DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL"

Transkript

1 DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

2 2 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Idrætten skaber vækst og arbejdspladser 4 Fokus på innovation ved sport events 5 Tættere kontakt til idræts-iværksættere 6 Idrætten som integreret del af EU s strukturfonde 7 Idrætten som døråbner ved eksportfremstød 8 Dansk idræt som eksportobjekt 9 Meningsfulde aktiveringsforløb i idrætsforeninger og klubber 10 Den professionelle forening 11 Kombinationsstillinger i folkeskolen 12 Eliteatleter i arbejde 13 DIF-idrættens egen økonomi 14

3 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 3 FORORD Idræt er leg og glæde. Idræt er sammenhold og opdragelse. Idræt er sociale fællesskaber med borgere fra alle samfundslag. Men idræt er mere end det. Idræt er også vækst og beskæftigelse. Alene i EU bidrager sport og idræt med svimlende mia. kr., mens 7,4 millioner EU-borgere er beskæftiget i idrætssektoren. Det er på niveau med beskæftigelsen i EU i sektorer som landbrug, skovbrug og fiskeri. DIF har i samarbejde med konsulenthuset, Damvad, fået udarbejdet en analyse af, hvad DIF-idrætten bidrager med til samfundsøkonomien. I Danmark bidrager DIF-idrætten alene i 2012 til BNP med godt 4,8 mia. kr. ved aktiviteter i idrætsbranchen selv og ved køb af varer og services i andre brancher. DIF s bidrag svarer til 0,31 pct. af Danmarks samlede BNP. Af de 4,8 mia. kr. blev 1,9 mia. kr. skabt i sportsklubberne og ved drift af idrætsanlæggene, mens 2,9 mia. kr. blev skabt i andre brancher, hvor DIF-idrætten købte varer og services. Det var fx i forbindelse med opførelsen af nye idrætsfaciliteter og køb af idrætsudstyr. Som konsekvens af DIF-idrættens økonomiske aktivitet beskæftigede DIF-idrætten knap personer i Halvdelen (7.855) arbejdede direkte med idræt i sportsklubber og med drift af idrætsanlæg. Den anden halvdel (8.030) arbejdede indirekte med idræt fx som ansatte i sportsbutikker, byggebranchen, hotel- og restaurantbranchen, eller i mediebranchen. Dertil skal lægges de sundhedsgevinster, der opstår ved at dyrke idræt, samt de mange frivillige timer der dagligt bliver lagt ude i landes idrætsforeninger og klubber. Alene på fire sygdomme sparer DIF-idrætten samfundet for optil 1,7 mia. kr. Derudover kan bl.a. lægges de produktivitetsgevinster, der opstår på arbejdspladserne ved at have en sund medarbejderstab. DIF er naturligvis tilfredse med, at vi bidrager til samfundsøkonomien både nationalt og internationalt. Og det har vi i sinde at fortsætte med. Vi er dog også klar over, at idrættens primære formål ikke er at skabe vækst og beskæftigelse. Idrætten og foreningslivet har en værdi i sig selv, som vi som interesseorganisation skal værne om. Vores økonomiske analyser viser dog med al tydelighed, at idrætten tager et ansvar, for så vidt angår vækst og beskæftigelsen i Danmark. Med dette vækst- og beskæftigelsespolitiske udspil giver vi vores bud på, hvordan idrætten fortsat kan hjælpe til med at holde Danmark på vækstsporet. Niels Nygaard Formand DIF

4 4 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL IDRÆTTEN SKABER VÆKST OG ARBEJDSPLADSER Danmark har siden finanskrisens start haft vækst og beskæftigelse højt på dagsordenen. Vores virksomheder har lidt, og flere danskere end normalt har oplevet at stå uden job. Vi er dog ved at gå lysere tider i møde. Dele af erhvervslivet er i vækst igen. Og beskæftigelsen stiger. Der er dog fortsat behov for at skabe mere vækst og mere beskæftigelse i Danmark. Alle skal tage et ansvar. Også idrætten! DIF-idrætten bidrager alene med 4,8 mia. kr. til BNP og beskæftiger knap personer. Denne aktivitet og beskæftigelse sker som resultat af, at vi holder 1,9 mio. medlemmer aktive året rundt. Havde vi ikke haft de mange idrætsforeninger og klubber samt de tusinde af frivillige, så havde idrætten heller ikke bidraget til samfundsøkonomien, som vi gør i dag. Samtidig er den massive uddannelsesindsats, som findes i det idrætslige system, med til at opkvalificere den danske arbejdsstyrke. Vi skal dog ikke hvile på laurbærerne. Vi skal fortsætte den positive udvikling, foreningsidrætten er inde i. Vores arbejde med vision skal intensiveres, så vi når det ambitiøse mål: I 2025 skal 50 pct. af den danske befolkning dyrke idræt i en forening, og 75 pct. af den danske befolkning dyrke idræt i det hele taget. Ved fortsat at udvikle gode aktivitetstilbud til danskerne vil flere dyrke idræt. Og følgende vil væksten og beskæftigelsen stige i vores sektor. Befolkningen vil blive længere på arbejdsmarkedet. Der vil være behov for flere til at udvikle og drifte idrætsanlæggene, flere danskere vil købe idrætsudstyr, og de mange følge-industrier vil automatisk blive løftet. Med andre ord vil vores kernevirksomhed udviklingen af foreningsidrætten være med til at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark også i fremtiden. i Danmark til meningsfulde aktiveringsforløb i kommunerne. Som interesseorganisation for 61 specialforbund er DIF i en gunstig position til, dels at sætte initiativer i gang, dels facilitere processer med forskellige parter som fx virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Med dette politiske udspil giver DIF et bud på, hvordan idrætten kan bidrage inden for de to hovedspor: Vækst og beskæftigelse. Udspillet vil indeholde følgende afsnit: Afsnit Initiativ 1. Fokus på innovation ved sport events 2. Tættere kontakt til idræts-iværksættere 3. Idrætten som integreret del af EU s strukturfonde 4. Idrætten som døråbner ved eksportfremstød 5. Dansk idræt som eksportobjekt 6. Meningsfulde aktiveringsforløb i idrætsforeninger og klubber 7. Den professionelle forening 8. Kombinationsstillinger i folkeskolen 9. Eliteatleter i arbejde 10. DIF-idrættens egen økonomi Når vi laver et decideret vækst- og beskæftigelsesudspil, er det som supplement til den daglige udvikling og drift af idrætten. Vi ser et potentiale i at bruge idrætten endnu mere som redskab til at skabe vækst og beskæftigelse. Det gælder lige fra store idrætsevents

5 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 5 FOKUS PÅ INNOVATION VED SPORT EVENTS I forbindelse med den politiske stemmeaftale om dansk idræt blev Regeringen og Folketingets partier enige om at gøre Sport Event Denmark permanent. Samtidig opfordrede partierne bag stemmeaftalen til et øget samarbejde med Erhvervs-og Vækstministeriet om turisme- og vækstpotentiale i afholdelse af store idrætsbegivenheder. I DIF er vi tilfredse med permanentliggørelsen af Sport Event Denmark og opfordringen til et øget samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet. På trods af Danmarks forholdsvis lille geografiske størrelse har Sport Event Denmark i samarbejde med DIF s specialforbund og landets kommuner været i stand til at afholde nogle verdensklasse events. Dette skal vi fortsætte med. Men DIF ser et uforløst vækstpotentiale i forbindelse med afholdelsen af eventen. Internationalt har idrætsorganisationer, eventbureauer, virksomheder og vidensinstitutioner haft gode resultater med eventbaseret innovation. Også på dansk grund har vi haft erfaringer med det EU-støttede projekt, EVINN. Eventbaseret innovation kobler virksomheder til en idrætsbegivenhed ved at bruge den specifikke event som en driver for innovation. Virksomheder kan med en afgrænset tidshorisont få skabt en platform ved eventen for præsentation af deres seneste produkter, teknologier og services. DIF vil i samarbejde med Sport Event Denmark arbejde for, at større idrætsevents bliver en attraktiv platform for virksomheder til at udvikle og præsentere nye teknologier, services og produkter. Dette skal ske i samarbejde med værtsbyerne og specialforbund. Arbejde for, at Sport Event Denmarks strategi indeholder en formålsbeskrivelse om eventbasseret innovation. Indlede dialog med Sport Event Denmark, udvalgte virksomheder, specialforbund og kommuner om eventbaseret innovation. Minimum tre events skal frem mod 2020 have koblet en eller flere virksomheder på den respektive event, der målrettet bruger eventen til at udvikle nye teknologier, produkter eller serviceydelser.

6 6 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL TÆTTERE KONTAKT TIL IDRÆTS-IVÆRKSÆTTERE Regeringen har en målsætning om, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, der har flest vækstiværksættere. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er afgørende for, at der skabes vækst i den private sektor. En vækst, der samtidig også vil gavne beskæftigelsen i Danmark. Inden for idrætten oplever vi mange små og mellemstore virksomheder, der udvikler produkter og services med en tilknytning til en bestemt idrætsgren. Endomondo er vel det bedste eksempel, men virksomheder som Kiggit, Live Manager og Pumodo er også aktører på markedet. Fælles for disse iværksættere er, at idrætten bruges kommercielt og ofte på en social platform. På idrætssiden oplever vi samtidig i takt med den teknologiske udvikling et øget behov for at være først med det nyeste udstyr, teknologi og træningsmetoder. Især blandt eliteatleter, men også blandt almindelige motionister i vores foreninger og klubber. I DIF vil vi gerne tættere på iværksætterne på idrætsområdet, der med deres innovation og vækstpotentiale kan skabe endnu bedre forudsætninger for mere idrætsdeltagelse i Danmark. Vores specialforbund har en know how og en række ønsker, som vækstiværksætterne potentielt kan gøre til kommercielle successer. Det kræver imidlertid, at parterne bliver matchet. Dette vil vi gerne tage ansvar for. DIF vil arbejde for, at de gode idéer, som findes blandt de små og mellemstore virksomheder, bliver parret med de ønsker og behov, som findes blandt specialforbundene og idrætsforeningerne. I samarbejde med Team Danmark, virksomheder og vidensinstitutioner indlede strategiske partnerskaber om, hvordan vi bedst udvikler teknologier, services, produkter, der har potentiale til at få flere danskere til at være idrætsaktive, samtidig med at der kan skabes arbejdspladser i de pågældende virksomheder, som er med i samarbejdet.

7 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 7 IDRÆTTEN SOM INTEGRERET DEL AF EU S STRUKTURFONDE Med Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 blev idrætten en del af EU s kompetenceområde. Og fra har EU for første gang sat midler af til idrætsområdet. Godt 240 mio. kr. vil der årligt være til rådighed til at styrke idrætten i Europa. med de relevante specialforbund samt de professionelle klubbers forening indlede en dialog med Regeringen og de regionale vækstfora om, hvordan de professionelle klubbers potentiale til at være lokale omdrejningspunkter for vækst og beskæftigelse kan udnyttes. Derudover råder EU over strukturfondene, der yder tilskud til projekter med sigte på at skabe regional udvikling (vækst og beskæftigelse) i de enkelte medlemslande. Idrætten er desværre ikke skrevet ind i programmerne for strukturfondene. Dog ser DIF en mulighed for, at vores professionelle klubber inden for fx fodbold og håndbold kan blive en del af EU s strukturfondsmidler, for så vidt angår målet om bl.a. flere vækstvirksomheder og innovative små og mellemstore virksomheder skal have bedre forudsætninger for at skabe vækst og beskæftigelse særligt i udkantsområderne. Professionelle, danske fodbold- og håndboldklubber står typisk stærkt i lokalområdet. De genererer vækst og skaber arbejdspladser, samtidig med at de er samlingspunkt for mange tusinde borgere. På mange måder matcher de den virksomhedsprofil, som Regeringen og de regionale vækstfora vil satse på. DIF vil derfor i samarbejde Konkret har DIF drøftet mulighederne på dette område med Divisionsforeningen for, hvordan de professionelle klubber kan skabe en øget vækst- og beskæftigelsesindsats regionalt. På baggrund af disse drøftelser vil vi sammen drøfte mulige projekter med henholdsvis Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora. Samarbejde med Divisionsforeningerne for fodbold og håndbold med henblik på at indlede samarbejde med klubber og regionale vækstfora om, med hjælp fra EU s strukturfondsmidler, at bidrage til mere vækst og beskæftigelse særligt i udkantsområderne, hvor mange professionelle klubber har deres virksomhed. Arbejde for, at regulering på EU-plan ikke skader professionelle klubbers muligheder for at bidrage til økonomisk vækst og skabe arbejdspladser i Danmark.

8 8 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL IDRÆTTEN SOM DØRÅBNER VED EKSPORTFREMSTØD Regeringen har fokus på at øge Danmarks eksport. I 2013 eksporterede Danmark for over 1000 mia. kr. Omkring arbejdspladser er i dag afledt af eksporten. Senest har handels- og udviklingsministeren lanceret en strategi for den danske eksport, og i foråret 2012 publiceret regeringen en decideret BRIKS strategi, der skal sikre, at der fra dansk side sker en samlet indsats for at øge eksporten til BRIKS landene. Dansk idræt er en god døråbner for danske virksomheder, der ønsker sig adgang til eksportmarkederne. Idræt er et samlingspunkt, hvad enten der er tale om et eksportfremstød, eller en event på dansk grund, der tiltrækker udenlandske virksomheder. Vi mener, at idrætten i denne henseende kan bruges mere strategisk, end tilfældet er i dag. Det skal understreges, at det selvfølgelig er den gensidige interesse mellem danske og udenlandske virksomheder, der i første omgang bibringer til forretningsaftaler mellem landene. Det er imidlertid DIF s holdning, at dansk idræt kan hjælpe regeringen og virksomheder med at vinde fodfæste i forhold til eksportmarkederne ved at skabe en arena for relationsopbygning. Indlede drøftelser med Eksportrådet, Handels- og Udviklingsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Sport One, Sport Event Denmark samt udvalgte virksomheder om fremtidige eksportfremstød på dansk og udenlandsk grund.

9 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 9 DANSK IDRÆT SOM EKSPORTOBJEKT Danmark er aktuelt blandt verdens fem bedste lande, når det gælder om at få befolkningen og særligt børn til at dyrke idræt. Således er 90 % af alle danske børn på et eller andet tidspunkt medlem af en idrætsforening. Men også aktivitetsniveaet blandt teenagere og voksne hører til i den absolutte verdensklasse. Dansk idræts erfaringer og viden i forhold til at få folk til at være fysisk aktive er interessant i forhold til både BRIKS landene og vækstøkonomierne, fordi disse lande oplever en større og større middelklasse, der lever et fysisk inaktivt liv, fordi der ikke eksisterer og ikke er blevet udviklet en infrastruktur for fysisk aktivitet og bevægelse i takt med, at levestandarden i disse befolkninger er steget. I Kina står man således allerede med et eksploderende sundhedsbudget, fordi man har fået en meget stor inaktiv middelklasse, der kæmper med meget dyre livsstilssygdomme. Og at idrætten kan være et værdifuldt eksportobjekt, viser følgende erfaringer fra udlandet: England har således indgået kontrakt med Indien om opbygning af infrastruktur for idræt og fysisk aktivitet: Aftalen mellem England og Indien bringer engelske eksperter på områder som idræt i skolen, idrætsudvikling i respektive idrætsgrene samt udvikling af eliteidrætten til Indien, hvor de på stats- og delstatsniveau optræder som konsulenter og rådgivere for de nationale og regionale myndigheder i deres arbejde med at udvikle en infrastruktur for idræt og fysisk aktivitet i Indien, der kan tilgodese behovet for, at den voksende indiske middelklasse får adgang til fysisk aktivitet og bevægelse. Konsulent- og rådgivningsaftalen mellem England og Indien har en værdi på tre milliarder kr. Udvikle konkrete oplæg til eksportydelser, når det gælder idrætsdeltagelse, der kan være baggrund for at Danmarks i fremtiden kan indgå værdifulde konsulent- og rådgivningsaftaler med de mange vækstlande i Asien, Sydamerika og Mellemøsten, hvor man ikke har en infrastruktur for idræt og bevægelse, der kan sikre en fysisk aktiv befolkning. Indlede drøftelser med Udenrigsministeriet, Eksportrådet, Erhvervs- og Vækstministeriet om, hvordan dansk idræt internationale førerposition i forhold til at sikre en idrætsaktiv befolkning kan blive et fremtidigt eksportobjekt for Danmark i takt med, at verdens befolkning bliver mere og mere inaktiv.

10 10 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL MENINGSFULDE AKTIVERINGSFORLØB I IDRÆTSFORENINGER OG KLUBBER I forbindelse med forliget om beskæftigelsesreformen blev Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkepart enige om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. Reformen indeholder bl.a., at ledige skal have en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, mens de står udenfor arbejdsmarkedet. Derudover indeholder reformen også en ambition om at fjerne unødige regler og bureaukrati på beskæftigelsesområdet. For DIF-idrætten er reformen interessant, fordi vi mener, at vores foreninger og klubber kan hjælpe med at skabe meningsfulde aktiveringsforløb for de ledige. Samtidig kan de ledige give et reelt løfte til vores foreninger og klubber. DBU har i samarbejde med Københavns Kommune, Akademikernes A-kasse, Djøf og Würtz Extemp lavet et 13-ugers beskæftigelsesforløb, hvor unge, ledige akademikere får sat teorien på prøve i en lokal idrætsforening/klub. Formålet med forløbet er, at den ledige fra flere sider kan få redskaber og netværk, der kan lede til et arbejde. Omvendt kan den ledige akademiker hjælpe idrætsforeningen eller klubben med udviklingstiltag, der ellers ikke vil være tid til i en travl hverdag båret af frivillige kræfter. Set fra DIF s stol er der tale om en win-win situation, som vi gerne ser udbredt til flere kommuner og flere idrætsgrene. Vi tror på, at vores foreninger og klubber kan være et element i en meningsfuld aktivering. Og vi tror på, at ledige med et teoretisk know-how fra universiteterne kan tilføre merværdi til vores foreninger. I samarbejde med DBU drøfte muligheden for, at mangfoldiggøre konceptet.

11 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 11 DEN PROFESSIONELLE FORENING Den danske befolknings idrætsvaner og mønstre er under forandring. Det viser bl.a. IDANs undersøgelse om danskernes motions og sportsvaner. Heraf fremgår det, at afstanden mellem andelen af idrætsaktive voksne i det hele taget og andelen af foreningsaktive er stigende. Udover de ændrede idrætsvaner og -mønstre er der et stigende fokus på, hvad foreninger og klubber kan og skal bidrage med i et udfordrende marked med kommercielle aktører som konkurrenter. Det skaber et øget pres på idrætsforeningerne, der forventes at kunne levere attraktive og tidsvarende idrætstilbud. Med Den professionelle forening ønsker DIF at undersøge, hvordan vi kan udvikle vores foreningers organisatoriske set-up, så de i højere grad kan matche konkurrencen fra kommercielle aktører i forhold til at skabe bedre muligheder for at få flere medlemmer i forskellige typer af foreninger. Målet for indsatsen skal være på langt sigt at styrke foreningerne klubbernes ledelser, så de kan udvikle mere fleksible idrætstilbud, professionalisere organisation, fokusere mere på medlemmerne som kunder og holde sig up to date på udviklingstendenserne på idrætsmarkedet. Og udnytte potentialet i, at idrætten med den rette foreningsudvikling kan skabe basis for mere idrætsdeltagelse og samtidig også kan skabe nye beskæftigelsesmuligheder. Undersøge muligheden for forskellige modeller for administrative ansættelser i vores foreninger med det formål at tiltrække flere medlemmer til foreningsidrætten. Arbejde for at lette ansættelsesvilkårene i foreningerne i forhold til de krav som offentlige myndigheder stiller på dette område.

12 12 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL KOMBINATIONSSTILLINGER I FOLKESKOLEN Regeringens folkeskolereform indeholder et stort element af idræt og bevægelse. Vores børn skal bevæge sig for at blive sundere, øge indlæringen og opleve glæden ved leg og bevægelse. Folkeskolen gør sig allerede nu erfaringer med at integrere idræt og bevægelse i den daglige skoledag. Det er et arbejde som DIF følger tæt. Vi ved, at vores specialforbund besidder en masse viden, som kan være nyttig i folkeskolernes arbejde. Det samme er tilfældet for specialforbundenes foreninger og klubber. Denne viden skal bringes i spil i folkeskolen. Udfordringen er, hvordan foreninger og klubbers ekspertise når ud til pædagogerne og lærerne i skolen. DIF foreslår, at der bliver oprettet kombinationsstillinger delt mellem kommunerne og idrætten for at få sat viden i spil og lette børnenes overgang mellem skolen og foreningen. I første omgang har DIF igangsat en proces med at etablere partnerskabsaftaler med kommunerne for at bringe foreningslivet tættere på folkeskolen. Det vil være naturligt, at processen omkring oprettelse af kombinationsstillinger foregår i dette regi. Vi tror på, at der er et behov for at øge beskæftigelsen på dette område. Udarbejde koncept for kombinationsstillinger i samarbejde med fx Team Danmark og udvalgte kommuner. Minimum halvdelen af de kommunale partnerskaber skal indeholde kombinationsstillinger med kommunerne og idrætten.

13 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 13 ELITEATLETER I ARBEJDE Idrætten i Danmark skal tage et ansvar for at forberede vores eliteatleter på et liv efter idrætskarrieren. Det kan være en hård oplevelse at stå tilbage efter spotlightet er slukket, og de mange mængder træning og konkurrence skal erstattes af en normal dagligdag. DIF har i samarbejde med Team Danmark, Adecco og Job4player (Spillerforeningernes rådgivningsenhed) etableret Elitesportens Karrierepartnere. Samarbejdet har til hensigt at hjælpe atleter med afklaring af personlige kompetencer og med at finde et konkret job undervejs i eller efter sportskarrieren. Elitesportens Karrierepartnere giver desuden målrettede virksomheder mulighed for at tilknytte vindertyper med attraktive egenskaber. DIF vil sammen med Elitesportens Karrierepartnere arbejde for, at den motivation, viljestyrke og commitment som nuværende og tidligere eliteatleter besidder, sættes i spil på arbejdsmarkedet. Præsentere konceptet for virksomheder i Olympisk Idrætsforum med henblik på at få flere virksomhedspartnere i Elitesportens Karrierepartnere. I samarbejde med Team Danmark arbejde for at udbrede kendskabet til Elitesportens Karrierepartnere blandt vores atleter med henblik på at sikre flere beskæftigede nuværende eller tidligere eliteatleter i det private erhvervsliv.

14 14 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL DIF-IDRÆTTENS EGEN ØKONOMI DIF s indtægter stammer fra overskudsandelen fra Danske Lotterispil/Klasselotteriet samt finansielle indtægter fra fonde og vores kommercielle selskab, Sport One. I 2013 var DIF s indtægter på knap 300 mio. kr. Siden det danske spillemarked blev delvist liberaliseret i 2010 har lotterierne været inde i en negativ udvikling. Fra 2011 til 2013 er der sket et fald i lotteriernes overskud på over fem procent. Denne negative udvikling påvirker udlodningen af tipsmidlerne, så der bliver færre penge til foreningsdanmark. Overskudsmodtagerkredsen forholder sig allerede til, hvordan vi vil imødekomme denne udfordring. Omvendt må idrætten også se på nye finansieringskilder, der gør os bedre rustet til ændringer i vores primære indtægtsgrundlag. Vi kan blive bedre til at indgå part- nerskaber med erhvervslivet, som det fx er tilfældet for den hollandske olympiske komité. Oveni dette har mange af vores idrætter et særdeles attraktivt produkt. I DIF, mener vi, at rettighederne på spil på vores idrætter fortjener en form for kompensation til de respektive specialforbund, der udbyder idrætten. Sammen med de øvrige overskudsmodtagere finde modeller, der sikrer vores indtægtsgrundlag i forhold til udlodningsmidlerne. Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at supplere vores indtægtsgrundlag. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra DIF-idrætten samt eksterne aktører med en bred viden og indsigt i kommercielle forhold på idrættens område.

15 VÆKST- OG BESK ÆF TIGELSESPOLITISK UDSPIL LEDELSES- OG IDRÆ TSPOLITISK SEKRE TARIAT 15

16 16 VÆKST- OG BESK ÆF TIGELSESPOLITISK UDSPIL LEDELSES- OG IDRÆ TSPOLITISK SEKRETARIAT DIF DANMARKS IDRÆ TSFORBUND IDRÆ T TENS HUS BRØNDBY STADION BRØNDBY DESIGN 1508 LAYOUT/TRYK FORMEGON APS

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

DANSK IDRÆT SKAL EKSPORTERES TIL UDLANDET

DANSK IDRÆT SKAL EKSPORTERES TIL UDLANDET ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK IDRÆT SKAL EKSPORTERES TIL UDLANDET DIF-idrætten bidrager til Danmarks BNP med 4,8 milliarder kroner. Det tal kan blive

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Århus 20. januar 2011 Susan Redder Bruun, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL-

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere