1. Indledning. 2. Budgetresultatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Budgetresultatet"

Transkript

1 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger. Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert politikområde samt for hvert budgetområde, samt en oversigt over den enkelte virksomheds budget. 1.1 Kommunalbestyrelsens vision Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 1. januar 2010, og en af kommunalbestyrelsens første drøftelser var fastlæggelse af fire visioner for udviklingen på Bornholm i denne valgperiode. De fire visioner er: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig Ø Økonomisk bæredygtig Ø Med udgangspunkt i visionerne er der vedtaget tilhørende fire-årige strategiske mål. De strategiske mål fremgår af budgetbemærkningerne i bind 2. Visionerne og de tilhørende strategiske mål har været styrende for budgetlægningen for 2013 og vil også ligge til grund for budgetlægningen i resten af valgperioden. 2. Budgetresultatet Budgetresultatet er i hovedtræk: o Skatten er fastsat til 25,9 pct. i Dette er uændret i forhold til o Grundskylden er fastsat til 33,41 promille. Dette er ligeledes uændret i forhold til forhold til o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct. o Den langfristede gæld øges med 2,9 mio. kr. Det dækker over afdrag på 27,6 mio. kr. og optagelse af nye lån på 30,5 mio. kr. o Kommunens kassebeholdning forringes med 47,8 mio. kr

2 GENERELLE BEMÆRKNINGER Tabel 1: Budget 2013 sammenlignet med budget 2012 MIO. KR. (2013-PRISER) - = indtægt BUDGET 2013 BUDGET 2012 Drifts- og anlægsposter Driftsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv Fællesudgifter og administration mv Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20-9 Forsyningsvirksomheder mv. 0 0 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 3 14 Sundhedsområdet 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse mv Fællesudgifter og administration mv Drifts- og anlægsudgifter i alt Finansielle poster Renter 4 3 Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Bloktilskud mv Skatter Forøgelse af kassebeholdning Finansielle poster i alt Total Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 40 pct. af driftsudgifterne i 2013, svarende til mio. kr. Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2013 udgør udgifterne hertil 25 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 686 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 82 pct. heraf og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 126 mio. kr. og dækker over udgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse. En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 12 pct. af udgifterne, svarende til 327 mio. kr

3 GENERELLE BEMÆRKNINGER De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2013 afsat 214 mio. kr., til handicapområdet 155 mio. kr., til trafik og miljø 120 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat hhv. 24 mio. kr. og 65 mio. kr. Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2013 Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 55,9 pct. af kommunens indtægter i Dette svarer til mio. kr. En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 39,1 pct. af indtægterne, svarende til mio. kr. Ejendomsskatterne udgør 4,6 pct. af indtægterne, svarende til 121 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,4 pct., svarende til 10 mio. kr. Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget

4 GENERELLE BEMÆRKNINGER 2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget I 2013 er det samlede nettodriftsbudget lavere end budgettet for Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 3,1 pct. lavere i 2013 sammenlignet med Dette dækker over større eller mindre udsving i de enkelte udvalgs budgetter. Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder UDVALGSOMRÅDER KR. (2013-PRISER) BUDGET 2013 BUDGET 2012 ÆNDRING I PCT. Børne- og Skoleudvalget ,4% Socialudvalget ,1% Beskæftigelsesudvalget ,9% Teknik- og Miljøudvalget ,5% Økonomi- og Erhvervsudvalget ,3% Fritids- og Kulturudvalget ,2% Nettodriftsbudget i alt ,1% Børne- og Skoleudvalget På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 4,4 pct. fra 2012 til Det skyldes først og fremmest den demografiske udvikling, hvor børnetallet falder. Herudover får en række besparelser i budget 2012, primært på skoleområdet, fuld årsvirkning fra Socialudvalget Socialudvalgets budget er faldet med 0,1 pct. fra 2012 til Det skyldes stigninger i udgifterne til førtidspensioner og stigende udgifter på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling, men også en tilpasning af budgettet og besparelser på ældreområdet. Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets budget falder med 7,9 pct. fra 2012 til Faldet skyldes hovedsageligt et fald i udgifterne til forsikrede ledige, idet der fra 2013 budgetteres med de forventede udgifter på området. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 6,5pct. fra 2012 til Faldet sker for en stor dels vedkommende besparelser på vejområdet, såvel på drift og vedligeholdelse som på vintertjenesten. Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget er fra 2012 til 2013 faldet med 2,3 pct. Faldet skyldes dels at en række puljer på personaleområdet er beskåret og dels at der gennemføres personalereduktioner på det administrative område, også som led i digitaliseringen af de administrative opgaver. Fritids- og Kulturudvalget Faldet i budgettet på Fritids- og Kulturudvalgets område på 2,2 pct. fra 2012 til 2013 skyldes dels en besparelse på biblioteksområdet og dels en besparelse på Rønne Svømmehal i forbindelse med ombygningen

5 GENERELLE BEMÆRKNINGER Anlægsbudgettet i 2012 I 2013 er der netto afsat 118 mio. kr. til anlægsprojekter. Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 12 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 15 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 145 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der afsat 6,5 mio. kr. til ud- og nybygning af skovbørnehaven ved Vibegaard, samt 7,2 mio. kr. til påbegyndelse af en samlet daginstitution i Nexø til afløsning for de eksisterende. Endelig er der afsat 1,1 mio. kr. til renovering af skolebygninger. På Socialudvalgets område er der afsat 69,1 mio. kr. til nybygning af plejeboliger, idet byggeriet først færdiggøres i 2014, hvor der er afsat yderligere 5,3 mio. kr. netto. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2013 afsat brutto 53,0 mio. kr. til anlægsarbejder. Heraf er 0,9 mio. kr. vedr. områdefornyelse, 2,5 mio.kr. til nedrivning, 34,6 mio. kr. til vejområdet, 1,4 mio. kr. til havne og 13,6 mio. kr. til energirenovering af kommunale bygninger.. Der er anlægsindtægter i form af tilskud fra staten til omfartsvejen ved Rønne på 15,0 mio. kr. Der er forudsat indtægter fra salg af byggegrunde på 0,8 mio. kr. samt en nettoindtægt fra køb og salg af bygninger og grunde i øvrigt på 0,9 mio. kr. Desuden er der budgetteret med en indtægt på 5,3 mio. kr. for salg af ældreboliger i forbindelse med modernisering af kommunens ældreboliger.. Der er afsat 3,6 mio. kr. i en disponibel anlægspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Puljen har hidtil primært været anvendt til genopretning af kommunens bygninger, og det er i forbindelse med beslutningen om professionel ejendomsdrift forudsat, at puljen fortsat anvendes hertil helt eller delvis. Under Fritids- og Kulturudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 1,4 mio. kr. til haller, mens der er afsat 0,7 mio. kr. til færdiggørelsen af renoveringen af stråtage på Melstedgård. 2.3 Udviklingen i likviditeten Bornholms Regionskommunes budget for 2013 viser et likviditetstræk på 47,8 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, hvor kommunen skal tilbagebetale 49,2 mio. kr. til staten. Den faktiske kassebeholdning er pr. ultimo august 2012 opgjort til 159 mio. kr. Kommunernes likviditet opgøres også som gennemsnittet af de sidste 365 dages beholdninger. Kommunerne vil i 2013 opleve en markant nedgang i den gennemsnitlige likviditet, idet udbetaling af en række overførselsindkomster overgår til Udbetaling Danmark, hvorved kommunerne ikke længere har rådighed over den forskudsvis udbetalte refusion. Bornholms Regionskommune forventer et fald i den gennemsnitlige likviditet på ca. 113 mio. kr. frem til 1. marts 2014, hvoraf 64 mio. kr. vedrører overgangen til udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage er pr. ultimo august 2012 opgjort til 275 mio. kr. 2.4 Udviklingen i kommunens gæld Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække arbejdet på at nedbringe kommunens langfristede gæld. I forbindelse med plejeboligbyggerierne er der dog optaget lån til finansiering af byggerierne i overensstemmelse med finansieringsreglerne på området. Ultimo 2012 udgør den langfristede gæld ca. 568 mio. kr. Bornholms Regionskommune afdrager ca. 27,5 mio. kr. på gælden i

6 GENERELLE BEMÆRKNINGER I budgettet for 2013 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i 2013 og i hvert af overslagsårene og lån i forbindelse med energirenovering med 13,6 mio. kr. i 2013 og 15,1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og Der er forudsat låneoptagelse i forbindelse med anlægsudgifter på kvalitetsfondsområderne med 6,9 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. i 2014 og endelig optages der lån vedr. plejeboligbyggeri med 90,4 mio. kr. i Netto forøges kommunens gæld med 66,7 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. optagelsen af lån til plejeboligbyggeriet øges med ca. 15,6 mio. kr. Mio. kr Langfristet gæld primo 568,0 570,9 656,1 648,0 Afdrag på gæld -27,6-23,9-23,2-23,3 Optagelse af lån 30,5 109,1 15,1 10,0 Langfristet gæld ultimo 570,9 656,1 648,0 634,7 2.5 Resultatopgørelse I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2010, det oprindelige budget for 2011, budgetforslaget for 2013 og budgetoverslaget for Mio. kr. årets priser R2011 B2012 BF2013 BO2014 BO2015 BO2016 Indtægter , , , , , ,4 Skatter ,5-1,529, , , , ,9 Tilskud og udligning ,1-1,160, , , , ,4 Driftsvirksomhed 2.533, , , , , ,9 Renter m.v. 1,6 2,8 4,2 4,5 4,9 5,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,2-7,9-25,0-6,8 21,0 41,5 Anlægsvirksomhed 214,9 248,5 117,9 43,4 33,6 28,9 - heraf pleje-/ældreboliger 118,2 101,4 62,5 4,5 Resultat af de skattefinansierede område 151,7 240,6 92,9 36,6 54,7 70,4 Det brugerfinansierede område 32,0-5,4-4,5-4,7-4,9-5,1 Samlet resultat 183,7 235,2 88,4 31,9 49,8 65,3 Øvrige poster ,6-89,8 7,4 17,5 22,5 Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -107,8-100,6-62,5-4,5 Optagelse af lån -16,4-72,8-30,5-18,7-15,1-10,0 Afdrag på lån 26,7 25,2 27,5 23,9 23,2 23,3 Øvrige balanceforskydninger -12,5-29,4-24,5 6,7 9,4 9,2 Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+) 73,7 57,6-1,4 39,3 67,3 87,8 Efterregulering af beskæftigelsestilskud ,2 Kasseforbrug ,8 Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2013 er fordelt på serviceudgifter med 1.847,0 mio. kr., og 816,9 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 571,5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 110,4 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 164,2 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionordning på 1,63 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 12,9 mio. kr

7 GENERELLE BEMÆRKNINGER 3. Forudsætninger Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2013, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte politikområder. Der er flere faktorer der er medvirkende hertil, hvoraf nogle af rammebetingelserne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 3.1 Befolkningsudvikling I januar 2012 var det samlede indbyggertal på Bornholm personer. I forhold til året før er det et fald på 499 personer og fra 2012 til 2013 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 394 personer, svarende til 1,0 pct. Frem mod 2024 forventes et fald på ca personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 9,8 pct. Den demografiske udvikling på Bornholm adskiller sig på flere områder fra den demografiske udvikling på landsplan. For hele landet forventes en vækst i befolkningen fra 2012 til 2013 på 0,4 pct. og frem mod 2024 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 3,9 pct. Den samlede udvikling i antallet af indbyggere på Bornholm dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper. I figur 3 er en sammenligning af den forventede befolkningsudvikling i forskellige aldersgrupper på Bornholm og i hele landet. Figur 3. Procentvis ændring i befolkningen fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal I 2012 er der årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 4,7 pct., svarende til at der i 2013 er årige. I 2012 er der børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til i 2013, svarende til et fald på 3,7 pct. Den nedadgående tendens i antallet af børn og unge er en fortsættelse af den udvikling, der har været på Bornholm i en årrække. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 405 personer fra 2012 til 2013, svarende til et fald på 1,7 pct. For hele landet forventes et uændret antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2012 til

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de årige forventes at stige fra personer i 2012 til personer i Dette svarer til en stigning på 5,0 pct., hvilket er noget højere end den forventede stigning for hele landet på 4,2 pct. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 19 personer eller 0,5 pct. er noget under stigningen på landsplan på 2,0 pct. Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden der bliver færre børn og unge og flere ældre. Det medfører, at efterspørgslen efter forskellige kommunale serviceydelser tilsvarende ændres. Samtidig er der et fald i antallet af erhvervsaktive, hvilket alt andet lige betyder et faldende indtægtsgrundlag. 3.2 Demografikorrektioner For at tage højde for den ændrede befolkningssammensætning indarbejdes der demografikorrektioner på de berørte serviceområder. På den måde tilpasses budgetterne på de enkelte serviceområder, så udgiften pr. bruger på området fastholdes, uanset om der bliver færre eller flere brugere. I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, samt ældreområdet inkl. hjælpemidler, for den demografiske udvikling. I budget 2013 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, PPR og Sundhedspleje) samlet set reduceret med 12,2 mio. kr. i forhold til budget 2012 som følge af det faldende børnetal, mens ældreområdet er tilført 8,7 mio. kr. i forhold til budget Fødselsunderskud og nettotilflytning Befolkningstallet på Bornholm er faldende. En af forklaringerne er, at der i en lang årrække har været et fødselsunderskud på Bornholm. Det betyder, at der bliver født færre børn end det antal personer, som dør. I 2011 var der 541 personer, som døde, mens der samme år blev født 235 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2011 på 306 personer. Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. I 2011 flyttede 939 personer til Bornholm, mens personer fraflyttede øen. Det betyder, at der i 2011 var en negativ nettotilflytning på 242 personer. Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, Kilde: Danmarks Statistik

9 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden Den samlede negative nettotilflytning i 2011 på 242 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettoflytningen til/fra Bornholm i 2011 fordelt på aldersgrupper. Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2011 fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik I 2011 skete den største fraflytning i aldersgruppen af årige, men også unge mellem år har en stor fraflytning. Den store fraflytning af unge mennesker kan i overvejende grad forklares med, at mange unge fraflytter øen for at tage en uddannelse. Nettotilflytningen i 2011 er kendetegnet ved, at det er familier med små børn der flytter (tilbage) til øen, samt ved en tilflytning af 60+ årige. 3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet. Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, og spændet mellem beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er øget de sidste 10 år, bl.a. på grund af det faldende antal erhvervsaktive. Spændet er dog faldet siden 2008, idet tallene er baseret på budgetterne og dermed ikke endelig opgjort. I 2003 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 79,6 pct. af landsgennemsnittet. I 2012 er forskellen kr. svarende til et beskatningsgrundlag på 86,4 pct. af landsgennemsnittet. Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2003 til

10 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal Figur 7 viser de åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden Samlet set er antallet af årige på Bornholm reduceret med personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med personer. Antallet af personer i beskæftigelse har været faldende frem til Her vendte udviklingen og fra 2005 til 2007 er 609 flere kommet i beskæftigelse. Siden 2007 er beskæftigelsen imidlertid faldet med personer i kølvandet på finanskrisen i 2008 og de ugunstige konjunkturer. Figur 7. De åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, Kilde: Danmarks Statistik Note: Midlertidigt uden for arbejdsstyrken dækker primært over personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, Tilbagetrækning dækker over personer på overgangsydelse (kun i perioden ) og efterløn, andre uden for arbejdsstyrken dækker over bl.a. studerende og kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken

11 GENERELLE BEMÆRKNINGER Fra 2009 anvendes eindkomst som datagrundlag, hvilket her bevirket forskydninger i kategorierne uden for de beskæftigede. Ledigheden på Bornholm er generelt højere end på landsplan. Fra har ledigheden på Bornholm ligget på 8-12 pct. Herefter er ledigheden dog faldet betydeligt og var i midten af 2008 historisk lav. Siden er ledigheden steget som følge af konjunkturafmatningen og ligger i juli 2012 på 7,6 pct. På landsplan ligger ledigheden på 6,6 pct. Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed følger således udviklingen på landsplan, som det ses i figur 8. Det ser endda ud til, at den positive udvikling fra 2004 til 2008 har været mere gunstig på Bornholm end for hele landet, og at stigningen i ledigheden siden 2008 ikke er så høj på Bornholm som i resten af landet. Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, jan juli Kilde: Danmarks Statistik Anm. Der er databrud i statistikkerne pr. 1. januar Økonomiaftalen for 2013 Aftalens elementer er i oversigtsform: Den økonomiske ramme o Udgifterne er baseret på nulvækst o Begrænsede muligheder for at hæve skatten o Styrket økonomistyring o Sanktioner vil blive gennemført, hvis aftalen ikke holdes o Pulje til vanskeligt stillede kommuner Anlægsudgifterne i 2013 sættes til 15,5 mia. kr. Større lokalpolitisk råderum Investeringer i klimatilpasning Bedre normeringer i dagtilbud Styrkelse af arbejdet med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre og indsatsen over for mennesker med kroniske sygdomme

12 GENERELLE BEMÆRKNINGER Forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet Inklusion i folkeskolen Moderniseringsarbejde som skal frigøre 1,5 mia. kr. i 2013 og 1014 Obligatorisk digitalisering og selvbetjening Mindre administration Øget offentligt privat samarbejde Besparelser på indkøb Nulvæksten fortsætter og omprioriteringer skal sikre velfærden I henhold til aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013, må kommunernes udgifter i 2013 ikke stige med mere end pris og lønreguleringen. Der er dog afsat 500 mio. kr. til øget normering i daginstitutioner og 300 mio. kr. til at styrke kommunernes forebyggende indsats overfor ældre. Nulvæksten har dermed været et vilkår i 3 budgetår. Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet, er en uændret kommunal skattefastsættelse i Enkelte kommuner får dog mulighed for at hæve skatten, hvis andre sænker den tilsvarende. Kommunernes likviditet vil blive kraftigt påvirket af overdragelse af ansvarsområder og tilhørende økonomi til Udbetaling Danmark fra starten af Anlægsinvesteringer må i 2013 maksimalt udgøre 15,5 mia. kr. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter lever op til den aftalte ramme. Regnskabssanktionen fra 2011 videreføres, således at hvis kommunerne samlet overskrider regeringens økonomiske ramme, skal de skyldige kommuner individuelt betale de 60 % heraf tilbage, mens resterende 40% bliver en kollektiv sanktion for alle kommunerne. Regeringen vil fremlægge forslag, der styrker den igangværende omstilling i kommunerne gennem et større lokalpolitiks råderum. Der vil være et øget fokus på resultater, så der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på decentralt niveau. Den kommunale administration skal reduceres med 5% i 2013, svarende til 1,5 mia. kr. i forhold til niveauet i Aftalen for 2013 vil som aftalen for 2012 medføre et pres på kommunernes økonomi, hvor udfordringen for Bornholms Regionskommune bliver at flytte investeringer og tilpasse service, fra områder hvor vi bliver færre til områder hvor vi bliver flere

13 GENERELLE BEMÆRKNINGER 3.6 Økonomiske vilkår Bornholms Regionskommune har i 2011 vedtaget en politik for økonomiske vilkår, som er beskrevet nedenfor. A. Proces Hvert år drøfter Kommunalbestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget de økonomiske vilkår for kommunen, og koordinerer disse med de aftaler der indgås mellem kommunerne og staten. Processen er: 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen tager i første kvartal - hvert år - stilling til de økonomiske vilkår 2. Samme parter forholder sig til aftale om kommunernes økonomi, mellem KL og Regeringen i slutningen af 2. kvartal. 3. Ansøgninger om diverse puljer o.l. 4. Vedtagelse af budget og langsigtede investeringsplaner B. Målsætninger Elementerne i dette afsnit bygger på betragtninger om: Kassebeholdning Langfristet gæld Øvrige finansieringsmæssige overvejelser Budget Budgetopfølgninger og regnskab Kassebeholdning Regionskommunen skal til enhver tid overholde de centralt fastsatte regler for kassebeholdningens størrelse. Det er målsætningen, at kassebeholdningen er 100 mio. kr. over det centralt udmeldte krav for likviditetsstyring i kommunen. De overordnede betragtninger vedrørende ekstraordinært forbrug af kassebeholdninger skal ses i forhold til anlæg, jf. afsnit C. Langfristet gæld Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger. De overordnede betragtninger vedrørende ekstraordinære låneoptagelser skal ses i forhold til anlæg, jf. afsnit C. Øvrige finansieringsmæssige overvejelser Heri ligger forhold i form af: Renter Kortfristet gæld Tilgodehavende (langfristet og kortfristet) M.fl. Forskydninger af disse har budget- og regnskabsmæssig betydning, uden at de dog er fuldstændig styrbare. Budget I arbejdet med budget og vedtagelsen af dette er der fokus på:

14 GENERELLE BEMÆRKNINGER Ordinær drift Målet for overskuddet på ordinær drift afstemmes ved budgetforhandlingerne hvert år Grundlæggende er dette resultat grundlaget for investeringer i anlæg, uforudsete udgifter, kassekonsolidering, afdrag på lån, satsning på udviklingstiltag etc. Anlæg Regionskommunen vil i de kommende år foretage investeringer i henhold til afsnit 3 nedenfor. Disse investeringer kan blandt andet ske via træk på kassebeholdningen og lånoptagelser, men i overensstemmelse med de øvrige økonomiske vilkår for disse. Herudover kan regionskommunen via diverse puljer skabe muligheder for investeringer. Og endelig kan man via fokus på ordinær drift skabe mulighed for investeringer i anlæg- gennem indtægtsmaksimering eller/og omkostningsminimering. Nettogældsætning (afdrag på lån og låneoptagelse) Hvis regionskommunen fremadrettet vil foretage investeringer i anlæg, vil dette kunne ske gennem mulig kassefinansiering eller typiske via lånoptagelser. Lånoptagelser skal dog ses i forhold til målsætningen om den langfristede gælds størrelse, jf. ovenfor i afsnit B. Kassebeholdning Hvis regionskommunen fremadrettet vil foretage investeringer i anlæg, vil dette eksempelvis kunne ske via forbrug af kassebeholdningen. Et forbrug af denne skal dog ses i forhold til målsætningen om kassebeholdningens størrelse, jf. ovenfor i afsnit B. Budgetopfølgninger og regnskab Det er vores målsætning at fastholde en stram økonomistyring, hvorfor tillægsbevillinger ikke er udgangspunktet for kommunens drift, indstillinger fra udvalg og beslutninger i kommunalbestyrelsen. Skulle der være behov for en positiv tillægsbevilling, bør der ved indstilling også være et forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet. Det er vores målsætning at skabe overensstemmelse mellem budget og regnskab. C. Investeringer Der er i dette punkt alene tale om anlægsinvesteringer og ikke investeringer i drift. Med hensyn til anlægsinvesteringer er følgende nævnt i ikke-prioriteret rækkefølge: Anlægsinvesteringer, set i forhold til kvalitets- og serviceforbedringer Energirigtige investeringer Investeringer i henhold til Facility management / vedligehold Anlægsinvesteringer i øvrigt, der genererer driftsrationaliseringer Anlægsinvesteringer, som er udviklingsorienterede D. Adgang til tilgængelige puljer I forbindelse med de samlede vurderinger af økonomiske vilkår sker der også en samlet analyse, vurdering, anbefaling og beslutning vedrørende regionskommunens samlede økonomiske profil. Dette ses i forhold til aftalen om kommunernes økonomi og de deraf vedtagne spilleregler, herunder også i forhold til adgangen til tilgængelige puljer. Et element i dette er regionskommunens profil i forhold til: Likviditet Gældsætning Anlægsbudget Driftsbudget

15 BUDGETFORUDSÆTNINGER Budgetforudsætninger Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget Det gælder: 1. Pris- og lønforudsætninger 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2013 Ændringer fra budgetoverslag 2013 til budget 2013 Tekniske korrektioner Demografikorrektioner Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Politiske prioriteringer Budgetforliget 3. Forudsætninger for finansieringssiden Udskrivningsgrundlag og grundskyld Tilskud og udligning

16 BUDGETFORUDSÆTNINGER 1. Pris- og lønforudsætninger Budget 2013 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit. Lønforudsætninger I budget 2013 er den samlede lønudvikling fra 2012 til 2013 forudsat at være på 1,44 pct. Der skal indgås nye overenskomster pr. 1. april Prisforudsætninger KL har udmeldt en prisstigning på 1,75 pct. fra 2012 til 2013, hvilket samlet set indebærer en pris- og lønstigning på 1,5 pct. ekskl. overførsler. Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,6 pct. fra 2012 til 2013, mens overførslerne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 1,6 pct. KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra inkl. anlæg og overførsler til 1,5 pct. Overslagsårene De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene ligger på 1,9 pct. Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2013 og overslagsårene. 2012/ / / /2016 Løn 1,44 1,80 1,80 1,80 Brændsel 1,10 1,42 1,42 1,42 Øvrige varer og anskaffelser 1,54 1,42 1,42 1,42 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,50 1,50 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser 1,90 1,90 1,90 1,90 I alt ekskl. overførsler 1,5 1,8 1,8 1,8-18 -

17 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2013 I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget Ændringer fra budgetoverslag 2013 til budget 2013 Ændringerne fra budgetoverslag 2013 i sidste års budget til vedtaget budget 2013 fremgår nedenfor: Mio. kr. Drift og anlæg Finansiering, renter og afdrag Balance Budgetoverslag 2013 i budget , ,9 96,9 Demografi -1,6 Korrektioner på beskæftigelsesområdet -35,5 Korrektioner på overførselsindkomster 0,4 Korrektioner på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 4,3 Tekniske korrektioner i øvrigt - drift 6,5 Lov- og cirkulæreprogram -3,0 Tekniske korrektioner anlæg 28,1 Politiske prioriteringer drift -22,2 Politiske prioriteringer anlæg 13,7 Plejeboligbyggeri 27,0-29,1 Renter, afdrag på lån og finansforskydninger -6,7 Ændring i tilskud og udligning 54,6 Ændring i skatter -26,2 Ændring i optagelse af lån -20,3 Ændring i pris- og lønfremskrivning -32,1 Budget , ,6-1,4 Efterregulering af beskæftigelsestilskud ,2 Samlet kassetræk 47,8 Note: Positive beløb i balancen er udgifter/træk på kassebeholdningen, negative tal er indtægter/tilgang til kassebeholdningen Demografikorrektioner De indarbejde demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i , målt i forhold til et demografireguleret budget I det demografiregulerede budget for 2012 er budget 2012 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2011 til

18 BUDGETFORUDSÆTNINGER kr., 2012-pl Børnepasning Folkeskoler Skolefritidsordninger PPR og Sundhedspleje Ældre Hjælpemidler Samlet virkning af demografikorrektionerne Tekniske korrektioner I 2013 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt -25,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tekniske korrektioner kr., 2012-pl Indregning af kommunalbestyrelsesbeslutninger Tjenestemandspensioner Ændringer fra hvor 2015 er videreført i det tekniske budget Korrektioner vedrørende forsikrede ledige Korrektioner vedr. øvrige overførselsindkomster Korrektioner vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering Niveautilpasning på ældreområdet Nulstilling af besparelse vedr. administration Udbetaling Danmark Udbud af IT-systemer Boliger og ejendomme Vejbidrag Administrationsbidrag Bornholms Forsyning Øvrige tekniske korrektioner Tekniske korrektioner i alt Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Nedenfor ses de samlede reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet: kr., 2013-pl Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet De væsentligste ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet er ændringen af reglerne for refusion i særlig dyre enkeltsager på børn og unge-området, lov om digital offentlig post og på miljø og Natura-2000 området

19 BUDGETFORUDSÆTNINGER 3. Kommunalbestyrelsens prioritering Kommunalbestyrelsen har i budget 2013, ud over de økonomiske prioriteringer, vedtaget en række mål, hvoraf størstedelen ikke har en tilknyttet økonomi i form af udvidelse eller reduktion af budgettet. Politiske prioriteringer I 2013 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -22,2 mio. kr., og fordeler sig således på politikområderne: kr., 2012-pl Dagpasning Undervisning Børn og familier Sociale ydelser Ældre Psykiatri og Handicappede Forebyggelse og behandling Beskæftigelse og aktivering Forsørgelsesydelser Teknik og Miljø Forsyning og drift Erhverv og samfund Organisation, personale og politikere Informationsteknologi Fællesadministration Fritid og Kultur Biblioteker Ufordelt I alt Budgetforliget Budgettet for 2013 er et resultat af et forlig indgået mellem samtlige partier og grupper i kommunalbestyrelsen. Parterne bag Budget 2013 har ud over de foretagne prioriteringer aftalt følgende bemærkninger til budgettet: Turistinformation Der afholdes temamøde om turisme i kommunalbestyrelsen i 2013 hvor det skal afklares, hvilken indsats der giver mest værdi for Bornholm. På dette temamøde skal bl.a. drøftes effekterne(fordele/ulemper) ved en central contra en decentral turismeindsats. Branchen og interesseorganisationer inddrages. I arbejdet skal indgå empirisk materiale. Plejehjemsområdet Nylars Plejecenter blev med kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket. Nylars Plejecenter er ombygget efter ABL i 2003 og

20 BUDGETFORUDSÆTNINGER der er fortsat en gæld i på ca. 18 mio. kr. som vil skulle indfris hvis bygningen skal sælges. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter Plejehjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med dårlige fællesog servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de kommunale ældreenheder min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger og leve-bomiljø. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til Toftegårdens fremtid herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem. Den sociale investeringsfond Beskæftigelsesudvalget skal udarbejde et kommissorium hvor det klarlægges, hvem der er målgruppen og organisatorisk forankring. Kommissoriet godkendes af kommunalbestyrelsen. Eventuelle projekter i 2013 kan igangsættes som enkeltsager/bevillinger. Administrationsbygninger Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning indtil videre. Nye daginstitutioner Byggeriet af nye daginstitutioner i henholdsvis Nexø og Rønne er et kvalitetsløft på dagpasningsområdet og skal ses som et element i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet. Afledt af byggeriet skal der ses på kapacitetstilpasninger i de øvrige dagtilbud i Rønne og Nexø. Nedrivningspulje Der afsættes 2,5 mio. kr. i en nedrivningspulje med midlertidig tilførsel af midler fra puljen til køb og salg af ejendom. Kollektiv trafik I Trafikaftalen er der afsat midler til sænkning af BAT s takster på klippekort af en skønnet værdi på 2 2,5 mio. Digitalisering af byggesagsstyring IT- og Telestyrelsen ansøges om godkendelse af anvendelse af ESDH-midler til finansiering af en digitalisering af byggesagsstyring. Jobrotation I budgetforslaget er indskrevet et øget fokus på jobrotation. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at BRKs virksomheder indgår aktivt i dette arbejde. Forliget indeholder en række ændringer til budgettet i form af udvidelser eller reduktioner af service og aktiviteter og de tilhørende økonomiske rammer. Derudover indeholder budgetforliget en række mål, som ikke indebærer ændring af økonomi, og som fremgår af de specielle bemærkninger i bind 2. Ændringerne til budgettet fremgår af bilag 7 til budgetsagen

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober

Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2010. Bornholms Regionskommunes budget 2011 består af to bøger. Bind

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget 2014-2017. Generelle bemærkninger. 1. behandling

Budget 2014-2017. Generelle bemærkninger. 1. behandling Budget 2014-2017 Generelle bemærkninger 1. behandling 10. september 2013 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017 2. behandles af kommunalbestyrelsen den 10.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere