Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift"

Transkript

1 Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Sognepræst Michael Fagerlund Domprovst Ole Opstrup Sognepræst John Andersen Sognepræst Ulla Schou Rasmussen Stiftskontorchef Helle Samson Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen (ref.) Bent Normann Olsen, formand Erik Rasmussen, næstformand Knud Erik Rasmussen Jørn Ringsing Knud Brusgaard Nielsen Mette Tangaa Susanne Høgh Nielsen Afbud: Jørn Peter Pejdal Der var forud for mødet udsendt følgende dagsorden. 1. a. Godkendelse af dagsorden. b. Evt. bemærkninger til referat fra mødet d. 27. nov Økonomi a. Stiftsmidlerne pr. 31. december 2009 (bilag). b. Orientering om administrationen af stiftsmidlerne samt udviklingen i legaterne a. Budgetgodkendelse for det bindende stiftsbidrag i 2011 (bilag). b. Eventuel nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/erik Rasmussen. Nyt udbud af administration af kapitalerne. c. Udskiftning af stifternes IT- system til kapitaladministration (bilag). d. Ansøgning fra sognepræst Hanne Lund, Sandby-Branderslev Pastorat, om kroner til højskoledag (bilag). e. Spørgsmål om udarbejdelse af ansøgningsskema til brug for ansøgninger om midler fra stiftsrådet. f. Endelig godkendelse af bevilling af kroner til produktion af film om stiftet herunder orientering ved Steen Skovsgaard og Knud Brusgaard Nielsen (bilag). g. Høring vedrørende betænkning om bloktilskud betænkning 1511 er tidligere udsendt. Høringsfrist den 23. februar 2010 (bilag - høringssvar fra Ribe Stiftsråd). h. Orientering om kommende låneansøgning fra Maribo Menighedsråd. 3. Forretningsorden, vedlagt i endelig form. 4. a. Orientering om fælles stiftsdag v/steen Skovsgaard. b. Nyt fra Innovationsudvalget.

2 c. Drøftelse om udvalgsstrukturen under stiftsrådet herunder Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg Status vedr. forlængelse for 1 år på uændrede vilkår (bilag). 5. Nyt angående udbygningen af stiftsadministrationen. 6. Overvejelse om visionsdag/inspirationsdag for stiftsrådet. 7. Dato for møderne i 2010 kan martsmødet udgå? 8. Eventuelt. 1. a. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.2. i ansøgning om støtte på kroner til kirke for alle, samt punkt 4.d, orientering ved biskoppen om undersøgelse af menighedsråd, der er blevet sammenlagt. b. Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet den 27. november a Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR) gennemgik den med dagsordenen udsendte oversigt over stiftsmidlerne pr. 31. december Oversigten er bilag 1 til dette referat. FR bemærkede, at der pr. 31. december 2009 er et overskud i stiftsmidlerne på 2,436 mio. kroner. Overskuddet udbetales til menighedsrådene til juni termin Overskuddet har i 2009 været på 4,72 %, hvoraf de 3 % er udbetalt aconto. Der var ved periodens slutning bevilget lån på 65,605 mio. kroner og 24,042 mio. kroner til henholdsvis kirker og embeder. Obligationsbeholdningen udgjorde 41,556 mio. kroner og de likvide midler 9,774 mio. kroner. Aktiverne udgjorde samlet 143,845 mio. kroner. b. FR udleverede oversigt af 22. december 2009, der viser beregningen af udgifterne ved administrationen af stiftsmidlerne. Beregningsmodellen er gældende for hele landet. Udgiften for menighedsrådene i LF-Stift i 2009 var på kroner. Oversigten er bilag 2 til dette referat. FR uddelte oversigt over udviklingen i legaterne i perioden Af oversigten fremgår bl.a., at legaterne i 2005 udgjorde ca. 103,7 mio. kroner og i ,554 mio. kroner. Oversigten er bilag 3 til dette referat. 2.2.

3 a. Rådet drøftede udkast til budget for 2010 udarbejdet af stiftsadministrationen på baggrund af budget 2009 og 2010 samt stiftsrådets udmeldinger på mødet den 27. november Stiftsrådet skal udmelde et kronebeløb til provstiudvalgene inden den 1. marts Den endelige budgetlægning skal ske inden udgangen af oktober måned FR uddelte oversigt med budgetopfølgning, der viser et overskud i 2009 på kroner. Disse midler er blevet anvendt ved bevilling til konfirmandevent og fremstilling af film om stiftet. En udgiftspost i fremtiden vil blive finansieringen af det mellemkirkelige arbejde, idet udvalget kun har midler til rådighed svarende til 2010 set i forhold til tidligere budgetter (ca kroner). Der var ikke bemærkninger til en overordnet budgetramme på kroner. Projekt konfirmandevent drøftedes. En udgiftspost som anført i budgetudkastet på svarer til de kendte udgifter for forsøget i 2010 men således, at menighedsrådenes egenbetaling udgår, og stiftsrådet overtager alle udgifterne. Det drøftedes indgående, om man burde fastholde et krav om medfinansiering fra menighedsrådene. Konklusionen blev, at stiftsrådet vurderer projektet, når det er blevet gennemført, og at man som udgangspunkt finder, at en vvis medfinansiering er ønskelig, idet der bør være en vis grad af frivillighed. Udgiften for stiftsrådet vil således formentligt kunne fastholdes omkring de kroner, der er bevilget for Et yderligere emne var spørgsmålet om stiftsbogen, idet der ikke længere vil være mulighed for udgivelse via legatfond eller stiftsfond. Spørgsmålet er også her, om der bør være en hvis brugerbetaling eller eventuel fuld brugerbetaling, således som det har fungeret hidtil. Konklusionen blev, at der arbejdes ud fra en ordning, hvor stiftsbogen kun finansieres delvist af stiftsrådet. Flere medlemmer bemærkede, at stiftsbogen er vigtig for andre end menighedsrådene. Stiftsrådets medlemmer drøftede indgående niveauet for det bindende stiftsbidrag for På baggrund af ovenstående besluttede stiftsrådet, at der skulle udmeldes en beløbsramme, der ikke medfører en udskrivningsprocent på mere end 0,40. En beløbsramme på kroner anslås at ville medføre udskrivningsprocent på 0,39. Der udmeldes herefter en ramme på kroner for 2011 mod for De enkelte budgetposter for 2011 fastlægges senest 1. november 2010 som foreskrevet i cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne. b. Erik Rasmussen uddelte brev af 10. februar 2010 fra bestyrelsen for stifternes kapitalforvaltning. Det fremgår heraf, at der - efter EU-udbud - er valgt en

4 administrator og 2 kapitalforvaltere, nemlig henholdsvis Jyske Invest Fund Management A/S, Jyske Bank Asset Management og Nykredit Asset Management. Overgangen til den fælles landsdækkende kapitalforvaltning forventes at ske den 1. juli c. Helle Samson redegjorde kort for baggrunden for den kommende udskiftning af Stifternes Økonomisystem (SØS). Det ny system, der skal varetage kapitaladministrationen og administrationen af gravstedsaftaler forventes at ville koste 3-5 mio. kroner over en 6 årig periode. Udgifterne fordeles mellem de 10 stifter i forhold til størrelsen af stiftsmidlerne. For stiftets vedkommende betyder dette at andelen af udgifterne vil være ca. 3 %.. Udgift for stiftsmidlerne vil blive det første år og herefter ca kroner om året de følgende 5 år. Ministeriet har allerede, efter drøftelse med stiftsrepræsentanterne i styregruppen for projektet, valgt at sætte gang i den indledende del af udbuddet i uge 4 via en såkaldt prækvalifikation. Forinden selve udbuddet i værksættes forelægger styregruppen (Ministeriet, ITkontoret og 3 stiftskontorchefer) rammerne for stiftsrådet. Stiftsrådet bemyndigede formanden til at afgive høringssvar til styregruppen. Stiftsadministrationen udarbejder indstilling til formanden. Det er i sidste ende styregruppen, der beslutter, hvem der skal indgås kontrakt med. d. Det besluttedes at meddele afslag, idet projektet ikke vedrører stiftet som sådan i tilstrækkelig omfang (for lokalt). e. Det besluttedes, at stiftsadministrationen udarbejder et noget enklere skema end det udsendte udkast til ansøgningsskema, og at det anføres, hvad der kan søges midler til, og hvad der normalt ikke vil kunne påregne støtte. Man drøftede, om der skulle angives et beløb som undergrænse, men afstod fra at indføre en sådan, da ansøgningerne så muligvis blot bliver forhøjet. f. Det besluttedes at bevilge kroner + moms til filmen om stiftet i alt kroner. Det overlades til arbejdsgruppen at indgå aftale med producenten på vilkår, der sikrer stiftsrådet fuld brugsret til filmen. Arbejdsgruppen blev i den forbindelse opfordret til at medtaget et afsnit i filmen, om det at være præst i et 4-sognspastorat. Der var i øvrigt opbakning til de 7 punkter, der er anført i notat af 13. januar g. Betænkning 1511 var udsendt til medlemmerne ved tidligere lejlighed. Der var enighed om at betænkningen giver en god beskrivelse at folkekirkens forhold og struktur. Ministeren har oplyst, at hun ikke agter at fremsætte lovforslag. Det

5 besluttedes at bemyndige formanden til at svare Kirkeministeriet, at man kan tilslutte sig høringssvaret fra Ribe Stift. h. Bent Normann Olsen (BNO) og domprovst Ole Opstrup (OO) orienterede om planerne for istandsættelse af domkirken. Der er først og fremmest tale om en påkrævet kalkning til 8-9 mio. kroner og en påkrævet istandsættelse af kirkens vinduer til ca. 5 mio. kroner. Hertil kommer istandsættelse af stolestader, lyd samt varmeanlæg. Samlet set drejer det sig om mere end 15. mio. kroner, som domsognet ikke selv kan klare på normale lånevilkår. Arbejderne er i sig selv påkrævede, men kirkens 600 års jubilæum i 2016 gør det endnu mere påkrævet. Menighedsrådet vil således på et senere tidspunkt indsende ansøgning til stiftsrådet. i. Steen Skovsgaard (SSK) omdelte ansøgning. Det besluttedes at bevilge kroner til PR-initiativer i anledningen af projektet Kirke for Flere. 3. Der var ingen bemærkninger. 4. a. SSK uddelte beskrivelse af stiftsdagen den 10. april 2010 udarbejdet af stiftsdagsudvalget. Arrangementet er henlagt til Katedralskolen i Nyk. F. b. SSK orienterede kort om projektet Fyld Danmarks Kirker. Der er ikke opnået støtte fra alle biskopper, men der arbejdes ufortrødent videre. Teologisk Pinselejr forventes gennemført i 2010 jf. den tidligere bevilling fra stiftsrådet. c. SSK og Michael Fagerlund (MF) gennemgik den forud for mødet udsendte oversigt over stiftets udvalg. Der er 36 forskellige udvalg i stiftet. Mellemkirkeligt Udvalg. Det besluttede, at stiftsrådet,, udpeger medlemmerne af det nuværende mellemkirkelige udvalg for perioden 1. april oktober Udvalget får således fremover samme funktionsperiode som stiftsrådet. Formanden for MKU har oplyst, at hun ønsker at udtræde pr. 31. marts Stiftsrådet udpeger et medlem til at indtræde i udvalget. Valgt blev formanden for stiftsrådet. Udvalget udpeger selv et medlem til Mellemkirkeligt Råd og repræsenterer stiftsrådet. Udvalgets finansiering i 2010 sker via det nuværende udvalgs formue på ca kroner. I Strukturudvalget udtræder Susanne Møller. I stedet indtræder Susanne Nielsen og Ulla Skov Rasmussen.

6 I Stiftsdagsudvalget udtræder Mette Tangaa, Susanne Møller og Jens D. Lose. Ind træder, Kjeld Nielsen. I Innovationsudvalget udtræder Mette Trankjær og Mette Tangaa. Ind træder, Knud Brusgaard Nielsen. John Andersen oplyste, at han er indstillet på at indtræde i Diakoniudvalget. Udvalgenes budgetter for 2011 skal være stiftsrådet i hænde senest den 1. september Udvalgene skal aflægge regnskab for midler modtaget af stiftsrådet inden udgangen af januar måned det efterfølgende kalender år, med mindre stiftsrådet bestemmer andet. d. SSK omdelte oversigt med resultat af undersøgelse af årsager og ønsker bag sammenlægning af menighedsråd. Undersøgelsen vil blive fulgt op om ca. 2 år, hvor de nye menighedsråd, der blev sammenlagt i forbindelse med valget i 2008 har høstet flere erfaringer. 5. HS orienterede om sagen. Byggeriet forventes påbegyndt i marts måned 2010 og afsluttet i november Det vedtoges at holde en visionsdag af ca. 3-4 timer. SSK undersøger mulighederne for at få besøg af konsulent Poul Langagergaard som tovholder på dagen og udsender forslag til tidspunkter. Ideer og tanker om indholdet af dagen sendes til SSK. 7. Det vedtoges at mødet den 22 marts udgår, og at regnskabet underskrives ved fremmøde på stiftskontoret inden for en given periode. Perioden udmeldes til medlemmerne snarest. 8. Intet. HNN Bilag: Oversigt over stiftsmidler pr Indtægter: Renteindtægter ,87 Kursgevinst ,88

7 Indtægter i alt ,75 Udgifter: Renteudgifter ,75 Administrationsgebyr kap.forvaltning ,00 Bidrag til stifternes fælles kap.forvaltning ,64 Gebyrer 6.857,52 Kasse og afrundingsdiff. 2,00 Udgifter i alt ,91 Årets overskud ,84 Aktiver: Likvide midler ,15 Afdragslån, kirker ,12 Afdragslån, embeder ,10 Obligationer ,38 Tilgodehavende afdrag ,84 Aktiver i alt ,59 Passiver: Indlån, kirker ,78 Indlån, embeder ,84 Urealiseret kursgevinst ,97 Passiver i alt ,59

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere