Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver resultat før skat på 533 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 29,4 pct. p.a. - forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger opjusteres med 100 mio. kr. Kvartalets basisindtægter blev på mio. kr. svarende til en stigning på 26 pct. i forhold til 1. kvartal korrigeret for effekten af salg af aktiepost i Nørresundby Bank og salg af Nets sidste år var der tale om en vækst på 25 pct. Nettorenteindtægterne steg med 9 pct. i forhold til samme periode sidste år men var 5 pct. lavere end i forrige kvartal faldet skyldes færre rentedage og fortsat pres på udlånsvolumen. På gebyrsiden fortsatte den meget positive udvikling med en vækst på 52 pct. i forhold til samme periode af særligt på boligområdet var aktiviteten usædvanligt høj. Kursreguleringer og udbytte blev på grund af salg af aktier i Nørresundby Bank på hele 359 mio. kr. også den underliggende udvikling var tilfredsstillende. Kvartalets samlede basisindtjening før nedskrivninger blev på 656 mio. kr., hvilket er 45 pct. højere end i samme periode af korrigeret for effekten af salg af aktiepost i Nørresundby Bank og salg af Nets sidste år var der tale om en vækst på 60 pct. Nedskrivninger på udlån blev 98 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,84 p.a. nedskrivningerne udviser tydelige faldende tendenser på alle andre områder end landbrug. Koncernens samlede forretningsomfang voksede med 3 pct. i forhold til ultimo og er for første gang over 200 mia. kr. væksten var drevet af høj aktivitet på formue, opsparing og realkredit, mens udlånsvolumen faldt med 2 pct. Forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger opjusteres fra i niveauet 1,4 mia. kr. til niveauet 1,5 mia. kr. 4. kvt. Ændring Ændring i pct. i pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Bidrag til sektorløsning Resultat før skat Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon

2 Adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til regnskabet: - Det er vanskeligt at være utilfreds med et kvartalsresultat, der både i kroner og øre og i egenkapitalforrentning er det bedste i bankens historie. Når resultatet er blevet så godt, skyldes det flere positive forhold ikke mindst den ekstraordinære indtægt, vi fik via salget af vores aktiepost i Nørresundby Bank. Men også vores almindelige forretning har på mange områder udviklet sig stærkt i årets første måneder. - Det lave renteniveau og den deraf følgende konverteringsbølge har sammen med en generelt stigende aktivitet på ejendomsmarkedet betydet, at vi har oplevet en meget stærk indtjening på boligområdet. De lave renter har også betydet, at tilgangen af kunder og kapital til aktivt forvaltede opsparingsprodukter er fortsat, og det har trukket indtjeningen yderligere opad. Endelig har aktiemarkedet, ikke mindst det danske, hvor vi har vores primære aktiviteter, været i forårshumør.

3 Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

4 INDHOLD LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal, kvartalsvis... 5 Ledelsens kommentarer til 1. kvartal... 7 Anden information... 9 Ledelsens beholdning af Spar Nord aktier Koncernoversigt KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SPAR NORD KONCERNEN Hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Noter uden henvisning Spar Nord Side 4 af kvartal

5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Ændring i pct. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter *) Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv. *) Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Resultat 452,0 414,1 9,2 452,0 477,2 478,5 429,7 414, ,5 311,9 205,7 51,6 311,9 238,2 224,6 194,8 205,7 863,3 359,0 249,6 43,8 359,0 26,5 42,4 61,0 249,6 379,5 9,7 16,0-39,4 9,7 13,6 9,4 10,9 16,0 49,9 7,4 22,7-67,4 7,4 26,6 27,3 33,1 22,7 109, ,0 908,1 25, ,0 782,1 782,2 729,5 908, ,9 276,9 268,0 3,3 276,9 280,0 226,9 278,0 268, ,9 190,9 170,2 12,2 190,9 311,8 141,9 174,1 170,2 798,0 16,5 18,1-8,8 16,5 18,0 19,0 16,4 18,1 71,5 484,3 456,3 6,1 484,3 609,8 387,8 468,5 456, ,4 655,7 451,8 45,1 655,7 172,3 394,4 261,0 451, ,5 97,6 89,1 9,5 97,6 204,8 128,0 71,2 89,1 493,1 558,1 362,7 53,9 558,1-32,5 266,4 189,8 362,7 786,4-11, ,9 8,1-0,2 11,1 20,9 558,1 373,8 49,3 558,1-30,6 274,5 189,6 373,8 807,3-24,7-24,7 0,0-24,7-25,4-25,4-26,8-24,7-102,3 533,4 349,1 52,8 533,4-56,0 249,1 162,8 349,1 705,0 69,3 37,6 84,3 69,3-34,3 54,2 33,9 37,6 91,4 464,1 311,5 49,0 464,1-21,7 194,9 128,9 311,5 613,6 BALANCEOPLYSNINGER Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrivningskonto og underkurs på overtagne engagementer **) Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , , *) Der er i opstillingen for basisindtjening foretaget reklassifikation mellem posterne Nettorenteindtægter, Andre driftsindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv., som vedrører den indtægtsførte del af underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank m. fl., se note 3. **) Spar Nords nedskrivningskonto andrager mio. kr. (ultimo mio. kr.) (note 12) og underkurs på overtagne engagementer andrager 265 mio. kr. (ultimo 293mio. kr.) Definition og specifikation af bidrag til sektorløsninger og særlige fusionsrelaterede poster m.v., der er udskilt, fremgår af note 3. Spar Nord koncernen har primo oktober genoptaget sine egne leasingsaktiviteter, hvorfor præsentationen heraf er ændret fra indregning som ophørende aktiviteter til fortsættende aktiviteter. Fra 1. januar præsenteres afkast af beholdningsindtjeningen som en del af bankens basisindtjening, da den resterede beholdning af værdipapirer, som tidligere blev præsenteret særskilt, er væsentligt reduceret. Spar Nord Side 5 af kvartal

6 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv. Afkastningsgrad, pct. Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån plus nedskrivningskonto og underkurs herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store eksponeringer, pct. Nedskrivningsprocent Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal lokale banker 15,6 19,4 15,6 15,0 15,5 16,9 19,4 15,0 13,6 17,3 13,6 13,3 13,6 14,7 17,3 13,3 13,6 14,0 13,6 13,0 13,2 14,2 14,0 13,0 7,3 5,2 7,3-0,8 3,7 2,4 5,2 10,4 6,4 4,7 6,4-0,3 2,9 1,9 4,7 9,0 0,42 0,50 0,42 0,78 0,50 0,64 0,50 0,60 0,51 0,60 0,51 1,04 0,66 0,74 0,60 0,75 0,6 0,4 0,6 0,0 0,2 0,2 0,4 0,8 1,7 0,1 1,7 0,6 1,9 0,5 0,1 0,6 3,5 2,2 3,5 2,6 3,4 2,4 2,2 2,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 72,4 67,5 71,7 74,3 73,3 72,4 71,7 4,7 5,2 4,7 5,1 5,3 5,4 5,2 5,1-2,1-3,1-2,1-4,6 5,7 1,2-3,1-1,1 243,3 252,6 243,3 186,0 194,3 230,2 252,6 186,0 0,0 13,4 0,0 0,0 30,9 0,0 13,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 1, SPAR NORD - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat Udbytte Afkast Price earning ,7 2,5 3,7-0,2 1,6 1,0 2,5 4,9 2,00-2, , Spar Nord Side 6 af kvartal

7 LEDELSENS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 533 mio. kr. i 1. kvartal mod 349 mio. kr. i 1. kvartal og -56 mio. kr. i 4. kvartal. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 29,4 pct. før skat. Korrigeret for effekten af salget af Nørresundby Bank er der tale om et resultat før skat på 316 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 17,4 p.a. Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende og opjusterer på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger med 100 mio. kr. PRES PÅ NETTORENTEINDTÆGTERNE Første kvartals nettorenteindtægter blev på 452 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. eller 9 pct. højere end i samme periode sidste år men 25 mio. kr. eller 5 pct. lavere end i 4. kvartal. Stigningen i forhold til samme periode af kan forklares dels med Spar Nords overtagelse af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank i 3. kvartal, dels med bankens indfrielse af hybrid kernekapital i maj begge dispositioner, som endnu ikke havde effekt i 1. kvartal. Faldet i nettorenteindtægter fra 4. kvartal til 1. kvartal kan henføres til to færre rentedage i 1. kvartal samt den faldende udlånsvolumen. NETTOGEBYRINDTÆGTER PÅ REKORDNIVEAU Nettogebyrindtægterne blev på 312 mio. kr., svarende til en fremgang på hele 106 mio. kr. eller 52 pct. i forhold til 1. kvartal. En væsentlig kilde til fremgangen var realkreditområdet, hvor 1. kvartal var præget af en konverteringsaktivitet, som aldrig er oplevet højere. Hele udbetalte Totalkredit-lån blev det til i 1. kvartal, hvilket skal sammenlignes med ca udbetalte lån i 4. kvartal, hvor aktiviteten allerede var høj. Samtidig fortsatte den positive udvikling på områderne opsparing og kapitalforvaltning. Tilgangen af kunder og kapital til bankens tilbud på området fortsatte således fremgangen, og Spar Nord forvalter nu 12,2 mia. kr. i pensionsmidler i puljer og 6,9 mia. kr. i frie midler i fuldmagtskoncepter. POSITIV KURSREGULERING PÅ 359 MIO. KR. EFTER SALG AF AKTIEPOST I NØRRESUNDBY BANK Kursreguleringer og udbytte blev realiseret på 359 mio. kr. mod 250 mio. kr. i 1. kvartal og 27 mio. kr. i forrige kvartal. Fremgangen kan bl.a. henføres til gevinsten på 226 mio. kr. fra salget af aktier i Nørresundby Bank. Det skal dog bemærkes, at der i 1. kvartal var en positiv regulering på 178 mio. kr. på bankens aktiepost i Nets. Den underliggende udvikling i kursreguleringer, herunder især relateret til bankens obligations- og aktiebeholdning, var således også meget tilfredsstillende. SALG AF AKTIER I NØRRESUNDBY BANK REDUCERER ØVRIGE INDTÆGTER Posten Andre driftsindtægter realiseres på 10 mio. kr. mod 16 mio. kr. i samme periode af. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på 7 mio. kr. mod 23 mio. kr. i samme periode i fjor. Faldet skal ses i lyset af, at Spar Nord har afhændet sin ejerandel i Nørresundby Bank. OMKOSTNINGER PÅ NIVEAU MED DET FORVENTEDE Koncernens samlede omkostninger blev på 484 mio. kr., hvilket er 6 pct. højere end i samme periode af, hvor Spar Nord endnu ikke havde overtaget aktiviteter og medarbejdere fra FIH Erhvervsbank, men 21 pct. lavere end i 4. kvartal, hvor der blev afholdt betydelige omkostninger vedrørende skift af datacentral. Ud af de samlede omkostninger kan 277 mio. kr. henføres til løn. De realiserede lønomkostninger er 9 mio. kr. eller 3 pct. højere end i 1. kvartal, hvilket primært kan forklares med flere medarbejdere efter overtagelse af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank samt genoptagelse af leasingaktiviteter. Koncernen beskæftiger ultimo 1. kvartal medarbejdere, hvilket er 28 flere end samme tidspunkt af. De øvrige driftsomkostninger realiseres på 191 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. eller 12 pct. højere end sidste års niveau. Ud af væksten kan 8,5 mio. kr. henføres til engangsomkostninger i forbindelse med frasalget af Nørresundby Bank og yderligere 6,8 mio. kr. til øgede IT-omkostninger som følge af øget aktivitetsniveau. Spar Nord Side 7 af kvartal

8 GENERELT POSITIV UDVIKLING I KREDIT-BONITET MEN LANDBRUGET ER STADIG UDFORDRET Nedskrivninger på udlån mv. blev i 1. kvartal på 98 mio. kr. et niveau som skal ses i forhold til 89 mio. kr. i 1. kvartal sidste år og 205 mio. kr. i forrige kvartal, hvor der var store nedskrivninger på landbrugskunder relateret til såkaldte tidlige hændelser. Nedskrivninger på 98 mio. kr. svarer til en nedskrivningsprocent år til dato på 0,84 p.a. Koncernens bankudlån og garantier, brancheopdelt Nedskrivningskonto Udlån og garantier og underkurs på overtagne engagementer Branche, pct Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder 8,0 7,6 31,6 0,3 0,3 0,1 5,7 5,8 3,6 3,8 3,6 0,7 3,3 3,2 3,6 8,0 8,3 5,2 3,6 3,8 3,9 0,2 0,2 0,0 5,8 5,4 3,7 11,4 12,6 20,2 6,1 5,3 4,8 56,2 56,1 77,4 1,9 1,3 0,0 41,9 42,6 22,6 BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER PÅ 25 MIO. KR. Regnskabsposten bidrag til sektorløsninger omfatter indbetalingen til Garantifonden for indskydere og investorer samt fra og med 2. halvår indbetalinger til den nye afviklingsfond. I 1. kvartal er der i alt udgiftsført 25 mio. kr. Det er herefter Spar Nords forventning, at årets samlede bidrag til sektorløsninger inkl. betalinger til den nye afviklingsfond fra 2. halvår vil være i niveauet 115 mio. kr. RESULTAT FØR SKAT PÅ 533 MIO. KR. Resultatet før skat kan herefter opgøres til 533 mio. kr. mod 349 mio. kr. i 1. kvartal og -56 mio. kr. i 4. kvartal. SKAT Koncernens effektive skatteprocent i 1. kvartal var 13 pct., og resultat efter skat kan således opgøres til 464 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 25,6 pct. p.a. Den lave skatteprocent kan henføres til, at kursgevinsten på salget af aktier i Nørresundby Bank er skattefri. I alt 100,0 100,0 100,0 Af driftspåvirkningen på 98 mio. kr. kan 14 mio. kr. henføres til privatkunder svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 0,3 p.a. 8 mio. kr. kan henføres til erhvervskunder ekskl. landbrug svarende til en nedskrivningsprocent på 0,1 p.a. For landbrugskunderne fortsatte de seneste kvartalers udfordringer, idet nedskrivningerne på denne kundegruppe blev på 76 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af koncernens udlån og garantier til landbrug. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det fortsat ledelsens forventning, at i forhold til vil byde på faldende nedskrivninger på alle andre områder end landbrug, men at der stadig vil være et forhøjet nedskrivningsbehov på landbrug. Spar Nord Side 8 af kvartal

9 ANDEN INFORMATION FORRETNINGSOMFANG OVER 200 MIA. KR. Koncernens samlede forretningsomfang (indlån, udlån, garantier, formidlede realkreditlån og depotværdier) er ultimo 1. kvartal på 200,8 mia. kr. et niveau som er 5,1 mia. kr. højere end ultimo. Sammenlignet med ultimo er der tale om et fald i udlån på 0,9 mia. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. kan henføres til bankaktiviteterne. Volumen af formidlede realkreditlån er siden nytår vokset med 0,8 mia. kr. eller 1 pct. Totalt udgør formidlingen af realkreditlån til private kunder (Totalkredit) 54,7 mia. kr. og erhvervskunder (DLR Kredit) 9,8 mia. kr. ultimo 1. kvartal. Indlån, bankaktiviteter er steget med 0,7 mia. kr. eller 2 pct. i forhold til ultimo, og indlån i puljeordninger er vokset med hele 1,3 mia. kr. eller 12 pct. i løbet af 1. kvartal. Endelig er kundernes depotværdier vokset med 4,1 mia. kr. eller 12 pct. siden nytår. Ud af de samlede udlån og garantier, som udgør 44,0 mia. kr., kan 43 pct. henføres til private kunder og 57 pct. til erhvervskunder. STÆRK KAPITALPOSITION På kapitalsiden er det Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på mindst 12,0, en samlet solvens på mindst 15,0 og et spænd mellem individuelt solvensbehov og faktisk solvens på mindst 3 procentpoint. Ultimo 1. kvartal er koncernens egentlige kernekapitalprocent på 13,6 (ultimo : 13,0). Den samlede kapitalprocent er beregnet til 15,6 (ultimo : 15,0), hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,7 pct. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 5,9 procentpoint eller 2,8 mia. kr. Den aktuelle kapitalposition svarer i en fuldt indfaset CRD IV optik til en egentlig kernekapitalprocent på 13,0. Spar Nords kapitalfremskrivninger viser, at banken gennem de kommende års indfasning af CRD IV konstant vil være komfortabelt over de strategiske kapitalmålsætninger. Som et led i bestræbelserne på at optimere bankens kapitalstruktur er det besluttet, at der i 2. kvartal gennemføres en udstedelse af Tier 1-kapital på forventeligt 350 mio. kr. STRATEGISK LIKVIDITET PÅ 16,9 MIA. KR. På likviditetssiden er det Spar Nords strategiske mål, at bank- og leasingudlånet til enhver tid er finansieret med langsigtet funding. Det er således målet, at bankindlån, seniorlån, udstedte obligationer, ansvarlig lånekapital samt egenkapital skal overstige bankens bank- og leasingudlån. Ansvarlige lån, seniorlån og udstedte obligationer, som har forfald inden for 12 måneder, medregnes ikke til bankens strategiske likviditet. Ved udgangen af 1. kvartal er Spar Nords strategiske likviditet opgjort til 16,9 mia. kr., hvilket er 1,9 mia. kr. højere end ultimo. Forbedringen kan især henføres til den fortsatte indlånsvækst kombineret med et fald i det samlede udlån. Strategisk likviditet Mia. kr. Indlån, bankakvititeter Seniorlån/obligationsudstedelser *) Egenkapital og efterst. kap. indskud Likviditetsfremskaffelse Udlån, bankaktivitet Udlån, leasingaktivitet Forfald senior, udst. obl. og efterst. kap. indskud < 1 år Strategisk likviditet i alt *) inkl. Nationalbankens LTRO-facilitet ,0 42,2 42,9 42,5 42,4 0,0 0,1 2,1 2,1 2,4 8,9 8,8 8,8 8,6 9,8 51,9 51,1 53,8 53,2 54,6 33,6 34,4 36,0 33,7 33,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,8 0,3 0,6 2,6 0,4 1,8 16,9 15,0 14,0 17,6 18,0 Som tabellen viser, er Spar Nord ultimo 1. kvartal i en situation, hvor fundingbasen består af almindelige kundeindlån samt ansvarlig kapital, og hvor banken er uafhængig af funding fra kapitalmarkederne. AFHÆNDELSE AF EJERANDEL I NØRRESUNDBY BANK Efter et forløb, som har været omtalt i en række selskabsmeddelelser i perioden fra oktober til februar, valgte Spar Nord i februar at acceptere et købstilbud på Nørresundby Bank fremsat af Nordjyske Bank og efterfølgende afhænde de aktier i den fusionerede Nordjyske Bank, som var en del af betalingen. Spar Nord Side 9 af kvartal

10 Samlet betød transaktionen og betalingen på 335 kr. og 1 aktie i Nordjyske Bank for hver af Spar Nords aktier i Nørresundby Bank, at Spar Nord i 1. kvartal som omtalt ovenfor har kunnet indtægtsføre 226 mio. kr. Samlet set indebærer frasalget en kapitalmæssig lettelse, som baseret på fuldt indfaset CRD IV i alt vil andrage ca. 750 mio. kr. I forhold til den fremtidige indtjening betyder afhændelsen i sagens natur, at Spar Nord ikke længere vil kunne indtægtsføre sin forholdsmæssige andel af Nørresundby Banks indtjening. TILSYNSDIAMANTEN Store eksponeringer < 125 pct. Spar Nord: 0,0 pct. Udlånsvækst <20 pct. Spar Nord: 0,7 pct. RISICI Der henvises til årsrapporten for samt til koncernens risikorapport for for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. FORVENTNINGER TIL I årsrapporten for udtrykkes en forventning om en basisindtjening før nedskrivninger for hele på niveau med, når der korrigeres for ekstraordinære forhold i (salg af Nets og skift af datacentral). I forbindelse med afhændelsen af aktier i Nørresundby Bank i marts blev denne forventning præciseret til i niveauet 1,4 mia. kr. På baggrund af kvartalsresultatet opjusteres forventningen til niveauet 1,5 mia. kr. Funding ratio <1,00 Spar Nord: 0,52 Ejendomseksponering <25 pct. Spar Nord: 12,7 pct. Likviditetsoverdækning >50 pct. Spar Nord: 238,8 pct. Spar Nord Side 10 af kvartal

11 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BEHOLDNINGER AF SPAR NORD AKTIER BESTYRELSEN Pr Pr DIREKTIONEN Pr Pr Torben Fristrup Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen Fritz Dahl Pedersen (fratrådt ) Ole Skov Jannie Skovsen Gitte Holmgaard Sørensen John Sørensen (tiltrådt ) Hans Østergaard (fratrådt 22. april ) Lasse Nyby Bent Jensen John Lundsgaard Lars Møller Beholdningerne indbefatter husstandenes beholdninger. KONCERNOVERSIGT Selskabskapital ultimo *) Egenkapital ultimo *) Resultat *) Ejerandel Pct. Ejerandel Pct. Konsoliderede dattervirksomheder Spar Nord Leasing A/S, Aalborg Aktieselskabet Skelagervej 15, Aalborg (1) Spar Nord Ejendomsselskab A/S, Aalborg (1) Erhvervsinvest Nord A/S (2) SN Finans Nord AB, Sverige (3) 10,0 205,1 33,1 100,0 100,0 27, ,2 226,5 100,0 100, , , ,0 1) Aktieselskabet Skelagervej 15 og Spar Nord Ejendomsselskab A/S er fusioneret pr. 1. januar, med Aktieselskabet Skelagervej 15 som det fortsættende selskab. 2) Selskabet er likvideret den 15. marts. 3) Selskabet er solgt pr. 1. juli. *) Iflg. seneste foreliggende årsrapport. Spar Nord Side 11 af kvartal

12 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Ændring i pct Året RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivn. på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat 531,8 572,5-7,1 531,8 572,5 737,8 626,6 578, ,7 66,3 138,7-52,2 66,3 138,7 181,1 202,9 182,2 453,3 465,5 433,8 7,3 465,5 433,8 556,7 423,7 396, ,4 7,8 12,2-36,1 7,8 12,2 0,3 1,3 0,2 39,2 330,2 218,6 51,1 330,2 218,6 208,5 161,2 144,6 930,3 18,3 12,9 41,9 18,3 12,9 11,5 8,0 11,0 67,0 785,2 651,7 20,5 785,2 651,7 754,0 578,2 529, ,9 351,2 249,2 40,9 351,2 249,2 77,9 80,8 51,1 363,1 9,7 16,0-39,4 9,7 16,0 31,0 45,1 49,6 50,1 467,2 437,9 6,7 467,2 437,9 440,1 386,2 374, ,9 16,5 18,1-8,8 16,5 18,1 34,3 39,9 41,6 71,5 25,3 23,8 6,3 25,3 23,8 32,9 19,6 1,8 109,9 111,1 109,4 1,6 111,1 109,4 194,6 130,6 94,1 602,9 7,4 21,4-65,4 7,4 21,4 31,6 16,2 19,4 104,1 533,4 349,1 52,8 533,4 349,1 192,6 144,0 138,5 705,0 69,3 37,6 84,3 69,3 37,6 43,9 34,2 30,6 91,4 464,1 311,5 49,0 464,1 311,5 148,7 109,8 107,9 613,6 BALANCE Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Kontraktuelle udlån med rentestop , , , , , , , , , , , , , , , Spar Nord koncernen har primo oktober genoptaget sine egne leasingsaktiviteter, hvorfor præsentationen heraf er ændret fra indregning som ophørende aktiviteter til fortsættende aktiviteter. Spar Nord Side 12 af kvartal

13 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Indtjening pr. omkostningskrone Afkastningsgrad, pct. Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån i forhold til indlån, pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån, pct. Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store eksponeringer, pct. Periodens nedskrivningsprocent 15,6 19,4 15,6 19,4 16,2 15,5 13,9 15,0 13,6 17,3 13,6 17,3 15,9 15,5 13,6 13,3 7,3 5,2 7,3 5,2 3,2 2,8 3,1 10,4 6,4 4,7 6,4 4,7 2,5 2,2 2,4 9,0 1,86 1,59 1,86 1,59 1,27 1,25 1,27 1,27 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,8 1,7 0,1 1,7 0,1-0,2-0,7-0,6 0,6 3,5 2,2 3,5 2,2 2,3 4,6 2,3 2,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 63,7 68,4 63,7 68,4 75,8 98,1 108,7 67,7 67,0 71,6 67,0 71,6 78,7 101,3 111,5 71,1 4,7 5,2 4,7 5,2 6,2 6,6 8,9 5,1-2,1-3,1-2,1-3,1-2,5-5,1-0,1-1,1 243,3 252,6 243,3 252,6 222,7 201,7 90,2 186,0 0,0 13,4 0,0 13,4 15,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 1,3 SPAR NORD - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Periodens resultat Indre værdi Udbytte Børskurs/periodens resultat Børskurs/indre værdi 3,7 2,5 3,7 2,5 1,2 1,3 1,3 4, ,00-2, ,60 18,1 24,0 18,1 24,0 26,7 18,5 26,9 11,8 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 0,5 0,6 1,0 Aktiebaserede nøgletal er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelse i Spar Nord Side 13 af kvartal

14 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for Spar Nord Bank koncernen. Perioderegnskabet er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Aalborg, den 29. april DIREKTIONEN Lasse Nyby Adm. direktør Bent Jensen Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller Bankdirektør BESTYRELSEN Torben Fristrup Bestyrelsesformand Kjeld Johannesen Næstformand for bestyrelsen Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Laila Mortensen Ole Skov Medarbejdervalgt Jannie Skovsen Medarbejdervalgt Gitte Holmgaard Sørensen Medarbejdervalgt John Sørensen Spar Nord Side 14 af kvartal

15 RESULTATOPGØRELSE - KONCERNEN Note Året Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat 531,8 572, ,7 66,3 138,7 453,3 465,5 433, ,4 7,8 12,2 39,2 330,2 218,6 930,3 18,3 12,9 67,0 785,2 651, ,9 351,2 249,2 363,1 9,7 16,0 50,1 467,2 437, ,9 16,5 18,1 71,5 25,3 23,8 109,9 111,1 109,4 602,9 7,4 21,4 104,1 533,4 349,1 705,0 69,3 37,6 91,4 464,1 311,5 613,6 INDTJENING PR. AKTIE Indtjening pr. aktie (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie (kr.) 3,7 2,5 4,9 3,7 2,5 4,9 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Poster, der kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt 464,1 311,5 613,6 0,4 0,3 8,3-1,1 1,4 1,4-0,7 1,7 9,7 0,0-0,1-2,5 0,0-0,1-2,5-0,7 1,6 7,2 463,4 313,1 620,8 Spar Nord Side 15 af kvartal

16 BALANCE - KONCERNEN Note Året AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån, bankaktiviteter Udlån, reverseforretninger Udlån, leasingaktiviteter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt Obligationer til dagsværdi Aktier mv. Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver tilknyttet i puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Operationelle leasingaktiver Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Akkumulerede valutakursreg. af udenlandske enheder Akkumulerede værdiændringer i alt Lovpligtige reserver Andre reserver i alt Foreslået udbytte Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt 2.253, ,3 985, , , , , , ,4 352, ,5 463, , , , , , , , , , , , ,8 80, ,9 941, , , ,8 220,8 210,3 224,4 155,4 168,0 147,7 534,7 509,4 537,3 690,1 677,4 685,0 11,2 19,4 14,6 99,8 113,7 105,4 111,0 133,1 120,0 240,3 30,0 92,6 16,9 18,7 19,4 31,1 127,7 41, , , ,1 278,2 279,2 272, , , , , , , , , , , , ,8 0,0 273,5 22, , , ,4 0,0 0,1 0, , , ,6 18,6 31,6 27, , , ,4 125,6 169,8 125,7 42,0 12,2 43,7 32,1 76,4 27,3 199,7 258,4 196, , , , , , , , , ,3 89,8 84,8 89,4 0,0 4,2 0,0 89,8 89,0 89,4 0,0 517,0 571,4 0,0 517,0 571,4 451,9 125,5 200, , , , , , , , , , IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualaktiver Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler 6,1 10,1 6, , , ,9 701,7 633,9 751,7 Spar Nord Side 16 af kvartal

17 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERNEN Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Valutaomregnings reserve Lovpligtige reserver Foreslået udbytte Overført overskud I alt EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede og tilknyttede virksomheder Opløsning af opskrivningshenlæggelser, associerede virksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 89,4 0,0 571,4 200, , , ,5 251,1 205,5 464,1-0, , ,2-0,1-1, , ,2 0,0-0,4-267, ,1-0,7-0,4-274,5 251,1-62,6 463, ,2-138, ,2 140, ,9-845,9 0, ,9 0,0 847,9 2, ,3 89,8 0,0 0,0 451, , ,4 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede og tilknyttede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 84,5 4,3 507,4 125, , , ,4-290,1 311,5-0, , , , , ,1-0,3-0,1 1, ,6-0,3-0,1 22,8-290,1 313, ,0-171, ,3 179, ,2-13,2 0, ,2-21,5 8, ,3 84,8 4,2 517,0 125, , ,1 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 10 kr. Året BEHOLDNING AF EGNE AKTIER Antal aktier, stk. Procent af aktiekapital ,1 0,1 0,1 Spar Nord Side 17 af kvartal

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE - KONCERNEN Året DRIFT Resultat før skat Valutaomregning, datterselskaber Dagsværdiændringer, investeringsejendomme Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Gevinst og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver Regulering af nedskrivninger på udlån mv. Hensættelser til forpligtelser Resultat af kapitandele i associerede og tilknyttede virksomheder Betalt selskabsskat Drift i alt DRIFTSKAPITAL Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i udlån og andre tilgodehavende til amortiseret kostpris Ændring i obligationer til dagsværdi Ændring i aktiebeholdning Ændring i udstedte obligationer til amortiseret kostpris Ændring i andre aktiver og andre passiver, netto Ændring i indlån og anden gæld Driftskapital i alt Pengestrøm fra drift i alt INVESTERINGER Køb af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank Køb af associerede og tilknyttede virksomheder Salg af associerede og tilknyttede virksomheder Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Udbytte fra associerede og tilknyttede selskaber Investeringer i alt FINANSIERING Efterstillede kapitalindskud Betalt udbytte, eksklusiv udbytte af egne aktier Afgang ved køb af egne kapitalandele Tilgang ved salg af egne kapitalandele Finansiering i alt Periodens likviditetsændring Likvider primo Periodens likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt 533,4 349,1 705,0 0,0-0,1-2,5 0,0 0,0 1,8 16,5 18,2 71,5 0,0 0,0 2,8 12,5 50,8 249,5 3,0-2,2-20,2-7,4-21,4-104,1-214,5 0,9-167,4 343,5 395,3 736, ,0-70, ,2 845, , , , , ,6-137,3-214,1-6,8-22,6-28,1-279,0-242,1-111,9-276,9 719,5 597,0 368,6-903,6 533, ,8-560,1 929, ,2 0,0 0, ,2 0,0 0,0-58,6 75,7 0,0 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 0,1-8,3-9,0-59,5 10,1 3,0 106,2 846,0 13,2 25,6 923,3 7, ,6-356,0-9, ,1 0,0 0,0-125,4 140,2 179,3 549,8-138,2-171,0-544,9-354,0-1, ,6 9,2 934, , , , ,4 9,2 934, , , , , , ,3 985, , , , , , ,4 Spar Nord Side 18 af kvartal

19 NOTER - KONCERNEN Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Perioderegnskabet for Spar Nord koncernen for perioden 1. januar marts aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis Spar Nord koncernen har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for. Implementeringen af ovennævnte nye standarder og fortolkningsbidrag medfører ingen væsentlig påvirkning af indregning og måling. 2 SKØN OG ESTIMATER Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdi af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne perioderegnskab som ved udarbejdelsen af årsregnskab pr. 31. december. Spar Nord Side 19 af kvartal

20 NOTER - KONCERNEN Note Spar Nords Handels- og Lokale Banker Udlandsområdet Øvrige områder Basisindtjening *) Reklassifikationer og Øvrige poster efter basisindtjening **) Koncernen i alt 3 FORRETNINGSSEGMENTER - RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter/omsætning i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Basisindtjening/ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat 387,9 49,3 14,8 452,0 13,5 465,5 302,8 7,1 2,0 311,9 0,0 311,9 29,1 100,5 229,4 359,0 0,0 359,0 7,1 0,1 2,5 9,7 0,0 9,7 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 7,4 726,9 157,0 256, ,0 13, ,5 398,6 9,4 76,3 484,3 24,7 509,0 328,3 147,6 179,8 655,7-11,2 644,5 98,1 0,0-0,5 97,6 13,5 111,1 230,2 147,6 180,3 558,1-24,7 533, ,7-24,7 24,7 0,0 230,2 147,6 155,6 533,4 0,0 533,4 *) Basisindtjeningskolonnen svarer til koncernens regnskabsopstilling i ledelsesberetningen. **) Sammenhæng til koncernen specificeres i kolonnen Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjening. Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjening på -24,7 mio. kr. består af bidrag til sektorløsninger. For Reklassifikationer er posterne Nettorenteindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. påvirket med 13,5 mio. kr. Spar Nord Side 20 af kvartal

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere