Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern"

Transkript

1 Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 våffeljärn Tekniska data Spänning: 230 V~50 Hz Effekt: 1000 W Diameter: 20 cm Non-stickbeläggning Justerbar termostat Märkning Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt av avsedd för att göra våfflor, inomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem. Säkerhetsföreskrifter 1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. 3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk och inomhus. 4. Varning! Ytan på produkten blir mycket varm då den används. Använd handtag och knappar. 5. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget. 6. Produkten får inte modifieras eller byggas om. 7. Produkten får endast användas för avsett bruk. 8. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden. 9. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten. 10. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta. 11. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga. 12. Placera produkten på en plan yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks. 13. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. 14. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring. 15. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten. 16. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 17. Kontrollera att nätsladden inte är klämd. 18. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad. 19. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören. 20. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning. 21. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme runt produkten så att luft kan cirkulera runt omkring. Placera produkten på ett värmebeständigt underlag och ha alltid uppsikt över den vid användning. Brand kan lätt uppstå om något lättantändligt faller ner över produkten eller om den vidrör något lättantändligt material, ex, gardiner, draperier Biltema Nordic Services AB 2

3 Delar Art Sätt stickkontakten i ett vägguttag. Spänningsindikatorlampan lyser rött. 2. Våffeljärnet har uppnått rätt temperatur då lampan lyser blått. 3. Spraya tillagningsplattorna med lite matolja. 4. Häll våffelsmeten i mitten på undre laggen och stäng locket Termostatreglage 2. Lock 3. Spänningsindikator 4. Indikeringslampa lyser när järnet är klart för gräddning 5. Botten 6. Lagg 6 5 Gräddningstid Gräddningstiden varierar mellan 3-5 minuter beroende på våffelsmet och hur välgräddade våfflor man vill ha. När våfflan är färdiggräddad, öppna locket och lyft bort våfflan med ett värmebeständigt plast eller träredskap (metall kan skada non-stick beläggningen). Lägg våfflorna på ett galler så håller de sig frasiga längre. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Efter användning och före rengöring och underhåll, dra alltid ut nätsladden och låt våffeljärnet svalna helt. Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa, torka torrt med en handduk. Torka av laggarna med en lätt fuktad trasa och eventuellt lite milt diskmedel. Använd aldrig hårda eller vassa redskap då de kan skada non-stickbeläggningen. EL-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). Användning Se till att laggarna är helt rena innan användning. Torka av dem med en fuktig trasa vid behov. Häll en tesked vegetabilisk olja på non-stick laggarna och smörj in ytorna med hushållspapper. Torka bort överflödig olja. Då våffeljärnet hettas upp första gången kan det lukta lite konstigt och lite rök kan uppstå. Detta är helt normalt Biltema Nordic Services AB

4 Vaffeljern Tekniske data Spenning: 230 V ~ 50 Hz Effekt: 1000 W Diameter: 20 cm Nonstickbelegg Justerbar termostat Merking Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk. BRUKSOMRÅDE Dette produktet skal brukes til å steke vafler, innendørs, i hus og for eksempel på pauserom, kontor, gård, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem. Sikkerhetsforskrifter 1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. 2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket. 3. Produktet er kun beregnet for bruk hjemme og innendørs. 4. Advarsel! Produktets overflate blir veldig varmt under bruk. Bruk håndtak og knapper. 5. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket. 6. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. 7. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på. 8. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. 9. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann. 10. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme. 11. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild. 12. Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes. 13. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. 14. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring. 15. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet. 16. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 17. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt. 18. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert. 19. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler. 20. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr. 21. Sørg for at det er nok plass rundt produktet slik at luften kan sirkulere fritt. Plasser produktet på underlag som tåler varme, og hold alltid øye med det under bruk. Det kan lett oppstå brann dersom noe som er lett antennelig faller ned over produktet eller hvis det kommer i berøring med lett antennelig materiale som gardiner og draperier Biltema Nordic Services AB 4

5 Deler Art Sett støpselet i en stikkontakt. Spenningsindikatoren lyser rødt. 2. Vaffeljernet har oppnådd riktig temperatur når pæren lyser blått. 3. Spray stekeplatene med litt matolje. 4. Hell vaffelrøren i midten av den nedre stekeplaten, og lukk lokket Steketid Steketiden varierer mellom 3 og 5 minutter avhengig av vaffelrøren og hvor godt stekte vafler du ønsker. Når vaffelen er ferdigstekt, åpner du lokket og løfter den bort ved hjelp av et plast- eller treredskap som tåler varme (metall kan skade nonstickbelegget). Hvis du legger vaflene på en rist, holder de seg sprø lenger. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Etter bruk og før rengjøring og vedlikehold må du alltid trekke støpselet ut og la vaffeljernet avkjøles helt. Tørk av utsiden med en fuktig klut, tørk av med et håndkle. Tørk av stekeplatene med en fuktig klut og eventuelt litt mildt oppvaskmiddel. Bruk aldri hard eller skarp redskap siden det kan skade nonstickbelegget. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). 1. Termostatjustering 2. Lokk 3. Spenningsindikator 4. Indikatorlys lyser når vaffeljernet er klart til steking 5. Bunn 6. Stekeplate Bruk Kontroller at stekeplatene er helt rene før bruk. Tørk av dem med en fuktig klut ved behov. Hell en teskje vegetabilsk olje på nonstickplatene, og smør inn flatene ved hjelp av tørkerull. Tørk bort overflødig olje. Når vaffeljernet varmes opp for første gang, kan det lukte litt rart. Det kan også oppstå litt røyk. Det er helt normalt Biltema Nordic Services AB

6 Vohvelirauta Tekniset tiedot Jännite: 230 V~50 Hz Teho: 1000 W Läpimitta: 20 cm Non-stick-pinnoite Säädettävä termostaatti. Merkitseminen Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä sekä säästää tulevaa tarvetta varten. KÄYTTÖKOHTEET Tuote on tarkoitettu vohveleiden valmistamiseen sisätiloissa kotitalouksissa ja muissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maatiloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. 2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia. 3. Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön sisätiloissa. 4. Varoitus! Tuotteen pinta kuumentuu voimakkaasti käytön aikana. Käytä kädensijoja ja painikkeita. 5. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan. 6. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. 7. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 8. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta. 9. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla. 10. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle. 11. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen. 12. Aseta tuote hyvin tuulettuvaan paikaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään. 13. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. 14. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista. 15. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella. 16. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heidät on koulutettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapsi ei saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa. 17. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa. 18. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli. 19. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 20. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta. 21. Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi tilaa ja että ilma pääsee kiertämään vapaasti. Aseta tuote kuumuutta kestävälle alustalle ja valvo sitä koko ajan käytön aikana. Tulipalo voi syttyä helposti, jos tuotteen päälle joutuu jotain helposti syttyvää tai se koskettaa esimerkiksi helposti syttyvää verhoa tai kaihdinta Biltema Nordic Services AB 6

7 Osat Art Yhdistä pistoke pistorasiaan. Virran merkkivalo palaa punaisena. 2. Kun valo muuttuu siniseksi, vohvelirauta on kuumentunut oikeaan lämpötilaan. 3. Suihkuta paistopinnoille vähän ruokaöljyä. 4. Kaada vohvelitaikinaa alalevyn keskelle ja sulje kansi Paistoaika Paistoaika on 3-5 minuuttiin vohvelitaikinasta ja halutusta kypsyysasteesta riippuen. Kun vohveli on valmis, avaa kansi ja nosta vohveli pois kuumuuden kestävästä muovista tai puusta valmistetulla välineellä (metalli voi vaurioittaa non-stick-pinnoitetta). Vohvelit pysyvät rapeina pidempään, jos sijoitat ne ritilälle. KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN Irrota pistoke ja anna vohveliraudan jäähtyä kokonaan aina käytön jälkeen ja ennen raudan puhdistamista ja huoltamista. Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa pyyhkeellä. Pyyhi paistolevyt kevyesti kostutetulla liinalla ja mahdollisesti pienellä määrällä mietoa astianpesunestettä. Älä koskaan käytä kovia tai teräviä välineitä, sillä ne voivat vahingoittaa non-stick-pinnoitetta. 1. Termostaattisäädin 2. Kansi 3. Jännitteen merkkivalo 4. Merkkivalo palaa, kun vohvelirauta on valmis paistamiseen 5. Pohja 6. Paistolevy Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Käyttö Varmista ennen vohveliraudan käyttöä, että levyt ovat täysin puhtaat. Pyyhi ne tarvittaessa kostealla liinalla. Kaada tarttumattomille paistolevyille teelusikallinen kasviöljyä ja voitele pinnat talouspaperin avulla. Pyyhi ylimääräinen öljy pois. Ensimmäiselle kuumennuskerralla vohvelirauta voi haista hieman erikoiselle, ja siitä saattaa nousta hieman savua. Tämä on täysin normaalia Biltema Nordic Services AB

8 Vaffeljern Tekniske data Spænding: 230 V~50 Hz Effekt: 1000 W Diameter: 20 cm Non-stick-belægning. Justerbar termostat Mærkning Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug. ANVENDELSESOMRÅDE Dette produkt er beregnet til vaffelbagning, indendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem. Sikkerhedsforskrifter 1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug. 2. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten. 3. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug og indendørs brug. 4. Advarsel! Produktets overflade bliver meget varm ved brug. Brug håndtag og knapper. 5. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget. 6. Produktet må ikke ændres eller ombygges. 7. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til. 8. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen. 9. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand. 10. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme. 11. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild. 12. Placer produktet på en plan overflade med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes. 13. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. 14. Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring. 15. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet. 16. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. 17. Kontrollér, at netledningen ikke er klemt. 18. Lad aldrig netledningen hænge ned over en bordkant eller arbejdsflade, hvorpå produktet er placeret. 19. Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren. 20. Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr. 21. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads omkring produktet, så luften kan cirkulere hele vejen rundt. Sæt produktet på et varmebestandigt underlag, og hav altid opsyn med produktet, når det er i brug. Der kan let opstå flammer, hvis noget letantændeligt falder ned over produktet, eller hvis det rører ved letantændeligt materiale, f.eks. gardiner, forhæng Biltema Nordic Services AB 8

9 Dele Art Sæt stikket i en stikkontakt. Spændingsindikatoren lyser rødt. 2. Vaffeljernet har opnået den rette temperatur, når indikatoren lyser blåt. 3. Stænk de indvendige flader med lidt madolie. 4. Hæld vaffeldejen på midten af den underste plade, og luk låget. 1 5 Bagetid Bagetiden varierer mellem 3 og 5 minutter, alt afhængigt af vaffeldejen og hvor mørke man ønsker sine vafler. Når vaflen er færdigbagt, skal du åbne låget og løfte vaflen op med et redskab af træ eller varmebestandig plast (metal kan beskadige non-stick-belægningen). Læg vaflerne på en rist, så de holder sig sprøde i længere tid. 1. Termostatknap 2. Låg 3. Spændingsindikator 4. Indikatorlampe lyser, når vaffeljernet er klar til bagning 5. Bund 6. Plader 6 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Tag altid netledningen ud af stikkontakten, og lad vaffeljernet køle helt af, når du er færdig med at bruge det og før rengøring af vedligeholdelse. Tør ydersiden af med en let fugtet klud, og tør med et viskestykke. Tør pladerne af med en let fugtet klud, og brug eventuelt en lille smule opvaskemiddel. Brug aldrig hårde eller skarpe redskaber, da de kan beskadige non-stickbelægningen. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Anvendelse Sørg for, at de pladerne er helt rene før brug. Tør dem af med en fugtig klud efter behov. Hæld en teskefuld vegetabilsk olie på nonstick-fladerne, og smør olien ind med køkkenrulle. Tør overskydende olie af. Den første gang vaffeljernet varmes op, kan der forekomme en underlig lugt og en smule røg. Dette er helt normalt Biltema Nordic Services AB

10

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1540_Manual_140904l.indd 2014-09-11, 15.52.46 Art. 19-1540 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 35 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) 6403_6405_MB_1011.indd 1 2011-10-14 14:43:53 Brugsanvisning

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere