#coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion)"

Transkript

1 y o i/e//i 3niha ESSAYOPGAVER 1RETSMEDICI N!. Detaljeret beskrivelse af manifestationer ved stumt' vold mod hovedet, herunder ovståelsesmåde oa lokalisation. (ian. 99. iun.95 ) SVAR :,Eniduralt hcematom : # blødning udenpå dura, ledsaget af kraniefissur, overrivning af meningsal arteriegren, typis k temporalt # excoriationer / hcematom # dura løsnes fra kraniets indside, hvilket medfører overrivning af periostale ka r # blødningshastigheden øges, hvilket medfører en livstruende situation # blødniingsudbredelsen er begrænset til kraniesuturer, blødningen er bikonvek s ÅO$ GIKoh oll kele Subduralt hæmatom : # Blødning under dura, ikke begrænset udbredning, kan varre halvsidig eller dobbeltsidig # overrivning af brovener ( for alkoholikere/demente : cerebral atrofi, der medfører træk på brovenerne) # arteriel blødning Akut (subakut) : hurtigt opstået blødning ( dage- 3 uger) Kronisk ( hos alkoholikere) : forløb strækkende sig ud over 3 ugaer, hvilke giver intrakranle l trykstigning og er letalt oa kan wdøe i,~corcer'o io n # SAH =subarachnoidal blødninci spontant opstået ( oftest) dog også i tilfælde af stump vold mod hovedet (sjældent) i den retroaurikulcere regio n # lokaliseret til basis cerebri : fraktur af processus transversus atlantis læsion. af a. vertebralis # autopsifund : blodfyldt ventrikelsystem forekomst af aneurismeruptur med SAH i forbindelse med stump vold mo d hovede t - # Traumatiskbeskadiaelseafhiernen : - kontusione r - laceratione r - cerebrum cerebellum - hjernestamm e intracerebrale hærnatomer ( kortikale/ subkortikale) #coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion) # stump vold mod hovedet : læsioner af bladdele over kraniet og ansigte t fraktur af knogle r intrakranielle læsioner, der kan medføre blødning, kontusioner, laceratione r læsioner af kraniets bløddele erkendes lejlighedsvis først ved åbning af kraniet ve d obduktio n

2 kraniefrakturer- manifestationer : direkte impressionsfrakturer itheca : opståelsesmåde : fast genstand med begrænset grundflade - indpresning af knogle sv. t traumestedet. Bløddelslcesion giver fingerpeg om den skadevoldende genstands for m direktebe tinaedekom pressionsfrakture r opståelsesmåde : kraniekuplen komprimeres, det hyppigst forekommende kraniebrud i retsmedicinen. Brudlinier i basis cranii, som kan brede sig op i theca cranii. Opstår i den virkende krafts længderetning. Tværgående lokaliseret til fossa crånii media. Fraktur i pars petrosa : blødning fra ørern e Fraktur i lamina cribrosa : næse/svc lgblødning Brille/monokel-hæmatom indirekte betinaede ringfrakturer omkrina foramen magnum # Passiv stump vold modhovedet : der ses ganske fine brudlinier ved fald mod nakke ses fine brudlinier i de tynde flade knogler fortil i basis cranii (f. ex i ejenhulernes loft) = CONTRECOU P # Ringfrakturer: - sjældne ses ved stød i længderetningen, enten ved fald på hovedet eller på fødder/ sæd e - hyperekstention af columna # Kraniefrakturer: kan bevirke blødninger, hjernelæsione r # Blødninger : epiduralt hæmatom subduralt hæmato m - SAH # Betvdnina af hjernelæsioner i retsmedicin : Aktiv eller stump vold Traumatisk hjerneoden : især hos mindre børn ses inkarceratioa # Ponsblødninger: Inkarceration : nedpresning af cerebrum mod tetorii cerebelli, hvilket giver trykspor-dannels e på undersiden af storhjerne n Det bevirker nedpresning af cerebellum, pons og medulla oblongata mod foramen magnum, hvilket giver trykspor på undersiden af cerebellum, samt petecchiale blødninger i pons. Disse blødninger er letale, da de er lokaliseret, hvor ledningsbanerne ligger tæt. 2. Detaljeret redegørelse for de retslægeliste opnaver i forbindelse med identifikation (jull ) Svar: Identifikation af lig : - identitetspapirer ejendele genkendelse Almindelige forhold : - højde

3 i vægt køn legemsbygnin g ernæringstilstan d hårfarve øjen farve hudfarve Særlige kendetegn : ncevi med fødte defekter - tatoveringer operationsar andre følger af lægelig behandling Andet : fingeraftryk typebestemmelse/dna-undersøgels e tandforhold obduktiontaldersforandringer, sygdomsforandringer, detaljerede oplysninger o m lægelig be handling) røntgen af knoglesystemet mhp aldersbestemmelse identifikation af levende : identitetspapire r almindelige og særlige kendetegn som ovenfor Identifikation af ligdele : arts- og typebestemmelse af vævsmateriale faderskabsdiagnostikkens principper, hvis typebestemmelse er muli g histologisk undersøgelse af vævsmateriale organbestemmelse/ kønsbestemmelse undersøgelse af skeletdele mhp : højde ( lange rørknogler) kønsbestemmelse( bækken, kranie, underkæbe),$' vundersøgelser ( blod og sædpletter, hår) : blodtype/ DNA-undersøgels e undersøgelse af hår Identifikation i faderskabssager og i familiesammenføringssager: - blodtype/ DNA- undersøgelse 3. Detaljeret redegørelse for eufornandødsfald, herunder dødsårsager, dødsmåder og obduktionsfund samt en angivelse af de anvendte misbruasstoffer (juni 98) Svar: Generelt: illegale stoffe r oftest i. v helbredsmcessige/sociale følger

4 kriminalitet, prostitutio n Anmeldelse : til retslcegeligt ligsyn obduktion og retskemisk undersøgelse Antal: over 200/ år i Danmark Dødsårsager : - forgiftning: morfin/ heroin, metado n - ofte blanding med alkoho l traumatiske læsioner : trafik, nedstyrtning, indebrænding m m 1 -. sygdomme : hepatitis, bakteriel endocarditis, H1V/AIDS Dødsmåder: UT (overdosis) Selvmord UT/ selvmord (?) Naturlig Drab Obduktionsfund : Udvendig undersøgelse : - stikmærker; se i albuebøjninger, håndrygge m v ar tromboserede vener Indvendig undersøgelse: lungestase og ødem, evt skumsvamp ved forgiftnin g forstørre lymfeknuder i porta hepati s forstørret milt 4, Histologisk : uspecifikke forandringer i lymfeknuder/ milt evt. hepatitis dobbeltbrydende materiale, især i lungevæ v Misbrugssto ffer : hash opiater, heroin mm centralstimulerende (amfetamin, kokain) designer-drugs (extasy) - khat - flygtige stoffer"( sniffing) 4. Detaljeret beskrivelse af dødstegn oa specielle ligforandringer, herunder hvilke faktorer, de r har betydning for forandringernes fremkomst (nov.99,nov 93) SVAR : Dødstegn

5 # Usikre: (tidlige) pupildilatatio n ophør af pupilre flek s cornea brustn e temperaturfald #Sikre- tidlige : ophør af respiratio n ophør af hjerte frekvens ophør af hjernefunktio n - sene : - rigor morti s - livor mortis cadaverosita s - mace ratio decapitatio S-» (e ec icvwr forkulning J ) # Definition af dødstegn: # RIGOR : muskelstivhed/fiksation af muskelvæv - udvikles efter 2-5 timer ; fuldt udviklet efter 8-12 døgn. Består herefter i 1-3 døgn. Skyldes nedbrydning af glykogen => hexosedifosfat stiger, der sker mælkesyre- o g fosforsyredannelse, hvilket fører til ph - fald. Begynder i kæbe- og halsmuskulatur, breder sig distalt til krop/ OE/U E Kan brydes ved magt og reproduceres ikk e Må ikke forveksles med kulderigor. Faktorer af betydning for fremkomst af rigor mortis : - voldsom fysisk aktivitet i dødsøjeblikket medfører instantan rigo r - temperatur ( høj temperatur => tidlig rigor) - alder ( børn : tidlig rigor) # LIVORES : blodet scenker sig efter tyngden efter ophørt cirkulation. Der opstår hcemolyse og hæmoglobinet træder ud gennem karvæggen, hvorved det omkringliggende væ v mis farves. Optræder r4 - i time postmortal t 3-5 timer senere vokser intensiteteten indtil ca 14 timer postmortalt livores kan i op til 4 timer efter flyttes ved lejeændringe r 4-12 timer deklivt fikserede livores timer fikserede livore s livores farve har relation til blodets farve i dødsøjeblikke t MØRKE: dødsfald med svicer cyanose (ex hjerteinsufficiens/ epileptisk anfald ) LYSE: kulilteforgiftinin g Cyanid forgiftnin g kulde fugtigt miljø ( iltning af livores gennem huden ) # Sparsomme livores : svag gennemblødning ( kuldedød/ anæmi) # Brune livores : nethæmoglobin

6 A4ono/f dod5kqmp # Grågrenne livores : svovlbrinteforgiftning (kloakulykker/gceringstanke ) # Hos negre : indsnit deklivt viser diffus rødfarvning af subcutant fedtvæ v # VIBECES : meget stcerk udviklede livore s postmortalt opståede petecchier ( blåsorte) # CADAVEROSITAS = forrådnelse. bakteriel dekompositio n aerobe/anaerobe autolyse (enzymatisk vævsnedbrydning) maceration # faktorer af betydning for opståelsen : temperatur i dødsøjeblikket ( < 4 grader => minimal forrådnelse ) bakteriæmi _ overvæg t # forrådnelseste?n ram lug t grønfarvning af abdomen ( bakterielle stofskifte-produkter = > jernsul fid/s vov/methcemoglobin) sort-rød netagtig tegning i huden sv.t venernes forlø b - skumorgane r - subkutant emfyse m - bulladannels e forrådnelsesvæske udsivning af legemsåbninge r # MACERATIO = ren enzymatisk nedbrydelse af væv/ l vorved der sker afløsning af epidermis. Sikkert tegn på intrauterin død 1 # Andre dødstegn : pupiller : agonalt dilaterede, senere rigor af visusmuskulatur ( mydriasis) til sidst ige n dilatation hjertets mål + mål af hjerteventrikelsterrels e kileformede mørke misfarvninger af conjunctiva/ sclerae = indtørringsfcenomene r # Dødstidsbestemmelse : overordentlig vanskelig vurdering af dødstegnes opståe n temperaturmåling I, i _ `sti d ) r t # Specielle ligforandringer : mumificering : under varme himmelstrø g lange perioder med frostvejr overvokset med skimmelsvam p herhjemme ses partiel mumifikatio n kan opblades i glycerolopløsning -G

7 adi pocire: ligvoksdannels e det subkutane fedtvæv i vand og fugtige omgivelse r triglycerider spaltes til glycerol og fedtsyre r de mættede fedtsyrer omdannes til calcium og magnesiumsæbe r hvidgrå pastøs forandring af fedtvæ v mosegarvning : i højmose r syrer der garver hude n håret bliver rødlig t knogler decalcificere s ftul.t.g.f,.\ U v-cr b postmorte/le læsioner : epidermis afløses ved transport af lige t i det fri angreb af maddiker, flæskeklanner, fugle, rotter, roeve sødyrbid, bådshager, slibelæsioner (vandlig ) Redeaerelse for omfan get af en sufficient retsløgeliq undersøgelse af et offer oa e n gerningsmand i forbindelse med en sædeliahedsforbrvdelse (ian 94) SVAR : s IMMOI* 6.Redegør for reglerne for transplantation af væv fra et menneske til et andet. således som de t er afstukket i gældende lovbesternrnelser oa veiledninq (aug.94. apr.97) SVAR : # Levende donor : - transplantation kun til behandling af sygdom eller legems#ieade hos et andet mennesk e - skriftligt samtykke fra dono r - donor over 18 dr,la`, - forudgående kagelig information vedr : a) indgrebets beskaffenhe d b) følger af indgrebe t c) risiko ved indgrebe t lægen skal sikre sig, at informationen er forstået ( udelukker således sindssyge o g åndssvage ) # Død donor : transplantation fra person som er død på eller indbragt på sygehus eller lignende institutio n transplantation kun til behandling af sygdom eller legemsskad e skriftligt eller mundtligt samtykke fra afdøde over 18 å r ellers samtykke fra pårørende : samlevende samlever, slægtninge i lige linie, søskende må ikke stride mod afdødes vi je er afdøde under 18 år, da altid samtykke fra forældremyndighedens indehave r # Donarregister: alle organe r enkelt(e) organer) ingen organe r

8 # Donorkort : alle organe r enkelt(e) organ (er) ingen organe r samtykke skal vare en udtrykkelig tilkendegivels e # Journaloptagelse : hvem har giver samtykke t informations forløbe t hvilken lage har opnået samtykke t # Transplantation må kun udfares af lager godkendt af Sundhedsstyrelse n # Transplantation må ikke udføres af lager, som har behandlet afdøde under sidste sygdo m # Transplantation må ikke udføres af lager, der har konstateret døde n # Ikke transpe ntation ved retslcegeligt ligsyn eller obduktion ( dog særligt ve d trafikulykker ) # Loven gælder ikke for mindre indgreb ( blod, mindre hudpartier, tænder ) 7. Redegør for sagsbehandlin g en af klager over lægers behandling/adfærd sam t patientskadeanmeldelser specielt mhti.hvem kan refise sådanne sage r 11. hvem kan vurdere sådanne sage r lll. hvilkeudfaldkan sådann t sager få (jun.94) SVAR : Lcegeetisk ansva r ) Juridisk ansvar : I) strafansvar II) erstatningsansva r -. # Klager over lægers behandling og adfcerd kan vurderes af : domstol e - politi/anklagemyndighe d - Sundhedss tyre Ise n/ Embedslægeinstitutione n - Retslægeråde t sundhedsvæsnets Patientklagenævn Arbejdsgiver ( stat, amt, kommune mv ) - Samarbejdsudvalg - Fællesudvalg - Landssamarbejdsudvalg Den almindelige Danske Lægeforenin g # Udfald : - afvisning :

9 sanktioner : tilrettevisnin g advarse l erstatnin g straf frakendelse af autorisatio n fratagelse af retten til at ordinere euforiserende stoffer bod afskedigels e tilbagebetaling # Strafansvar og lcegeetisk ansvar i henhold til pa ragra fferne : 1 8 : grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed ( bøde eller hæfte ) 157 (straffelov) : personer i offentlig tjeneste, der gør sig skyldige i grov eller gentage n forsømmelse eller skødesløs he d 241 (straffelov) : manddrab (hæfte, bøde, fængsel) 6 (lægelov) : manglende omhu og samvittighedsfuldhed ( tilrettevisning og advarsler) Patientklagenævnet : enhver kan rette henvendelse hertil. _ Klagefrist : 2 år efter den pågældende har fået en formodning om fejlbehandling - Kun lcegefaglige sage r # Patientklagencevnet kan ikke afgøre erstatningssager bevillige fri proce s afgøre sager om lægers adfærd # sagsbehandlingens forløb : (i patientklagenævnet) patientklagenævnet afgør kun sager, men foretager ikke selvstændig efterforskning. Efter modtagelse af patientklage sendes denne til embedslæge n Embedslægen indhenter oplysninger fra sagkyndige eller involverede parter, og relevan t materiale tilvejebringes. Patientklagenævnet kan forelægge sagen for retslægeråde t # Udfald i sager fra Patientklage nævnet : irettesættels e overgivelse af sagen til anklagemyndighe d afvisning af sagen som ubegrunde t indbringelse til anden administrativ myndighed 44. # Erstatningssager : patientforsikring : medlemmer i forskellige forsikringsselskaber som tegne r patientforsikring amter og hospitaler, som er selvforsikred e # Konkret sagsbehandling : foretages af et sekrcetariat med 4 faste icegekonsulenter ( ad hoc konsulenter ) # Lov om patientforsikring : fysiske skader, der på frares i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. Foretaget på offentlige sygehuse eller sygehuse, det offentlige har overenskomst med. 1 # erstatning kan ydes i henhold til : bete ts

10 specialistregle n apparaturregle n behandlingsteknik/ metode infektion eller komplikation (mere end hvad rimeligt er) endvidere til personer, der har deltaget i biomedicinske forsøg, samt væs-, organ- elle r vævsvæskedonore r Kun gyldighed for skader, hvor erstatningen må antages at overstige k r Ved skader under kr : Patientforsikring har ikke kompetence til at afgøre sådanne sager. Patientforsikring må orientere skadelidte om muligheden for at rejse erstatningskra v Erstatningssager kan rejses direkte overfor sundhedsperson, det skadevoldende sygehu s Og dettes forsikringsselskab. Sundhedspersonens arbejdsgiver. Evt domstole. 8. Detaljeret beskrivelse af selvmord, herunder definition oa metoder (ian_98 ) S. AR : Selvmord = SUICIDIUM # defineres som intenderet selvdestruktiv handling, som har med ført døden. # obligatorisk anmeldelse mhp retslcegeligt ligsy n # retslægelig obduktion : relativt sjældent, dog når det drejer sig om suspekte ligfund i for m selvstrangulering strafansvar overfor person, der har undladt at yde hjælp sigtelse for hjælp til selvmor d afdødes læge har været for liberal mht medicinordinatio n # findesituation, hvor der er klart selvmord : afskedsbre v metodevalg ( hængning) medicinselvmord (medicinemballager i ligets nærhed / trykspor ) kulilteselvmord (tætningsforanstaltninger ) 0 #a~as`~sn agarer : pågældendes sundhedstilstand og adfær d spor efter tidligere suicidalforsøg ( snitlæsioner/ ar) # livsforsikring udbetales almindeligvis efter karenstid atm selvmordsmetoder : hængning / strangulatio n drukning skydning nedstyrtning skarp vold divers e # alder / køns fordeling : mænd år, 66 % kvinder år # selvmordsfrekvens : selvmordsindeks = antallet af årlige gennemførte selvmord/ levende indbyggere # forklaring pa den høje selvmordsfrekvens : P

11 nøjagtig dødsmadestatistik irreligiøsite t socialt integrationsnivea u urbaniseringsgra d 9. Detaljeret redegørelseforalkoholrelaterededødsfald, s pecieltmhodødsårsager o g dødsmåder( feb.98, feb.95) Svar : Dødsmåder : ulykkestilfælde, ca. 10 gange sa stor risiko som i normalbefolkning selvmord;-ea.-6j gange så stor som i normalbefolkninge n drab, ca. 24 gange normalbefolkningens - ikke oplyst, 18 gange større end norrnalbe folkningens naturlig, 1 /3 af normalbefolkningen s Dødsårsager : Alkoholrelaterede sygdomme : cirrose, esophagusvaricer, coma hepaticu m pancreatitis acuta/chronica lobcer pneumon i CNS ( delirium tremens, Wernicke "s sygdom ) Cancer Pludselige dødsfald, hvor alkoholkoncentrationen er 0 eller meget la v Kardiotoxisk virkning Forgiftning : cæthylalkohol (3-3,5 promille og opefter er dødelig ) alkohol i kombination med medikamina, ex.vis dextropropoxife n øget risiko for anden forgiftning (methylalkohol, kulilte ) of' Ulykker : øget risiko for trafikulykk e øget risiko for arbejdsulykke øget risiko for congelatio universalis øget risiko for fald på trapper og lignend e øget risiko for vold med døden til følge (intracranielle akutte/kroniske blødninger ) øget risiko for drukning 10. Detaljeret beskrivelse af dødeliae termiske Icesioner, herunder opståelsesmåde, udseende og den retsmedicinske betvdnina (ian.95) SVAR : Varme : varmepåvirkning udenhudforbrænding : malign hypertermi

12 hedesla g solstik Tør varmepåvirkning : flamme r Fugtig varmepåvirkning : skoldning/ varmt van d Lokale hudforandringer : ambustio erythematosa Ambustio bullosa Ambustio eskarotica Forkulning # 9 % - reglen : 1/3 af legemsoverfladen forbrændt er livstruende,ayt bar. # Dødsårsager : neurogeni chok ( smerte) iltmangel ( ved benzinbrande ) kulllteforgiftning ( ved ufuldstændig forbrænding) Ør' - cyanider, kvælstofholdige -luftarte r - sekundært chok p.gr.a væsketab og anoksi - blødning (stressulcera i ventriklen) - sepsis (inlektion i sårflader) bronchopneumon i respirationsinsufficiens (slimhindeødem/ forbærndinger i lanrynx) # Retsmedicinsk betydning : identifikation ( tænder) påvisning af dødsmåde og -årsagmordbrand/ulykke? vitale reaktione-r : sodpartikler langt ude i luftvejene + kulilte i blode t Vitale læsioner : skudicesioner, kranie frakturer, stiklæsione r PseudohcEmatom : varmepåvirket blod og fedt fra diploe i kranieknogle r Retstoksikologisk undersøgels e # Kulde Lokalt : congelatio erythematos a Cdngelatio bullosa Congelatio escharotica Substanstab # Universel kuldepåvirkning ses ved: - temperaturer under frysepunktet samt ved lave plusgrade r - gennemblødt af kold reg n kuldenarkose under 30 grader C legemstemperatu r terminal hedefornemmels e konfusion ved hypotherrni (hide & die) exposure dødspletter er sparsomme og lyserøde # Ofre : psykotisk e senil demente alkohol/ medicinforgiftede B

13 # Seerlige forandringer : ventrikel-ulcer a små pancreasnekroser blødning i psoasmuskulatur # KULDERIGOR må ikke forveksles med DØDSRiGOR # Forgiftning må udelukke s # Betydning : reticegeligt ligsyn og evt. obduktion respiration/ hjerte frekvens subnormalt EEG viser ingen impulsudbredning Lysstive pupiller ved 22 grader C legemstemp..5 6'»i oe, # Elektricite t strømstyrke = spænding/modstan d # lokale forandringer : koagulationsnekrose r forbrændinge r # Universelle forandringer : chok, død, skindød _ tiod.e~.a.. # Skadevirkninger : afhænger af strømstyrke (0,1-5 ampere er mindste dødelige ) spænding (20-25 volt ) kontaktfladens størrelse ( mindre modstand giver større strømstyrke ) strømmens art ( vekselstrøm frekvenser/sek er farligt ) varighed af kontakttid = elektricitetsmær de ( mindste dræbende 1/100 coulomb fjævnstrøm, 1/200 coulomb for vekselstrøm ; coulomb = mængde - angivelse) strømmens passage gennem legeme t mindre farligt, hvis personen er$forberedt # Dødsårsager : ventrikel flimmer anoxi (larnrnelse af respirationscenter) anoxi (tetanisk muskelkontraktion ) evt særlige fund strømmcerke på hænder/ fødder makroskopisk : huden er gråhvid med hypercemisk zon e mikroskopisk : udtrækning af kerner i pladeepithelets basale la g - "lynfigurer" på hudoverfladen ved lynnedslag, som giver sønderrivninge r 11. Beskrivelse af de forskellige former for traumatisk eller mekanisk kvicelninq ( med undta gelse af drukning), herunder inddeling, objektive fundoddødsmåder (iul.96) Svar:

14 Pet.. elt : Kvcælnina = død som følae af anoxi : 4 stadier dyspnoe krampe r apnoe terminale respiratione r ofte akut emfysern lungeødern evt. skumsvam p Sncerrina=obstructio Ydre : mund, ncese, ex. vis en pude uheldig lejring plasticpos e I. Ingen objektive fund Dødsmåder: UT Selvmord Drab Indre: luftveje, ex. vis bolus (cafe coronaire) glottisødem aspiration Dødsmåder: UT Sjældent dra b Strangulation = compressio colli tc,..,gning = suspensio : kompression af halsen + legemsvicegte n a fklemning af halskar, vener, evt arterie r evt. vasovagal reflex komplet, inkomple t typisk, atypisk Objektive fund: hcengningsfure, ( højtliggende osv) evt.stase fænomene r evt. fraktur af larynx/ os hyoideu m evt. fremfald af tunge n evt. iæsioner fra krampestadie t Dødsmåder: selvmord UT ( ex. vis autoerotik)

15 Omsnøring af halsen = strangulatio stritte : - afklemning af halsvener, uden legemsvægte n Objektive fund : snere fure ( lavtliggende osv) stase fcenome ne r evt. fraktur af os hyoideum/ larynx Dødsmåder: dra b sjceldent selvmord tk~ rkning = strangulatio manualis manuel kompression af halse n afklemning af halsvene r Objektive fund : ekskoriatione r - suggilatione r neglemærke r - fingermærke r - stase fænomene r - fraktur af larynx/ os hyoideu m - fraktur af cartilago cricoide a Dødsmåder: dra b Kompression af brystkassen = compressio thoracis,oz,,ektive fund: udtalte stase fænomener i vena cava superior-området = masque eccymotiqu e Dødsmåder : - UT, især arbejdsulykke r 12. Redegørelse for omfan getaf en sufficient retslc geliq undersøgelse af et offer og en - gerningsmand i forbindelse med en voldsforbrydelse ( inkl. vold mod halsen, men IKKE voldtægt), herunder, hvad en lcec eerklcerina i voldssager skal indeholde (ian.97) nov (?1 SVAR :

16 OFFER: Anamnese mht aktuelle episode. Psykiske tilstand / intelligen s Påvirkning af alkohol/ medicin Generelt: ( indholdet i lægeerklæringen ) Registrering af påviste læsioner : lokalisation, størrelse, udseende, alder, art. Kan læsionerne være opstået pa det angivne tidspunkt/ den angivne måde? Evt. udtalelse om forbigående/ varig uarbejdsdygtighe d Evt. udtalelse om farlighede n Specielt: stump vold, hovedet Symptomer: amnesi, bevidstløshed, hovedpine, kvalme, svimmelhed, kvalme~~~b~ Evt. røntgenundersøgels e Evt. indlæggelse Ø, Co., C 0'5. ON'. E it-ski,r, v-om -, tw..rf ' ~ Ø r, H.,- ' xa tio.,." r i at Vold mod halsen ( kvicerkecireb, strangulation) Symptomer : lufthunger, sortnen for øjnene, bevidstløshed, amnesi, opkastning, ekskretafgang, dyspnoe, synkesmerte r Objektive- fund : petecchier, neglemærker, fingermærker, strangulations fure, hceshed, strido r Evt. røntgenundersøgelse, fraktur af strubeskelettet, risiko for larynxødem, latent/manifest livsfare Observation 6-8 timer Skarp vold: Sårrande/ sårvinkler ( udseende) Minus sondering ski. ~wlu. p,tl,l Evt. indlæggelse \Å.L.8 sc..t,t,t ~G.. l -) (,, 6 8 Gerningsmand: Anamnese vedr. en 1 eli forhold Psykisk tilstand/ intelligen s Påvirkning af alkohol/medicin Læsioner (som under offeret), specielt kradsningsmærke r Blod/ spyt/ urin/ negleskrab/hår (Øj ).K,.2, lulot po&l. vø tzl, 13. Detaljeret beskrivelse af druknina. herunder dødsmekanisrner, objektive fund oq dødsmåde r (jun. 96) SVAR :. Druknin g # Mekanismer : Atypisk drukning : primært neurogeni chok p.gr.a kuldepåvirkning af larynx. Typisk drukning : vådduknin g Tørdrukning # Ferskvand : Hydræmi = elektrolytkoncentrationen falde r hæmolyse => Ka stiger dette fører til ventrike/flimmer og cerebral anoxi # Saltvand : hcemokoncentrationen stiger => stigende elektrolytter => lungeødem og rnyocardienekrose, således at MV ikke kan opretholde s 0 16

17 , adipocir # Objektive fund : atypisk drukning : ingen karakteristiske fun d typisk drukning : a) skumsvamp ( vital reaktion) b) udtalt lungeøde m c) emphysema aquosu m d) småpartikler i alveolern e e) evt hydrothorax samt drukningsmedie i ventriklen/ sinu s sphenoidale s # Vandlig : uafhængig af dødsårssage n afhængig af vandtemperature n livores er lys e ligets lejring hed hud/ hår- afløsning e postmortelle læsioner ( sødyrbid), evt skindød aLI.e.t.cAr", Sief-*C ibs1a r4.f--r # Dødsmåder : selvmord ( hyppigst) ulykke drab (sjældent) 14.Detaljeret beskrivelsaskarp vold, herunder definition, udseende, inddeling, dødsårsager o g dødsmåder (jul.97) SVAR : # Generelt : definition : læsioner opstået som følge af kontakt med skarpe genstande, kniv, glas m v udseende : a) skarpe rand e b) spidse sårvinkler / evt afrunded e c) sårvinkler evt opsplittede hvis I: stukket flere gang e 11 : trukket ud i anden retnin g d) ingen vævsbroer # stiksår = VULNUS PUNCTUM : dybden af læsionen er længere end hudlæsionens længd e lokalisation ( fra halen ) retning dybde ( ofte upræcist ) # dødsårsager : forblødning pneumothorax luftemboli evt senkomplikationer ( peritonitis) # dødsmåder : drab : evt!multiple sti k uregelrncessigt placered e gennem tøjet

18 a fværgelcesioner sv. t hænder / underarm e selvmord : prcecordiet, halse n tøjet taget til side tøvelcesioner, overfladiske/ parallele ulykkestilfælde : sjælden t evt glasskår fra splintrede rude r t 15. Detaljeret redegørelse for dødelige foraiftninger, herunder for hvert "g iftsto f virkninøsmekanismeoøevt karakteristiske obduktionsfund (feb.96) Svar : Generelt : Af betydning for giftvirkningen : mængde administrationsmåde absorptions- og nedbrydningshastighe d individuelle forskelle Dødsmeden : selvmord ulykkestilfælde - usikkert om selvmord eller UT - sjældent dra b Kulilte : ufuldstændig forbrænding os v udstødningsgas/ belysningsga s Mekanisme : CO bindes til hæmoglobin med 300 x større affinitet end ilt => kvælning p.gr. a Iltmange l Fund : ligpletter og organer er lyserøde Ved forbrænding : evt. sod i luftveje Alkohol : ofte blandingsforgiftning, evt aspiratio n ofte kroniske alkoholiste r dødelig alkoholkoncentration er over 3 promill e postmorte/ alkoholbestemmelse er usikker => blodprøver fra ekstremiteter, evt. 2 forskellige steder. Mekanisme : lammelse af respirations- og kredsløbscentere t # methylalkohol : hjemme fremstilling, kaburatorspri t mekanisme : acidose p.gr. a myresyre

19 Medicin : barbitursyre ; mekanisme : kredsløbschok/respirationslammels e fund : trykspor dextropropoxi fen ; mekanisme : kredsløbschok/ respirationslammelse salicylsyre ; mekanisme : acidose fund: gastritis paracetamol ; mekanisme : leversvigt tricycliske antidepressiva ; mekanisme : kardiotoxisk ) k' LtC~ Ø i(x Insekticider : fosforstigm in er; mekanisme : colinesteraseinaktivering fund : evt. lugt af toluen nikotin ; mekanisme : blokering af nervesynapse r fund: ventrikelslimhinden er sortrod, lugt af pibesov s cyanid ; mekanisme : lammelse af cytochromoxydase fund: livores+ventrikelslimhinde er lyserøde, lugt af bitre mandle r paraquat; mekanisme: nyre-lungetoxis k fund: cetsninger i svælg og spiserør, evt. lungefibros e illegale stoffer : - Opiater; mekanisme: respirationslammels e centralstimulerende stoffer : ex. amfetamin; mekanisme: Bistigning fund : intracej-ebrale blødninge r ex. kokain; fund : evt. akut?yocarditis 16. Redegør for lægers p/later i henhold til gældende lov om udøvelse af læ geaerninq ( Lægelovens kapitelii)(dec.96) SVAR: Lægers pligter i henhold til gældende lov om udøvelse af lægegernin g #' 6 : omhu og samvittighedsfuldhe d økonomi olmedhjalp.._v Ex. Det pålægges lægen at være økonomisk ved ordination af lægemidler og omhyggelig ve d anvendelse af medhjælp Oplysningspligt til patienten vedrørende dennes helbredstilstand /behandlingsmulighede r samt risiko for komplikatione r Patienten skal kunne udøve sin selvbestemmelsesret

20 ingen behandling mod patientens vilje, dvs ingen tvangsbehandlin g Lægen skal vicere habil Der er en for lægen juridisk bindende anerkendelse uafvendeligt døende, således ingen livsfor!cengend e smertestillende midler. 7 Lægers handle/ behandlepligt # udvidet hjælpepligt på begæri n Hurtig hjc>ip. af livstestamentet i fald patienten e r behandling, dog gerne anvendelse af Evt gyldigt forfald som : sygdom, overanstrengelse, alder, optaget af anden Icegegerning ( ferie) Frigørelse, som dog ikke fritager lægen fra de i straffeloven anførte hjælpe forpligtigelse r # 8 Regler for lcegeerklærin er # Lcægeerk/ærin jer skarvicere tro værdig e # lægeerklæringer skal være uhildede : lægen skal være den neutrale ophavsmand mellem p å den ene side patienten og pa den anden side samfundet eller den, som skal have lægeerklæringen. Sundhedsstyrelsen skal godkende særlige blanketter. Lcegen har oplysningspligt til offentlig myndighed ( undtagelse fra tavshedspligten) hvis de t handler om en ansøgning om økonomisk bistand. Lægen har pligt til at underrette patiente n om dette forhold. # 9 Tavshedsplag Lægen indskærper sine medarbejdere, at de har tavshedspligt Tillidsforhold mellem læge/ patient : Lovgivningen pålcegger samtidig lceger anmeldelsespligt og oplysningspligt i henhold ti l lægeloven kap III : "Hvis berettiget varetagelse af en almen interesse eller af eget eller andres tarv"; samt i lægeerklæringe r indberetninger : ex. vis indberetning om epidemiske sygdomme eller ved fødselshjælp ude n jordemode r til fare for andre : anmeldelse til embedslæge n 17. Detaljeret beskrivelse af dødelige skudlæsioner, herunder inddeling, udseende, dødsårsager _ og dødsmåder (aug. 95) - SVAR : Vdbentvver: a) glat løb b) riflet løb (kortløbede ( pistol), eller langløbede ( riffel)) c) enkelt projektil d) hagl

21 Skadevirkning : a) projektilets masse b) projektilets hastighed (i anden potens ) Inddeling: LAESIONES SCLOPETARIAE(= skudlæsioner) a) inkomplette : matte skud ( kun kvcestning af vævet) - strejf skud (laesio sclopetaria tangens) b) komplette : penetrerende ( laesio sclopetaria penetrans) = projektil bliver i organisme n perforerende ( laesio sclopetaria perforans) = gennemskudslæsio n Udseende ved skud med enkelt projektil : Berøringsskud: (=lrlosskud) ses oftest ved skud mod hovede t a) Løbets munding berører legemsoverfladen i skudøjeblikke t b) Sværtning i skudkanalen, hvis løbet har været vinkelre t c) Cirkulært, evt stjerneformet, hvis der er underliggende knogl e Nærskud: a) afstand fra hudoverflade er mindre end :4-1 mete r b) kontusionsring (ringformet, skorpedækket hudlæsion. Opstår da projektilet er varm t og derved forårsager en ringformet forbrænding + skurren mo d huden ) c) Sværtning af huden p.gr.a flammevirkning + krudttatovering (ikke hvis der har være t tøj) d) Cirkulær/ oval hudlæsion ( ved vinkelret lob) 40 e) læsionen har mindre diameter end projektilet p.gr.a hudens elasticite t Afstandsskud: a) afstand fra hudoverflade er større end i4-1 mete r b) cirkulær/ ova/ hudlæsio n c) mindre diameter end projektilet p.gr.a hudens elasticite t d) kontusionsring e) ingen sværtning Skudkanalen: a) kvæstet vicev og blo d b) ofte lige forløb, ændrer retning hvis knogle eller lignende rammes - Udskudslæsion: a) evt. runde, evt. everterede sårrande med protrusion af subkutant fedtvæ v b) evt. uregelmæssig hvis projektilet de formeres ved passagen gennem vævet

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES 9 Dødsvold Speciallæge i retsmedicin Ole Ingemann Hansen, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet Slag med knytnæve, slag med redskaber (baseballbat, svensknøgle eller kagerulle), spark eller fald

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Love Indholdsfortegnelse: side Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11 Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Sundhedsloven afsnit XIII. Ligsyn og obduktion m.v. 12-16 Bek. om dødens

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Medicinallovgivning (Lægeloven)

Medicinallovgivning (Lægeloven) Medicinallovgivning (Lægeloven) Lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1995 om udøvelse af lægegerning som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996 og lov nr. 463 af 10. juni 1997. Kapitel 1 Ret til at udøve

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Multiple Choice - Detaljer

Multiple Choice - Detaljer Multiple Choice - Detaljer 20-01-12 Eksamen i Retsmedicin Nr Spørgsmål 1 1... (ID 1) En 25-årig mand, som tidligere flere gange havde været indlagt med depression, fandtes dybt bevidstløs i sin bil, kulilteforgiftet.

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Neurologi Traumatiske læsioner Traumatiske læsioner i CNS n En traumatisk beskadigelse af hjernekassen, hjernen eler andre intrakraniele strukturer n Mere end ca. 50.000 danskere får et hovedtraum e om

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning

ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning ELEKTROCONVULSIV TERAPI (ECT-BEHANDLING) OG DØDSFALD - en udredning 2010 Elektroconvulsiv terapi (ECT-behandling) og dødsfald - en udredning Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

urinen, men der blev ikke påvist andre euforiserende stoffer eller lægemidler.

urinen, men der blev ikke påvist andre euforiserende stoffer eller lægemidler. Da dødsfaldet var sket, mens A var i politiets varetægt, iværksatte Statsadvokaten en undersøgelse med afhøringer og retslægelig obduktion. Ved obduktionen fandtes en overvægtig (130 kg) ung mand. Han

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lov nr. 451 af 22.05.2006 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter. Annika R Langkilde

Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter. Annika R Langkilde Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter Annika R Langkilde Systematisk gennemgang af CT cerebrum Traumatiske Blødninger SDH EDH SAH DAI Kontusionsblødninger Non- traumatiske Blødninger

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område TNL / Dansk Pædodontisk Selskab / Børnerådet Odense, 25. marts 2010 Fysiske tegn påp overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område Dorthe Arenholt Bindslev Lektor MSK, PhD,, specialtandlæge Århus Tandlægeskole

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Page 1 of 5 Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Resumé: 0869225 Relevante love Offentliggørelsesdato: 20. jul 2008 Lov om klage- og Faggruppe: Læger

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere