Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser, hvor mange medlemmer der har oplevet, at de selv eller andre er blevet mobbet, hvem der mobber på arbejdspladsen, og om det er særlige grupper af medarbejdere, der især er udsat for mobning. Undersøgelsen blev gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 20. til 26. januar medlemmer svarede på spørgsmålene. Det svarer til en svarprocent på 60,2 procent. Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i flere andre undersøgelser via medlemspanelet. Medlemmerne blev i samme undersøgelse også stillet spørgsmål om efterløn. Resultaterne af denne del af undersøgelsen kan læses i Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen. Undersøgelsens hovedresultater er: 4,5 procent af medlemmerne oplever mobning ugentligt eller dagligt, mens 17,5 procent af de adspurgte medlemmer har oplevet mobning af og til inden for det seneste år. Det svarer til, at 22 procent af medlemmerne har været udsat for mobning inden for det seneste år. Hvert tredje FOA-medlem har været vidne til mobning på arbejdspladsen inden for de sidste 6 måneder. Det gælder i mindre grad medlemmer på det pædagogiske område. Tallene peger på, at FOAs medlemmer kan være mere udsat for mobning end andre danske lønmodtagere. Andelen af medlemmer, som har været udsat for mobning, har ikke ændret sig det seneste halve år. De mest udbredte former for mobning er, at medlemmer fornemmer, at nogen snakker om dem bag deres ryg eller spreder rygter om dem, og at nogle overhører medlemmernes spørgsmål eller forsøg på at komme i kontakt med dem. Det oplever henholdsvis 12 procent og 10 procent af medlemmer mindst 2-3 gange om måneden. Ca. 8 ud af 10 mobbede er ikke alene om problemet. Her er der også andre i medarbejdergruppen eller i ledelsen, der mobbes. For knap 2 ud af 3 af de mobbede medlemmer stod kollegerne for mobningen. 40 procent er blevet udsat for ledermobning og 18 procent er blevet mobbet af klienter/borgerne/patienter. Mobning er mest udbredt på kønsopdelte arbejdspladser. 1

2 Hyppigheden af mobning på arbejdspladsen Figur 1 viser, hvor ofte medlemmerne oplever at blive udsat for mobning på arbejdspladsen. Figur 1: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 1 Fordelt på arbejdsområde Socialpsykiatrien 5% 18% 75% Behandlingspsykiatrien 2 75% Sygehus (somatisk) 18% 75% Handikapinstitution eller lignende 5% 7 Ja, dagligt Dagplejen Ja, ugentligt Daginstitution/SFO eller lignende 8 Ja, månedligt Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 1 Ja, af og til Plejehjem/Plejecenter 19% 7 Nej, aldrig Hjemmeplejen 1 8 Andre arbejdsområder 7 Jeg er ikke i arbejde for tiden 1 7% 15% 6 I alt 16% 78% Antal besvarelser: 1822 Anmærkning: Der foreligger forholdsvis få svar fra handicapinstitutioner (45), behandlingspsykiatrien (45) og medlemmer der ikke er i arbejde for tiden (54), så andelene på disse områder er forbundet med ret stor Af figur 1 fremgår det, at 17,5 procent af de adspurgte medlemmer oplever mobning af og til eller månedligt, mens i alt 4,5 procent oplever mobning ugentligt eller dagligt. Det svarer til, at 22 procent af medlemmerne har været udsat for mobning inden for det seneste år. Formuleringen af spørgsmålet i figur 1 omkring mobningens hyppighed er den, der er anvendt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) undersøgelser omkring mobning på arbejdspladser. Dette spørgsmål er indledt med en skriftlig definition af mobning. 1 Spørgsmålet er indledt med følgende tekst: Det næste spørgsmål handler om, hvor ofte du eventuelt har været udsat for mobning. Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. 2

3 Tabel 1 viser en sammenligning af mobning blandt de adspurgte FOA-medlemmer og befolkningen generelt (NFA tal fra 2004/2005). Tabel 1. Sammenligning af andelen af FOA medlemmer, der oplever mobning på arbejdspladsen og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs generelle tal for mobning på arbejdspladser FOA Befolkning Oplever mobning dagligt/ugentligt 4,5 % 1,6 % Oplever mobning månedligt/af og til 17,5 % 6,7 % Mobbede i alt 22,0 % 8,3 % Antal besvarelser: FOA 1822 besvarelser, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3429 besvarelser (NFA 2009: 24). Af tabel 1 ses, at FOA ligger markant højere end resten af befolkningen i forhold til mobning på arbejdspladsen. Forskellen er stærkt signifikant. Figur 2 viser, hvor ofte medlemmerne oplever at blive udsat for mobning på arbejdspladsen fordelt på køn. Figur 2: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 2 Fordelt på køn % 7 78% Kvinder Mænd I alt 15% 19% 16% Antal besvarelser: 1822 Anmærkning: Der foreligger forholdsvis få svar fra mænd (171), så andelene for mænd er forbundet med 3

4 Af Figur 2 ses det, at mandlige FOA-medlemmer oftere er udsat for mobning på arbejdspladsen sammenlignet med de kvindelige medlemmer. Da kun 171 af de adspurgte er mænd, er fordelingerne for denne gruppe behæftet med Er mobning blandt FOAs medlemmer steget eller faldet? Figur 3 viser hvor mange af de adspurgte medlemmer, der oplever, at de selv bliver mobbet på arbejdspladsen. Spørgsmålet i figur 3 er FOAs standardspørgsmål om mobning i undersøgelser af arbejdsmiljø. 12 procent af medlemmerne oplyser på dette spørgsmål i undersøgelsen, at de personligt har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for det sidste år. Den seneste måling blandt FOAs medlemmer af mobning på arbejdspladsen (juni 2010) viste, at 11 procent af de adspurgte medlemmer i juni havde oplevet mobning på arbejdspladsen inden for det seneste år. Der er derfor ikke sket en væsentlig ændring i antallet af medlemmer, der oplever mobning på arbejdspladsen 3. Figur 3. Har du inden for de sidste 12 måneder personligt været udsat for mobning, mens du var på arbejde? Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Antal besvarelser: 1825 Det samlede antal medlemmer, der oplever mobning på arbejdspladsen er på dette spørgsmål 12 procent, dvs. 10 procentpoint lavere end vist i figur 1 og 2. Figur 1, 2 og 3 viser resultaterne af to forskellige spørgsmål om mobning, der indgik i undersøgelsen. Forskellen på 10 procentpoint i andelen af medlemmer, der oplever mobning på arbejdspladsen, kan skyldes den indledende tekst, der definerer mobning i det første spørgsmål, eller at medlemmerne på det første spørgsmål får mulighed for at angive mobningens hyppighed. Samlet må det på baggrund af undersøgelsens to spørgsmål om mobning på arbejdspladsen konkluderes, at mellem 12 procent og 22 procent af FOAs medlemmer har oplevet at blive mobbet på arbejdspladsen inden for det seneste år. 3 Resultaterne er sammenlignelige, da medlemmerne er stillet det samme spørgsmål i juni 2010 og januar

5 Hvilke medlemmer er mest udsat for mobning? Figur 4 viser hvor stor en andel af medlemmerne, der er blevet mobbet på forskellige arbejdsområder. Figur 4. Har du inden for de sidste 12 måneder personligt været udsat for mobning, mens du var på arbejde? Fordelt på arbejdsområde. Socialpsykiatrien 16% 8 Behandlingspsykiatrien 88% Sygehus (somatisk) 1 8 Handikapinstitution eller lignende 9% 9 Dagplejen 6% 9 Daginstitution/SFO eller lignende 89% Ja Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 6% 9 Nej Plejehjem/Plejecenter 1 8 Ved ikke Hjemmeplejen 8 Andre arbejdsområder 17% 77% 6% Jeg er ikke i arbejde for tiden 2 66% I alt Antal besvarelser: 1825 Anmærkning: Der foreligger forholdsvis få svar fra handicapinstitutioner (45), behandlingspsykiatrien (45) og medlemmer der ikke er i arbejde for tiden (54), så andelene på disse områder er forbundet med ret stor Der er en tendens til, at medlemmer som arbejder i dagplejen, i daginstitutioner og på rådhuse/folkeskoler, er mindre udsat for mobning end andre medlemmer, men forskellen er ikke signifikant. Ser man på de enkelte faggrupper, viser det sig også, at både dagplejere og pædagogmedhjælpere samt medlemmer af pædagogisk sektor generelt, er mindre udsat for mobning end andre medlemmer (figur ikke vist). 5

6 Figur 5 viser hvor mange af de adspurgte medlemmer, der oplever mobning på arbejdspladsen blandt mænd og kvinder. Figur 5. Har du inden for de sidste 12 måneder personligt været udsat for mobning, mens du var på arbejde? Fordelt på køn % 1 Kvinder Mænd I alt Ja Nej Ved ikke Antal besvarelser: 1825 Anmærkning: Der foreligger forholdsvis få svar fra mænd (171), så andelene for mænd er forbundet med Af figur 5 fremgår det, at de mandlige medlemmer i lidt højere grad end de kvindelige medlemmer oplever mobning på arbejdspladsen. Da kun 171 af de adspurgte er mænd, er fordelingerne for denne gruppe dog behæftet med 6

7 Hvilken form for mobning udsættes medlemmerne for på arbejdspladsen? Figur 6 viser hvilke former for mobning, som FOAs medlemmer bliver udsat for på arbejdspladsen. Figur 6: Har du gentagne gange inden for det seneste år oplevet følgende på din arbejdsplads? At nogen generer dig på grund af din religion 97% At nogen generer dig på grund af din etniske baggrund At du fornemmer, at nogen snakker bag din ryg eller spreder rygter om dig At blive holdt uden for det sociale fællesskab 5% % 7 5 Ja, dagligt/ 2-3 gange om ugen/2-3 gange om måneden At nogen overhører dine spørgsmål eller forsøg på at komme i snak med dem At nogen gør nar af din person/dit privatliv % Sjældent Ondskabsfulde vittigheder 16% 8 At nogen negligerer eller gør nar af dine holdninger og meninger 8% 27% 65% Nej, aldrig At der gøres nar af dig foran andre 17% 79% Uberettiget skældud, overfusninger 9% 3 6 At nogen uberettiget kritiserer din arbejdsindsats 8% 3 6 At nogen med vilje tilbageholder information, så du har svært ved at udføre dit arbejde 9% 2 69% Antal besvarelser: 1818 Af figur 6 ses, at de mest udbredte former for mobning af medlemmer er, at medlemmerne fornemmer, at nogen snakker om dem bag deres ryg eller spreder rygter om dem, og at nogle overhører medlemmernes spørgsmål eller forsøg på at komme i kontakt med dem. Disse to former for mobning oplever henholdsvis 12 procent og 10 procent af de adspurgte medlemmer dagligt, 2-3 gange om ugen eller 2-3 gange om måneden. 7

8 Hvor mange af FOAs medlemmer har oplevet, at andre på arbejdspladsen bliver mobbet? Figur 7 viser andelen af medlemmer, der har oplevet mobning på arbejdspladsen fordelt på arbejdsområde. Figur 7: Har du været vidne til mobning på din arbejdsplads inden for de sidste 6 måneder? Fordelt på arbejdsområde Ja Nej % 38% 47% 36% 49% 49% 4 39% % 3 3 Ved ikke % 1 15% 17% 1 8% 15% 16% 19% Antal besvarelser: 1816 Anmærkning: Der foreligger forholdsvis få svar fra handicapinstitutioner (45), behandlingspsykiatrien (45) og medlemmer der ikke er i arbejde for tiden (54), så andelene på disse områder er forbundet med ret stor Anmærkning: Kategorien Ja er en samlet kategori for svarene Dagligt, ugentligt og af og til. Af figur 7 ses, at knap en tredjedel af de adspurgte medlemmer har været vidne til mobning på arbejdspladsen inden for det sidste halve år. Andelen er væsentligt lavere på det pædagogiske område, hvor såvel ansatte i daginstitutioner som i dagplejen i mindre grad har været vidne til mobning sammenlignet med medlemmer fra andre arbejdsområder. Figur 8 viser, hvem medlemmer oplever, der udsættes for mobning på arbejdspladsen ud over dem selv. 8

9 Figur 8: Hvem bliver mobbet ud over dig selv? (sæt eventuelt flere krydser) % % Kun mig selv Flere kollegaer Alle i min arbejdsgruppe Min nærmeste leder Anden/øverste leder Ved ikke Antal besvarelser: 214 Af figur 8 ses, at 9 procent af de medlemmer, der selv bliver mobbet på arbejdspladsen angiver, at det kun er dem, der mobbes. Over 2/3 af de mobbede medlemmer oplever, at deres kolleger også er udsat for mobning, mens kun få (6 procent) oplever at ledere er udsat for mobning på arbejdspladsen. Hvem står bag eller medvirker til mobning på arbejdspladsen? Tabel 2 viser, hvem der udsætter medlemmerne for mobning. Tabel 2: Hvem udsatte dig for mobning? (Sæt gerne flere krydser) Svarpersoner Procent Mine kolleger % En leder % Underordnede 12 3 % Klienter/borgere/patienter % Andre? Skriv gerne hvem: 28 7 % I alt Det ses af Tabel 2, at knap 2/3 af de medlemmer, der personligt har oplevet mobning inden for det seneste år, er blevet udsat for mobning af deres kolleger. 40 procent er blevet udsat for ledermobning, og 18 procent er blevet mobbet af klienter/borgerne/patienter. 28 medlemmer har angivet, at det er andre udsætter dem for mobning. Flere nævner, at det er medstuderende, tillidsrepræsentanter og medarbejdere fra andre afdelinger/personalegrupper, der mobber. 9

10 Grupper der særligt er udsat for mobning Medlemmerne havde i undersøgelsen også mulighed for at angive, om der er nogle grupper, der særligt bliver mobbet på deres arbejdsplads. 248 af de adspurgte medlemmer har svaret på spørgsmålet. Medlemmerne nævner bl.a. afløsere/vikarer, overvægtige medarbejdere, ældre medarbejdere, nye medarbejdere og medarbejdere med højt sygefravær som grupper, der særligt udsættes for mobning. Mobning er mest udbredt på kønsopdelte arbejdspladser Der er flere medlemmer på arbejdspladser med en skæv kønsfordeling, som har været vidne til mobning inden for de seneste 6 måneder, sammenlignet med medlemmer på arbejdspladser med en mere lige kønsfordeling. Det viser figur 9. Der er dog så få medlemmer på arbejdspladser med en lige kønsfordeling, at sammenhængen ikke er signifikant. På arbejdspladser hvor der er ca. lige mange mænd og kvinder har hvert fjerde medlem været vidne til mobning inden for de seneste 6 måneder. På arbejdspladser med en stor overvægt af kvinder og en mindre overvægt af kvinder er det ca. hver tredje, der har været vidne til mobning. På mandsdominerede arbejdspladser synes mobning endnu mere udbredt, men der er meget få svar fra medlemmer i de grupper, så usikkerheden om resultatet er stor. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø finder samme resultat i deres undersøgelse af mobning på danske arbejdspladser (NFA 2009). Figur 9: Har du været vidne til mobning på din arbejdsplads inden for de seneste 6 måneder? Fordelt på arbejdspladser med forskellig kønsfordeling Andelen af medlemmer, som har været vidne til mobning på deres arbejdsplads 6 55% 48% % % En stor overvægt af kvinder En mindre overvægt af kvinder Cirka lige mange mænd og kvinder En mindre overvægt af mænd En stor overvægt af mænd I alt Antal besvarelser: 1816 Anmærkning: Der foreligger forholdsvis få svar fra ca. lige mange mænd og kvinder (53), en mindre overvægt af mænd (9) og en stor overvægt af mænd (28), så andelene på disse områder er forbundet med ret stor Anmærkning: Svarene er samlet af svarmulighederne dagligt, ugentligt og af og til. 10

11 Metode Undersøgelsen er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden januar Der blev udsendt én påmindelse i indsamlingsperioden. Der indgik også andre spørgsmål i undersøgelsen, disse omhandlede efterløn. Resultaterne af denne del af undersøgelsen kan læses i Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen. Deltagerne i panelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside og tilfældigt udvalgte medlemmer, som er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets medlemsskare. Medlemspanelet er dog ikke fuldt repræsentativt. Der er bl.a. en overvægt at medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren og en undervægt af unge medlemmer. Analysen i dette notat er udført på data, der er vægtet for sektortilhørsforhold erhvervsaktive medlemmer har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Det svarer til 60,2 procent af de medlemmer, der blev inviteret til undersøgelsen. Svarprocenten ligger på linje med flere andre undersøgelser via medlemspanelet. Litteratur: NFA 2009: Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen, lokaliseret den 25. februar 2011 på: 11

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA har i perioden 1.-13. marts 2011 gennemført en undersøgelse om besparelser, ledelsesstruktur

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere