Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver resultat før skat på 533 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 29,4 pct. p.a. - forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger opjusteres med 100 mio. kr. Kvartalets basisindtægter blev på mio. kr. svarende til en stigning på 26 pct. i forhold til 1. kvartal korrigeret for effekten af salg af aktiepost i Nørresundby Bank og salg af Nets sidste år var der tale om en vækst på 25 pct. Nettorenteindtægterne steg med 9 pct. i forhold til samme periode sidste år men var 5 pct. lavere end i forrige kvartal faldet skyldes færre rentedage og fortsat pres på udlånsvolumen. På gebyrsiden fortsatte den meget positive udvikling med en vækst på 52 pct. i forhold til samme periode af særligt på boligområdet var aktiviteten usædvanligt høj. Kursreguleringer og udbytte blev på grund af salg af aktier i Nørresundby Bank på hele 359 mio. kr. også den underliggende udvikling var tilfredsstillende. Kvartalets samlede basisindtjening før nedskrivninger blev på 656 mio. kr., hvilket er 45 pct. højere end i samme periode af korrigeret for effekten af salg af aktiepost i Nørresundby Bank og salg af Nets sidste år var der tale om en vækst på 60 pct. Nedskrivninger på udlån blev 98 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,84 p.a. nedskrivningerne udviser tydelige faldende tendenser på alle andre områder end landbrug. Koncernens samlede forretningsomfang voksede med 3 pct. i forhold til ultimo og er for første gang over 200 mia. kr. væksten var drevet af høj aktivitet på formue, opsparing og realkredit, mens udlånsvolumen faldt med 2 pct. Forventningerne til hele årets basisindtjening før nedskrivninger opjusteres fra i niveauet 1,4 mia. kr. til niveauet 1,5 mia. kr. 4. kvt. Ændring Ændring i pct. i pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Basisindtægter Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Bidrag til sektorløsning Resultat før skat Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon

2 Adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til regnskabet: - Det er vanskeligt at være utilfreds med et kvartalsresultat, der både i kroner og øre og i egenkapitalforrentning er det bedste i bankens historie. Når resultatet er blevet så godt, skyldes det flere positive forhold ikke mindst den ekstraordinære indtægt, vi fik via salget af vores aktiepost i Nørresundby Bank. Men også vores almindelige forretning har på mange områder udviklet sig stærkt i årets første måneder. - Det lave renteniveau og den deraf følgende konverteringsbølge har sammen med en generelt stigende aktivitet på ejendomsmarkedet betydet, at vi har oplevet en meget stærk indtjening på boligområdet. De lave renter har også betydet, at tilgangen af kunder og kapital til aktivt forvaltede opsparingsprodukter er fortsat, og det har trukket indtjeningen yderligere opad. Endelig har aktiemarkedet, ikke mindst det danske, hvor vi har vores primære aktiviteter, været i forårshumør.

3 Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Kontaktperson: Ole Madsen, kommunikationsdirektør, telefon Spar Nord Bank A/S Skelagervej 15 Postboks Aalborg Reg. no Tlf Fax Swift spno dk 22 CVR no

4 INDHOLD LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal, kvartalsvis... 5 Ledelsens kommentarer til 1. kvartal... 7 Anden information... 9 Ledelsens beholdning af Spar Nord aktier Koncernoversigt KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SPAR NORD KONCERNEN Hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Noter uden henvisning Spar Nord Side 4 af kvartal

5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS Ændring i pct. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter *) Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Omkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv. *) Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat Skat Resultat 452,0 414,1 9,2 452,0 477,2 478,5 429,7 414, ,5 311,9 205,7 51,6 311,9 238,2 224,6 194,8 205,7 863,3 359,0 249,6 43,8 359,0 26,5 42,4 61,0 249,6 379,5 9,7 16,0-39,4 9,7 13,6 9,4 10,9 16,0 49,9 7,4 22,7-67,4 7,4 26,6 27,3 33,1 22,7 109, ,0 908,1 25, ,0 782,1 782,2 729,5 908, ,9 276,9 268,0 3,3 276,9 280,0 226,9 278,0 268, ,9 190,9 170,2 12,2 190,9 311,8 141,9 174,1 170,2 798,0 16,5 18,1-8,8 16,5 18,0 19,0 16,4 18,1 71,5 484,3 456,3 6,1 484,3 609,8 387,8 468,5 456, ,4 655,7 451,8 45,1 655,7 172,3 394,4 261,0 451, ,5 97,6 89,1 9,5 97,6 204,8 128,0 71,2 89,1 493,1 558,1 362,7 53,9 558,1-32,5 266,4 189,8 362,7 786,4-11, ,9 8,1-0,2 11,1 20,9 558,1 373,8 49,3 558,1-30,6 274,5 189,6 373,8 807,3-24,7-24,7 0,0-24,7-25,4-25,4-26,8-24,7-102,3 533,4 349,1 52,8 533,4-56,0 249,1 162,8 349,1 705,0 69,3 37,6 84,3 69,3-34,3 54,2 33,9 37,6 91,4 464,1 311,5 49,0 464,1-21,7 194,9 128,9 311,5 613,6 BALANCEOPLYSNINGER Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrivningskonto og underkurs på overtagne engagementer **) Kontraktuelle udlån med rentestop Forretningsomfang , , , , , , , , , , , , , , , , *) Der er i opstillingen for basisindtjening foretaget reklassifikation mellem posterne Nettorenteindtægter, Andre driftsindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv., som vedrører den indtægtsførte del af underkurs på overtagne engagementer fra Sparbank m. fl., se note 3. **) Spar Nords nedskrivningskonto andrager mio. kr. (ultimo mio. kr.) (note 12) og underkurs på overtagne engagementer andrager 265 mio. kr. (ultimo 293mio. kr.) Definition og specifikation af bidrag til sektorløsninger og særlige fusionsrelaterede poster m.v., der er udskilt, fremgår af note 3. Spar Nord koncernen har primo oktober genoptaget sine egne leasingsaktiviteter, hvorfor præsentationen heraf er ændret fra indregning som ophørende aktiviteter til fortsættende aktiviteter. Fra 1. januar præsenteres afkast af beholdningsindtjeningen som en del af bankens basisindtjening, da den resterede beholdning af værdipapirer, som tidligere blev præsenteret særskilt, er væsentligt reduceret. Spar Nord Side 5 af kvartal

6 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN BASISINDTJENING - KVARTALSVIS 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv. Afkastningsgrad, pct. Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån plus nedskrivningskonto og underkurs herpå i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store eksponeringer, pct. Nedskrivningsprocent Medarbejdere og afdelinger Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal lokale banker 15,6 19,4 15,6 15,0 15,5 16,9 19,4 15,0 13,6 17,3 13,6 13,3 13,6 14,7 17,3 13,3 13,6 14,0 13,6 13,0 13,2 14,2 14,0 13,0 7,3 5,2 7,3-0,8 3,7 2,4 5,2 10,4 6,4 4,7 6,4-0,3 2,9 1,9 4,7 9,0 0,42 0,50 0,42 0,78 0,50 0,64 0,50 0,60 0,51 0,60 0,51 1,04 0,66 0,74 0,60 0,75 0,6 0,4 0,6 0,0 0,2 0,2 0,4 0,8 1,7 0,1 1,7 0,6 1,9 0,5 0,1 0,6 3,5 2,2 3,5 2,6 3,4 2,4 2,2 2,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 72,4 67,5 71,7 74,3 73,3 72,4 71,7 4,7 5,2 4,7 5,1 5,3 5,4 5,2 5,1-2,1-3,1-2,1-4,6 5,7 1,2-3,1-1,1 243,3 252,6 243,3 186,0 194,3 230,2 252,6 186,0 0,0 13,4 0,0 0,0 30,9 0,0 13,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 1, SPAR NORD - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Periodens resultat Udbytte Afkast Price earning ,7 2,5 3,7-0,2 1,6 1,0 2,5 4,9 2,00-2, , Spar Nord Side 6 af kvartal

7 LEDELSENS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 533 mio. kr. i 1. kvartal mod 349 mio. kr. i 1. kvartal og -56 mio. kr. i 4. kvartal. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 29,4 pct. før skat. Korrigeret for effekten af salget af Nørresundby Bank er der tale om et resultat før skat på 316 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 17,4 p.a. Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende og opjusterer på baggrund heraf forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger med 100 mio. kr. PRES PÅ NETTORENTEINDTÆGTERNE Første kvartals nettorenteindtægter blev på 452 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. eller 9 pct. højere end i samme periode sidste år men 25 mio. kr. eller 5 pct. lavere end i 4. kvartal. Stigningen i forhold til samme periode af kan forklares dels med Spar Nords overtagelse af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank i 3. kvartal, dels med bankens indfrielse af hybrid kernekapital i maj begge dispositioner, som endnu ikke havde effekt i 1. kvartal. Faldet i nettorenteindtægter fra 4. kvartal til 1. kvartal kan henføres til to færre rentedage i 1. kvartal samt den faldende udlånsvolumen. NETTOGEBYRINDTÆGTER PÅ REKORDNIVEAU Nettogebyrindtægterne blev på 312 mio. kr., svarende til en fremgang på hele 106 mio. kr. eller 52 pct. i forhold til 1. kvartal. En væsentlig kilde til fremgangen var realkreditområdet, hvor 1. kvartal var præget af en konverteringsaktivitet, som aldrig er oplevet højere. Hele udbetalte Totalkredit-lån blev det til i 1. kvartal, hvilket skal sammenlignes med ca udbetalte lån i 4. kvartal, hvor aktiviteten allerede var høj. Samtidig fortsatte den positive udvikling på områderne opsparing og kapitalforvaltning. Tilgangen af kunder og kapital til bankens tilbud på området fortsatte således fremgangen, og Spar Nord forvalter nu 12,2 mia. kr. i pensionsmidler i puljer og 6,9 mia. kr. i frie midler i fuldmagtskoncepter. POSITIV KURSREGULERING PÅ 359 MIO. KR. EFTER SALG AF AKTIEPOST I NØRRESUNDBY BANK Kursreguleringer og udbytte blev realiseret på 359 mio. kr. mod 250 mio. kr. i 1. kvartal og 27 mio. kr. i forrige kvartal. Fremgangen kan bl.a. henføres til gevinsten på 226 mio. kr. fra salget af aktier i Nørresundby Bank. Det skal dog bemærkes, at der i 1. kvartal var en positiv regulering på 178 mio. kr. på bankens aktiepost i Nets. Den underliggende udvikling i kursreguleringer, herunder især relateret til bankens obligations- og aktiebeholdning, var således også meget tilfredsstillende. SALG AF AKTIER I NØRRESUNDBY BANK REDUCERER ØVRIGE INDTÆGTER Posten Andre driftsindtægter realiseres på 10 mio. kr. mod 16 mio. kr. i samme periode af. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på 7 mio. kr. mod 23 mio. kr. i samme periode i fjor. Faldet skal ses i lyset af, at Spar Nord har afhændet sin ejerandel i Nørresundby Bank. OMKOSTNINGER PÅ NIVEAU MED DET FORVENTEDE Koncernens samlede omkostninger blev på 484 mio. kr., hvilket er 6 pct. højere end i samme periode af, hvor Spar Nord endnu ikke havde overtaget aktiviteter og medarbejdere fra FIH Erhvervsbank, men 21 pct. lavere end i 4. kvartal, hvor der blev afholdt betydelige omkostninger vedrørende skift af datacentral. Ud af de samlede omkostninger kan 277 mio. kr. henføres til løn. De realiserede lønomkostninger er 9 mio. kr. eller 3 pct. højere end i 1. kvartal, hvilket primært kan forklares med flere medarbejdere efter overtagelse af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank samt genoptagelse af leasingaktiviteter. Koncernen beskæftiger ultimo 1. kvartal medarbejdere, hvilket er 28 flere end samme tidspunkt af. De øvrige driftsomkostninger realiseres på 191 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. eller 12 pct. højere end sidste års niveau. Ud af væksten kan 8,5 mio. kr. henføres til engangsomkostninger i forbindelse med frasalget af Nørresundby Bank og yderligere 6,8 mio. kr. til øgede IT-omkostninger som følge af øget aktivitetsniveau. Spar Nord Side 7 af kvartal

8 GENERELT POSITIV UDVIKLING I KREDIT-BONITET MEN LANDBRUGET ER STADIG UDFORDRET Nedskrivninger på udlån mv. blev i 1. kvartal på 98 mio. kr. et niveau som skal ses i forhold til 89 mio. kr. i 1. kvartal sidste år og 205 mio. kr. i forrige kvartal, hvor der var store nedskrivninger på landbrugskunder relateret til såkaldte tidlige hændelser. Nedskrivninger på 98 mio. kr. svarer til en nedskrivningsprocent år til dato på 0,84 p.a. Koncernens bankudlån og garantier, brancheopdelt Nedskrivningskonto Udlån og garantier og underkurs på overtagne engagementer Branche, pct Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Offentlige myndigheder Privatkunder 8,0 7,6 31,6 0,3 0,3 0,1 5,7 5,8 3,6 3,8 3,6 0,7 3,3 3,2 3,6 8,0 8,3 5,2 3,6 3,8 3,9 0,2 0,2 0,0 5,8 5,4 3,7 11,4 12,6 20,2 6,1 5,3 4,8 56,2 56,1 77,4 1,9 1,3 0,0 41,9 42,6 22,6 BIDRAG TIL SEKTORLØSNINGER PÅ 25 MIO. KR. Regnskabsposten bidrag til sektorløsninger omfatter indbetalingen til Garantifonden for indskydere og investorer samt fra og med 2. halvår indbetalinger til den nye afviklingsfond. I 1. kvartal er der i alt udgiftsført 25 mio. kr. Det er herefter Spar Nords forventning, at årets samlede bidrag til sektorløsninger inkl. betalinger til den nye afviklingsfond fra 2. halvår vil være i niveauet 115 mio. kr. RESULTAT FØR SKAT PÅ 533 MIO. KR. Resultatet før skat kan herefter opgøres til 533 mio. kr. mod 349 mio. kr. i 1. kvartal og -56 mio. kr. i 4. kvartal. SKAT Koncernens effektive skatteprocent i 1. kvartal var 13 pct., og resultat efter skat kan således opgøres til 464 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 25,6 pct. p.a. Den lave skatteprocent kan henføres til, at kursgevinsten på salget af aktier i Nørresundby Bank er skattefri. I alt 100,0 100,0 100,0 Af driftspåvirkningen på 98 mio. kr. kan 14 mio. kr. henføres til privatkunder svarende til en nedskrivningsprocent på denne kundegruppe på 0,3 p.a. 8 mio. kr. kan henføres til erhvervskunder ekskl. landbrug svarende til en nedskrivningsprocent på 0,1 p.a. For landbrugskunderne fortsatte de seneste kvartalers udfordringer, idet nedskrivningerne på denne kundegruppe blev på 76 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af koncernens udlån og garantier til landbrug. På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det fortsat ledelsens forventning, at i forhold til vil byde på faldende nedskrivninger på alle andre områder end landbrug, men at der stadig vil være et forhøjet nedskrivningsbehov på landbrug. Spar Nord Side 8 af kvartal

9 ANDEN INFORMATION FORRETNINGSOMFANG OVER 200 MIA. KR. Koncernens samlede forretningsomfang (indlån, udlån, garantier, formidlede realkreditlån og depotværdier) er ultimo 1. kvartal på 200,8 mia. kr. et niveau som er 5,1 mia. kr. højere end ultimo. Sammenlignet med ultimo er der tale om et fald i udlån på 0,9 mia. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. kan henføres til bankaktiviteterne. Volumen af formidlede realkreditlån er siden nytår vokset med 0,8 mia. kr. eller 1 pct. Totalt udgør formidlingen af realkreditlån til private kunder (Totalkredit) 54,7 mia. kr. og erhvervskunder (DLR Kredit) 9,8 mia. kr. ultimo 1. kvartal. Indlån, bankaktiviteter er steget med 0,7 mia. kr. eller 2 pct. i forhold til ultimo, og indlån i puljeordninger er vokset med hele 1,3 mia. kr. eller 12 pct. i løbet af 1. kvartal. Endelig er kundernes depotværdier vokset med 4,1 mia. kr. eller 12 pct. siden nytår. Ud af de samlede udlån og garantier, som udgør 44,0 mia. kr., kan 43 pct. henføres til private kunder og 57 pct. til erhvervskunder. STÆRK KAPITALPOSITION På kapitalsiden er det Spar Nords målsætning at have en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på mindst 12,0, en samlet solvens på mindst 15,0 og et spænd mellem individuelt solvensbehov og faktisk solvens på mindst 3 procentpoint. Ultimo 1. kvartal er koncernens egentlige kernekapitalprocent på 13,6 (ultimo : 13,0). Den samlede kapitalprocent er beregnet til 15,6 (ultimo : 15,0), hvilket skal ses i forhold til, at Spar Nord har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,7 pct. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 5,9 procentpoint eller 2,8 mia. kr. Den aktuelle kapitalposition svarer i en fuldt indfaset CRD IV optik til en egentlig kernekapitalprocent på 13,0. Spar Nords kapitalfremskrivninger viser, at banken gennem de kommende års indfasning af CRD IV konstant vil være komfortabelt over de strategiske kapitalmålsætninger. Som et led i bestræbelserne på at optimere bankens kapitalstruktur er det besluttet, at der i 2. kvartal gennemføres en udstedelse af Tier 1-kapital på forventeligt 350 mio. kr. STRATEGISK LIKVIDITET PÅ 16,9 MIA. KR. På likviditetssiden er det Spar Nords strategiske mål, at bank- og leasingudlånet til enhver tid er finansieret med langsigtet funding. Det er således målet, at bankindlån, seniorlån, udstedte obligationer, ansvarlig lånekapital samt egenkapital skal overstige bankens bank- og leasingudlån. Ansvarlige lån, seniorlån og udstedte obligationer, som har forfald inden for 12 måneder, medregnes ikke til bankens strategiske likviditet. Ved udgangen af 1. kvartal er Spar Nords strategiske likviditet opgjort til 16,9 mia. kr., hvilket er 1,9 mia. kr. højere end ultimo. Forbedringen kan især henføres til den fortsatte indlånsvækst kombineret med et fald i det samlede udlån. Strategisk likviditet Mia. kr. Indlån, bankakvititeter Seniorlån/obligationsudstedelser *) Egenkapital og efterst. kap. indskud Likviditetsfremskaffelse Udlån, bankaktivitet Udlån, leasingaktivitet Forfald senior, udst. obl. og efterst. kap. indskud < 1 år Strategisk likviditet i alt *) inkl. Nationalbankens LTRO-facilitet ,0 42,2 42,9 42,5 42,4 0,0 0,1 2,1 2,1 2,4 8,9 8,8 8,8 8,6 9,8 51,9 51,1 53,8 53,2 54,6 33,6 34,4 36,0 33,7 33,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,8 0,3 0,6 2,6 0,4 1,8 16,9 15,0 14,0 17,6 18,0 Som tabellen viser, er Spar Nord ultimo 1. kvartal i en situation, hvor fundingbasen består af almindelige kundeindlån samt ansvarlig kapital, og hvor banken er uafhængig af funding fra kapitalmarkederne. AFHÆNDELSE AF EJERANDEL I NØRRESUNDBY BANK Efter et forløb, som har været omtalt i en række selskabsmeddelelser i perioden fra oktober til februar, valgte Spar Nord i februar at acceptere et købstilbud på Nørresundby Bank fremsat af Nordjyske Bank og efterfølgende afhænde de aktier i den fusionerede Nordjyske Bank, som var en del af betalingen. Spar Nord Side 9 af kvartal

10 Samlet betød transaktionen og betalingen på 335 kr. og 1 aktie i Nordjyske Bank for hver af Spar Nords aktier i Nørresundby Bank, at Spar Nord i 1. kvartal som omtalt ovenfor har kunnet indtægtsføre 226 mio. kr. Samlet set indebærer frasalget en kapitalmæssig lettelse, som baseret på fuldt indfaset CRD IV i alt vil andrage ca. 750 mio. kr. I forhold til den fremtidige indtjening betyder afhændelsen i sagens natur, at Spar Nord ikke længere vil kunne indtægtsføre sin forholdsmæssige andel af Nørresundby Banks indtjening. TILSYNSDIAMANTEN Store eksponeringer < 125 pct. Spar Nord: 0,0 pct. Udlånsvækst <20 pct. Spar Nord: 0,7 pct. RISICI Der henvises til årsrapporten for samt til koncernens risikorapport for for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. FORVENTNINGER TIL I årsrapporten for udtrykkes en forventning om en basisindtjening før nedskrivninger for hele på niveau med, når der korrigeres for ekstraordinære forhold i (salg af Nets og skift af datacentral). I forbindelse med afhændelsen af aktier i Nørresundby Bank i marts blev denne forventning præciseret til i niveauet 1,4 mia. kr. På baggrund af kvartalsresultatet opjusteres forventningen til niveauet 1,5 mia. kr. Funding ratio <1,00 Spar Nord: 0,52 Ejendomseksponering <25 pct. Spar Nord: 12,7 pct. Likviditetsoverdækning >50 pct. Spar Nord: 238,8 pct. Spar Nord Side 10 af kvartal

11 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS BEHOLDNINGER AF SPAR NORD AKTIER BESTYRELSEN Pr Pr DIREKTIONEN Pr Pr Torben Fristrup Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Kjeld Johannesen Laila Mortensen Fritz Dahl Pedersen (fratrådt ) Ole Skov Jannie Skovsen Gitte Holmgaard Sørensen John Sørensen (tiltrådt ) Hans Østergaard (fratrådt 22. april ) Lasse Nyby Bent Jensen John Lundsgaard Lars Møller Beholdningerne indbefatter husstandenes beholdninger. KONCERNOVERSIGT Selskabskapital ultimo *) Egenkapital ultimo *) Resultat *) Ejerandel Pct. Ejerandel Pct. Konsoliderede dattervirksomheder Spar Nord Leasing A/S, Aalborg Aktieselskabet Skelagervej 15, Aalborg (1) Spar Nord Ejendomsselskab A/S, Aalborg (1) Erhvervsinvest Nord A/S (2) SN Finans Nord AB, Sverige (3) 10,0 205,1 33,1 100,0 100,0 27, ,2 226,5 100,0 100, , , ,0 1) Aktieselskabet Skelagervej 15 og Spar Nord Ejendomsselskab A/S er fusioneret pr. 1. januar, med Aktieselskabet Skelagervej 15 som det fortsættende selskab. 2) Selskabet er likvideret den 15. marts. 3) Selskabet er solgt pr. 1. juli. *) Iflg. seneste foreliggende årsrapport. Spar Nord Side 11 af kvartal

12 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Ændring i pct Året RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivn. på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat 531,8 572,5-7,1 531,8 572,5 737,8 626,6 578, ,7 66,3 138,7-52,2 66,3 138,7 181,1 202,9 182,2 453,3 465,5 433,8 7,3 465,5 433,8 556,7 423,7 396, ,4 7,8 12,2-36,1 7,8 12,2 0,3 1,3 0,2 39,2 330,2 218,6 51,1 330,2 218,6 208,5 161,2 144,6 930,3 18,3 12,9 41,9 18,3 12,9 11,5 8,0 11,0 67,0 785,2 651,7 20,5 785,2 651,7 754,0 578,2 529, ,9 351,2 249,2 40,9 351,2 249,2 77,9 80,8 51,1 363,1 9,7 16,0-39,4 9,7 16,0 31,0 45,1 49,6 50,1 467,2 437,9 6,7 467,2 437,9 440,1 386,2 374, ,9 16,5 18,1-8,8 16,5 18,1 34,3 39,9 41,6 71,5 25,3 23,8 6,3 25,3 23,8 32,9 19,6 1,8 109,9 111,1 109,4 1,6 111,1 109,4 194,6 130,6 94,1 602,9 7,4 21,4-65,4 7,4 21,4 31,6 16,2 19,4 104,1 533,4 349,1 52,8 533,4 349,1 192,6 144,0 138,5 705,0 69,3 37,6 84,3 69,3 37,6 43,9 34,2 30,6 91,4 464,1 311,5 49,0 464,1 311,5 148,7 109,8 107,9 613,6 BALANCE Aktiver i alt Udlån - Udlån, bankaktiviteter - Udlån, reverseforretninger - Udlån, leasingaktiviteter Indlån - Indlån, bankaktiviteter - Indlån, repoforretninger - Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Eventualforpligtelser Samlet risikoeksponering Kernekapital Nedskrevet på udlån og tilgodehavender mv. Kontraktuelle udlån med rentestop , , , , , , , , , , , , , , , Spar Nord koncernen har primo oktober genoptaget sine egne leasingsaktiviteter, hvorfor præsentationen heraf er ændret fra indregning som ophørende aktiviteter til fortsættende aktiviteter. Spar Nord Side 12 af kvartal

13 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERNEN FINANSTILSYNETS OPSTILLING OG NØGLETALSSYSTEM Året NØGLETAL Kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Indtjening Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Indtjening pr. omkostningskrone Afkastningsgrad, pct. Markedsrisiko Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Kreditrisiko Udlån i forhold til indlån, pct. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån, pct. Udlån i forhold til egenkapital Periodens udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store eksponeringer, pct. Periodens nedskrivningsprocent 15,6 19,4 15,6 19,4 16,2 15,5 13,9 15,0 13,6 17,3 13,6 17,3 15,9 15,5 13,6 13,3 7,3 5,2 7,3 5,2 3,2 2,8 3,1 10,4 6,4 4,7 6,4 4,7 2,5 2,2 2,4 9,0 1,86 1,59 1,86 1,59 1,27 1,25 1,27 1,27 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,8 1,7 0,1 1,7 0,1-0,2-0,7-0,6 0,6 3,5 2,2 3,5 2,2 2,3 4,6 2,3 2,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 63,7 68,4 63,7 68,4 75,8 98,1 108,7 67,7 67,0 71,6 67,0 71,6 78,7 101,3 111,5 71,1 4,7 5,2 4,7 5,2 6,2 6,6 8,9 5,1-2,1-3,1-2,1-3,1-2,5-5,1-0,1-1,1 243,3 252,6 243,3 252,6 222,7 201,7 90,2 186,0 0,0 13,4 0,0 13,4 15,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 1,3 SPAR NORD - AKTIEN Kr. pr. aktie á 10 kr. Periodens resultat Indre værdi Udbytte Børskurs/periodens resultat Børskurs/indre værdi 3,7 2,5 3,7 2,5 1,2 1,3 1,3 4, ,00-2, ,60 18,1 24,0 18,1 24,0 26,7 18,5 26,9 11,8 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 0,5 0,6 1,0 Aktiebaserede nøgletal er ganget med en justeringsfaktor på 0,7073 som følge af kapitaludvidelse i Spar Nord Side 13 af kvartal

14 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for Spar Nord Bank koncernen. Perioderegnskabet er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Aalborg, den 29. april DIREKTIONEN Lasse Nyby Adm. direktør Bent Jensen Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller Bankdirektør BESTYRELSEN Torben Fristrup Bestyrelsesformand Kjeld Johannesen Næstformand for bestyrelsen Per Nikolaj Bukh Kaj Christiansen Laila Mortensen Ole Skov Medarbejdervalgt Jannie Skovsen Medarbejdervalgt Gitte Holmgaard Sørensen Medarbejdervalgt John Sørensen Spar Nord Side 14 af kvartal

15 RESULTATOPGØRELSE - KONCERNEN Note Året Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat 531,8 572, ,7 66,3 138,7 453,3 465,5 433, ,4 7,8 12,2 39,2 330,2 218,6 930,3 18,3 12,9 67,0 785,2 651, ,9 351,2 249,2 363,1 9,7 16,0 50,1 467,2 437, ,9 16,5 18,1 71,5 25,3 23,8 109,9 111,1 109,4 602,9 7,4 21,4 104,1 533,4 349,1 705,0 69,3 37,6 91,4 464,1 311,5 613,6 INDTJENING PR. AKTIE Indtjening pr. aktie (kr.) Udvandet indtjening pr. aktie (kr.) 3,7 2,5 4,9 3,7 2,5 4,9 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede virksomheder Poster, der kan reklassificeres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt 464,1 311,5 613,6 0,4 0,3 8,3-1,1 1,4 1,4-0,7 1,7 9,7 0,0-0,1-2,5 0,0-0,1-2,5-0,7 1,6 7,2 463,4 313,1 620,8 Spar Nord Side 15 af kvartal

16 BALANCE - KONCERNEN Note Året AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån, bankaktiviteter Udlån, reverseforretninger Udlån, leasingaktiviteter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt Obligationer til dagsværdi Aktier mv. Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver tilknyttet i puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Grunde og bygninger i alt Operationelle leasingaktiver Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER GÆLD Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt EGENKAPITAL Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Akkumulerede valutakursreg. af udenlandske enheder Akkumulerede værdiændringer i alt Lovpligtige reserver Andre reserver i alt Foreslået udbytte Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt 2.253, ,3 985, , , , , , ,4 352, ,5 463, , , , , , , , , , , , ,8 80, ,9 941, , , ,8 220,8 210,3 224,4 155,4 168,0 147,7 534,7 509,4 537,3 690,1 677,4 685,0 11,2 19,4 14,6 99,8 113,7 105,4 111,0 133,1 120,0 240,3 30,0 92,6 16,9 18,7 19,4 31,1 127,7 41, , , ,1 278,2 279,2 272, , , , , , , , , , , , ,8 0,0 273,5 22, , , ,4 0,0 0,1 0, , , ,6 18,6 31,6 27, , , ,4 125,6 169,8 125,7 42,0 12,2 43,7 32,1 76,4 27,3 199,7 258,4 196, , , , , , , , , ,3 89,8 84,8 89,4 0,0 4,2 0,0 89,8 89,0 89,4 0,0 517,0 571,4 0,0 517,0 571,4 451,9 125,5 200, , , , , , , , , , IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualaktiver Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler 6,1 10,1 6, , , ,9 701,7 633,9 751,7 Spar Nord Side 16 af kvartal

17 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERNEN Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Valutaomregnings reserve Lovpligtige reserver Foreslået udbytte Overført overskud I alt EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede og tilknyttede virksomheder Opløsning af opskrivningshenlæggelser, associerede virksomheder Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 89,4 0,0 571,4 200, , , ,5 251,1 205,5 464,1-0, , ,2-0,1-1, , ,2 0,0-0,4-267, ,1-0,7-0,4-274,5 251,1-62,6 463, ,2-138, ,2 140, ,9-845,9 0, ,9 0,0 847,9 2, ,3 89,8 0,0 0,0 451, , ,4 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapitalbevægelser i : Totalindkomst i Periodens resultat Anden totalindkomst Nettoopskrivning på domicilejendomme Øvrige kapitalbevægelser i associerede og tilknyttede virksomheder Valutakursregulering ved omregning af udenlandsk enhed Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Afgang ved køb af egne aktier Tilgang ved salg af egne aktier Modtaget udbytte fra associerede virksomheder indregnet efter indre værdi Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ,3 84,5 4,3 507,4 125, , , ,4-290,1 311,5-0, , , , , ,1-0,3-0,1 1, ,6-0,3-0,1 22,8-290,1 313, ,0-171, ,3 179, ,2-13,2 0, ,2-21,5 8, ,3 84,8 4,2 517,0 125, , ,1 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 10 kr. Året BEHOLDNING AF EGNE AKTIER Antal aktier, stk. Procent af aktiekapital ,1 0,1 0,1 Spar Nord Side 17 af kvartal

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE - KONCERNEN Året DRIFT Resultat før skat Valutaomregning, datterselskaber Dagsværdiændringer, investeringsejendomme Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Gevinst og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver Regulering af nedskrivninger på udlån mv. Hensættelser til forpligtelser Resultat af kapitandele i associerede og tilknyttede virksomheder Betalt selskabsskat Drift i alt DRIFTSKAPITAL Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto Ændring i udlån og andre tilgodehavende til amortiseret kostpris Ændring i obligationer til dagsværdi Ændring i aktiebeholdning Ændring i udstedte obligationer til amortiseret kostpris Ændring i andre aktiver og andre passiver, netto Ændring i indlån og anden gæld Driftskapital i alt Pengestrøm fra drift i alt INVESTERINGER Køb af aktiviteter fra FIH Erhvervsbank Køb af associerede og tilknyttede virksomheder Salg af associerede og tilknyttede virksomheder Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Udbytte fra associerede og tilknyttede selskaber Investeringer i alt FINANSIERING Efterstillede kapitalindskud Betalt udbytte, eksklusiv udbytte af egne aktier Afgang ved køb af egne kapitalandele Tilgang ved salg af egne kapitalandele Finansiering i alt Periodens likviditetsændring Likvider primo Periodens likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med mindre end 3 mdr. forfald I alt 533,4 349,1 705,0 0,0-0,1-2,5 0,0 0,0 1,8 16,5 18,2 71,5 0,0 0,0 2,8 12,5 50,8 249,5 3,0-2,2-20,2-7,4-21,4-104,1-214,5 0,9-167,4 343,5 395,3 736, ,0-70, ,2 845, , , , , ,6-137,3-214,1-6,8-22,6-28,1-279,0-242,1-111,9-276,9 719,5 597,0 368,6-903,6 533, ,8-560,1 929, ,2 0,0 0, ,2 0,0 0,0-58,6 75,7 0,0 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 0,1-8,3-9,0-59,5 10,1 3,0 106,2 846,0 13,2 25,6 923,3 7, ,6-356,0-9, ,1 0,0 0,0-125,4 140,2 179,3 549,8-138,2-171,0-544,9-354,0-1, ,6 9,2 934, , , , ,4 9,2 934, , , , , , ,3 985, , , , , , ,4 Spar Nord Side 18 af kvartal

19 NOTER - KONCERNEN Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Perioderegnskabet for Spar Nord koncernen for perioden 1. januar marts aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis Spar Nord koncernen har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for. Implementeringen af ovennævnte nye standarder og fortolkningsbidrag medfører ingen væsentlig påvirkning af indregning og måling. 2 SKØN OG ESTIMATER Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdi af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne perioderegnskab som ved udarbejdelsen af årsregnskab pr. 31. december. Spar Nord Side 19 af kvartal

20 NOTER - KONCERNEN Note Spar Nords Handels- og Lokale Banker Udlandsområdet Øvrige områder Basisindtjening *) Reklassifikationer og Øvrige poster efter basisindtjening **) Koncernen i alt 3 FORRETNINGSSEGMENTER - RESULTATOPGØRELSE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer og udbytte Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter/omsætning i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Basisindtjening/ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Resultat før skat 387,9 49,3 14,8 452,0 13,5 465,5 302,8 7,1 2,0 311,9 0,0 311,9 29,1 100,5 229,4 359,0 0,0 359,0 7,1 0,1 2,5 9,7 0,0 9,7 0,0 0,0 7,4 7,4 0,0 7,4 726,9 157,0 256, ,0 13, ,5 398,6 9,4 76,3 484,3 24,7 509,0 328,3 147,6 179,8 655,7-11,2 644,5 98,1 0,0-0,5 97,6 13,5 111,1 230,2 147,6 180,3 558,1-24,7 533, ,7-24,7 24,7 0,0 230,2 147,6 155,6 533,4 0,0 533,4 *) Basisindtjeningskolonnen svarer til koncernens regnskabsopstilling i ledelsesberetningen. **) Sammenhæng til koncernen specificeres i kolonnen Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjening. Reklassifikationer og øvrige poster efter basisindtjening på -24,7 mio. kr. består af bidrag til sektorløsninger. For Reklassifikationer er posterne Nettorenteindtægter og Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. påvirket med 13,5 mio. kr. Spar Nord Side 20 af kvartal

Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 17, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. august Fondsbørsmeddelelse nr. 17, Halvårsrapport for Spar Nord Bank A/S Rekordresultat før skat på 740 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 20,8 pct. p.a. ny udbyttepolitik

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct. p.a.

Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 28. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 20, Kvartalsrapport 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Rekordresultat på 929 mio. kr. før skat svarende til egenkapitalforrentning 17,1 pct.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler

Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler 24. april Selskabsmeddelelse nr. 4, Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen Kvartalsrapport for A/S Resultat før skat på 193 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,7 pct. p.a. - bedste resultat i 24 kvartaler

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2014. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 for Spar Nord Bank A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 20, 2014. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 for Spar Nord Bank A/S Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. oktober Fondsbørsmeddelelse nr. 20, Kvartalsrapport 1.-3. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 761 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning før skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 10 pct. p.a.

Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 10 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 24. august Fondsbørsmeddelelse nr. 34, Spar Nord Bank A/S halvsårsrapport for Tilfredsstillende resultat før skat på 469 mio. kr.: Nettoresultat på 383 mio. kr. forrenter egenkapitalen

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 for Spar Nord Bank A/S Til Nasdaq OMX København og pressen 28. april 2010 Fondsbørsmeddelelse Nr. 3, 2010 Kontaktpersoner: Lasse Nyby Adm. direktør Telefon 96 34 40 11 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

25. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 16, 2012

25. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 16, 2012 25. april Fondsbørsmeddelelse nr. 16, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Resultat før skat på 144 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,2 pct. p.a. - bedste resultat i 15 kvartaler Nettorente-

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nettoresultat på 317 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 15,5 %

Nettoresultat på 317 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 15,5 % Nasdaq Copenhagen Selskabsmeddelelse nr. 4, 3. maj Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Nettoresultat på 317 mio. kr. svarende til egenkapitalforrentning på 15,5 % Sammenlignet med 1. kvartal

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Meget tilfredsstillende resultat på 690 mio. kr. efter skat forrenter egenkapitalen med 11,9 pct. - forventningerne til hele året opjusteres

Meget tilfredsstillende resultat på 690 mio. kr. efter skat forrenter egenkapitalen med 11,9 pct. - forventningerne til hele året opjusteres Til NASDAQ OMX Copenhagen 2. november Selskabsmeddelelse nr. 45, Spar Nord Bank A/S kvartalsrapport for 1.-3. kvartal Meget tilfredsstillende resultat på 690 mio. kr. efter skat forrenter egenkapitalen

Læs mere