Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift"

Transkript

1 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup (OO) Maribo Domprovsti Provst Anne Birgitte Villadsen (ABV) Lolland Østre Provsti Sognepræst Per Møller (PM) Maribo Domprovsti Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Falster Provsti Niels Reinhold Nielsen (NRN) Nykøbing F. Sogns Menighedsråd Steen Henriksen (SH) Kasserer, Tingsted Sogns Menighedsråd Lolland Vestre Provsti Mette Tangaa Jensen(Næstformand) (MT) Formand, Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd Susan Rasmussen (SR) Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd Lolland Østre Provsti: Knud Erik Rasmussen (KER) Formand, Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd Ebbe Balck Sørensen (EBS), Herritslev Sogns Menighedsråd Maribo Domprovsti Bent Normann Olsen(Formand) (BNO) Formand, Maribo Domsogns Menighedsråd Fra Stiftsadministrationen deltog stiftskontorchef Helle Samson (HS) Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR) og Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN, ref) Der var afbud fra Susanne Møller (SM) Formand, Vejleby Sogns Menighedsråd

2 Der var forinden møde udsendt følgende dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Økonomi a. Stiftsmidlerne pr. 31. december 2014 v/stiftskasserer b. Fastsættelse af rentesatser for ind- og udlån i stiftsmidler for 2016 (oplæg ved stiftskasserer). Formand og biskop indstiller til at udlåns- og indlånsrente fastholdes på 2 % pro anno. c. Bevilgede lån og frigivne embedskapitaler pr. 31. december 2014 d. Ændring af bekendtgørelse for stifternes fælles kapitalforvaltning sættes i bero e. Undersøgelse af stiftsrådets brug af nyhedsbrevet fra Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning a. Stiftsbidraget Regnskabet udviser et overskud på 5.166,49 kroner b. Ansøgning fra Birgit Mikkelsen om kroner til afvikling af internationalt møde i Society Birgitta Europe (SBE) i 2016 (2 bilag). c. Principansøgning fra Pilgrimscentret om kroner årligt til drift af centret i perioden d. Ansøgning fra Merete Bandak om kroner til finansiering af hendes deltagelse i kursus på TPC i april 2015 om nye salmer og sange m.m. e. Forslag fra formand og biskop om hensættelse/budgettering af kroner i 2016 til fejringen af 600 året for indvielsen af Domkirken samme år f. Ansøgning fra stiftsadministrationen om forhøjelse af dækningsbidrag for kommunikationsmedarbejder fra til kroner årligt i 2015 samt til kroner i 2017 g. Udmelding af økonomisk ramme for det bindende stiftsbidrag i Indstilling fra formand og biskop om forøgelse fra kroner i 2014 og 2015 til kroner i Udmelding til menighedsråd og provstiudvalg skal ske senest den 1. marts Orientering ved formanden: Status vedrørende udbetaling af LAG midler - projekt om nye kirkecykelruter i Nordøstfalster. Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 12. september 2015.

3 Invitation til inspirations og informationsmøde om den 21. marts 2015 om Himmelske Dage den maj Orientering ved biskoppen: Fejringen den 4. maj 2015 af 70 året for befrielsen forberedelsesgruppe. Visitatser. Teologisk formidlingstjeneste. Landemode. SYLF/Sydsjællands og Lolland-Falsters Skoletjeneste. Strukturovervejelser. 5. Udvalgene: Oversigt over udvalgene under stiftsrådet (eftersendes). Eventuelle rettelser indberettes til stiftsadministrationen af formanden for udvalget. Årsberetning 2014 fra Diakoniudvalget samt referat fra mødet den 29. januar Orientering fra stiftsadministrationen: Fyraftensmøder mellem stiftsadministration og menighedsråd. Kommunikation med menighedsrådene. Menighedsråd på jeres måde. 7. Eventuelt. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.2 h. Ansøgning om støtte til database for nye salmer Syng Nyt. 2. Økonomi a. Stiftsmidlerne pr. 31. december 2014 v/stiftskasserer FR gennemgik den udsendte oversigt. Årsrapporten for 2014 udsendes til stiftsrådet med beretningen fra mødet gav et overskud på kroner, primært som følge af kursgevinster. Det akkumulerede overskud udgør pr i alt kroner. EBS bemærkede, at forventningerne til renteindtægterne i 2015 er lavere end resultat for Udlånsprocenten var ved årets udgang på 80 %. Oversigten blev taget til efterretning. Oversigten udgør bilag 1 til denne beretning. b. Fastsættelse af rentesatser for ind- og udlån i stiftsmidler for 2016 (oplæg ved stiftskasserer). Formand og biskop indstiller til at udlåns- og indlånsrente fastholdes på 2 % pro anno. FR gennemgik oversigt med prognose for udviklingen i stiftsmidlerne ved forskellige rentesatser. Det besluttedes at fastholde indlåns- og udlånsrenten på 2 % i 2016.

4 c. Bevilgede lån og frigivne embedskapitaler pr. 31. december 2014 Den udsendte oversigte pr blev taget til efterretning. Oversigten udgør bilag 2 til denne beretning. d. Ændring af bekendtgørelse for stifternes fælles kapitalforvaltning sættes i bero EBS redegjorde kort for Kapitalbestyrelsens tanker bag investeringslinjen. Der er tilfredshed med resultatet på 4,3 %, der ligger over markedets gennemsnit på 3,7 %. I perioden er resultatet på 15 % mod det gennerelle markeds 13 %. Der er tilfredshed med de to kapitalforvaltere. Ministeriets meddelelse om at en ændring af bekendtgørelsen er stillet i bero, blev taget til efterretning. e. Undersøgelse af stiftsrådets brug af nyhedsbrevet fra Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning 2.2. Det aftaltes, at medlemmerne af stiftsrådet indsender besvarelser til HNN senest den 1. april a. Stiftsbidraget Regnskabet udviser et overskud på 5.166,49 kroner Regnskabet blev taget til efterretning. BNO bemærkede i relation til punkt 3, at der udestår en afklaring med Landliv A/S i forbindelse med afslutningen af kirkeruteprojektet. Punktet tages op på mødet den 7. maj b. Ansøgning fra Birgit Mikkelsen om kroner til afvikling af internationalt møde i Society Birgitta Europe (SBE) i 2016 (2 bilag). Der blev bevilget op til kroner. c. Principansøgning fra Pilgrimscentret om kroner årligt til drift af centret i perioden SSK bemærkede, at der er afsat en halvtidsstilling via præsternes lønsum. Ansættelsestidspunktet fastsættes snarest og vil indtil videre gælde et år frem. Der bevilgedes kroner årligt i tre år til Foreningen Pilgrimshuset med virkning fra 1. januar Af bevillingen kan op til kroner anvendes til dækning af udgifter for pilgrimspræsten i forbindelse med rejser, kurser m.v. I det omfang foreningen igangsætter driften af pilgrimscentret i 2015 rykkes bevillingsperioden tilsvarende. De øvrige kroner bevilges til dækning af driftsudgifter forbundet med ejendommen, der rummer pilgrimscentrets aktiviteter. Bevillingen for 2. og 3. år, betinges af, at der fremsendes reviderede årsregnskaber med årsberetning til stiftsrådet inden den 15. april, i det efterfølgende år, og at pilgrimscentret er i drift. Det overlades til formanden at fastsætte sædvanlige bevillingsvilkår. d. Ansøgning fra Merete Bandak om kroner til finansiering af hendes deltagelse i kursus på TPC i april 2015 om nye salmer og sange m.m.

5 Det ansøgte beløb blev bevilget. e. Forslag fra formand og biskop om hensættelse/budgettering af kroner i 2016 til fejringen af 600 året for indvielsen af Domkirken samme år Der bevilgedes op til kroner som ansøgt af budgettet for f. Ansøgning fra stiftsadministrationen om forhøjelse af dækningsbidrag for kommunikationsmedarbejder fra til kroner årligt i 2015 samt til kroner i 2017 Der bevilgedes kroner i 2015, kroner i 2016 og Det samlede bidrag vedrørende kommunikationsmedarbejder udgør herefter kroner i 2015 og kroner i henholdsvis 2016 og g. Udmelding af økonomisk ramme for det bindende stiftsbidrag i Indstilling fra formand og biskop om forøgelse fra kroner i 2014 og 2015 til kroner i Udmelding til menighedsråd og provstiudvalg skal ske senest den 1. marts Det bindende stiftsbidrag forhøjes med kroner til kroner i h. Ansøgning om støtte til Syng Nyt en database for nye salmer. Det besluttedes at meddele afslag, da formålet skønnes at ligge udenfor stiftsrådets naturlige indsatsområder. 3. Orientering ved formanden: Status vedrørende udbetaling af LAG midler - projekt om nye kirkecykelruter i Nordøstfalster. Udsat jf a Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 12. september BNO anbefalede, at flere medlemmer af stiftsrådet deltager i mødet. Invitation til inspirations og informationsmøde om den 21. marts 2015 om Himmelske Dage den maj 2016 BNO oplyste, at han deltager den 21. marts. 4. Orientering ved biskoppen: Fejringen den 4. maj 2015 af 70 året for befrielsen forberedelsesgruppe. SSK oplyste, at Sognepræst Per Møller, og Susanne Møller, formand i Vejleby Menighedsråd sammen i samarbejde med SSK arrangeret et fællesmøde på Torvet i Maribo i forlængelse af Gudstjeneste og Fakkeloptog. Lolland Kommunes borgmester deltager også og holder tale på torvet.

6 Visitatser. SSK oplyste, at han vil gennemføre en håndfuld visitatser i Teologisk formidlingstjeneste. SSK orienterede om initiativet med en teologisk formidlingstjeneste med samtalesteder om tro. Landemode. SSK bemærkede, at Landemodet nu er rykket tilbage til en hverdag, da forsøget med afholdelse en lørdag ikke har vist sig som et brugbart alternativ. SYLF/Sydsjællands og Lolland-Falsters Skoletjeneste. Der arbejdes på at skabe de juridiske rammer for SYLF, og den midlertidige bestyrelses LF-afdeling har møde med stiftsadministrationen den 24. marts om sagen. Strukturovervejelser. 5. Udvalgene: Halsted-Aunede og Fulgse-Krønge-Torslunde pastorater er under overvejelse. Oversigt over udvalgene under stiftsrådet (eftersendes). Eventuelle rettelser indberettes til stiftsadministrationen af formanden for udvalget. HNN udleverede revideret oversigt fra februar Bemærkninger og rettelser sendes til HNN. Årsberetning 2014 fra Diakoniudvalget samt referat fra mødet den 29. januar Orientering fra stiftsadministrationen: Fyraftensmøder mellem stiftsadministration og menighedsråd. HS oplyste, at stiftsadministrationen har arrangeret et it-kursus og to fyraftensmøder i februar og marts måned Fyraftensmødet den 11. marts 2015 flyttes til maj måned grundet sammenfald med generalforsamling i Distriktsforeningen for Menighedsråd. Kommunikation med menighedsrådene. HS henviste til det nye orienteringsbrev Bindestregen, der udkom første gang i begyndelsen af februar måned 2015, og som tænkes udgivet en gang om måneden. Med Bindestregen håber stiftsadministrationen at nå bedre ud til menighedsrådene med relevante oplysninger og nyheder samt at skabe yderligere fokus på brug af Den Digitale Arbejdsplads. Menighedsråd på jeres måde.

7 HS orienterede om arbejdet med projektet og de forventninger, der ligger til stiftsadministrationerne i fremtiden om at definere fælles standarder for opgavevaretagelsen. 7. Eventuelt. SR oplyste, at hun beklageligvis er forhindret i at deltage i en rejse til Palæstina arrangeret af Folkekirkens Nødhjælps Råd. Med venlig hilsen Bent Normann Olsen Formand

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden)

Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Referat af Bestyrelsesmøde (lægges på hjemmesiden) Dato: Torsdag d. 19. marts 2015 Tid: kl. 10.00 13.00 - Forretningsudvalgsmøde kl. 9.30 10.00 Sted: OBS: Bispegården, Thulebakken 1, 9000 Aalborg med efterfølgende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere