TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe, Jytte Boller, Lars Hein, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Ole Holm Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Efterretning vedrørende Anketyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Personsag. Magtanvendelse jf. lov om social service LUKKET SAG Tilkendelse af førtidspension under 40 år 3 kvartal - LUKKET SAG Meddelelser Godkendelse af Samarbejdsaftalen med KABS fra Godkendelse af Samarbejdsaftalen med Lænken fra Støtte til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens Tilskud til pensionistsvømning under AOF og FOF Budgetopfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område Sundhedsaftale Orientering om kommunale indkøbsordninger Forløbsprogram for lænderyglidelser Eventuelt

3 1. Efterretning vedrørende Anketyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/27276 Sagsansvarlig: mas.sf 2

4 2. Personsag. Magtanvendelse jf. lov om social service LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/2513 Sagsansvarlig: sjp.sf 3

5 3. Tilkendelse af førtidspension under 40 år 3 kvartal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/10543 Sagsansvarlig: AHU.SF 4

6 4. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/27276 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a) Almindelig orientering b) Referat fra Seniorrådetsmøde den c) Referat fra møde i embedsmandsudvalget for sundhed den INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget /kam - At udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra Seniorrådetsmøde den /13 2 Åben Referat fra møde i embedsmandsudvalg for sundhed den /13 september 2013 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 5. Godkendelse af Samarbejdsaftalen med KABS fra 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/16440 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Der forelægges sag om godkendelse af Samarbejdsaftalen med KABS fra 2014 på voksenområdet. Sundheds- og Omsorgsudvalget har senest behandlet sagen den 8. oktober 2012 og i den forbindelse besluttet, at den nugældende aftale løber frem til den 31. december KABS er et behandlingscenter for stofmisbrugere og hører driftsmæssigt under Glostrup Kommune. Den gældende samarbejdsaftale vedr. stofmisbrugsbehandling udløber 31. december Tårnby Kommune uddelegerer i Samarbejdsaftalen den sociale og den lægelige behandling af stofmisbrugere over 18 år til KABS. KABS varetager udredningen og behandlingen efter bevilling fra Tårnby Kommune. Derudover skal der træffes beslutning om, at forvaltningen bemyndiges til at finde andre samarbejdspartnere ift. stofmisbrugsbehandling, som følge af en væsentlig ændring i den nye aftale med KABS. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Evaluering af samarbejdet med KABS. Siden 2007 har Tårnby Kommune haft et samarbejde med KABS om stofmisbrugsbehandling. Evaluering tager udgangspunkt i perioden fra 2009 til De årlige udgifter har i perioden været svingende. Lavest i 2011 på knap 4,5 mio. kr. til højest i 2012 på 7,3 mio. kr. I gennemsnit har de årlige udgifter været 5,8 mio. kr. I alt har der været 199 unikke borgere i behandling i perioden, gennemsnitlig 100 misbrugere i behandling årligt, med en spredning på knap 10 pct. Af de 199 unikke personer, er 74 pct. stoppet i behandling efter 1 til 1,5 år. 20 pct. er forsat i behandling efter tre år. KABS centre er geografisk beliggende i forskellige kommuner, herunder Gentofte, Hvidovre, København og Glostrup. Forvaltningen ser en udfordring ift. den geografiske afstand, som har betydning for brugernes motivation og økonomi, idet de selv skal afholde transportudgifter forbundet med behandlingen. 6

8 Hvad angår samarbejdet er forvaltningen generelt tilfreds med KABS. Der afholdes kvartalvise dialogmøder, hvor også andre kommuner deltager. På disse møder bliver samarbejdet med KABS drøftet. Ændringer i aftalen og betydningen heraf. I Samarbejdsaftalen for 2014 er der foretaget enkelte justeringer, som er nærmere beskrevet i bilag til dagsordenpunktet. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i et samarbejde med kommunerne på Vestegnen og KABS. De væsentligste ændringer er, at: Kommune ved revisitering skal fremsende betalingstilsagn inden 10 hverdage, efter modtagelsen af nyt oplæg og indstilling fra KABS. KABS får styrket hjemmel til at udelukke særligt adfærdsvanskelige misbrugere fra behandling. Det præciseres, at det ved uenighed eller udelukkelse påhviler kommunen at finde et andet behandlingstilbud iht. lovgivningen. Takster og takststrukturer (regulering af ydelser) er ikke længere omfattet af Samarbejdsaftalen. Forvaltningen har fået takstbladet tilsendt, og der er intet i bladet, der giver anledning til at forvente en reduktion i udgiftsniveauet for Ændringen vedr. udelukkelse af særligt adfærdsvanskelige misbrugere bevirker, at det er nødvendigt at finde andre samarbejdspartnere, således at Kommunen kan tilbyde substitutionsbehandling til borgere, som udelukkes fra behandling hos KABS. Iht. Autorisationsloven kan alene læger ansat i lægestillinger ved kommunale, regionale og private misbrugsinstitutioner foretage substitutionsbehandlingen. Stofmisbrugsbehandling i udbud og fremadrettede muligheder. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 14. maj 2012 at bemyndige forvaltningen til at undersøge grundlaget for at gennemføre et regionalt udbud, med deltagelse af vestegnskommunerne eller de kommuner på vestegnen, som er interesserede i at deltage. Forvaltningen kontaktede herefter Glostrup, Høje- taastrup, Brøndby, Ishøj, Hvidovre, Rødovre og Albertslund Kommune med henblik på at foretage en potentialeafklaring af et evt. udbud. Blandt kommunerne var der tilknytning til en sådan markedsafklaring. I august 2012 aftalte kommunerne, at Tårnby Kommune skulle foretage en markedsafdækning via udbudsvagten.dk. Der var imidlertid ikke nogen tilbagemelding fra private leverandører. Forvaltningen vil arbejde videre med at undersøge løsningsmodeller ift. opgavevaretagelsen på stofmisbrugsområdet. HØRING Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, og eventuelt svar forelægges udvalget på mødet. LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 101. Lov om Sundhedsloven

9 Lov om Autorisation 41. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at /kam Samarbejdsaftalen med KABS fra 2014 vedr. behandling af stofmisbrugere på voksenområdet godkendes. Bemyndige forvaltningen til at finde andre samarbejdspartnere ift. stofmisbrugsbehandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev Glostrup kommune 19. juni /13 2 Åben Samarbejdsaftale om stofmisbrugsbehandling i KABS fra /13 3 Åben Oversigt over stofmisbrugsområdet /13 4 Åben Ændringer i samarbejdsaftalen /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt med den bemærkning, at det skal undersøges om der kan findes en leverandør, der kan dække hele området når aftalen udløber. 8

10 6. Godkendelse af Samarbejdsaftalen med Lænken fra Åben sag Sagsnr.: 13/16458 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Der forelægges sag om godkendelse af Samarbejdsaftalen om drift af lænkeambulatorierne på vestegnen for voksenområdet. Aftalen er gældende fra den 1. januar 2014 og 2 år frem. Sundheds- og Omsorgsudvalget har senest behandlet sagen den 8.oktober 2012 og i den forbindelse besluttet, at den gældende aftale løber frem til den 31. december Lænke-ambulatorierne i Danmark er en erhvervsdrivende fond, der på vegne af vestegnskommunerne tilbyder alkoholbehandling. Tårnby Kommune har siden 2017 uddelegeret alkoholmisbrugsbehandlingen til lænke-ambulatorierne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Samarbejdsaftalen er udarbejdet i samarbejde med kommunerne på vestegnen og lænke-ambulatorier. Det juridiske grundlag er Sundhedslovens 141, som fastslår, at kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Lænke-ambulatorierne i Danmark tilbyder alkoholbehandling på de omfattede ambulatorier, herunder Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby, til borgere fra Tårnby Kommune. I aftalen bemyndiges Lænke-ambulatorierne i Danmark til at visitere til ambulant og individuel behandling, jf. Sundhedsloven 141. Særlige behandlingstyper kan kun iværksættes efter kommunal visitation. Det kan bl.a. være intensiv dag- og døgnbehandling, familiebehandling og udredning i eget hjem. I den nye samarbejdsaftale er der udover stigninger i taksterne ikke foretaget indholdsmæssige ændringer. De årlige udgifter forbundet med alkoholbehandling i lænke-ambulatorier har i perioden fra 2009 til 2012 gennemsnitlig udgjort kr. For nærmere gennemgang henvises til notat, Oversigt over udgifter forbundet med alkoholbehandling, som er vedlagt denne indstilling. LOVGRUNDLAG Sundhedslovens 141. ØKONOMI Der er i 2014 afsat kr. til alkoholbehandling. Heraf udgør alkoholbehandling i Lænke-ambulatorier kr. Det må formodes, at forbruget bliver højere end det. 9

11 Lænke-ambulatorier har varslet stigninger i taksten med 1,8 %. Dette sammenholdt med forbruget ultimo september på kr. indikerer, at udgifter til alkoholbehandling i lænke-ambulatorierne bliver højere end det budgetterede. Derfor skal der også i 2014 være fokus på at minimere brugen af andre behandlingsinstitutioner, således at det samlede budget vedr. alkoholbehandling 2014 overholdes. Men det skal dog bemærkes, at borgeren har ret til at selv at vælge, hvor pågældende ønsker at modtage alkoholbehandling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at /kam Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2014 og 2015, gældende frem til 31. december 2015 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale med underskrift - Samarbejdsaftale / med underskrift.pdf 2 Åben Oversigt over udgifter forbundet med alkoholbehandling /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Støtte til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens 18 Åben sag Sagsnr.: 13/10382 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ I henhold til lov om service 18 afsættes årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Formålet er at skabe bedre rammer for det lokale, frivillige sociale arbejde og styrke samvirket mellem det offentliges sociale indsat og den indsat der fungerer i frivilligt regi til fordel for brugerne. Ansøgningerne bliver behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget 2 gange årligt i henholdsvis april og oktober. Der er modtaget 12 ansøgninger til behandling i oktober måned. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er modtaget ansøgninger fra følgende: 1. Sclerose foreningen Tårnby-Dragør 2. Udviklingshæmmedes landsforbund 3. Forening for personer med fibromyalgi 4. Hjernesagen Tårnby-Dragør 5. Drys Ind 6. Besøgstjeneste 7. Amagerlænken Madgruppen 8. Amagerlænken Selvhjælpsgruppen 9. Amagerlænken Aktivitetsgruppen 10. Projekt for unge og kriminalitetstruede unge 11. Luftballon 12. Oplysnings-kampagn. LOVGRUNDLAG Servicelovens 18. ØKONOMI På serviceområdet sociale formål og omsorgsarbejde er der i årsbudgettet for 2013 på konto afsat kr. til frivilligt socialt arbejde. Dette beløb svarer til kr. med moms. Restbeløbet til fordeling er ,84 kr. med moms. 11

13 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der tages stilling til hvilke foreninger der skal have støtte samt med hvilke beløb. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra Scleroseforeningens lokalafdeling for Dragør og /13 Tårnby Kommune 2 Åben Ansøgning fra Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) /13 3 Åben Ansøgning fra forening Personer med fibromyolgi /13 4 Åben Ansøgning fra Hjernesagen Tårnby / Dragør /13 5 Åben Ansøgning fra Drys Ind /13 6 Åben Ansøgning fra Besøgstjenesten Kastrup Sogn /13 7 Åben Ansøgning fra Madgruppen /13 8 Åben Ansøgning fra Selvhjælpsgruppen /13 9 Åben Ansøgning fra Aktivitetsgruppen /13 10 Åben Ansøgning fra Projekt for unge og kriminalitetstruede unge /13 11 Åben Ansøgning fra Luftballonen - Asta-Allergi- Foreningen /13 12 Åben Ansøgning fra oplysningskampagne omkring inklusion af for /13 tidligt fødte børn 13 Åben Samlet oversigt over ansøgninger - oktober /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Udvalget besluttede at bevilge følgende midler: Scleroseforeningen Tårnby-Dragør kr., Foreningen for personer med fibromyalgi kr., Hjernesagen Tårny-Dragør kr., Drys ind kr., Besøgstjenesten kr., Madgruppen kr., Selvhjælpsgruppen kr., Aktivitetsgruppen kr., Projekt for unge og kriminalitetstruede unge kr. 12

14 8. Tilskud til pensionistsvømning under AOF og FOF Åben sag Sagsnr.: 13/27495 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der fremlægges ansøgning om tilskud til pensionistsvømning fra AOF og FOF på hhv kr. og kr., svarende til i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER AOF: Undervisningen omfatter 33 lektioner om ugen i almen svømmeundervisning for pensionister og det forventes at der skal bruges lektioner i hele perioden. Antal forventede deltagere er ca. 325 pensionister. Der undervisens fra 2.september 2013 til 31.maj 2014 og lønudgiften udgør 268,44 kr. i timen incl. feriepenge. Der ansøges om i alt kr. for sæsonen 2013/14. FOF: Undervisningen omfatter 8 læretimer pr. uge fordelt på 4 hold. Antal forventede deltagere er ca. 72 pensionister. Undervisningen går fra uge 36/2013 og forventes afsluttet medio juni 2014 og lønudgiften udgør 274 kr. i timen incl. feriepenge. Der ansøges om i alt kr. for sæsonen 2013/14. LOVGRUNDLAG Servicelovens 79. ØKONOMI Der er i år 2013 afsat kr. på konto , generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt. Der er til dato brugt kr. og restbeløbet udgør således kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget /Kam At der bevilges kr. til AOF fra konto At der bevilges kr. til FOF fra konto

15 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra AOF 2013/ /13 2 Åben Ansøgning fra FOF om tilskud til pensionistsvømning /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Derudover ønsker udvalget, at der overføres kr. til AOF og kr. til FOF fra funktion Sociale formål. 14

16 9. Budgetopfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område Åben sag Sagsnr.: 13/2207 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 9 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i udgifter og indtægter på alle udvalgets servicedriftsområder ift. det budgetterede niveau. Der er tale om den faktiske forbrugsudvikling i 2013 efter 9 måneder. Som tidligere nævnt kan der konstateres en opdrift på aktivitetsbestemt medfinansiering under servicedriftsområdet Sundhedsordninger og genoptræning. Kommunen vil tidligst blive kompenseret herfor i På alle øvrige områder af Sundheds- og Omsorgsudvalget budget forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug. Det skal endvidere bemærkes, at lønbudgetterne nedjusteres med 0,98% fra oktober måned, idet den oprindelige lønfremskrivningsprocent fra 2012 til 2013 har vist sig at være for høj, og dette vil fremgå af næste opfølgning. ØKONOMI Efter 9 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrug ultimo september 2012: 66,74 % Nettoforbrug ultimo september 2013: 66,01 % INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at sagen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Statistik på ældreområdet.xlsx.pdf /13 2 Åben _v1_Overordnet statistik på sundhedsområdet /13 15

17 2013.pdf 3 Åben _v1_Statistik fritvalgsområdet.xlsx.pdf /13 4 Åben _v1_HP statistik til- og afgang.xlsx.pdf /13 5 Åben _v1_Budgetopfølgning oktober 2013.pdf /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Sundhedsaftale 3 Åben sag Sagsnr.: 13/22518 Sagsansvarlig: fli.sc.sf RESUMÉ De gældende sundhedsaftaler, som er indgået mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, udløber ved udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås en ny sundhedsaftale for perioden KKR har i dialog med kommuner politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale 3, og anbefaler kommunerne, at drøfte dem politisk og give tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som forventes at blive større i fremtiden. Den løbende faglige udvikling på sundhedsområdet med kortere indlæggelser og øget ambulant behandling giver en større rolle til det nære sundhedsvæsen. I denne udvikling er det afgørende, at kommunerne i fællesskab, og sammen med regionen og almen praksis, finder fælles løsninger. De gældende sundhedsaftaler, som er indgået mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, udløber ved udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås en ny sundhedsaftale for perioden Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Det betyder, at kommunerne i hovedstadsregionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger. KKR s Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommuner politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale 3. KKR Hovedstaden drøftede på møde den 9. oktober 2013 visioner og målsætninger og anbefaler kommunerne at drøfte dem politisk og give tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. Udgangspunktet er det fælleskommunale rammepapir Kommunernes fælles opgave udvikling af det nære sundhedsvæsen. Rammepapiret fastlægger en række fælles kommunale målsætninger for det somatiske område. Det forventes, at psykiatrien skal spille en central rolle i den nye sundhedsaftale på lige fod med det somatiske område, hvorfor der også arbejdes på at afklare fælleskommunale visioner og målsætninger for dette område. Der arbejdes derfor indledningsvist i to spor, hvorfor der er vedlagt to notater med forslag til fælleskommunale visioner og målsætninger på henholdsvis det somatiske og psykiatriske område. 17

19 Det er KKR s ønske, at udkastene behandles på politisk niveau i de enkelte kommuner med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Kan kommunen tilslutte sig visionerne for henholdsvis somatik og psykiatri? Kan kommunen tilslutte sig de strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? Har kommunen input til konkrete målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? På det somatiske område anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at Tårnby Kommune tilslutter sig såvel visioner som strategiske målsætninger, og har ikke pt forslag til konkrete målsætninger. Visionerne omhandler, at vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer og vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region. Der er endvidere formuleret fire strategiske målsætninger: Forebyggelse skal i sundhedsaftalen understøtte et fortsat fokus på patientrettet forebyggelse. Allerede opstået sygdom skal håndteres, så der så vidt muligt ikke sker yderligere forværring. Pleje og behandling skal i sundhedsaftalen bidrage til at skabe sammenhængende og effektive pleje- og behandlingsforløb for borgere, der modtager indsatser på tværs af kommuner, almen praksis og regionen. Rehabilitering og træning skal i sundhedsaftalen understøtte samarbejde mellem kommuner, almen praksis og region således at den enkelte borger bliver i stand til at leve bedst muligt med sin sygdom og støttes i at bringe egne ressourcer i spil og tage ansvar for at håndtere sygdommen via en sammenhængende indsats af høj kvalitet med henblik på rehabilitering til alle borgere, der oplever nedsat funktionsevne som følge af sygdom. Kvalitet og dokumentation spænder fra udvikling af faglige evidensbaserede og omkostningseffektive metoder, til digital understøttelse af konkrete arbejdsgange i forbindelse med sektorskift. På det psykiske område anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ligeledes, at Tårnby Kommune tilslutter sig såvel vision som strategiske målsætninger, og har ikke pt forslag til konkrete målsætninger. Visionerne omhandler, at vi fremmer mental sundhed og recovery og vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region. Der er endvidere formuleret fire strategiske målsætninger: Tidlig indsats skal i sundhedsaftalen understøtte visionen mental sundhed. Tidlig indsatst er bl.a. væsentlig for kommunerne, fordi psykiske lidelser er forbundet med stor risiko for at falde ud af uddannelse og arbejdsmarked. Støtte og behandling er et vigtigt element i at sikre de rette tilbud i kommunalt regi, når borgerne udskrives tidligere eller alene går i ambulant behandling. Men kommunerne kan ikke gøre det alene og derfor er samarbejdet med region og almen praksis helt centralt. Rehabilitering handler om at støtte det enkelte menneske, så det opnår den bedst mulige funktionsevne og kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. I 18

20 samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner kan et fælles fokus på rehabilitering medvirke til at understøtte visionen om personlig recovery. Dokumentation og metodeudvikling er et bud på et fælles og tværgående udviklingsområde mellem kommuner, almen praksis og region som har relevans for alle dele af borgerens forløb. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven, Lov om Social Service, Lov om specialundervisning, Lov om aktiv beskæftigelse. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at udvalget drøfter, hvorvidt Tårnby Kommune kan tilslutte sig KKR s oplæg vedrørende visioner og strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri og at sagen efterfølgende oversendes til Kommunalbestyrelsen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsbrev vedr. sundhedsaftale III.pdf /13 2 Åben Oplæg om sundhedsaftale III - somatik - til høring i /13 kommunerne.pdf 3 Åben Oplæg om sundhedaftale III - psykiatri - til høring i /13 kommunerne.pdf 4 Åben Tidsplan - til høring i kommunerne pdf.pdf /13 5 Åben Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære /13 sundhedsvæsen.pdf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Drøftelse foretaget. Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen. 19

21 11. Orientering om kommunale indkøbsordninger Åben sag Sagsnr.: 13/27276 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Orientering om kommunale indkøbsordninger i forbindelse med programmet Kontant fra DR. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal hermed orientere udvalget om Multi Indkøb. Som bilag til sagen er vedlagt: 1. Forvaltningens brev til udvalget 2. Besvarelse fra Multi Indkøb af Kontants spørgsmål 3. Resultat af prisundersøgelse 4. Ordrebekræftelse Multi Indkøb 5. Kvitteringer fra Føtex og Netto 6. Vareoversigt INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget at tage orienteringen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedrørende udsendelse om indkøbsordninger i Kontant /13 2 Åben Besvarelse fra Multi Indkøb af Kontants spørgsmål /13 3 Åben Resultat af prisundersøgelse /13 4 Åben Ordrebekræftelse Multi Indkøb /13 5 Åben Kvitteringer Netto og Føtex med numre /13 6 Åben Vareoversigt /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 12. Forløbsprogram for lænderyglidelser Åben sag Sagsnr.: 13/30362 Sagsansvarlig: fli.sc.sf RESUMÉ Forløbsprogram for borgere med lænderyglidelser iværksættes i november 2013 i SundhedsCenter Tårnby. I overensstemmelse med planen. Sagen forelægges udvalget til orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget traf den beslutning om, at iværksætte forløbsprogram for borgere med lænderyglidelser. Sundhedscentret har i den mellemliggende periode indgået de fornødne aftaler med Region Hovedstaden samt internt med Tårnby Kommunes jobcenter. Forløbsprogrammet iværksættes i november Sundhedscentret har planlagt, at programmet indeholder de samme elementer som forløbsprogrammerne for borgere med KOL, diabetes type 2 og hjerte-kar sygdomme. Fra set tilbud om madlavning. Det betyder, at det primære tilbud omfatter træning og patientuddannelse for denne gruppe med særligt fokus på ergonomi og vejledning i almindelige daglige færdigheder. Borgerne vil blive henvist fra hospitalernes reumatologiske afdelinger, primært Glostrup Hospitals eller for de mere ukomplicerede tilfældes vedkommende fra egen læge. Dette er i overensstemmelse med Region Hovedstadens guidelines. Forløbsprogrammet består af ½ times individuel forsamtale, 8 ugers træning 2 gange ugentlig, undervisning 3 gange i forløbet ved fysioterapeut og 1 gang i forløbet ved konsulenter fra jobcentret samt tilbud om at deltage i øvrige relevante tilbud i SundhedsCenter Tårnby; fx rygestopkurser og Åben Sundhedsrådgivning. Borgere, der er sygemeldte, bliver tilligemed tilbudt en samtale med en sagsbehandler i jobcentret. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119. ØKONOMI Økonomi er indarbejdet i budget 2013 og overslagsår jf. beslutning på møde i Økonomiudvalget den

23 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget At udvalget tager orientering om Forløbsprogram for lænderyglidelser til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forløbsprogram for lænderyglidelser.pdf /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 13. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/27276 Sagsansvarlig: mas.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 23

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 24. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere