Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård"

Transkript

1 Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Thomas Vagner Borrisholt (Hjørring Nordre provsti), Mads Frost Jensen (Thisted provsti), Ingrid Jørgensen (Sydthy provsti), Aksel Boel (Morsø provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst Mette Moesgaard Jørgensen, provst Jens Fahnøe Munksgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm, stiftskasserer Ruth Holm, stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent). Afbud: Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard, domprovst Arne Mumgaard. Næstformand Anne Steenberg bød velkommen til mødet og vi sang nr. 340 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord fra Højskolesangbogen. Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Eventuelle bemærkninger til referat fra Stiftsrådets 7. ordinære møde den 30. maj Præsentation af Folkekirkens Ungdomskors arbejde i Aalborg Stift v/generalsekretær Maria Winther Jørgensen. 4. Konstituering af Stiftsrådet som følge af Ejvin Krukows udtræden af Stiftsrådet. 5. Status for Det bindende Stiftsbidrag. 6. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag. 7. Fastsættelse af tidpunkt og indhold for budgetseminar i efteråret Spørgsmål om et ekstra møde i januar 2012 til fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag inden beslutningsmøde i februar Drøftelse og beslutning om budgetrammer for de enkelte udvalg i Aalborg Stift. 10. Afholdelse af fællesmøde for alle Stiftsråd den 19. november 2011 i København. Orienteringspunkter: Aalborg Stiftsråds 8. ordinære møde Side 1

2 11. Orientering fra biskoppen. 12. Besvarelse af spørgsmål vedrørende stiftsmidlernes status og placering. 13. Orientering fra Stiftsadministrationen. 14. Orientering fra Strukturudvalget jfr. Visionsdagen. 15. Henvendelse fra Landsforeningen af Menighedsråd vedrørende valgforberedelse. 16. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg herunder Folkekirkens mellemkirkelige Råd v/anne Steenberg og Jens Fahnøe Munksgaard. 17. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg/bestyrelser. 18. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer. 19. Næste møde i Stiftsrådet. 20. Eventuelt. Under dagsordenens punkt 1 fremkom der ikke yderligere punkter og dagsordenen blev godkendt. Under dagsordenens punkt 2 fremkom der ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. Under dagsordenens punkt 3 præsenterede generalsekretær Maria Winther Jørgensen det arbejde som Folkekirkens Ungdomskor udfører i Aalborg Stift. Folkekirkens Ungdomskor har været ude i samtlige stiftsråd i Danmark og fortælle om Folkekirkens Ungdomskors arbejde i Danmark. Der afholdes et landsarrangement den 3. juli 2012 i Aalborg, nærmere oplysninger følger senere. Yderligere oplysninger kan ses på Under dagsordenens punkt 4 blev stiftsrådet i Aalborg Stift konstitueret på følgende møde: Forslået til formand blev: Ejnar Hougaard Thomsen. Ejnar Hougaard Thomsen blev valgt som formand for Stiftsrådet. Anne Steenberg fortsætter som næstformand. Under dagsordenens punkt 5 orienterede stiftskasserer Ruth Holm om status for Det bindende Stiftsbidrag pr. 30. juni 2011 samt de ændrede ydelseskoder for Det bindende Stiftsbidrag. Stiftsrådet tager orienteringen til efterretning og fremadrettet benyttes denne model. Under dagsordenens punkt 6 gennemgik biskop Henning Toft Bro de indkomne ansøgninger: Stiftsavisen har jævnfør bilag nr. 9 meddelt Stiftsrådet at det bevilgede tilskud kan nedsættes fra ,00 kr. til ,00 kr. gældende for årene 2011 og Stiftsrådet tog meddelelsen til efterretning og ændringen vil blive indarbejdet i status for Det bindende Stiftsbidrag. Aalborg Stiftsråds 8. ordinære møde Side 2

3 Ansøgning på ,00 kr. fra Østerild sogns menighedsråd med henblik på fejringen af Østerild Kirkens 850-års jubilæum. Stiftsrådet drøftede ansøgningen som ikke blev imødekommet. Ansøgning på ,00 kr. over en 3 årig periode, fra Aalborg Stift Informationstjeneste vedrørende projekt Teenager VJ. Stiftsrådet drøftede ansøgningen som bliver støttet med ,00 kr. Anmodning fra Selskab for Kirkeret på indkøb af Kirkeretsantologi Stiftsrådet drøftede ansøgningen og konklusionen blev at Stiftsrådet indkøber 3 bøger til Stiftsbiblioteket. Ansøgning på ,00 kr. fra Kirkens Korshær med henblik på etablering af nyt køkken i varmestuen i Brønderslev. Stiftsrådet drøftede ansøgningen som ikke blev imødekommet. Ansøgning på ,00 kr. fra Teologisk Voksenundervisning som tilskud til undervisningen i sæson Biskoppen takkede domprovst Arne Mumgaard for hans arrangement i Stiftsrådet. Stiftsrådet drøftede ansøgningen som blev imødekommet. Under dagsordenens punkt 7 var der en drøftelse af, hvilket indhold, der skal være på et budgetseminar og hvornår seminaret skal afholdes. Der blev ikke truffet beslutning om afholdelse af et budgetseminar. Der udarbejdes et oplæg fra formanden, biskoppen og stiftsadministrationen. Under dagsordenens punkt 8 drøftede Stiftsrådet behovet for et ekstra møde til fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag. Der blev ikke truffet beslutning om at afholde et ekstra møde. Beslutningen drøftes og træffes på Stiftsrådets møde i oktober. Under dagsordenens punkt 9 blev det besluttet at der arbejdes videre med budgetrammer for de enkelte udvalg. Budgetrammerne behandles på mødet i oktober og der meddeles de enkelte udvalg at der træffes en beslutning på dette møde. Aalborg Stiftsråds 8. ordinære møde Side 3

4 Under dagsordenens punkt 10 blev det besluttet at Anne Steenberg, Mette Moesgaard Jørgensen, Kirsten Staghøj Sinding og Villy Møller deltager i fællesmødet den 19. november Såfremt yderligere medlemmer af Stiftsrådet ønsker at deltage er sidste frist for tilmelding den 1. oktober 2011 til Aalborg Stift. Aalborg Stift tilmelder de medlemmer af stiftsrådet der deltager i mødet. De enkelte deltagere arrangerer selv transporten til mødet. Under dagsordenens punkt 11 orienterede biskop Henning Toft Bro om, at Aalborg Stift skal afgive præstestillinger. Dette arbejde er iværksat og der er afgivet 3,5 stilling, men der mangler fortsat 4 stillinger. Biskoppen har været til møde med de andre biskopper og Kirkeministeren, hvor der blev drøftet vielsesritual for homoseksuelle. Ligeledes kunne biskoppen oplyse, at der er nedsat et stiftsudvalg for diakoni samt et religionspædagogik stiftsudvalg. Biskoppen kunne meddele at der har været en stor tilslutning til de tre høringer, der har været afholdt af udvalget for unge og kirke i sommeren Biskoppen orienterede om, at der arbejdes med muligheden for, at der sker en sammenlægning af Stiftsmenighedsrådsmøde og Kirkedage i Under dagsordenens punkt 12 redegjorde stiftskasserer Ruth Holm for stiftsmidlernes status og placering. Under dagsordenens punkt 13 orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om, at rollefordelingen mellem stifterne og Landsforeningen af Menighedsråd er trådt i kraft pr. 1. august Der var en drøftelse af rollefordelingsrapportens betydning for menighedsrådene. Ligeledes orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om, at Brandsoft-EG A/S er valgt som leverandør af GIAS systemet til indberetning og administration af gravstedsaftaler. Efter afslutningen af udbudsprocessen påbegyndes KAS og GIAS projekterne og de forventes at være klar til brug i efteråret Stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm kunne oplyse, at der i 2012 afholdes et EU-udbud af provstirevisionopgaven. Ligeledes kunne stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm oplyse, at Aalborg Stift afholder kursus for kordegne den september Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen orienterede om, at Aalborg Stift overgår til AdF Det administrative Fællesskab pr. 1. januar Overgangen vedrører såvel Aalborg Stifts andel af fællesfonden (løn og drift) samt stiftsmidlerne. Aalborg Stiftsråds 8. ordinære møde Side 4

5 Under dagsordenens punkt 14 orienterede provst Jens Fahnøe Munksgaard om det arbejdet der er foregået i Strukturvalget og hvilke tiltag udvalget finder, der bør ske i henhold til det videre arbejde i Stiftsrådet. Der var en drøftelse af strukturudvalgets arbejde herunder behovet for om der nedsættes et udvalg, der kan fremkomme med en indstilling til Stiftsrådet. Formanden for Stiftsrådet, biskoppen og stiftsadministrationen fremkommer med et oplæg til det videre arbejde. Under dagsordenens punkt 15 orienterede næstformand Anne Steenberg om henvendelsen fra Landsforeningen af Menighedsråd. Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. Under dagsordenens punkt 16 orienterede Anne Stenberg om arbejdet i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg og Folkekirkens mellemkirkelige Råd i henhold til de fremsendte bilag. Under dagsordenens punkt 17 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvaltning. Jørgen Nielsen kunne oplyse, at der bliver fremsendt et nyhedsbrev, der redegør for afkastopgørelsen fremsendt af Jyske Bank. Under dagsordenens punkt 18 var der ikke indkommet spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer. Under dagsordenens punkt 19 blev det oplyst at næste ordinære møde i Stiftsrådet afholds mandag den 24. oktober 2011 kl Under dagsordenens punkt 20 var der ingen emner. Anne Steenberg takkede for et godt møde. Aalborg Stiftsråds 8. ordinære møde Side 5

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2012. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2012. Referat Godkendt PU-møde den 8. august 2012 2012 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2012 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Konfirmandhuset, Flodvej 73 E, 2765 Smørum, onsdag den 13. juni 2012, klokken

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), fra SUK: Asger Torben Petersen

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 29. august 2013. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere