TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe, Jytte Boller, Lars Hein, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Ole Holm Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Efterretning vedrørende Anketyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Personsag. Magtanvendelse jf. lov om social service LUKKET SAG Tilkendelse af førtidspension under 40 år 3 kvartal - LUKKET SAG Meddelelser Godkendelse af Samarbejdsaftalen med KABS fra Godkendelse af Samarbejdsaftalen med Lænken fra Støtte til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens Tilskud til pensionistsvømning under AOF og FOF Budgetopfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område Sundhedsaftale Orientering om kommunale indkøbsordninger Forløbsprogram for lænderyglidelser Eventuelt

3 1. Efterretning vedrørende Anketyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/27276 Sagsansvarlig: mas.sf 2

4 2. Personsag. Magtanvendelse jf. lov om social service LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/2513 Sagsansvarlig: sjp.sf 3

5 3. Tilkendelse af førtidspension under 40 år 3 kvartal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/10543 Sagsansvarlig: AHU.SF 4

6 4. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/27276 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a) Almindelig orientering b) Referat fra Seniorrådetsmøde den c) Referat fra møde i embedsmandsudvalget for sundhed den INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget /kam - At udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra Seniorrådetsmøde den /13 2 Åben Referat fra møde i embedsmandsudvalg for sundhed den /13 september 2013 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 5. Godkendelse af Samarbejdsaftalen med KABS fra 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/16440 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Der forelægges sag om godkendelse af Samarbejdsaftalen med KABS fra 2014 på voksenområdet. Sundheds- og Omsorgsudvalget har senest behandlet sagen den 8. oktober 2012 og i den forbindelse besluttet, at den nugældende aftale løber frem til den 31. december KABS er et behandlingscenter for stofmisbrugere og hører driftsmæssigt under Glostrup Kommune. Den gældende samarbejdsaftale vedr. stofmisbrugsbehandling udløber 31. december Tårnby Kommune uddelegerer i Samarbejdsaftalen den sociale og den lægelige behandling af stofmisbrugere over 18 år til KABS. KABS varetager udredningen og behandlingen efter bevilling fra Tårnby Kommune. Derudover skal der træffes beslutning om, at forvaltningen bemyndiges til at finde andre samarbejdspartnere ift. stofmisbrugsbehandling, som følge af en væsentlig ændring i den nye aftale med KABS. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Evaluering af samarbejdet med KABS. Siden 2007 har Tårnby Kommune haft et samarbejde med KABS om stofmisbrugsbehandling. Evaluering tager udgangspunkt i perioden fra 2009 til De årlige udgifter har i perioden været svingende. Lavest i 2011 på knap 4,5 mio. kr. til højest i 2012 på 7,3 mio. kr. I gennemsnit har de årlige udgifter været 5,8 mio. kr. I alt har der været 199 unikke borgere i behandling i perioden, gennemsnitlig 100 misbrugere i behandling årligt, med en spredning på knap 10 pct. Af de 199 unikke personer, er 74 pct. stoppet i behandling efter 1 til 1,5 år. 20 pct. er forsat i behandling efter tre år. KABS centre er geografisk beliggende i forskellige kommuner, herunder Gentofte, Hvidovre, København og Glostrup. Forvaltningen ser en udfordring ift. den geografiske afstand, som har betydning for brugernes motivation og økonomi, idet de selv skal afholde transportudgifter forbundet med behandlingen. 6

8 Hvad angår samarbejdet er forvaltningen generelt tilfreds med KABS. Der afholdes kvartalvise dialogmøder, hvor også andre kommuner deltager. På disse møder bliver samarbejdet med KABS drøftet. Ændringer i aftalen og betydningen heraf. I Samarbejdsaftalen for 2014 er der foretaget enkelte justeringer, som er nærmere beskrevet i bilag til dagsordenpunktet. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i et samarbejde med kommunerne på Vestegnen og KABS. De væsentligste ændringer er, at: Kommune ved revisitering skal fremsende betalingstilsagn inden 10 hverdage, efter modtagelsen af nyt oplæg og indstilling fra KABS. KABS får styrket hjemmel til at udelukke særligt adfærdsvanskelige misbrugere fra behandling. Det præciseres, at det ved uenighed eller udelukkelse påhviler kommunen at finde et andet behandlingstilbud iht. lovgivningen. Takster og takststrukturer (regulering af ydelser) er ikke længere omfattet af Samarbejdsaftalen. Forvaltningen har fået takstbladet tilsendt, og der er intet i bladet, der giver anledning til at forvente en reduktion i udgiftsniveauet for Ændringen vedr. udelukkelse af særligt adfærdsvanskelige misbrugere bevirker, at det er nødvendigt at finde andre samarbejdspartnere, således at Kommunen kan tilbyde substitutionsbehandling til borgere, som udelukkes fra behandling hos KABS. Iht. Autorisationsloven kan alene læger ansat i lægestillinger ved kommunale, regionale og private misbrugsinstitutioner foretage substitutionsbehandlingen. Stofmisbrugsbehandling i udbud og fremadrettede muligheder. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 14. maj 2012 at bemyndige forvaltningen til at undersøge grundlaget for at gennemføre et regionalt udbud, med deltagelse af vestegnskommunerne eller de kommuner på vestegnen, som er interesserede i at deltage. Forvaltningen kontaktede herefter Glostrup, Høje- taastrup, Brøndby, Ishøj, Hvidovre, Rødovre og Albertslund Kommune med henblik på at foretage en potentialeafklaring af et evt. udbud. Blandt kommunerne var der tilknytning til en sådan markedsafklaring. I august 2012 aftalte kommunerne, at Tårnby Kommune skulle foretage en markedsafdækning via udbudsvagten.dk. Der var imidlertid ikke nogen tilbagemelding fra private leverandører. Forvaltningen vil arbejde videre med at undersøge løsningsmodeller ift. opgavevaretagelsen på stofmisbrugsområdet. HØRING Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, og eventuelt svar forelægges udvalget på mødet. LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 101. Lov om Sundhedsloven

9 Lov om Autorisation 41. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at /kam Samarbejdsaftalen med KABS fra 2014 vedr. behandling af stofmisbrugere på voksenområdet godkendes. Bemyndige forvaltningen til at finde andre samarbejdspartnere ift. stofmisbrugsbehandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev Glostrup kommune 19. juni /13 2 Åben Samarbejdsaftale om stofmisbrugsbehandling i KABS fra /13 3 Åben Oversigt over stofmisbrugsområdet /13 4 Åben Ændringer i samarbejdsaftalen /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt med den bemærkning, at det skal undersøges om der kan findes en leverandør, der kan dække hele området når aftalen udløber. 8

10 6. Godkendelse af Samarbejdsaftalen med Lænken fra Åben sag Sagsnr.: 13/16458 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Der forelægges sag om godkendelse af Samarbejdsaftalen om drift af lænkeambulatorierne på vestegnen for voksenområdet. Aftalen er gældende fra den 1. januar 2014 og 2 år frem. Sundheds- og Omsorgsudvalget har senest behandlet sagen den 8.oktober 2012 og i den forbindelse besluttet, at den gældende aftale løber frem til den 31. december Lænke-ambulatorierne i Danmark er en erhvervsdrivende fond, der på vegne af vestegnskommunerne tilbyder alkoholbehandling. Tårnby Kommune har siden 2017 uddelegeret alkoholmisbrugsbehandlingen til lænke-ambulatorierne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Samarbejdsaftalen er udarbejdet i samarbejde med kommunerne på vestegnen og lænke-ambulatorier. Det juridiske grundlag er Sundhedslovens 141, som fastslår, at kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Lænke-ambulatorierne i Danmark tilbyder alkoholbehandling på de omfattede ambulatorier, herunder Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby, til borgere fra Tårnby Kommune. I aftalen bemyndiges Lænke-ambulatorierne i Danmark til at visitere til ambulant og individuel behandling, jf. Sundhedsloven 141. Særlige behandlingstyper kan kun iværksættes efter kommunal visitation. Det kan bl.a. være intensiv dag- og døgnbehandling, familiebehandling og udredning i eget hjem. I den nye samarbejdsaftale er der udover stigninger i taksterne ikke foretaget indholdsmæssige ændringer. De årlige udgifter forbundet med alkoholbehandling i lænke-ambulatorier har i perioden fra 2009 til 2012 gennemsnitlig udgjort kr. For nærmere gennemgang henvises til notat, Oversigt over udgifter forbundet med alkoholbehandling, som er vedlagt denne indstilling. LOVGRUNDLAG Sundhedslovens 141. ØKONOMI Der er i 2014 afsat kr. til alkoholbehandling. Heraf udgør alkoholbehandling i Lænke-ambulatorier kr. Det må formodes, at forbruget bliver højere end det. 9

11 Lænke-ambulatorier har varslet stigninger i taksten med 1,8 %. Dette sammenholdt med forbruget ultimo september på kr. indikerer, at udgifter til alkoholbehandling i lænke-ambulatorierne bliver højere end det budgetterede. Derfor skal der også i 2014 være fokus på at minimere brugen af andre behandlingsinstitutioner, således at det samlede budget vedr. alkoholbehandling 2014 overholdes. Men det skal dog bemærkes, at borgeren har ret til at selv at vælge, hvor pågældende ønsker at modtage alkoholbehandling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at /kam Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2014 og 2015, gældende frem til 31. december 2015 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale med underskrift - Samarbejdsaftale / med underskrift.pdf 2 Åben Oversigt over udgifter forbundet med alkoholbehandling /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Støtte til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens 18 Åben sag Sagsnr.: 13/10382 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ I henhold til lov om service 18 afsættes årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Formålet er at skabe bedre rammer for det lokale, frivillige sociale arbejde og styrke samvirket mellem det offentliges sociale indsat og den indsat der fungerer i frivilligt regi til fordel for brugerne. Ansøgningerne bliver behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget 2 gange årligt i henholdsvis april og oktober. Der er modtaget 12 ansøgninger til behandling i oktober måned. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er modtaget ansøgninger fra følgende: 1. Sclerose foreningen Tårnby-Dragør 2. Udviklingshæmmedes landsforbund 3. Forening for personer med fibromyalgi 4. Hjernesagen Tårnby-Dragør 5. Drys Ind 6. Besøgstjeneste 7. Amagerlænken Madgruppen 8. Amagerlænken Selvhjælpsgruppen 9. Amagerlænken Aktivitetsgruppen 10. Projekt for unge og kriminalitetstruede unge 11. Luftballon 12. Oplysnings-kampagn. LOVGRUNDLAG Servicelovens 18. ØKONOMI På serviceområdet sociale formål og omsorgsarbejde er der i årsbudgettet for 2013 på konto afsat kr. til frivilligt socialt arbejde. Dette beløb svarer til kr. med moms. Restbeløbet til fordeling er ,84 kr. med moms. 11

13 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der tages stilling til hvilke foreninger der skal have støtte samt med hvilke beløb. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra Scleroseforeningens lokalafdeling for Dragør og /13 Tårnby Kommune 2 Åben Ansøgning fra Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) /13 3 Åben Ansøgning fra forening Personer med fibromyolgi /13 4 Åben Ansøgning fra Hjernesagen Tårnby / Dragør /13 5 Åben Ansøgning fra Drys Ind /13 6 Åben Ansøgning fra Besøgstjenesten Kastrup Sogn /13 7 Åben Ansøgning fra Madgruppen /13 8 Åben Ansøgning fra Selvhjælpsgruppen /13 9 Åben Ansøgning fra Aktivitetsgruppen /13 10 Åben Ansøgning fra Projekt for unge og kriminalitetstruede unge /13 11 Åben Ansøgning fra Luftballonen - Asta-Allergi- Foreningen /13 12 Åben Ansøgning fra oplysningskampagne omkring inklusion af for /13 tidligt fødte børn 13 Åben Samlet oversigt over ansøgninger - oktober /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Udvalget besluttede at bevilge følgende midler: Scleroseforeningen Tårnby-Dragør kr., Foreningen for personer med fibromyalgi kr., Hjernesagen Tårny-Dragør kr., Drys ind kr., Besøgstjenesten kr., Madgruppen kr., Selvhjælpsgruppen kr., Aktivitetsgruppen kr., Projekt for unge og kriminalitetstruede unge kr. 12

14 8. Tilskud til pensionistsvømning under AOF og FOF Åben sag Sagsnr.: 13/27495 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der fremlægges ansøgning om tilskud til pensionistsvømning fra AOF og FOF på hhv kr. og kr., svarende til i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER AOF: Undervisningen omfatter 33 lektioner om ugen i almen svømmeundervisning for pensionister og det forventes at der skal bruges lektioner i hele perioden. Antal forventede deltagere er ca. 325 pensionister. Der undervisens fra 2.september 2013 til 31.maj 2014 og lønudgiften udgør 268,44 kr. i timen incl. feriepenge. Der ansøges om i alt kr. for sæsonen 2013/14. FOF: Undervisningen omfatter 8 læretimer pr. uge fordelt på 4 hold. Antal forventede deltagere er ca. 72 pensionister. Undervisningen går fra uge 36/2013 og forventes afsluttet medio juni 2014 og lønudgiften udgør 274 kr. i timen incl. feriepenge. Der ansøges om i alt kr. for sæsonen 2013/14. LOVGRUNDLAG Servicelovens 79. ØKONOMI Der er i år 2013 afsat kr. på konto , generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt. Der er til dato brugt kr. og restbeløbet udgør således kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget /Kam At der bevilges kr. til AOF fra konto At der bevilges kr. til FOF fra konto

15 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra AOF 2013/ /13 2 Åben Ansøgning fra FOF om tilskud til pensionistsvømning /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Derudover ønsker udvalget, at der overføres kr. til AOF og kr. til FOF fra funktion Sociale formål. 14

16 9. Budgetopfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område Åben sag Sagsnr.: 13/2207 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 9 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i udgifter og indtægter på alle udvalgets servicedriftsområder ift. det budgetterede niveau. Der er tale om den faktiske forbrugsudvikling i 2013 efter 9 måneder. Som tidligere nævnt kan der konstateres en opdrift på aktivitetsbestemt medfinansiering under servicedriftsområdet Sundhedsordninger og genoptræning. Kommunen vil tidligst blive kompenseret herfor i På alle øvrige områder af Sundheds- og Omsorgsudvalget budget forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug. Det skal endvidere bemærkes, at lønbudgetterne nedjusteres med 0,98% fra oktober måned, idet den oprindelige lønfremskrivningsprocent fra 2012 til 2013 har vist sig at være for høj, og dette vil fremgå af næste opfølgning. ØKONOMI Efter 9 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrug ultimo september 2012: 66,74 % Nettoforbrug ultimo september 2013: 66,01 % INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at sagen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Statistik på ældreområdet.xlsx.pdf /13 2 Åben _v1_Overordnet statistik på sundhedsområdet /13 15

17 2013.pdf 3 Åben _v1_Statistik fritvalgsområdet.xlsx.pdf /13 4 Åben _v1_HP statistik til- og afgang.xlsx.pdf /13 5 Åben _v1_Budgetopfølgning oktober 2013.pdf /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Sundhedsaftale 3 Åben sag Sagsnr.: 13/22518 Sagsansvarlig: fli.sc.sf RESUMÉ De gældende sundhedsaftaler, som er indgået mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, udløber ved udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås en ny sundhedsaftale for perioden KKR har i dialog med kommuner politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale 3, og anbefaler kommunerne, at drøfte dem politisk og give tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som forventes at blive større i fremtiden. Den løbende faglige udvikling på sundhedsområdet med kortere indlæggelser og øget ambulant behandling giver en større rolle til det nære sundhedsvæsen. I denne udvikling er det afgørende, at kommunerne i fællesskab, og sammen med regionen og almen praksis, finder fælles løsninger. De gældende sundhedsaftaler, som er indgået mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, udløber ved udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås en ny sundhedsaftale for perioden Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Det betyder, at kommunerne i hovedstadsregionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger. KKR s Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommuner politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale 3. KKR Hovedstaden drøftede på møde den 9. oktober 2013 visioner og målsætninger og anbefaler kommunerne at drøfte dem politisk og give tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. Udgangspunktet er det fælleskommunale rammepapir Kommunernes fælles opgave udvikling af det nære sundhedsvæsen. Rammepapiret fastlægger en række fælles kommunale målsætninger for det somatiske område. Det forventes, at psykiatrien skal spille en central rolle i den nye sundhedsaftale på lige fod med det somatiske område, hvorfor der også arbejdes på at afklare fælleskommunale visioner og målsætninger for dette område. Der arbejdes derfor indledningsvist i to spor, hvorfor der er vedlagt to notater med forslag til fælleskommunale visioner og målsætninger på henholdsvis det somatiske og psykiatriske område. 17

19 Det er KKR s ønske, at udkastene behandles på politisk niveau i de enkelte kommuner med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Kan kommunen tilslutte sig visionerne for henholdsvis somatik og psykiatri? Kan kommunen tilslutte sig de strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? Har kommunen input til konkrete målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri? På det somatiske område anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at Tårnby Kommune tilslutter sig såvel visioner som strategiske målsætninger, og har ikke pt forslag til konkrete målsætninger. Visionerne omhandler, at vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer og vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region. Der er endvidere formuleret fire strategiske målsætninger: Forebyggelse skal i sundhedsaftalen understøtte et fortsat fokus på patientrettet forebyggelse. Allerede opstået sygdom skal håndteres, så der så vidt muligt ikke sker yderligere forværring. Pleje og behandling skal i sundhedsaftalen bidrage til at skabe sammenhængende og effektive pleje- og behandlingsforløb for borgere, der modtager indsatser på tværs af kommuner, almen praksis og regionen. Rehabilitering og træning skal i sundhedsaftalen understøtte samarbejde mellem kommuner, almen praksis og region således at den enkelte borger bliver i stand til at leve bedst muligt med sin sygdom og støttes i at bringe egne ressourcer i spil og tage ansvar for at håndtere sygdommen via en sammenhængende indsats af høj kvalitet med henblik på rehabilitering til alle borgere, der oplever nedsat funktionsevne som følge af sygdom. Kvalitet og dokumentation spænder fra udvikling af faglige evidensbaserede og omkostningseffektive metoder, til digital understøttelse af konkrete arbejdsgange i forbindelse med sektorskift. På det psykiske område anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ligeledes, at Tårnby Kommune tilslutter sig såvel vision som strategiske målsætninger, og har ikke pt forslag til konkrete målsætninger. Visionerne omhandler, at vi fremmer mental sundhed og recovery og vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region. Der er endvidere formuleret fire strategiske målsætninger: Tidlig indsats skal i sundhedsaftalen understøtte visionen mental sundhed. Tidlig indsatst er bl.a. væsentlig for kommunerne, fordi psykiske lidelser er forbundet med stor risiko for at falde ud af uddannelse og arbejdsmarked. Støtte og behandling er et vigtigt element i at sikre de rette tilbud i kommunalt regi, når borgerne udskrives tidligere eller alene går i ambulant behandling. Men kommunerne kan ikke gøre det alene og derfor er samarbejdet med region og almen praksis helt centralt. Rehabilitering handler om at støtte det enkelte menneske, så det opnår den bedst mulige funktionsevne og kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. I 18

20 samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner kan et fælles fokus på rehabilitering medvirke til at understøtte visionen om personlig recovery. Dokumentation og metodeudvikling er et bud på et fælles og tværgående udviklingsområde mellem kommuner, almen praksis og region som har relevans for alle dele af borgerens forløb. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven, Lov om Social Service, Lov om specialundervisning, Lov om aktiv beskæftigelse. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at udvalget drøfter, hvorvidt Tårnby Kommune kan tilslutte sig KKR s oplæg vedrørende visioner og strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri og at sagen efterfølgende oversendes til Kommunalbestyrelsen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsbrev vedr. sundhedsaftale III.pdf /13 2 Åben Oplæg om sundhedsaftale III - somatik - til høring i /13 kommunerne.pdf 3 Åben Oplæg om sundhedaftale III - psykiatri - til høring i /13 kommunerne.pdf 4 Åben Tidsplan - til høring i kommunerne pdf.pdf /13 5 Åben Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære /13 sundhedsvæsen.pdf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Drøftelse foretaget. Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen. 19

21 11. Orientering om kommunale indkøbsordninger Åben sag Sagsnr.: 13/27276 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Orientering om kommunale indkøbsordninger i forbindelse med programmet Kontant fra DR. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal hermed orientere udvalget om Multi Indkøb. Som bilag til sagen er vedlagt: 1. Forvaltningens brev til udvalget 2. Besvarelse fra Multi Indkøb af Kontants spørgsmål 3. Resultat af prisundersøgelse 4. Ordrebekræftelse Multi Indkøb 5. Kvitteringer fra Føtex og Netto 6. Vareoversigt INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget at tage orienteringen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedrørende udsendelse om indkøbsordninger i Kontant /13 2 Åben Besvarelse fra Multi Indkøb af Kontants spørgsmål /13 3 Åben Resultat af prisundersøgelse /13 4 Åben Ordrebekræftelse Multi Indkøb /13 5 Åben Kvitteringer Netto og Føtex med numre /13 6 Åben Vareoversigt /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 12. Forløbsprogram for lænderyglidelser Åben sag Sagsnr.: 13/30362 Sagsansvarlig: fli.sc.sf RESUMÉ Forløbsprogram for borgere med lænderyglidelser iværksættes i november 2013 i SundhedsCenter Tårnby. I overensstemmelse med planen. Sagen forelægges udvalget til orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget traf den beslutning om, at iværksætte forløbsprogram for borgere med lænderyglidelser. Sundhedscentret har i den mellemliggende periode indgået de fornødne aftaler med Region Hovedstaden samt internt med Tårnby Kommunes jobcenter. Forløbsprogrammet iværksættes i november Sundhedscentret har planlagt, at programmet indeholder de samme elementer som forløbsprogrammerne for borgere med KOL, diabetes type 2 og hjerte-kar sygdomme. Fra set tilbud om madlavning. Det betyder, at det primære tilbud omfatter træning og patientuddannelse for denne gruppe med særligt fokus på ergonomi og vejledning i almindelige daglige færdigheder. Borgerne vil blive henvist fra hospitalernes reumatologiske afdelinger, primært Glostrup Hospitals eller for de mere ukomplicerede tilfældes vedkommende fra egen læge. Dette er i overensstemmelse med Region Hovedstadens guidelines. Forløbsprogrammet består af ½ times individuel forsamtale, 8 ugers træning 2 gange ugentlig, undervisning 3 gange i forløbet ved fysioterapeut og 1 gang i forløbet ved konsulenter fra jobcentret samt tilbud om at deltage i øvrige relevante tilbud i SundhedsCenter Tårnby; fx rygestopkurser og Åben Sundhedsrådgivning. Borgere, der er sygemeldte, bliver tilligemed tilbudt en samtale med en sagsbehandler i jobcentret. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119. ØKONOMI Økonomi er indarbejdet i budget 2013 og overslagsår jf. beslutning på møde i Økonomiudvalget den

23 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget At udvalget tager orientering om Forløbsprogram for lænderyglidelser til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forløbsprogram for lænderyglidelser.pdf /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 13. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/27276 Sagsansvarlig: mas.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 23

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 1. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden Udsatterådet

Dagsorden Udsatterådet Dagsorden Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 13. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. februar 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 17. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 17. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe, Jytte

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Bemærkninger: Referat Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. juni Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere