Summary. Tak til Adam Bencard for inspiration og rygstød.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Summary. Tak til Adam Bencard for inspiration og rygstød."

Transkript

1 Summary The main objective of the thesis is to investigate and discuss stress, as a phenomenon, that arises from the intersection between culture, body and disease. In endeavoring to understand the phenomenon we take a multidisciplinary approach that links human, social, and natural science. Founded on a governmentality perspective, we study the culture and body-consciousness of late modern man and examine the dynamics of the neoliberal and borderless labour market, characterised by flexibility, expertise optimisation, outsourced responsibility and the promise of self-realisation. We reach the understanding that this reality creates an extensive strain on the body, and that our culture bears the mark of a divided man, in turn influencing and perpetuating stress. As a response we have developed an alternative frame of reference to the view of humanity that should facilitate a novel approach to addressing the issues of stress. To this end we link post-structuralism with phenomenologist and embodiment theorists. In addition, we conducted a qualitative study of a stress-treatment center, where treatment is grounded in a view of human nature similar to our holistic composed theory. This revealed insights into possible ways in which our theory could be incorporated into the work on and against stress. Tak til Adam Bencard for inspiration og rygstød. 1

2 Eller vandfaldet eller musik, man hører dybt i sig, Til den høres ej, men man er selv musikken Så længe musikken varer. Dette er vink og kun gisninger, Vink, efterfulgt af gisninger; og resten er Bøn, regler, disciplin, tanke og handling. Hint vink halvt gættet, hin gave halvt forstået, er Inkarnationen T.S. Eliot 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 PROBLEMFELT... 9 PROBLEMFORMULERING METODE Rapportens præmisser Specialerapportens genealogi en læsevejledning Metodisk og videnskabsteoretisk klinkevals Stress en specificering DEKONSTRUKTION AF STRESS GOVERNMENTALITET KULTIVERINGEN AF MENNESKET FOUCAULTS TOMME MENNESKE Discursus Diskurs og materialitet? MELLEM TEKST OG MATERIALITET Magten over biologien Foucaults dualistiske vandmærke Den åndelige strømning Sproget er værens hus PSY - SUBJEKTIVITETSEKSPERTISEN Psykologiens kanvas Psyken som drift Den betingede psyke Psyken som computer Psyken som sprog Reaktion - modreaktion Psykologiens rettesnore SAMMENFATNING DEN NY ARBEJDSETIK DEN NEOLIBERALE PRODUKTIVKRAFT Den avancerede neoliberale stat DET DANSKE ARBEJDSMARKED EN NEOLIBERAL KONSTRUKTION Overstatsligt krav om fleksibilitet

4 Individualismus Forlangendet om fleksibilitet Den imperative selvrealisering KONSEKVENSERNE AF DEN NY ARBEJDSETIK Ledelse af selvledelse Arbejdstidsmæssig fleksibilitet Overvågning Kompetenceudvikling Presset på den præsterende krop en sammenfatning DEN PERFORMENDE KROP DEN DANSKE STRESSINDSATS FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF STRESS I DANMARK (SIF 2007) Den almene lægepraksis DET OFFENTLIGE ØJE PÅ STRESS Stress Magasinerne DET PRIVATE ØJE PÅ STRESS Interesseorganisationer og fagforeninger DE KOMMERCIELLE AKTØRER DELKONKLUSION Kommunikation og psykologi Kroppen i indsatserne Avler stressindsatser stress? Status quo DEN TREDJE VEJ KROPPENS HEMMELIGHEDER KROPPENS ÅBENHED KULTUR OG NATUR EN HYBRID KROPPEN VENDT PÅ HOVEDET DEN INDRE FILM OG VORES REPRÆSENTATION AF VERDEN GESTEN VORES SPROGLIGE BILLEDER KROPPEN FØLER OG ERINDRER SIG ÅNDEN I MASKINEN DET HYBRIDE SELV EN SAMMENFATNING

5 MATERIALITETSDISKURSEN EN OPSAMLING OG DISKUSSION EMPIRI OG ANALYSE POSTKONSTRUKTIONISTISK ONTO-EPISTEM-OLOGI KALMIA NÅR SAMTALER IKKE ER NOK (INDSAMLING AF EMPIRI) Body Awareness Therapy Mindfulness Den subjektive deltagelse Interviewspørgsmål og temaer ANALYSESTRATEGI OG BEGREBSAPPARATUR ANALYSE ANALYTISKE OVERVEJELSER ACCEPT AF RESIGNATIONEN Forløsningen Performans og utilstrækkelighed Grænseløshed Selvkritik Privatlivet og bagagen Ømhed og omsorg MODSTAND OG FORANDRING Nødværge Den fraværende krop Genopbyggende og præventive redskaber DEN KALMIANSKE BALANCEKUNST EN DISKUSSION Modmagtsteknik Homo duplex Terapeutisering Kendskab til arbejdsmarkedet Retlig modmagt Opfølgning Disponeret for stress? PERSPEKTIVERENDE DISKUSSION PSY OG DEN MODERNE PERVERSION PERFORMATIVITET OG MODMAGT DEN TREDJE VEJ OG SOCIALE PATOLOGIER

6 DET FØLENDE PARADIGME STRESSCENTRE KONKLUSION LITTERATURLISTE

7 Indledning Danskerne er blandt de lykkeligste folkefærd på jorden. Det konkluderer sociolog Peter Gundelach i sit værk Danskernes særpræg fra 2004, der bygger på en undersøgelse af forskellige befolkningers værdier i 33 europæiske lande. Danskernes lyksalighed skyldes ifølge Gundelach hovedsagligt tillid til de offentlige institutioner, det sociale sikkerhedsnet og arbejdstilfredshed (Gundelach 2004). Siden da har flere internationale undersøgelser foretaget af blandt andet Social Science Research Center Berlin i og Cambridge universitet i bakket op om denne tese. De opløftende studier af livet i Danmark gør sig stadig gældende, og nyere undersøgelser fra 2008 viser, at danskerne især finder lykken i deres arbejdsliv og den professionelle del af tilværelsen 3. Hvis man imidlertid ser nærmere på arbejdsmiljøundersøgelser, opgørelser over sygefravær og arbejdsrelaterede sygdomme, tegner der sig et ganske andet paradoksalt og pessimistisk billede. Ifølge undersøgelser foretaget af en række forskningsinstitutioner, der sætter fokus på arbejdsmiljø, rummer det moderne arbejdsliv en skyggeside, hvor stadigt flere ansatte knækker sammen på grund af overbelastninger og stress. Som det fremgår af tal fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), lider mellem og danskere af alvorlig stress (Geisling 2008). Stress afspejler sig også i sygefraværsstatistikkerne, der viser, at danskere på en ganske almindelig decemberdag i 2009 vælger at blive hjemme frem for at tage på arbejde på grund af stress. Det svarer til godt og vel hver fjerde sygemelding. Stress fører til en million sygefraværsdage, førtidspensionister, hospitalsindlæggelser og en halv million henvendelser i almen lægepraksis hvert år i Danmark, og det koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedagpenge, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsenet (ibid.). Stress er altså ikke blot et problem for arbejdspladserne, men må efterhånden anerkendes som et alvorligt folkesundhedsproblem, der truer samfundsøkonomien. I forlængelse af disse alarmerende tal forudser forskningsinstitutionerne en opadgående stresskurve, og bekymringen deles af verdenssundhedsorganisationen WHO, der skønner, at stress bliver en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020 (A4, ). Som naturlig følge af denne alarmerende udvikling har stress fået bevågenhed fra både politisk hold, på virksomhedsniveau og fra den menige mand og kvinde i arbejdslivet. Indsatsen mod stress intensiveredes allerede fra 2004 ved, at de danske sikkerheds- og medarbejderudvalg, efter Europæiske 1 Link 1. 2 Link 2. 3 Undersøgelserne af europæernes tilfredshed fra 2008 er foretaget af Kairos Institute og Dublin Institute. 7

8 anbefalinger 4, indgik en aftale, som pålagde dem at udfærdige en række retningslinjer til de danske virksomheder, der hører under de statslige og regionale 5 /kommunale parter. Disse retningslinjer skulle hjælpe arbejdspladserne med at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til stress ved at udarbejde lokale stresspolitikker. I forbindelse hermed bidrog Det Personale Politiske Forum i 2005 med fire inspirationskataloger Stress Magasinerne, som netop havde til hensigt at vejlede om stress og stresspolitikker. 6 Ud over disse tiltag blev en række forskningsinstitutioner så som SIF og NFA bedt om at analysere stressfænomenets mulige årsagssammenhænge og fremlægge eventuelle løsningsforslag på det eskalerende samfundsproblem. Både SIF og NFA fik dermed til opgave at afdække forholdene for psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og stress i arbejdslivet, og i 2007 forelå den første rapport fra SIF, der alene havde til formål at klarlægge stressindsatsen på dansk grund (SIF 2007). NFA førte sideløbende hermed lignende undersøgelser, der har resulteret i en større kampagne Fra stress til trivsel, som i skrivende stund formidles via tv-reklamer såvel som gennem internettet og reklamesøjler i byrummet. 7 De offentlig instanser forsøger således på flere måder at komme stressen til livs, og de forfølges desuden af et voksende udbud af kommercielle aktører, så som stresscoaches og diverse konsulenthuse specialiseret i psykisk arbejdsmiljø 8. Disse eksperter vejleder både offentlige og private virksomheder i stressforebyggende tiltag, der omhandler interne omlægninger så som arbejdsprocesser, sundere mad i kantinerne, fitnessmedlemskaber og konkrete stresskurser. Ydermere bistår de med behandling af allerede stressramte ansatte. Den danske stressindsats, der både inkluderer forebyggelse og behandling, er gennem de seneste 10 år betydeligt intensiveret. Men til trods for de mange ressourcer, der er anvendt til forebyggelse, viser en rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), at stressudviklingen eskalerer 9. Og på samme led synes behandlingen af stressramte at være utilstrækkelig, hvilket dokumenteres i en aktuel undersøgelse, der viser, at to ud af tre medarbejdere, der vender tilbage fra en stresssygemelding, ofte ikke får det bedre (Ritzau, ). Vi kan hermed pege på, at der tydeligvis er noget galt i den danske stressindsats, og at nogle væsentlige faktorer forbundet med udviklingen af stress derfor må være overset. I daglig tale kan ordet stress ikke siges at være ukendt, og mange anvender det som synonym for travlhed. Men den stress, der nedbryder mennesker omkring os, er ikke en almindelig træthed som 4 'Draft framework agreement on work-related stress' er indgået mellem UNICE, CEEP og ETUC den 8. oktober Indsatsen skulle på daværende tidspunkt ikke forvaltes af danske regioner, men koordineres i amtsligt regi. 6 Link 3. 7 Link 4. 8 Center for stress og trivsel, Attractor, Macmann Berg og Matzau Erhvervspsykologer kan nævnes som eksempler herpå. 9 Link 5. 8

9 følge af for mange planer. En stressreaktion er ifølge læge og stressforsker Bo Netterstrøm naturlig og nødvendig (Netterstrøm 2007, 19). Det er en fysisk reaktion, hvor kroppen udskiller en mængde præstationsfremmende hormoner, så det enkelte menneske på denne måde får tilført ekstra kræfter og energi. Denne naturlige reaktionsevne er både nødvendig og ufarlig i dagligdagens små portioner, men overproduktionen af stresshormoner skal reduceres inden for relativt kort tid, ellers vil denne tilstand udvikle sig til kronisk og alvorlig stress, der forårsager skader på kroppens organer samt immunforsvar (Netterstrøm 2007, 22). Den alvorlige kroniske stresstilstand har ifølge Netterstrøm et utal af symptomer i forskellige sværhedsgrader, blandt andet søvnløshed, svimmelhed, diarre, hovedpine, mavesmerter, nedsat potens og libido, indre uro, hukommelses- og koncentrationsbesvær, træthed og ulyst m.m.(netterstrøm 2007, 27). Disse symptomer fungerer som kroppens advarselssignaler, og de vil altid opstå i forbindelse med en længerevarende stressreaktion. Det vil sige, at processen fra velbefindende til ramt af underskud, overbelastning og udbrændthed ikke sker fra den ene dag til den anden og ikke uden, at kroppen har sendt alarmerende signaler. Derfor kan det undre, når man gang på gang hører historier om granvoksne, veluddannede mænd og kvinder, der pludselig falder om i deres kontorer som var de ramt af en hjerneblødning. Eller når man læser, at danskere hvert år dør af stress (Geisling 2008). Har de ikke mærket disse symptomer? Eller har de overhørt og underkendt dem? Det er på mange måder paradoksalt, at stressen på en og samme tid udsender en række faresignaler og alligevel nedlægger så mange danskere som lyn fra en klar himmel. Problemfelt Vi har nu iagttaget tre interessante og påtrængende paradoksale problemstillinger, der relaterer sig til den danske stressproblematik: 1. Danskerne er ifølge diverse undersøgelser lykkelige og særligt på grund af arbejdstilfredshed, men alligevel har vi over en kvart million kronisk stressramte. 2. Der investeres intensivt i stressforebyggelse og behandling, men kurven af kronisk stressramte stiger, og behandlingen har tilsyneladende ikke en mærkbar effekt. 3. Stress medfører en række symptomer, der viser sig fra den tidlige stressreaktion til den alvorlige kroniske stresstilstand. Alligevel overhører og underkender mange dens faresignaler. Disse problematikker foranlediger en række interessante spørgsmål. Som udgangspunkt finder vi det centralt at rejse det overordnede spørgsmål om, hvad der mon kan være på spil, når arbejdsdygtige danskere dagligt rammes af en overbelastningsreaktion - hvad er det i arbejdslivet, der fører til problemet? Igennem de seneste 30 år, har arbejdsmarkedet gennemgået en rivende udvikling, 9

10 hvor man fra både politisk og organisatorisk hold har lagt kræfter og ressourcer i en gennemgribende optimering af erhvervslivets globale konkurrencedygtighed. Det har bl.a. fået den konsekvens, at virksomhederne er blevet indrettet mere fleksibelt og nu satser intensivt på forbedringer af de ansattes faglighed og effektivitet. Fleksibiliteten indebærer, at arbejdsgivere lettere kan tilpasse virksomhedens produktion i henhold til kunders efterspørgsel, og at arbejdstagere kan afstemme arbejdets og privatlivets aktiviteter. Virksomhederne satser desuden på forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø og personalepleje, og principper inden for Human Resource Management er blevet en afgørende del af ledelsesstrategien. Alligevel bliver stadigt flere ansatte ramt af stress, og der må derfor være nogle oversete faktorer på spil, der afstedkommer en særlig form for overbelastning. For at komme dybere ind i denne problemstilling har vi derfor formuleret følgende problemformulering: Problemformulering Hvordan kan underkendelsen af stressens faresignaler begrundes, og hvilken betydning har nye fleksible arbejdsindretninger og senmoderne arbejdsideologiske tendenser for udviklingen af arbejdsbetinget stress? Metode I dette afsnit følger en gennemgang af, hvordan vi ønsker at besvare vores problemformulering. Vi vil desuden skitsere, hvordan vi har struktureret og behandlet rapportens problemstilling. Som det fremgår af problemformuleringen, ønsker vi både at stille skarpt på en række praktiske indretninger i arbejdslivet og en særlig arbejdskultur, der fungerer som arnested for den arbejdsbetingede stress. Det forudsætter en optik, der kan favne og begrebsliggøre den form for organisering og styring af produktivkraften, der finder sted i moderne virksomheder. Det kræver desuden en forståelse af den etik eller mentalitet, der driver de arbejdende danskere, og som på samme tid får dem til at underkende eller overhøre stressens faresignaler. Det er en vanskelig og omfattende problemstilling, der stiller krav til både den teoretiske optik og den metodiske fremgangsmåde. Det er derfor af afgørende betydning, at undersøgelsen bygger på en overskuelig struktur og gennemsigtighed, 10

11 der giver læseren overblik og mulighed for at gå vores resultater efter i sømmene. For at få hånd om denne udfordring har vi valgt at gøre brug af nogle særlige retningslinjer for vores arbejde, og i den forbindelse har vi hentet inspiration hos den svenske sociolog Thomas Brante, der har udarbejdet en række grundpræmisser for sociologisk og socialpsykologisk arbejde (Brante 2000). Rapportens præmisser Brantes metodiske fremgangsmåde søger at imødekomme en række grundlæggende problemer ved moderne samfundsvidenskabelig forskning, som han mener generelt er for utilstrækkelig og ufleksibel, hvis man skal øjensynliggøre de komplekse mekanismer, der gør sig gældende i det sociale (arbejdsliv eller liv i al almindelighed?). Han fremlægger derfor en række metodiske dessiner, der kan bidrage til det grundlæggende krav om gennemsigtighed og validitet: En teoretisk sammensætning bør skæve til mange og forskelligartede optikker og må ikke forfalde til fastlåste og rigide perspektiver. Det er afgørende for sociologiens anvendelighed, at den kontinuerligt tilpasser sin begrebsliggørelse af nye sociale og samfundsmæssige udviklinger og ikke mindst måder at tænke og forstå verden på. Den teoretiske optik bør være mangefacetteret og pluralistisk, så den favner den omfattende udfordring ved at arbejde med et senmoderne fragmenteret subjekt/individ/selv. Arbejdet bliver på denne led let eklektisk, hvilket fordrer en ad hoc metodisk og videnskabsteoretisk stillingstagen og diskussion. I den forbindelse er det vigtigt at have øje for fælles teoretiske berøringsflader og endnu vigtigere at diskutere og problematisere de punkter, hvor perspektiverne adskiller sig fra hinanden. Som det vil fremgå af den senere behandling, er det netop i brydningsfladerne mellem forskellige former for tænkning, at nye og interessante perspektiver bliver til. Undersøgelsen bør bygge på aktuelle og relevante problemstillinger. Det konkrete emne bør derfor tage afsæt i de facto gældende problematikker, herunder sociale og politiske emner. Fremgangsmåde og formulering skal være forståelig og brugbar, så analyserne kan udgøre en anvendelig position i den videre vidensdannelse på området Specialerapportens genealogi en læsevejledning I overensstemmelse med Brantes retningslinjer og i henhold til specialeemnets mange iboende problemstillinger ønsker vi at sammensætte en optik, som kan redegøre for de mest centrale dynamikker i det senmoderne arbejdsliv, der på flere niveauer fører til fænomenet arbejdsbetinget stress. Vi har derfor som udgangspunkt valgt at gøre brug af et governmentality-perspektiv, der trækker 11

12 på arven fra den franske tænker Michel Foucault ( ), hvis dekonstruktionistiske metode ikke blot kan bruges til at afdække de gældende indretninger og styringsteknologier i arbejdslivet, men også skitsere de strømninger, der gennem tiden har ført til en særlig neoliberal arbejdsideologi og -kultur. Dekonstruktion af stress - Forud for en mere grundig analyse af dynamikkerne i det danske arbejdsliv ønsker vi at skitsere, hvordan underkendelsen af stressens faresignaler finder sin styrke i et særligt menneskesyn - en idé om, hvad vi er og kan som mennesker - der har rødder i en årtusind lang filosofisk og idéhistorisk overlevering. Dette menneskesyn knytter an til en dualistisk videnstradition, hvor menneskets erkendelsesmæssige formåen siden oldtidens grækere er blevet gransket og vurderet som det primære ved den menneskelige eksistens. Som en konsekvens heraf er kroppen blevet henvist til en position som en instrumentel og mekanisk anordning, der tjener psykens instruktioner. I forlængelse af den dualistiske videnstradition har en særlig lingvistisk drejning med fokus på sprog og kulturens betydning for identitetsdannelse inden for humaniora, humanvidenskaben og samfundsvidenskaben gjort mennesket til en sprogafhængig konstruktion og har vanskeliggjort et videnskabeligt arbejde med en sansende, følende og levende krop. Det sproglige fokus i disse fagdiscipliner fastholder et menneskesyn, hvor man går til hovedet og gennem sproget, når man ønsker at forstå og behandle sociale problemstillinger. Vi ønsker i den forbindelse at problematisere denne fremgangsmåde i henhold til stressproblematikken, der som udgangspunkt er både et kulturelt og kropsligt fænomen. Sideløbende og som en konsekvens af ovenstående udviklingsforløb er der med hjælp fra den psykologiske fagdisciplins indlemmelse i arbejdslivet opstået en performanskultur, hvis parole om selvaktualisering og dygtiggørelse fører til en særlig arbejdsiver i det senmoderne arbejde. Vi vil i den forbindelse anvende den governmentale optik til at beskrive fremkomstbetingelserne for et performativt paradigme, der beror på en gennemgribende disciplinering af kroppens kapacitet og ydeevne, og som i dag fører til en stadig større overbelastning af den menneskelige organisme. Den ny arbejdsetik Det danske arbejdsliv er sammensat af en lang række brancher og produktionskoncepter, der på forskellig vis danner rammebetingelserne for de ansattes arbejdsliv. Det er derfor en omfattende opgave at afdække de mange arbejdsindretninger og kulturelle forhold, der kan tænkes at føre til stress. Vi ønsker derfor ikke at foretage en udtømmende skitsering af disse omstændigheder, men vil i stedet beskæftige os med en række mere overordnede neoliberale indretninger og styringsrationaler, der kendetegner det aktuelle arbejdsliv. I den forbindelse vil vi fokusere på den stadigt mere fleksible indretning af arbejdslivet, der finder sted i alle brancheformer og erhverv, og som på flere niveauer fører til en grænseløs arbejdskultur. Denne grænseløshed baserer sig 12

13 på en høj grad af ansvarsudlicitering og arbejdstidsmæssig fleksibilitet, der til sammen skaber nogle flydende rammer mellem arbejds- og privatliv og kræver en avanceret evne til at organisere de daglige gøremål. Med vores governmentality-optik ønsker vi at redegøre for, hvordan nye og mere usynlige styringsteknologier og magtstrukturer i form af forventninger og krav om fleksibilitet og læring taler sammen med normen om selvrealisering og performans. Vi vil ved hjælp af en genealogisk metode belyse en række samfundsmæssige og sociale transformationsprocesser, der gennem de seneste år har ført til en grænseløs performanskultur og diskutere, hvordan denne udvikling i samspil med nye arbejdsindretninger har ført til et stigende arbejdspres og dermed til den gældende stressproblematik. Den danske stressindsats Efter granskningen af de dynamikker i det danske arbejdsliv, der lægger et stigende pres på den senmoderne arbejdstager, vil vi se nærmere på en række af de indsatser, der ydes i forhold til stressproblematikken på arbejdspladserne. I den forbindelse ønsker vi at anlægge en særlig kritisk angrebsvinkel, der kan identificere de problemer, som kuldsejler den aktuelle indsats. I den forbindelse vil vi især stille spørgsmål til indsatsernes faglige fundament og anvendelighed. Den Tredje Vej - Med afsæt i vores kritik af den danske stressindsats ønsker vi at arbejde videre med et perspektiv, der kan imødekomme de problemer, der gør sig gældende i ydelsen på stressområdet. I den forbindelse tager vi udgangspunkt i en samkøring af den governmentale kropsforståelse og den fænomenologiske for at nærme os en optik, der integrerer krop og psyke i en sammensat organisme - en såkaldt hybridforståelse. På denne led vil vi udvide Foucaults passive og receptive "diskursive/sproglige menneske" ved at inddrage Maurice Merleau-Pontys fænomenologiske teori om den levede krop og ved at kombinere denne med embodiment-teoriens sammensatte og organiske kropsforståelse. Som det vil fremgå kræver forståelsen og behandlingen af stress en optik, der åbner op for en samkøring af humaniora og naturvidenskab, som kan forklare, hvordan kultur kan blive til sygdom Specialerapporten arbejder på denne måde i retning af en såkaldt postkonstruktionistisk menneskeforståelse, hvori kroppen tildeles agens og stemme. Empiri og analyse - For at arbejde videre med hybridperspektivet fra Den Tredje Vej har vi inddraget en empirisk undersøgelse af en ny og alternativ stressbehandlingsmetode, der opererer med en organisk kropsforståelse. Stresscentret Kalmias behandlingen af kroniske stresspatienter henvender sig til mennesket som et samlet hele; som en organisme, hvor hverken kroppen eller psyken prioriteres, men ligestilles og samtænkes. Vi har derfor fulgt et behandlingsforløb med kroniske stresspatienter og har ved hjælp af interview af både behandlere og patienter samt deltagende observation fået analyseret denne fremgangsmåde. Vi har desuden foretaget en række ekspertinterview gennem hele skriveprocessen og har talt med overlæge i arbejdsmedicin Bo Netterstrøm, Etnolog Kirsten Marie 13

14 Bovbjerg, ph.d. forsker Charlotte Palludan, ph.d. forsker Adam Bencard og Folketingskandidat for Venstre Anne Ehrenreich. Diskussion Vi diskuterer i dette kapitel en række centrale iagttagelser, som vi har gjort os gennem specialrapporten. Vi samler op på analysen og perspektiverer dens resultater i en diskussion om danskernes forhold til stress. Vi fremskriver med hjælp fra vores gennemarbejdede hybridoptik et alternativ til den aktuelle stressindsats og diskuterer desuden, hvordan dette alternativ kan bringes i anvendelse i forhold til andre livsstilssygdomme end stress. Metodisk og videnskabsteoretisk klinkevals Som det på nuværende tidspunkt gerne skulle fremgå, rummer vores anvendelse af Foucaults tænkning et paradoksalt problem. På den ene side anvender vi hans metode til at dechifrere de vidensregimer, der ligger til grund for det dualistiske menneskesyn og den grænseløse arbejdskultur, og på den anden side kritiserer vi indgående den lingvistiske tradition, som Foucault i allerhøjeste grad selv tilhører. Men denne kritik åbner for en udvidelse af governmentality-tanken, hvor kultur og kropslighed forenes. Man kan sige, at vi med Foucault åbner feltet og kommer halvvejs i behandlingen af vores problemstilling, og at vi med fænomenologien og embodiment-teorien kommer resten af vejen. Sammenkoblingen af disse perspektiver kræver imidlertid en større metodisk klinkevals, som vi vil redegøre for løbende gennem rapporten. Vi benytter os gennemgående af en kvalitativ forskningsmetode, hvor vi med en række eksempler vil tegne konturerne af et større billede. Denne fremgangsmåde forlanger, at vi gennem hele rapporten forholder os kritisk til de resultater vi fremlægger. Denne løbende kritiske diskussion af vores iagttagelser er en grundpræmis for vores arbejde. Stressfænomenet er som nævnt mangefacetteret, og en forståelse af dets kompleksitet forudsætter en grundig indføring i en række kulturelle og økonomiske forhold. Forståelsen af stress som sygdom er desuden en relativ størrelse og defineres på utallige måder afhængig af fagligt og politisk ståsted. Vi ønsker derfor kort at konkretisere vores forståelse af stressbegrebet. Stress en specificering Alle taler om stress - den moderne epidemi, som har angrebet den vestlige verdens arbejds- og ydeevne. Stressudbredelsens omfang vækker i stigende grad bekymring på arbejdspladserne og på Christiansborg, hvorfor man i virksomhederne og fra politisk hold har iværksat en lang række initiativer og kampagner, der skal bremse den uheldige udvikling. De fleste danskere har et nært og personligt forhold til stress og 14

15 har på egen krop stiftet bekendtskab med fænomenet. Stressbegrebet er af samme årsag blevet en integreret del af hverdagssproget og betegner hovedsagligt alle tilstande, hvor mennesker oplever et opskruet og hektisk tempo. Men når man ser nærmere på den videnskabelige definition af begrebet og undersøger vidensgrundlaget bag diagnosen, må man konstatere, at stress vanskeligt lader sig entydigt definere. Vi har med afsæt i vores problemstilling forsøgt at sætte os ind i stressproblematikken og i den forbindelse fundet frem til fire forhold, vi mener, man skal være særlig opmærksom på, hvis man ønsker at nærme sig en forståelse af fænomenet; 1. Det enkelte menneskes stressoplevelse og symptomer er subjektive og ikke målbare. Hvert menneske oplever stress vidt forskelligt, og symptomerne på tilstanden tager sig ofte forskelligt ud. Derudover er årsagerne til stress ligeledes subjektive og kan skyldes mange forhold i tilværelsen. I flere tilfælde er fænomenet arbejdsrelateret, men det kan lige såvel være forårsaget af omstændigheder i privatlivet eller som følge af en sammenblanding af arbejdsmæssige og private forhold 10. Det har desuden vist sig, at hvad, der fører til stress for ét menneske, kan være motiverende for et andet, og derfor er det vanskeligt at fremlægge generelle årsagsforklaringer på stress. 2. Fagdiscipliner som psykologien, psykiatrien og lægevidenskaben, der forsøger at forstå og behandle stress, har de sidste 10 år forsøgt at formulere en forståelse af årsagerne til problemet og tilrettelægge effektive behandlingstilbud. Men når man ser nærmere på markedet for stressforebyggelse og - behandling, må man erfare, at den samlede indsats synes uensartet og forvirrende. De mange tilgange bygger på forskellige videnskabelige traditioner og anvendes ofte efter forgodtbefindende i et eklektisk sammensurium af kommercielle og semividenskabelige aktører. Dette underbygges af David Wainwrights og Michael Calnans undersøgelser af arbejdsbetinget stress i værket Work stress the making of a modern epidemic fra 2008, der viser, hvordan markedet for behandling af stress er blevet både ukvalificeret og ineffektivt. 3. Med poststrukturalistiske briller kan det synes relevant at diskutere, hvorvidt årsagerne til stress skal findes i en slags placeboeffekt, der er fremprovokeret at det stadigt større og selvforstærkende fokus på problemet samt den lægefaglige anerkendelse af stress som sygdom. Vi ønsker dog ikke i nærværende specialerapport at forholde os indgående til denne problematik, men i stedet arbejde med de sociostrukturelle forhold, der belaster de arbejdende danskere. 4. De forebyggende og behandlende tiltag er indhyllet i politiske interesser, som på flere måder tilgodeser virksomhedernes og samfundsøkonomiens interesserer. 10 Uddybende beskrivelser på dette findes i Analyse-kapitlet. 15

Et særligt terapirum

Et særligt terapirum Et særligt terapirum muligheder for deltagelse og forandring i gruppeorienteret haveterapi Indholdsfortegnelse Del 1 INDLEDNING...7 Indledning...7 Problemfelt...8 Problemformulering...9 Metode...9 Metodologi...

Læs mere

Coaching i arbejdslivet

Coaching i arbejdslivet Coaching i arbejdslivet - Fagbevægelsen mellem frihed, styring og dannelse Speciale af Christen Artagnan Sørensen Vejleder: Kaare Bjørn Thomsen Forvaltning (Velfærdsanalyse) Institut for Samfund og Globalisering

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Mindfulness meditation En langsigtet strategi i en kortsigtet verden

Mindfulness meditation En langsigtet strategi i en kortsigtet verden Mindfulness meditation Projektrapport på Bachelormodul Tværvidenskabelige studier i sundhedsfremme og sundhedsstrategier Efteråret 2007 Af: Charlotte Bech Lau, Nina Sommer, Signe Due Sommerset, Krestine

Læs mere

Mindfulness meditation En langsigtet strategi i en kortsigtet verden

Mindfulness meditation En langsigtet strategi i en kortsigtet verden Projektrapport på Bachelormodul Tværvidenskabelige studier i sundhedsfremme og sundhedsstrategier Efteråret 2007 Roskilde Universitetscenter Af: Charlotte Bech Lau, Nina Sommer, Signe Due Sommerset, Krestine

Læs mere

STRESS I ET LYKKELAND

STRESS I ET LYKKELAND STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk fremstilling af begrebet stress Anne Rosborg Wegener Kandidat speciale Kommunikation Juli 2009 Vejleder: Søren Lindhardt 1 STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk

Læs mere

Et Euforiserende Paradoks

Et Euforiserende Paradoks Et Euforiserende Paradoks An Intoxicating Paradox En genealogisk analyse af statens narkotikapolitiske diskurs og de dilemmaer den fører til. Copenhagen Business School, 2013 Institut for Ledelse, Politik

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT...

1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT... Indholdsfortegnelse 1. PROJEKTBESKRIVELSE OG MOTIVATION... 2 2. PROBLEMFELT... 3 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE... 6 3.1 PROJEKTDESIGN... 7 3.2 POSITIONERING... 8 3.3 AFGRÆNSNING... 9 3.4 EMPIRISKE

Læs mere

Indsattes identitetsarbejde i Det Kognitive Færdighedsprogram -

Indsattes identitetsarbejde i Det Kognitive Færdighedsprogram - DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Indsattes identitetsarbejde i Det Kognitive Færdighedsprogram - En undersøgelse af institutionelle identiteter i konteksten af Det Kognitive Færdighedsprogram

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL

ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL - Et kvalitativt studie af trivsel blandt danske iværksættere af Louise Linnea Kron Virksomhedsstudier, CBIT Roskilde Universitet Afleveret: 28. April 2015 Antal anslag: 180127

Læs mere

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen.

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen. Bachelorprojekt Afleveringsdato: 13. juni 2014 Af: Anatoli Kanev Vejleder: Benedicta Pecseli Antal anslag: 69.475 Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

At få brudt koden - at få lært noden

At få brudt koden - at få lært noden At få brudt koden - at få lært noden En kvalitativ undersøgelse af gruppebaseret patientuddannelse til borgere med type 2 diabetes Specialeafhandling ved Sundhedsfremme og sundhedsstrategier på Roskilde

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Tv-overvågning i udsatte boligområder

Tv-overvågning i udsatte boligområder Tv-overvågning i udsatte boligområder Samfundsvidenskabelig basisstudie. 2. semester. Hus 20.2. 2012. Roskilde Universitet Gruppe 19: Rikke Krag Christensen, Trine Langkjær Rasmussen, Tobias Christian

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

Mødet mellem patient og sundhedssystem

Mødet mellem patient og sundhedssystem Mødet mellem patient og sundhedssystem - vejen til et vellykket rehabiliteringsforløb? Carina Brøchner Nees Masteropgave, Idræt og Velfærd Institut for Idræt Københavns Universitet Vejleder Laila Ottesen

Læs mere

DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL. En kritisk diskussion af lifecoaching

DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL. En kritisk diskussion af lifecoaching DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL En kritisk diskussion af lifecoaching Marie Katrine Loft & Sidsel Koordt Vognsen Vejleder: Rasmus Willig Socialvidenskab, modul 1 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere