Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier"

Transkript

1

2 Det digitale nærvær Viden og design i nye medier

3 Simon B. Heilesen (red.) Det digitale nærvær Viden og design i nye medier Roskilde universitetsforlag

4 Simon B. Heilesen (red.) Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier 1. udgave 2004 Roskilde Universitetsforlag, 2004 Omslag: Torben Lundsted Sats og tryk: Narayana Press, Gylling Foto: Kim Sandholdt ISBN Denne bog er udgivet med støtte fra: Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter Master i Computer-mediated Communication, Roskilde Universitetscenter. De tre artikler af Paul Dourish, Danyel Fisher & Madhu Reddy, James Slevin og Brian Trench er oversat til dansk af Simon B. Heilesen. Daithí Ó Murchú & Elsebeth Korsgaard Sorensens artikel er oversat til dansk af Hanne Porsborg Clausen og Elsebeth Korsgaard Sorensen. Hvor intet andet er angivet, er stregtegninger og fotografier fremstillet af forfatterne. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

5 Indhold Om viden, læring og design i CMC / 7 Simon B. Heilesen Hvorfor er videndeling så svært? om vidensorganisering og læring som kommunikation / 13 Jørgen Bang Babel og intranet / 32 Jacob Thommesen Internettet og networking / 50 James Slevin At håndtere usikkerhed Videnskabsformidling på nettet / 62 Brian Trench Faglig formidling og netfællesskaber / 76 Helle Frederiksen Kollaborativ og dialogisk læring i online master-praksisfællesskaber / 95 Daithí Ó Murchú & Elsebeth Korsgaard Sorensen Viden og avatarer / 112 Sisse Siggaard Jensen Streaming video tv eller computermedieret kommunikation? / 130 Bo Fibiger

6 Omverdensoplevelse, kropsbrug, billedsprog og digitalt design / 148 Bjørn Laursen Bevidstgørende design / 173 Kenneth Hansen Tidslighed og struktur i samarbejde / 195 Paul Dourish, Madhu Reddy & Danyel Fisher Skriften på skærmen computermedieret tekst og læselighed / 214 Niels Erik Wille Tolv år med web-design / 235 Simon B. Heilesen Bibliografi / 251 Om forfatterne / FORFATTER

7 Om viden, læring og design i CMC Simon B. Heilesen Kommunikation er ikke, hvad det har været, var mottoet, da faget Kommunikation på Roskilde Universitetscenter i oktober 2003 fejrede 25-års jubilæum. Det er en påstand med adskillige nuancer. I denne bog tager vi fat på én af dem, nemlig at vi i dag i høj grad benytter andre medier til kommunikation end ved uddannelsens start i Det var året, hvor Apple 2-mikrodatamaten brød igennem kommercielt og dermed satte gang i en udvikling, som endte med at gøre computeren til hver mands eje. Internettet fandtes allerede i 1978, men var en særdeles eksklusiv sag, begrænset til udvalgte amerikanske forskningsmiljøer. Der skulle gå ti år, før internettet kom til Danmark, og andre fem, før det begyndte at blive almindeligt udbredt. Computermedieret kommunikation (Computer Mediated Communication, CMC), som er en helt afgørende forudsætning for det informationssamfund eller videnssamfund, vi angiveligt er på vej til at skulle leve i, har således ikke mere end år på bagen. Alligevel har CMC allerede nu betydet massive forandringer i den måde, vi udsender og søger information på, kommunikerer både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. I det store perspektiv er hele vores samfund og kultur under indflydelse af nettet i hastig forandring, som bl.a. en af bidragyderne til denne antologi, James Slevin, tidligere indsigtsfuldt har gjort rede for (Slevin 2000). OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC 7

8 I denne lille bog har vi ikke haft mulighed for at dække alle aspekter af den nye tids computermedierede kommunikation. Vores udgangspunktet er de genstandsområder med relation til praktisk anvendelig faglig formidling, der beskæftiger forskere og undervisere i de to netværk, som udgøres af henholdsvis Center for Viden og Design i Nye Medier og af den åbne uddannelse Master i Computermedieret Kommunikation, begge enheder på Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi på Roskilde Universitetscenter. Det er netværk, som også strækker sig til flere andre aktive miljøer for forskning i nye medier, både i indland og udland, som det fremgår af artiklerne. Bogens kapitler er i nogen grad skrevet med tanke på studerende på videregående uddannelser og mellemuddannelser, som beskæftiger sig med it, medier og kommunikation. Men vi har samtidig bestræbt os på at skrive en bog, der kan læses af alle med interesse for nye medier, uden at man på forhånd behøver at være ekspert. Bogen giver et øjebliksbillede af den faglige baggrund og den igangværende forskning inden for tre hovedområder: Videndeling i formelle og uformelle organisationer, Netbaseret samarbejde og læring, Design af produkter til computermedieret kommunikation. I det følgende vil jeg kort forsøge at skitsere sammenhængen mellem antologiens mange bidrag til udforskningen af disse emner. Videndeling er et af tidens modeord, og som begreb er det allerede blevet en smule slidt af de mange, og ikke altid velunderbyggede, forsikringer om, at videndeling simpelthen er vejen frem for moderne virksomheder. I den aktuelle sammenhæng tager vi ikke stilling til den forretningsmæssige udnyttelse af fænomenet, men adskillige af artiklerne beskæftiger sig med forskellige aspekter af det. Med udgangspunkt i det politisk aktuelle modeord vidensoverførelse og med eksempler hentet især fra den danske diskussion af begrebernes betydning og brug introducerer Jørgen Bang til grundbegreber som viden, information og kompetence. Han 8 SIMON B. HEILESEN

9 skitserer baggrunden for, at videndeling er blevet et populært begreb, og ser begrebet i sammenhæng med pædagogisk teori og med dagens praksis i den danske folkeskole. Intranet fremhæves ofte som et vigtigt redskab til at virkeliggøre videndeling. At et intranet ikke i sig selv løser alle problemer, men måske nærmere kan være med til at forstærke eksisterende eller skabe helt nye problemer, bliver slået grundigt fast af Jacob Thommesen. Han påpeger, at den øgede computermedierede kommunikation mellem enhederne i organisationer går hånd i hånd med en tvetydighed, som kan udløse misforståelser og konflikter, når en opgave skal løses af mennesker med forskellig baggrund og forskellige fortolkningsrammer. Videndeling foregår i netværk, ikke blot de fysiske inter-, ekstraog intranetværk, men langt vigtigere i netværk (eller nærmere networking) mellem mennesker. Sådanne netværk har eksisteret langt tilbage i tiden. Men som James Slevin påviser i sin analyse, har networking skiftet betydning og karakter i det moderne samfund. Det er ikke længere et spørgsmål om nytten ved at kende andre, men om nytten ved, at andre kommer til at kende en. Både Brian Trench og Helle Frederiksen beskæftiger sig med forskellige praktiske aspekter af videndeling i formelle og uformelle netværk mellem mennesker. Brian Trench skildrer, hvad der sker med videnskabsformidling og med kommunikationen mellem forskere, når den henlægges til internettet, hvor alle stort set har adgang til alt materiale, og hvor vidensmonopoler, autoriteter og kontrolmekanismer står for skud. Mens Trench artikel således undersøger de grundlæggende forandringer, som sker med den professionelle formidling, giver Helle Frederiksen eksempler på videndeling i uformelle netværk af enkeltpersoner med sammenfaldende faglige interesser. Med udgangspunkt i begrebet praksisfællesskaber (communities of practice) beskriver hun de faglige fællesskaber, der er opstået på først på Usenet og senere på World Wide Web. Som det fremgår af Jørgens Bangs og Helle Frederiksens bidrag til antologien er der en ret nær sammenhæng mellem videndeling og læring, ligesom i øvrigt mellem Computer-Supported OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC 9

10 Collaborative Work (CSCW, der ofte vil udgøre en ramme for videndeling) og Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL), som uden tvivl er den bedst beskrevne og herhjemme mest anvendte tilgang til netbaseret uddannelse. CSCL er udsprunget af CSCW. Praksisfællesskaber indgår som et væsentligt element i CSCL, både i danske og forskellige udenlandske varianter, som det fremgår af Daithí Ó Murchú og Elsebeth Korsgaard Sorensens artikel, der forklarer begrebet grundigt og viser det praktisk anvendt i et studie af to uddannelsesforløb i henholdsvis Irland og Danmark. Praksisfællesskaber er også en del af grundlaget for de avatarverdener til samarbejde og undervisningsbrug, som Sisse Siggaard Jensen arbejder med at opbygge ud fra omfattende og velreflekterede teoretiske overvejelser om viden, videndeling, videnkommunikation, videndialoger og interaktionsformer. Hendes artikel giver et indblik i den nyeste, eksperimenterende og vel også lidt kontroversielle forskning i, hvordan man kan skabe undervisnings- og samarbejdssystemer, der taler til sanser og følelser i en helt anden grad end de velkendte, tekstbaserede systemer, der ifølge forfatteren (i en mundtlig kommunikation) er nogenlunde lige så spændende og motiverende som arkivskabe. En tilsvarende vægtning af det visuelle, multisensoriske og interaktive finder man hos Bo Fibiger, der imidlertid præsenterer en løsning af en helt anden art. Med afsæt i et af tidens store forsknings- og udviklingsprojekter tager han fat på en gennemprøvet teknologi, tv, som har fået nyt liv på nettet i form af streaming video. Han gennemgår grundbegreber som narrativitet, dramaturgi, iscenesættelse og kamerabrug, og han illustrerer deres praktiske anvendelse med en række aktuelle eksempler hentet fra undervisningsverdenen. Design af it-løsninger og muligheden for at bruge dem med udbytte er uløseligt forbundne, som det fremgår af flertallet af de allerede nævnte artikler. Dermed er vi fremme ved det tredje hovedtema i denne antologi, som er design af computermedieprodukter. Hvor Bo Fibigers tilgang til design af applikationer udspringer af film- og litteraturforskning, er Bjørn Laursens udgangs- 10 SIMON B. HEILESEN

11 punkt perceptionspsykologi og skabende billedkunst. I en meget personlig fremstilling, der forener forskerens og dens udøvende kunstners blik, gør forfatteren det klart, at al snak om multimedier og computermedieret visuel kommunikation nødvendigvis må tage udgangspunkt i en forståelse af de helt grundlæggende begreber i billedsproget. Det eksperimenterende og det oplevelsesorienterede er også centralt for Kenneth Hansen. Efter en gennemgang af en række af de nyeste strømninger inden for interaktionsdesign af it: grid - teknologi, ubiquitous, tangible, pervasive og social computing samt overbegrebet embodied interaction, illustrerer og diskuterer Hansen tre eksempler på eksperimenterende projekter, hvor computere og mennesker spiller sammen i tid og rum på måder, som er karakteristiske for udviklingen. Diskussionen afsluttes med opstilling af en distinktionsanalytisk model for bevidstgørende design af nye computerstøttede situationer. Skaberen af selve det nye begreb om embodied interaction, Paul Dourish, skriver sammen med Danyel Fisher og Madhu Reddy om tidslighed (som pendant til rumlighed) som en forholdsvis overset, men ikke desto mindre uhyre væsentlig faktor i design af computersystemer. Gennem et par cases giver forfatterne desuden smagsprøver på en særlig metodisk fremgangsform, hvor etnografiske feltstudier kombineres med eksperimentel udvikling af prototyper på computersystemer. Brugergrænsefladen og en lidt mere traditionel tilgang til HCI-design (Human Computer Interface) er emnet i antologiens to sidste artikler, der tager udgangspunkt i henholdsvis detaljen og den overordnede udvikling. Niels Erik Wille stiller skarpt på skriften på skærmen og afliver myten om, at computerskærme som sådan gør det vanskeligt at læse online (det gør dårligt design derimod). Efter en diskussion af alle de forskellige faktorer, der betinger læselighed skrifttype og -udformning, ergonomi, skærm, lys og farver gennemgår han eksempler på tidens mest udbredte software til præsentation af tekster og diskuterer betydningen af, at computere i stadigt højere grad ikke behøver at stå fast på en kontorarbejdsplads. OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC 11

12 Web-design til grafiske brugergrænseflader er i skrivende stund netop fyldt ti år. World Wide Web som sådan er et par år ældre. Men der er for længst dannet skoler og bygget bastioner for, hvad der er rigtigt web-design. Simon Heilesen opsummerer og systematiserer denne udvikling og søger at forklare den dels ud fra WWW s udvikling, dels ud fra forandringer i brugerkredsen og dennes behov og dels ud fra den betydelige metodiske uensartethed, som kendetegner en ung disciplin, hvis udøvere stort set alle kommer med en faglig baggrund, der er formet i andre medier end WWW. Til dette korte overblik over bogen skal føjes en ubetydelig, men dog strengt nødvendig bemærkning om et af tidens brændende emner i den akademiske verden, tegnsætningen. Mens bogen i øvrigt er forsøgt givet et ensartet præg, har den enkelte bidragyder selv bestemt, om hans eller hendes artikel skal benytte grammatisk kommatering eller det nye komma (nu blot det anbefalede ). Bøger er jo mindesmærker for deres tid, og på denne tolerante vis markerer vi året, hvor der blev lagt låg på en diskussion, som har krævet mere energi, end den var værd. Til slut en tak til Afdelingen for Kommunikation på RUC og til Masteruddannelsen i Computermedieret Kommunikation for såvel opmuntring som praktisk støtte i arbejdet med at skabe denne bog. Også en stor tak til Arne Thing Mortensen, Bo Fibiger, Helle Frederiksen, Jakob Thommesen, Jørgen Bang, Kenneth Hansen, Robin Cheesman og Sisse Siggaard Jensen for at medvirke som lektører på artiklerne og til Jens Dørup for rådgivning om medicinsk terminologi. 12 SIMON B. HEILESEN

13 Hvorfor er videndeling så svært? om vidensorganisering og læring som kommunikation Jørgen Bang Videndeling som problem I en publikation fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med titlen Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura er nøglebegrebet vidensoverførelse (Videnskabsministeriet 2003). I følge den er dansk erhvervslivs problem, at der ikke overføres tilstrækkelig viden fra forskningen på universiteter og forskningsinstitutioner til industrien. Forskerne skal lære at dele ud af deres viden. Synspunktet er fornuftigt, og mit lettere ironiske tonefald skyldes ikke rationalet i argumentationen, men den forsimplede forståelse af problemstillingen. Videndeling er det oplagte svar på stort set alle problemer. Viden er en af de få ting, man kan dele ud af uden at sidde tilbage med mindre selv. Ved videndeling bliver alle parter klogere. Hvis det var tilstrækkeligt at stille viden til rådighed, ville dansk erhvervsliv langt hen ad vejen kunne få dækket sit behov ved at studere de resultater, som forskerne offentliggør som en naturlig del af deres arbejde. Ligeledes ville almindelige mennesker kunne finde hjælp til at løse deres små og store problemer ved at orientere sig i den viden som er tilgængelig via opslagsværker og på nettet. Problemet er imidlertid, at deling af viden kræver, at den viden, en person besidder, videregives til en eller flere andre og det er OM VIDEN, LÆRING OG DESIGN I CMC 13

14 ikke nogen enkel sag. Viden overføres ikke på samme måde, som benzin flyttes fra tankstationens tank til bilens tank. Formidling af viden og tilegnelse af viden er en læreproces, som involverer både en formidler og en lærende eller sagt på almindelig dansk en lærer og en elev, der er motiveret for at lære. Troen på, at adgang til viden er løsningen på en række problemer, er ikke af nyeste dato. Udbredelse af viden er kernen i det europæiske oplysningsprojekt fra 1700-tallet. Universiteterne som videnscentre er ældre, men indførelsen af almindelig undervisningspligt og opbygningen af et alment uddannelsessystem er en direkte udløber af oplysningstiden. Der er også bred enighed om, at den teknologiske udvikling i den vestlige verden er en følge af oplysningstidens fokus på vidensgenerering og vidensspredning. Encyclopædien eller leksikonet som ressource for den på udgivelsestidspunktet tilgængelige viden i systematisk opstilling stammer også fra denne periode. Det nye i oplysningsprojektet er, at informationsteknologien stiller nogle værktøjer til rådighed for dels vidensopsamling og -organisering, så det er muligt hurtigt at finde frem til de ønskede oplysninger, dels vidensspredning via internet og intranet, så viden i princippet er til rådighed på ethvert sted og til enhver tid. Dette er sket, samtidig med at vidensgenereringen vokser eksponentielt såvel inden for videnskaben ifølge en amerikansk undersøgelse skulle 90% af verdenshistoriens forskere være nulevende som i produktions- og servicesektoren, hvor varer og tjenesteydelser i stigende grad inkorporerer viden. I det følgende vil jeg først se nærmere på knowledge management som vidensorganisering og dernæst diskutere vidensbegrebet og læringsbegrebets forskellige facetter, for til sidst at fokusere på videndelingsproblematikken i undervisningsinstitutioner eksemplificeret ved folkeskolen. 14 JØRGEN BANG

Hvorfor er videndeling så svært?

Hvorfor er videndeling så svært? Hvorfor er videndeling så svært? om vidensorganisering og læring som kommunikation Jørgen Bang Videndeling som problem I en publikation fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med titlen

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT Hvilken form for skole og undervisning ønskes i det næste århundrede, og hvorledes kan IKT integreres på en realistisk måde? Rum til læring. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT er den første

Læs mere

3. METODEREDEGØRELSE...23

3. METODEREDEGØRELSE...23 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 1.1 PROBLEMFORMULERING...8 1.2 FOKUS...9 1.2.1 De tre bølger og elementer...9 1.2.2 IT og didaktik...11 1.3 FORSTÅELSESRAMME...11 1.4 BEGREBSAFKLARING...11

Læs mere

Uddannelse, læring og IT. - 26 forskere og praktikere gør status på området

Uddannelse, læring og IT. - 26 forskere og praktikere gør status på området Uddannelse, læring og IT - 26 forskere og praktikere gør status på området 1 2 Uddannelse, læring og IT 26 forskere og praktikere gør status på området Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet 2002

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa

etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Europa-Kommissionen DA etwinning 2.0 et online-community for skoler i Europa Siden midt i halvfemserne har mange skoler modtaget støtte fra Comenius-programmet

Læs mere

Samarbejde kooperation eller kollaboration?

Samarbejde kooperation eller kollaboration? Samarbejde kooperation eller kollaboration? Jørgen Bang Lektor, mag.art. Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet jbang@imv.au.dk Christian Dalsgaard Ph.d.-studerende, cand.mag.

Læs mere

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING Marianne Georgsen & Jens Bennedsen (red.) FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING - erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt ISBN 87-7307-715-1 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag BOGEN ER UDGIVET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spatio-temporal typologi... 38 Kontekstuel Design... 41 Human-Computer Interaction... 47 Interaktions design... 47 Kontekstuel Design og HCI...

Spatio-temporal typologi... 38 Kontekstuel Design... 41 Human-Computer Interaction... 47 Interaktions design... 47 Kontekstuel Design og HCI... Forord Dette projekt er udarbejdet af fem studerende fra Humanistisk Informatik på 3. semester på Aalborg Universitet. Semestrets temaramme lyder: Computeren som medie. Vi har valgt at beskæftige os med

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Keld Bødker Lektor, ph.d. Datalogi Roskilde Universitetscenter keldb@ruc.dk Morten Hertzum Lektor,

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR (K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Samfundslitteratur

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere