Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver resultat før skat på 533 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 29,4 pct. p.a. - forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger opjusteres med 100 mio. kr. Kvartalets basisindtægter blev på mio. kr. svarende til en stigning på 26 pct. i forhold til 1. kvartal korrigeret for effekten af salg af aktiepost i Nørresundby Bank og salg af Nets sidste år var der tale om en vækst på 25 pct. Nettorenteindtægterne steg med 9 pct. i forhold til samme periode sidste år men var 5 pct. lavere end i forrige kvartal faldet skyldes færre rentedage og fortsat pres på udlånsvolumen. På gebyrsiden fortsatte den meget positive udvikling med en vækst på 52 pct. i forhold til samme periode af særligt på boligområdet var aktiviteten usædvanligt høj. Kursreguleringer og udbytte blev på grund af salg af aktier i Nørresundby Bank på hele 359 mio. kr. også den underliggende udvikling var tilfredsstillende. Kvartalets samlede basisindtjening før nedskrivninger blev på 656 mio. kr., hvilket er 45 pct. højere end i samme periode af korrigeret for effekten af salg af aktiepost i Nørresundby Bank og salg af Nets sidste år var der tale om en vækst på 60 pct. Nedskrivninger på udlån blev 98 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,84 p.a. nedskrivningerne udviser tydelige faldende tendenser på alle andre områder end landbrug. Koncernens samlede forretningsomfang voksede med 3 pct. i forhold til ultimo og er for første gang over 200 mia. kr. væksten var drevet af høj aktivitet på formue, opsparing og realkredit, mens udlånsvolumen faldt med 2 pct. Forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger opjusteres fra i niveauet 1,4 mia. kr. til niveauet 1,5 mia. kr. 4. kvt. Ændring Ændring i pct. i pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Bidrag til sektorløsning Resultat før skat Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon

2 Adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til regnskabet: - Det er vanskeligt at være utilfreds med et kvartalsresultat, der både i kroner og øre og i egenkapitalforrentning er det bedste i bankens historie. Når resultatet er blevet så godt, skyldes det flere positive forhold ikke mindst den ekstraordinære indtægt, vi fik via salget af vores aktiepost i Nørresundby Bank. Men også vores almindelige forretning har på mange områder udviklet sig stærkt i årets første måneder. - Det lave renteniveau og den deraf følgende konverteringsbølge har sammen med en generelt stigende aktivitet på ejendomsmarkedet betydet, at vi har oplevet en meget stærk indtjening på boligområdet. De lave renter har også betydet, at tilgangen af kunder og kapital til aktivt forvaltede opsparingsprodukter er fortsat, og det har trukket indtjeningen yderligere opad. Endelig har aktiemarkedet, ikke mindst det danske, hvor vi har vores primære aktiviteter, været i forårshumør.

3 Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

4 INDHOLD LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal, kvartalsvis... 5 Ledelsens kommentarer til 1. kvartal... 7 Anden information... 9 Ledelsens beholdning af Spar Nord aktier Koncernoversigt KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SPAR NORD KONCERNEN Hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Noter uden henvisning Spar Nord Side 4 af kvartal

5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Ændring i pct. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter *) Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv. *) Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Resultat 452,0 414,1 9,2 452,0 477,2 478,5 429,7 414, ,5 311,9 205,7 51,6 311,9 238,2 224,6 194,8 205,7 863,3 359,0 249,6 43,8 359,0 26,5 42,4 61,0 249,6 379,5 9,7 16,0-39,4 9,7 13,6 9,4 10,9 16,0 49,9 7,4 22,7-67,4 7,4 26,6 27,3 33,1 22,7 109, ,0 908,1 25, ,0 782,1 782,2 729,5 908, ,9 276,9 268,0 3,3 276,9 280,0 226,9 278,0 268, ,9 190,9 170,2 12,2 190,9 311,8 141,9 174,1 170,2 798,0 16,5 18,1-8,8 16,5 18,0 19,0 16,4 18,1 71,5 484,3 456,3 6,1 484,3 609,8 387,8 468,5 456, ,4 655,7 451,8 45,1 655,7 172,3 394,4 261,0 451, ,5 97,6 89,1 9,5 97,6 204,8 128,0 71,2 89,1 493,1 558,1 362,7 53,9 558,1-32,5 266,4 189,8 362,7 786,4-11, ,9 8,1-0,2 11,1 20,9 558,1 373,8 49,3 558,1-30,6 274,5 189,6 373,8 807,3-24,7-24,7 0,0-24,7-25,4-25,4-26,8-24,7-102,3 533,4 349,1 52,8 533,4-56,0 249,1 162,8 349,1 705,0 69,3 37,6 84,3 69,3-34,3 54,2 33,9 37,6 91,4 464,1 311,5 49,0 464,1-21,7 194,9 128,9 311,5 613,6 BALANCEOPLYSNINGER Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrivningskonto og underkurs på overtagne engagementer **) Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , , *) Der er i opstillingen for basisindtjening foretaget reklassifikation mellem posterne Nettorenteindtægter, Andre driftsindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv., som vedrører den indtægtsførte del af underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank m. fl., se note 3. **) Spar Nords nedskrivningskonto andrager mio. kr. (ultimo mio. kr.) (note 12) og underkurs på overtagne engagementer andrager 265 mio. kr. (ultimo 293mio. kr.) Definition og specifikation af bidrag til sektorløsninger og særlige fusionsrelaterede poster m.v., der er udskilt, fremgår af note 3. Spar Nord koncernen har primo oktober genoptaget sine egne leasingsaktiviteter, hvorfor præsentationen heraf er ændret fra indregning som ophørende aktiviteter til fortsættende aktiviteter. Fra 1. januar præsenteres afkast af beholdningsindtjeningen som en del af bankens basisindtjening, da den resterede beholdning af værdipapirer, som tidligere blev præsenteret særskilt, er væsentligt reduceret. Spar Nord Side 5 af kvartal

6 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv. Afkastningsgrad, pct. Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån plus nedskrivningskonto og underkurs herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store eksponeringer, pct. Nedskrivningsprocent Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal lokale banker 15,6 19,4 15,6 15,0 15,5 16,9 19,4 15,0 13,6 17,3 13,6 13,3 13,6 14,7 17,3 13,3 13,6 14,0 13,6 13,0 13,2 14,2 14,0 13,0 7,3 5,2 7,3-0,8 3,7 2,4 5,2 10,4 6,4 4,7 6,4-0,3 2,9 1,9 4,7 9,0 0,42 0,50 0,42 0,78 0,50 0,64 0,50 0,60 0,51 0,60 0,51 1,04 0,66 0,74 0,60 0,75 0,6 0,4 0,6 0,0 0,2 0,2 0,4 0,8 1,7 0,1 1,7 0,6 1,9 0,5 0,1 0,6 3,5 2,2 3,5 2,6 3,4 2,4 2,2 2,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 72,4 67,5 71,7 74,3 73,3 72,4 71,7 4,7 5,2 4,7 5,1 5,3 5,4 5,2 5,1-2,1-3,1-2,1-4,6 5,7 1,2-3,1-1,1 243,3 252,6 243,3 186,0 194,3 230,2 252,6 186,0 0,0 13,4 0,0 0,0 30,9 0,0 13,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 1, SPAR NORD - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat Udbytte Afkast Price earning ,7 2,5 3,7-0,2 1,6 1,0 2,5 4,9 2,00-2, , Spar Nord Side 6 af kvartal

7 LEDELSENS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 533 mio. kr. i 1. kvartal mod 349 mio. kr. i 1. kvartal og -56 mio. kr. i 4. kvartal. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 29,4 pct. før skat. Korrigeret for effekten af salget af Nørresundby Bank er der tale om et resultat før skat på 316 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 17,4 p.a. Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende og opjusterer på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger med 100 mio. kr. PRES PÅ NETTORENTEINDTÆGTERNE Første kvartals nettorenteindtægter blev på 452 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. eller 9 pct. højere end i samme periode sidste år men 25 mio. kr. eller 5 pct. lavere end i 4. kvartal. Stigningen i forhold til samme periode af kan forklares dels med Spar Nords overtagelse af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank i 3. kvartal, dels med bankens indfrielse af hybrid kernekapital i maj begge dispositioner, som endnu ikke havde effekt i 1. kvartal. Faldet i nettorenteindtægter fra 4. kvartal til 1. kvartal kan henføres til to færre rentedage i 1. kvartal samt den faldende udlånsvolumen. NETTOGEBYRINDTÆGTER PÅ REKORDNIVEAU Nettogebyrindtægterne blev på 312 mio. kr., svarende til en fremgang på hele 106 mio. kr. eller 52 pct. i forhold til 1. kvartal. En væsentlig kilde til fremgangen var realkreditområdet, hvor 1. kvartal var præget af en konverteringsaktivitet, som aldrig er oplevet højere. Hele udbetalte Totalkredit-lån blev det til i 1. kvartal, hvilket skal sammenlignes med ca udbetalte lån i 4. kvartal, hvor aktiviteten allerede var høj. Samtidig fortsatte den positive udvikling på områderne opsparing og kapitalforvaltning. Tilgangen af kunder og kapital til bankens tilbud på området fortsatte således fremgangen, og Spar Nord forvalter nu 12,2 mia. kr. i pensionsmidler i puljer og 6,9 mia. kr. i frie midler i fuldmagtskoncepter. POSITIV KURSREGULERING PÅ 359 MIO. KR. EFTER SALG AF AKTIEPOST I NØRRESUNDBY BANK Kursreguleringer og udbytte blev realiseret på 359 mio. kr. mod 250 mio. kr. i 1. kvartal og 27 mio. kr. i forrige kvartal. Fremgangen kan bl.a. henføres til gevinsten på 226 mio. kr. fra salget af aktier i Nørresundby Bank. Det skal dog bemærkes, at der i 1. kvartal var en positiv regulering på 178 mio. kr. på bankens aktiepost i Nets. Den underliggende udvikling i kursreguleringer, herunder især relateret til bankens obligations- og aktiebeholdning, var således også meget tilfredsstillende. SALG AF AKTIER I NØRRESUNDBY BANK REDUCERER ØVRIGE INDTÆGTER Posten Andre driftsindtægter realiseres på 10 mio. kr. mod 16 mio. kr. i samme periode af. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på 7 mio. kr. mod 23 mio. kr. i samme periode i fjor. Faldet skal ses i lyset af, at Spar Nord har afhændet sin ejerandel i Nørresundby Bank. OMKOSTNINGER PÅ NIVEAU MED DET FORVENTEDE Koncernens samlede omkostninger blev på 484 mio. kr., hvilket er 6 pct. højere end i samme periode af, hvor Spar Nord endnu ikke havde overtaget aktiviteter og medarbejdere fra FIH Erhvervsbank, men 21 pct. lavere end i 4. kvartal, hvor der blev afholdt betydelige omkostninger vedrørende skift af datacentral. Ud af de samlede omkostninger kan 277 mio. kr. henføres til løn. De realiserede lønomkostninger er 9 mio. kr. eller 3 pct. højere end i 1. kvartal, hvilket primært kan forklares med flere medarbejdere efter overtagelse af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank samt genoptagelse af leasingaktiviteter. Koncernen beskæftiger ultimo 1. kvartal medarbejdere, hvilket er 28 flere end samme tidspunkt af. De øvrige driftsomkostninger realiseres på 191 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. eller 12 pct. højere end sidste års niveau. Ud af væksten kan 8,5 mio. kr. henføres til engangsomkostninger i forbindelse med frasalget af Nørresundby Bank og yderligere 6,8 mio. kr. til øgede IT-omkostninger som følge af øget aktivitetsniveau. Spar Nord Side 7 af kvartal

8 GENERELT POSITIV UDVIKLING I KREDIT-BONITET MEN LANDBRUGET ER STADIG UDFORDRET Nedskrivninger på udlån mv. blev i 1. kvartal på 98 mio. kr. et niveau som skal ses i forhold til 89 mio. kr. i 1. kvartal sidste år og 205 mio. kr. i forrige kvartal, hvor der var store nedskrivninger på landbrugskunder relateret til såkaldte tidlige hændelser. Nedskrivninger på 98 mio. kr. svarer til en nedskrivningsprocent år til dato på 0,84 p.a. Koncernens bankudlån og garantier, brancheopdelt Nedskrivningskonto Udlån og garantier og underkurs på overtagne engagementer Branche, pct Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder 8,0 7,6 31,6 0,3 0,3 0,1 5,7 5,8 3,6 3,8 3,6 0,7 3,3 3,2 3,6 8,0 8,3 5,2 3,6 3,8 3,9 0,2 0,2 0,0 5,8 5,4 3,7 11,4 12,6 20,2 6,1 5,3 4,8 56,2 56,1 77,4 1,9 1,3 0,0 41,9 42,6 22,6 BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER PÅ 25 MIO. KR. Regnskabsposten bidrag til sektorløsninger omfatter indbetalingen til Garantifonden for indskydere og investorer samt fra og med 2. halvår indbetalinger til den nye afviklingsfond. I 1. kvartal er der i alt udgiftsført 25 mio. kr. Det er herefter Spar Nords forventning, at årets samlede bidrag til sektorløsninger inkl. betalinger til den nye afviklingsfond fra 2. halvår vil være i niveauet 115 mio. kr. RESULTAT FØR SKAT PÅ 533 MIO. KR. Resultatet før skat kan herefter opgøres til 533 mio. kr. mod 349 mio. kr. i 1. kvartal og -56 mio. kr. i 4. kvartal. SKAT Koncernens effektive skatteprocent i 1. kvartal var 13 pct., og resultat efter skat kan således opgøres til 464 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 25,6 pct. p.a. Den lave skatteprocent kan henføres til, at kursgevinsten på salget af aktier i Nørresundby Bank er skattefri. I alt 100,0 100,0 100,0 Af driftspåvirkningen på 98 mio. kr. kan 14 mio. kr. henføres til privatkunder svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 0,3 p.a. 8 mio. kr. kan henføres til erhvervskunder ekskl. landbrug svarende til en nedskrivningsprocent på 0,1 p.a. For landbrugskunderne fortsatte de seneste kvartalers udfordringer, idet nedskrivningerne på denne kundegruppe blev på 76 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af koncernens udlån og garantier til landbrug. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det fortsat ledelsens forventning, at i forhold til vil byde på faldende nedskrivninger på alle andre områder end landbrug, men at der stadig vil være et forhøjet nedskrivningsbehov på landbrug. Spar Nord Side 8 af kvartal

9 ANDEN INFORMATION FORRETNINGSOMFANG OVER 200 MIA. KR. Koncernens samlede forretningsomfang (indlån, udlån, garantier, formidlede realkreditlån og depotværdier) er ultimo 1. kvartal på 200,8 mia. kr. et niveau som er 5,1 mia. kr. højere end ultimo. Sammenlignet med ultimo er der tale om et fald i udlån på 0,9 mia. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. kan henføres til bankaktiviteterne. Volumen af formidlede realkreditlån er siden nytår vokset med 0,8 mia. kr. eller 1 pct. Totalt udgør formidlingen af realkreditlån til private kunder (Totalkredit) 54,7 mia. kr. og erhvervskunder (DLR Kredit) 9,8 mia. kr. ultimo 1. kvartal. Indlån, bankaktiviteter er steget med 0,7 mia. kr. eller 2 pct. i forhold til ultimo, og indlån i puljeordninger er vokset med hele 1,3 mia. kr. eller 12 pct. i løbet af 1. kvartal. Endelig er kundernes depotværdier vokset med 4,1 mia. kr. eller 12 pct. siden nytår. Ud af de samlede udlån og garantier, som udgør 44,0 mia. kr., kan 43 pct. henføres til private kunder og 57 pct. til erhvervskunder. STÆRK KAPITALPOSITION På kapitalsiden er det Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på mindst 12,0, en samlet solvens på mindst 15,0 og et spænd mellem individuelt solvensbehov og faktisk solvens på mindst 3 procentpoint. Ultimo 1. kvartal er koncernens egentlige kernekapitalprocent på 13,6 (ultimo : 13,0). Den samlede kapitalprocent er beregnet til 15,6 (ultimo : 15,0), hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,7 pct. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 5,9 procentpoint eller 2,8 mia. kr. Den aktuelle kapitalposition svarer i en fuldt indfaset CRD IV optik til en egentlig kernekapitalprocent på 13,0. Spar Nords kapitalfremskrivninger viser, at banken gennem de kommende års indfasning af CRD IV konstant vil være komfortabelt over de strategiske kapitalmålsætninger. Som et led i bestræbelserne på at optimere bankens kapitalstruktur er det besluttet, at der i 2. kvartal gennemføres en udstedelse af Tier 1-kapital på forventeligt 350 mio. kr. STRATEGISK LIKVIDITET PÅ 16,9 MIA. KR. På likviditetssiden er det Spar Nords strategiske mål, at bank- og leasingudlånet til enhver tid er finansieret med langsigtet funding. Det er således målet, at bankindlån, seniorlån, udstedte obligationer, ansvarlig lånekapital samt egenkapital skal overstige bankens bank- og leasingudlån. Ansvarlige lån, seniorlån og udstedte obligationer, som har forfald inden for 12 måneder, medregnes ikke til bankens strategiske likviditet. Ved udgangen af 1. kvartal er Spar Nords strategiske likviditet opgjort til 16,9 mia. kr., hvilket er 1,9 mia. kr. højere end ultimo. Forbedringen kan især henføres til den fortsatte indlånsvækst kombineret med et fald i det samlede udlån. Strategisk likviditet Mia. kr. Indlån, bankakvititeter Seniorlån/obligationsudstedelser *) Egenkapital og efterst. kap. indskud Likviditetsfremskaffelse Udlån, bankaktivitet Udlån, leasingaktivitet Forfald senior, udst. obl. og efterst. kap. indskud < 1 år Strategisk likviditet i alt *) inkl. Nationalbankens LTRO-facilitet ,0 42,2 42,9 42,5 42,4 0,0 0,1 2,1 2,1 2,4 8,9 8,8 8,8 8,6 9,8 51,9 51,1 53,8 53,2 54,6 33,6 34,4 36,0 33,7 33,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,8 0,3 0,6 2,6 0,4 1,8 16,9 15,0 14,0 17,6 18,0 Som tabellen viser, er Spar Nord ultimo 1. kvartal i en situation, hvor fundingbasen består af almindelige kundeindlån samt ansvarlig kapital, og hvor banken er uafhængig af funding fra kapitalmarkederne. AFHÆNDELSE AF EJERANDEL I NØRRESUNDBY BANK Efter et forløb, som har været omtalt i en række selskabsmeddelelser i perioden fra oktober til februar, valgte Spar Nord i februar at acceptere et købstilbud på Nørresundby Bank fremsat af Nordjyske Bank og efterfølgende afhænde de aktier i den fusionerede Nordjyske Bank, som var en del af betalingen. Spar Nord Side 9 af kvartal

10 Samlet betød transaktionen og betalingen på 335 kr. og 1 aktie i Nordjyske Bank for hver af Spar Nords aktier i Nørresundby Bank, at Spar Nord i 1. kvartal som omtalt ovenfor har kunnet indtægtsføre 226 mio. kr. Samlet set indebærer frasalget en kapitalmæssig lettelse, som baseret på fuldt indfaset CRD IV i alt vil andrage ca. 750 mio. kr. I forhold til den fremtidige indtjening betyder afhændelsen i sagens natur, at Spar Nord ikke længere vil kunne indtægtsføre sin forholdsmæssige andel af Nørresundby Banks indtjening. TILSYNSDIAMANTEN Store eksponeringer < 125 pct. Spar Nord: 0,0 pct. Udlånsvækst <20 pct. Spar Nord: 0,7 pct. RISICI Der henvises til årsrapporten for samt til koncernens risikorapport for for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. FORVENTNINGER TIL I årsrapporten for udtrykkes en forventning om en basisindtjening før nedskrivninger for hele på niveau med, når der korrigeres for ekstraordinære forhold i (salg af Nets og skift af datacentral). I forbindelse med afhændelsen af aktier i Nørresundby Bank i marts blev denne forventning præciseret til i niveauet 1,4 mia. kr. På baggrund af kvartalsresultatet opjusteres forventningen til niveauet 1,5 mia. kr. Funding ratio <1,00 Spar Nord: 0,52 Ejendomseksponering <25 pct. Spar Nord: 12,7 pct. Likviditetsoverdækning >50 pct. Spar Nord: 238,8 pct. Spar Nord Side 10 af kvartal

11 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BEHOLDNINGER AF SPAR NORD AKTIER BESTYRELSEN Pr Pr DIREKTIONEN Pr Pr Torben Fristrup Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen Fritz Dahl Pedersen (fratrådt ) Ole Skov Jannie Skovsen Gitte Holmgaard Sørensen John Sørensen (tiltrådt ) Hans Østergaard (fratrådt 22. april ) Lasse Nyby Bent Jensen John Lundsgaard Lars Møller Beholdningerne indbefatter husstandenes beholdninger. KONCERNOVERSIGT Selskabskapital ultimo *) Egenkapital ultimo *) Resultat *) Ejerandel Pct. Ejerandel Pct. Konsoliderede dattervirksomheder Spar Nord Leasing A/S, Aalborg Aktieselskabet Skelagervej 15, Aalborg (1) Spar Nord Ejendomsselskab A/S, Aalborg (1) Erhvervsinvest Nord A/S (2) SN Finans Nord AB, Sverige (3) 10,0 205,1 33,1 100,0 100,0 27, ,2 226,5 100,0 100, , , ,0 1) Aktieselskabet Skelagervej 15 og Spar Nord Ejendomsselskab A/S er fusioneret pr. 1. januar, med Aktieselskabet Skelagervej 15 som det fortsættende selskab. 2) Selskabet er likvideret den 15. marts. 3) Selskabet er solgt pr. 1. juli. *) Iflg. seneste foreliggende årsrapport. Spar Nord Side 11 af kvartal

12 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Ændring i pct Året RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivn. på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat 531,8 572,5-7,1 531,8 572,5 737,8 626,6 578, ,7 66,3 138,7-52,2 66,3 138,7 181,1 202,9 182,2 453,3 465,5 433,8 7,3 465,5 433,8 556,7 423,7 396, ,4 7,8 12,2-36,1 7,8 12,2 0,3 1,3 0,2 39,2 330,2 218,6 51,1 330,2 218,6 208,5 161,2 144,6 930,3 18,3 12,9 41,9 18,3 12,9 11,5 8,0 11,0 67,0 785,2 651,7 20,5 785,2 651,7 754,0 578,2 529, ,9 351,2 249,2 40,9 351,2 249,2 77,9 80,8 51,1 363,1 9,7 16,0-39,4 9,7 16,0 31,0 45,1 49,6 50,1 467,2 437,9 6,7 467,2 437,9 440,1 386,2 374, ,9 16,5 18,1-8,8 16,5 18,1 34,3 39,9 41,6 71,5 25,3 23,8 6,3 25,3 23,8 32,9 19,6 1,8 109,9 111,1 109,4 1,6 111,1 109,4 194,6 130,6 94,1 602,9 7,4 21,4-65,4 7,4 21,4 31,6 16,2 19,4 104,1 533,4 349,1 52,8 533,4 349,1 192,6 144,0 138,5 705,0 69,3 37,6 84,3 69,3 37,6 43,9 34,2 30,6 91,4 464,1 311,5 49,0 464,1 311,5 148,7 109,8 107,9 613,6 BALANCE Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Kontraktuelle udlån med rentestop , , , , , , , , , , , , , , , Spar Nord koncernen har primo oktober genoptaget sine egne leasingsaktiviteter, hvorfor præsentationen heraf er ændret fra indregning som ophørende aktiviteter til fortsættende aktiviteter. Spar Nord Side 12 af kvartal

13 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Indtjening pr. omkostningskrone Afkastningsgrad, pct. Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån i forhold til indlån, pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån, pct. Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store eksponeringer, pct. Periodens nedskrivningsprocent 15,6 19,4 15,6 19,4 16,2 15,5 13,9 15,0 13,6 17,3 13,6 17,3 15,9 15,5 13,6 13,3 7,3 5,2 7,3 5,2 3,2 2,8 3,1 10,4 6,4 4,7 6,4 4,7 2,5 2,2 2,4 9,0 1,86 1,59 1,86 1,59 1,27 1,25 1,27 1,27 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,8 1,7 0,1 1,7 0,1-0,2-0,7-0,6 0,6 3,5 2,2 3,5 2,2 2,3 4,6 2,3 2,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 63,7 68,4 63,7 68,4 75,8 98,1 108,7 67,7 67,0 71,6 67,0 71,6 78,7 101,3 111,5 71,1 4,7 5,2 4,7 5,2 6,2 6,6 8,9 5,1-2,1-3,1-2,1-3,1-2,5-5,1-0,1-1,1 243,3 252,6 243,3 252,6 222,7 201,7 90,2 186,0 0,0 13,4 0,0 13,4 15,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 1,3 SPAR NORD - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Periodens resultat Indre værdi Udbytte Børskurs/periodens resultat Børskurs/indre værdi 3,7 2,5 3,7 2,5 1,2 1,3 1,3 4, ,00-2, ,60 18,1 24,0 18,1 24,0 26,7 18,5 26,9 11,8 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 0,5 0,6 1,0 Aktiebaserede nøgletal er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelse i Spar Nord Side 13 af kvartal

14 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for Spar Nord Bank koncernen. Perioderegnskabet er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Aalborg, den 29. april DIREKTIONEN Lasse Nyby Adm. direktør Bent Jensen Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller Bankdirektør BESTYRELSEN Torben Fristrup Bestyrelsesformand Kjeld Johannesen Næstformand for bestyrelsen Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Laila Mortensen Ole Skov Medarbejdervalgt Jannie Skovsen Medarbejdervalgt Gitte Holmgaard Sørensen Medarbejdervalgt John Sørensen Spar Nord Side 14 af kvartal

15 RESULTATOPGØRELSE - KONCERNEN Note Året Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat 531,8 572, ,7 66,3 138,7 453,3 465,5 433, ,4 7,8 12,2 39,2 330,2 218,6 930,3 18,3 12,9 67,0 785,2 651, ,9 351,2 249,2 363,1 9,7 16,0 50,1 467,2 437, ,9 16,5 18,1 71,5 25,3 23,8 109,9 111,1 109,4 602,9 7,4 21,4 104,1 533,4 349,1 705,0 69,3 37,6 91,4 464,1 311,5 613,6 INDTJENING PR. AKTIE Indtjening pr. aktie (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie (kr.) 3,7 2,5 4,9 3,7 2,5 4,9 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Poster, der kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt 464,1 311,5 613,6 0,4 0,3 8,3-1,1 1,4 1,4-0,7 1,7 9,7 0,0-0,1-2,5 0,0-0,1-2,5-0,7 1,6 7,2 463,4 313,1 620,8 Spar Nord Side 15 af kvartal

16 BALANCE - KONCERNEN Note Året AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån, bankaktiviteter Udlån, reverseforretninger Udlån, leasingaktiviteter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt Obligationer til dagsværdi Aktier mv. Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver tilknyttet i puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Operationelle leasingaktiver Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Akkumulerede valutakursreg. af udenlandske enheder Akkumulerede værdiændringer i alt Lovpligtige reserver Andre reserver i alt Foreslået udbytte Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt 2.253, ,3 985, , , , , , ,4 352, ,5 463, , , , , , , , , , , , ,8 80, ,9 941, , , ,8 220,8 210,3 224,4 155,4 168,0 147,7 534,7 509,4 537,3 690,1 677,4 685,0 11,2 19,4 14,6 99,8 113,7 105,4 111,0 133,1 120,0 240,3 30,0 92,6 16,9 18,7 19,4 31,1 127,7 41, , , ,1 278,2 279,2 272, , , , , , , , , , , , ,8 0,0 273,5 22, , , ,4 0,0 0,1 0, , , ,6 18,6 31,6 27, , , ,4 125,6 169,8 125,7 42,0 12,2 43,7 32,1 76,4 27,3 199,7 258,4 196, , , , , , , , , ,3 89,8 84,8 89,4 0,0 4,2 0,0 89,8 89,0 89,4 0,0 517,0 571,4 0,0 517,0 571,4 451,9 125,5 200, , , , , , , , , , IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualaktiver Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler 6,1 10,1 6, , , ,9 701,7 633,9 751,7 Spar Nord Side 16 af kvartal

17 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERNEN Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Valutaomregnings reserve Lovpligtige reserver Foreslået udbytte Overført overskud I alt EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede og tilknyttede virksomheder Opløsning af opskrivningshenlæggelser, associerede virksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 89,4 0,0 571,4 200, , , ,5 251,1 205,5 464,1-0, , ,2-0,1-1, , ,2 0,0-0,4-267, ,1-0,7-0,4-274,5 251,1-62,6 463, ,2-138, ,2 140, ,9-845,9 0, ,9 0,0 847,9 2, ,3 89,8 0,0 0,0 451, , ,4 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede og tilknyttede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 84,5 4,3 507,4 125, , , ,4-290,1 311,5-0, , , , , ,1-0,3-0,1 1, ,6-0,3-0,1 22,8-290,1 313, ,0-171, ,3 179, ,2-13,2 0, ,2-21,5 8, ,3 84,8 4,2 517,0 125, , ,1 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 10 kr. Året BEHOLDNING AF EGNE AKTIER Antal aktier, stk. Procent af aktiekapital ,1 0,1 0,1 Spar Nord Side 17 af kvartal

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE - KONCERNEN Året DRIFT Resultat før skat Valutaomregning, datterselskaber Dagsværdiændringer, investeringsejendomme Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Gevinst og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver Regulering af nedskrivninger på udlån mv. Hensættelser til forpligtelser Resultat af kapitandele i associerede og tilknyttede virksomheder Betalt selskabsskat Drift i alt DRIFTSKAPITAL Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i udlån og andre tilgodehavende til amortiseret kostpris Ændring i obligationer til dagsværdi Ændring i aktiebeholdning Ændring i udstedte obligationer til amortiseret kostpris Ændring i andre aktiver og andre passiver, netto Ændring i indlån og anden gæld Driftskapital i alt Pengestrøm fra drift i alt INVESTERINGER Køb af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank Køb af associerede og tilknyttede virksomheder Salg af associerede og tilknyttede virksomheder Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Udbytte fra associerede og tilknyttede selskaber Investeringer i alt FINANSIERING Efterstillede kapitalindskud Betalt udbytte, eksklusiv udbytte af egne aktier Afgang ved køb af egne kapitalandele Tilgang ved salg af egne kapitalandele Finansiering i alt Periodens likviditetsændring Likvider primo Periodens likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt 533,4 349,1 705,0 0,0-0,1-2,5 0,0 0,0 1,8 16,5 18,2 71,5 0,0 0,0 2,8 12,5 50,8 249,5 3,0-2,2-20,2-7,4-21,4-104,1-214,5 0,9-167,4 343,5 395,3 736, ,0-70, ,2 845, , , , , ,6-137,3-214,1-6,8-22,6-28,1-279,0-242,1-111,9-276,9 719,5 597,0 368,6-903,6 533, ,8-560,1 929, ,2 0,0 0, ,2 0,0 0,0-58,6 75,7 0,0 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 0,1-8,3-9,0-59,5 10,1 3,0 106,2 846,0 13,2 25,6 923,3 7, ,6-356,0-9, ,1 0,0 0,0-125,4 140,2 179,3 549,8-138,2-171,0-544,9-354,0-1, ,6 9,2 934, , , , ,4 9,2 934, , , , , , ,3 985, , , , , , ,4 Spar Nord Side 18 af kvartal

19 NOTER - KONCERNEN Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Perioderegnskabet for Spar Nord koncernen for perioden 1. januar marts aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis Spar Nord koncernen har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for. Implementeringen af ovennævnte nye standarder og fortolkningsbidrag medfører ingen væsentlig påvirkning af indregning og måling. 2 SKØN OG ESTIMATER Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdi af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne perioderegnskab som ved udarbejdelsen af årsregnskab pr. 31. december. Spar Nord Side 19 af kvartal

20 NOTER - KONCERNEN Note Spar Nords Handels- og Lokale Banker Udlandsområdet Øvrige områder Basisindtjening *) Reklassifikationer og Øvrige poster efter basisindtjening **) Koncernen i alt 3 FORRETNINGSSEGMENTER - RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter/omsætning i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Basisindtjening/ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat 387,9 49,3 14,8 452,0 13,5 465,5 302,8 7,1 2,0 311,9 0,0 311,9 29,1 100,5 229,4 359,0 0,0 359,0 7,1 0,1 2,5 9,7 0,0 9,7 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 7,4 726,9 157,0 256, ,0 13, ,5 398,6 9,4 76,3 484,3 24,7 509,0 328,3 147,6 179,8 655,7-11,2 644,5 98,1 0,0-0,5 97,6 13,5 111,1 230,2 147,6 180,3 558,1-24,7 533, ,7-24,7 24,7 0,0 230,2 147,6 155,6 533,4 0,0 533,4 *) Basisindtjeningskolonnen svarer til koncernens regnskabsopstilling i ledelsesberetningen. **) Sammenhæng til koncernen specificeres i kolonnen Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjening. Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjening på -24,7 mio. kr. består af bidrag til sektorløsninger. For Reklassifikationer er posterne Nettorenteindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. påvirket med 13,5 mio. kr. Spar Nord Side 20 af kvartal

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING

INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING ÅRSRAPPORT INVESTERINGER I FREMTIDENS FORRETNING 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere