#coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion)"

Transkript

1 y o i/e//i 3niha ESSAYOPGAVER 1RETSMEDICI N!. Detaljeret beskrivelse af manifestationer ved stumt' vold mod hovedet, herunder ovståelsesmåde oa lokalisation. (ian. 99. iun.95 ) SVAR :,Eniduralt hcematom : # blødning udenpå dura, ledsaget af kraniefissur, overrivning af meningsal arteriegren, typis k temporalt # excoriationer / hcematom # dura løsnes fra kraniets indside, hvilket medfører overrivning af periostale ka r # blødningshastigheden øges, hvilket medfører en livstruende situation # blødniingsudbredelsen er begrænset til kraniesuturer, blødningen er bikonvek s ÅO$ GIKoh oll kele Subduralt hæmatom : # Blødning under dura, ikke begrænset udbredning, kan varre halvsidig eller dobbeltsidig # overrivning af brovener ( for alkoholikere/demente : cerebral atrofi, der medfører træk på brovenerne) # arteriel blødning Akut (subakut) : hurtigt opstået blødning ( dage- 3 uger) Kronisk ( hos alkoholikere) : forløb strækkende sig ud over 3 ugaer, hvilke giver intrakranle l trykstigning og er letalt oa kan wdøe i,~corcer'o io n # SAH =subarachnoidal blødninci spontant opstået ( oftest) dog også i tilfælde af stump vold mod hovedet (sjældent) i den retroaurikulcere regio n # lokaliseret til basis cerebri : fraktur af processus transversus atlantis læsion. af a. vertebralis # autopsifund : blodfyldt ventrikelsystem forekomst af aneurismeruptur med SAH i forbindelse med stump vold mo d hovede t - # Traumatiskbeskadiaelseafhiernen : - kontusione r - laceratione r - cerebrum cerebellum - hjernestamm e intracerebrale hærnatomer ( kortikale/ subkortikale) #coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion) # stump vold mod hovedet : læsioner af bladdele over kraniet og ansigte t fraktur af knogle r intrakranielle læsioner, der kan medføre blødning, kontusioner, laceratione r læsioner af kraniets bløddele erkendes lejlighedsvis først ved åbning af kraniet ve d obduktio n

2 kraniefrakturer- manifestationer : direkte impressionsfrakturer itheca : opståelsesmåde : fast genstand med begrænset grundflade - indpresning af knogle sv. t traumestedet. Bløddelslcesion giver fingerpeg om den skadevoldende genstands for m direktebe tinaedekom pressionsfrakture r opståelsesmåde : kraniekuplen komprimeres, det hyppigst forekommende kraniebrud i retsmedicinen. Brudlinier i basis cranii, som kan brede sig op i theca cranii. Opstår i den virkende krafts længderetning. Tværgående lokaliseret til fossa crånii media. Fraktur i pars petrosa : blødning fra ørern e Fraktur i lamina cribrosa : næse/svc lgblødning Brille/monokel-hæmatom indirekte betinaede ringfrakturer omkrina foramen magnum # Passiv stump vold modhovedet : der ses ganske fine brudlinier ved fald mod nakke ses fine brudlinier i de tynde flade knogler fortil i basis cranii (f. ex i ejenhulernes loft) = CONTRECOU P # Ringfrakturer: - sjældne ses ved stød i længderetningen, enten ved fald på hovedet eller på fødder/ sæd e - hyperekstention af columna # Kraniefrakturer: kan bevirke blødninger, hjernelæsione r # Blødninger : epiduralt hæmatom subduralt hæmato m - SAH # Betvdnina af hjernelæsioner i retsmedicin : Aktiv eller stump vold Traumatisk hjerneoden : især hos mindre børn ses inkarceratioa # Ponsblødninger: Inkarceration : nedpresning af cerebrum mod tetorii cerebelli, hvilket giver trykspor-dannels e på undersiden af storhjerne n Det bevirker nedpresning af cerebellum, pons og medulla oblongata mod foramen magnum, hvilket giver trykspor på undersiden af cerebellum, samt petecchiale blødninger i pons. Disse blødninger er letale, da de er lokaliseret, hvor ledningsbanerne ligger tæt. 2. Detaljeret redegørelse for de retslægeliste opnaver i forbindelse med identifikation (jull ) Svar: Identifikation af lig : - identitetspapirer ejendele genkendelse Almindelige forhold : - højde

3 i vægt køn legemsbygnin g ernæringstilstan d hårfarve øjen farve hudfarve Særlige kendetegn : ncevi med fødte defekter - tatoveringer operationsar andre følger af lægelig behandling Andet : fingeraftryk typebestemmelse/dna-undersøgels e tandforhold obduktiontaldersforandringer, sygdomsforandringer, detaljerede oplysninger o m lægelig be handling) røntgen af knoglesystemet mhp aldersbestemmelse identifikation af levende : identitetspapire r almindelige og særlige kendetegn som ovenfor Identifikation af ligdele : arts- og typebestemmelse af vævsmateriale faderskabsdiagnostikkens principper, hvis typebestemmelse er muli g histologisk undersøgelse af vævsmateriale organbestemmelse/ kønsbestemmelse undersøgelse af skeletdele mhp : højde ( lange rørknogler) kønsbestemmelse( bækken, kranie, underkæbe),$' vundersøgelser ( blod og sædpletter, hår) : blodtype/ DNA-undersøgels e undersøgelse af hår Identifikation i faderskabssager og i familiesammenføringssager: - blodtype/ DNA- undersøgelse 3. Detaljeret redegørelse for eufornandødsfald, herunder dødsårsager, dødsmåder og obduktionsfund samt en angivelse af de anvendte misbruasstoffer (juni 98) Svar: Generelt: illegale stoffe r oftest i. v helbredsmcessige/sociale følger

4 kriminalitet, prostitutio n Anmeldelse : til retslcegeligt ligsyn obduktion og retskemisk undersøgelse Antal: over 200/ år i Danmark Dødsårsager : - forgiftning: morfin/ heroin, metado n - ofte blanding med alkoho l traumatiske læsioner : trafik, nedstyrtning, indebrænding m m 1 -. sygdomme : hepatitis, bakteriel endocarditis, H1V/AIDS Dødsmåder: UT (overdosis) Selvmord UT/ selvmord (?) Naturlig Drab Obduktionsfund : Udvendig undersøgelse : - stikmærker; se i albuebøjninger, håndrygge m v ar tromboserede vener Indvendig undersøgelse: lungestase og ødem, evt skumsvamp ved forgiftnin g forstørre lymfeknuder i porta hepati s forstørret milt 4, Histologisk : uspecifikke forandringer i lymfeknuder/ milt evt. hepatitis dobbeltbrydende materiale, især i lungevæ v Misbrugssto ffer : hash opiater, heroin mm centralstimulerende (amfetamin, kokain) designer-drugs (extasy) - khat - flygtige stoffer"( sniffing) 4. Detaljeret beskrivelse af dødstegn oa specielle ligforandringer, herunder hvilke faktorer, de r har betydning for forandringernes fremkomst (nov.99,nov 93) SVAR : Dødstegn

5 # Usikre: (tidlige) pupildilatatio n ophør af pupilre flek s cornea brustn e temperaturfald #Sikre- tidlige : ophør af respiratio n ophør af hjerte frekvens ophør af hjernefunktio n - sene : - rigor morti s - livor mortis cadaverosita s - mace ratio decapitatio S-» (e ec icvwr forkulning J ) # Definition af dødstegn: # RIGOR : muskelstivhed/fiksation af muskelvæv - udvikles efter 2-5 timer ; fuldt udviklet efter 8-12 døgn. Består herefter i 1-3 døgn. Skyldes nedbrydning af glykogen => hexosedifosfat stiger, der sker mælkesyre- o g fosforsyredannelse, hvilket fører til ph - fald. Begynder i kæbe- og halsmuskulatur, breder sig distalt til krop/ OE/U E Kan brydes ved magt og reproduceres ikk e Må ikke forveksles med kulderigor. Faktorer af betydning for fremkomst af rigor mortis : - voldsom fysisk aktivitet i dødsøjeblikket medfører instantan rigo r - temperatur ( høj temperatur => tidlig rigor) - alder ( børn : tidlig rigor) # LIVORES : blodet scenker sig efter tyngden efter ophørt cirkulation. Der opstår hcemolyse og hæmoglobinet træder ud gennem karvæggen, hvorved det omkringliggende væ v mis farves. Optræder r4 - i time postmortal t 3-5 timer senere vokser intensiteteten indtil ca 14 timer postmortalt livores kan i op til 4 timer efter flyttes ved lejeændringe r 4-12 timer deklivt fikserede livores timer fikserede livore s livores farve har relation til blodets farve i dødsøjeblikke t MØRKE: dødsfald med svicer cyanose (ex hjerteinsufficiens/ epileptisk anfald ) LYSE: kulilteforgiftinin g Cyanid forgiftnin g kulde fugtigt miljø ( iltning af livores gennem huden ) # Sparsomme livores : svag gennemblødning ( kuldedød/ anæmi) # Brune livores : nethæmoglobin

6 A4ono/f dod5kqmp # Grågrenne livores : svovlbrinteforgiftning (kloakulykker/gceringstanke ) # Hos negre : indsnit deklivt viser diffus rødfarvning af subcutant fedtvæ v # VIBECES : meget stcerk udviklede livore s postmortalt opståede petecchier ( blåsorte) # CADAVEROSITAS = forrådnelse. bakteriel dekompositio n aerobe/anaerobe autolyse (enzymatisk vævsnedbrydning) maceration # faktorer af betydning for opståelsen : temperatur i dødsøjeblikket ( < 4 grader => minimal forrådnelse ) bakteriæmi _ overvæg t # forrådnelseste?n ram lug t grønfarvning af abdomen ( bakterielle stofskifte-produkter = > jernsul fid/s vov/methcemoglobin) sort-rød netagtig tegning i huden sv.t venernes forlø b - skumorgane r - subkutant emfyse m - bulladannels e forrådnelsesvæske udsivning af legemsåbninge r # MACERATIO = ren enzymatisk nedbrydelse af væv/ l vorved der sker afløsning af epidermis. Sikkert tegn på intrauterin død 1 # Andre dødstegn : pupiller : agonalt dilaterede, senere rigor af visusmuskulatur ( mydriasis) til sidst ige n dilatation hjertets mål + mål af hjerteventrikelsterrels e kileformede mørke misfarvninger af conjunctiva/ sclerae = indtørringsfcenomene r # Dødstidsbestemmelse : overordentlig vanskelig vurdering af dødstegnes opståe n temperaturmåling I, i _ `sti d ) r t # Specielle ligforandringer : mumificering : under varme himmelstrø g lange perioder med frostvejr overvokset med skimmelsvam p herhjemme ses partiel mumifikatio n kan opblades i glycerolopløsning -G

7 adi pocire: ligvoksdannels e det subkutane fedtvæv i vand og fugtige omgivelse r triglycerider spaltes til glycerol og fedtsyre r de mættede fedtsyrer omdannes til calcium og magnesiumsæbe r hvidgrå pastøs forandring af fedtvæ v mosegarvning : i højmose r syrer der garver hude n håret bliver rødlig t knogler decalcificere s ftul.t.g.f,.\ U v-cr b postmorte/le læsioner : epidermis afløses ved transport af lige t i det fri angreb af maddiker, flæskeklanner, fugle, rotter, roeve sødyrbid, bådshager, slibelæsioner (vandlig ) Redeaerelse for omfan get af en sufficient retsløgeliq undersøgelse af et offer oa e n gerningsmand i forbindelse med en sædeliahedsforbrvdelse (ian 94) SVAR : s IMMOI* 6.Redegør for reglerne for transplantation af væv fra et menneske til et andet. således som de t er afstukket i gældende lovbesternrnelser oa veiledninq (aug.94. apr.97) SVAR : # Levende donor : - transplantation kun til behandling af sygdom eller legems#ieade hos et andet mennesk e - skriftligt samtykke fra dono r - donor over 18 dr,la`, - forudgående kagelig information vedr : a) indgrebets beskaffenhe d b) følger af indgrebe t c) risiko ved indgrebe t lægen skal sikre sig, at informationen er forstået ( udelukker således sindssyge o g åndssvage ) # Død donor : transplantation fra person som er død på eller indbragt på sygehus eller lignende institutio n transplantation kun til behandling af sygdom eller legemsskad e skriftligt eller mundtligt samtykke fra afdøde over 18 å r ellers samtykke fra pårørende : samlevende samlever, slægtninge i lige linie, søskende må ikke stride mod afdødes vi je er afdøde under 18 år, da altid samtykke fra forældremyndighedens indehave r # Donarregister: alle organe r enkelt(e) organer) ingen organe r

8 # Donorkort : alle organe r enkelt(e) organ (er) ingen organe r samtykke skal vare en udtrykkelig tilkendegivels e # Journaloptagelse : hvem har giver samtykke t informations forløbe t hvilken lage har opnået samtykke t # Transplantation må kun udfares af lager godkendt af Sundhedsstyrelse n # Transplantation må ikke udføres af lager, som har behandlet afdøde under sidste sygdo m # Transplantation må ikke udføres af lager, der har konstateret døde n # Ikke transpe ntation ved retslcegeligt ligsyn eller obduktion ( dog særligt ve d trafikulykker ) # Loven gælder ikke for mindre indgreb ( blod, mindre hudpartier, tænder ) 7. Redegør for sagsbehandlin g en af klager over lægers behandling/adfærd sam t patientskadeanmeldelser specielt mhti.hvem kan refise sådanne sage r 11. hvem kan vurdere sådanne sage r lll. hvilkeudfaldkan sådann t sager få (jun.94) SVAR : Lcegeetisk ansva r ) Juridisk ansvar : I) strafansvar II) erstatningsansva r -. # Klager over lægers behandling og adfcerd kan vurderes af : domstol e - politi/anklagemyndighe d - Sundhedss tyre Ise n/ Embedslægeinstitutione n - Retslægeråde t sundhedsvæsnets Patientklagenævn Arbejdsgiver ( stat, amt, kommune mv ) - Samarbejdsudvalg - Fællesudvalg - Landssamarbejdsudvalg Den almindelige Danske Lægeforenin g # Udfald : - afvisning :

9 sanktioner : tilrettevisnin g advarse l erstatnin g straf frakendelse af autorisatio n fratagelse af retten til at ordinere euforiserende stoffer bod afskedigels e tilbagebetaling # Strafansvar og lcegeetisk ansvar i henhold til pa ragra fferne : 1 8 : grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed ( bøde eller hæfte ) 157 (straffelov) : personer i offentlig tjeneste, der gør sig skyldige i grov eller gentage n forsømmelse eller skødesløs he d 241 (straffelov) : manddrab (hæfte, bøde, fængsel) 6 (lægelov) : manglende omhu og samvittighedsfuldhed ( tilrettevisning og advarsler) Patientklagenævnet : enhver kan rette henvendelse hertil. _ Klagefrist : 2 år efter den pågældende har fået en formodning om fejlbehandling - Kun lcegefaglige sage r # Patientklagencevnet kan ikke afgøre erstatningssager bevillige fri proce s afgøre sager om lægers adfærd # sagsbehandlingens forløb : (i patientklagenævnet) patientklagenævnet afgør kun sager, men foretager ikke selvstændig efterforskning. Efter modtagelse af patientklage sendes denne til embedslæge n Embedslægen indhenter oplysninger fra sagkyndige eller involverede parter, og relevan t materiale tilvejebringes. Patientklagenævnet kan forelægge sagen for retslægeråde t # Udfald i sager fra Patientklage nævnet : irettesættels e overgivelse af sagen til anklagemyndighe d afvisning af sagen som ubegrunde t indbringelse til anden administrativ myndighed 44. # Erstatningssager : patientforsikring : medlemmer i forskellige forsikringsselskaber som tegne r patientforsikring amter og hospitaler, som er selvforsikred e # Konkret sagsbehandling : foretages af et sekrcetariat med 4 faste icegekonsulenter ( ad hoc konsulenter ) # Lov om patientforsikring : fysiske skader, der på frares i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. Foretaget på offentlige sygehuse eller sygehuse, det offentlige har overenskomst med. 1 # erstatning kan ydes i henhold til : bete ts

10 specialistregle n apparaturregle n behandlingsteknik/ metode infektion eller komplikation (mere end hvad rimeligt er) endvidere til personer, der har deltaget i biomedicinske forsøg, samt væs-, organ- elle r vævsvæskedonore r Kun gyldighed for skader, hvor erstatningen må antages at overstige k r Ved skader under kr : Patientforsikring har ikke kompetence til at afgøre sådanne sager. Patientforsikring må orientere skadelidte om muligheden for at rejse erstatningskra v Erstatningssager kan rejses direkte overfor sundhedsperson, det skadevoldende sygehu s Og dettes forsikringsselskab. Sundhedspersonens arbejdsgiver. Evt domstole. 8. Detaljeret beskrivelse af selvmord, herunder definition oa metoder (ian_98 ) S. AR : Selvmord = SUICIDIUM # defineres som intenderet selvdestruktiv handling, som har med ført døden. # obligatorisk anmeldelse mhp retslcegeligt ligsy n # retslægelig obduktion : relativt sjældent, dog når det drejer sig om suspekte ligfund i for m selvstrangulering strafansvar overfor person, der har undladt at yde hjælp sigtelse for hjælp til selvmor d afdødes læge har været for liberal mht medicinordinatio n # findesituation, hvor der er klart selvmord : afskedsbre v metodevalg ( hængning) medicinselvmord (medicinemballager i ligets nærhed / trykspor ) kulilteselvmord (tætningsforanstaltninger ) 0 #a~as`~sn agarer : pågældendes sundhedstilstand og adfær d spor efter tidligere suicidalforsøg ( snitlæsioner/ ar) # livsforsikring udbetales almindeligvis efter karenstid atm selvmordsmetoder : hængning / strangulatio n drukning skydning nedstyrtning skarp vold divers e # alder / køns fordeling : mænd år, 66 % kvinder år # selvmordsfrekvens : selvmordsindeks = antallet af årlige gennemførte selvmord/ levende indbyggere # forklaring pa den høje selvmordsfrekvens : P

11 nøjagtig dødsmadestatistik irreligiøsite t socialt integrationsnivea u urbaniseringsgra d 9. Detaljeret redegørelseforalkoholrelaterededødsfald, s pecieltmhodødsårsager o g dødsmåder( feb.98, feb.95) Svar : Dødsmåder : ulykkestilfælde, ca. 10 gange sa stor risiko som i normalbefolkning selvmord;-ea.-6j gange så stor som i normalbefolkninge n drab, ca. 24 gange normalbefolkningens - ikke oplyst, 18 gange større end norrnalbe folkningens naturlig, 1 /3 af normalbefolkningen s Dødsårsager : Alkoholrelaterede sygdomme : cirrose, esophagusvaricer, coma hepaticu m pancreatitis acuta/chronica lobcer pneumon i CNS ( delirium tremens, Wernicke "s sygdom ) Cancer Pludselige dødsfald, hvor alkoholkoncentrationen er 0 eller meget la v Kardiotoxisk virkning Forgiftning : cæthylalkohol (3-3,5 promille og opefter er dødelig ) alkohol i kombination med medikamina, ex.vis dextropropoxife n øget risiko for anden forgiftning (methylalkohol, kulilte ) of' Ulykker : øget risiko for trafikulykk e øget risiko for arbejdsulykke øget risiko for congelatio universalis øget risiko for fald på trapper og lignend e øget risiko for vold med døden til følge (intracranielle akutte/kroniske blødninger ) øget risiko for drukning 10. Detaljeret beskrivelse af dødeliae termiske Icesioner, herunder opståelsesmåde, udseende og den retsmedicinske betvdnina (ian.95) SVAR : Varme : varmepåvirkning udenhudforbrænding : malign hypertermi

12 hedesla g solstik Tør varmepåvirkning : flamme r Fugtig varmepåvirkning : skoldning/ varmt van d Lokale hudforandringer : ambustio erythematosa Ambustio bullosa Ambustio eskarotica Forkulning # 9 % - reglen : 1/3 af legemsoverfladen forbrændt er livstruende,ayt bar. # Dødsårsager : neurogeni chok ( smerte) iltmangel ( ved benzinbrande ) kulllteforgiftning ( ved ufuldstændig forbrænding) Ør' - cyanider, kvælstofholdige -luftarte r - sekundært chok p.gr.a væsketab og anoksi - blødning (stressulcera i ventriklen) - sepsis (inlektion i sårflader) bronchopneumon i respirationsinsufficiens (slimhindeødem/ forbærndinger i lanrynx) # Retsmedicinsk betydning : identifikation ( tænder) påvisning af dødsmåde og -årsagmordbrand/ulykke? vitale reaktione-r : sodpartikler langt ude i luftvejene + kulilte i blode t Vitale læsioner : skudicesioner, kranie frakturer, stiklæsione r PseudohcEmatom : varmepåvirket blod og fedt fra diploe i kranieknogle r Retstoksikologisk undersøgels e # Kulde Lokalt : congelatio erythematos a Cdngelatio bullosa Congelatio escharotica Substanstab # Universel kuldepåvirkning ses ved: - temperaturer under frysepunktet samt ved lave plusgrade r - gennemblødt af kold reg n kuldenarkose under 30 grader C legemstemperatu r terminal hedefornemmels e konfusion ved hypotherrni (hide & die) exposure dødspletter er sparsomme og lyserøde # Ofre : psykotisk e senil demente alkohol/ medicinforgiftede B

13 # Seerlige forandringer : ventrikel-ulcer a små pancreasnekroser blødning i psoasmuskulatur # KULDERIGOR må ikke forveksles med DØDSRiGOR # Forgiftning må udelukke s # Betydning : reticegeligt ligsyn og evt. obduktion respiration/ hjerte frekvens subnormalt EEG viser ingen impulsudbredning Lysstive pupiller ved 22 grader C legemstemp..5 6'»i oe, # Elektricite t strømstyrke = spænding/modstan d # lokale forandringer : koagulationsnekrose r forbrændinge r # Universelle forandringer : chok, død, skindød _ tiod.e~.a.. # Skadevirkninger : afhænger af strømstyrke (0,1-5 ampere er mindste dødelige ) spænding (20-25 volt ) kontaktfladens størrelse ( mindre modstand giver større strømstyrke ) strømmens art ( vekselstrøm frekvenser/sek er farligt ) varighed af kontakttid = elektricitetsmær de ( mindste dræbende 1/100 coulomb fjævnstrøm, 1/200 coulomb for vekselstrøm ; coulomb = mængde - angivelse) strømmens passage gennem legeme t mindre farligt, hvis personen er$forberedt # Dødsårsager : ventrikel flimmer anoxi (larnrnelse af respirationscenter) anoxi (tetanisk muskelkontraktion ) evt særlige fund strømmcerke på hænder/ fødder makroskopisk : huden er gråhvid med hypercemisk zon e mikroskopisk : udtrækning af kerner i pladeepithelets basale la g - "lynfigurer" på hudoverfladen ved lynnedslag, som giver sønderrivninge r 11. Beskrivelse af de forskellige former for traumatisk eller mekanisk kvicelninq ( med undta gelse af drukning), herunder inddeling, objektive fundoddødsmåder (iul.96) Svar:

14 Pet.. elt : Kvcælnina = død som følae af anoxi : 4 stadier dyspnoe krampe r apnoe terminale respiratione r ofte akut emfysern lungeødern evt. skumsvam p Sncerrina=obstructio Ydre : mund, ncese, ex. vis en pude uheldig lejring plasticpos e I. Ingen objektive fund Dødsmåder: UT Selvmord Drab Indre: luftveje, ex. vis bolus (cafe coronaire) glottisødem aspiration Dødsmåder: UT Sjældent dra b Strangulation = compressio colli tc,..,gning = suspensio : kompression af halsen + legemsvicegte n a fklemning af halskar, vener, evt arterie r evt. vasovagal reflex komplet, inkomple t typisk, atypisk Objektive fund: hcengningsfure, ( højtliggende osv) evt.stase fænomene r evt. fraktur af larynx/ os hyoideu m evt. fremfald af tunge n evt. iæsioner fra krampestadie t Dødsmåder: selvmord UT ( ex. vis autoerotik)

15 Omsnøring af halsen = strangulatio stritte : - afklemning af halsvener, uden legemsvægte n Objektive fund : snere fure ( lavtliggende osv) stase fcenome ne r evt. fraktur af os hyoideum/ larynx Dødsmåder: dra b sjceldent selvmord tk~ rkning = strangulatio manualis manuel kompression af halse n afklemning af halsvene r Objektive fund : ekskoriatione r - suggilatione r neglemærke r - fingermærke r - stase fænomene r - fraktur af larynx/ os hyoideu m - fraktur af cartilago cricoide a Dødsmåder: dra b Kompression af brystkassen = compressio thoracis,oz,,ektive fund: udtalte stase fænomener i vena cava superior-området = masque eccymotiqu e Dødsmåder : - UT, især arbejdsulykke r 12. Redegørelse for omfan getaf en sufficient retslc geliq undersøgelse af et offer og en - gerningsmand i forbindelse med en voldsforbrydelse ( inkl. vold mod halsen, men IKKE voldtægt), herunder, hvad en lcec eerklcerina i voldssager skal indeholde (ian.97) nov (?1 SVAR :

16 OFFER: Anamnese mht aktuelle episode. Psykiske tilstand / intelligen s Påvirkning af alkohol/ medicin Generelt: ( indholdet i lægeerklæringen ) Registrering af påviste læsioner : lokalisation, størrelse, udseende, alder, art. Kan læsionerne være opstået pa det angivne tidspunkt/ den angivne måde? Evt. udtalelse om forbigående/ varig uarbejdsdygtighe d Evt. udtalelse om farlighede n Specielt: stump vold, hovedet Symptomer: amnesi, bevidstløshed, hovedpine, kvalme, svimmelhed, kvalme~~~b~ Evt. røntgenundersøgels e Evt. indlæggelse Ø, Co., C 0'5. ON'. E it-ski,r, v-om -, tw..rf ' ~ Ø r, H.,- ' xa tio.,." r i at Vold mod halsen ( kvicerkecireb, strangulation) Symptomer : lufthunger, sortnen for øjnene, bevidstløshed, amnesi, opkastning, ekskretafgang, dyspnoe, synkesmerte r Objektive- fund : petecchier, neglemærker, fingermærker, strangulations fure, hceshed, strido r Evt. røntgenundersøgelse, fraktur af strubeskelettet, risiko for larynxødem, latent/manifest livsfare Observation 6-8 timer Skarp vold: Sårrande/ sårvinkler ( udseende) Minus sondering ski. ~wlu. p,tl,l Evt. indlæggelse \Å.L.8 sc..t,t,t ~G.. l -) (,, 6 8 Gerningsmand: Anamnese vedr. en 1 eli forhold Psykisk tilstand/ intelligen s Påvirkning af alkohol/medicin Læsioner (som under offeret), specielt kradsningsmærke r Blod/ spyt/ urin/ negleskrab/hår (Øj ).K,.2, lulot po&l. vø tzl, 13. Detaljeret beskrivelse af druknina. herunder dødsmekanisrner, objektive fund oq dødsmåde r (jun. 96) SVAR :. Druknin g # Mekanismer : Atypisk drukning : primært neurogeni chok p.gr.a kuldepåvirkning af larynx. Typisk drukning : vådduknin g Tørdrukning # Ferskvand : Hydræmi = elektrolytkoncentrationen falde r hæmolyse => Ka stiger dette fører til ventrike/flimmer og cerebral anoxi # Saltvand : hcemokoncentrationen stiger => stigende elektrolytter => lungeødem og rnyocardienekrose, således at MV ikke kan opretholde s 0 16

17 , adipocir # Objektive fund : atypisk drukning : ingen karakteristiske fun d typisk drukning : a) skumsvamp ( vital reaktion) b) udtalt lungeøde m c) emphysema aquosu m d) småpartikler i alveolern e e) evt hydrothorax samt drukningsmedie i ventriklen/ sinu s sphenoidale s # Vandlig : uafhængig af dødsårssage n afhængig af vandtemperature n livores er lys e ligets lejring hed hud/ hår- afløsning e postmortelle læsioner ( sødyrbid), evt skindød aLI.e.t.cAr", Sief-*C ibs1a r4.f--r # Dødsmåder : selvmord ( hyppigst) ulykke drab (sjældent) 14.Detaljeret beskrivelsaskarp vold, herunder definition, udseende, inddeling, dødsårsager o g dødsmåder (jul.97) SVAR : # Generelt : definition : læsioner opstået som følge af kontakt med skarpe genstande, kniv, glas m v udseende : a) skarpe rand e b) spidse sårvinkler / evt afrunded e c) sårvinkler evt opsplittede hvis I: stukket flere gang e 11 : trukket ud i anden retnin g d) ingen vævsbroer # stiksår = VULNUS PUNCTUM : dybden af læsionen er længere end hudlæsionens længd e lokalisation ( fra halen ) retning dybde ( ofte upræcist ) # dødsårsager : forblødning pneumothorax luftemboli evt senkomplikationer ( peritonitis) # dødsmåder : drab : evt!multiple sti k uregelrncessigt placered e gennem tøjet

18 a fværgelcesioner sv. t hænder / underarm e selvmord : prcecordiet, halse n tøjet taget til side tøvelcesioner, overfladiske/ parallele ulykkestilfælde : sjælden t evt glasskår fra splintrede rude r t 15. Detaljeret redegørelse for dødelige foraiftninger, herunder for hvert "g iftsto f virkninøsmekanismeoøevt karakteristiske obduktionsfund (feb.96) Svar : Generelt : Af betydning for giftvirkningen : mængde administrationsmåde absorptions- og nedbrydningshastighe d individuelle forskelle Dødsmeden : selvmord ulykkestilfælde - usikkert om selvmord eller UT - sjældent dra b Kulilte : ufuldstændig forbrænding os v udstødningsgas/ belysningsga s Mekanisme : CO bindes til hæmoglobin med 300 x større affinitet end ilt => kvælning p.gr. a Iltmange l Fund : ligpletter og organer er lyserøde Ved forbrænding : evt. sod i luftveje Alkohol : ofte blandingsforgiftning, evt aspiratio n ofte kroniske alkoholiste r dødelig alkoholkoncentration er over 3 promill e postmorte/ alkoholbestemmelse er usikker => blodprøver fra ekstremiteter, evt. 2 forskellige steder. Mekanisme : lammelse af respirations- og kredsløbscentere t # methylalkohol : hjemme fremstilling, kaburatorspri t mekanisme : acidose p.gr. a myresyre

19 Medicin : barbitursyre ; mekanisme : kredsløbschok/respirationslammels e fund : trykspor dextropropoxi fen ; mekanisme : kredsløbschok/ respirationslammelse salicylsyre ; mekanisme : acidose fund: gastritis paracetamol ; mekanisme : leversvigt tricycliske antidepressiva ; mekanisme : kardiotoxisk ) k' LtC~ Ø i(x Insekticider : fosforstigm in er; mekanisme : colinesteraseinaktivering fund : evt. lugt af toluen nikotin ; mekanisme : blokering af nervesynapse r fund: ventrikelslimhinden er sortrod, lugt af pibesov s cyanid ; mekanisme : lammelse af cytochromoxydase fund: livores+ventrikelslimhinde er lyserøde, lugt af bitre mandle r paraquat; mekanisme: nyre-lungetoxis k fund: cetsninger i svælg og spiserør, evt. lungefibros e illegale stoffer : - Opiater; mekanisme: respirationslammels e centralstimulerende stoffer : ex. amfetamin; mekanisme: Bistigning fund : intracej-ebrale blødninge r ex. kokain; fund : evt. akut?yocarditis 16. Redegør for lægers p/later i henhold til gældende lov om udøvelse af læ geaerninq ( Lægelovens kapitelii)(dec.96) SVAR: Lægers pligter i henhold til gældende lov om udøvelse af lægegernin g #' 6 : omhu og samvittighedsfuldhe d økonomi olmedhjalp.._v Ex. Det pålægges lægen at være økonomisk ved ordination af lægemidler og omhyggelig ve d anvendelse af medhjælp Oplysningspligt til patienten vedrørende dennes helbredstilstand /behandlingsmulighede r samt risiko for komplikatione r Patienten skal kunne udøve sin selvbestemmelsesret

20 ingen behandling mod patientens vilje, dvs ingen tvangsbehandlin g Lægen skal vicere habil Der er en for lægen juridisk bindende anerkendelse uafvendeligt døende, således ingen livsfor!cengend e smertestillende midler. 7 Lægers handle/ behandlepligt # udvidet hjælpepligt på begæri n Hurtig hjc>ip. af livstestamentet i fald patienten e r behandling, dog gerne anvendelse af Evt gyldigt forfald som : sygdom, overanstrengelse, alder, optaget af anden Icegegerning ( ferie) Frigørelse, som dog ikke fritager lægen fra de i straffeloven anførte hjælpe forpligtigelse r # 8 Regler for lcegeerklærin er # Lcægeerk/ærin jer skarvicere tro værdig e # lægeerklæringer skal være uhildede : lægen skal være den neutrale ophavsmand mellem p å den ene side patienten og pa den anden side samfundet eller den, som skal have lægeerklæringen. Sundhedsstyrelsen skal godkende særlige blanketter. Lcegen har oplysningspligt til offentlig myndighed ( undtagelse fra tavshedspligten) hvis de t handler om en ansøgning om økonomisk bistand. Lægen har pligt til at underrette patiente n om dette forhold. # 9 Tavshedsplag Lægen indskærper sine medarbejdere, at de har tavshedspligt Tillidsforhold mellem læge/ patient : Lovgivningen pålcegger samtidig lceger anmeldelsespligt og oplysningspligt i henhold ti l lægeloven kap III : "Hvis berettiget varetagelse af en almen interesse eller af eget eller andres tarv"; samt i lægeerklæringe r indberetninger : ex. vis indberetning om epidemiske sygdomme eller ved fødselshjælp ude n jordemode r til fare for andre : anmeldelse til embedslæge n 17. Detaljeret beskrivelse af dødelige skudlæsioner, herunder inddeling, udseende, dødsårsager _ og dødsmåder (aug. 95) - SVAR : Vdbentvver: a) glat løb b) riflet løb (kortløbede ( pistol), eller langløbede ( riffel)) c) enkelt projektil d) hagl

21 Skadevirkning : a) projektilets masse b) projektilets hastighed (i anden potens ) Inddeling: LAESIONES SCLOPETARIAE(= skudlæsioner) a) inkomplette : matte skud ( kun kvcestning af vævet) - strejf skud (laesio sclopetaria tangens) b) komplette : penetrerende ( laesio sclopetaria penetrans) = projektil bliver i organisme n perforerende ( laesio sclopetaria perforans) = gennemskudslæsio n Udseende ved skud med enkelt projektil : Berøringsskud: (=lrlosskud) ses oftest ved skud mod hovede t a) Løbets munding berører legemsoverfladen i skudøjeblikke t b) Sværtning i skudkanalen, hvis løbet har været vinkelre t c) Cirkulært, evt stjerneformet, hvis der er underliggende knogl e Nærskud: a) afstand fra hudoverflade er mindre end :4-1 mete r b) kontusionsring (ringformet, skorpedækket hudlæsion. Opstår da projektilet er varm t og derved forårsager en ringformet forbrænding + skurren mo d huden ) c) Sværtning af huden p.gr.a flammevirkning + krudttatovering (ikke hvis der har være t tøj) d) Cirkulær/ oval hudlæsion ( ved vinkelret lob) 40 e) læsionen har mindre diameter end projektilet p.gr.a hudens elasticite t Afstandsskud: a) afstand fra hudoverflade er større end i4-1 mete r b) cirkulær/ ova/ hudlæsio n c) mindre diameter end projektilet p.gr.a hudens elasticite t d) kontusionsring e) ingen sværtning Skudkanalen: a) kvæstet vicev og blo d b) ofte lige forløb, ændrer retning hvis knogle eller lignende rammes - Udskudslæsion: a) evt. runde, evt. everterede sårrande med protrusion af subkutant fedtvæ v b) evt. uregelmæssig hvis projektilet de formeres ved passagen gennem vævet

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT 1998-2006 November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik

Læs mere

Retslægerådet 1909-2009

Retslægerådet 1909-2009 Retslægerådet 1909-2009 1 ISBN 87-89648-11-0 Udgivet 2009 Omslag: Charlotte Oehlenschlæger Sats og tryk: Jespersen Tryk+Digital 2 Forord I alle samfund er det nødvendigt, at de dømmende eller udøvende

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster 10. januar 2014 1 (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår

Læs mere

Behandling af døende. De svære beslutninger

Behandling af døende. De svære beslutninger Behandling af døende De svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende - de svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende -de svære beslutninger ISBN: 87-91112-19-2 Udgivet af:

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010

Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10BI almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010 Vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Sundhedsråd i International Tjeneste

Sundhedsråd i International Tjeneste Sundhedsråd i International Tjeneste FSU Forsvarets Sundhedstjeneste Indhold Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 902-57 Sundhedsråd i international tjeneste er en revision og viderebearbejdning

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner Attester Attester Generelt om lovgivning videregivelse af oplysninger - samtykke Attestation af sygdom spec. om mulighedsattesten Social-lægeligt samarbejde Aftaler med forsikringsselskaber Attestetik

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere