Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift"

Transkript

1 Dato Dok.nr.: /14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup (OO) Maribo Domprovsti Provst Anne Birgitte Villadsen (ABV) Lolland Østre Provsti Sognepræst Per Møller (PM) Maribo Domprovsti Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Falster Provsti Niels Reinhold Nielsen (NRN) Nykøbing F. Sogns Menighedsråd Steen Henriksen (SH) Kasserer, Tingsted Sogns Menighedsråd Lolland Vestre Provsti Mette Tangaa Jensen(Næstformand) (MT) Formand, Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd Susan Rasmussen (SR) Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd Lolland Østre Provsti: Knud Erik Rasmussen (KER) Formand, Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd Maribo Domprovsti Bent Normann Olsen(Formand) (BNO) Formand, Maribo Domsogns Menighedsråd Susanne Møller (SM) Formand, Vejleby Sogns Menighedsråd Fra Stiftsadministrationen deltog stiftskontorchef Helle Samson (HS) og Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN, ref) Der var afbud fra Ebbe Balck Sørensen (EBS), Herritslev Sogns Menighedsråd

2 Der var inden mødet udsendt følgende dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Oplæg fra Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith om det kommende pilgrimscenter Orientering fra provst Bjarne A. Madsen om fejringen af 500 året for reformationen. 2. Økonomi a. Nyt fra budgetfølgegruppe og budgetsamråd v/ Helle Samson og Knud Erik Rasmussen. b. Oversigt over bevilgede lån i stiftsmidlerne pr. 30. november 2014 (bilag). c. Efterretningssag lån i stiftsmidlerne forlænget til 16,5 år i forbindelse med forhøjelse (Maribo Domkirkes indvendige kalkning) a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 30. november 2014 (bilag). b. Ansøgning fra biskoppen og projektgruppen om kroner til præstepraktik c. Pilgrimspræstecentret ansættelse af præst/finansiering. d. Stiftsbidragets størrelse i 2016 fastsættes i mødet i februar måned e. Ansøgning om midler til udgivelse af inspirationshæfte i anledning af projektet Bevar din lokale kirke (bilag). f. Opfølgning på ansøgning om midler til dåbsfolder ansøgning fra Ingrid Ank (bilag). 3. Orientering fra formanden. 4. Orientering fra biskoppen. 5. Nyt fra udvalgene. 6. Nyt fra stiftsadministrationen. 7. Fastsættelse af mødetidspunkter for Formanden og biskoppen indstiller følgende datoer til godkendelse. Onsdag d. 25. februar, torsdag d.7. maj, tirsdag d. 15. september, onsdag d. 21. oktober samt tirsdag d. 8. december. 8. Eventuelt.

3 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.1.d. Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen, samt tilføjelse af punkt 2.2 g. bevilling af midler til genoptryk af postille Oplæg fra Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith om det kommende pilgrimscenter. Elizabeth Knox-Seith (EKS) orienterede om tankerne bag projektet med oprettelse af pilgrimscenter tæt ved Maribo Domkirke. Hovedtanken er, at pilgrimstanken taler til mange mennesker i dag, og kan være et rum der forbinder kirken og verden. Etableringen af huset, der skal rumme pilgrimscentret i Maribo er inspireret af pilgrimscentret i Vadstena i Sverige, og rødderne til Birgitta og Birgittaordenen. Pilgrimscentret skal rumme overnatningsmuligheder for pilgrimsvandringer og i vintermånederne særligt have en diakonal profil. Huset skal rumme eget kapel. Der er endvidere planer for etablering af en cafe, og projektet rummer muligheder for samarbejde med såvel museer, frivillige og kommunen. Der vil blive taget kontakt til menighedsrådet i domsognet med henblik på et samarbejde om adgang til domkirken. Pilgrimscentret skal drives af en støtteforening til fonden bag pilgrimscentret, og foreningen vil leje sig ind i bygningerne. Der vil således skulle etableres en forening med egne vedtægter bestyrelse og medlemmer. EKS oplyste, at der er en række ansøgninger ude for at fremskaffe de manglende midler på ca. 3 mio. kroner til færdiggørelsen af renoveringen af ejendommen, der skal rumme pilgrimscentret. Driften forventes at ville koste ca kroner om året. Spørgsmålet om eventuel medfinansiering fra stiftsrådet drøftes under 2.2.c Orientering fra provst Bjarne A. Madsen om fejringen af 500 året for reformationen. Bjarne A. Madsen (BAM) gennemgik referatet fra det første møde i reformationsjubilæumsudvalget den 11. december Stiftsadministrationen omdelte kopi af referatet. Referatet udtrykker en intensiv og meget omfattende brain storm med en betydelig række af spændende ideer til arrangementer i perioden Der bliver brug for at trække på yderligere kræfter/kompetencer herunder stiftets kommunikationsmedarbejder. Stiftsrådets medlemmer udtrykte tilfredshed med det meget store og interessante idékatalog. Spørgsmålet om omfanget af stiftsrådets økonomiske støtte til fejringen drøftes under 2.2.d. 2. Økonomi. 2.1.

4 a. Nyt fra budgetfølgegruppe og budgetsamråd v/ Helle Samson og Knud Erik Rasmussen. HS oplyste, at der har været møde i Budgetfølgegruppen i november måned 2014, hvor det vigtigste emne var behandlingen af 64 ansøgninger til udviklingspuljen af ansøgningerne blev bevilget støtte på i alt 2 mio. kroner. Hovedemnet for 2015 er emnerne diakoni og kirken på landet herunder diakoni på landet. Indstillingen er efterfølgende forhandlet med repræsentanter for præsteforeningen og her efter forelagt samlet for ministeren til afgørelse. Når denne er truffet, vil der blive udsendt en liste over modtagerne, som offentliggøres på nettet. b. Oversigt over bevilgede lån i stiftsmidlerne pr. 30. november 2014 (bilag). Der var ikke bemærkninger til oversigten, der er bilag 1 til denne beretning. c. Efterretningssag lån i stiftsmidlerne forlænget til 16,5 år i forbindelse med forhøjelse (Maribo Domkirkes indvendige kalkning). Forlængelsen af afdragsperioden i forbindelse med forhøjelse af lån vedrørende domkirkens indvendige kalkning blev taget til efterretning. Forlængelsen er godkendt af næstformanden, da formanden for stiftsrådet er medlem af Maribo Domsogns Menighedsråd. d. Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen. Det besluttedes, at udkastet til bekendtgørelse ikke giver anledning til bemærkninger og at formanden underskriver høringssvar a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 30. november 2014 (bilag). Der var ikke bemærkninger til den udsendte oversigt, der er bilag to til denne beretning. b. Ansøgning fra biskoppen og projektgruppen om kroner til præstepraktik Det ansøgte beløb blev bevilget. c. Pilgrimspræstecentret ansættelse af præst/finansiering. SSK oplyste, at driftsudgifterne for foreningen, der skal drive projektet anslås til årligt at udgøre ca i leje samt ca til bygningens/centrets alm.

5 drift, svarende til ca kroner. Herfra skal trækkes forventet støtte fra fonden. SSK oplyste, at der vil blive sendt en ansøgning til stiftsrådet til behandling på mødet i februar 2015 med henblik på udbetaling i 2016 til den nye forening, i det omfang bygningen kan tages i brug. For så vidt angår den præstelige opgave vedrørende driften, arbejdes der ud fra, stilling med 0,4 årsværk som pilgrimspræst (funktionspræst). Der udestår en opgave med at finde yderligere ca. 0,6 årsværk som sognepræst. De 0,4 årsværk bliver tilgængelige, i forbindelse med, at biskoppen nedlægger en præstestilling for at afgive 0,6 årsværk til de øvrige stifter, som forudsat i præstenormeringen. d. Stiftsbidragets størrelse i 2016 fastsættes i mødet i februar måned BNO bemærkede, at der er sager af en vis størrelse, der presser på. Hendes Majestæt Dronningen inviteres til at deltage i fejringen af stiftes domkirkes 600 års jubilæum i 2016, og det samlede antal inviterede gæster kan blive personer. På receptionsniveau vil denne del alene medføre en udgift omkring kroner. Der er planer om udgivelse af en bog og der er indgået aftale med Postdanmark om udgivelse af et særfrimærke. Der vil blive udsendt oplæg til mødet i stiftsrådet i februar måned Det er Maribo Menighedsråds opfattelse, at Domkirkens jubilæum er en stiftsopgave. Derudover er der fejringen af 500 året for reformationen, hvor en opsparing til formålet bør overvejes, således at der findes yderligere midler via stiftsbidraget hertil i såvel 2016 som i Der vil også i den anledning blive udsendt oplæg til mødet i februar. Derudover skal en eventuel ansøgning fra pilgrimscentret drøftes. e. Ansøgning om midler til udgivelse af inspirationshæfte i anledning af projektet Bevar din lokale kirke (bilag). Det besluttedes at bevilge op til kroner til at følge op på projektet. Stiftsrådet vurderer, at pengene ikke bør anvendes på en firfarvet trykt folder i stil med fx postille m.fl., men at der bør ses på muligheden for at lave et åbent dokument, der kan udvikles, hvis behovet opstår, og som kan printes via kopimaskine. f. Opfølgning på ansøgning om midler til dåbsfolder ansøgning fra Ingrid Ank (bilag).

6 Stiftsrådet besluttede at meddele afslag på det ansøgte, og henvise ansøger til at søge bevillinger hos fx Landsforeningen af Menighedsråd. Der blev herved lagt vægt på, at der allerede findes dåbsmateriale, der opfylder behovet, og at det ikke er en opgave for det enkelte stift. g. Opfordring fra biskoppen om at genoptrykke postillen. Det besluttedes at bevilge kroner til genoptryk af 500 eksemplarer. 3. Orientering fra formanden. BNO henviste til de udsendte breve fra Roskilde og Københavns Stiftsråd med opfordring til ministeren om at gennemføre dele af forslagene i betænkning 1544 om en ny styrelsesstruktur for Folkekirken. Det aftaltes, at formand og biskop udarbejder udkast til høringssvar, som udsendes til medlemmerne for eventuelle bemærkninger. Udgangspunktet er, at der må kunne gennemføres ændringer, der svarer til den lille økonomimodel. 4. Orientering fra biskoppen. SSK orienterede om samarbejdet med Grundtvigs forum om Kirke på landet. Filmen om skulpturen Treenigheden ved bispegården er færdig i to udgaver, som snarest vil blive udsendt. SSK er sammen med biskoppen fra Roskilde Stift blevet optaget til programmet kaldet præstens lektie. Programmet sendes den 22. december SSK afholde nytårskur for stiftets præster, den 8. januar 2015 i bispegården. 5. Nyt fra udvalgene. Intet. 6. Nyt fra stiftsadministrationen. HS orienterede om sin deltagelse i projektet menighedsråd på jeres måde. HS har deltaget i temadagen den 27. november 2014, hvor der deltog menighedsrådsmedlemmer. Der kom ikke meget nyt frem, og der er store forskelle mellem menighedsrådene, når de vurderer om der er problemer på et specifikt område. Stiftsadministrationen er opmærksom på, at der er et løbende behov for kommunikation med menighedsrådene, og vil i begyndelsen af 2015 afholde fyraftensmøder med emner som byggesager, og personaleforhold. 7. Fastsættelse af mødetidspunkter for Formanden og biskoppen indstiller følgende datoer til godkendelse. Onsdag d. 25. februar, torsdag d. 7. maj, tirsdag d. 15. september, onsdag d. 21. oktober samt tirsdag d. 8. december.

7 De foreslåede dage blev vedtaget. Møderne den 25. februar og 21. oktober er i tidsrummet De øvrige er i tidsrummet Datoerne offentliggøres på stiftets hjemmeside. 8. Eventuelt. Intet 16. dec HNN

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere