Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration"

Transkript

1 Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

2 Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at give folkeskolen et fagligt løft, og reformen indeholder mange nye og ambitiøse tiltag, heriblandt indførelsen af en længere og mere varieret skoledag, ny tid til understøttende undervisning, inddragelse af andre fagligheder i undervisningen mv. En af de største nyskabelser og mest visionære tiltag i reformen er, at alle børn i den danske folkeskole fremover og til gavn for deres læring og trivsel skal have mindst 45 minutters daglig idræt, motion og bevægelse og at alle skoler skal samarbejde med det lokale foreningsliv Landet over arbejder kommunerne og skolerne hårdt på planlægningen af hvordan reformen skal implementeres lokalt. Vi ved, at det er et omfattende arbejde og at der i processen er mange spørgsmål, der skal besvares. Vi ved også at der lokalt er behov for at træde nye veje når visionen for reformen skal realiseres særligt med henblik på at skabe et gensidigt frugtbart samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Fra Idrættens organisationers side vil vi med denne pjece gerne give vores inspiration til, hvordan kommunerne og skolerne landet over griber arbejdet an. Vi håber og tror på, at vi fra idrættens side kan være med til at løfte den danske folkeskole og skabe en varieret og læringsstimulerende skoledag, hvor alle elever er fysisk aktive, dyrker idræt motion og bevægelse og får et endnu bedre kendskab til de mange muligheder i idrætsforeningerne landet over. Niels Nygaard Formand DIF Søren Møller Landsformand DGI

3

4 Overordnet om samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Brobygningen mellem den enkelte folkeskole og foreningslivet er et afgørende element i den nye folkeskolereform. Hver enkelt skole er nu forpligtet til at søge samarbejde med foreningerne, og kommunerne skal sikre, at det sker. Samarbejdet skal nødvendigvis baseres på en gensidig respekt for og anerkendelse af de forskellige kulturer, det frivillige foreningsliv og folkeskolen repræsenterer. DIF og DGI anbefaler, at kommunen påtager sig ansvaret for den indledende koordination for at sikre mødet mellem skoler og foreninger. Der findes flere gode eksempler på, at der i kommunerne er ansat foreningskonsulenter/playmakere, der kan formidle et konstruktivt samarbejde med foreningerne. Hvordan processen konkret gribes an, må besluttes i en dialog mellem skole, forvaltning og foreningsliv i hver enkelt kommune. Under alle omstændigheder skal det sikres, at enkelte foreninger ikke overbebyrdes med henvendelser eller føler sig tvunget ind i et samarbejde. Indledningsvis foreslår DIF og DGI, at hver enkelt kommune skal kortlægge i hvilket omfang der er konflikt mellem eksisterende aktiviteter i idrætsforeningerne og den udvidede skoledag (hvornår har idrætsforeningerne allerede træning indenfor den nye skoletid). De steder, hvor der er konflikt, skal idrætsforeningernes aktiviteter integreres i den udvidede skoledag. Endvidere bør hver enkelt kommune tilvejebringe foreningsoversigter, som muliggør dialogen mellem skoler og foreninger. I udgangspunktet har skolen initiativpligten for samarbejdet. Med udgangspunkt i de pædagogiske planer kan skolen udbyde opgaver til relevante foreninger, og foreningerne kan herefter byde ind alt efter lyst og muligheder. Samarbejdet skal i øvrigt baseres på nogle grundlæggende elementer, som skal gælde for samarbejdet mellem skole og idrætsforening: Samarbejdet skal være et tilbud ikke en forpligtelse for foreningerne Samarbejdet skal kun gælde foreninger som ønsker at bidrage og må ikke tage ressourcer fra foreningernes normale aktiviteter Det skal være nemt for foreningerne at deltage i samarbejdet Det skal være nemt for lærere og skoler at samarbejde med foreningerne Foreningerne skal inddrages tidligt i forløbet Hvis foreningernes trænere og instruktører inddrages i undervisningen eller den understøttende undervisning skal der medfølge finansiering til aflønning af foreningernes instruktører og indkøb materiel, så foreningernes økonomi ikke belastes. Kommunen skal sikre koordination mellem skoler og foreninger og mellem skoleforvaltning og kultur- og fritidsforvaltning. Anbefalinger til modeller for samarbejde DIF og DGI peger på, at det konkrete samarbejde på de enkelte skoler tager udgangspunkt i en eller flere af nedenstående otte modeller: 1. Partnerskabsmodel 2. Profilskolemodel 3. Trænermodel 4. Indsatsmodel 5. Talentmodel 6. Intromodel 7. Karavanemodel 8. Inspirationsmodel Det vil være naturligt, at de forskellige modeller tilpasses de lokale forhold for skolerne og foreningerne ude i kommunerne, men for DIF og DGI er udgangspunktet de otte modeller.

5

6 1. Partnerskabsmodellen I partnerskabsmodellen indgår en eller flere skoler et decideret partnerskab med en forening, der sigter på, at foreningen kan levere idrætsaktiviteter for hele årgange, hvor eksempelvis alle sjetteklasser kommer igennem et bestemt forløb i løbet af en periode. Partnerskabsmodellen er altså mere kontinuerlig end, hvad man kan betegne som almindelige foreningsbesøg. Målsætningerne, rammerne og de gensidige forventninger til skole og forening bør i denne model være nedskrevet i en decideret partnerskabsaftale mellem skolen/kommunen samt foreningen. En aftale der ligeledes sætter rammerne for den kompensation, som foreningen skal modtage for enten at stille trænere, materiel eller faciliteter til rådighed. Der findes ikke mange konkrete eksempler på partnerskabsaftaler mellem skole og forening defineret som i ovenstående. De initiativer, som Svendborg Kommune har taget i forhold til Svendborg modellen, viser dog, at det allerede nu kan lade sig gøre at skabe rum for mere idræt og bevægelse i folkeskolen. Vi ser derfor en partnerskabsmodel, der sigter mod hele årgange som realistisk i en længere skoledag med understøttende undervisning inkluderet. I arbejdet med Partnerskabsmodellen vil det på sigt være hensigtsmæssigt at kommune, skoler og idrætsforeninger samarbejder om deciderede kombinationsansættelser, hvor særligt kompetente trænere ansættes delvis til at forestå træningen i idrætsforeninger og delvis forestå samarbejde om undervisning i skolen. 2. Profilskolemodel Modellen rummer et 1 års udviklingsforløb, hvor en skole skal igennem 6 moduler, hvor der arbejdes med idræt, leg og bevægelse ved hjælp af forskellige temaer. Forløbet afsluttes med, at den pågældende skole udnævnes som skole med en særlig bevægelses- og aktivitetsprofil. Grundfilosofien er at der på skolen skal markant mere bevægelse og fysisk aktivitet ind i hverdagen end før. Det betyder, at alle er nødt til at tage et ejerskab og at alle skal involvere sig. For at blive profilskole er det et krav, at alle lærere, ledelse og pædagoger skal med i modul 1. Det er ligeledes et krav, at der omkring de enkelte temaer, sættes bevægelsesinitiativer i gang på både indskoling, mellemtrin, udskolingen samt skolefritidsordningen. På den måde sikres, at alle såvel voksne som børn, stifter bekendtskab med den store ændring det er, at være en profilskole. Det er de voksne (lærere, pædagoger og ledelse) der er centrale aktører i forløbet, forstået på den måde, at det er de voksne der beslutter, hvilke bevægelsesinitiativer der skal igangsættes samt hvilke værdier og målsætninger, der skal ligge til grund. Det er ligeledes de voksne der via de nye initiativer sikrer, at der genereres bevægelse og aktivitet i skoletiden. Her er alle muligheder åbne. Fx kunne nævnes mere bevægelse ind i fagene, hvor der arbejdes med at integrere bevægelse som en naturlig del af undervisningen, for at fremme læringen. Endelig er de voksne vigtige i forhold til at være gode rollemodeller. 3. Trænermodellen I trænermodellen foregår samarbejdet eller udvekslingen mellem skolen og foreningen mere på individniveau. Samarbejdet mellem skole og forening består i, at en forening kan stille eksempelvis dygtige børnetrænere til rådighed for skolen efter nærmere aftale. Disse trænere indgår herefter som undervisningsassistenter i såvel idrætsundervisningen som i den understøttende undervisning. Et tættere samarbejde mellem skole og foreninger på individniveau vil få den positive effekt for eleverne, at de vil blive undervist i forhold til seneste viden, som eksisterer i forhold til undervisning og træning af børn i forskellige idrætter. Ligeledes har denne model den fordel, at trænerne i idrættens regi er uddannet til at motivere til fysisk aktivitet og bevægelse, mens lærerne i højere grad repræsenterer de pædagogiske kompetencer og erfaringer, som er nødvendig i undervisningen. Som udgangspunkt vil især trænere og instruktører, der har gennemført kurser og uddannelsesforløb i idrættens regi være særligt velegnede til at påtage sig nogle af disse opgaver som undervisningsassistenter i folkeskolen.

7 Konkret vil et samarbejde inden for denne model foregå på den måde, at de foreninger der har kvalificerede børnetrænere kan stille disse trænere/instruktører til rådighed for et samarbejde med skolen i et antal aktivitetstimer. Skolen vil i denne model skulle aftale med foreningen og træneren, hvorledes indsatsen honoreres. 4. Indsatsmodel Der er evidens for, at deltagelse i idræt og fysisk aktivitet kan have en gavnlig effekt i forhold til udvikling af motorisk svage børn, social og kulturel inklusion, overvægtige børn, børn med opmærksomhedsforstyrrelser m.v. I et samarbejde mellem skolen, DIF/DGI og lokale foreninger vil der i mange tilfælde kunne skræddersys særlige indsatser og særlige aktiviteter til disse grupper af børn. DIF og DGI har mange vellykkede erfaringer med projekter, der kan tilpasses lokale forhold. Man kunne f.eks. etablere Skolesport på skolen. Til skolesport kan alle være med, da det tager udgangspunkt i de idrætsusikre og foreningsløse børn. I Skolesport bliver der også uddannet junioridrætsledere. Det er klasses elever, som får en teoretisk og praktisk ballast, der sætter dem i sat i stand til at planlægge, udvikle og igangsætte lege og aktiviteter. Junioridrætslederne kan efterfølgende indgå som ressourcer på skolerne til at sikre de 45 minutters idræt, motion og bevægelse om dagen. 5. Talentmodel Modellen retter fokus på de talenter, der efter idrættens mening får stor glæde af den længere skoledag, hvor der er adgang til den fleksible tilgang, der kan sikre, at talenterne får adgang til træne i deres respektive foreninger om morgenen eller kan bruge en del af undervisningspligten om eftermiddagen til en ekstra træning enten sammen med andre talenter, der er samlet på skolen eller ude i deres forening. hvis fremtidens danske idrætsstjerne skal have bedre mulighed for at kombinere deres store passion for deres idræt men en fornuftig skolegang, der ruster dem til at komme videre i uddannelsessystemet. Den store forskel i forhold til i dag er, at man nu får mulighed for at gøre noget for de allerbedste talenter i samtlige danske kommuner og folkeskoler. 6. Intromodel Skolen tager kontakt til et bredt udsnit af idrætsforeninger i lokalområdet. Foreningerne inviteres til på skift at introducere foreningen og dens aktiviteter over for børnene. 7. Karavanemodel DGI s landsdelsforeninger og DIF s specialforbund har udviklet forskellige former for karavaner. Der er tale om et tilbud om besøg af større eller længere varighed typisk 1-5 dage med mulighed for nye og spændende former for idræt, leg og fysisk aktivitet til børnene. I flere tilfælde kan besøget suppleres med inspirationskursus for skolens lærere. 8. Inspirationsmodel Det er et vigtigt element i intentionerne bag forslaget til folkeskolereform, at fysisk aktivitet skal integreres i alle fag i skolen. Mange foreninger råder over trænere og instruktører, der vil kunne supplere undervisningen i disse fag med sparring, udvikling, ideer og inspiration, ligesom DIF og DGI har udviklet en række koncepter og undervisningsmateriale, der kan tages i brug. Modellen med fokus på de bedste eksisterer allerede i vidt omfang på de idrætsskoler, som er oprettet i de 18 elitekommuner, som Team Danmark har lavet en aftale med. Her har man altså uden en reform fundet plads til den fleksible tilgang, som er nødvendig,

8 Kontakt Modellerne repræsenterer forskellige grader af kompleksitet og formel organisering. Nogle kan etableres ved en direkte kontakt til det lokale foreningsliv. Andre modeller kan med fordel udvikles ved at kontakte DIF s specialforbund eller DGI s landsdelsforeninger. Er man i tvivl kan man kontakte: DGI Katja Bødtger (konsulent) Tlf , Troels Rasmussen (chef for DGI Lab) Tlf , DIF Gitte Minor Petersen (Projektkonsulent) Tlf , Mikkel Nørtoft Magelund (politisk konsulent) Tlf ,

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere