Budgettet for 2011 med overslagsårene vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober"

Transkript

1 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2011 med overslagsårene vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober Bornholms Regionskommunes budget 2011 består af to bøger. Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert politikområde samt for hvert budgetområde. Budgetbemærkninger for den enkelte virksomhed fremgår af aftalen mellem virksomheden og fagudvalgene/kommunalbestyrelsen. Tabel 1: Budget 2011 sammenlignet med budget 2010 MIO. KR. (2011-PRISER) - = indtægt BUDGET 2011 BUDGET 2010 Drifts- og anlægsposter Driftsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse mv Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 18 7 Sundhedsområdet 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse mv Fællesudgifter og administration mv. 4 4 Drifts- og anlægsudgifter i alt Finansielle poster Renter 2 2 Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Bloktilskud mv Skatter Forøgelse af kassebeholdning 4 2 Finansielle poster i alt Total

2 GENERELLE BEMÆRKNINGER 2. Budgetresultatet Budgetresultatet er i hovedtræk: o Skatten er fastsat til 25,9 pct. i Dette er uændret i forhold til o Grundskylden er fastsat til 33,41 promille. Dette er ligeledes uændret i forhold til forhold til o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct. o Den langfristede gæld øges med 61,2 mio. kr. Det dækker over afdrag på 30,5 mio. kr. og optagelse af nye lån på 91,7 mio. kr. o Kommunens kassebeholdning øges med 3,9 mio. kr. 2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 43,5 pct. af driftsudgifterne i 2011, svarende til mio. kr. Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2011 udgør udgifterne hertil 23 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 604 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 84 pct. heraf og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 98 mio. kr. og dækker overudgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse. En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 12 pct. af udgifterne, svarende til 305 mio. kr. De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2010 afsat 147 mio. kr., til handicapområdet 148 mio. kr., til trafik og miljø 121 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat hhv. 21 mio. kr. og 64 mio. kr. Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2011 Administration og erhverv 12% Trafik og miljø 5% Børnepasning 6% Skoleområdet 15% Beskæftigelse 4% Børn og Unge 4% Overførsler 19% Ældre 19% Handicapområdet 6% Sundhedsområdet 6% Uddannelse 1% Kultur og idræt 3% - 4 -

3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 53 pct. af kommunens indtægter i Dette svarer til mio. kr. En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 42 pct. af indtægterne, svarende til mio. kr. Heraf udgør beskæftigelsestilskuddet 126 mio. kr. Ejendomsskatterne udgør 4 pct. af indtægterne, svarende til 113 mio. kr., mens selskabsskatter og øvrige skatter tilsammen udgør 1 pct., svarende til 15 mio. kr. Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2011 Øvrige skatter 1% Ejendomsskatter 4% Tilskud og udligning 42% Personskatter mv. 53% 2.3 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget I 2011 er det samlede nettodriftsbudget lavere end budgettet for Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 1,6 pct. lavere i 2011 sammenlignet med Dette dækker over større eller mindre udsving i de enkelte udvalgs budgetter. Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder UDVALGSOMRÅDER KR. (2010-PRISER) BUDGET 2011 BUDGET 2010 ÆNDRING I PCT. Børne- og Skoleudvalget ,5% Socialudvalget ,1% Beskæftigelsesudvalget ,9% Teknik- og Miljøudvalget ,0% Økonomi- og Erhvervsudvalget ,9% Fritids- og Kulturudvalget ,3% Nettodriftsbudget i alt ,6% - 5 -

4 GENERELLE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 1,5 pct. fra 2010 til Det skyldes først og fremmest den demografiske udvikling, hvor børnetallet falder. Herudover gennemføres det omlægninger på børnepasningsområdet. Forældrebetalingen for daginstitutioner forhøjes med 0,5 pct. til 25 pct. mens forældrebetalingen i SFO sættes ned. Socialudvalget Socialudvalgets budget er øget med 2,1 pct. fra 2010 til Det skyldes stigninger i udgifterne til førtidspensioner og stigende udgifter på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling. Hertil kommer en stigning i udgifterne vedr. medfinansiering på sundhedsområdet. Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets budget er faldet med 7,9 pct. fra 2010 til Faldet skyldes altovervejende budgetteringen af udgifterne til forsikrede ledige, som budgetteres svarende til beskæftigelsestilskuddet. I 2010 var det udmeldte beskæftigelsestilskud alt for højt, hvorfor udgifterne på området er nedjusteret med 32 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 2,0 pct. fra 2010 til Dette skyldes dels budgettering af nettoindtægter på plejeboligerne samt at der gennemføres besparelser, primært på vejområdet og på den kollektive trafik. Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget er fra 2010 til 2011 faldet med 6,9 pct. Faldet skyldes bl.a., at der gennemføres besparelser i den centrale administration. Herudover gennemføres der effektiviseringer bredt i organisationen, hvor besparelsespotentialet endnu ikke er fordelt og derfor afsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fritids- og Kulturudvalget Faldet i budgettet på Fritids- og Kulturudvalgets område på 1,3 pct. fra 2010 til 2011 skyldes bl.a., at budgetterne til folkeoplysning og på idrætsområdet reduceres. Anlægsbudgettet i 2011 I 2011 er der netto afsat 154 mio. kr. til anlægsprojekter. Dette er noget højere end nettoanlægsbudgettet på 95 mio. kr. i 2010, idet stigningen hovedsagelig skyldes anlægsarbejder på det brugerfinansierede område på med 42 mio. kr. og et fald i indtægterne fra salg af jord og bygninger på 20 mio. kr. Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 26 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 180 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der afsat 1,1 mio. kr. til renovering af skolebygninger og 1,5 mio. kr. til smartboards i skolerne. På Socialudvalgets område er der afsat 94,5 mio. kr. til til- og nybygning af plejeboliger, idet byggeriet først færdiggøres i 2012, hvor der er afsat yderligere 56,0 mio. kr. netto. Desuden er der afsat 2,4 mio. kr. til udskiftning af kaldeanlæg i Døgnplejen og på Plejehjem og centre. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2011 afsat 61,8 mio. kr. til anlægsarbejder. Heraf er 18,4 mio. kr. til vejområdet, 1,8 mio. kr. til havne og 41,7 mio. kr. til Bofa

5 GENERELLE BEMÆRKNINGER Der er forudsat indtægter fra salg af byggegrunde på 4,8 mio. kr. samt en nettoindtægt fra køb og salg af bygninger og grunde i øvrigt på 0,9 mio. kr. Derudover er der budgetteret med en indtægt på 5,0 mio. kr. vedrørende salg af landbrugsjord samt en indtægt på 5,0 mio. kr. vedr. salg af havneområder. Desuden er der budgetteret med en indtægt på 2 mio. kr. vedr. salg af arealer til plejeboligbyggeri samt en indtægt på 8,6 mio. kr. for salg af ældreboliger og plejehjem. Der er afsat 4,0 mio. kr. i en disponibel anlægspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Puljen har hidtil primært været anvendt til genopretning af kommunens bygninger, og det er i forbindelse med beslutningen om professionel ejendomsdrift forudsat, at puljen fortsat anvendes hertil helt eller delvis. Under Fritids- og Kulturudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 15,6 mio. kr. hvoraf 13,5 mio. kr. er afsat til Rønne Svømmehal, mens resten er afsat i puljer til andre haller. 2.4 Udviklingen i kassebeholdningen Udviklingen i kassebeholdningen, fordelt på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område, fremgår af nedenstående tabel. Ændringen i kassebeholdningen er også et udtryk for balancevirkningen af budgettet. Mio. kr. årets priser ultimo Skattefinansieret beholdning 39,7 47,3 46,0 15,2-35,0 Brugerfinansieret beholdning 0,3-3,4-0,5 2,5 6,0 Samlet kassebeholdning 40,0 43,9 45,5 17,7-29,0 2.5 Udviklingen i kommunens gæld Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække arbejdet på at nedbringe kommunens langfristede gæld. Ultimo 2010 udgør den langfristede gæld ca. 368,1 mio. kr. Bornholms Regionskommune afdrager ca. 30 mio. kr. på gælden i 2011, idet afdragsprofilen herefter er faldene. I budgettet for 2011 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i 2011 og i hvert af overslagsårene. Herudover er der i 2011 og 2012 forudsat en låneoptagelse på 161,5 mio. kr. i forbindelse med den endelige finansiering af byggeriet af plejeboliger m.v. Endelig optages der lån for i alt 42,5 mio. kr. i 2011 vedr. det brugerfinansierede område. Netto forøges kommunens gæld med 150 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. optagelsen af lån til plejeboligbyggeriet og lån på det brugerfinansierede område nedbringes med ca. 50 mio. kr. Mio. kr Langfristet gæld primo 368,1 429,3 538,1 526,1 Afdrag på gæld -30,5-23,5-22,0-18,0 Optagelse af lån 91,7 132,3 10,0 10,0 Langfristet gæld ultimo 429,3 538,1 526,1 518,1-7 -

6 GENERELLE BEMÆRKNINGER 2.6 Resultatopgørelse I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2009, det oprindelige budget for 2010, budgetforslaget for 2011 og budgetoverslaget for Mio. kr. årets priser R2009 B2010 BF2011 BO2012 BO2013 BO2014 Indtægter Skatter Tilskud og udligning , ,3-813, , , , , , , , , , , , , , , ,6 Driftsvirksomhed 2.241, , , , , ,9 Renter m.v. -10,0 2,3 2,2 2,5 2,9 3,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 9,7-7,9-43,0-38,2-11,0 5,7 Anlægsvirksomhed 23,8 95,0 113,3 74,4 21,7 28,4 Resultat af det skattefinansierede område -33,4 87,2 70,3 36,2 10,8 34,1 Det brugerfinansierede område -6,2-6,1 37,1-4,5-4,8-5,0 Samlet resultat -27,1 81,1 107,4 31,7 6,0 29,1 Øvrige poster Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger -69,4 0,0 24,8-94,2-82,8-11,0 26,6-98,5-111,3-91,7 30,5-50,1-33,2-132,3 23,5 75,6 21,7-10,0 22,0 9,8 Kasseforøgelse (-) /-forbrug (+) -53,4-1,7-3,9-1,5 27,7 46,7 17,7-10,0 18,0 9,6 Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2011 er fordelt på serviceudgifter med 1.896,9 mio. kr., heraf 96,4 mio. kr. vedrørende medfinansieringen af sundhedsområdet, og på overførselsudgifter med 599,4 mio. kr

7 GENERELLE BEMÆRKNINGER 3. Forudsætninger Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2011, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte politikområder. Der er flere faktorer der er medvirkende hertil, hvoraf nogle af rammebetingelserne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 3.1 Befolkningsudvikling I januar 2010 var det samlede indbyggertal på Bornholm personer. I forhold til året før er det et fald på 409 personer og fra 2010 til 2011 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 255 personer, svarende til 0,6 pct. Frem mod 2021 forventes et fald på ca personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 6,4 pct. Den demografiske udvikling på Bornholm adskiller sig på flere områder fra den demografiske udvikling på landsplan. For hele landet forventes en vækst i befolkningen fra 2010 til 2011 på 0,3 pct. og frem mod 2021 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 3,0 pct. Den samlede udvikling i antallet af indbyggere på Bornholm dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper. I figur 3 er en sammenligning af den forventede befolkningsudvikling i forskellige aldersgrupper på Bornholm og i hele landet. Figur 3. Procentvis ændring i befolkningen fordelt på aldersgrupper Pct. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% 0-5 årige 6-16 årige årige årige 75+ årige Bornholm Hele landet Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal I 2010 er der årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 0,9 pct., svarende til at der i 2011 er årige. I 2010 er der børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til i 2011, svarende til et fald på 2,8 pct. Den nedadgående tendens i antallet af børn og unge er en fortsættelse af den udvikling, der har været på Bornholm i en årrække. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 448 personer fra 2010 til 2011, svarende til et fald på 1,8 pct. For hele landet forventes kun et marginalt fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder fra 2010 til

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de årige forventes at stige fra personer i 2010 til personer i Dette svarer til en stigning på 6,4 pct., hvilket er noget højere end den forventede stigning for hele landet på 5,2 pct. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 40 personer eller 1,0 pct. er nogenlunde på niveau med stigningen på landsplan. Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden der bliver færre børn og unge og flere ældre. Det medfører, at efterspørgslen efter forskellige kommunale serviceydelser tilsvarende ændres. Samtidig er der et fald i antallet af erhvervsaktive, hvilket alt andet lige betyder et faldende indtægtsgrundlag. 3.2 Demografikorrektioner For at tage højde for den ændrede befolkningssammensætning indarbejdes der demografikorrektioner på de berørte serviceområder. På den måde tilpasses budgetterne på de enkelte serviceområder, så udgiften pr. bruger på området fastholdes, uanset om der bliver færre eller flere brugere. I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, samt ældreområdet inkl. hjælpemidler, for den demografiske udvikling. I budget 2011 er børneområdet (børnepasning, skoler og skolefritidsordninger) samlet set reduceret med 6,8 mio. kr. i forhold til budget 2010 som følge af det faldende børnetal, mens ældreområdet er tilført 8,9 mio. kr. i forhold til budget Fødselsunderskud og nettotilflytning Befolkningstallet på Bornholm er faldende. En af forklaringerne er, at der i en lang årrække har været et fødselsunderskud på Bornholm. Det betyder, at der bliver født færre børn end det antal personer, som dør. I 2009 var der 543 personer, som døde, mens der samme år blev født 301 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2009 på 242 personer. Samtidig har der i en årrække bortset fra i været en negativ nettotilflytning til Bornholm. I 2009 flyttede 947 personer til Bornholm, mens personer fraflyttede øen. Det betyder, at der i 2009 var en negativ nettotilflytning på 249 personer. Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, Antal personer Kilde: Danmarks Statistik Fødselsunderskud Nettotilflytning

9 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden Den samlede negative nettotilflytning i 2009 på 249 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettoflytningen til/fra Bornholm i 2009 fordelt på aldersgrupper. Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2009 fordelt på aldersgrupper Antal personer årige 6-16 årige årige årige årige årige årige 60+ årige Kilde: Danmarks Statistik I 2009 skete den største fraflytning i aldersgruppen af årige, men også unge mellem år har en stor fraflytning. Den store fraflytning af unge mennesker kan i overvejende grad forklares med, at mange unge fraflytter øen for at tage en uddannelse. Nettotilflytningen i 2009 er kendetegnet ved, at det er familier med små børn der flytter (tilbage) til øen, samt ved en tilflytning af 60+ årige. 3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet. Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, og spændet mellem beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er øget de sidste 10 år, bl.a. på grund af det faldende antal erhvervsaktive. Spændet er dog faldet siden 2008, idet tallene er baseret på budgetterne og dermed ikke endelig opgjort. I 1999 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 82,6 pct. af landsgennemsnittet. I 2010 er forskellen kr. svarende til et beskatningsgrundlag på 83,5 pct. af landsgennemsnittet. Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 1999 til

10 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, Kr Bornholm Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal Hele landet Figur 7 viser de åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden Samlet set er antallet af årige på Bornholm reduceret med personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med personer. Antallet af personer i beskæftigelse har været faldende siden 1999 og frem til Her vendte udviklingen og fra 2005 til 2008 er 579 flere kommet i beskæftigelse. I 2009 er beskæftigelsen imidlertid faldet med 779 personer i kølvandet på finanskrisen i 2008 og de ugunstige konjunkturer. Figur 7. De åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, Antal personer Beskæftigede Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Arbejdsløse Tilbagetrækning Pensionister og andre uden for arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik Note: Midlertidigt uden for arbejdsstyrken dækker primært over personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, Tilbagetrækning dækker over personer på overgangsydelse (kun i perioden ) og efterløn, andre uden for arbejdsstyrken dækker over bl.a. studerende og kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken. Fra 2009 anvendes eindkomst som datagrundlag, hvilket her bevirket forskydninger i kategorierne uden for de beskæftigede

11 GENERELLE BEMÆRKNINGER Ledigheden på Bornholm er generelt højere end på landsplan. Fra har ledigheden på Bornholm ligget på 8-12 pct. Herefter er ledigheden dog faldet betydeligt og var i midten af 2008 historisk lav, nemlig 3,7 pct. Siden er ledigheden steget som følge af konjunkturafmatningen og ligger i juli 2010 på 6,2 pct. På landsplan har ledigheden siden 2000 ligget på 4,5-6 pct. På landsplan var ledigheden medio 2008 helt nede på 1,7 pct., men er nu steget til 4,1 pct. Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed følger således udviklingen på landsplan, som det ses i figur 8. Det ser endda ud til, at den positive udvikling fra 2004 til 2008 har været mere gunstig på Bornholm end for hele landet, og at stigningen i ledigheden siden 2008 ikke er så høj på Bornholm som i resten af landet. Der er imidlertid nu en tendens til, at ledigheden fortsat stiger på Bornholm, mens ledighedskurven på landsplan er svagt nedadgående. Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, apr juli 2010 Pct. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Hele landet Bornholm Kilde: Danmarks Statistik 3.5 Regeringsaftalen for 2011 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for Økonomiaftalen for 2011 er indgået i forlængelse af genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som skal rette op på den svækkede offentlige økonomi i Danmark i kølvandet på den globale krise. Rammerne for kommunernes økonomi for 2011 er fastsat ud fra budgetrammen for 2010 tillagt pris- og lønstigninger. Med andre ord en ramme, der kræver nulvækst i kommunerne til trods for et forventet demografisk udgiftspres. På den baggrund står kommunerne i de kommende år over for at skulle foretage nødvendige lokale prioriteringer og omstillinger for at leve op til de overordnede økonomiske rammer for den kommunale økonomi. Det er i den sammenhæng en forudsætning, at den kraftige udgiftsvækst på de specialiserede områder standses

12 GENERELLE BEMÆRKNINGER Der er i aftalen enighed om, at de fastlagte økonomiske rammer i de kommende år er en anledning til, at kommunerne fortsat nytænker opgaveløsningen, skærper økonomistyringen og styrker det eksisterende fokus på bedre ressourceudnyttelse blandt andet ved mere effektive arbejdsgange, mindre administration, afbureaukratisering og øget konkurrenceudsættelse. Som led i genopretningsaftalen har regeringen fremsat lovforslag, der indebærer justeringer af de rammer, som aftalesystemet fungerer indenfor. Det nuværende betingede bloktilskud forhøjes til 3 mia. kr. og justeres, så det betinges af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Samtidig styrkes den individuelle modregning i den nuværende skattemekanisme. Der skal endvidere ske en styrket budgetopfølgning i kommunerne blandt andet ved, at kommunerne udarbejder halvårsregnskaber. Regeringen har afsat 22 mia. kr. i en kvalitetsfond i perioden , der skal løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, på ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter. Der udloddes 2 mia. kr. til kommunerne i Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2008 opstillet 10 principper for god decentral styring. Disse principper ligger fortsat til grund for det arbejde med udviklingen af den kommunale service, der er sat i gang med kvalitetsreformen og det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Principper for decentral styring Klar ansvarsfordeling mellem stat og kommuner 1. Tydeligt opgaveansvar over for borgerne 2. Enkeltsager løses konkret Mål- og rammestyring er grundlag for samarbejdet mellem stat og kommuner 3. Klare mål og fokus på resultater 4. Dokumentation af indsats og effekt Klart politisk ledelsesansvar og rum for ledelse og medarbejdere i de udførende institutioner 5. Politiske målsætninger er styrende for indsatsen 6. Decentralt ledelsesrum og metodefrihed 7. Mål og resultater synliggøres for borgerne 8. Aktiv inddragelse af medarbejdere og brugere Fælles ansvar for forenkling af regulering og dokumentation af den kommunale opgaveløsning 9. Systematisk forenklingsindsats af regulering Målrettet tilsyn med de kommunale serviceopgaver 10. Nye former for kvalitetssikring 3.6 Årets lov- og cirkulæreprogram Staten beregner årligt effekten af ændringer i opgaver mellem staten og kommunerne og regulerer herfor i årets lov- og cirkulæreprogram, de såkaldte DUT-korrektioner. I praksis betyder det, at det samlede kommunale bloktilskud reguleres med den beregnede virkning. Ved udarbejdelsen af budgettet bliver DUT-korrektionerne videreført til de relevante bevillinger

13 GENERELLE BEMÆRKNINGER I nogle tilfælde er der allerede givet tillægsbevilling til den ændrede aktivitet, i andre tilfælde er aktiviteten irrelevant for kommunen. I disse tilfælde tilfalder nettoprovenuet kommunens kasse. Når den statslige DUT-kompensation sammenholdes med reguleringen af kommunens bevillinger er der i 2011 en samlet mindreudgift for kommunen på 0,5 mio. kr

14 BUDGETFORUDSÆTNINGER Budgetforudsætninger Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget Det gælder: 1. Pris- og lønforudsætninger 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2011 Ændringer fra budgetoverslag 2011 til budget 2011 Tekniske korrektioner Demografikorrektioner Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Politiske prioriteringer Budgetforliget 3. Forudsætninger for finansieringssiden Udskrivningsgrundlag og grundskyld Tilskud og udligning

15 BUDGETFORUDSÆTNINGER 1. Pris- og lønforudsætninger Budget 2011 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit. Lønforudsætninger I budget 2011 er den samlede lønudvikling fra 2010 til 2011, i overensstemmelse med overenskomsten 08, forudsat at være på 0,34 pct. Overenskomsten fra 2008 indebærer, at lønstigningerne på de forskellige faggrupper er forskellige i Forskellene kom tydeligst til udtryk i stigningerne fra og , mens der kun er små afvigelser i lønstigningerne fra KL har i deres vejledning anført særskilte fremskrivningsprocenter for to faggrupper jf. nedenstående tabel: Faggruppe Social- og sundhedspersonale 0,22 % Sundhedskartellet 0,41 % Alle øvrige grupper 0,36 % Med det formål at målrette lønfremskrivningen for de enkelte virksomheder i forhold til fremskrivningsprocenterne på personalegrupper, er der beregnet vægtede fremskrivningsprocenter for grupper eller typer af virksomheder. Vægtningen er sket med udgangspunkt i udtræk fra FLD af lønsummer fordelt på faggrupper, baseret på februar måned Der er beregnet vægtede fremskrivningsprocenter for følgende områder: Område Anvendt i følgende virksomheder Procent Visitation Ældre Visitation Ældre på konto 5 Visitation Ældre på konto 6 0,27 0,37 Devika Devika 0,39 Ældrepleje Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og Centre 0,26 Handicapinstitutioner Dag- og botilbud på politikområde 6 0,35 Hjælpemidler og Genoptræning Hjælpemidler og Genoptræning på konto 5 Hjælpemidler og Genoptræning på konto 6 0,37 0,38 Kommunikationscentret Kommunikationscentret 0,37 Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap administration på konto 6 0,37 I de tilfælde, hvor der entydigt er ansat en faggruppe på et område i virksomheden er fremskrivningen for denne faggruppe anvendt. Disse fremgår ikke af listen ovenfor. Prisforudsætninger KL har udmeldt en prisstigning på 1,85 pct. fra 2010 til 2011, hvilket samlet set indebærer en pris- og lønstigning på 0,8 pct. ekskl. overførsler. Inkl. overførsler udgør fremskrivningen 1,0 pct. idet overførslerne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 1,9 pct

16 BUDGETFORUDSÆTNINGER Overslagsårene De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene ligger på 2,0 pct. Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2010 og overslagsårene. 2010/ / / /2014 Løn 0,34 2,00 2,00 2,00 Brændsel 3,19 1,43 1,43 1,43 Øvrige varer og anskaffelser 0,95 1,43 1,43 1,43 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,99 1,99 1,99 1,99 Øvrige tjenesteydelser 1,98 1,98 1,98 1,98 I alt ekskl. overførsler 0,8 2,0 2,0 2,0-18 -

17 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2011 I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget Ændringer fra budgetoverslag 2011 til budget 2011 Ændringerne fra budgetoverslag 2011 i sidste års budget til vedtaget budget 2011 fremgår nedenfor: Mio. kr. Drift og anlæg Finansiering, renter og afdrag Balance Budgetoverslag 2011 i budget , ,5 1,9 Demografi -8,9 Tekniske korrektioner 20,4 Plejecenterbyggeri 29,5-25,4 Brugerfinansieret anlæg 30,0-30,0 Forsikrede ledige -32,2 32,2 Lov- og cirkulæreprogrammet 5,4 Politiske prioriteringer 5,1 Ændring i renter og afdrag -5,5 Ændring i bloktilskud og skatter 45,8 Ændring i lånoptagelse -12,5 Ændring i finansforskydninger -11,6 Ændring i pris- og lønregulering -48,0 Budget , ,5-3,9 Note: Positive beløb i balancen er udgifter/træk på kassebeholdningen, negative tal er indtægter/tilgang til kassebeholdningen Demografikorrektioner De indarbejde demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i , målt i forhold til et demografireguleret budget I det demografiregulerede budget for 2010 er budget 2010 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2009 til kr., 2010-pl Børnepasning Folkeskoler Skolefritidsordninger Ældre Hjælpemidler Samlet virkning af demografikorrektionerne

18 BUDGETFORUDSÆTNINGER Tekniske korrektioner I 2011 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt -13,3 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tekniske korrektioner kr., 2010-pl Indregning af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget Tjenestemandspensionsforsikringspræmier og pensioner Ændringer fra hvor 2013 er videreført i det tekniske budget Korrektioner vedr. forsikrede ledige Korrektioner vedr. overførselsindkomster Korrektioner vedr. medfinansiering på sundhedsområdet Tekniske korrektioner vedr. drift i øvrigt Tekniske korrektioner vedr. anlæg Tekniske korrektioner vedr. finansiering af anlæg Tekniske korrektioner vedr. renter og afdrag Tilpasning af Bofas budget brugerfinansieret Tekniske korrektioner i alt Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Nedenfor ses de samlede reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet: kr., 2011-pl Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Regulering vedr. lovgivning med betydning for budgetgarantien Regulering i alt De væsentligste reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er kommunernes overtagelse af finansieringen af de regionale væksthuse pr. 1. januar 2011, inden for børn og ungeområdet med Barnets reform samt vedr. vejledning for unge (Ungepakken)

19 BUDGETFORUDSÆTNINGER 3. Kommunalbestyrelsens prioritering Kommunalbestyrelsen har i budget 2011, ud over de økonomiske prioriteringer, vedtaget en række mål, hvoraf størstedelen ikke har en tilknyttet økonomi i form af udvidelse eller reduktion af budgettet. Politiske prioriteringer I 2011 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -26,3 mio. kr., og fordeler sig således på politikområderne: kr., 2010-pl Dagpasning Undervisning Børn og familier Ældre Psykiatri og handicappede Forebyggelse og behandling Beskæftigelse og aktivering Forsørgelsesydelser Teknik og Miljø Forsyning og drift Erhverv og samfund Informationsteknologi Fællesadministration Fritid og Kultur Ufordelt I alt Budgetforliget Budgettet for 2011 er et resultat af et forlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale og Kristendemokraterne samt løsgænger Trine Rasmussen. Forliget indeholder ændringer til budgettet i form af udvidelser eller reduktioner af service og aktiviteter og de tilhørende økonomiske rammer. Derudover indeholder budgetforliget en række mål, som ikke indebærer ændring af økonomi. Forligspunkterne fremgår i oversigtsform nedenfor. Oversigt over budgetforliget (beløb i kr. i 2010-prisniveau) Nr. D/A Udvalg / Ændring Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 2 Drift Sammenlægning af Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken Antallet af pladser i specialbørnehaven Mælkebøtten reduceres i forhold til den demografiske udvikling

20 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring Drift Rammebesparelse på Mælkebøtten Drift Løft af forældrebetalingsprocenten på dagtilbudsområdet med 0,5 pct Drift Rammebesparelse på Kildebakken Drift Bortfald af pulje til SFO-klub på Nordbornholm Drift Skolefritidsordningerne reduceres til at omfatte klasseelever (forældrebetaling som SFO-klub) - fra Drift Fritidshjem omdannes til SFO og budgettildelingen til SFO nedjusteres ift. en takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra kr. til 950 kr. pr. mdr Drift Takstnedsættelse af forældrebetalingen i SFO fra kr. til kr. pr. mdr Drift Rammereduktion Børnecenter Bornholm (BCB/PPR) Drift 12 Drift 13 Drift 14 Drift 15 Drift Børnenes pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret: Skal afdækkes Central koordineret planlægning af kørselsopgaverne vedrørende elevbefordring (syge, handicappede og øvrig særkørsel) og den integrerede brugerbefordring (IBB) Udgifter i forbindelse med arbejdet med det grønne flag Reduktion af beløb afsat til et sundt frokostmåltid i dagtilbud Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutioner Drift Grundnormering i daginstitutioner Drift 18 Drift 19 Drift 20 Drift Fastholdelse af serviceniveauet på dagpasningsområdet Implementering af den nye struktur på børn og ungeområdet Øget grundtilskud til SFO, men ikke begrænset lukketid Grundtilskud til opnormering i folkeskolen, herunder skolesvømning Drift Opprioritering af SSP med opsøgende indsats Drift Effekt af centrale IT-løsninger på skoleområdet (IKT vejledere) Anlæg Anskaffelse af smartboards til folkeskolerne Socialudvalget 24 Drift Vikarbureau - Døgnplejen Bornholm Drift Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet Drift Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og - Centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre Drift DeViKa - Levering af mad til døren på plejehjem Drift Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører

21 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring Drift Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen Drift Nedlæggelse af Dampmøllegade Drift Lukning af unge aflastningsweekend på Røbo Drift Budgettilpasning i Rønne Botilbud, afd. Stenbanen Drift Merindtægt vedr. opgave udført for Region Hovedstaden Drift Diverse støtteordninger Drift Besparelse på driftsrammen indenfor Den Kommunale Tandpleje Drift Seksualvejleder Drift Ambulant genoptræning efter Sundhedslovens Drift 39 Drift Ny planlægning af faktureringsopgaven, afledt af Devikas leverancer til plejehjemsbeboere Organisationsudviklingen på ældre-, sundhed- og hjælpemiddelområdet: Effektivisering via en besparelse ved sammenlægning af 2 virksomheder Drift Udbud af hjælpemidler Drift Centralisering af bygningsdrift - facility management Drift Opføre boliger efter almennyttigboliglovens på Stenbanen til erstatning af Østergade 54 og satelitter Drift Sammenlægning af støttekorps Drift Koordinering af natdækning mellem døgnpleje og BPC Drift Udskudt besparelse vedr. boligstruktur ej nødvendig Drift 47 Drift Beskæftigelsesprojekter til borgere uden for arbejdsmarkedet Udviklingsprojekt: Forebyggende genoptræning i hverdagen Drift Velfærdsteknologi Drift Udvidelse af ledsageordningen for handicappede Anlæg Servicearealer i plejeboligbyggeri Anlæg Døgnplejen Bornholm, nødkaldeanlæg skal udskiftes Bornholms Plejehjem og -centre, udvidelse af eksisterende 52 Anlæg kaldeanlæg Beskæftigelsesudvalget 53 Drift Aktive tilbud til fleksjobberettigede Drift Aktive tilbud til sygemeldte Del Drift Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension: Fokus på 60 sager med langtidssygdom ud over 52 uger

22 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring Drift 57 Drift 58 Drift 59 Drift 60 Drift Uddannelse til alle /Nye veje: Etablering af aktivt tilbud til unge i samarbejde med Bornholms Erhvervsskole, UU, og Produktionshøjskole Effektiviseringstiltag som modvægt til stigende ledighed Flere borgere i løntilskud i BRK: Kommunerne har pligt til at fremskaffe det antal løntilskudsjob som en kvote via lov angiver Flere borger ansættes i BRK i praktik, løntilskud eller fleksjob (40-60) Budgetkonto/Administration via Bank: Ved førstkommende bankudbud indskrives det i udbud at banken skal oprette et antal budgetkonti til borgere Teknik- og Miljøudvalget 61 Drift Grønne områder, effektivisering Drift Beredskabet: Redningsposter, undervisning, vagtordning og brandhaner Drift Vejområdet efterfyldning af rabatter Drift Vejområdet - vejudstyr/skilte, rationalisering Drift Vejområdet belægninger Drift Vejområdet - BUM model Drift BAT rammebesparelse Drift Uddannelsesprojekt med kontanthjælpsmodtagere: RKR Service sender 12 medarbejdere på serviceassistentuddannelsen. I samme periode ansætter RKR Service 12 kontakthjælpsmodtagere Drift Energioptimering og renovering: Energioptimering af eksisterende bygninger...på det varmetekniske område Skøn 30. mio kr besparelse på 25 % over år Drift 71 Drift 72 Drift 73 Drift BAT administration: Flytning af medarbejdere fra Det røde Pakhus Sammenlægning af Planlægningsafdelingerne i BRK (Tejn, RU og ØA) Konsulentbistand vedr. udbygning af fjernvarmenettet og etablering af solenergianlæg Styrkelse af administration for anlægsopgaver, 3- årigt projekt Drift BAT - udvikling af materiel køb af busser Drift Naturpleje og genopretning Anlæg Bofa, udvidelse af deponikapacitet Økonomi- og Erhvervsudvalget - Tværgående 77 Drift 78 Drift Samordning af eftersyn af brandmateriel i hele BRK - udført af beredskabet: Beredskabet overtager eftersynet fra Falck Administration af arbejdsskader: Undersøgelse af Effektiviseringspotentiale i anvendelse af eksternt firmas system til håndtering af administrationen af arbejdsskader

23 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring Drift 80 Drift Effektiviseringstiltag til udmøntning for at nå måltal i overslagsår Facility management: Effektivisering af Facility Management modellen, Scenarie Drift Kilometertakst - lav takst ved kørsel i egen bil Drift Indkøbsaftaler - stringent anvendelse af indgåede indkøbsaftaler Drift Rejseudgifter Drift Effekt af nyt IT-udstyr - strømbesparelse Drift Forenkling af anmeldelse af fravær/sygdom - Sikring af arbejdsgivers (BRK) hjemtagelse af refusion: Nyt indberetningssystem vedrørende refusion af syge- og barselsdagpenge Drift 87 Drift 88 Drift 89 Drift Udbredelse af Lean på alle administrative enheder: Effektiviseringer i arbejdsgange og procedurer Ny struktur og koordinering på opkrævningsopgaverne Fokuseret indsats for at nedbringe sygefraværet i BRK Leaning af sygedagpengerefusion: Effektiviseringsgevinst ved besparelser på porto, arbejdstid og større sikkerhed for refusionshjemtagelsen Økonomi- og Erhvervsudvalget 90 Drift Nedprioritering af udlandssamarbejdet, herunder venskabsbyer Drift Nedsættelse af tilskud til Business Center Bornholm Drift Effekt af fælles telefoniløsning Drift Lønsedler via E-boks - portobesparelse Drift Annoncering i "De gule sider" stoppes Drift Rammebesparelse fællesadministration Drift Erindringsskrivelser på P-afgifter - pålæggelse af gebyr Drift En samtænkning af juristfunktionerne i BRK Drift Økonomifunktionerne i stabene samles Drift Ændret organisering af kommunikationsopgaven Drift Digitalisering/Kanalstrategi/ Borgerservice: Nyt kontaktcenter for hele BRK Drift Besparelse på IT-sekretariatet (uddannelse) Drift Etablering af E-handelsportal i BRK Drift Pulje vedr. stillingsvakance på administrative stillinger Fritids- og Kulturudvalget 104 Drift Folkeoplysningsområdet reduceres

24 BUDGETFORUDSÆTNINGER Nr. D/A Udvalg / Ændring Drift 106 Drift 107 Drift Puljen til idræt uden for Folkeoplysningsloven reduceres Breddeidrætspuljen reduceres (puljen dækker sundhedsfremme i fremtiden) Nedlæggelse af et antal boldbaner og delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige Drift Forøgelse af tilskud til Bornholms Museum Anlæg Rønne Svømmehal Balanceforskydninger og finansiering 110 Finans Optagelse af lån til investering på Bofa Finans Lån til betaling af ejendomsskatter - bortfald af lån til KAN-bidrag I alt

25 BUDGETFORUDSÆTNINGER 4. Forudsætninger for finansieringssiden Finansindtægterne i 2011 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag Udskrivningsgrundlaget for budgetoverslagsårene er fremskrevet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, justeret for befolkningsudviklingen jf. befolkningsprognosen. KL s prognosemodel er anvendt til beregning af tilskud og udligning i overslagsårene. Udskrivningsgrundlag og grundværdier Følgende udskrivningsgrundlag indgår i budgettet for 2011: Mio. kr., årets priser Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 5.302,9 Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 5.435, , ,7 Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2011: Mio. kr., årets priser Samlede grundværdier 3.876, , , ,6 Heraf produktionsjord 835,6 892,4 953, ,9 Statslige ejendommes grundværdi 22,6 22,6 22,6 22,6 Statslige ejendommes forskelsværdi 132,2 132,2 132,2 132,2 Udskrivningsprocenter Skatteprocenten er i ,9 pct., hvilket er uændret i forhold til 2010 Grundskylden er 33,41 promille, hvilket ligeledes er uændret i forhold til Dækningsafgift af statslige ejendoms grundværdi og forskelsværdi er fastsat til henholdsvis 15,0 og 8,75 promille, hvilket er de maksimale satser. Skatteindtægter Samlet giver de forskellige skattekilder et provenu i 2011 på 1.413,6 mio. kr. Indtægten fordeler sig således: Mio. kr., årets priser Indkomstskatter, forskudsbeløb , , , ,6 Regulering vedr. tidligere år 33,1-24,4 Grundskyld -103,5-109,2-115,1-121,3 Selskabsskat -15,3-11,0-11,0-11,0 Dødsboskat -0,5 Dækningsafgift af statens ejendomme -1,6-1,6-1,6-1,6 Skatter i alt , , , ,6 Note: + angiver udgifter, angiver indtægter

26 BUDGETFORUDSÆTNINGER Tilskud og udligning Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt på 1.063,1 mio. kr., som fordeler sig således: Mio. kr. årets priser Udligning -700,4-690,7-689,5-694,2 Statstilskud -160,4-155,0-138,9-127,2 Regulering vedr. tidligere år -19,8 Udligning af selskabsskat -9,2-8,9-10,5-12,4 Momsudligning 1,2 1,2 1,2 1,2 Udligning vedr. udlændinge 19,8 20,0 20,1 20,2 Særlige tilskud -245,5-239,3-243,2-247,8 Kommunale bidrag til regionerne 51,2 52,1 52,8 53,5 Tilskud i alt , , , ,6 Note: + angiver udgifter, angiver indtægter Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceramme. Endvidere er tilskuddet betinget af, at kommunerne i regnskabet overholder budgettet. Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 22,6 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling. De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud: Mio. kr. årets priser Særlig vanskeligt stillede kommuner -20,0-20,0-20,0-20,0 21 tilskud Ø-kommuner -42,7-43,6 44,4-45,3 Tilskud vedr. udviklingsopgaver -16,0-16,4-16,7-17,0 Tilskud vedr. ældreområdet -15,6-15,9-16,2-16,5 Beskæftigelsestilskud -126,0-128,5-131,0-134,2 Tilskud fra Kvalitetsfonden -15,1-15,0-14,8-14,7 Tilskud fra puljen til medfinansiering af investeringer på de borgernære serviceområder -10,0 Særlige tilskud i alt -245,5-239,3-243,2-247,8 Note: + angiver udgifter, angiver indtægter Bornholms Regionskommune indgik for perioden en udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som fastlagde særtilskuddet til Bornholms Regionskommune for en fire-årig periode. Denne aftale er nu udløbet, og der er søgt om indgåelse af en ny aftale. Der er endnu ikke indgået en ny aftale, idet Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meldt ud, at tilskuddet til Bornholms Regionskommune for 2011 udgør 20 mio. kr. Tilskuddene for de kommende år fastlægges når der indgås en udviklingsaftale. Der er forudsat et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommune på 20 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Bornholms Regionskommune modtager efter ansøgning et tilskud på 10 mio. kr. i 2010 fra puljen til medfinansiering af investeringer på de borgernære serviceområder, dvs. kvalitetsfondsområderne. Tilskuddet medgår i 2011 sammen med kvalitetsfondsmidler til finansiering af anlægsopgaver på i alt 20 mio. kr. Tilskuddet indtægtsføres i 2011, således at der indtægts- og udgiftsføres i samme regnskabsår, hvilket også vil fremgå af regnskabet for

Emner, der indgår i budgetforlig 2011

Emner, der indgår i budgetforlig 2011 Budget - Emner, der indgår i budgetforlig rift =, Effektiviseringer = E, Anlæg = A, Anlæg Kvalitetsfond = AK, Børne - og Skoleudvalget 1.1-01 Sammenlægning af Børnehaven Rønne Syd og Sølvfisken 1.1-02

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Budget 2014-2017. Generelle bemærkninger. 1. behandling

Budget 2014-2017. Generelle bemærkninger. 1. behandling Budget 2014-2017 Generelle bemærkninger 1. behandling 10. september 2013 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017 2. behandles af kommunalbestyrelsen den 10.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere