* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **"

Transkript

1 AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL SELSKABETS LEDELSE PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET NYE AKTIONÆRER STEMMERET SALG AF AKTIER OVERGANG AF AKTIER BEGRÆNSNING AF FORKØBSRETTEN SELSKABETS OPKØB AF EGNE AKTIER PANTSÆTNING FORRANG ÆNDRING MISLIGHOLDELSE VOLDGIFT 6

3 Undertegnede aktionærer, der ejer den samlede aktiekapital i Samsø Havvind A/S, CVR-nr. (i det følgende kaldet Selskabet) således: Samsø Energi- og Miljøkontor A-aktiekapital kr ,00 Samsø Kommune kr ,00 idet kr ,00 er A-aktiekapital og kr ,00 er B-aktiekapital. Samsø Landboforening A-aktiekapital kr ,00 Samsø Erhvervsforum A-aktiekapital kr ,00 (i det følgende kaldet Parterne) indgår hermed følgende 1.0 Selskabets formål AKTIONÆROVERENSKOMST 1.1 Formålet med Selskabet er at drive virksomhed med projektering af-, tilsyn med-, administration og medejerskab af havvindmøller samt arbejde for fremme og støtte af projekter vedrørende vedvarende energiforsyning. 2.0 Selskabets ledelse 2.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Hertil kommer eventuelle repræsentanter for Selskabets arbejdstagere valgt i medfør af aktieselskabslovens bestemmelser herom. 2.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand. 2.3 Der er mellem Parterne enighed om, at bestyrelsen skal bestå af 1 medlem valgt af generalforsamlingen samt en repræsentant udpeget af hver af Parterne. Såfremt en af Parterne ikke ønsker at have sæde i bestyrelsen, kan den pågældende ikke uden samtykke fra de øvrige Parter udpege en tredjemand til bestyrelsen. 2.4 I bestyrelsen og i Selskabets forhold i øvrigt skal det tilstræbes, at alle beslutninger tages i enighed. 2.5 Bestyrelsen består på tidspunktet for Selskabets stiftelse af følgende medlemmer: 2.6 anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktør for Selskabet. Som direktør forestår den daglige drift og træffer de for driften nødvendige dispositioner alt i overensstemmelse med lovgivningens regler, vedtægternes bestemmelser og de af bestyrelsen givne retningslinjer og anvisninger. 3.0 Parternes evt. arbejde for selskabet 3.1 Det er mellem Parterne aftalt, at alle Parter eller deres repræsentanter som måtte blive ansat i Selskabet er forpligtet til efter bedste evne og indsats at fremme Selskabets interesser. 2

4 3.2 Parter ansat i Selskabet må ikke uden samtykke fra bestyrelsen påtage sig hverv udenfor Selskabet, offentlige eller private, lønnede såvel som ulønnede, som er i modstrid med Selskabets interesser eller som er til ulempe for Selskabet. 4.0 Nye aktionærer 4.1 Parterne er enige om, at nye aktionærer alene kan optages under forudsætning af, at de tiltræder denne Aktionæroverenskomst. 5.0 Begrænsning i stemmeafgivelse 5.1 Parterne er enige om, at beslutninger på Selskabets generalforsamling vedrørende spørgsmål af ekstraordinær karakter, herunder beslutning om opløsning, ændring af kapitalforhold, bestyrelsessammensætning og ledelse kræver enstemmighed blandt de ovenfor nævnte Parter eller sådanne, til hvem disse Parters aktiebesiddelser måtte være solgt eller overgået i overensstemmelse med Aktionæroverenskomstens bestemmelser, idet der for god ordens skyld henvises til selskabets vedtægter om kapitalens opdeling i A- og B-aktier. 6.0 Salg af aktier 6.1 Såfremt en af Parterne ønsker at afhænde alle eller en del af sine aktier i Selskabet til tredjemand, skal disse først tilbydes de øvrige aktionærer på følgende vilkår: a) Den Part, som ønsker at overdrage aktier i Selskabet til tredjemand, skal give Selskabets bestyrelse skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde dokumentation for tredjemands tilbud og dets vilkår, der alene må bestå af kontant erlæggelse af pengeydelser. b) Såfremt summen af tredjemands aktiestemmer i Selskabet efter overdragelsen vil overstige halvdelen af det samlede antal stemmer på Selskabets generalforsamling, skal tredjemand tillige tilbyde at overtage samtlige Parternes aktiebesiddelser på enslydende vilkår. Tredjemand skal endvidere tilbyde at indfri alle lån som Parterne måtte have ydet Selskabet, samt tilbyde at overtage alle gældsforpligtelser, kautioner, sikkerhedsstillelser m.v. som Parterne måtte have påtaget sig i forhold til Selskabet eller til fordel for Selskabet. Tilbuddet skal indeholde fornøden dokumentation for, at tredjemand er i stand til at indfri sådanne lån og forpligtelser. c) Bestyrelsen skal inden 7 dage efter modtagelsen af meddelelsen om, at en aktionær ønsker at afhænde aktier i Selskabet, tilskrive samtlige aktionærer med underretning herom. De øvrige aktionærer skal herefter tilbydes at erhverve de tilbudte aktier på samme vilkår som tredjemands tilbud. d) Såfremt en eller flere aktionærer ønsker at gøre brug af denne forkøbsret, skal bestyrelsen underrettes skriftligt herom inden 2 uger fra underretningen om tilbuddet. e) Såfremt summen af aktionærernes samlede købsønsker overstiger den tilbudte aktiepost, fordeler bestyrelsen aktierne mellem de interesserede aktionærer i forhold til disses aktiebesiddelser. f) Senest 7 dage efter udløbet af den i litra d nævnte 2 ugers frist skal bestyrelsen tilskrive den aktionær, der ønsker at afhænde aktier, og meddele ham hvorvidt de øvrige aktionærer ønsker at overtage aktierne på de af tredjemand tilbudte vilkår. Meddelelsen skal 3

5 endvidere indeholde oplysninger om hvilke aktionærer der ønsker at udnytte forkøbsretten og hvorledes aktierne skal fordeles blandt disse, hvorefter handlen skal ske uden unødigt ophold. g) Såfremt den aktionær, der ønsker at afhænde aktier i Selskabet, ikke indenfor den angivne frist har modtaget tilsagn fra de øvrige aktionærer om køb af samtlige aktier omfattet af tredjemands tilbud, kan aktionæren frit sælge disse. Det er dog en forudsætning, at tredjemand indtræder i nærværende Aktionæroverenskomst. h) Såfremt tredjemands tilbud omfatter samtlige aktier i overensstemmelse med litra b, skal aktionærer som ønsker at udnytte salgsretten give skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen inden 2 uger efter underretning om tilbuddet. i) Såfremt nogen aktionær eller gruppe af aktionærer i så tilfælde ønsker at overtage samtlige aktionærers aktier, som ønsker at afhænde i henhold til salgsretten, skal der gennem bestyrelsen fremsættes tilbud herom på vilkår enslydende med eller bedre end tredjemands. Tilbuddet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger efter underretning om tredjemands tilbud. j) Bestyrelsen vurderer de indkomne tilbud og vælger det som giver aktionærerne mulighed for at udnytte salgsretten på de bedste vilkår, dog således at aktionærerne har for købsret ved tilbud tilsvarende tredjemands. Senest 7 dage efter den i litra i nævnte 2 ugers frist skal bestyrelsen tilskrive samtlige aktionærer som har angivet ønske om at udnytte salgsretten, og meddele disse til hvem aktierne sælges. k) Aktionærer som således har givet udtryk for ønske om at udnytte salgsretten, er herefter forpligtet til at sælge til den, som bestyrelsen har meddelt som køber. 7.0 Overgang af aktier 7.1 Ved enhver overgang af aktier i Selskabet, som ikke er omfattet af bestemmelserne i pkt. 6, det være sig ved gave, arv, skifte, separation, skilsmisse, bodeling samt ved enhver form for retsforfølgning, indfrielse af pant, udlæg, konkurs, tvangsakkord, gældssanering, tvangsauktion eller på anden måde, skal Parterne have forkøbsret til de pågældende aktier på følgende vilkår: a) Den overdragende aktionær skal give Selskabets bestyrelse skriftlig meddelelse om den forestående overdragelse. b) Bestyrelsen skal snarest give underretning herom til de øvrige aktionærer, som derefter skal have forkøbsret helt eller delvist til de pågældende aktier. c) Kursen ved udnyttelse af forkøbsretten fastsættes af Selskabets revisor på baggrund af en opgørelse af Selskabets aktuelle indre værdi. Den af revisor fastsatte kurs meddeles via bestyrelsen til aktionærerne inden 20 dage efter den i litra a nævnte meddelelse er modtaget. d) De øvrige aktionærer skal inden 30 dage efter underretning om kursen skriftligt meddele bestyrelsen, om de ønsker at gøre brug af forkøbsretten og i givet fald hvor mange aktier, de ønsker at overtage. 4

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere