Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi Formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål"

Transkript

1 Bestyrelsen : Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold til aktiviteter, klubliv og om- og tilbygning. Strategien rækker 3-5 år frem og fastlægger en en række prioriterede indsatsområder for de næste år. Bestyrelsen ser Vision og Strategi som et arbejdsredskab til at holde et langsigtet fokus, og samtidig vil den kunne anvendes til at formidle klubbens værdier til nye medlemmer. Processen Bestyrelsen ønsker at bygge videre på den positive udvikling, som klubben er inde i, og som er skabt af medlemmerne og tidligere bestyrelser. Bestyrelsen har i anden halvdel af 2014 udarbejdet en SWOT-analyse og har holdt møder med Middelfart Kommune og Middelfart Sparekasse om lokalplan, lånemuligheder m.v. Bestyrelsen har ønsket at inddrage medlemmerne og har i forbindelse med 80 års jubilæet holdt et medlemsmøde den , hvor 80 medlemmer deltog. Her har 10 grupper også lavet SWOTanalysen om klubbens styrker, klubbens svagheder: Hvad kan vi blive bedre til, trusler i fremtiden, og hvilke ønsker, muligheder og prioriteringer har medlemmerne. Forslaget til Vision og Strategi er lavet af Bestyrelsen efter denne proces, og vi har i høj grad lyttet til de mange gode bidrag, der kom frem og blev fastholdt på ca. 40 flipovers! Vision og Strategi Formål Klubbens formålsparagraf er jfr. vedtægterne at virke til kajaksportens fremme. Under forudsætning af, at det på generalforsamlingen godkendes, at vedtægterne ændres i tråd med Dansk Kano og Kajakforbunds formålsparagraf, bliver formålsparagraffen følgende: Kajakklubben Strømmens formål er at virke for Kajakidrættens fremme og at virke for forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen. Vi vil opfylde formålet ved at leve op til de værdier og mål, som vi har formuleret i de følgende 4 afsnit. 1

2 Klubånden er fundamentet. Vi er en klub med et godt sammenhold. Der er en god og varm stemning, og alle hilser på hinanden. Vi forventer en god omgangstone og hjælpsomhed i dagligdagen. Vi er en social stærk klub, hvor netværk og venskaber knyttes. Vi vil fastholde det store ansvar og ejerskab, som mange har for klubben. Initiativrige frivillige og hjælpsomhed bærer klubben. Klubben har en flad struktur, og bestyrelsen giver plads til ideer og initiativer. Mange ildsjæle yder en stor indsats som instruktører eller ved at stå for arrangementer, oprydning, vedligehold i klubben, hjemmeside osv.. Der er god opbakning til de opgaver, der skal løses, og vi tror, at flere vil gøre en indsats. Det er vigtigt at påskønne de frivillige og tilgodese blandt andet instruktører. Vi er en rummelig klub, der respekterer forskellighed. Klubbens store styrke er, at den både rummer medlemmer, der ror tur, hav og kap, og det skal vi værne om. I klubben skal man kunne dyrke sin sport i det omfang, man selv ønsker. Vi arbejder med at bevare og udvikle respekten mellem tur-, hav- og kaproere. Vi gearer os til, at børn og unge fylder mere i klubben. Strategi - det vil vi i de kommende 3 5 år: 1. Der skal på alle planer stadig arbejdes på at styrke den gensidige respekt blandt andet gennem fælles aktiviteter for nybegyndere og fælles aktiviteter socialt og sportsligt for tur-, kap- og havkajak. 2. Der skal kigges på og tages stilling til, hvad det kan og skal have af konsekvenser for aktiviteter og klubliv, at der kommer flere unge og deres familier i klubben. 3. Det skal besluttes, hvordan det frivillige arbejde, herunder instruktørerne, kan tilgodeses og påskønnes. 4. Der skal arbejdes på at få flere frivillige til at løse opgaver blandt andet ved at synliggøre opgaver og matche opgaver og folks interesser og kompetencer på en god måde. Kajakklubbens aktiviteter er til glæde for alle medlemmer. Vi tilbyder mange typer aktiviteter, så der er noget for enhver. Der er et stort udbud og mange muligheder for at deltage i aktiviteter, stævner, fælles ture, fællesspisning og fester hen over året. Fænø Rundt er et vigtigt ansigt udad til med stor deltagelse af klubbens medlemmer og roere fra andre klubber. Vi vil fortsat prioritere børne- og ungeområdet højt, bl.a. for at fremtidssikre klubben. Vi støtter op om udvalgte stævner og konkurrencer og er stolte, når klubbens medlemmer kommer på podiet. Vi afholder kurser i omskoling mellem tur og hav, så flere får mulighed for at ro begge kajaktyper. 2

3 Vi er kendt for at tage godt i mod nye medlemmer. Vi har imødekommende og dygtige instruktører og trænere, som er gode til at formidle kajakfærdigheder og klubånd. Vi vil fastholde nye medlemmer ved at lægge op til deltagelse i klubliv, aktiviteter, og arbejdsopgaver. Vi tager godt imod gæster og er åbne for at lave arrangementer for eksterne virksomheder og foreninger. Mange forskellige kajakker. Klubben har mange gode og forskellige kajakker, som løbende efterses og repareres af frivillige. Der er en god balance i antallet af private kajakker og klubkajakker. Der er pres på kajakpladserne. Strategi - Det vil vi i de kommende 3 5 år: 1. Der skal arbejdes på at få flere instruktører blandt andet til ungearbejdet, ligesom forældrene skal inddrages mere i arbejdet. 2. Der skal i årene fremover være fokus på at fastholde nye medlemmer og få dem til at tage ejerskab til klubben. 3. Vi undersøger om folkeskolereformen giver øgede samarbejdsmuligheder med skolerne. 4. For at tilgodese kajakreparation, er der behov for et værksted med udsugning, så der ikke arbejdes i giftige dampe. 5. En ungdomsafdeling og et ønske om at flere deltager i konkurrencer gør, at der er behov for bedre muligheder for fysisk træning og vintermotion. Vi vægter en god økonomi og en god organisering. Vi forventer ansvarlighed af hinanden. Vi passer på hinanden på vandet og har respekt for naturen og vejret. Alle skal bruge rokortet og kender klubbens sikkerhedsbestemmelser. Vi skal blive endnu bedre til at passe på kajakker og materiel og til at rapportere skader. Vi skal have en solid økonomi. Vi har et forholdsvist lavt kontingent og en god balance mellem formue og gæld. Ved om- og tilbygning af klubbens lokaler skal vi også fremover sikre en solid økonomi, hvor der er plads til nedgang i indtægter og mulighed for at sætte kontingentet op. Kommunikation og information er vigtige i en stor klub. Bestyrelsen lytter og tager herefter beslutning, som meldes ud. Medlemmerne har forståelse for, at der ind i mellem må skæres igennem. Udvalg og arbejdsgrupper styrkes ved at få flere medlemmer til at deltage og ved at tydeliggøre opgaver og kompetence. Vi har gode kommunikationskanaler i form af hjemmeside, rokort, Sildenyt og Conventus. Medlemmerne sørger selv for at ajourføre deres medlemsoplysninger for at lette det administrative arbejde 3

4 Vi er åbne i forhold til samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Klubben har et godt samarbejde med gymnasiet og Kraftcenter Vejle og deltager aktivt i f.eks. Naturens dag. Vi værdsætter samarbejdet med og støtten fra Middelfart Kommune. Vi vil gerne udbygge samarbejdet med sponsorer, andre foreninger og samarbejdspartnere til gensidig gavn. Strategi det vil vi i de kommende 3-5 år: 1. Der skal løbende arbejdes med en synlig kommunikation og en endnu bedre brug af de kommunikationskanaler, vi har, og vi skal udvikle dem i takt med den teknologiske udvikling. 2. Det vil styrke klubben at have mere blik for samarbejde med omverdenen herunder fundraising i forbindelse med nye aktiviteter og forbedring og ombygning af klubbens lokaler. Ønske om forbedring af klubhus og de fysiske rammer. Vi har gode fysiske rammer. Der er god orden ude og inde, og rengøringen fungerer godt. Mange er tilfredse med det nuværende klubhus. Der er mange ønsker til forbedring og udvidelse af klubben både i forhold til klubhuset og flere kajakpladser. Med det nuværende antal medlemmer og antagelig en mindre stigning i årene fremover, vil en udvidelse være med til at skabe større kvalitet i klubben. Strategi det vil vi i de næste 3 5 år: Ud fra resultatet af SWOT-analysen og bestyrelsens forarbejde arbejdes der konkret på en om- og tilbygning. Rammen for handleplanen er: 1. Kommunen ansøges om at godkende en om og tilbygning. Der anmodes om et kommunalt tilskud og en kommunegaranti og mulighed for lån via kommunekredit. 2. Ejerforhold og de juridiske forhold skal aftales med kommunen (hvad ejer klubben/kommunen?). 3. Det undersøges, om der er støttemuligheder via fonde. 4. Den økonomiske ramme er i størrelsesorden 2 mio. kr. 5. De funktioner og lokaler, der skal forsøges indarbejdet i projektet, er i prioriteret rækkefølge: a. Kajakreparation med udsugning. b. Bedre indendørs motionsmuligheder. c. Flere kajakpladser blandt andet til 2er kajakker og lange kajakker. d. Multilokaler til møder, instruktion og ungeaktiviteter. e. Sauna og mindre forbedring af omklædning og samlingslokale 6. Det undersøges, om klubben kan komme med i kommunens energiprojekt og blive en grønnere klub herunder få etableret solenergi. Godkendt af generalforsamlingen den 4

5 Bilag 1: Handleplan Vision og Strategi Generalforsamlingen beslutter vision, mål og værdier, og Bestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af strategien. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen under planer og budget for det kommende år, hvordan der arbejdes med at realisere strategien. Med hensyn til om- og tilbygning nedsættes Bestyrelsen et byggeudvalg bestående af 7 personer (bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer). Desuden inddrages udvalg/andre ressourcepersoner ad-hoc. Bestyrelsen fremlægger et projektforslag, som skal behandles og godkendes på en generalforsamling. Byggeudvalgets opgave er : 1. Udarbejde et skitseforslag incl anlægsbudget i samarbejde med Middelfart Kommune/ arkitekt/ingeniør 2. Undersøge muligheden for en ny lokalplan 3. Undersøge mulighederne for bevilling via fonde 4. Lave forslag/scenarier for finansiering og klubbens samlede låntagning 5. Anskueliggøre driftsbudgetter for de kommende 5-10 år herunder simuleringer af ændringer i medlemsantal, ændret kontingent og øgede driftsudgifter. 6. Arbejde med en juridisk afklaring af ejerforhold (hvad ejer klubben, hvad ejer kommunen) Sammenfatning af økonomi ift ombygning Formue/Opsparing Ultimo december 2014 er indestående i Middelfart Sparekasse og på højrentekonto i Spar Nord i alt kr Der skal restere et bankindestående til uforudsete udgifter og likviditet i størrelsesorden kr Byggeriet forventes tidligst at kunne gå i gang 2016/17, hvorfor der jfr budgettet vil være sket yderligere opsparing Gældsforpligtelser Klubben har ultimo december 2014 en restgæld på bådhuset i Kommunekredit på kr Den årlige ydelse er er kr, heraf er afdragene kr Restløbetiden er 19 år Omkostninger ved lån Middelfart Kommune har beregnet hvad det koster i årlig ydelse at låne ved Kommunekredit over 25 år. Rente% var i nov. 14 2,06 % og kursen 100 Årlig ydelse ved lån af kr : kr Årlig ydelse ved lån af kr : kr Ved en løbetid på mindre end 25 år, bliver ydelsen højere. Udarbejdelse af skitseforslag Middelfart Kommune ved Planchef Jørgen Knudsen har tilbudt, at kommunen vil bidrage med arkitektbistand til at udarbejde skitseforslag. Det er ikke aftalt i hvor stort omfang kommunen kan tilbyde assistance og om det omfatter beregning af anlægssum. Såfremt skitseprojektet skal udarbejdes af arktitekt/ingeniørfirma vil udgiften være ca kr (Pris opgivet af arkitektfirmaet Crone og Duedal) Bestyrelsen har reserveret kr i budgettet for 2015 til formålet.

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub

Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Rungsted Kajakklubs nye klubhus er tegnet ind på Rungsted strand (nord for roklubben) Indhold 1. Resume... 2 2. Rungsted Kajakklub... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Nuværende

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere