Årsplaner for 7z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010-2011. Årsplaner for 7z"

Transkript

1 Årsplaner for 7z KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 3 ÅRSPLAN FOR DANSK... 5 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 8 ÅRSPLAN FOR FRANSK ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI ÅRSPLAN FOR HISTORIE ÅRSPLAN FOR IDRÆT - DRENGE ÅRSPLAN FOR IDRÆT - PIGER ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM ÅRSPLAN FOR MATEMATIK ÅRSPLAN FOR TYSK... 19

2 Klassens Årsplan Klasselærer: Gry Riemann Vi ønsker at fremme, at eleverne: Føler sig anerkendt og værdsat som en vigtig og værdifuld del af fællesskabet både socialt og fagligt. Udvikler tolerance og respekt i forhold til andre mennesker. Udvikler et mere nuanceret syn på menneskelige og samfundsmæssige forhold. Undres og udvikler selvstændighed og ansvarlighed. Er aktive i skolens faglige og sociale liv. Aktivt tager medansvar for læringen ved at være undervisningsparate og deltagende. Værdier, holdninger, principper og syn på børn Det er essentielt for et godt læringsmiljø, at der er plads til, accept af og respekt for forskellighed. Det sociale og faglige fællesskab er væsentligt, men der skal også være plads til det enkelte individ. Fællesskab, tolerance og omsorg er nøgleordene, der ligger til grund for undervisningen. Det er centralt, at eleverne kan lide at gå i skole, at de føler sig trygge i klassens fællesskab og har mod på at ytre sig. Sociale mål: At alle elever føler sig anerkendt og hørt. At alle elever kan lytte og give plads til klassekammeraterne. At alle elever accepterer og respekterer hinandens forskelligheder. At alle eleverne fortsat udvikler deres evner og lyst til at samarbejde. At eleverne styrker deres evne til at løse konflikter. Handleplan: Det sociale arbejde fra sidste år videreføres med klassesamtaler, samarbejdsøvelser, det sociale spil "Kort og godt" m.m. 1

3 Konfliktløsning: Vi har en mobbepolitik på skolen, der betyder, at mobning er forbudt. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke opstår konflikter. Konflikter håndteres åbent i klassen, og via dialog vil vi i teamet hjælpe eleverne til selv at løse deres indbyrdes konflikter. Det sociale arbejde i klassen skal hjælpe til at forebygge konflikter og hjælpe eleverne til selv at løse dem. Faglige mål: At stimulere og bevare elevernes lyst til at lære. At give eleverne mulighed for at fordybe sig. At hver elev fuldt udnytter sit læringspotentiale. At der er mere ro i timerne, hvilket giver et bedre læringsmiljø. Arbejdsmetoder: Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde. I 7. klasse har vi fokus på elevernes samarbejdsevner, og eleverne vil i perioder skulle arbejde i grupper i de fleste fag, ligesom de vil blive undervist i gruppedynamik og samarbejde. Endelig skal de arbejde med et miniprojekt i uge 15. Et andet fokus er individuelle fremlæggelser. Vi ønsker at styrke elevernes evne til at fremlægge forberedte arbejder foran klassen. Mål for skole-/hjemsamarbejde: At der på forældremødet afklares gensidige forventninger til skole-/hjemsamarbejdet. At der gensidigt holdes fast i de gode rammer for dialog, og at vi sammen løser konflikter og misforståelser. At forældrene fortsat bakker aktivt op om skolegangen. At forældrene er medansvarlige for elevernes skolegang, både fagligt og socialt. At forældrene sørger for, at eleverne møder undervisningsparate, dvs.: eleverne har lavet lektier eleverne har pakket tasken (bøger, penalhus, idrætstøj m.m.) 2

4 eleverne er mætte eleverne er udhvilede At der afholdes et forældremøde og to skole-/hjemsamtaler. At der sendes månedlige nyhedsbreve hjem. Årsplan for Biologi Lærer: Gry Riemann Status Sidste år arbejde klassen med følgende emner: - Kroppen (celler, anatomi) - Syrer og baser (ph-værdi, smagssansen) - Affald (husholdning, genbrug, nedbrydning) - Vand (grundvand, spildevand, rensningsanlæg) - Jorden (Universet opståen og opbygning, livets opståen, Jordens opbygning, pladetektonik og vulkaner) Kvalitetskriterier: At eleverne - møder velforberedte og udhvilede op og har deres ting med - er nysgerrige, aktive og engagerede - hjælper hinanden - lærer fra egne oplevelser og undersøgelser - oplever lyst og glæde ved at beskæftige sig med biologi Faglige mål: Undervisningen leder frem mod at eleverne: 3

5 - udvikler deres interesse og nysgerrighed overfor naturen, biologi, naturvidenskab og teknik - får viden om organismer, natur, miljø og sundhed - får indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning bidrager til vores forståelse af verden, og hvordan naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. - får fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og udvikler ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed - engagerer sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle - forstår grundlæggende biologiske termer og det naturvidenskabelige fagsprog Handleplan: Udgangspunktet er Ind i Biologien 7. klasse. Eleverne kommer til at arbejde med følgende emner: - Det åbne land (økologiske nicher, kårfaktorer, planters opbygning og tilpasning, insekter, fotosyntese og respiration, fødekæder, stofkredsløb) - Grundlag for liv (dyre- og plantecellers opbygning og funktion, livsytringer) - Puberteten (hormoner, kropslige forandringer, forplantning) - Sundhed og livsstil (motion og ernæring, puberteten, alkohol og stoffer) - Miljøproblemer (truede dyr i Danmark) - Ferskvand (Dyre- og planteliv, eutrofiering) - Biologiske arbejdsmetoder (mikroskopering, faglig læsning, feltarbejde) Undervisningen kommer til at indeholde følgende arbejdsmåder: - Hypotesedannelse samt planlægning, gennemførelse og vurdering af undersøgelser og eksperimenter - Læsning af faglige tekster og gennemgang/diskussion af det læste 4

6 - Informationssøgning via bøger og internet - Film - Rapportskrivning og evt. fremlæggelser - Hvert nyt forløb introduceres vha. en gennemgang af de faglige mål for forløbet, der efterfølgende hænges op på klassens opslagstavle Evaluering af undervisningen og af eleverne: - Skriftlig evaluering af undervisningen - Test - Karakterer og elevsamtaler i forbindelse med disse - Afleveringer og evt. fremlæggelser Årsplan for Dansk Lærer: Lisbet Toft-Jansson Kvalitetskriterier At eleven er bevidst om målene for undervisningen. føler et medansvar for egen læring. er med til at opstille fælles og individuelle mål. er nysgerrig, aktiv og engageret. oplever varierende arbejdsformer (gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde) møder velforberedt, udhvilet og rettidigt! Faglige mål At eleven fortsat udvikler læsefærdigheder, kan søge informationer på forskellige måder og forholde sig til resultaterne. kan genkende forskellige genrer og kan fortolke, perspektivere og forholde sig til temaer i de forskellige tekster. er bevidst om korrekt sprogbrug. 5

7 kan bruge sproget som middel til konfliktløsning, argumentation og formidling. oplever fortsat udvikling i skrivefærdighed. føler medansvar for fælles og individuelle mål. Handleplan Undervisningen skifter mellem klasseundervisning, individuelle opgaver og gruppearbejde. Temaer og emner i dansk 2010/2011 At være anderledes Mennesker omkring os Grammatik og diktatøvelser Elsker, elsker ikke, elsker! Eventyr Kærlighed Billed- og filmanalyse Er der mere mellem himmel og jord? Fem nordiske forfattere August Tema: At være anderledes. Tekster fra Dansk i syvende. Skammerens datter. Lene Kaaberbøl. Roman. Analyse og opgaver. Månedsopgave: Referat og anmeldelse af Skammerens datter September Tema: Mennesker omkring os. Dansk i syvende. Tekster fra Gyselige fortællinger Gåden i glasset gyserfortællinger. Skelettet på hjul. Louis Jensen. Roman. Analyse og opgaver. Månedsopgave: Skriv en gysernovelle Oktober Tema: Grammatik og diktatøvelser. Mundtlig fremstilling. Skriftlig for syvende. Foredrag over selvvalgt emne. Artikler og fagtekster. Månedsopgave: Stil selvvalgt emne

8 November Tema: Elsker, elsker ikke, elsker. Tekster i Dansk i syvende Kærlighed ved første hik. Dennis Jürgensen. Roman. Analyse og opgaver. Kærlighed ved første hik. Film. Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Hvad er kærlighed? December Tema: Eventyr. Eventyrlige karakteristika! Eventyr fra forskellige lande H.C. Andersen Brødrene Grimm m. fl. Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Juleeventyr Januar Tema: Mennesker omkring omkring os. Tekster fra Dansk i Syvende. Nøgen. Louis Jensen. Roman. Analyse og opgaver. Tekster fra Realistiske fortællinger Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Skriv en realistisk historie! Februar Tema: Kærlighed Tekster i Dansk for syvende. I år er alting anderledes. Ina Bruhn. Roman. Analyse og opgaver. Strictly Ballroom. Film Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Kærlighedsnovelle Marts Tema: Billed- og filmanalyse Billeder i Dansk i syvende. Billedtid 2 Jane Kristensen. Coraline Tegneserie og film 7

9 Månedsopgave: Tegneserie April Tema: Er der mere mellem himmel og jord? Tekster i Dansk for syvende. Tekster fra Science Fiction-fortællinger Stilhedens hav. Søren Jensen. Roman. Analyse og opgaver. Grammatiske opgaver. Månedsopgave: Science fiction-novelle Maj/juni Tema: Fem nordiske forfattere. Dansk i Syvende suppleret med relevante tekster. Susanne og Leonard. Bjarne Reuter. Roman. Analyse og opgaver. Repetition. Månedsopgave: Referat og anmeldelse Årsplan for Engelsk Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier: At eleverne - møder velforberedte og udhvilede op - er nysgerrige, aktive og engagerede - oplever glæde ved og får lyst til at tale, skrive og lytte til det engelske sprog - støtter hinanden i forsøget på at lære et fremmedsprog - opnår større selvtillid til at udtrykke sig på engelsk Faglige mål: Undervisningen leder frem mod, at eleverne - kan forstå hovedindhold og specifik information indenfor forskellige genrer af talt og skrevet engelsk 8

10 - kan deltage i samtaler og diskussioner og udtrykke personlige erfaringer - kan fremlægge et forberedt emne - kan udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog - kan udtrykke sig mundtligt med en klar og forståelig udtale - anvender et centralt ordforråd - kan tale og skrive engelsk, så centrale grammatiske regler følges - bliver bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejder med disse - kan anvende ordbøger og grammatiske oversigter - opnår viden om ungdomskulturer i engelsktalende lande og drager sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer - bliver bekendte med autentisk engelsk litteratur - kan anvende ligheder mellem engelsk, dansk/modersmål og evt. andre sprog Handleplan: - Udgangspunktet er grundbogen A piece of cake 1 og cd'en hertil. Dertil kommer forskellige kopierede opgaver og tekster - Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk - Arbejdet med grammatik integreres så vidt muligt i de øvrige aktiviteter - Eleverne skal i en periode arbejde med at lave deres egne tegnefilm på computerne. - Eleverne skal se engelsksprogede spillefilm uden undertekster - Eleverne skal igennem et kursus i hensigtsmæssig og kritisk brug af ordbøger - Undervisningen skifter mellem mundtlige øvelser, skriftlige øvelser og lytteøvelser. Eleverne kommer både til at arbejde individuelt, i par og i grupper. - Eleverne skal fremlægge for klassen - Hvert nyt forløb introduceres vha. en gennemgang af de faglige mål for forløbet, der 9

11 efterfølgende hænges op på klassens opslagstavle Evaluering af undervisningen og af eleverne: - Skriftlig og mundtlig evaluering - Afleveringer - Fremlæggelser - Karakterer og elevsamtaler i forbindelse hermed Årsplan for Fransk Lærer: Rikke Fogh Kjær Kvalitetskriterier At eleven arbejder mundtligt såvel som skriftligt med faget oplever varierede arbejdsformer (fx gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde og individuelt arbejde) er nysgerrig, aktiv og engageret konstant oplever en faglig udvikling i fransk er aktiv i skolens faglige og sociale liv Faglige mål At eleven - gradvist lærer at kommunikere både mundtligt og skriftligt på fransk - kan gengive hovedindholdet af en tekst om nære og genkendelige emner - kan præsentere et forberedt emne - øger sit kendskab til fransk grammatik herunder kendskabet til ordstilling og bøjning af de mest almindelige verber i præsens - udvikler sit kendskab til fransk sprog via forskellige undervisningssituationer og former - kender de elementære franske udtaleregler - iagttager ligheder mellem fransk og andre sprog, bl.a. engelsk som de har haft siden 3.kl, og lærer at bruge de ligheder praktisk, ved f.eks. at gætte betydningen af et fransk udtryk ud fra ligheder med et engelsk - tør udtrykke sig på fransk både mundtligt og skriftlig, alene og i plenum - anvender computeren til at løse div. mundtlige og skriftlige opgaver, bl.a. udtaleøvelser - kender til grundlæggende geografisk og historisk viden om fransktalende lande og kan sammenligne eksempler på fransk og dansk dagligliv og kultur. Handleplan 10

12 Med udgangspunkt i Formidable 1 og Oh la la arbejdes med nære og genkendelige emner som fx familie og sport Praktisk Sprog = blad med forskellige artikler/ opgaver om franske forhold Relevante sider på Internettet Evaluering af undervisningen og af eleverne Mundtlig evaluering i plenum Karakterer Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning Små/ større forståelsesprøver, med og uden forberedelsestid Årsplan for Fysik & Kemi Lærer: Michael Lee Kvalitetskriterier At eleverne møder velforberedte og udhvilede op er nysgerrige, aktive og engagerede får en bedre forståelse af den verden, de selv er en del af lærer fra egne oplevelser og undersøgelser udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære Faglige mål Undervisningen leder frem mod, at eleverne: tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold samt videreudvikler arbejdsmetoder og udtryksformer forstår fysik og kemi og deres anvendelser som en del af vores kultur og verdensbillede engagerer sig i, forholder sig kritisk til og handler ansvarligt i forhold til problemstillinger med naturfagligt indhold. Handleplan Vores udgangspunkt er elevbogen Ny Prisma 7, samt tilhørende kopiark. Emner: 11

13 Verdens byggesten, det periodiske system, grundstoffer, atomer, molekyler, modeller Kemi i hjemmet, syrer og baser, ph skalaen Fotosyntese og forbrænding, forskellige gasarter Lyset fra solen, spejling og bøjning af lys, farver Nattehimlen, stjernebilleder og månens faser Boligen, byggematerialer, elektricitet Vejret, varme og tryk Musik og lyd, bølger, lydens fart Evaluering Iagttagelse af eleverne Elevsamtaler Skriftlige prøver Rapporter Årsplan for Geografi Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier Eleverne bør udvikle: forståelse for fremmede kulturer og fremmede levevilkår, - engagement og selvstændig stillingtagen ansvarlighed overfor problemer vedrørende naturgrundlag, resurser og den kulturskabte omverden samt konsekvenser for miljø og levevilkår. I undervisningen bør alle elever bidrage ud fra deres forskellige forudsætninger. Bogsystemet Ind i Geografien lægger op til, at de tre år, eleverne har geografi, ses i sammenhæng, og derfor er det op til læreren at afgøre kronologien i det gennemgåede materiale. Eleven testes efter lodtrækning også ved udgangen af 9.klasse i pensum fra 7.-9.klasse. Beskrivelsen af de faglige mål nedenunder gælder derfor for alle tre år og ikke kun et enkelt. Handleplan I år vil vi arbejde med følgende områder: Verden opdages herunder opdagelsesrejser, Danmarkskortet, Jorden, en planet i verdensrummet, dag og nat, sommer og vinter, længde- og breddegrader, vendekredse og polarcirkler, gamle måder at navigere på. Jorden og dens opbygning herunder Jorden, en lille planet i solsystemet, Jordens opbygning, temperatur og tryk inde i Jorden, Jordens materialer, verdensdelene flytter sig, jordskælv, vulkaner, Jordens største bjergkæder, det geologiske kredsløb, geologisk tid samt nogle regionale spot - 12

14 almene begreber forklaret ud fra to specifikke regioner Island og Østrig. Kortet bliver til herunder flyfotos, arbejde med målebordsblade, signaturer på kort, højdekurver, hvad kan kort bruges til og hvem bruger dem, fra globus til landkort, flyvekort, søkort, satellitfotos. Vandets kredsløb herunder Stoffer i atmosfæren og på jorden, vandets kredsløb - om genbrug i naturen, vandmagasinernes størrelse, fordampning, nedbør, sådan dannes skyer, nedbør og fordampning i Danmark, vandbalancekurver, afstrømning, vandføring, grundvand, drikkevand, forurening af grundvand, spildevand samt et par regionale spots: Mississippi og ørkener. Vejret herunder årstider, skyer og skydannelse, højtryk og lavtryk, sø- og landbrise, det globale vindsystem, luftmasser, monsunvinde, vejrudsigten, måling og observationer, lavtryk, 5- døgnsprognoser, Ozon, Cfc-gasser og ozon. Desuden vil vi se diverse relevante film/tv-features samt træne kendskab til verden ved hjælp af PC/internet. Evaluering af undervisningen og af eleverne Eleverne får en karakterbedømmelse to gange i løbet af skoleåret. Bedømmelsen bygger på skriftlige prøver og en generel evaluering af deres standpunkt på det givne tidspunkt. Skolen forventer, at eleverne arbejder med stoffet hjemme! Der skal altså også læses lektier. Årsplan for Historie Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier At eleven: er nysgerrig, aktiv og engageret arbejder mundtlig såvel som skriftligt med faget har respekt for undervisningen og medansvar for egen læring Faglige mål At eleven: opmuntres til at stille relevante spørgsmål til historiske beretninger, spor og begivenheder. Kan kende forskel på og anvende begreberne fortid, nutid og fremtid. Kan skabe fortællinger om hverdagsmennesker ud fra viden om fortidens begivenheder og samfund. Kan tage stilling til forskellige fortolkningers budskaber. Kan give eksempler på de tegn på synsvinkel, som en fortællings ophavsmand viser. Lærer at se sammenhænge mellem fortid og nutid og at identificere forhold i nutiden der skyldes begivenheder i fortiden Handleplan Årets emner ifølge grundbogen: Folkestyrets oprindelse i oldtidens Grækenland. Nordens udvikling i Middelalderen 13

15 Danmark og kolonierne Vækkelsesbevægelserne i 1800-tallet Danmarks besættelse Evaluering af undervisningen mundtlig plenum-evaluering Årsplan for idræt - drenge Lærere: Olavur Reynslag og Annette Bøhm Kvalitetskriterier Idrætsundervisningen tager udgangspunkt elevernes forskellige forudsætninger og har som hovedformål at give eleverne mulighed for at opleve glæde og lyst ved at bevæge sig og udøve idræt. Desuden skal de udvikle forståelse for det sunde i at dyrke motion og passe på sin krop. En indsigt i de taktiske elementer, som indgår især i de boldrelaterede discipliner er ligeledes vigtig. Det sociale hensyn vægtes. Faglige mål At eleverne får bevæget sig og dyrket motion. At eleverne udvikler taktiske og tekniske færdigheder i forhold til de forskellige idræts discipliner Har forståelse for det sociale element i undervisningen. At eleverne viser respekt overfor hinanden og accepterer at alle ikke kan være lige gode til alle discipliner. At eleverne møder motiverede og forberedt op til timerne. At eleverne lære at overholde de spilleregler, som er sat op på et offentligt sted. Handleplan Undervisningen veksler mellem de store boldspil og badminton. Desuden er der opvarmning i starten af hver time. Fra oktober måned får eleverne ansvaret for at stå for opvarmningen. De bliver delt i grupper a tre elever, og skal så gennemføre en 10 min. opvarmning for lærererne og de andre elever. Med mellemrum vil der være gæstelærere, der underviser i bl.a. styrketræning, rytmisk opvarmning og badminton. Evaluering Undervisningen evalueres tre gange ved karaktergivning. 14

16 Årsplan for idræt - piger Lærer: Lone Garset-Larsen Status Jeg har før undervist 7. klasses piger, de er velfungerende og ivrige, de er på nuværende tidspunkt introduceret og kender til faget. Så jeg har store forventninger til en god udvikling og et godt samarbejde der udvikler deres motorik, dygtighed, nysgerrighed og skabertrang. I år skal 7. klasse deltage ved de Katolske lege samt skolens motionsløb. Kvalitetskriterier Den enkelte elev skal have mulighed for at opleve glæden, ved at bevæge sig. Målet er at eleven opnår glæden og lysten til at udøve gymnastik og idræt og derved gøre dem i stand til at udvikle sig. Jeg håber på at alle elever også vil opnå det positive fællesskab i gymnastik, idræt og sport, så de får lyst til også at være aktiv i deres fritid. Faglige mål Undervisningen er tilrettelagt efter Undervisningsministeriets Fælles Mål. Eleverne skal opnå glæde og fortsat udvikle de idrætslige færdigheder. Eleverne skal lære at mestre kampen, legen og dansen, samt dens betydning for den personlige og sociale identitet. Nu skal de være i stand til at håndtere forskellige boldtyper, såvel med hænder som med fødder. De skal kunne udføre flere behændigheds øvelser og de skal kunne beherske tekniske færdigheder og regler i holdidræt, spil og boldspil. Eleverne skal anvende tekniske færdigheder i løb, spring og kast. Eleverne skal ligeledes kunne forstå taktiske handlemåder og kunne anvende regler i forskellige idrætslige spil. De skal kunne mestre koordineringen af kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre, have indsigt og kunne beherske, forskellige kropslige udtryksformer og kunne bruge, samt udvikle disse motoriske kompetencer. Handleplan Eleverne skal lære at beherske flere former for løb, spring og kast, udvise sikkerhed i balance og krydsfunktioner, således at disse bliver automatiserede og normale for eleven. Elevernes koordination skal videreudvikles og styrkes. Vi vil lave holdspil, boldspil, idrætslege, gymnastikserier og dans. Jeg vil igennem alsidig gymnastik og idræt, give eleven kropslige oplevelser, så de får glæde, erfaringer og færdigheder, således at de tilegner sig kundskaber og reflekterer over livskvalitet, sundhed og deres krops positive udvikling når man træner. Eleverne skulle gerne opnå at få indsigt i vilkår for sundhed og god kropskultur og meget gerne bibeholde lysten til, at være aktiv også udenfor skolen. Eleverne vil i år være mere med til at selv at skabe idrætslige lege sammen med andre og forberede undervisningen og de får bl.a. selv tilbud om at lave et undervisnings forløb med ekstra fokus på opvarmningen. De kan få lov til at undervise eller vise deres interesse inden for idræt, gymnastik eller en sportsgren. Nu skal eleverne være i stand til at handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet, forholde sig til tabe- og eller vindereaktioner også de psykiske reaktioner i konkurrencer. Evaluering af undervisningen 15

17 Årsplan for kristendom Lærer: Lisbet Toft-Jansson Kvalitetskriterier At eleverne er aktive, nysgerrige og engagerede. forholder sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning for det enkelte menneske. får indsigt i kristendommen, samt andre religioner og livsopfattelser, som de opleves i Danmark og i resten af verden. Faglige mål At eleverne lærer centrale dele af udvalgte religioner at kende. får indsigt i sammenhænge mellem forskellige værdinormer. får kendskab til ritualers betydning i menneskers liv. kan udtrykke sig og samtale om egen og andres livsforståelse Handleplan Litteratur: LIV OG RELIGION 7 Hvad er religion? Nye og gamle religioner Frihed og ansvar Angst og håb Tillid og tvivl Vækkelse Årsplan for Matematik Lærer: Gry Riemann Status: I 6. kl. er eleverne blevet mere sikre i de fire regningsarter, de har arbejdet med simpel 16

18 geometri, brøker og decimaltal, og de har snuset til problemløsning. I 7. kl. vil fokus være på de resterende områder indenfor færdighedsregning, der danner grundlag for, hvad eleverne skal kunne i 9. kl. indenfor både færdighedsregning og problemløsning. Samtidig med dette vedligeholdes træning i de regnemetoder, som eleverne har lært i 6. kl. Endelig suppleres med lettere problemløsning og faglig læsning. Kvalitetskriterier: At eleverne - møder velforberedte og udhvilede op - har medbragt vinkelmåler, lineal, passer og lommeregner, bøger, hæfter og mappe - er nysgerrige, aktive og engagerede - oplever lyst og glæde ved at beskæftige sig med matematik - oplever, at matematik kan bruges i hverdagen - oplever succes og gør fremskridt - finder en styrke i både at arbejde alene og i fællesskab Faglige mål: De faglige mål breder sig over emnerne tal og størrelser, former og dimensioner, data og chance samt mønstre og sammenhænge. Disse overskrifter dækker stort set hele det matematiske område, og vi vil i løbet af året anvende emnerne på kryds og tværs. Undervisningen leder frem mod at eleverne - udvikler deres forståelse af tallinjen og titalssystemet - kan anvende afrunding og overslag - kan regne med brøker, decimaltal og procent og kende sammenhængen imellem disse - kan regne med potenser og kvadratrod - kan anvende regningsarternes hierarki - kan finde løsninger til enkle ligninger 17

19 - kender til koordinatsystem - kan spejle, dreje og parallelforskyde figurer - kender forskellige geometriske figurers egenskaber - kan beregne omkreds, areal, rumfang - kan opstille, aflæse, tolke tabeller og diagrammer - kan forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik - kan læse matematiske tekster og heraf udlede og forstå opgaverne Handleplan: Udgangspunktet er Kontext 7: Kernebog og Træningshæfte. Derudover anvendes kopier fra bøger og hjemmesider til færdighedstræning. Nye emner gennemgås fælles i klassen, hvorefter eleverne regner opgaver indenfor emnet. Arbejdet vil veksle mellem individuelt arbejde og par-/gruppearbejde. Eleverne vil med mellemrum få afleveringsopgaver bestående af blandede repetitionsopgaver for. Eleverne vil løbende blive testet for at kunne tilpasse undervisningen bedst muligt til deres faglige niveau. Der vil desuden forekomme opsamlingsuger, hvor eleverne selvstændigt eller i grupper arbejder med emner, som netop denne elev eller gruppe trænger til at repetere og øve. Eleverne vil komme til at arbejde med lommeregner og med geometriprogrammer på computerne. Endelig skal eleverne lave små fremlæggelser ud fra gruppearbejde. Hvert nyt forløb introduceres vha. en gennemgang af de faglige mål for forløbet, der efterfølgende hænges op på klassens opslagstavle Evaluering af undervisningen og af eleverne: - Skriftlig og mundtlig evaluering af undervisningen - Fremlæggelser - Test - Afleveringer 18

20 Årsplan for Tysk Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier Vi ser det som en vigtig kvalitet, når eleven: møder velforberedt og undervisningsparat, altså INDSTILLET på at lære har forventninger til sig og sine omgivelser bevarer lysten til at lære fremmedsproget deltager aktivt i undervisningen opnår større selvtillid ved oplevelsen af faglig udvikling i tysk er indstillet på at opdage, hvordan man lærer forskelligt. Faglige mål at eleven lærer at kommunikere både mundtligt og skriftligt på tysk at eleven udvider ordforrådet at eleven forbedrer udtalen at eleven forstår brugen af centrale grammatiske områder at eleven tør afprøve sit sprog i nye situationer at eleven opdager ligheder/forskelle m.h.t. andre sprog at eleven bruger Internettet til at løse diverse mundtlige og skriftlige opgaver. Handleplan Du bist dran 1, grundbog (Textbuch med tilhørende cd øvelser og Schülerguide som styrer bogsystemet samt indeholder grammatikken bagest) Film på DVD Praktisk sprog f.eks. blad eller online-magasiner med forskellige artikler/opgaver om tyske forhold Evaluering Skriftlig og mundtlig plenum evaluering. Karakterer Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning Små/større prøver til forberedelse af 9. kl. Folkeskolens Afgangsprøve i tysk 19

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 8y

2010-2011. Årsplaner for 8y 2010-2011 Årsplaner for 8y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 7 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 8 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 10 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI...

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Årsplan. 8. årgang 2011/12

Årsplan. 8. årgang 2011/12 Årsplan 8. årgang 2011/12 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 AKTIVITETSPLAN 8. ÅRGANG 2011/12...3 ARBEJDET PÅ ÅRGANGEN...4 SKOLE/HJEMSAMARBEJDET...6 BRUG AF RESSOURCETIMER PÅ 8. ÅRGANG...6 IT I UNDERVISNINGEN...6

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Vestbirk Musik- & Sportsefterskole Fagbeskrivelser for skoleåret 2011-2012

Vestbirk Musik- & Sportsefterskole Fagbeskrivelser for skoleåret 2011-2012 VÆRDIGRUNDLAG For os er det værdifuldt: At gensidig tillid og respekt samt oplevelsen af tryghed og fællesskab danner grundlag for hele den menneskelige udvikling At ansvarsfølelse danner grundlag for

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Årsplan. 8. årgang. Rønbækskolen 2010 2011

Årsplan. 8. årgang. Rønbækskolen 2010 2011 Årsplan 8. årgang Rønbækskolen 2010 2011 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 2 SOCIALE OG FAGLIGE MÅL FOR 8. ÅRGANG... 3 SKOLE-HJEMSAMARBEJDE... 4 TVÆRFAGLIGE PROJEKTER... 5 RESSOURCETIMER... 5 IT... 5

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 2y

2009-2010. Årsplaner for 2y 2009-2010 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KATOLSK KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST...

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/2013

Årsplan 9. årgang 2012/2013 Årsplan 9. årgang 2012/2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 AKTIVITETSKALENDER... 4 SOCIALE OG FAGLIGE MÅL FOR 9. ÅRGANG... 5 SKOLE- HJEMSAMARBEJDE... 6 DANSK... 8 MATEMATIK... 11 ENGELSK... 12 TYSK...

Læs mere

Indholdsplan Gribskov Efterskole 2012 2013

Indholdsplan Gribskov Efterskole 2012 2013 Indholdsplan Gribskov Efterskole 2012 2013 VEDTÆGTER GRIBSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG SKOLENS ELEVGRUPPE OG DENS FORUDSÆTNINGER FAGBESKRIVELSER UNDERVISNINGSPLAN DANSK 9. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN DANSK

Læs mere

MINA HINDHOLM EFTERSKOLE. Indholdsfortegnelse... 1. Baggrund... 3. Formål... 3. Værdigrundlag... 3. Eleverne... 3

MINA HINDHOLM EFTERSKOLE. Indholdsfortegnelse... 1. Baggrund... 3. Formål... 3. Værdigrundlag... 3. Eleverne... 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Eleverne... 3 Kontaktlærer- og Mentorfunktion... 4 Inklusion... 5 Undervisning... 6 Boglige fag/obligatoriske fag...

Læs mere

Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014

Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014 1. Forord side 3 2. Værdigrundlag side 4 3. Undervisning. side 5 4. IT i undervisningen. Side 6 5. Fagene. Boglige fag 8. klasse

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 5. ÅRGANG 2009/10

ÅRSPLAN FOR 5. ÅRGANG 2009/10 Status for 5. årgang ÅRSPLAN FOR 5. ÅRGANG 2009/10 Klasselærere: Birgitte Steffensen, Pia Maria Petersen 35 børn Fagansvarlige: Dansk: Birgitte Steffensen og Pia Maria Petersen Matematik: Iben Thorgård

Læs mere

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10).

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Undervisningen Prøver Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Skema Undervisningen foregår i 3 selvstyrende team, som hver har deres formand og

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2014/15 (ver. august 2014) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2014/15 (ver. august 2014) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2014-15 INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG... 4 Formål og værdigrundlag... 4 Pædagogiske og didaktiske mål... 5 Sundhedstiltag/sundhedsopfattelse... 6 Psykisk sundhed /balance... 7 Elevgrundlag...

Læs mere

Indholdsfortegnelse for indholdsplanen:

Indholdsfortegnelse for indholdsplanen: Indholdsfortegnelse for indholdsplanen: Opdateret: d. 16 marts 2015 Indholdsplan 3 Bertel Haarder Indledning Folkeskolens formål Skolens formål 7 Skolens værdigrundlag.. 8 Skolens selvevaluering.. 10 Bogligefag.

Læs mere

Indholdsplan 2015/2016

Indholdsplan 2015/2016 Indholdsplan 2015/2016 Indholdsplan for Øse Efterskole 2015-2016 Generelle bemærkninger om undervisningen på Øse Efterskole. Skillelinien mellem undervisning og fritid vil på Øse Efterskole nødvendigvis

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2015-16 Kragelund Efterskole

INDHOLDSPLAN 2015-16 Kragelund Efterskole INDHOLDSPLAN 2015-16 Kragelund Efterskole Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2013-2014

INDHOLDSPLAN 2013-2014 INDHOLDSPLAN 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. IDEGRUNDLAG... 3 1.1 Vedtægter... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Værdigrundlag... 3 2. ÅRSPLAN... 4 2.1 Kursus start/slut 2013/2014... 4 2.2 Årskalender 2013/2014...

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

INDHOLDSPLANER PÅ SORØ GYMNASTIKEFTERSKOLE

INDHOLDSPLANER PÅ SORØ GYMNASTIKEFTERSKOLE INDHOLDSPLANER PÅ SORØ GYMNASTIKEFTERSKOLE Sidst opdateret 15-9-2014 Første skridt... På alle efterskoler skal der foreligge indholdsplaner. Det skal fremgå af indholdsplanerne, hvordan skolens undervisning

Læs mere

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole August 2013 Indledning Skoleåret 2013-14 består af 42 uger med start den 11. august 2013 og afslutning den 27. juni 2014. Der er til starten af skoleåret optaget 188 elever, fordelt på 106 piger og 82

Læs mere

Hjemly Idrætsefterskole

Hjemly Idrætsefterskole Indholdsplan skoleåret 2014/15 Hjemly Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Det overordnede: Skolens værdigrundlag og formål:... side 4 Idrætsbegrebet... side 5 Skolens elevgruppe:... side 6 Fag:... side

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere