Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift"

Transkript

1 Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 3 og pkt. 11 behandles under ét under pkt Kort orientering vedr. Fælles Kapitalforvaltning. a. Orientering v/ Arthur T. Mønsted. a. Arthur T. Mønsted orienterede fra bestyrelsens arbejde med opdaterede vedtægter, og at disse endnu ikke er endeligt færdigbehandlede. Endvidere orienteredes fra fåmandsforeningens bestyrelse, og om fastsættelse af etiske investeringsprincipper for kapitalerne. b.b. Stiftsrådets arbejdsform placering af stiftsrådets møder i forhold til arbejdet i den Fælles Kapitalforvaltning. b. Fra 2012 følger stiftsrådet kirkeministeriets opfordring til at lægge rådets første møde i kalenderåret i den sidste halvdel af februar, af hensyn til udmelding om rentefastsættelse for stiftsmidlerne. 3. Kort orientering fra Fællesfon dens budgetsamråd. Orientering v/ Torben Larsen. Behandles sammen med pkt Stiftsmidlerne. a. Orientering vedr. årsrapport a. Årsregnskabet for Stiftsmidlerne blev uddelt. Annelise Mohr orienterede om årsregnskabets opstilling og årets resultater.

2 b. b. Godkendelse af årsrapport c. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for (Genoptaget fra sidste møde pga. nye oplysninger). Orientering ved stiftskasserer Annelise Mohr. d. Fakturering af gravstedsaftaler. Overførsel af opgaver. e. Orientering om frigivelse af stiftsmidler, jfr. godkendt instruks om frigivelse og udlån af stifts midler. f. Ansøgning om lån af stiftsmidlerne fra Kapernaums sogn. Der vedhæftes menighedsrådets ansøg ning samt stiftsøvrighedens fore løbige svar på ansøgningen. b. Årsrapporten blev godkendt. c. Annelise Mohr argumenterede for at stiftsrådet ændrer indlånsrenten for Stiftsrådet vedtog en nyfastsættelse af indlånsrente for 2012 på 2 %. Udlånsrenten er fortsat 4%. d. Helle Ostenfeld orienterede om beslutning om, at gravstedsaftalerne på landsplan med tiden skal faktureres i to jyske stifter. Rådgivning vil fortsat kunne fås i Københavns stift. e. Anne Margrethe Andersen orienterede om at der skal frigives midler til Povlsker sogns menighedsråd, og der er kommet en ansøgning om frigivelse af midler til Frederiksberg sogns menighedsråd. f. I forbindelse med køb af ny tjenestebolig har Kapernaum sogn behov for et lån på 5,1 mio. kr., hvor størstedelen vil blive indløst i forbindelse med salg af anden tjenestebolig. Henvendelsen tages op igen på mødet den 25. maj, da der ikke er modtaget oplysning om afdragsordning. Bodilsker sogn har forhåndsansøgt om et lån på ca kr. med en afdragstid på 10 år. Stiftsrådet er sindet at give tilsagn til lån på disse vilkår. 5. 5, Folkekirkens Infocenter Fortsat drøftelse af Infocenterets forhold. Afrapportering fra den nedsatte arbejdsgruppe til forberedelse af en grundig evaluering af Infocenteret og til forslag til en strategi for centeret, herunder drøftelse af for slag til kommissorium og forslag til hvem, der skal forestå evalueringen. Drøftelserne fortsat fra møde d. 23. september 2010 og 22. januar Erik Andreassen har meddelt, at han er trådt ud af underudvalget. Jens Andersen orienterede stiftsrådet om underudvalgets arbejde, herunder om kontakt til ekstern konsulent om evalueringsarbejdet og kommunikationsstrategi. Stiftsrådet drøftede det fremsendte tilbud, og der var tilslutning til, at underudvalget går videre med arbejdet. Der er forventning om, at arbejdet afsluttet, således at det kan forelægges stiftsrådet ved det førstkommende stiftsrådsmøde i maj. D Drøftelsen vedrørende nye vedtæg ter for Folkekirkens Infocenter af venter gennemførelse af den ønskede evaluering af Infocenteret.

3 6. Udvalgsstrukturen under stiftsrådet. a. Drøftelse og godkendelse af forslag til kommissorium for det på mødet den 23. januar 2011 nedsatte Ungeudvalg. b. Fortsat drøftelse vedrørende oprettelse af et religionspædagogisk udvalg. a. Stiftsrådet tiltrådte det fremsendte kommissorium. Kl forlod Pernille Østrem mødet. b. Med henvisning til, at det er besluttet på det seneste stiftsrådsmøde at nedsætte et religionspædagogisk udvalg, er Jonas Christy, Malene Flensborg, og Anna Mejlhede bedt om at indtræde udvalget. Der vil blive rettet henvendelse til endnu en sognepræst med henblik på indtrædelse i udvalget. Erik Andreassen har sæde i udvalget på vegne af Stiftsrådet. c. Stiftsrådet godkendte kommissoriet. c. Godkendelse af kommissorium for Stiftsudvalget Folkekirke & Religionsmøde. Der vedhæftes et af udvalget revideret udkast til kommissorium. 7. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet. Orientering ved stiftsrådets medlemmer af de enkelte udvalg. 8. Erik Andreassen orienterede fra stiftsudvalget for diakoni, og stiftsrådet drøftede muligheder for at støtte det diakonale arbejde, herunder arbejdet i de etablerede diakonikirker og med de etablerede diakonale organisationer i stiftet. Karsten Fledelius orienterede fra det mellemkirkelige stiftsudvalg. Margrethe Winther-Nielsen orienterede fra stiftsudvalget for gudstjeneste og salmer. Inge Lise Pedersen orienterede fra stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde. Finn Vejlgaard orienterede fra stiftsudvalget om efteruddannelse.

4 8.8. Bindende stiftsbidrag - generelt. a. Orientering om regnskab og årsrapport b. Godkendelse af årsrapport a. Anne Margrethe Andersen redegjorde for regnskab for det bindende stiftsbidrag 2010, sådan som det fremtræder i Københavns stifts årsrapport b. Stiftsrådet vedtog, at der gennemføres en skriftlig godkendelse af regnskabet og årsrapportdelen. c. Stiftsrådet godkendte, at rejseudgifterne for det bornholmske medlem kan afholdes af stiftsudvalgets bevilling. c. Vedrørende det mellemkirkelige stiftsudvalg: Betaling af rejseudgifter for stiftsudvalgs-medlemmer fra Bornholm Behandling af indkomne ansøg ninger om tilskud fra det bin dende stiftsbidrag 2010 og a.a. Ansøgning om tilskud til Open Space b. Ansøgning fra Stiftsudvalget Folkekirke & Religionsmøde for a. Ansøgningen på kr. imødekommes. b. Stiftsudvalget anmoder om kr. yderligere end de allerede bevilgede kr. i Der bevilges ikke yderligere, da der ikke ses at være begrundelse for forhøjelse af det bevilgede beløb. c. Der er sket en fejl i forbindelse med udbetalingen af bevilling til Bornholm i Det manglede beløb til de godkendte projekter vil blive efterbetalt. c. Ansøgning fra Bornholms provsti for De indkomne ansøgninger vedhæf tes Der er tillige indkommet en ansøgning fra Stiftsrådets Ungeudvalg på kr. Stiftsrådet godkendte ansøgningen. 10. Fortsat drøftelse vedrørende den fremtidige Stiftsrådet havde en generel drøftelse af spørgsmålet og besluttede, at man til majmødet vil anmode biskoppens kirkebyggeriudvalg fremlægge en rapport om mulig fremtidig struktur, og på den baggrund lægge en strategi for den videre proces.

5 struktur i stiftet. Der henvises til pkt. 9 i referatet fra mødet den 23. januar Kl Helle Krogh Madsen og Karsten Fledelius forlod mødet. Pkt. 3 og pkt. 11 tages op på næste stiftsrådsmøde, hvor Torben Larsen fremlægger et oplæg til, hvordan et fælles møde kan gennemføres. 11. Drøftelse af et fælles møde for alle stiftsråd i Danmark. Oplæg v/ Torben Larsen. Intet til dette punkt. 12. Siden sidst. Herunder evt. orientering om møde mellem Folkekirkens Mellemkir kelige Råd, de mellemkirkelige stiftsudvalg og stiftsrådene februar på Trinity i Fredericia. 13. Næste møde. Resterende møder for 2011 er fastsat til: 25. maj, 31. august, 22. november, alle kl Endvidere er september 2011 reserveret til et evt. dobbelt møde/seminar. 14. Eventuelt. Intet til eventuelt. Mødet sluttet kl. 2000, referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt. Michael Riis Tom Allan Margrethe Winther-Nielsen Anette Kaas

6 Inge Lise Pedersen Arthur Terence Mønsted Erik Andreassen Torben Larsen Jens Andersen Ole Erhardt Pagels Susanne Ivalo Mønsted Finn Vejlgaard Anders Borre Gadegaard Peter Skov-Jakobsen

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 79 Referat fra bestyrelsesmøde i den Til stede: Afbud: Søren Fibiger Olesen (formand), Peter Østergaard (f. Carsten Jørgensen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 5. maj 2010 J.nr. 013 JSS/jn Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere