SPEJLET ET TILBAGEBLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEJLET ET TILBAGEBLIK"

Transkript

1 September 2009 No. 53 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening

2 Kilde: De danske Apotekers Historie og Vendsyssel Tidende. Det gamle apotek i Østervrå. Efter at der den 28. juni 1891 var blevet oprettet et håndkøbsudsalg i Østervrå med Sæby Apotek som leverandør, opstod der på baggrund af et hurtigt voksende befolkningstal ganske naturligt et ønske om at få et apotek til byen. I 1893, 1899 og 1906 ansøgte Farm. Medhjælperforening derfor om oprettelsen af et apotek i Østervrå mellem Sæby og Hjørring. I de 2 første andragender bemærkedes, at byen var beliggende i en afstand af 2 mil fra Hallund, 2½ mil fra Sæby og 2¾ mil fra Hjørring, og at den havde såvel bosiddende læge som dyrlæge. Søgningskredsen opgjordes til mennesker. Med hensyn til andragendet af 1893 foreslog sundhedskollegiet imidlertid at udsætte behandlingen af sagen, og derefter skete der ikke mere. Til andragendet af 1899 udtalte de lokale embedslæger sig stærkt imod, at der for tiden oprettedes et apotek i Østervrå, da et sådant ville skade apotekerne i Sæby og Hallund og hjælpeapoteket i Sindal i ikke ringe grad. Selv Østervrås praktiserende læge Jensen, der tilsyneladende levede efter devisen Ærlighed varer længst, faldt byen i ryggen, da han udtalte, at et apotek ikke kunne trives på stedet, fordi befolkningen var for fattig, for spredt og for lidet lægesøgende, og selve byen betegnede han som en lille forarmet landplads, hvis beboere i sjælden grad manglede driftighed. Efter disse oplysninger erklærede sundhedskollegiet ikke overraskende, at det måtte fraråde oprettelsen af et apotek i Østervrå. Inden medhjælperforeningen igen forgæves i 1906 ansøgte om et apotek i Østervrå, var der meget overraskende ved kgl. resolution af 20. januar 1903 blevet oprettet et apotek i Flauenskjold uden at hverken fysikat (en embedslæges område og embede), amt eller sundhedskollegium havde haft lejlighed til at udtale sig. Dog var dette apoteks fremtidige beståen gjort afhængig af, om der sidenhen skulle oprettes et apotek i Østervrå. Spørgsmålet herom blev igen bragt på bane, da Østervrå og Omegns Landmandsforening i 1913 indsendte en ansøgning om oprettelse af et apotek i byen, eftersom stedet nu var blevet en betydelig plads med god handel, og da et par projekterede nyanlæg af banelinjer ville gøre den til et knudepunkt for Midtvendsyssel. Ansøgningen var anbefalet af sognerådene for de omliggende kommuner. Under sagens videre behandling fremhævedes det også, at apoteket i Flauenskjold var uheldigt beliggende, en plage for dets indehaver og ikke til nogen særlig nytte for befolkningen. Med tilslutning fra bl.a. amtsrådet og sundhedsstyrelsen foreslog fysikus (embedslægen) for Aalborg Hjørring amter, at Flauenskjold Apotek blev nedlagt, og at et nyt apotek blev oprettet i Østervrå. Samtidig skulle en omordning af håndkøbsudsalg og distributionstilladelser holde de interesserede naboapoteker skadesløse. Dette forslag fik ministeriets tilslutning. Ved kgl. resolution af 17. september 1913 oprettedes der så et nyt, privilegeret apotek i Østervrå under Hjørring Amt med forpligtelse for den nye bevillingshaver til at overtage inventar og varelager i Flauenskjold apotek, som skulle nedlægges ifølge samme resolution og kan man sige - ifølge talemåden Den enes død, den andens brød. Privilegiet blev opslået ledigt den 23. september, og den første bevilling udstedtes den 5. december 1913 for cand. pharm. M. S. Hansen, der åbnede apotek i det i alle henseender fuldt moderne gamle apotek, som han købte af den tidligere apoteksmodstander læge Jensen, som derpå overtog den gamle jordemoderbolig på Høngårdsvej 1 overfor anlægget. Sidstnævnte apotek indrettedes i en nyopført ejendom beliggende på Hjørringvej tæt ved stationen, og det åbnede den 8. april Apotekslokalerne var store og rummelige, og til ejendommen hørte en kv. alen stor og statelig have. Apoteker Hansen var en udadvendt person, som på flere måder tog del i byens liv. I 1916, da Østervrå havde 315 indbyggere i 91 lejligheder, meldte han sig således ind i den populære Håndværker- og Borgerforening med de gode fester og festlige udflugter. I året 1914 gav apotekets drift underskud, og apoteker Hansen skulle derfor have tilskud fra Apotekerfonden, men i henhold til apotekerloven af 29. april 1913 forlangte ministeriet den ene tredjedel af tilskuddet af Torslev Kommune, hvilket kommunen imidlertid nægtede under henvisning til, at apoteket var oprettet inden 1. januar 1914, da loven trådte i kraft. Justitsministeriet hævdede, at apotekets åbningsdag (den 8. april 1914) måtte være den afgørende dato, da apoteket faktisk ikke havde eksisteret, før det åbnedes, og sundhedsstyrelsen var enig med ministeriet i denne fortolkning. Under retssagen, som ministeriet anlagde mod kommunen, hævdede sognerådet yderligere, at det allerede i august 1913, altså før apoteket i det hele taget var oprettet, havde erklæret at det ikke ville yde noget tilskud. Derom havde ministeriet fået en skrivelse fra amtet af 27. august Sognerådet mente derfor, at det ikke kunne pålægges en udgift, som måske kunne vare i en uoverskuelig årrække. Højesteret gav kommunen ret heri. Et par år før apoteker Hansen fik nyt embede, ansøgte han i 1920 om, at det måtte blive pålagt hans eventuelle efterfølger at købe apotekerejendommen i Østervrå. Sundhedsstyrelsen henstillede sagen til

3 ministeriets afgørelse, og her blev ansøgningen afslået den 12. marts Apoteker Hansen blev i Østervrå, til han 5. december 1921 fik bevilling til Svaneapoteket i Kolding, og han kunne glæde sig over, at hans efterfølger apoteker Christen Christensen var villig til at købe apotekerejendommen. Marius Severin Hansen flyttede i 1933 fra Kolding til Øresunds Apoteket i København, som han var indehaver af til sin død 12. januar Den nye bevillingshaver, apoteker C. Christensen købte ejendommen m.v. 1. juli 1922 til ,50 kr., hvortil der foruden de sædvanlige omkostninger straks kom en udgift til installation af vandanlæg, således at den samlede udgift blev ,75 kr. Apoteker C. Christensen, der var født i Frederikshavn 25. oktober 1862, kom fra Skørping Apotek og drev Østervrå Apotek gennem 24 år, til han den 19. juni 1946 fik tilladelse til at opgive bevillingen fra 1. september s. å. I 1946 oplystes det i tilslutning til privilegieopslaget i Farm. Tidende, at bygningen bestod af en ældre og en yngre del. Der var privatlejlighed i den første og apotekslokaler i den anden. Der fandtes ikke centralvarme eller varmt vand. Derimod var der installeret badeværelse. Det samlede areal til ejendommen var m², hvoraf det meste var gammel have. C. Christensens efterfølger, Jenny Constance Overlade, der overtog apoteket 1. november 1946, købte apotekerbygningen for kr. og inventaret for kr. Frk. Overlade, som var født i København 19. juli 1895, drev Østervrå Apotek indtil 1959, da C.J. Langhorn blev apoteker i Østervrå. Apoteker Langhorn kom efter sin uddannelse til apoteket i Dronninglund, hvor han var i tre år. Derefter blev det til et par års arbejde på Reykjavik Apotek. I 1941 vendte han tilbage til Danmark og blev ansat på Sundby Apotek på Amager. Her var C. J. Langhorn i fem år, inden Vendsyssel igen tiltrak ham, og han flyttede til Dronninglund Apotek som provisor. Denne stilling havde C. J. Langhorn indtil 1959, da han blev apoteker i Østervrå. Apoteker Langhorn var lokalpolitisk interesseret og var opstillet ved valg til Hjørring Amtsråd, ligesom han i en periode var kasserer for den konservative vælgerforening i Frederikshavnskredsen. Da apoteker Langhorn døde, var der fare for, at Østervrå ville miste sit apotek, eftersom der ikke umiddelbart var nogen ansøgere til apoteket, men heldigvis fik Iben Beier Thorup bevillingen efter nogen tid. Hun kunne imidlertid ikke blive enig med apoteker Langhorns enke om prisen på ejendommen og købte derfor bager Andersens tidlige ejendom lidt nærmere byens centrum. Dette hus lod hun nedrive og opførte derefter den smukke bygning, som i hendes tid tjente som apotek. Nu rummer huset blomsterforretningen Potentilla. Østervrå Apotek er overtaget af Sæby Apotek, som har indrettet et dejligt apotek i butikscentret ved siden af Østvendsyssel Folkeblad. Bearbejdet af Karen Baier. Kloge mænd og koner lukrerede på menigmands utålmodighed Men sygekasserne har gjort det af med tryllemedicinerne, siger apoteker C.J. Langhorn fra Østervrå Apotek, der den 8. april 1964 har bestået i 50 år Banestrækningerne Vodskov-Østervrå og Hjørring-Hørby gav anledning til drømme om nye bysamfund i Vendsyssel. Stærkest var drømmene i Østervrå, hvor man forudså en udvikling, som ville gøre det trafikale

4 knudepunkt til et naturligt midtpunkt. I hvor høj grad man bakkede op om denne fremtidsdrøm fremgår bl.a. af, at myndighederne i september 1913 besluttede at nedlægge apoteket i Flauenskjold og oprette et nyt apotek i Østervrå. I december samme år blev bevillingen givet til apoteker M. S. Hansen, og den 8. april 1914 udleveredes den første medicin fra det nye apoteks skranke. Men Østervrå blev ikke den storby, man drømte om.. Udviklingen formede sig anderledes, end man havde forudset, svarer apoteker C. J. Langhorn, men det forhindrer ikke, at apoteket i dag er et lille, godt apotek. Det ses bl.a. deraf, at der siden oprettelsen i 1914 kun har været fem bevillingshavere. Apoteket har en god placering, eftersom Østervrå ligger midt mellem købstæderne Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Sæby, hvortil der i alt er 20 km. Uden medhjælp Er et apotek som Deres en ønskedrøm for en farmaceut? Når man kan lide at være på landet og lide at arbejde med en stor have, så kan man faktisk ikke forlange noget bedre sted at være. Der er vel ulemper? Jeg har i det sidste år været uden medhjælper, og det er naturligvis en ulempe. Det betød dog en væsentlig lettelse, at den nye vagtordning blev indført i Færre nervetabletter Er der forskel på medicinen i by og på land? Det kan vist ikke overraske, at antallet af nervetabletter, som går over et landapoteks skranke, er noget mindre end i byerne. Til gengæld udleverer vi mere dyremedicin. Jeg vil tro, at dyremedicinen udgør 20 % af den samlede medicin her fra apoteket. Fabriksmedicinen vinder vel frem? Der kommer mange nye ting, som er fremstillet på medicinalfabrikkerne. Men vi fremstiller selv betydelige mængder, bl.a. tabletter, omkring halvanden million tabletter om året. Før var denne form for medicin fremme i pulverform, hvilket var mindre betryggende. De gamle husråds endeligt Er det helt sket med de gamle husråd eller tryllemidler? Jeg tror, at sygekasserne har gjort det af med de gamle tryllemidler og husråd. Hermed være ikke sagt, at det ikke kan ske, at der bliver spurgt efter ting som moskus eller teriak, som smager hæsligt, og hvis virkning er ubestemmelig. I sådanne tilfælde siger vi almindeligvis, at den nye medicin er sikrere og slet ikke dyrere, når man er medlem af en sygekasse. Men visse virkninger må disse mediciner vel have haft? Jeg vil snarere sige, at det er heldet, der har spillet ind. Kloge mænd og kvinder lukrerede på menigmands utålmodighed. Havde en patient f.eks. eksem, over for hvilken sygdom kuren ifølge sygdommens natur meget ofte må være langvarig, tabte han tålmodigheden og lod den kloge mand eller kone komme til, og det skete i mange tilfælde på det tidspunkt, da kurens virkninger blev synlige. Helt andre muligheder Der er kommet så mange nye ting frem, at det kræver et helt studium at være á jour, men med de nye ting er der også kommet store muligheder. Jeg husker den tid, da en lungebetændelse blev sammenlignet med et ben i graven. I dag siger man: Nå, bare en lungebetændelse. Trods alt er der vel områder, hvor medicinen ikke strækker til? Der er enkelte områder. Man må jo heller ikke glemme, at døden under alle omstændigheder er en kendsgerning, som man ikke kommer uden om. I gamle dage solgte apotekerne krydderier og spiritus.

5 Vi sælger stadig krydderier, men med spiritus er det sket. Det gælder også sygevin. Mange vil ikke til Vendsyssel Hvad angår spørgsmålet om at skaffe medhjælp er mulighederne større i byerne og syd for Limfjorden. Af en eller anden mærkelig grund findes der mange mennesker, der ikke vil til Vendsyssel. Nå, det er jeg for resten ikke ked af, eftersom det var en af årsagerne til, at jeg fik apoteket her i Østervrå. Jeg var ansat på Dronninglund Apotek og havde nået den alder, hvor man skal begynde at søge. Vi var adskillige, der søgte. Valget faldt på en kollega i København, som bestemt ikke havde regnet med at komme i betragtning, og som omgående sagde fra. Det er vist det eneste eksempel på, at en provisor har sagt nej til en bevilling. Er ikke vendelbo, men forstår sproget. De er ikke selv vendelbo? Nej, men jeg har boet i Vendsyssel i 25 år, så jeg føler mig som vendelbo, og jeg forstår vendelboerne. Det gjorde min gamle chef ikke. Han var lige kommet herop, og da jeg en dag kom tilbage fra middag, fortalte han mig, at der havde været en kunde, som skulle have noget medicin. Hvad samme kunde havde sagt, havde han ikke forstået ret meget af, men én ting var han dog sikker på, nemlig at hun hed Maja til fornavn. Nå, gjorde hun det, sagde jeg. Ja, hun sagde, at hun skulle have medicinen til Maja. Og så forstod jeg, at den gode chef havde forvekslet navnet Maja med det vendsysselske dialektudtryk for middag. Så fik vi os en sund latter, og da jeg kendte bemeldte dame, fik vi også klaret den side af sagen. Chris Vendsyssel Tidende April 1964

6 Afskrift af Vendsyssel Tidende fredag den 15. maj Søndag den 17. maj fylder Niels Højbjerre, Østervrå, 90 år. Højbjerre er født i det daværende Nr. Bondesholdt sogn i Jerslev, men har tilbragt det meste af sin barndom på gården Tørholm ved Østervrå. Som 14-arig kom han i tjeneste pa den gamle kro i Østervrå, senere var han et par år på landet, men kom tilbage på kroen som staldforpagter i nogle ar, indtil han hen imod århundredeskiftet blev kusk på postvognen Hjørring-Østervrå. I 1909 overtog han selv postturen og drev denne indtil banens åbning i Herefter slog Højbjerre sig på landbruget og havde forskellige ejendomme omkring Østervrå: Rudbæksholm, Skellet og Lindenborg. I 1925 kom han igen til Østervrå som vært pa Østervrå Afholdshotel, som han drev indtil Efter afståelsen af hotellet købte han et hus i Sko1egade. Her mistede han sin hustru, og i de senere år har Højbjerre boet i Strømgade sammen med en datter, der er fodspecialist i Østervrå. Højbjerre har som ingen anden fulgt Østervrå bys udvikling, og han kan stadig med sit djærve lune levendegøre personer og begivenheder år tilbage i tiden. Skulle det knibe lidt med hukommelsen, når det drejer sig om nøjagtigt at tidsfæste bestemte begivenheder, har han en righoldig samling af avisudklip, notater og billeder at ty til. Her er der oplysninger at hente fra de sidste halvtreds år af egnens historie, og samlingen er ikke uden kulturhistorisk værdi. Det lyder mærkeligt i vore øren, at postvognen med sin lukkede trækasse uden så meget som et vindue var den eneste forbindelse med omverdenen, men tiden var en anden dengang, kravene var små og livet hårdere og mere nøjsomt. Til gengæld var livsytringerne, som de udfoldede sig på kroen, ofte voldsomme. Det var ikke noget særligt bemærkelsesværdigt, ja, det hørte nærmest til dagens orden at drikke sig fra sans og samling. Det var for en stor del de indtryk, Højbjerre modtog her, der var baggrunden for, at han sluttede sig til den frembrydende afholdsbevægelse, og gennem et langt liv er er han gået stærkt ind for dette arbejde uden at lade sig rokke en tøddel fra sin overbevisning. Det var vel også denne indstilling, der fik Højbjerre til at gå ind til det helt ukendte arbejde som vært pa Østervrå Afholdshotel. Hotellet ejedes pa det tidspunkt af et interessentskab, der havde overtaget kroen, da den ved en kommuneafstemning blev nedlagt i Der var hidtil jævnligt skiftet vært, og det var ikke gået alt for godt. Det var således ikke nogen let opgave, Højbjerre påtog sig, men han og hans hustru drev i en 10årig periode hotellet pa en måde, der overalt aftvang respekt. Det er fra denne tid Højbjerre huskes bedst; her, hvor der daglig kom mange mennesker, kom hans sprudlende vid og fortælleglæde rigtigt til deres ret, og hans historier og udtalelser kan man stadig høre citeret, når talen falder på gamle dage. Højbjerre har efter alderen et godt helbred og usædvanligt ve1bevarede åndsevner, men han er også ud af en livskraftig slægt. Af en søskendeflok pa ni er endnu fire tilbage, den ældste er 93 og den yngste 80 år.

7 Foreningens hjemmeside.:

8 eside.:

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy SYDTHY ÅRBOG 2011 1 Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy Redaktionsudvalg: Eigil T. Andersen, Ullerupvej 5, 7760 Hurup, tlf. 97 95 31 65 E-mail: eigil.andersen@karby.dk Poul Martin Kjær, Valmuevej

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere