SOMATISK SYGDOM BAGGRUND OG EVIDENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOMATISK SYGDOM BAGGRUND OG EVIDENS"

Transkript

1 SOMATISK SYGDOM BAGGRUND OG EVIDENS

2 Somatisk sygdom - baggrund og evidens Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektet vil vise, at man inden for de givne rammer kan levere behandling, der både er mere sikker og af højere kvalitet. Projektet baserer sig på forbedringsmodellen, der er en internationalt anerkendt metode, der med stor succes anvendes i projektet Patientsikkert fælles forbedringsmålsætning, som ledelsen aktivt dedikerer sig til. Der foretages hurtige og hyppige afprøvninger af, hvilke arbejdsgange der skal ændres for at opnå det ønskede mål. Dette sikrer, at der sker markante forbedringer i et højt tempo, og at forandringerne er udsprunget af det faglige miljø og forankres i daglig praksis. Forbedringen sker ved, at en række kliniske og organisatoriske patientsikkerhedspakker gennemføres i praksis. Indholdet i pakkerne er afstemt med Den Danske Kvalitetsmodel og øvrige kvalitetsprojekter i psykiatrien, sådan at der er mulighed for synergi med det øvrige kvalitetsarbejde. Metoderne er beskrevet i dokumentet Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet, som kan downloades fra Baggrund Mennesker med alvorlig psykisk sygdom (herunder skizofreni, bipolar lidelse, skizoaffektiv lidelse og svær depression) lever gennemsnitligt år kortere end den øvrige befolkning, og det vurderes at ca. 60 % af denne overdødelighed skyldes somatisk sygdom. Der er primært tale om hjertekarsygdomme, metaboliske sygdomme samt visse infektionssygdomme. Overdødeligheden skyldes, at disse sygdomme er overrepræsenterede blandt mennesker med psykisk sygdom, hvortil kommer en række barrierer, der stiller disse personer dårligere, hvad angår forebyggelse, diagnostik og behandling af somatisk sygdom. Nogle af barriererne kan skyldes selve den psykiatriske sygdom, fx en ændret krops- og symptomopfattelse, der kan vanskeliggøre rettidig diagnostik og behandling. Andre barrierer er af mere strukturel karakter og har blandt andet at gøre med, at det kan være svært at navigere i vort fragmenterede sundhedsvæsen ikke mindst for mennesker med sygdom, der påvirker kognitionen. Det kan derfor ikke forventes, at alle psykiatriske patienter selv følger op på opfordringer om at gå til egen læge, blive henvist til specialist eller lignende. Litteraturen såvel som rapporter om utilsigtede hændelser peger desuden på en strukturel barriere i form af manglende forståelse mellem de somatiske specialer og psykiatrien, hvorfor patienterne undertiden bliver kastebolde mellem uenige sundhedsprofessionelle med uklar ansvarsfordeling.

3 I Sikker Psykiatri sættes fokus på somatisk sygdom i form af tre pakker: Livsstil og forebyggelse Somatisk undersøgelse og opfølgning Akutpakken Aktiv overlevering I det kommende anvendes begrebet aktiv overlevering, der derfor indledningsvis vil blive forklaret og uddybet. Der er intet nyt i, at vi overleverer vore patienter. Det kan for eksempel være i forbindelse med et vagtskifte, eller når vi henviser patienten til en speciallæge eller en hospitalsafdeling. I vagtskiftesituationen er vi vant til at kommunikere direkte med den, der overtager ansvaret, og kan i den forbindelse sikre os, at der er klarheden omkring planerne for patienten. Når vi henviser, sker der imidlertid ofte det, at vi helt slipper ansvaret for det videre forløb, uden at vi har sikret os, at der faktisk sker en handling i den anden ende. Med aktiv overlevering menes der, at patienten tilbydes den nødvendige hjælp til for eksempel at få aftalt en tid hos egen læge, møde op til en aftalt tid i et ambulatorium eller møde til rygestopkursus i kommunalt regi. Det vil være individuelt fra patient til patient, hvilken hjælp der er behov for, og omfanget af aktiv overlevering skal også afstemmes med øvrige indsatser for patientens mestring og egenomsorg Livsstil og forebyggelse Mennesker med alvorlig psykisk sygdom har en mere usund livsstil end den øvrige befolkning med ca. dobbelt så hyppig en forekomst af usundt kost- storrygere og svært overvægtige i denne gruppe. Hvor der tidligere har været en opfattelse af, at det var meget svært grænsende til umuligt for mennesker med psykisk sygdom at opnå livsstilsændringer, ved vi nu, at disse mennesker er lige så motiverede som resten af befolkningen for at opnå en sundere livsstil. De oplever dog en række barrierer, fx sygdomssymptomer, bivirkninger af lægemidler og deres samlede livssituation, som vanskeliggør dette mål. I denne pakke er der derfor et dobbelt fokus: Dels en screening for livsstilsfaktorer (som minimum KRAM-faktorerne: kost, rygning, alkohol og motion), dels en aktiv overlevering til et relevant tilbud. Screeningen skal foregå systematisk og med aktiv inddragelse af patienten. Screeningens konkrete indhold skal afstemmes med eventuelle regionale og lokale vejledninger. Bilag 1 indeholder et forslag til elementer i en systematisk patienten søges motiveret (fx med anvendelse af den motiverende samtale ) til at ændre denne eller disse faktorer. Såfremt patienten er interesseret i at benytte et tilbud (fx rygestopkursus), skal der ske en aktiv overlevering til et relevant tilbud.

4 Somatisk undersøgelse og opfølgning Såvel litteraturen som en gennemgang af rapporter om utilsigtede hændelser viser, at der er et betydeligt forbedringspotentiale i forhold til diagnostik og behandling af somatisk sygdom. For mennesker med alvor psykisk sygdom er der behov for at sikre en basal udredning for eventuel somatisk komorbiditet og for at vurdere, hvor tæt den somatiske tilstand skal følges under indlæggelsen. I denne pakke opereres der derfor med en indledende systematisk screening baseret på en bred anamneseoptagelse, parakliniske undersøgelser og en fokuseret anamneseoptagelse. På denne baggrund vurderes det, om patienten har behov for yderligere udredning eller om eventuelle somatiske sygdomme vurderes velbehandlede. Ved behov for yderligere udredning, uanset niveau, skal der som for pakken vedrørende livsstil og forebyggelse ske en aktiv overlevering af patienten. Bilag 2 indeholder et eksempel på indholdet af en systematisk somatisk screening. Akutpakken På baggrund af en dansk mortalitetsanalyse af dødsfald under psykiatrisk indlæggelse (eksklusiv selvmord) samt rapporter om utilsigtede hændelser, er der behov for at styrke indsatsen omkring akut somatisk sygdom, i særlig grad muligheden for rettidigt at reagere på akut forværring. I denne pakke skal alle patienter have målt vitale værdier ved indlæggelse ansvaret skifter). På baggrund af en initial vurdering af patientens somatiske komorbiditet besluttes herefter observationsniveauet (hyppigheden af måling af alle eller særlige vitale værdier). I den forbindelse kan der være særligt behov for hyppige målinger for patienter med ustabil somatisk sygdom, patienter hvis somatiske status vækker bekymring, eller patienter der er overført fra somatisk afdeling. Vitale værdier er i denne pakkes sammenhæng følgende: Puls Blodtryk Respirationsfrekvens Temperatur Iltmætning Bevidsthedsniveau Bilag 3 indeholder et eksempel på, hvordan de målte værdier kan omsættes til en score samt et eksempel på en handlingsalgoritme baseret på en sådan score.

5 Pakker Pakke: Livsstil og forebyggelse Pakken omfatter følgende elementer: 1. Systematisk screening for livsstilsfaktorer, herunder KRAM 2. Relevant opfølgning på screeningsresultat a. i eget regi b. i andet regi, med aktiv overlevering Afdelingerne forventes at anvende et systematisk værktøj til screening for livsstilsfaktorer. I tilfælde hvor patienten trods forsøg på at motivere ikke er interesseret i opfølgning anses element 2 tillige for opfyldt. I tilfælde hvor patienten er motiveret for opfølgning, og hvor denne skal foregå i andet regi, anses element 2 kun for opfyldt, hvis der er sket aktiv overlevering. Hvis det fremgår, at patienten ikke har ønsket hjælp til opfølgningen anses aktiv overlevering for opfyldt. Procesindikator: Andel indlæggelser/ambulante forløb, hvor patienten har modtaget begge elementer er opfyldt. Pakke: Livsstil og forebyggelse Pakken omfatter følgende elementer: 1. Somatisk anamnese 2. Parakliniske undersøgelser 3. Fokuseret objektiv undersøgelse 4. Henvisning til yderligere udredning med aktiv overlevering Alle patienter skal modtage elementerne 1-3. Element 4 anses for opfyldt, hvis det tydeligt af journalen fremgår, at der ikke er behov for yderligere udredning, eller hvis det fremgår, på hvilket niveau yderligere udredning skal foregå (akut, pakkeforløb, elektivt), og der er sket aktiv overlevering i forhold til den yderligere udredning. Alle indlagte eller ambulante patienter skal modtage pakken mindst én gang årligt eller ved væsentlige ændringer i den somatiske tilstand eller behandlingen af denne. Procesindikator: Andel indlæggelser/ambulante forløb, hvor patienten har

6 Akutpakken Pakken omfatter følgende elementer: 1. tilstanden 2. Stillingtagen til fortsat observationsniveau Alle patienter skal have målt vitale værdier (puls, blodtryk, iltmætning, respirationsfrekvens, temperatur og bevidsthedsniveau) ved indlæggelse samt ved forbindelse skifter. Hvis patientens tilstand ændrer sig, skal der igen måles vitale værdier. Ændringer kan fx være nytilkomne symptomer, lægekald i vagten eller iværksættelse af tvang. For alle patienter skal der tages stilling til fortsat observationsniveau og dette skal være dokumenteret i journalen. Det forventes, at der anvendes en systematik i forbindelse med pakken, herunder at der tages stilling til eventuel anvendelse af handlingsalgoritme ved afvigende vitale værdier. Procesindikator: Andel indlæggelser, hvor patienten har modtaget begge elementer. I opgørelsen af element 1 indgår kun måling af vitale værdier ved indlæggelse. Referencer 1. Iacovides A et. al. Comorbid mental and somatic disorders: an epidemiological perspective. Curr Opin Psychiatry 2008; 21: Topic R et al. Somatic comorbidity, metabolic syndrome, cardiovascular risk, and CRP in patients with recurrent depressive disorders. PMC article. Croat Med J Oct 28;54(5): Fleischhacker WW et al. Comorbid somatic illnesses in patients with severe mental disorders: Clinical, policy and research challenges. J Clin Psychiatr 2008; 69: Osborne D. General adult psychiatry. In: Cormac I et al. (eds.): Essentials of physical health in psychiatry. RC- Psych Publications, London 2012, pp Frasch K et al. Physical illness in psychiatric inpatients: Comparison of patients with and without substance use disorders. Int J Soc Psychiatr 2013; 59: 757-.

7 6. De Hert M et al. Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care. World Psychiatry 2011; 10: De Hert M et al. Physical illness in patients with severe mental disorders. II. Barriers to care, monitoring and treatment guidelines, plus recommendations at the system and individual levels. World Psychiatry 2011; 10: De Hert M. Physical health management in psychiatric settings. Eur Psychiatry 2010; 25: S22-S Heald A et al. Management of physical health in patients with schizophrenia: practical recommendations. Eur Psychiatry 2010; 25: S41-S De Hert M. Metabolic syndrome in people with schizophrenia: a review. World Psychiatry 2009 ; 8: Nordentoft M et al. Psykisk sygdom og ændringer i livsstil. Rapport. Vidensråd for Forebyggelse, København Phelan M et al. Physical health standards and examination. In: Cormac I et al. (eds.): Essentials of physical health in psychiatry. RCPsych Publications, London 2012, pp Tuthill J et al. Emergency medicine. In: Cormac I et al. (eds.): Essentials of physical health in psychiatry. RC- Psych Publications, London 2012, pp Hewer W et al. Mortality among patients in psychiatric hospitals in Germany. Acta Psychiatr Scand 1995; 91: Kamara SG. Prevalence of physical illness among psychiatric inpatients who die of natural causes. Psychiatr Serv 1998; 49: Konferenceslides fra Kenneth Brandt Hansen: Mortalitetsanalyse i psykiatrien. Internet: patientsikkerhed.dk/media/681641/s3_-_mortalitetsanalyse_i_psykiatrien.pdf 17. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, og kliniske diætister. Version 1.1. Sundhedsstyrelsen, København Internet: sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2008/cff/ernaering/ bmts_vejl_dan_05mar08.pdf

8 Bilag 1: Elementer i screening for livsfaktorer Dette bilag beskriver de elementer, der som minimum skal indgå i screeningen for livsstilsfaktorer, nemlig elementerne i KRAM-screening. Den konkrete udforming af et eventuelt skema eller tjekliste skal ske lokalt efter afprøvning. I de lokale afprøvninger vil der også kunne være behov for at vurdere, hvilke elementer der mest hensigtsmæssigt indgår som en del af screeningen for livsstilsfaktorer henholdsvis som en del af den somatiske undersøgelse. Som eksempel kan nævnes, at resultatet af en indledende screening for metabolisk syndrom vil indgå i den somatiske undersøgelse og opfølgning. Kost Screening indebærer en kortfattet anamnese for at afdække eventuel fejl- eller underernæring, spiseforstyrrelser eller metabolisk syndrom. Patientens højde, vægt og taljeomfang måles og dokumenteres, og BMI udregnes. På denne baggrund foretages en primær screening om udgangspunkt i følgende spørgsmål: Er BMI < 20,5 eller > 24,9? Har patienten haft ufrivillig vægtændring inden for de seneste tre måneder? Har patienten haft nedsat eller øget kostindtag inden for den seneste uge? Er patienten svært syg (stress-metabolisme)? Såfremt svaret på ovenstående spørgsmål er nej, er patienten ikke umiddelbart i ernæringsmæssig risiko. Vær dog opmærksom på, om anamnesen har afdækket uhensigtsmæssige kostvaner. Er svaret ja til mindst ét spørgsmål, skal der ske yderligere screening eller udredning, jf. regionale vejledninger for ernæringsscreening. Rygning Screening indebærer en kortfattet anamnese for at afdække patientens eventuelle anvendelse af tobak eller passive eksponering herfor. Alkohol Screening indebærer en kortfattet anamnese for at afdække omfang og karakter af patientens eventuelle anvendelse af alkohol og/eller andre rusmidler. Der tages stilling til, om patienten har høj eller lav risiko for sygdom på grund af alkohol:

9 Lav risiko: - Indtagelse af højst syv (kvinder) eller 14 (mænd) genstande pr. uge - Indtagelse af højst fem genstande ved samme lejlighed Høj risiko Motion Screening indebærer en kortfattet anamnese for at afdække patientens mo- stående: Mindst 30 minutters daglig fysisk aktivitet Mindst to gange ugentligt mindst 20 minutters fysisk aktivitet med høj intensitet for at vedligeholde eller øge muskelstyrke og kondition

10 Bilag 2: Elementer i somatisk undersøgelse somatisk sygdom, idet der nødvendigvis må ske en lokal tilpasning af disse. Bilaget i sin helhed skal ses som et forslag og en inspirationskilde snarere end en begrænsende ramme. Somatisk anamnese Den somatiske anamnese kan med fordel inddeles i en indledende orientering og en opfølgende patientsamtale. Ved den indledende orientering anbefales det at gennemgå følgende med fokus på at afdække tidligere eller eksisterende somatiske sygdomme: Tidligere blodprøvesvar Tidligere medicinlister Epikriser Seneste behandlingsplan Seneste journalnotat Anamneseoptagelsen foregår på sædvanlig vis ved en samtale med patienten, hvor der systematisk spørges ind til symptomer fra alle organsystemer. Det anbefales, at dette gøres efter et standardiseret batteri af spørgsmål, fx med udgangspunkt i nedenstående: Centralnervesystemet Bevidsthed Hovedpine Svimmelhed Syns- eller høreforstyrrelser Talebesvær Ufrivillige bevægelser eller hæmning af motorik Kognitive symptomer Kardiopulmonalt

11 Gastrointestinalt Smerter Sure opstød Afføring Vægttab Nye symptomer Urogenitalt (kvinder) Menstruationscyklus Pletblødninger Svangerskabsprofylakse (obs. evt. kontraindikationer for p-pille) Vandladning og kontinens Urogenitalt (mænd) Vandladning og kontinens Mammae Ændringer på brystvæg eller i bryst Hud Ændringer på huden Parakliniske undersøgelser Behovet for parakliniske undersøgelser vil være individuelt bestemt afhængigt af anamnese og objektiv undersøgelse. Alle patienter bør som minimum screenes for metabolisk syndrom med følgende blodprøver: HbA1c, eller i særlige tilfælde fasteblodsukker P-Triglycerid P-Kolesterol HDL

12 Fokuseret objektiv undersøgelse Den objektive undersøgelse fokuseres med udgangspunkt i anamnesen. For alle patienter undersøges følgende: almentilstand højde og vægt (BMI) taljemål blodtryk puls respirationsfrekvens hjerte- og lungestetoskopi Henvisning til yderligere udredning og aktiv overlevering Den somatiske undersøgelse sammenfattes i en konklusion, og det vurderes, om der er behov for yderligere udredning. I bekræftende fald skal der ske henvisning her til, i hvilken forbindelse der anvendes aktiv overlevering.

13 Bilag 3: Elementer i akutpakken I det følgende præsenteres et forslag til, hvordan målte vitale værdier kan omsættes til en score, og hvordan denne score kan anvendes i en handlingsalgoritme. Bilaget skal ses som et forslag, og det er væsentligt, at der ved afprøvningerne tages højde for eventuelle lokale eller regionale retningslinjer. Det anbefales ligeledes, at forslaget drøftes med somatikken med henblik på Bilagets indhold baserer sig på Psykiatrien i Region Nordjyllands udkast til retningsgivende dokumenter på området. Tabel 1: Akutscore, baseret på vitale værdier Score Respirationsfrekvens < Saturation < Systolisk blodtryk < Puls < Glasgow Coma Scale Temperatur 35,1-37, , ,9 Diurese Har ingen diurese indenfor de sidste 4 timer Har haft diurese indenfor de sidste 4 timer

14 Tabel 2: Forslag til handlingsalgoritme baseret på akutscore Score Observationshyppighed Handlinger 0 Vitalværdier måles en gang i hver vagt i tre dage Totalscore 1 Vitalværdier måles en gang Scoringsresultat medbringes til i hver vagt i tre dage eller stuegang ifølge lægeordinering Totalscore 2 Læge ordinerer Scoringsresultat medbringes til observationshyppighed stuegang og tilladelig score Totalscore 3 Læge ordinerer Læge tilkaldes, og lægen konfererer eller enkelt- observationshyppighed patienten med somatikken scorer 2 og tilladelig score Totalscore 4 Læge ordinerer Akut tilsyn af læge eller tilkald af eller enkelt- observationshyppighed ambulance på 112 score 3 og tilladelig score Totalscore 5 Læge ordinerer Tilkald ambulance på 112 eller højere observationshyppighed og tilladelig score

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Lægeforeningen redegør i dette notat for emner, som regeringen bør inddrage i den nationale forebyggelsesplan.

Lægeforeningen redegør i dette notat for emner, som regeringen bør inddrage i den nationale forebyggelsesplan. Lægeforeningen Notat 26. juni 2009 Jr. 2009-3782/265277 PK Emne: Til: Fra: En national forebyggelsesplan for hele befolkningen Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Lægeforeningen Lægeforeningen redegør

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7 Høringsskema Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus j.nr. 1-2612- 83/7 Guide til sundhedspersonale Nytte af guiden I hvor høj grad kan guiden bidrage til at understøtte arbejdet med at

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 3. årgang - nr. 2-23. juni 2011 fokus på patientsikkerhed Autoriserede sundhedspersoners virke bliver vurderet i forhold til autorisationslovens paragraffer 17 og 75. Ifølge 17 skal en sundhedsperson udvise

Læs mere

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.

Heroinbehandling. Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation. Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1. Heroinbehandling Et tværfagligt behandlingstilbud med fokus på bedring af den samlede livssituation Christian Hvidt Kolle-Kolle 18.1.2010 1 Indhold (Varighed ca. 90 min (incl. pause 15 min.)) Baggrund

Læs mere

Træningsapp til sindslidende

Træningsapp til sindslidende 1 Træningsapp til sindslidende Udvikling af en træningsapplikation som redskab i fysioterapeutisk behandling af psykiatriske patienter. Træning Innovations- og pilotprojekt 2 Innovationsprojektet gennemføres

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

HELPS VÆRKTØJSKASSE HJÆLPEMIDDEL TIL AT FREMME DEN FYSISKE SUNDHED HOS BEBOERE PÅ SOCIALPSYKIATRISKE BOFORMER - 1 -

HELPS VÆRKTØJSKASSE HJÆLPEMIDDEL TIL AT FREMME DEN FYSISKE SUNDHED HOS BEBOERE PÅ SOCIALPSYKIATRISKE BOFORMER - 1 - HELPS VÆRKTØJSKASSE HJÆLPEMIDDEL TIL AT FREMME DEN FYSISKE SUNDHED HOS BEBOERE PÅ SOCIALPSYKIATRISKE BOFORMER - 1 - Public Domain Notice University of Ulm, Research Project HELPS, 2008-2011. All rights

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Forebyggelse på tværs. Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk

Forebyggelse på tværs. Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk Forebyggelse på tværs Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk Mennesker med psykiske lidelser skal søge hjælp i fragmenterede systemer ligesom andre mennesker Centrale elementer

Læs mere