation nævnt i afsnit Overskud fra nedsættelsen af anpartskapitalen udbetales forlods til B-anpartshaverne Alle Parter er forpligtede til at medvirke til en sådan nedsættelse af anpartskapitalen i Selskabet, og deres repræsentanter i bestyrelsen er forpligtede til at stemme for en sådan nedsættelse af anpartskapitalen. På den pågældende generalforsamling skal alle Parter stemme for en sådan nedsættelse af anpartskapitalen. 17. Meddelelser 17.1 Alle meddelelser mellem Parterne vedrørende forhold, der udspringer af nærværende Anpartshaveroverenskomst eller bilagene hertil, skal være skriftlige og skal sendes til de på side 2 angivne adresser, medmindre en Part ved skriftlig meddelelse til de øvrige Parter har givet meddelelse om adresseændring. 18. Lovvalg 18.1 Nærværende retsforhold er underlagt dansk ret. 19. Værneting 19.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende Anpartshaveroverenskomst, skal afgøres endeligt efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) (herefter benævnt Instituttet ). Voldgiftsretten skal bestå af ét medlem, idet en Part dog kan forlange, at voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer. Instituttet udpeger voldgiftsrettens medlemmer. Såfremt Inve-

21 21 stor ikke ønsker, at en eventuel tvist skal afgøres ved voldgift, er alene Investor berettiget til at indbringe en eventuel tvist for Sø- og Handelsretten, København, som første instans Voldgiftsrettens/rettens sæde skal være i København Nærværende pkt. 19 indebærer ikke afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud Parterne er forpligtet til i overensstemmelse af med pkt. 10 at hemmeligholde alle forhold i relation til enhver voldgiftssag omfattet af nærværende bestemmelse, herunder, men ikke begrænset til, tvistens eksistens, karakteren af den enkelte Parters krav og voldgiftsrettens beslutninger og afgørelser. 20. Øvrige forhold 20.1 Såfremt en voldgiftsret eller anden kompetent myndighed træffer endelig afgørelse, der måtte erklære en bestemmelse i denne Anpartshaveroverenskomst ugyldig, har dette alene virkning for den pågældende bestemmelse således, at Anpartshaveroverenskomsten i sin helhed forbliver i kraft i det omfang, det er muligt Såfremt der sker lovændringer, der betyder, at en bestemmelse i denne Anpartshaveroverenskomst er ugyldig, har dette alene virkning for den pågældende bestemmelse således, at Anpartshaveroverenskomsten i sin helhed forbliver i kraft i det omfang, det er muligt I de i pkt og 20.2 angivne tilfælde er Parterne forpligter til så vidt det er muligt i god tro at forhandle om og lade den ugyldige bestemmelse afløse af en tilsvarende men gyldig bestemmelse eller dog at ændre Anpartshaveroverenskomsten således, at balancen mellem Parternes rettigheder og pligter i henhold til denne Anpartshaveroverenskomst fastholdes Enhver ændring af indholdet af denne Anpartshaveroverenskomst skal være skriftlig og underskrevet af de respektive tegningsberettigede for Parterne. 21. Ikrafttræden 21.1 Nærværende Anpartshaveroverenskomst træder i kraft ved Parternes underskrivelse. ***

22 22 Nærværende Anpartshaveroverenskomst er udarbejdet i ét originaleksemplar, der opbevares af Selskabet, idet Parterne i øvrigt hver især modtager en kopi. For Investor: [Sted] den / 200[x] [Sted] den / 200[x] For Projektejerne: [Sted] den / 200[x] [Sted] den / 200[x] Personligt: [Sted] den / 200[x] [Sted] den / 200[x] Selskabets bestyrelse erklærer herved at være bekendt med indholdet af denne Anpartshaveroverenskomst. [Sted] den / 200[x] [Sted] den / 200[x]

23 23 [Sted] den / 200[x] [Sted] den / 200[x]

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

www.dban.dk TERM SHEET

www.dban.dk TERM SHEET TERM SHEET Vedrørende [Selskabets navn adresse samt CVR nr.] Nærværende Term Sheet omhandlende [Selskabets navn] I det følgende kaldet SELSKABET er indgået den [ ] mellem på den ene side [BA 1 Holding

Læs mere

Anpartshaverbevis og Ejeraftale

Anpartshaverbevis og Ejeraftale Anpartshaverbevis og Ejeraftale Selskab: Cem Institute ApS CVR-nr. 33 06 29 31 Sankt Gertrudsstræde 10 1129 København K Antal anparter i selskabet ved aftalens indgåelse: Total: 104.000 stk. Anpartshaver:

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Ejer 2 CVR: CVR nr Nattergalevej 6, København NV

Ejer 2 CVR: CVR nr Nattergalevej 6, København NV E J E R A F T A L E Mellem undertegnede Ejer 1 CVR nr. xxx Postnr. By og medundertegnede Ejer 2 CVR: og medundertegnede Amino ApS CVR nr. 30581199 Nattergalevej 6, 2400 København NV er indgået følgende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 323-120863 KMA 25.02.2009 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST vedrørende Strandby Lystbådehavn ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Parterne... 3 2. Selskabets kapitalforhold... 3 3. Parternes hensigt... 4 4. Selskabets bestyrelse...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S Bilag ØU 100920 pkt. 22_06 EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer 30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22)

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund, formål og forhold vedrørende parterne 3 2. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S Isaksen & Nomanni Aarhus Viby Centret 24 8260 Viby J Tlf. 86 11 40 00 Fax 86 11 41 18 Sag nr. 12 24122 KN/SWA V E D T Æ G T E R for AARHUS AADAL GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

UDKAST til udbudsmateriale

UDKAST til udbudsmateriale UDKAST til udbudsmateriale 10. september 2013 EJERAFTALE MELLEM OG GREVE KOMMUNE [PRIVAT AKTØR] c:\users\kkp\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\c0avk30p\udkast til

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere