Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006

2 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress via forbundets elektroniske medlemspanel medlemmer har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf har eller knapt 52 % medvirket. Svarprocenten ligger på niveau med andre lignende medlemsundersøgelser. 88 % af svarpersonerne er kvinder, hvilket svarer til andelen i medlemsskaren. Der er ingen nævneværdig forskel på de svar, som de kvindelige og mandlige medlemmer har givet. Blandt de afgivne svar er der en overrepræsentation af svar fra medlemmer, der er sikkerhedseller tillidsrepræsentanter. I dette notat gøres der primært rede for svarene fra de medlemmer, der ikke har et af de nævnte tillidshverv. Det drejer sig om svar fra knapt medlemmer. I forhold til udvalgte spørgsmål sammenlignes disse medlemmers svar med svarene fra de tillidsvalgte medlemmer. En del af spørgsmålene i undersøgelsen er inspireret af og identiske med spørgsmål fra Arbejdsmiljøinstituttets (AMI s) spørgeskemaundersøgelse Helbred og trivsel på arbejdspladsen fra Det drejer sig blandt andet om sammenhængen mellem arbejde og privatliv, helbred og velbefindende, det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og jobbet som helhed. I det følgende sammenlignes svarene i FOAs undersøgelse med svarene fra AMI s undersøgelse, hvor det er muligt. 1 Andelen af mænd i AMI s undersøgelse er langt højere end i FOAs undersøgelse. Blandt FOA-medlemmerne er der imidlertid ikke den store forskel på svarene fra de kvindelige medlemmer og svarene fra de mandlige medlemmer.

3 3 Hvor stressede er medlemmerne af FOA? Medlemmerne er blevet stillet to direkte spørgsmål om stress. Det ene er, i hvilken grad de føler sig stressede. Det andet er, hvor tit de har følt sig stressede i de sidste fire uger. 2 Svarene på de to nævnte spørgsmål fremgår af figurerne 1 og 2 nedenfor. Figur 1 viser, at godt 1 ud af 4 medlemmer føler sig stresset i høj eller meget høj grad. Herudover er der knapt halvdelen 45 % - der føler sig delvist stressede. 28 % eller ¼ er kun stressede i ringe eller meget ringe grad. Figur 1 I hvilken grad føler du dig stresset? % 17% 8% 11% 2% I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke 2 Hvad det første spørgsmål angår, har medlemmerne ikke haft mulighed for at svare, at de slet ikke føler sig stressede. Det har flere medlemmer (med rette) reageret på, fordi de ikke føler sig stressede overhovedet. Der er således 1 ud af 8 medlemmer, der på intet tidspunkt inden for de sidste fire uger har følt sig stressede. Og knapt 1 ud 3 medlemmer har i det andet spørgsmål om graden af stress svaret, at de i ringe grad eller meget ringe grad føler sig stressede.

4 4 Svarene i figur 1 kan sammenholdes med svarene i figur 2 nedenfor, som viser, hvor tit medlemmerne har været stressede inden for de seneste fire uger. 1 ud 5 medlemmer har været stressede hele tiden eller en stor del af tiden. Den tilsvarende andel i AMI s undersøgelse fra var 1 ud af 8 lønmodtagere. Lidt under 1/3 eller 30 % af medlemmerne har været stressede en del af tiden. I AMI s undersøgelse gjaldt dette for 18 % eller knapt 1/5. Ca. 1/3 af FOA-medlemmerne har været stressede lidt af tiden. Dette svar gav næsten halvdelen af lønmodtagerne i AMI-undersøgelsen. Endelig er der 13 % eller 1 ud 8 af FOAs medlemmer, der giver udtryk for, at de på intet tidspunkt har været stressede i de pågældende fire uger. Blandt de lønmodtagere, der deltog i AMI s undersøgelse, var der dobbelt så mange 1 ud 4 der ikke havde været stressede i perioden. FOAs medlemmer fremstår således som mere stressede end de medvirkende i AMI s undersøgelse. Figur 2 Hvor tit har du været stresset? 4 36% 3 18% 13% 3% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

5 5 Arbejdet udpeges som hovedårsagen til medlemmernes stress Medlemmerne er blevet bedt om at angive én årsag til deres stress blandt tre mulige: Arbejdskrav/arbejdsmiljø, familiekrav og andet. Figur 3 nedenfor viser medlemmernes svar. Det fremgår, at næsten 8 ud af 10 medlemmer peger på arbejdskrav/arbejdsmiljø som årsag. Kun 6 % eller 1 ud af 16 udpeger familiekrav som (hoved)årsag, og 16 % eller 1 ud af 6 har valgt andet. De medlemmer, der har markeret andet som årsag, har kunnet uddybe deres svar, og en del af disse medlemmer har gjort opmærksom på, at de ikke er stressede. En række af de øvrige medlemmer, der har markeret andet, har skrevet, at det er en blanding af arbejds- og familiekrav, der er årsag til deres stress. Gennemsnitsalderen blandt medlemmerne af FOA og medlemmerne i medlemspanelet er relativt høj. Det er sandsynligt, at familiekrav generelt vejer mindre tungt med alderen og større eller voksne børn. Blandt de deltagere i undersøgelsen, der er i 30 erne, er der relativt flere, som peger på familiekrav som årsag til deres stress. Men arbejdskrav er også altdominerende i denne aldersgruppe. Figur 3 Hvad er årsagen til din stress? % % Arbejdskrav/arbejdsmiljø Familiekrav Andet

6 6 Figur 4 nedenfor viser, at 1 ud 7 medlemmer føler, at deres arbejde helt sikkert tager så meget af deres energi, at det går ud over privatlivet. Her ud over er der 1/3, for hvem dette gælder til en vis grad. I forhold til AMI s undersøgelse fra føler medlemmerne af FOA i højere grad, at deres arbejde går ud over privatlivet. I AMI s undersøgelse var der i alt 34 % eller lidt over 1 ud 3, der svarede, at arbejdet helt sikkert eller til en vis grad tog så meget energi, at det gik ud over deres privatliv. Blandt medlemmerne af FOA er det 52 % eller over halvdelen, der har afgivet disse svar. Tæt på 1 ud af 5 medlemmer føler på ingen måde, at deres arbejde går ud over privatlivet. Denne andel er lavere end i AMI s undersøgelse, hvor der var over ¼ af lønmodtagerne, der svarede, at deres arbejde slet ikke tog så meget energi, at det gik ud over deres privatliv. Figur 4 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 4 36% 3 31% 16% 17% Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke

7 7 Figur 5 viser, at 1 ud 5 medlemmer har været sygemeldt som følge af stress inden for det seneste år. Figur 5 Har du inden for det seneste år været sygemeldt som følge af stress (eller hvor stress var en væsentlig årsag til, at du var sygemeldt)? 8 74% % 6% Ja Nej Ved ikke

8 8 Det fremgår af figur 6, at over halvdelen af de medlemmer, der har været sygemeldt som følge af stress, havde en relativt kort sygeperiode på under 14 dage. 1 ud af 4 medlemmer var sygemeldt i mere end 1 måned. Figur 6 Hvor længe var du sygemeldt? % % Under 14 dage Mellem 14 dage og 1 måned Mere end 1 måned

9 9 Forebyggelse af stress og stresshåndtering på arbejdspladserne Figur 7 nedenfor viser, at lidt mere end 1 ud 4 har svaret ja til, at deres arbejdsplads gør noget for at hjælpe dem og deres kolleger til at undgå stress. Lidt under halvdelen mener ikke, at deres arbejdsplads gør noget, og 1 ud 4 ved ikke, om det sker. De tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, der har medvirket i undersøgelsen, er mindre usikre på, hvad arbejdspladsen gør end medlemmerne uden disse tillidshverv. Kun 1 ud af 8 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter har således svaret ved ikke til spørgsmålet. Hertil kommer, at 53 % eller lidt over halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne vurderer, at deres arbejdsplads gør noget for at undgå stress. Den tilsvarende andel blandt de menige medlemmer er som nævnt ovenfor ¼ eller 28 %. Figur 7 Gør din arbejdsplads noget for at hjælpe dig og dine kollegaer til at undgå stress? 5 47% % Ja Nej Ved ikke

10 10 Medlemmerne er også blevet spurgt, om deres arbejdsplads gør noget for at hjælpe ansatte, der er ramt af stress. Figur 8 nedenfor viser, at 4 ud af 10 medlemmer er usikre på, om dette sker. Knapt 1/3 mener, at arbejdspladsen hjælper stressramte, mens mere end ¼ vurderer, at arbejdspladsen ikke gør noget for at hjælpe. Også mht. dette spørgsmål er sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne mindre usikre end de øvrige medlemmer. Der er således 1 ud af 5 eller 22 % i denne gruppe, der har svaret ved ikke til spørgsmålet. Og der er 55 % eller mere end halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne, som har svaret ja til, at deres arbejdsplads hjælper stressramte. Figur 8 Gør din arbejdsplads noget for at hjælpe ansatte, der er ramt af stress? 4 42% % 28% Ja Nej Ved ikke

11 11 Lidt over halvdelen af de menige medlemmer vurderer, at der er åbenhed om arbejdspres og stress på deres arbejdsplads. Blandt sikkerhedsrepræsentanterne er andelen 7 ud af ud 3 mener ikke, at det er en sådan åbenhed. 15 % har ikke vidst, hvad de skulle svare på spørgsmålet. Svarene fremgår af figur 9 nedenfor. Figur 9 Er der åbenhed om arbejdspres og stress på din arbejdsplads? 6 54% % Ja Nej Ved ikke

12 12 Kun 1 ud af 12 medlemmer svarer, at de er på en arbejdsplads med en stresspolitik. Lidt flere 15 % - af sikkerhedsrepræsentanterne har svaret ja til, at de er på en arbejdsplads med en stresspolitik. Svarene fra de menige medlemmer fremgår af figur 10 nedenfor. Knapt halvdelen af de medvirkende medlemmer er sikre på, at deres arbejdsplads ikke har en stresspolitik. Blandt sikkerhedsrepræsentanterne er det mere end 2 ud 3, der har svaret, at deres arbejdsplads ikke har en stresspolitik. Der er igen stor forskel på, hvor meget sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne ved i forhold til de øvrige medlemmer. Det er kun % af de tillidsvalgte, som ikke ved, om deres arbejdsplads har en stresspolitik. Den tilsvarende andel blandt de øvrige medlemmer er 46 %. Figur 10 Har din arbejdsplads en stresspolitik? % 46% 4 3 8% Ja Nej Ved ikke

13 13 De medlemmer, der ikke har oplyst, at deres arbejdsplads har en stresspolitik, er blevet spurgt, om man er i gang med at udarbejde en sådan politik på arbejdspladsen. Svarene ses i figur 11 nedenfor. Figur 11 viser, at det kun er 3 % af disse medlemmer, der mener, at arbejdspladsen er i gang med at udarbejde en stresspolitik. 3 ud 10 mener ikke, at der er ved at blive udarbejdet en stresspolitik, og resten 2 ud af 3 - ved ikke, om noget sådant er i gang. Også her er der forskel på svarene fra sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne og de øvrige medlemmer. De tillidsvalgte fremstår igen bedre informerede end de øvrige medlemmer, men der hersker dog en vis usikkerhed:¼ af de sikkerhedsrepræsentanter, som er på en arbejdsplads uden en stresspolitik, ved således ikke, om arbejdspladsen er i gang med at udarbejde en sådan politik. Figur 11 Er din arbejdsplads i gang med at udarbejde en stresspolitik? % 3% Ja Nej Ved ikke

14 14 Hjælp og støtte fra leder og kolleger Medlemmerne er blevet spurgt, om de kan få hjælp og støtte fra deres nærmeste leder, hvis de har brug for det. Svarene fremgår af figur 12. Det er under halvdelen af medlemmerne, der giver udtryk for, at de altid eller ofte kan få hjælp og støtte fra deres nærmeste leder, hvis de har brug for det. ¼ svarer, at de kun sjældent eller aldrig/næsten aldrig kan få en sådan hjælp og støtte. Figur 12 Kan du få hjælp og støtte fra din nærmeste leder, hvis du har brug for det? 27% 28% 21% 9% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig

15 15 Figur 13 viser, hvor tit medlemmerne kan hente den hjælp og støtte, de har brug for, hos deres kolleger. En sammenligning af figur 13 og figur 12 viser, at medlemmerne oftere kan få hjælp og støtte hos kollegerne end hos deres nærmeste leder. Der er således 67 % eller 2/3, der altid eller ofte kan få hjælp og støtte fra kollegerne, men kun 48 % eller knapt halvdelen, der altid eller ofte kan få hjælp fra deres leder, når de har brug for det. Et tilsvarende billede af mere udbredt kollega- end lederstøtte er tegnet i AMI s undersøgelse, hvor spørgsmålene dog har været lidt anderledes formuleret. Figur 13 Kan du få hjælp og støtte fra dine kollegaer, hvis du har brug for det? % 31% 24% 7% 3% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig

16 16 Figur 14 nedenfor viser, at 2 ud af 3 medlemmer (65 %) mener, at ledelsen på deres arbejdsplads stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde. Næsten 74 % havde den oplevelse i AMIundersøgelsen fra I AMI-undersøgelsen mente 5 %, at ledelsen kun i ringe eller meget ringe grad stolede på, at medarbejderne gjorde det godt. Som det fremgår af figur 14, er der 8 % af FOA-medlemmerne, der deler den opfattelse af ledelsen. Figur 14 Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? % 6% 2% I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad

17 17 Information om vigtige beslutninger Figur 15 nedenfor viser, at kun 27 % eller ¼ af medlemmerne i meget høj eller høj grad får information om vigtige beslutninger mv. i god tid. I AMI-undersøgelsen var den tilsvarende andel 36 %. 31 % eller næsten 1/3 af medlemmerne mener, at de i meget ringe eller ringe grad får en sådan information i god tid. I AMI-undersøgelsen var der 23 %, der afgav disse svar. Figur 15 Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 4 42% % 7% 9% I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad

18 18 Medlemmernes indflydelse på deres arbejde og arbejdstid Figur 16 nedenfor viser, hvor (ofte) medlemmerne oplever, at de har stor indflydelse på beslutninger om deres arbejde. Lidt under 1 ud af 5 har altid stor indflydelse, og 4 ud af 10 har det ofte. ¼ oplever sommetider at have stor indflydelse, mens 16 % eller 1 ud af 6 kun sjældent oplever dette. En lille andel på 3 % har aldrig eller næsten aldrig stor indflydelse på beslutninger om deres arbejde. Medlemmernes svar svarer stort set til svarene fra lønmodtagerne i AMI s undersøgelse. De medlemmer, der er sikkerheds- eller tillidsrepræsentanter, har relativt større indflydelse end de øvrige medlemmer. Figur 16 Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde (hvad du laver, hvornår du laver det, hvordan du laver det)? % 3 28% 17% 12% 4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig

19 19 Figur 17 nedenfor viser, at over halvdelen af medlemmerne mener, at de har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af deres arbejdstid. 1/3 mener det modsatte, og 1 ud 10 har svaret ved ikke til spørgsmålet. Figur 17 Har du tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 6 54% % Ja Nej Ved ikke

20 20 Hvor belastende er medlemmernes arbejdssituation En betydelig del af FOAs medlemmer synes, at deres job er følelsesmæssigt belastende. Det fremgår af figur 18 nedenfor. Mere end 5 ud af 10 medlemmer mener, at deres job i meget høj eller i høj grad er følelsesmæssigt belastende. I AMI s undersøgelse var det kun 2 ud 10, der afgav disse svar. De mandlige medlemmer, der har medvirket i FOAs undersøgelse, finder ikke deres arbejde helt så belastende følelsesmæssigt, som de kvindelige gør. At der er relativt flere kvinder i FOA s undersøgelse end i AMI s, kan dog ikke forklare forskellen på FOA- og AMI-svarene. Figur 18 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? % 34% 21% 9% 4% I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad

21 21 Det ses i figur 19 nedenfor, at 41 % eller 4 ud 10 af deltagerne i undersøgelsen altid eller ofte har tid nok til at udføre deres arbejdsopgaver tilfredsstillende. 23 % eller næsten ¼ mener, at de sjældent eller aldrig/næsten aldrig har tid nok. Lidt mere end 1/3 svarer, at de sommetider har tid nok. Figur 19 Har du tid nok til at udføre dine arbejdsopgaver tilfredsstillende? % 18% 6% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig

22 22 Medlemmernes tilfredshed, motivation og viden om ansvarsområde Medlemmerne er blevet spurgt, hvor tilfredse de er med deres job som helhed, alt taget i betragtning. Svarene ses i figur 20 nedenfor. FOAs medlemmer er stort set lige så tilfredse eller utilfredse med deres job som andre danske lønmodtagere. I AMI s undersøgelse fra var 23 % af lønmodtagerne meget tilfredse, og 66 % var tilfredse med deres job. 9 % var utilfredse og 2 % meget utilfredse. Blandt de medvirkende i FOAs undersøgelse svarer 27 % eller lidt over ¼ af medlemmerne, at de er meget tilfredse med deres job. Mere end halvdelen - 57 % - svarer, at de er tilfredse. Endelig er 12 % af de medvirkende medlemmer utilfredse, alt taget i betragtning, og 2 % er meget utilfredse. De sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, der har medvirket i undersøgelsen, er mere tilfredse end de øvrige medlemmer. Figur 20 Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 6 57% % 12% 2% 2% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

23 23 Medlemmerne er også blevet spurgt om, hvor ofte de tænker på at søge arbejde et andet sted. Svarene fremgår af figur 21 nedenfor. 1 ud af 5 tænker aldrig eller næsten aldrig på dette. En tilsvarende andel tænker sjældent på det. 3 ud af 10 tænker sommetider på det, og for ¼ sker det ofte. En meget lille del af medlemmerne 1 ud af 20 tænker altid på at søge arbejde et andet sted. Sammenlignet med AMI s undersøgelse er der relativt flere i FOAs undersøgelse, der overvejer at søge job et andet sted. I AMI s undersøgelse var der således 16 %, der gav udtryk for, at de altid eller ofte tænkte på at søge andet arbejde mod 31 % blandt FOAs medlemmer. Mens 61 % af lønmodtagerne i AMI s undersøgelse svarede, at de sjældent eller aldrig/næsten aldrig tænkte på at søge arbejde et andet sted, gælder det samme kun for 40 % af FOAs medlemmer. Figur 21 Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted? 3 6% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig

24 24 Figur 22 nedenfor viser, at FOAs medlemmer er meget motiverede og engagerede i deres arbejde. 81 % eller 8 ud af 10 har således svaret, at de i meget høj eller høj grad føler sig motiverede og engageret i deres arbejde. Det samme gjaldt kun for 7 ud 10 af de lønmodtagere, der deltog i AMI s undersøgelse i Figur 22 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? % 16% I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 3% 1%

25 25 Medlemmernes helbred de seneste fire uger Medlemmerne er blevet stillet en række helbredsmæssige spørgsmål, der alle stammer fra AMI s undersøgelse. Medlemmerne har skullet vurdere, hvor tit de har været irritable mv. inden for de seneste fire uger. I forhold til AMI s undersøgelse er der relativt flere af FOAs medlemmer, der har haft problemer med at sove, slappe af mv. i de sidste fire uger. De mandlige og kvindelige medlemmer svarer ikke væsentligt forskelligt på disse spørgsmål. Figur 23 nedenfor viser, at der er 3 % af medlemmerne i FOA, der svarer, at de har haft problemer med at slappe af hele tiden. 18 % har haft problemer en stor del af tiden, mens 33 % har haft sådanne problemer lidt af tiden. Kun 17 % siger, at der ikke har været noget tidspunkt i de sidste uger, hvor de har haft problemer med at slappe af. I AMI s undersøgelse svarede 1 %, at de havde haft problemer med at slappe af i hele den pågældende periode. 7 % havde haft sådanne problemer i en stor del af tiden. 37 % havde på intet tidspunkt oplevet sådanne problemer. Figur 23 Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? 3 33% 29% 18% 17% 3% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

26 26 Ifølge FOAs undersøgelse oplever henholdsvis 14 % og 30 %, at de har været irritable en stor del af tiden eller en del af tiden inden for de sidste fire uger. Til sammenligning svarede kun 5 % og 17 % det samme i AMI-undersøgelsen, og under 1 % havde været irritable hele tiden. Mens 3 ud af 4 i AMI-undersøgelsen svarede, at de havde været irritable lidt af tiden eller slet ikke, er det kun halvdelen (54 %) af FOAs medlemmer, der kan sige det samme. FOA-svarene fremgår af figur 24 nedenfor. Figur 24 Hvor tit har du været irritabel? 4 43% % 11% 2% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

27 27 Ligeledes er FOAs medlemmer ofte følelsesmæssigt udmattede, jf. figur 25 nedenfor. 26 % eller ¼ svarer, at de har været følelsesmæssigt udmattede enten hele tiden eller en stor del af tiden. Kun 15 % giver udtryk for, at de på intet tidspunkt i de sidste fire uger har en sådan følelse. De tilsvarende tal for AMI-undersøgelsen er henholdsvis 8 % og 33 %. Figur 25 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 3 32% 28% 22% 4% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

28 28 På et spørgsmål om søvn svarede kun 1 % af de medvirkende i AMI-undersøgelsen, at de i sidste fire uger havde sovet dårligt eller uroligt hele tiden. Den tilsvarende andel er 7 % blandt FOAs medlemmer. 8 % af lønmodtagerne i AMI s undersøgelse gav udtryk for, at de havde sovet dårligt en stor del af de fire uger. Den tilsvarende andel blandt FOAs medlemmer er 23 % eller næsten ¼. Næsten 3 ud af 4 af lønmodtagerne i AMI s undersøgelse svarede, at de havde sovet dårligt og uroligt lidt af tiden eller slet ikke. Kun halvdelen af FOAs medlemmer siger det samme. Figur 26 Hvor tit har du sovet dårligt eller uroligt? 3 29% 23% 22% 19% 7% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

1 Job og organisering: Indeks

1 Job og organisering: Indeks BRK 2010 Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Antal besvarelser: 2499 Besvarelsesprocent:

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Datarapportering Medarbejderundersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Medarbejderundersøgelse på IJG - Sådan læses tabellerne De arbejdsområder, du har i dag 76 Særdeles tilfreds 5 6,% Tilfreds

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 20. oktober 2014 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2014 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) I det endelige undersøgelseskoncept er der ændret lidt ift. testskolernes tilbagemeldinger)

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Praktiserende læger Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 89% (0/88) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse.

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse. Løbenr. Region Syddanmark Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2012 Kære Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende

Læs mere

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Projekt Rådgivning til virksomheder om fleksjobansatte med psykiske lidelser Kunde

Læs mere

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø 1 Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job. Det tyder dog ikke på, at det skyldes tidspres og andre arbejdsmæssige faktorer.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse 26. august 2010 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA har i perioden 13.-23. august 2010 gennemført en undersøgelse om sommerens debat om

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Stop mobning. -du har også et ansvar

Stop mobning. -du har også et ansvar Stop mobning -du har også et ansvar Du kan være med til at stoppe mobning Mobning på arbejdspladsen gør stor skade på den, det går ud over. Mobning koster også virksomheden dyrt, når samarbejdet blandt

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om sygefravær FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Resume... 3 1. Indledning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Sammenligninger med andre undersøgelser... 5

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads I forbindelse med markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april har LO og FTF i samarbejde udviklet en Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Oplæg om ensomhed blandt ældre

Oplæg om ensomhed blandt ældre Oplæg om ensomhed blandt ældre 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Hvordan kan man identificere ensomhed? 3 Hvordan kan man italesætte ensomhed? 4 Hvordan kan man handle på ensomhed? 5 Opsamling Ensomhed

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Kost- Og Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Det talte ord på samrådet gælder

Det talte ord på samrådet gælder Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om øremærket barsel til mænd og barsel for mandlige ministre, samrådsspørgsmål

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Unge med en psykisk sygdom efterlyser større opmærksomhed og støtte fra lærerne på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det viser en rundspørge foretaget for EN

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere