Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning"

Transkript

1 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse 10 Indledning Referencer Definitioner Grundlæggende om hegn Hegnstyper Andre mekaniske sikringselementer Elektroniske overvågningsmetoder Eksempler på kombinerede løsninger Side 1

3 10 Indledning Vejledningen om perimetersikring er udarbejdet som et værktøj til personer, der på forskellig vis beskæftiger sig med beskyttelse af værdier, som er placeret i områder udenfor bygninger. Vejledningen er primært tænkt anvendt på erhvervsområdet. Det er den enkelte sikringsopgave, der afgør valget af perimetersikringens form og styrke i forhold til områdets art og beliggenhed. Som det vil fremgå af vejledningen, kan mekanisk sikring kombineres med elektronisk overvågning, som giver mulighed for ekstern alarmafgivelse. Kapitlet indeholder de grundlæggende definitioner, samt beskrivelse af perimetersikringens mekaniske og elektroniske elementer og muligheder. For almindeligt anvendte typer af hegn og porte er angivet minimumskrav for forskellige sikringsniveauer, herunder karakteristik og styrke. 20 Referencer Lovgivning og lokale bestemmelser skal tages i betragtning forud for sikringens projektering og etablering. Desuden henledes opmærksomheden på nationale og internationale krav, normer og standarder: - Bekendtgørelse af Lov om hegn Lov nr. 799 af 11. december Kommunale lokalplaner, servitutter m.v. - Byggevaredirektivet - Maskindirektivet - Sundheds- og sikkerhedsdirektivet - Lavspændingsdirektivet - Stærkstrømsbekendtgørelsen - Nationale sikkerhedsforskrifter - EPPA forskrifter Side 2

4 30 Definitioner Perimetersikring kan skabes ved en naturlig hindring, mekanisk sikring, elektronisk overvågning, præventiv belysning og kombinationer heraf. 31 Fysiske hindringer Fysiske hindringer kan være naturlige eller etablerede i form af en mekanisk sikring. En naturlig forhindring eller et hegn, der afgrænser et område, vil således tydeligere markere områdets afgrænsning, virke præventivt imod indtrængning og forsinke indtrængningen på området. En variant af hindringer er chikaner og bump, som besværer adgangen. Afgrænsning af et område med naturlige forhindringer kan f.eks. være beplantninger bestående af tornede eller tætte vækster, stensætninger, jordvolde, grøfter eller vandløb. 32 Mekanisk sikring Når afgrænsningen af et område sker med brug af konstruktioner i jern og træ, som er solidt befæstet, er der tale om mekanisk perimetersikring. Både hegn, porte, bomme og pullerter er produkter indenfor denne sikringsform. Se afsnit Elektronisk overvågning Afhængigt af formål og risikoniveau kan perimeteren overvåges i et uafhængigt system eller som supplement til mekanisk sikring. Et sådant overvågningssystems komponenter er ikke beskyttet af bygningen, hvorfor planlægningen af udendørs overvågningsanlæg skal tage særligt højde for miljøet og omgivelserne samt den øgede sabotagerisiko. Mere herom i afsnit 50. Elektronisk overvågning kan ikke erstatte en fysisk hindring, men kan registrere en indtrængen og videregive melding herom. Side 3

5 34 Kombinerede systemer I mange situationer kan perimeteren med fordel sikres samtidig med, at det sikrede område overvåges elektronisk. Udover den præventive effekt kan et sådant system dokumentere og videregive information om forsøg på indtrængen på området. Et kombineret system viser sig især anvendeligt, når der ønskes hurtig indgriben overfor angreb mod bygninger med højt risikoniveau. 40 Grundlæggende om hegn En mekanisk sikring skal være tilpasset det vurderede risikoniveau og modsvare gennembruds- og forceringsmuligheder. Den mekaniske sikring kan bestå af hegn, punktsikring, porte m.v., hvor der projekteres ud fra en række forskelligartede parametre f.eks. design, klatresikring, gennembrydningstid, tryk/trækstyrke, vindmodstandsevne og levetid. Mekanisk perimetersikring beskrives i tre sikringsniveauer: - Afgrænsning: hvor man blot ønsker at markere det sikrede område og skabe en fysisk hindring, så personer eller køretøjer uden ærinde ikke uden videre eller på grund af uvidenhed kommer til at bevæge sig ind på områder, hvor de er uønskede. - Beskyttelse: hvor man effektivt ønsker at forhindre uønsket adgang til det beskyttede område og skabe tryghed. - Sikring: Hvor man udover ovenstående beskyttelse, ønsker at sikre personer, gods og ejendom. Side 4

6 For hvert af de tre niveauer og for almindeligt anvendte sikringselementer angives en række minimumskrav, som anvender følgende terminologi: Begreb/term Højden af hegnet Trådnetdimension Tråddimension Den totale højde af hegnet inklusive stolper og den erklærede type trådnet eller panel målt fra jorden Vertikal, horisontal eller diagonal størrelse af det enkelte felt i nettet eller af det største felt, hvis der er forskel Tykkelsen af grundtråden (uden eventuelt overtræk) i trådnettet Klatresikring Den tid det tager en person at klatre over hegnet uden brug af værktøj eller den tid hegnet forsinker en person uden værktøj Gennembrudsstyrke Den tid en person skal bruge for at ødelægge og trænge gennem perimetersikringen med brug af standard tyveværktøj eller den tid perimetersikringen forsinker en person med standard tyveværktøj Rørstyrke i paneler Træk/trykpåvirkning det enkelte rør i gitter eller panel i et hegn skal kunne modstå Rørafstand Den maksimale anbefalede afstand mellem rørene i gitter eller panel i et hegn Fysisk ydeevne Forskellige områder, der beskriver hvor modstandsdygtig perimetersikringen er overfor ydre påvirkning Vindmodstandsevne Vindstyrke som hegnet skal kunne modstå uden deformation Horisontal styrke af Det statiske horisontale træk hver samling skal kunne samlingen mellem tåle uden deformation trådnet/panel og stolpe Vertikal styrke af Det statiske vertikale træk hver samling skal kunne samlingen mellem tåle uden deformation trådnet/panel og stolpe Side 5

7 Fastgørelse/ installation Trådstyrke Trådnetsstyrke Panelstivhed Perimetersikringens evne til at modstå tryk og træk Stolpestyrke Levetid Hvor vanskeligt det vil være for en person at ødelægge eller adskille de enkelte dele af perimetersikringen og gennembryde den Det træk hver enkelt tråd i trådnettet skal kunne tåle Styrken af de punkter hvor tråden er vævet sammen i trådnettet Hvor meget et trådnet eller panel kan give sig, når det er fastmonteret i perimetersikringen Hvor stort et træk (højde x kraft) den enkelte stolpe skal kunne modstå målt ved det punkt hvor stolpen møder jorden. De øvrige dele af perimetersikringen skal kunne modstå påvirkningen ved trækket på stolpen Den enkelte stolpes evne til at modstå ovennævnte træk/tryk uden deformation Antallet af år perimetersikringen er funktionsdygtig uden deformation under forudsætning af, at det installeres i overensstemmelse med forskrifterne 41 Parametre for hegnsvalg Der anvendes forskellige materialer til hegnskonstruktioner, og disse kan suppleres med pigtråd eller el-hegn af varierende typer. Valg af hegn afhænger blandt andet af: - lovmæssige krav generelt for lokalområdet (hegnsloven) - de indhegnede varers værdi og tyvetækkelighed - risiko for hærværk - hvilke angrebsmidler eventuelle indtrængere forventes at anvende - om hegnet skal suppleres med elektronisk overvågning. 42 Befæstigelse, styrke og overfladebehandling Befæstigelse Hegnets eller portens stabilitet afhænger af et solidt fundament, altså betonen og jordbundsforholdene. Befæstigelsen skal være af en sådan kvalitet, at den kan holde hele levetiden for hegnskonstruktionen. I den forbindelse skal der også tages højde for lokale forhold: vind, salt, vand, trafik, m.v. Fundamentet skal være af en sådan størrelse og kvalitet, at konstruktionen kan tåle en lettere påkørsel. Funderingsdybden skal som minimum være 90 cm for at sikre, at fundamentet er i frostfri dybde. Side 6

8 42.20 Mekanisk styrke Udover de forhold, der er nævnt under befæstigelse, skal hegn og port kunne tåle en given belastning af vind eller ved angreb. Hegn og porte skal have en styrke, så de ikke kan ødelægges uden brug af værktøj eller maskiner. For de forskellige hegnstyper er der forskellige parametre for styrken: - Dimension på og styrke af tråd, rør eller gitter. - Deformationsmodstand og brudstyrke. - Afstanden mellem rør eller størrelsen på maskerne i trådnet eller gitter. - Horisontal og vertikal styrke af samlingen mellem trådnettet eller panelet. - Styrken af stolperne i hegnet. - Modstandstandsstyrke mod vindlast og tryk/træk. For porttyper er styrken af portbladet det væsentlige, hvilket kan udtrykkes ved udbøjning og nedbøjning. Udfyldningen af portrammen kan være som en af de fire hegnstyper, hvor typen har betydning for både styrken af portbladet og sikringen, hvad det er udfyldt med, men det er udbøjning og nedbøjning, der er de direkte udtryk for styrken Overfladebehandling Overfladebehandlingen er af afgørende betydning for konstruktionens levetid, og det betyder naturligvis også noget for, om udseendet forbliver pænt. Overflader på anvendte materialer skal være af en sådan beskaffenhed, at de kan opholde sig i dansk klima i minimum 10 år. Der stilles ikke noget krav til type af overflade så længe det lever op til levetiden. Kravet gælder for korrosion såvel som andre forhold, der måtte have indflydelse på materialets levetid. Side 7

9 50 Hegnstyper 51 Enkelttråd hegn Hegn bestående af stolper, hvor imellem der er udspændt en eller flere ståltråde. Højden kan variere, ligesom der kan være anvendt pigtråd. 52 Flytbare hegn Flytbare hegn består af sektioner, der samlet udgør et hegn, der er velegnet til midlertidig indhegning af f.eks. byggepladser, festivaler, m.m. Hegnsrammerne, der kan have løftebøjler, nedsættes i betonfødder eller vinkelstøtteben. Rammerne spændes sammen. Side 8

10 53 Fletvævshegn Fletvævet i et fletvævshegn består af en galvaniseret kernetråd med eller uden plastbelægning. Derover indgår mellemstolper, endestolper, hjørnestolper, eventuel sikring mod klatring samt skråstivere. Følgende minimumskrav gælder for fletvævshegn: Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Modstand mod gennemtrængning Højden af hegnet Ingen krav 1,5 m 2,0 m Maskestørrelser < 60 mm. 50 mm. 30 mm. med Trådtykkelse Kernen 1,8 mm. Kernen 2,00 mm. kernen 2,15 mm. Eller. 50 mm. med kernen 2,50 mm. Klatresikring Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Gennembrydningsstyrke Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Fysisk modstandsevne Vindmodstandsevne Vindstyrke m/s, jf. ENV Horisontal styrke af Ikke relevant 500 N 800 N samlingen mellem fletvævet og stolpe Vertikal styrke af samlingen mellem fletvævet og stolpe Ikke relevant 500 N 800 N Generel fastgørelse Ikke relevant Ødelægges/adskil les ved brug af værktøj Trådstyrke > 450 N/mm 2 Stolpe stabilitet Modstandsevne mod træk/tryk, målt 1 m over jord Ødelægges/ adskilles ved brug af kraftigt værktøj > 500 Nm > Nm > Nm Side 9

11 54 Stålgitterhegn (Panelhegn) Paneler bestående af overfladebehandlede svejste stålprofiler. Derudover indgår mellemstolper, endestolper, hjørnestolper og eventuelt anden indbrudssikring. Minimumskrav for stålgitterhegn (panelhegn) Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Modstand mod gennemtrængning Højden af hegnet Ingen krav 1,5 m 2,0 m Panel masker Max. 100 x 200 Max. 55 x 200 Max 50 x 200 mm. mm. mm. Profildimension Kernen 3,0 mm. Kernen 5,0 mm. Kernen 6,0 mm. Klatresikring Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Gennembrydningsstyrke Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Fysisk modstandsevne Vindmodstands evne Vindstyrke m/s, jf. ENV Horisontal styrke af Ikke relevant 500 N 800 N samlingen mellem trådnet/panel og stolpe Vertikal styrke af samlingen mellem trådnet/panel og stolpe Ikke relevant 500 N 800 N Fastgørelse/installation Ikke relevant Ødelægges/adskil les ved brug af værktøj Profilstyrke > 400 N/mm 2 Stolpe stabilitet Ødelægges/ adskilles v brug af kraftigt værktøj Modstandsevne mod træk/tryk, målt 1 m over jord > 500 Nm > Nm > Nm Side 10

12 55 Palisadehegn Baluster-/palisadehegn består af svejst til vertikale profiler. Derudover indgår mellemstolper, hjørnestolper, endestolper og eventuel sikring mod klatring. Minimumskrav for baluster-/palisadehegn: Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Modstand imod gennemtrængning Højden af hegnet Ingen krav 1,5 m 2,0 m Klatresikring Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Gennembrydningsstyrke Ikke relevant > 10 sek. Kundedefineret Profilstyrke Ingen krav N uden deformation N uden deformation/ kundedefineret Balusterafstand Ikke relevant Max. 130 mm. Max. 130 mm. Fysisk modstandsevne Vindmodstands evne Vindstyrke m/s, jf. ENV Horisontal styrke af samlingen mellem baluster/panel og stolpe Ikke relevant N uden deformation N uden deformation Vertikal styrke af samlingen mellem baluster/panel og stolpe N N uden deformation Fastgørelse/installation Ikke relevant Ødelægges/adskil les ved brug af værktøj Panelstivhed Som bestemt i EN Stolpestabilitet N uden deformation/ kundedefineret Ødelægges/ adskilles v brug af kraftigt værktøj Modstandsevne mod træk/tryk, målt 1 m over jord > 500 Nm > Nm > Nm Side 11

13 60 Andre mekaniske sikringselementer 61 Punktsikring Denne sikringsmetode vinder udbredelse, idet den kan etableres på udsatte steder, og med muligheden for automatisering opnås stor fleksibilitet. Traditionelle faste punktsikringskomponenter består af beton- eller stålsøjler. Halv- og helautomatiske pullerter vinder indpas. Disse findes i mange forskellige diametre og godstykkelser. Visse pullerttyper kan styrkemæssigt karakteriseres som "terrorpullerter". Roadblocks, udført i en kraftig stålkonstruktion, er en anden meget effektiv, automatiseret punktsikring. En roadblock skal kunne stoppe selv store tunge køretøjer. Tirekillers er en anden effektiv sikringsforanstaltning, hvis truslen er køretøjer i bevægelse. 62 Porte m.v. Ved valg af passagemuligheder til det perimetersikrede område er det vigtigt, at porte og låger vælges i samme eller bedre mekaniske styrke end den øvrige perimetersikring. Porte og låger skal desuden være sikret mod afløftning ligesom aflåsningens kvalitet og form er vigtig. Side 12

14 Porte fås fra simple, manuelt betjente enheder og til store elektrisk-betjente skydeporte. Valget af port afhænger af behovet i modstandsstyrke og funktionalitet. I dette beskrives parametre af betydning for valget Generelt om nedbøjning Defineres som den maksimalt tilladelige nedbøjning målt i millimeter ved en belastning på egenvægten kg (1 kn) i vertikal retning på portbladet umiddelbart før det understøttes ved anslagsstolpen eller skudriglen. Værdierne kan ses i kravene senere i kapitlet. Et eksempel: På sikringsniveau Beskyttelse må nedbøjningen højest være 1/100 x S, hvor S er portbladets frie spændvidde. Det vil sige, at en port på 6 meter højest må have en nedbøjning på 60 mm Generelt om udbøjning Defineres som den maksimalt tilladelige udbøjning målt i millimeter ved en belastning på egenvægten +200 kg (2 kn) i horisontal retning på portbladet umiddelbart før det understøttes ved anslagsstolpen eller skudriglen. Værdierne kan ses i kravene senere i kapitlet. Et eksempel: På sikringsniveau Sikring må udbøjningen højest være 1/125 x S, hvor S er portbladets frie spændvidde. Det vil sige, at en port på 6 meter højest må have en udbøjning på 48 mm. 63 Svingporte Svingporte kan være enkelt eller dobbeltfløjede, men er karakteriserede ved at sidde fast på hængsler, og de svinger op på tværs af hegnets længderetning. Dobbeltfløjede svingport er udstyret med en skudrigel eller lignende på midten, så porten ikke kan trykkes op. Portbladet monteres i en højde, som sikrer frigang til åbning af lågen, men omvendt ikke tillader, at uvedkommende kan kravle under porten. Side 13

15 På en dobbeltfløjet port måles højden over terræn ved skudriglen. Aflåsning af porten skal modsvare sikringsniveauet. På det højeste sikringsniveau anvendes især to typer af lås: - Paskvilelås: låsekasse, som har to modsatrettede rigler. - Hage-rigel lås: en låsekasse hvor riglen er udført som krog. Hængsler på svingporte skal sikres, så det ikke er muligt for uvedkommende at løfte eller på anden måde at frigøre porten fra portstolpen. Dette kan f.eks. opnås ved at påmontere et beslag, så det kun er muligt at løfte porten af, når den er åben. Der kan også påføres kemiske midler på bolte og lignende, så disse ikke umiddelbart kan løsnes. Hængsler skal dimensioneres, så de kan holde til en vertikal påvirkning på 200 kg i portens yderste ende, uden at blive deformerede eller gå i stykker. Minimumskrav til enkelt svingport: Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Aflåsning Lås Ingen krav Ja Ja: Paskvil / svingrigle Fixpunkter ved anslaget aflåselige Hængsler Sikring mod afløftning Nej Ja Ja Krav til dimensioner Nej Ja Ja Befæstigelse Fundament (dybde) 90 cm Jordbundsforhold Empiri Højde ved anslaget Højde over terræn (ved Ingen krav Max. 15 cm Max. 10 cm anslaget) Mekanisk styrke Vindlast m/s Max. udbøjning v/ anslag Max nedbøjning (v/anslag) 1/75 x spændvidde 1/75 x Spændvidde 1/100 x spændvidde 1/100 x Spændvidde Klatresikring Højde Ingen krav 1.8 m 2.0 m 1/125 x spændvidde 1/125 x Spændvidde Side 14

16 Minimumskrav til dobbelt svingport: Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Aflåsning Lås Ingen krav 2 fikspunkter Skudrigel fremspring Ja Min. 20 mm Hængsler Sikring mod afløftning Nej Ja Krav til dimensioner Nej Ja Befæstigelse Fundament (dybde) 90 cm Jordbundsforhold Empiri Højde ved anslaget Højde over terræn (ved anslaget) Mekanisk styrke Vindlast Max. udbøjning v/ anslag Max nedbøjning (v/anslag) Ingen krav m/s 1/75 x spændvidde 1/75 x Spændvidde Max. 10 cm 1/100 x spændvidde 1/100 x Spændvidde Klatresikring Højde Ingen krav 1.8 m Dobbelt svingport kan ikke anvendes på dette sikringsniveau 64 Skydeporte Skydeporte åbner i hegnets længderetning ved, at porten maskinelt eller manuelt skubbes frem og tilbage. Hvor porten er automatisk, skal motoren kunne frikobles for manuel betjening. Adgangen til frikoblingsmekanismen skal være sikret i et niveau passende til sikringsniveauet. Side 15

17 Minimumskrav for skydeport Sikringsniveau Afgrænsning Beskyttelse Sikring Aflåsning Lås Ingen krav Ja Ja Frikobling (for automatiske skydeporte) Ja I sikret område + lås Befæstigelse Bolte Ingen krav Sikret mod afboltning Fundament (dybde) 90 cm I sikret område + lås i RØD klasse, eller lås i BLÅ klasse og overvåget af AIAanlæg Sikret mod afboltning Jordbundsforhold Empiri Højde over terræn Højde over terræn Ingen krav Max. 15 cm Max. 10 cm Mekanisk styrke Vindlast m/s Max. udbøjning v/ anslag 1/75 x spændvidde 1/100 x spændvidde 1/125 x spændvidde Max nedbøjning (v/anslag) 1/75 x Spændvidde 1/100 x Spændvidde Klatresikring Højde Ingen krav 1.8 m 2.0 m 1/125 x Spændvidde 65 Bom Cyklus for en skydeport er forløbet fra lukket tilstand til åben, og tilbage til lukket. Cyklus fastlægges ud fra trafikmængden og risikovurderingen, hvor der også skal gøres overvejelser om risikoen for, at uvedkommende passerer ubemærket, mens porten er åben. På det øverste sikringsniveau kan der etableres en sluse med to porte, hvor den ene port kun kan åbne, når den anden er lukket. På de to øverste sikringsniveauer skal hjulophængene være sikret mod afløftning, så man ikke på simpel vis kan sætte porten ud af funktion. Enhver automatiseret port skal være forsynet med en klemmebeskyttelse, som forhindrer fastklemning - både når porten åbnes og lukkes. For at beskytte motoren og sikre lukning, kan der også etableres fotoceller, som overvåger mod genstande, som kan forhindre portens lukning. En bom har en afgrænsende og trafikregulerende effekt og kan bruges til at markere en linje, som ikke bør overskrides. Side 16

18 En bom kan være administreret af en person, som tillader passage og sørger for bommens åbning og lukning. Tilsvarende kan der være tilsluttet et elektronisk system, som åbner og lukker bommen, når givne betingelser er opfyldt. En bom er typisk fastgjort i den ene side og kan enten hæves eller drejes. En bom kan ikke standse et køretøj, men påfører køretøjet mindre eller større skader ved påkørslen. 66 Rotationslåge/karrusel En rotationslåge er opbygget omkring en midterstolpe, hvorpå låger er fastgjort, og hvorom disse låger drejer. Der kan anvendes en person-karrusel til den gående trafik. En personkarrusel kan bruges til at ensrette den gående trafik samt udføre en tællefunktion. En karrusel i kombination med en kortlæser eller et kodetastatur er en effektiv adgangskontrol ved indgangen til et område, der ønskes sikret/overvåget. Muligheden for at omgå karrusellen skal være afstemt med sikringsniveauet. Side 17

19 70 Elektroniske overvågningsmetoder Elektronisk overvågning som uafhængigt system eller som supplement til en fysisk perimetersikring må overvejes nøje med hensyn til fordele og ulemper inden en evt. etablering. For at begrænse antallet af fejlalarmer m.m. er der en række faktorer, der skal iagttages: Vejrforhold Vegetation & dyreliv Jordbundsforhold Støj Vibrationer Elektromagnetisk støj Bygningsmæssige forhold Brugervenlighed Omgåelses- og sabotagesikkerhed Reaktionsmuligheder Tåge, sne, sol, m.v. Træer, buske, græsser, m.v. Harer, duer, m.v. Sand, fugt, m.v. Gadestøj, fly, m.v. Tog, tung trafik, fly, m.v. Radiosendere, radar, m.v. Høje bygninger, blinde vinkler, m.v. Betjening, passage, service, m.v. Placering, hærværk, m.v. Fastvagt, udrykning, optagelse, m.v. De elektroniske overvågningssystemer kan inddeles i tre systemtyper: - Stråledetektorer monteret på f.eks. stolper - Nedgravede detektorer - Detektorer til hegn. Side 18

20 71 Overvågning ved anvendelse af stråledetektorer Der findes flere forskellige typer stråledetektorer som f.eks. mikrobølger, laser, aktiv infrarød og passiv infrarød. Af disse er mikrobølger og aktiv infrarød de mest anvendte Mikrobølge-detektorer virker ved en sender og en modtager, hvor imellem der udveksles signaler. Alarm udløses ved afbrydelse eller forstyrrelse af signalerne. Fordele: Ulemper: Lang rækkevidde God jordberøring Nem etablering Bred stråle, der kræver jævnt terræn Risiko for kravlezone skal iagttages Smalle stråler af infrarødt lys fra sender til modtager, hvor afbrydelse eller forstyrrelse af disse udløser alarm. Fordele: Ulemper: Lang rækkevidde Nem etablering og justering Svær at omgå /maskere (sabotagerisiko) Forcérbar ved at kravle under eller hoppe over strålerne Følsom overfor vejrforhold (sne, tåge, kraftig regn) Kræver vedligeholdelse af vegetation Passiv infrarød detektor detekterer ændring i den infrarøde stråling. Fordele: Ulempe: Nem etablering: Kun én enhed Meget følsom overfor vejrforhold, vegetation, dyreliv, og vibrationer Side 19

21 72 Overvågning ved anvendelse af nedgravede detektorer Såfremt behovet er usynlige detektorer, kan der installeres nedgravede detektorer. Et nedgravet og dermed camoufleret detektorsystem kan tilpasses og følge næsten alle terrænforhold Et seismisk system består af specielle mikrofondetektorer, kaldet geofoner, nedgravet lige under jordoverfladen og sammenkoblet via et kabel, der er tilsluttet en signalbehandlingsenhed. Når en person betræder jorden, vil der opstå vibrationer, der forplanter sig gennem jorden og opfanges af geofonerne. Fordele: Ulemper: Ingen problemer med ujævn grund Driftsikker Begrænset vedligeholdelse Meget følsom over for vibrationer og dyreliv Snelag dæmper følsomheden H-field (højfrekvensområde) virker ved to "lækkende" coaxialkabler, som nedlægges parallelt under jordoverfladen. Et højfrekvensfelt afgives via lækagehullerne i det ene kabel og modtages via huller i det andet kabel. En sammentrykning af jorden ændrer det modtagne signal og aktiverer derved alarmen. Fordele: Ulemper: God ved varieret terræn Begrænset vedligeholdelse Justeringsmulighed for vægttrykket Ikke egnet til vådområder Følsom overfor underjordiske vandførende afløbsrør Trærødder i nærområdet medvirker til øget fejlalarmering Det fiberoptiske system virker ved lyslederkabler, der ligger nedgravet som et tæppe ca. 6 cm under jordoverfladen. Ved lyslederens begyndelses udsendes et konstant lyssignal til modtager i kablets slutning. Et tryk på jordoverfladen forplantes ned i jorden og afbøjer lyslederkablet, hvorved lyssignalet ændres, hvilket udløser alarm. Fordele: Ufølsom over for elektrisk støj Side 20

22 Lang rækkevidde Høj tolerance overfor vind og vejr Høj sabotagesikkerhed Ulemper: Kan let blive ødelagt, ved uheld eller hærværk 73 Overvågning ved anvendelse af detektorsystemer til hegn Et hegn kan påmonteres et eller flere elektroniske detektorsystemer. Opsætning af sådanne systemer på hegn i ujævnt terræn kan være besværligt. Et sådant system er også følsomt overfor bevoksning, som kan ramme hegnet En impulsbaseret hegnsalarm virker ved at sende impulser gennem et kabel, der er fastgjort til hegnet. Forstyrrelser af forskellig art reflekteres i impulserne, og i signalbehandlingen kan der skelnes mellem overklipning, klatring, vind, regn, trafik og andet. Fordele: Høj detektionsnøjagtighed Høj sabotagesikkerhed Side 21

23 Ulemper: Megen justering Ved montage af mikrofonkabel på hegnet opnås høj følsomhed overfor mekaniske påvirkninger. Mikrofonkablet består af et coaxialkabel med speciel isolation mellem inderleder og skærm, og alarm udløses ved detektion af bøjning af kablet. Fordele: Ulemper: Hurtig installation Følger hegnets linier Begrænset vedligeholdelse Følsom overfor vind og vibrationer Det fiberoptiske system, som består af et lyslederkabel, monteres via bæretråden på hegnet. Senderen i den ene ende frembringer et konstant lyssignal i lyslederen. Ved tryk på hegnet bøjes lyslederkablet, hvorved lyssignalet ændres, hvilket registreres af modtageren, og der afgives alarm. Fordele: Ulempe: Ingen følsomhed overfor elektronisk støj Lang rækkevidde Normalt upåvirket af vind og vejr Høj sabotagesikkerhed Kræver indbygning i bæretråden Kan let ødelægges, ved uheld eller hærværk 74 Overvågning med elektrisk hegn El-hegn består af tråde monteret på hegnets indvendige side og har en såvel præventiv som aktiv funktion. Ved forsøg på gennembrydning eller overklatring udsættes indtrængeren for et smertefuldt men uskadeligt stød, og samtidig afgives alarm. Elhegn kan med lavvolts overvågning i dagtimerne, give alarm ved overklipning, selv når systemet er frakoblet. Side 22

24 Installationen skal foretages, så mennesker og dyr ikke uforvarent kan komme i berøring med de elektriske tråde. 75 TV-overvågning til perimeterovervågning Ved TV-overvågning af perimeteren opsættes kameraer, som kan virke præventive, detekterende og dokumenterende. Ved anvendelse af TV-overvågning skal man være opmærksom på lovgivningen på dette område. Kameraer kan, hvor dette vurderes nødvendigt, placeres inden for perimetersikringen for at undgå hærværk mod og tyveri af disse. Af præventive grunde kan en synlig placering af kameraer være fordelagtig. TV-anlægget danner sit eget alarm- og overvågningssystem, hvis det udbygges med et videomotion detection system (VMD). Dette system reagerer ved ændring af videosignalet fra kameraet. Data fra TV-anlæg kan transmitteres på forskellige måder, lokalt eller til andre lokationer f.eks. kontrolcentral. Side 23

25 76 Belysning Belysning af adgangsveje, områdegrænser samt vitale områder er et supplement til den fysiske områdesikring. Belysning kan være permanent eller tændes ved detektering. I tilknytning til TVovervågningsanlæg kan belysning have en umiddelbar præventiv virkning, der mindsker forsøg på uretmæssig adgang. Belysning gør det muligt for forbipasserende, personalet på virksomheden eller kontrolcentralen at opdage indtrængende personer før de når frem til deres mål. Belysningen kan, hvis den ikke vælges og anvendes korrekt, være til hjælp for indtrængeren. Brugen af belysning skal derfor koordineres med den øvrige sikring. Permanent belysning af områdets grænser, adgangsveje og vitale områder kan monteres på forskellige måder f.eks. ved at anbringe lysarmaturer på master, husmure eller hegn. Når belysning af områdets grænser, adgangsveje og vitale områder aktiveres ved påvirkning af sensorer, detektorer og lign. betragtes det som detektoraktiveret belysning. Side 24

26 80 Eksempler på kombinerede løsninger Eksempel 1 Følgende skitse viser et eksempel på en kombination af nogle af de omtalte løsninger indenfor perimetersikring og overvågning: Fletvævshegn, stråledetektorer, nedgravet detektor, detektoraktiveret belysning og TVovervågning. I det viste eksempel kan reaktionen på indtrængen være, at stråledetektoren tænder perimeterbelysningen, og der påbegyndes automatisk optagelse med det nærmeste kamera. Ved efterfølgende påvirkning af den nedgravede detektor påbegyndes transmission af billeder til kontrolcentralen, som rekvirerer vagt til stedet Eksempel 2 Følgende skitse viser en sluse gennem et dobbelt hegn. Ved ønske om særlig høj sikring kan der anvendes to separate hegn og porte, eventuelt suppleret med elektronisk overvågning imellem hegnene samt roadblocks ved indkørslen. Side 25

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

TV-OVERVÅGNING NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER F&P. Tv-overvågning. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning

TV-OVERVÅGNING NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER F&P. Tv-overvågning. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning TV-OVERVÅGNING Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER 13 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00 Forord Præmien på en forsikring er

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD Indhold Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd Låse 3 Suppleringslåse Hagelås Hagerigellås Sikring af oval låsecylinder Sikkerhedslangskilt Aflastning af foldeport (indvendig)

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 VED MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIER ER DET VIGTIGT AT SIKRE SIG DE NØDVENDIGE PLADSFORHOLD OG ET SKRUEFAST UNDERLAG MURER OFTE ER DET NØDVENDIGT AT

Læs mere

- vi skaber sikkerhed!

- vi skaber sikkerhed! www.perimeterprotection.de GPP Perimeter Protection A/S - vi skaber sikkerhed! GPP - lokal partner med global ekspertise GPP Perimeter Protection A/S GPP Perimeter Protection A/S - tidligere en del af

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro 1 Materiale 1 Materiale 1 FIberIntro Fiberintro Hvad er et fibersignal? I bund og grund konverterer vi et elektrisk signal til et lyssignal for at transmittere det over lange afstande. Der er flere parametre,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 7 Låseenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning Statistik Indbrudssikring, Nabohjælp Mærkning 1 Tyvens tjekliste Huset afsides beliggende Tæt bevoksning ved huset Ingen naboer Gode flugtmuligheder Ingen hjemme Tegn på værdier Ingen alarm Ingen hund

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Alarmcom. Magnetkontakter

Alarmcom. Magnetkontakter Alarmcom Magnetkontakter Side 2 Alarmcom Indholdsfortegnelse 1. MKT 200 magnetkontakter...3 1.1 Hvorfor benyttes ALNICO V magneter?...3 1.2 Hvorfor bruger vi reed kontakter belagt med Ruthenium?...4 1.3

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Professional Series Indbrudsdetektorer

Professional Series Indbrudsdetektorer 1 Professional Series Indbrudsdetektorer Ved hvornår alarmen skal lyde, og hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering 2 Den revolutionerende Sensor Data Fu Mens andre

Læs mere

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... T6... til marinaer og havne www.tallykey.com Elegant design og lang holdbarhed i ét produkt... TallyKey T6-søjlen er udviklet til forsyning af el og vand

Læs mere