#coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion)"

Transkript

1 y o i/e//i 3niha ESSAYOPGAVER 1RETSMEDICI N!. Detaljeret beskrivelse af manifestationer ved stumt' vold mod hovedet, herunder ovståelsesmåde oa lokalisation. (ian. 99. iun.95 ) SVAR :,Eniduralt hcematom : # blødning udenpå dura, ledsaget af kraniefissur, overrivning af meningsal arteriegren, typis k temporalt # excoriationer / hcematom # dura løsnes fra kraniets indside, hvilket medfører overrivning af periostale ka r # blødningshastigheden øges, hvilket medfører en livstruende situation # blødniingsudbredelsen er begrænset til kraniesuturer, blødningen er bikonvek s ÅO$ GIKoh oll kele Subduralt hæmatom : # Blødning under dura, ikke begrænset udbredning, kan varre halvsidig eller dobbeltsidig # overrivning af brovener ( for alkoholikere/demente : cerebral atrofi, der medfører træk på brovenerne) # arteriel blødning Akut (subakut) : hurtigt opstået blødning ( dage- 3 uger) Kronisk ( hos alkoholikere) : forløb strækkende sig ud over 3 ugaer, hvilke giver intrakranle l trykstigning og er letalt oa kan wdøe i,~corcer'o io n # SAH =subarachnoidal blødninci spontant opstået ( oftest) dog også i tilfælde af stump vold mod hovedet (sjældent) i den retroaurikulcere regio n # lokaliseret til basis cerebri : fraktur af processus transversus atlantis læsion. af a. vertebralis # autopsifund : blodfyldt ventrikelsystem forekomst af aneurismeruptur med SAH i forbindelse med stump vold mo d hovede t - # Traumatiskbeskadiaelseafhiernen : - kontusione r - laceratione r - cerebrum cerebellum - hjernestamm e intracerebrale hærnatomer ( kortikale/ subkortikale) #coup læsion : aktiv stump vold #coup ogcontrecoun : passiv stump vold (fex faldicesion) # stump vold mod hovedet : læsioner af bladdele over kraniet og ansigte t fraktur af knogle r intrakranielle læsioner, der kan medføre blødning, kontusioner, laceratione r læsioner af kraniets bløddele erkendes lejlighedsvis først ved åbning af kraniet ve d obduktio n

2 kraniefrakturer- manifestationer : direkte impressionsfrakturer itheca : opståelsesmåde : fast genstand med begrænset grundflade - indpresning af knogle sv. t traumestedet. Bløddelslcesion giver fingerpeg om den skadevoldende genstands for m direktebe tinaedekom pressionsfrakture r opståelsesmåde : kraniekuplen komprimeres, det hyppigst forekommende kraniebrud i retsmedicinen. Brudlinier i basis cranii, som kan brede sig op i theca cranii. Opstår i den virkende krafts længderetning. Tværgående lokaliseret til fossa crånii media. Fraktur i pars petrosa : blødning fra ørern e Fraktur i lamina cribrosa : næse/svc lgblødning Brille/monokel-hæmatom indirekte betinaede ringfrakturer omkrina foramen magnum # Passiv stump vold modhovedet : der ses ganske fine brudlinier ved fald mod nakke ses fine brudlinier i de tynde flade knogler fortil i basis cranii (f. ex i ejenhulernes loft) = CONTRECOU P # Ringfrakturer: - sjældne ses ved stød i længderetningen, enten ved fald på hovedet eller på fødder/ sæd e - hyperekstention af columna # Kraniefrakturer: kan bevirke blødninger, hjernelæsione r # Blødninger : epiduralt hæmatom subduralt hæmato m - SAH # Betvdnina af hjernelæsioner i retsmedicin : Aktiv eller stump vold Traumatisk hjerneoden : især hos mindre børn ses inkarceratioa # Ponsblødninger: Inkarceration : nedpresning af cerebrum mod tetorii cerebelli, hvilket giver trykspor-dannels e på undersiden af storhjerne n Det bevirker nedpresning af cerebellum, pons og medulla oblongata mod foramen magnum, hvilket giver trykspor på undersiden af cerebellum, samt petecchiale blødninger i pons. Disse blødninger er letale, da de er lokaliseret, hvor ledningsbanerne ligger tæt. 2. Detaljeret redegørelse for de retslægeliste opnaver i forbindelse med identifikation (jull ) Svar: Identifikation af lig : - identitetspapirer ejendele genkendelse Almindelige forhold : - højde

3 i vægt køn legemsbygnin g ernæringstilstan d hårfarve øjen farve hudfarve Særlige kendetegn : ncevi med fødte defekter - tatoveringer operationsar andre følger af lægelig behandling Andet : fingeraftryk typebestemmelse/dna-undersøgels e tandforhold obduktiontaldersforandringer, sygdomsforandringer, detaljerede oplysninger o m lægelig be handling) røntgen af knoglesystemet mhp aldersbestemmelse identifikation af levende : identitetspapire r almindelige og særlige kendetegn som ovenfor Identifikation af ligdele : arts- og typebestemmelse af vævsmateriale faderskabsdiagnostikkens principper, hvis typebestemmelse er muli g histologisk undersøgelse af vævsmateriale organbestemmelse/ kønsbestemmelse undersøgelse af skeletdele mhp : højde ( lange rørknogler) kønsbestemmelse( bækken, kranie, underkæbe),$' vundersøgelser ( blod og sædpletter, hår) : blodtype/ DNA-undersøgels e undersøgelse af hår Identifikation i faderskabssager og i familiesammenføringssager: - blodtype/ DNA- undersøgelse 3. Detaljeret redegørelse for eufornandødsfald, herunder dødsårsager, dødsmåder og obduktionsfund samt en angivelse af de anvendte misbruasstoffer (juni 98) Svar: Generelt: illegale stoffe r oftest i. v helbredsmcessige/sociale følger

4 kriminalitet, prostitutio n Anmeldelse : til retslcegeligt ligsyn obduktion og retskemisk undersøgelse Antal: over 200/ år i Danmark Dødsårsager : - forgiftning: morfin/ heroin, metado n - ofte blanding med alkoho l traumatiske læsioner : trafik, nedstyrtning, indebrænding m m 1 -. sygdomme : hepatitis, bakteriel endocarditis, H1V/AIDS Dødsmåder: UT (overdosis) Selvmord UT/ selvmord (?) Naturlig Drab Obduktionsfund : Udvendig undersøgelse : - stikmærker; se i albuebøjninger, håndrygge m v ar tromboserede vener Indvendig undersøgelse: lungestase og ødem, evt skumsvamp ved forgiftnin g forstørre lymfeknuder i porta hepati s forstørret milt 4, Histologisk : uspecifikke forandringer i lymfeknuder/ milt evt. hepatitis dobbeltbrydende materiale, især i lungevæ v Misbrugssto ffer : hash opiater, heroin mm centralstimulerende (amfetamin, kokain) designer-drugs (extasy) - khat - flygtige stoffer"( sniffing) 4. Detaljeret beskrivelse af dødstegn oa specielle ligforandringer, herunder hvilke faktorer, de r har betydning for forandringernes fremkomst (nov.99,nov 93) SVAR : Dødstegn

5 # Usikre: (tidlige) pupildilatatio n ophør af pupilre flek s cornea brustn e temperaturfald #Sikre- tidlige : ophør af respiratio n ophør af hjerte frekvens ophør af hjernefunktio n - sene : - rigor morti s - livor mortis cadaverosita s - mace ratio decapitatio S-» (e ec icvwr forkulning J ) # Definition af dødstegn: # RIGOR : muskelstivhed/fiksation af muskelvæv - udvikles efter 2-5 timer ; fuldt udviklet efter 8-12 døgn. Består herefter i 1-3 døgn. Skyldes nedbrydning af glykogen => hexosedifosfat stiger, der sker mælkesyre- o g fosforsyredannelse, hvilket fører til ph - fald. Begynder i kæbe- og halsmuskulatur, breder sig distalt til krop/ OE/U E Kan brydes ved magt og reproduceres ikk e Må ikke forveksles med kulderigor. Faktorer af betydning for fremkomst af rigor mortis : - voldsom fysisk aktivitet i dødsøjeblikket medfører instantan rigo r - temperatur ( høj temperatur => tidlig rigor) - alder ( børn : tidlig rigor) # LIVORES : blodet scenker sig efter tyngden efter ophørt cirkulation. Der opstår hcemolyse og hæmoglobinet træder ud gennem karvæggen, hvorved det omkringliggende væ v mis farves. Optræder r4 - i time postmortal t 3-5 timer senere vokser intensiteteten indtil ca 14 timer postmortalt livores kan i op til 4 timer efter flyttes ved lejeændringe r 4-12 timer deklivt fikserede livores timer fikserede livore s livores farve har relation til blodets farve i dødsøjeblikke t MØRKE: dødsfald med svicer cyanose (ex hjerteinsufficiens/ epileptisk anfald ) LYSE: kulilteforgiftinin g Cyanid forgiftnin g kulde fugtigt miljø ( iltning af livores gennem huden ) # Sparsomme livores : svag gennemblødning ( kuldedød/ anæmi) # Brune livores : nethæmoglobin

6 A4ono/f dod5kqmp # Grågrenne livores : svovlbrinteforgiftning (kloakulykker/gceringstanke ) # Hos negre : indsnit deklivt viser diffus rødfarvning af subcutant fedtvæ v # VIBECES : meget stcerk udviklede livore s postmortalt opståede petecchier ( blåsorte) # CADAVEROSITAS = forrådnelse. bakteriel dekompositio n aerobe/anaerobe autolyse (enzymatisk vævsnedbrydning) maceration # faktorer af betydning for opståelsen : temperatur i dødsøjeblikket ( < 4 grader => minimal forrådnelse ) bakteriæmi _ overvæg t # forrådnelseste?n ram lug t grønfarvning af abdomen ( bakterielle stofskifte-produkter = > jernsul fid/s vov/methcemoglobin) sort-rød netagtig tegning i huden sv.t venernes forlø b - skumorgane r - subkutant emfyse m - bulladannels e forrådnelsesvæske udsivning af legemsåbninge r # MACERATIO = ren enzymatisk nedbrydelse af væv/ l vorved der sker afløsning af epidermis. Sikkert tegn på intrauterin død 1 # Andre dødstegn : pupiller : agonalt dilaterede, senere rigor af visusmuskulatur ( mydriasis) til sidst ige n dilatation hjertets mål + mål af hjerteventrikelsterrels e kileformede mørke misfarvninger af conjunctiva/ sclerae = indtørringsfcenomene r # Dødstidsbestemmelse : overordentlig vanskelig vurdering af dødstegnes opståe n temperaturmåling I, i _ `sti d ) r t # Specielle ligforandringer : mumificering : under varme himmelstrø g lange perioder med frostvejr overvokset med skimmelsvam p herhjemme ses partiel mumifikatio n kan opblades i glycerolopløsning -G

7 adi pocire: ligvoksdannels e det subkutane fedtvæv i vand og fugtige omgivelse r triglycerider spaltes til glycerol og fedtsyre r de mættede fedtsyrer omdannes til calcium og magnesiumsæbe r hvidgrå pastøs forandring af fedtvæ v mosegarvning : i højmose r syrer der garver hude n håret bliver rødlig t knogler decalcificere s ftul.t.g.f,.\ U v-cr b postmorte/le læsioner : epidermis afløses ved transport af lige t i det fri angreb af maddiker, flæskeklanner, fugle, rotter, roeve sødyrbid, bådshager, slibelæsioner (vandlig ) Redeaerelse for omfan get af en sufficient retsløgeliq undersøgelse af et offer oa e n gerningsmand i forbindelse med en sædeliahedsforbrvdelse (ian 94) SVAR : s IMMOI* 6.Redegør for reglerne for transplantation af væv fra et menneske til et andet. således som de t er afstukket i gældende lovbesternrnelser oa veiledninq (aug.94. apr.97) SVAR : # Levende donor : - transplantation kun til behandling af sygdom eller legems#ieade hos et andet mennesk e - skriftligt samtykke fra dono r - donor over 18 dr,la`, - forudgående kagelig information vedr : a) indgrebets beskaffenhe d b) følger af indgrebe t c) risiko ved indgrebe t lægen skal sikre sig, at informationen er forstået ( udelukker således sindssyge o g åndssvage ) # Død donor : transplantation fra person som er død på eller indbragt på sygehus eller lignende institutio n transplantation kun til behandling af sygdom eller legemsskad e skriftligt eller mundtligt samtykke fra afdøde over 18 å r ellers samtykke fra pårørende : samlevende samlever, slægtninge i lige linie, søskende må ikke stride mod afdødes vi je er afdøde under 18 år, da altid samtykke fra forældremyndighedens indehave r # Donarregister: alle organe r enkelt(e) organer) ingen organe r

8 # Donorkort : alle organe r enkelt(e) organ (er) ingen organe r samtykke skal vare en udtrykkelig tilkendegivels e # Journaloptagelse : hvem har giver samtykke t informations forløbe t hvilken lage har opnået samtykke t # Transplantation må kun udfares af lager godkendt af Sundhedsstyrelse n # Transplantation må ikke udføres af lager, som har behandlet afdøde under sidste sygdo m # Transplantation må ikke udføres af lager, der har konstateret døde n # Ikke transpe ntation ved retslcegeligt ligsyn eller obduktion ( dog særligt ve d trafikulykker ) # Loven gælder ikke for mindre indgreb ( blod, mindre hudpartier, tænder ) 7. Redegør for sagsbehandlin g en af klager over lægers behandling/adfærd sam t patientskadeanmeldelser specielt mhti.hvem kan refise sådanne sage r 11. hvem kan vurdere sådanne sage r lll. hvilkeudfaldkan sådann t sager få (jun.94) SVAR : Lcegeetisk ansva r ) Juridisk ansvar : I) strafansvar II) erstatningsansva r -. # Klager over lægers behandling og adfcerd kan vurderes af : domstol e - politi/anklagemyndighe d - Sundhedss tyre Ise n/ Embedslægeinstitutione n - Retslægeråde t sundhedsvæsnets Patientklagenævn Arbejdsgiver ( stat, amt, kommune mv ) - Samarbejdsudvalg - Fællesudvalg - Landssamarbejdsudvalg Den almindelige Danske Lægeforenin g # Udfald : - afvisning :

9 sanktioner : tilrettevisnin g advarse l erstatnin g straf frakendelse af autorisatio n fratagelse af retten til at ordinere euforiserende stoffer bod afskedigels e tilbagebetaling # Strafansvar og lcegeetisk ansvar i henhold til pa ragra fferne : 1 8 : grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed ( bøde eller hæfte ) 157 (straffelov) : personer i offentlig tjeneste, der gør sig skyldige i grov eller gentage n forsømmelse eller skødesløs he d 241 (straffelov) : manddrab (hæfte, bøde, fængsel) 6 (lægelov) : manglende omhu og samvittighedsfuldhed ( tilrettevisning og advarsler) Patientklagenævnet : enhver kan rette henvendelse hertil. _ Klagefrist : 2 år efter den pågældende har fået en formodning om fejlbehandling - Kun lcegefaglige sage r # Patientklagencevnet kan ikke afgøre erstatningssager bevillige fri proce s afgøre sager om lægers adfærd # sagsbehandlingens forløb : (i patientklagenævnet) patientklagenævnet afgør kun sager, men foretager ikke selvstændig efterforskning. Efter modtagelse af patientklage sendes denne til embedslæge n Embedslægen indhenter oplysninger fra sagkyndige eller involverede parter, og relevan t materiale tilvejebringes. Patientklagenævnet kan forelægge sagen for retslægeråde t # Udfald i sager fra Patientklage nævnet : irettesættels e overgivelse af sagen til anklagemyndighe d afvisning af sagen som ubegrunde t indbringelse til anden administrativ myndighed 44. # Erstatningssager : patientforsikring : medlemmer i forskellige forsikringsselskaber som tegne r patientforsikring amter og hospitaler, som er selvforsikred e # Konkret sagsbehandling : foretages af et sekrcetariat med 4 faste icegekonsulenter ( ad hoc konsulenter ) # Lov om patientforsikring : fysiske skader, der på frares i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. Foretaget på offentlige sygehuse eller sygehuse, det offentlige har overenskomst med. 1 # erstatning kan ydes i henhold til : bete ts

10 specialistregle n apparaturregle n behandlingsteknik/ metode infektion eller komplikation (mere end hvad rimeligt er) endvidere til personer, der har deltaget i biomedicinske forsøg, samt væs-, organ- elle r vævsvæskedonore r Kun gyldighed for skader, hvor erstatningen må antages at overstige k r Ved skader under kr : Patientforsikring har ikke kompetence til at afgøre sådanne sager. Patientforsikring må orientere skadelidte om muligheden for at rejse erstatningskra v Erstatningssager kan rejses direkte overfor sundhedsperson, det skadevoldende sygehu s Og dettes forsikringsselskab. Sundhedspersonens arbejdsgiver. Evt domstole. 8. Detaljeret beskrivelse af selvmord, herunder definition oa metoder (ian_98 ) S. AR : Selvmord = SUICIDIUM # defineres som intenderet selvdestruktiv handling, som har med ført døden. # obligatorisk anmeldelse mhp retslcegeligt ligsy n # retslægelig obduktion : relativt sjældent, dog når det drejer sig om suspekte ligfund i for m selvstrangulering strafansvar overfor person, der har undladt at yde hjælp sigtelse for hjælp til selvmor d afdødes læge har været for liberal mht medicinordinatio n # findesituation, hvor der er klart selvmord : afskedsbre v metodevalg ( hængning) medicinselvmord (medicinemballager i ligets nærhed / trykspor ) kulilteselvmord (tætningsforanstaltninger ) 0 #a~as`~sn agarer : pågældendes sundhedstilstand og adfær d spor efter tidligere suicidalforsøg ( snitlæsioner/ ar) # livsforsikring udbetales almindeligvis efter karenstid atm selvmordsmetoder : hængning / strangulatio n drukning skydning nedstyrtning skarp vold divers e # alder / køns fordeling : mænd år, 66 % kvinder år # selvmordsfrekvens : selvmordsindeks = antallet af årlige gennemførte selvmord/ levende indbyggere # forklaring pa den høje selvmordsfrekvens : P

11 nøjagtig dødsmadestatistik irreligiøsite t socialt integrationsnivea u urbaniseringsgra d 9. Detaljeret redegørelseforalkoholrelaterededødsfald, s pecieltmhodødsårsager o g dødsmåder( feb.98, feb.95) Svar : Dødsmåder : ulykkestilfælde, ca. 10 gange sa stor risiko som i normalbefolkning selvmord;-ea.-6j gange så stor som i normalbefolkninge n drab, ca. 24 gange normalbefolkningens - ikke oplyst, 18 gange større end norrnalbe folkningens naturlig, 1 /3 af normalbefolkningen s Dødsårsager : Alkoholrelaterede sygdomme : cirrose, esophagusvaricer, coma hepaticu m pancreatitis acuta/chronica lobcer pneumon i CNS ( delirium tremens, Wernicke "s sygdom ) Cancer Pludselige dødsfald, hvor alkoholkoncentrationen er 0 eller meget la v Kardiotoxisk virkning Forgiftning : cæthylalkohol (3-3,5 promille og opefter er dødelig ) alkohol i kombination med medikamina, ex.vis dextropropoxife n øget risiko for anden forgiftning (methylalkohol, kulilte ) of' Ulykker : øget risiko for trafikulykk e øget risiko for arbejdsulykke øget risiko for congelatio universalis øget risiko for fald på trapper og lignend e øget risiko for vold med døden til følge (intracranielle akutte/kroniske blødninger ) øget risiko for drukning 10. Detaljeret beskrivelse af dødeliae termiske Icesioner, herunder opståelsesmåde, udseende og den retsmedicinske betvdnina (ian.95) SVAR : Varme : varmepåvirkning udenhudforbrænding : malign hypertermi

12 hedesla g solstik Tør varmepåvirkning : flamme r Fugtig varmepåvirkning : skoldning/ varmt van d Lokale hudforandringer : ambustio erythematosa Ambustio bullosa Ambustio eskarotica Forkulning # 9 % - reglen : 1/3 af legemsoverfladen forbrændt er livstruende,ayt bar. # Dødsårsager : neurogeni chok ( smerte) iltmangel ( ved benzinbrande ) kulllteforgiftning ( ved ufuldstændig forbrænding) Ør' - cyanider, kvælstofholdige -luftarte r - sekundært chok p.gr.a væsketab og anoksi - blødning (stressulcera i ventriklen) - sepsis (inlektion i sårflader) bronchopneumon i respirationsinsufficiens (slimhindeødem/ forbærndinger i lanrynx) # Retsmedicinsk betydning : identifikation ( tænder) påvisning af dødsmåde og -årsagmordbrand/ulykke? vitale reaktione-r : sodpartikler langt ude i luftvejene + kulilte i blode t Vitale læsioner : skudicesioner, kranie frakturer, stiklæsione r PseudohcEmatom : varmepåvirket blod og fedt fra diploe i kranieknogle r Retstoksikologisk undersøgels e # Kulde Lokalt : congelatio erythematos a Cdngelatio bullosa Congelatio escharotica Substanstab # Universel kuldepåvirkning ses ved: - temperaturer under frysepunktet samt ved lave plusgrade r - gennemblødt af kold reg n kuldenarkose under 30 grader C legemstemperatu r terminal hedefornemmels e konfusion ved hypotherrni (hide & die) exposure dødspletter er sparsomme og lyserøde # Ofre : psykotisk e senil demente alkohol/ medicinforgiftede B

13 # Seerlige forandringer : ventrikel-ulcer a små pancreasnekroser blødning i psoasmuskulatur # KULDERIGOR må ikke forveksles med DØDSRiGOR # Forgiftning må udelukke s # Betydning : reticegeligt ligsyn og evt. obduktion respiration/ hjerte frekvens subnormalt EEG viser ingen impulsudbredning Lysstive pupiller ved 22 grader C legemstemp..5 6'»i oe, # Elektricite t strømstyrke = spænding/modstan d # lokale forandringer : koagulationsnekrose r forbrændinge r # Universelle forandringer : chok, død, skindød _ tiod.e~.a.. # Skadevirkninger : afhænger af strømstyrke (0,1-5 ampere er mindste dødelige ) spænding (20-25 volt ) kontaktfladens størrelse ( mindre modstand giver større strømstyrke ) strømmens art ( vekselstrøm frekvenser/sek er farligt ) varighed af kontakttid = elektricitetsmær de ( mindste dræbende 1/100 coulomb fjævnstrøm, 1/200 coulomb for vekselstrøm ; coulomb = mængde - angivelse) strømmens passage gennem legeme t mindre farligt, hvis personen er$forberedt # Dødsårsager : ventrikel flimmer anoxi (larnrnelse af respirationscenter) anoxi (tetanisk muskelkontraktion ) evt særlige fund strømmcerke på hænder/ fødder makroskopisk : huden er gråhvid med hypercemisk zon e mikroskopisk : udtrækning af kerner i pladeepithelets basale la g - "lynfigurer" på hudoverfladen ved lynnedslag, som giver sønderrivninge r 11. Beskrivelse af de forskellige former for traumatisk eller mekanisk kvicelninq ( med undta gelse af drukning), herunder inddeling, objektive fundoddødsmåder (iul.96) Svar:

14 Pet.. elt : Kvcælnina = død som følae af anoxi : 4 stadier dyspnoe krampe r apnoe terminale respiratione r ofte akut emfysern lungeødern evt. skumsvam p Sncerrina=obstructio Ydre : mund, ncese, ex. vis en pude uheldig lejring plasticpos e I. Ingen objektive fund Dødsmåder: UT Selvmord Drab Indre: luftveje, ex. vis bolus (cafe coronaire) glottisødem aspiration Dødsmåder: UT Sjældent dra b Strangulation = compressio colli tc,..,gning = suspensio : kompression af halsen + legemsvicegte n a fklemning af halskar, vener, evt arterie r evt. vasovagal reflex komplet, inkomple t typisk, atypisk Objektive fund: hcengningsfure, ( højtliggende osv) evt.stase fænomene r evt. fraktur af larynx/ os hyoideu m evt. fremfald af tunge n evt. iæsioner fra krampestadie t Dødsmåder: selvmord UT ( ex. vis autoerotik)

15 Omsnøring af halsen = strangulatio stritte : - afklemning af halsvener, uden legemsvægte n Objektive fund : snere fure ( lavtliggende osv) stase fcenome ne r evt. fraktur af os hyoideum/ larynx Dødsmåder: dra b sjceldent selvmord tk~ rkning = strangulatio manualis manuel kompression af halse n afklemning af halsvene r Objektive fund : ekskoriatione r - suggilatione r neglemærke r - fingermærke r - stase fænomene r - fraktur af larynx/ os hyoideu m - fraktur af cartilago cricoide a Dødsmåder: dra b Kompression af brystkassen = compressio thoracis,oz,,ektive fund: udtalte stase fænomener i vena cava superior-området = masque eccymotiqu e Dødsmåder : - UT, især arbejdsulykke r 12. Redegørelse for omfan getaf en sufficient retslc geliq undersøgelse af et offer og en - gerningsmand i forbindelse med en voldsforbrydelse ( inkl. vold mod halsen, men IKKE voldtægt), herunder, hvad en lcec eerklcerina i voldssager skal indeholde (ian.97) nov (?1 SVAR :

16 OFFER: Anamnese mht aktuelle episode. Psykiske tilstand / intelligen s Påvirkning af alkohol/ medicin Generelt: ( indholdet i lægeerklæringen ) Registrering af påviste læsioner : lokalisation, størrelse, udseende, alder, art. Kan læsionerne være opstået pa det angivne tidspunkt/ den angivne måde? Evt. udtalelse om forbigående/ varig uarbejdsdygtighe d Evt. udtalelse om farlighede n Specielt: stump vold, hovedet Symptomer: amnesi, bevidstløshed, hovedpine, kvalme, svimmelhed, kvalme~~~b~ Evt. røntgenundersøgels e Evt. indlæggelse Ø, Co., C 0'5. ON'. E it-ski,r, v-om -, tw..rf ' ~ Ø r, H.,- ' xa tio.,." r i at Vold mod halsen ( kvicerkecireb, strangulation) Symptomer : lufthunger, sortnen for øjnene, bevidstløshed, amnesi, opkastning, ekskretafgang, dyspnoe, synkesmerte r Objektive- fund : petecchier, neglemærker, fingermærker, strangulations fure, hceshed, strido r Evt. røntgenundersøgelse, fraktur af strubeskelettet, risiko for larynxødem, latent/manifest livsfare Observation 6-8 timer Skarp vold: Sårrande/ sårvinkler ( udseende) Minus sondering ski. ~wlu. p,tl,l Evt. indlæggelse \Å.L.8 sc..t,t,t ~G.. l -) (,, 6 8 Gerningsmand: Anamnese vedr. en 1 eli forhold Psykisk tilstand/ intelligen s Påvirkning af alkohol/medicin Læsioner (som under offeret), specielt kradsningsmærke r Blod/ spyt/ urin/ negleskrab/hår (Øj ).K,.2, lulot po&l. vø tzl, 13. Detaljeret beskrivelse af druknina. herunder dødsmekanisrner, objektive fund oq dødsmåde r (jun. 96) SVAR :. Druknin g # Mekanismer : Atypisk drukning : primært neurogeni chok p.gr.a kuldepåvirkning af larynx. Typisk drukning : vådduknin g Tørdrukning # Ferskvand : Hydræmi = elektrolytkoncentrationen falde r hæmolyse => Ka stiger dette fører til ventrike/flimmer og cerebral anoxi # Saltvand : hcemokoncentrationen stiger => stigende elektrolytter => lungeødem og rnyocardienekrose, således at MV ikke kan opretholde s 0 16

17 , adipocir # Objektive fund : atypisk drukning : ingen karakteristiske fun d typisk drukning : a) skumsvamp ( vital reaktion) b) udtalt lungeøde m c) emphysema aquosu m d) småpartikler i alveolern e e) evt hydrothorax samt drukningsmedie i ventriklen/ sinu s sphenoidale s # Vandlig : uafhængig af dødsårssage n afhængig af vandtemperature n livores er lys e ligets lejring hed hud/ hår- afløsning e postmortelle læsioner ( sødyrbid), evt skindød aLI.e.t.cAr", Sief-*C ibs1a r4.f--r # Dødsmåder : selvmord ( hyppigst) ulykke drab (sjældent) 14.Detaljeret beskrivelsaskarp vold, herunder definition, udseende, inddeling, dødsårsager o g dødsmåder (jul.97) SVAR : # Generelt : definition : læsioner opstået som følge af kontakt med skarpe genstande, kniv, glas m v udseende : a) skarpe rand e b) spidse sårvinkler / evt afrunded e c) sårvinkler evt opsplittede hvis I: stukket flere gang e 11 : trukket ud i anden retnin g d) ingen vævsbroer # stiksår = VULNUS PUNCTUM : dybden af læsionen er længere end hudlæsionens længd e lokalisation ( fra halen ) retning dybde ( ofte upræcist ) # dødsårsager : forblødning pneumothorax luftemboli evt senkomplikationer ( peritonitis) # dødsmåder : drab : evt!multiple sti k uregelrncessigt placered e gennem tøjet

18 a fværgelcesioner sv. t hænder / underarm e selvmord : prcecordiet, halse n tøjet taget til side tøvelcesioner, overfladiske/ parallele ulykkestilfælde : sjælden t evt glasskår fra splintrede rude r t 15. Detaljeret redegørelse for dødelige foraiftninger, herunder for hvert "g iftsto f virkninøsmekanismeoøevt karakteristiske obduktionsfund (feb.96) Svar : Generelt : Af betydning for giftvirkningen : mængde administrationsmåde absorptions- og nedbrydningshastighe d individuelle forskelle Dødsmeden : selvmord ulykkestilfælde - usikkert om selvmord eller UT - sjældent dra b Kulilte : ufuldstændig forbrænding os v udstødningsgas/ belysningsga s Mekanisme : CO bindes til hæmoglobin med 300 x større affinitet end ilt => kvælning p.gr. a Iltmange l Fund : ligpletter og organer er lyserøde Ved forbrænding : evt. sod i luftveje Alkohol : ofte blandingsforgiftning, evt aspiratio n ofte kroniske alkoholiste r dødelig alkoholkoncentration er over 3 promill e postmorte/ alkoholbestemmelse er usikker => blodprøver fra ekstremiteter, evt. 2 forskellige steder. Mekanisme : lammelse af respirations- og kredsløbscentere t # methylalkohol : hjemme fremstilling, kaburatorspri t mekanisme : acidose p.gr. a myresyre

19 Medicin : barbitursyre ; mekanisme : kredsløbschok/respirationslammels e fund : trykspor dextropropoxi fen ; mekanisme : kredsløbschok/ respirationslammelse salicylsyre ; mekanisme : acidose fund: gastritis paracetamol ; mekanisme : leversvigt tricycliske antidepressiva ; mekanisme : kardiotoxisk ) k' LtC~ Ø i(x Insekticider : fosforstigm in er; mekanisme : colinesteraseinaktivering fund : evt. lugt af toluen nikotin ; mekanisme : blokering af nervesynapse r fund: ventrikelslimhinden er sortrod, lugt af pibesov s cyanid ; mekanisme : lammelse af cytochromoxydase fund: livores+ventrikelslimhinde er lyserøde, lugt af bitre mandle r paraquat; mekanisme: nyre-lungetoxis k fund: cetsninger i svælg og spiserør, evt. lungefibros e illegale stoffer : - Opiater; mekanisme: respirationslammels e centralstimulerende stoffer : ex. amfetamin; mekanisme: Bistigning fund : intracej-ebrale blødninge r ex. kokain; fund : evt. akut?yocarditis 16. Redegør for lægers p/later i henhold til gældende lov om udøvelse af læ geaerninq ( Lægelovens kapitelii)(dec.96) SVAR: Lægers pligter i henhold til gældende lov om udøvelse af lægegernin g #' 6 : omhu og samvittighedsfuldhe d økonomi olmedhjalp.._v Ex. Det pålægges lægen at være økonomisk ved ordination af lægemidler og omhyggelig ve d anvendelse af medhjælp Oplysningspligt til patienten vedrørende dennes helbredstilstand /behandlingsmulighede r samt risiko for komplikatione r Patienten skal kunne udøve sin selvbestemmelsesret

20 ingen behandling mod patientens vilje, dvs ingen tvangsbehandlin g Lægen skal vicere habil Der er en for lægen juridisk bindende anerkendelse uafvendeligt døende, således ingen livsfor!cengend e smertestillende midler. 7 Lægers handle/ behandlepligt # udvidet hjælpepligt på begæri n Hurtig hjc>ip. af livstestamentet i fald patienten e r behandling, dog gerne anvendelse af Evt gyldigt forfald som : sygdom, overanstrengelse, alder, optaget af anden Icegegerning ( ferie) Frigørelse, som dog ikke fritager lægen fra de i straffeloven anførte hjælpe forpligtigelse r # 8 Regler for lcegeerklærin er # Lcægeerk/ærin jer skarvicere tro værdig e # lægeerklæringer skal være uhildede : lægen skal være den neutrale ophavsmand mellem p å den ene side patienten og pa den anden side samfundet eller den, som skal have lægeerklæringen. Sundhedsstyrelsen skal godkende særlige blanketter. Lcegen har oplysningspligt til offentlig myndighed ( undtagelse fra tavshedspligten) hvis de t handler om en ansøgning om økonomisk bistand. Lægen har pligt til at underrette patiente n om dette forhold. # 9 Tavshedsplag Lægen indskærper sine medarbejdere, at de har tavshedspligt Tillidsforhold mellem læge/ patient : Lovgivningen pålcegger samtidig lceger anmeldelsespligt og oplysningspligt i henhold ti l lægeloven kap III : "Hvis berettiget varetagelse af en almen interesse eller af eget eller andres tarv"; samt i lægeerklæringe r indberetninger : ex. vis indberetning om epidemiske sygdomme eller ved fødselshjælp ude n jordemode r til fare for andre : anmeldelse til embedslæge n 17. Detaljeret beskrivelse af dødelige skudlæsioner, herunder inddeling, udseende, dødsårsager _ og dødsmåder (aug. 95) - SVAR : Vdbentvver: a) glat løb b) riflet løb (kortløbede ( pistol), eller langløbede ( riffel)) c) enkelt projektil d) hagl

21 Skadevirkning : a) projektilets masse b) projektilets hastighed (i anden potens ) Inddeling: LAESIONES SCLOPETARIAE(= skudlæsioner) a) inkomplette : matte skud ( kun kvcestning af vævet) - strejf skud (laesio sclopetaria tangens) b) komplette : penetrerende ( laesio sclopetaria penetrans) = projektil bliver i organisme n perforerende ( laesio sclopetaria perforans) = gennemskudslæsio n Udseende ved skud med enkelt projektil : Berøringsskud: (=lrlosskud) ses oftest ved skud mod hovede t a) Løbets munding berører legemsoverfladen i skudøjeblikke t b) Sværtning i skudkanalen, hvis løbet har været vinkelre t c) Cirkulært, evt stjerneformet, hvis der er underliggende knogl e Nærskud: a) afstand fra hudoverflade er mindre end :4-1 mete r b) kontusionsring (ringformet, skorpedækket hudlæsion. Opstår da projektilet er varm t og derved forårsager en ringformet forbrænding + skurren mo d huden ) c) Sværtning af huden p.gr.a flammevirkning + krudttatovering (ikke hvis der har være t tøj) d) Cirkulær/ oval hudlæsion ( ved vinkelret lob) 40 e) læsionen har mindre diameter end projektilet p.gr.a hudens elasticite t Afstandsskud: a) afstand fra hudoverflade er større end i4-1 mete r b) cirkulær/ ova/ hudlæsio n c) mindre diameter end projektilet p.gr.a hudens elasticite t d) kontusionsring e) ingen sværtning Skudkanalen: a) kvæstet vicev og blo d b) ofte lige forløb, ændrer retning hvis knogle eller lignende rammes - Udskudslæsion: a) evt. runde, evt. everterede sårrande med protrusion af subkutant fedtvæ v b) evt. uregelmæssig hvis projektilet de formeres ved passagen gennem vævet

Kvælning. Hvad skal I som basis læger? Årsager. Dødsmåder. Sygdomsbetinget. Forgiftningsbetinget

Kvælning. Hvad skal I som basis læger? Årsager. Dødsmåder. Sygdomsbetinget. Forgiftningsbetinget Hvad skal I som basis læger? Kvælning Retsmedicinsk Institut Hvad skal i spørge om? (Anamnesen) Hvad skal I se efter? (obj. Us) Hvordan skal i beskrive? Hvornår er det livsfarligt? Hvad vil I yderligere

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

LIGSYN OG OMSORG FOR LIG. Forelæsningsnoter. Tilknyttet love og vejledning.

LIGSYN OG OMSORG FOR LIG. Forelæsningsnoter. Tilknyttet love og vejledning. LIGSYN OG OMSORG FOR LIG Seija Ylijoki Sørensen 1.reservelæge, tandlæge, ph.d. stipendiat Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet www.forens.au.dk Forelæsningsnoter Tilknyttet love og vejledning http://www.sst.dk

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Dødstegn. Eksamensopgave Tilknyttet love og vejledninger. Lise Frost Retsmedicinsk Institut

Dødstegn. Eksamensopgave Tilknyttet love og vejledninger. Lise Frost Retsmedicinsk Institut Dødstegn Lise Frost Retsmedicinsk Institut Eksamensopgave 2009 En 78 årig cancersyg kvinde afgår ved døden på hospice. Du er patientens sædvanlig læge og afholder ligsyn samme dag a) Beskriv de sikre dødstegn

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor?

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor Lisa Bendroth-Asmussen 1 Introduktion Obduktion eller ej? Sundhedsloven Tilladelse til obduktion Udfyldelse af papirer

Læs mere

SKARP VOLD og SKUD. Stiksår (vulnus punctum) ILE

SKARP VOLD og SKUD. Stiksår (vulnus punctum) ILE SKARP VOLD og SKUD Iana Lesnikova Læge, PhD Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet Fælles træk: penetrerende skarprandede læsioner Ofte kombinationer Ses ved alle 3 unaturlige dødsmåder Stiksår vulnus

Læs mere

Undersøgelse af ofre og sigtede. Undersøgelse af ofre. Objektiv undersøgelse - 1. Beklædningen Hele personen afklædt

Undersøgelse af ofre og sigtede. Undersøgelse af ofre. Objektiv undersøgelse - 1. Beklædningen Hele personen afklædt Undersøgelse af ofre og sigtede A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Undersøgelse af ofre Oplysninger vedr. selve overgrebet Oplysninger

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling I medfør af 1 og 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål, anvendelsesområde, definitioner

Læs mere

Eksamensopgaver i Retsmedicin Maj 2003-

Eksamensopgaver i Retsmedicin Maj 2003- Eksamensopgaver i Retsmedicin Maj 2003- De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. Information til pårørende. De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin

Når der skal foretages retslægelig obduktion. Information til pårørende. De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin Når der skal foretages retslægelig obduktion Information til pårørende De retsmedicinske institutter i Danmark og Dansk Selskab for Retsmedicin Kontaktoplysninger Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Selvmord. Dødsmåder Naturlig død Selvmord Ulykke Drab. Eksamensopgave, vinter 2009. Selvmord; definition. Eksamensopgave, sommer 2010

Selvmord. Dødsmåder Naturlig død Selvmord Ulykke Drab. Eksamensopgave, vinter 2009. Selvmord; definition. Eksamensopgave, sommer 2010 Selvmord Eksamensopgave, sommer 2010 44 årig alkoholiseret kvinde blev fundet liggende død indsmurt i blod i sin lejlighed. Der lå blod og opkast i sofa og på gulv og blod på knust vodkaflaske, der lå

Læs mere

GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE

GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE GENOPLIVNING OG LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING. Udarbejdet og godkendt af: kommunal Udarbejdet dato: 2012-04-19 risikomanager Christine Vammen Godkendt af: fagcenter chef Marie Linhjordet Dato:2014-04-07 Glenstrup

Læs mere

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES 9 Dødsvold Speciallæge i retsmedicin Ole Ingemann Hansen, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet Slag med knytnæve, slag med redskaber (baseballbat, svensknøgle eller kagerulle), spark eller fald

Læs mere

Modul II. Stump vold og termiske læsioner. Retsmedicin. Disposition. Politiattest, formål. Hvad er basis-lægens rolle her?

Modul II. Stump vold og termiske læsioner. Retsmedicin. Disposition. Politiattest, formål. Hvad er basis-lægens rolle her? Modul II Stump vold og termiske læsioner Læsionstyper Stump vold Skarpvold Skud Kvælning Generelt om læsioner + politiattest. Disposition Stump vold: Typer: o Rødlige misfarvninger af huden o Hudafskrabninger

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune Instruks om fravalg af Livsforlængende behandling og hjertestops behandling Formål: At beslutninger om fravalg af behandling og genoplivning sker efter gældende retningslinjer, og at borgerens ønsker i

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling 20 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om patienters retsstilling" Viðgerðin av heimildarlógini á fólkatingi Anordning om ikrafttræden på Færøerne

Læs mere

Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v.

Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v. 1. Indledning I sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, er der i afsnit XIII, Ligsyn og obduktion m.v., bestemmelser

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Terminal palliativ indsats

Terminal palliativ indsats Terminal palliativ indsats Væsentlige retningslinier Connie Engelund WHO s definition af palliativ indsats (oktober 2002) Den palliative indsats tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer

Læs mere

Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig:

Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig: Dokumentbrugere: OUH, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværgående retningslinje: Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensivbehandling Forfatter: Dokumentansvarlig: ify6vi Godkender Dokumentnummer:

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Vejledninger, cirkulærer og cirkulærebeskrivelser.

Vejledninger, cirkulærer og cirkulærebeskrivelser. Vejledninger, cirkulærer og cirkulærebeskrivelser. Indholdsfortegnelse: side Vejl. om ligsyn og udstedelse af dødsattester mv. 2-12 Vejl. om samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner).

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Formål: Gældende for: Borgermålgruppe- Hvornår kan der ske fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning Ansvar og kompetencer:

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer TSN-møde d. 26. november 2014 www.regionmidtjylland.dk Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning på sygehusene

Læs mere

Lov om patienters retsstilling

Lov om patienters retsstilling LOV nr 482 af 01/07/1998 Historisk (Patientretsstillingsloven) Offentliggørelsesdato: 02-07-1998 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 272 af 19/04/2001 LOV nr 312 af

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Skader på luftveje og vejrtrækning

Skader på luftveje og vejrtrækning Skader på luftveje og vejrtrækning Åndedrættet anatomi Øvre luftvejr: Læber og næsebor Mund- og næsehule Svælg Strubelåg Nedre luftveje: Strube Stemmelæberne Luftrør Hovedbronkier Den største del af luftvejene

Læs mere

Ligblanket Region Syddanmark

Ligblanket Region Syddanmark Ligblanket Region Syddanmark Vejledning 01-01-2016 Region Syddanmark 1 Hvornår skal ligblanketten udfyldes? Ved alle dødsfald i Region Syddanmark, uanset om døden indtræffer på eller uden for sygehus Undtagelse

Læs mere

Palliativ indsats for personer med demens.

Palliativ indsats for personer med demens. Palliativ indsats for personer med demens. Kunsten at erkende en forestående terminal fase. Connie Engelund Holmegårdsparken copyright Holmegårdsparken www.holmegaardsparken.dk Kort om Holmegårdsparken

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Folketingets Sundhedsudvalg. Lektor, ph.d. jur. Kent Kristensen

Folketingets Sundhedsudvalg. Lektor, ph.d. jur. Kent Kristensen Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 247 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Lektor, ph.d. jur. Kent Kristensen Sundhedslov og straffelov Grænser for patienters ret til selvbestemmelse

Læs mere

Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning

Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning Etikken er i spil Euthanasi Aktiv dødshjælp Passiv dødshjælp Aktiv hjælp til døende Kærlig pleje Palliativ sedering Lindrende behandling Palliativ pleje

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Retslægerådet og medicinsk etik. Retslægerådet. Retslægerådets opgave

Retslægerådet og medicinsk etik. Retslægerådet. Retslægerådets opgave Retslægerådet og medicinsk etik Annie Vesterby 2011 Retslægerådet Et uafhængigt råd under justitsministeriet Rådets medlemmer er læger (op til 12) To afdelinger: Én varetager retspsykiatriske spørgsmål

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Naturlig død - Børn og Voksne

Naturlig død - Børn og Voksne Naturlig død - Børn og Voksne Lise Frost, Læge Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet 1 Naturlig død - Børn og Voksne Litteratur Retsmedicin nordisk lærebog 2. udgave Lærebøger i medicin og kirurgi

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Love Indholdsfortegnelse: side Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11 Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Sundhedsloven afsnit XIII. Ligsyn og obduktion m.v. 12-16 Bek. om dødens

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 49, 52 og 52 a og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v.

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal

Læs mere

RETSMEDICIN RETSMEDICIN GENERELT DEFINTIONER

RETSMEDICIN RETSMEDICIN GENERELT DEFINTIONER RETSMEDICIN Retsmedicin, FADL s Forlag, 3. udgave Sundhedslovgivningen, Minikompendium i lovstof https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138178&exp=1 Noter fra forelæsninger og SAU-timer Tidligere

Læs mere

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder iværksættelse af genoplivning

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder iværksættelse af genoplivning Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder iværksættelse af genoplivning 1. Indledning: Hændelser indenfor sygehusvæsenet har tydeliggjort behovet for en vejledning til sundhedspersoner

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 2 Statistik 24 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Marts 27 Statistik 2 Statistik over afgørelser om abort, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet Indhold De regionale

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

LBK nr. 913 af 13/07/2010

LBK nr. 913 af 13/07/2010 LBK nr. 913 af 13/07/2010 Afsnit XIII Ligsyn og obduktion m.v. Kapitel 54 Dødens konstatering 176. En persons død kan konstateres ved uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed eller ved uopretteligt

Læs mere

Lægedag Syd 2011. Genoplivning - om hemmelige koder og dit ansvar som læge. Henrik L Hansen Embedslægerne Syddanmark Sundhedsstyrelsen

Lægedag Syd 2011. Genoplivning - om hemmelige koder og dit ansvar som læge. Henrik L Hansen Embedslægerne Syddanmark Sundhedsstyrelsen Lægedag Syd 2011 Genoplivning - om hemmelige koder og dit ansvar som læge Henrik L Hansen Embedslægerne Syddanmark Sundhedsstyrelsen Genoplivning - om hemmelige koder og dit ansvar som læge Hvad siger

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens)

Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Patientinformation Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Operation for overskydende maveskind (abdomen pendens) Husk

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp Sundhedsetik Indledning Der sker en hastig af udvikling af nye teknologier og muligheder for behandling inden for sundhedsområdet. Disse nye teknologier samt behandlings- og forebyggelsesmuligheder på

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt VEJ nr 33 af 11/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE

Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE Kapitel 7. TILSYN MED SUNDHEDSPERSONALE I henhold til 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke: "fører Embedslægeinstitutionen tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Kvalitet 17-08-2014. Love og vejledninger. Patienters retsstilling. Maj 2014

Kvalitet 17-08-2014. Love og vejledninger. Patienters retsstilling. Maj 2014 Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Kvalitet

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere

ULYKKER. Konsulent112

ULYKKER. Konsulent112 ULYKKER 1. 4 Hovedpunkter (Sikkerhed/stands ulykken) 2. Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene 3. Førstehjælp ved kredsløbssvigt 4. Psykisk førstehjælp 1. Sikkerhed Stands ulykken/nødflytning 2. Vurder

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere