[... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e"

Transkript

1 ( El f or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e Nævnsf or mand, cand. j ur. Jør gen Nør gaar d Næst f or mand, pr of essor, dr. pol i t. Chr. Hj or t h- Ander sen Pr of essor, dr. j ur. Jens Fej ø Konsul ent, ci vi l i ngeni ør Knut Ber ge Lekt or, cand. j ur. & Ph. D. Bent Ol e Gr am Mor t ensen Sagen er i ndbr agt f or Ener gi kl agenævnet ved br ev af 4. sept ember 2001 af advokat Er i k Kj ær på vegne af [... ]. Der kl ages over Ener gi st yr el sens af gør el se af 13. august 2001, hvor Ener - gi st yr el sen f andt at en vi ndmøl l e bel i ggende på mat r. [... ] t i l hør ende [... ] i kke kunne aner kendes som eksi st er ende i henhol d t i l dagæl dende bekendt gør el se nr. 187 af 16. mar t s 2001 om net t i l sl ut ni ng af vi ndmøl l er og pr i saf r egni ng f or vi ndmøl l epr o- ducer et el ekt r i ci t et m. v. ( Vi ndmøl l ebekendt gør el sen). Ved br ev af 13. maj 2002 har advokat Per G. Koch på vegne af [... ] f ast - hol dt kl agen ef t er at have f ået sagen over dr aget. Ener gi st yr el sen har ved br ev af 12. sept ember 2002 f r emsendt en r edegør el se t i l sagen. Redegør el sen har vær et f or el agt kl ager en. Den påklagede afgørelse Fr a Ener gi st yr el sens af gør el se af 13. august 2001 ci t er es: De har ved en kontrakt af 21. december 1999 købt en vindmølle med en effekt på 750 kw af Jysk Vindkraft A/S. Møllen skal ifølge købskontrakten opstilles på matr. [...] [ ]

2 Langå Kommune har ved brev af 18. december 1997 meddelt dispensation fra byggereglementets regler om højde til opførelse af vindmøllen. Vestjysk Vindkraft har ved brev af 8. august 1997 anmeldt en 600 kw vindmølle til opførelse på den pågældende ejendom. Langå Kommune har ved brev af 3. marts 1998 meddelt byggetilladelse hertil. Efterfølgende har Vestjysk Vindkraft ved brev af 18. september 1998 anmodet om en ændring af byggetilladelsen til en større vindmølle. Langå Kommune har ikke reageret på denne anmodning. Advokat Erik Kjær har på Deres vegne anført, at kravet om byggeanmeldelsen er et yderligere mere formelt betonet krav, som hænger sammen med, at kommunen i forbindelse med byggeanmeldelsen har kunnet påse de materielt betonede regler om zonetilladelse, lokalplan og dokumentation for opfyldelse af støjkrav, som er betingelser for opstilling af vindmøller. Erik Kjær betragter en anmeldelse af byggearbejdet som tilstrækkeligt, idet byggearbejdet vil kunne iværksættes uændret på grundlag af en senere anmeldelse. Endvidere anfører Erik Kjær, at der i bekendtgørelsen står, at byggeriet skal være anmeldt, og ikke direkte at anmeldelsen skal være gældende. Dette fører ifølge Erik Kjær frem til, at kravet om anmeldelse af byggearbejdet inden 31. december 1999 må fortolkes således, at det er tilstrækkeligt at der inden denne frist er indgivet en anmeldelse af byggearbejdet og det er underordnet om denne anmeldelse er ugyldig den 31. december Si de 2 af 13 Advokat Erik Kjær har på Deres vegne oplyst, at anlægsarbejdet er påbegyndt ved udførelse af geotekniske undersøgelser, hvorom Carl Bro A/S afgav rapport den 5. oktober 1998, hvorfor anmeldelsen af 18. september 1998, efter Erik Kjærs opfattelse, må være gældende 31. december [ ] Langå Kommune har oplyst, at denne anser en geoteknisk undersøgelse for et nødvendigt planlægningsarbejde der udføres i lighed med tegnings- og beregningsarbejde forud for en beslutning om et bygnings- eller anlægsarbejde. Langå Kommune har endvidere oplyst, at anmeldelsen af byggearbejdet er bortfaldet et år fra anmeldelsen. Langå Kommune har den 7. juni 2000 meddelt byggetilladelse til vindmøllen. Det fremgår af tilladelsen, at Vestjysk Vindkraft ved

3 brev af 6. marts 2000 har anmeldt vindmøllen efter byggelovgivningen. [ ] Ifølge bygningsreglementets punkt bortfalder en byggeanmeldelse, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden et år fra anmeldelsen. Selvom der er foretaget en anmeldelse af en tilsvarende mølle inden 31. december 1999, så er denne ifølge byggelovgivningen, og dermed også bekendtgørelsen, bortfaldet efter et år fra anmeldelsen. Vindmøllen med den omhandlede størrelse er anmeldt efter byggelovgivningen ved anmeldelse af 18. september Byggearbejdet kunne påbegyndes to uger efter på grund af kommunens manglende reaktion, jf. bygningsreglementets pkt På baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder udsagn fra Langå Kommune, må gennemførelse af geotekniske undersøgelser anses for at være en del af det forberedende arbejde inden beslutning om byggearbejdets gennemførelse træffes, og således ikke påbegyndelse af selve byggearbejdet. [ ] På denne baggrund anses byggetilladelsen til vindmøllen bortfaldet den 18. september Si de 3 af 13 Den gældende anmeldelse efter byggelovgivningen vedrørende vindmøllen blev foretaget 6. marts Energistyrelsen finder derfor ikke, at Deres vindmølle beliggende på matr. [...], kan betragtes som eksisterende i henhold til vindmøllebekendtgørelsens 10. Klagen I si n kl age af 4. sept ember 2001 t i l Ener gi kl agenævnet f ast hol - der advokat Er i k Kj ær det over f or Ener gi st yr el sen anf ør t e om, at det er t i l st r ækkel i gt at der i nden 31. december 1999 er i ndgi vet anmel del se t i l kommunen uanset om denne anmel del se må anses f or at vær e bor t f al det i nden 31. december Advokat Er i k Kj ær gør subsi dær t gæl dende, at byggear bej det er påbegyndt f or ud f or den 18. sept ember 1999 sål edes at byggeanmel del sen i kke er bor t f al det den 18. sept ember 1999 som ant aget af Ener gi st yr el sen.

4 Advokat Per G. Koch f ast hol dt ved br ev af 13. maj 2002 kl agen. Advokat Per G. Koch anf ør er, at da der den 3. mar t s 1998 af Langå Kommune bl ev meddel t bygget i l l adel se og da Langå Kommune i kke besvar ede en anmodni ng f r a Vest j ysk Vi ndkr af t af 18. sept ember 1998 om ændr i ng af bygget i l l adel sen sål edes at en st ør r e møl l e kunne opst i l l es, er anmel del sen af 6. mar t s 2000 i r eal i - t et en en r ykker f or ansøgni ngen af 18. sept ember Advokat Per G. Koch anf ør er subsi dær t, at kr avet i vi ndmøl l ebekendt gør el sen om anmel del se i nden 31. december 1999 er opf yl dt sel v om den af 18. sept ember 1998 f or et agne anmel del se er f or - æl det. Advokat Per G. Koch anf ør er t i l st øt t e her f or bl. a., at byggear bej det på gr undl ag af en sener e anmel del se vi l kunne i vær ksæt t es på det uændr ede mat er i el l e gr undl ag, som r egl er ne l ægger vægt på skal vær e t i l st ede i nden 31. december 1999, at det af Ener gi st yr el sens vej l edni ng af 8. november 1999 f r emgår, at der skal vær e sket anmel del se i nden 31. december 1999, at møl l ekøber ne f r a per i oden f r a el r ef or maf t al ens i ndgåel se i mar t s 1999 t i l udgangen af 1999 kun har haf t f or l i gst ekst en og Ener gi st yr el sens vej l edni ng af 8. november 1999 at f or hol de si g t i l, og at hver ken vej l edni ngen el l er bekendt gør el sen i ndehol - der nogen udt r ykkel i g angi vel se, der nødvendi ggør el l er begr under den af Ener gi st yr el sen anl agt e f or t ol kni ng. Si de 4 af 13 Energistyrelsens redegørelse Ener gi st yr el sen f ast hol der i si n r edegør el se af 12. sept ember 2002 det den 13. august 2001 gi vne af sl ag på at aner kende møl - l en som eksi st er ende med henvi sni ng t i l det i af gør el sen anf ør t e om anmel del sen i henhol d t i l byggel ovgi vni ngen. St yr el sen opl yst e, at møl l en i øvr i gt opf yl dt e vi ndmøl l ebekendt gør el sens øvr i ge bet i ngel ser f or at kunne bet r agt es som eksi st er ende i medf ør af bekendt gør el sen. Ti l det af advokat Per G. Koch anf ør t e om at der med br ev af 6. mar t s 2000 er t al e om en r ykker f or br ev af 18. sept ember 1998 bemær ker Ener gi st yr el sen bl. a. f øl gende: Energistyrelsen bemærker, at det ifølge bygningsreglementet 1.6.c. alene kræver en anmeldelse og ikke byggetilladelse at opføre en vindmølle. Langå Kommune har således heller ikke udstedt en byggetilladelse, men derimod sendt en bekræftelse på modtagelse af anmeldelse af byggearbejde af henholdsvis 3. marts 1998 og 7. juni 2000.

5 Brevet af 18. september 1998 fra Vestjysk Vindkraft til Langå Kommune således var en anmeldelse og ikke en fornyet ansøgning om byggetilladelse. Herefter gælder forældelsesfristen på et år fra anmeldelsestidspunktet i medfør af bygningsreglementet Ti l det af advokat Per G. Koch anf ør t e om at der i kke i bekendt gør el sen el l er vej l edni nger ne er gr undl ag f or at i ndf or - t ol ke, at den i ndgi vne anmel del se f or t sat skal vær e gæl dende 31. december 1999 bemær ker Ener gi st yr el sen bl. a. f øl gende: Energistyrelsen bemærker heroverfor, at ifølge vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, skal en vindmølle for at kunne få afregning som eksisterende vindmølle være anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen senest den 31. december Si de 5 af 13 Ifølge bygningsreglementets kap , bortfalder en byggeanmeldelse hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra anmeldelsen. Energistyrelsen finder, at vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, skal fortolkes således, at der skal foreligge en gyldig byggeanmeldelse den 31. december Bestemmelsen i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, skal ses i sammenhæng med bestemmelserne om byggeanmeldelser i bygningsreglementet og formålet med skæringsdatoen i bekendtgørelsen den 31. december Det følger af bygningsreglementet, at en byggeanmeldelse, som er bortfaldet, har tabt sin virkning. Ifølge bygningsreglementets kap , kan byggearbejder vedrørende bl.a. vindmøller udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, dvs. at byggeanmeldelsen skal indgives forud for påbegyndelsen af byggearbejdet. Ifølge bygningsreglementets kap bortfalder en byggeanmeldelse, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra anmeldelsen. Der skal i så fald indgives en ny byggeanmeldelse, hvis arbejdet stadig agtes udført. Formålet med skæringsdatoen i vindmøllebekendtgørelsen den 31. december 1999 er at fastsætte en tidsmæssig ydergrænse for, hvilke vindmøller der er berettigede til at få afregning som eksiste-

6 rende vindmøller. På denne dato skal kravet om byggeanmeldelse være opfyldt på lige fod med de øvrige krav, som er fastsat i vindmøllebekendtgørelsens 10: [ ] Det følger heraf, at bestemmelsen i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, om byggeanmeldelse skal ses i sammenhæng med bygningsreglementets kap , således at der den 31. december 1999 skal foreligge en byggeanmeldelse, som er gyldig i medfør af bygningsreglementet. I den aktuelle sag er byggeanmeldelsen bortfaldet den 18. september 1999, og der er ikke indgivet ny anmeldelse til kommunen inden den 31. december Derved kan betingelsen i bekendtgørelsens 10, stk. 2, om, at der skal være indgivet byggeanmeldelse til kommunen senest den 31. december 1999, ikke anses for opfyldt. Si de 6 af 13 Supplerende oplysninger Fr a Langå Kommunes br ev af 3. mar t s 1998 t i l Vest j ysk Vi ndkr af t vedr ør ende vi ndmøl l en i den f or el i ggende sag ci t er es: Modtagelse af anmeldelse af byggearbejde I anledning af Deres anmeldelse af den vedrørende OP- FØRELSE AF VINDMØLLE, MICON M kw på ejendommen [...] skal det herved meddeles, at bygningsmyndigheden intet har at indvende mod det fremsendte projekt (se også vedlagte vejledning). Fr a br ev af 18. sept ember 1998 f r a Vest j ysk Vi ndkr af t t i l Langå Kommune ci t er es: Da tillæg til kommuneplan blev endelig vedtaget på byrådsmødet den 17. september 1998, bl.a. omhandlende max. Effekt på vindmøller, vil vi hermed anmode om ændring af 3 udstedte byggetilladelser af [ ] og 1 udstedt byggetilladelse af 3. marts 1998, journal nr. 98/017. Eksisterende tilladelser lyder på 600 kw. Vindmøllerne ønskes opført med en effekt på 750 kw. Ny støjberegning er vedlagt på hver af de 2 projekter. Fr a Langå Kommunes br ev af 7. j uni 2000 t i l Jysk Vi ndkr af t vedr ør ende anmel del se af den f or el i ggende vi ndmøl l e ci t er es:

7 I anledning af Deres anmeldelse af den vedrørende OP- FØRELSE AF VINDMØLLE, NEG Micon NM 750/48 på ejendommen [...] skal det herved meddeles, at bygningsmyndigheden intet har at indvende mod det fremsendte projekt (se også vedlagte vejledning). Fr a Langå Kommunes br ev af 7. j uni 2000 t i l Jysk Vi ndkr af t vedr ør ende di spensat i on f r a det skr å høj degr ænsepl an ci t er es: Ved brev af 16. september 1998 meddelte Langå Kommune dispensation fra bygningsreglement 95, kap om det skrå højdegrænseplan, i forbindelse med opførelse af 1 af 3 møller i Kommuneneplanens delområde 4L13. Møllernes samlede højde er maksimum 70 m. Dispensationen bortfaldt sammen med anmeldelsen af byggearbejdet 1 år efter dato for bekræftelse af modtagelse af anmeldelsen. [ ] Under henvisning til, at mølleplaceringen er i overensstemmelse med Kommuneplanens delområde 4L13, meddeles herved dispensation fra Bygningsreglement 95, kap om det skrå højdegrænseplan. Si de 7 af 13 Fr a br ev af 28. maj 2001 f r a Langå Kommune t i l Ener gi st yr el sen ci t er es: [ ] Vi kan samtidig oplyse, at anmeldelsen af byggearbejdet, der efter sagsbehandling, blev bekræftet den 3. marts 1998, bortfaldt efter et år, og at der igen, efter ny sagsbehandling, blev udstedt en ny bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen efter byggeloven den 7. juni På Jysk Vi ndkr af t s f or espør gsel om Langå Kommunes mangl ende besvar el se af byggeanmel del sen af 18. sept ember 1998 opl yst e kommunen ved br ev af 21. j uni 2001 f øl gende: [ ] Den 18. september 1998 modtager vi anmodning fra Vestjysk Vindkraft om ændring af byggetilladelse ( bekræftelse på modtagelse af anmeldelse ), Journal nr. 98/017. Henvendelsen sker på baggrund af byrådets beslutning af 17. september 1998 om at kommuneplanens bestemmelser om en maksimal effekt på 650 kw ophæves.

8 Den fremsendte anmodning videresendes til Århus Amt og indgår som bilag i vores sag, idet bekræftelse på anmeldelse af byggearbejdet og zonetilladelse stadig er gældende. Selve anmeldelsen af byggearbejdet bortfaldt, da arbejdet ikke var påbegyndt. En ny anmeldelse inden for de samme rammer ville blive behandlet som den første anmeldelse, indenfor zonetilladelsens gyldighedsperiode til den 12. januar Advokat Per G. Koch påber åbt e si g ved br ev af 21. mar t s 2003 Ener gi kl agenævnet s af gør el se af 19. december 2002, hvor kl ager en i denne sag ef t er advokat Per G. Kochs opf at t el se f i k medhol d i en i dent i sk pr obl emst i l l i ng. Fr a af gør el sen der bl. a. vedr ør er Ener gi st yr el sens af sl ag på at aner kende en møl l e som eksi st er ende ud f r a en bor t f al det st øj anmel del se ci t er es f øl - gende: [ ] Nævnet konstaterer at de af klagerne projekterede vindmøller har været anmeldt 2. oktober 1997 efter reglerne i bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller og senest er accepteret af Fyns Amt ved skrivelse af 12. november Den første anmeldelse blev først fornyet 13. juni 2000 og accepteret af amtet 7. juli 2000, dvs. efter udløbet af anmeldelsens gyldighedsperiode på 2 år. Formelt forelå der således ikke en støjanmeldelse for perioden okt juni Projektet har i øvrigt været uændret i relation til kravene i støjbekendtgørelsen i de forløbne godt 5 år. Nævnet finder på denne baggrund, at Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2001 savner rimelig begrundelse. Si de 8 af 13 Ved br ev af 3. apr i l 2003 anmodede Ener gi st yr el sen Er hver vs- og Bol i gst yr el sen om en udt al el se i f or bi ndel se med byggeanmel del - ser set i f or hol d t i l vi ndmøl l ebekendt gør el sen. Af Ener gi st y- r el sens br ev af 3. apr i l 2003 f r emgår bl. a. f øl gende: Energistyrelsen, der behandler sagerne om eksisterende vindmøller, har i nogle sager konstateret, at der ikke forelå en gyldig byggeanmeldelse den 31. december Eksempelvis er byggeanmeldelsen i en af sagerne indgivet til kommunen i august 1998; bygherren har først i foråret 2000, kort før byggeriets start, på ny henvendt sig til kommunen om byggeriet.

9 Energistyrelsen har truffet afgørelse om, at disse vindmøller ikke kan anses for eksisterende, da de ikke senest den 31. december 1999 var anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 2. Energistyrelsens afgørelser er påklaget til Energiklagenævnet. Klagerne har påberåbt sig, at kravet i vindmøllebekendtgørelsens 10, stk. 2, om anmeldelse efter byggelovgivningen er fuldt tilstrækkeligt opfyldt, når der én gang forud for 31. december 1999 er indgivet byggeanmeldelse, uanset at denne anmeldelse ikke længere er gyldig på skæringstidspunktet, og vindmølleprojektet i øvrigt ikke er ændret. [ ] Ifølge bygningsreglementets kap bortfalder en byggeanmeldelse hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra anmeldelsen. Det følger af denne bestemmelse, at der i så fald skal indgives en ny byggeanmeldelse, hvis arbejdet stadig agtes udført. Forpligtelsen til at indgive fornyet byggeanmeldelse er ikke begrænset til tilfælde, hvor projektet er ændret i forhold til det, der tidligere er blevet anmeldt. Si de 9 af 13 En byggeanmeldelse bortfaldet efter kap , har således tabt sine retsvirkninger. Efter det for Energistyrelsen oplyste skal kravet om byggeanmeldelse og den 1-årige forældelse af anmeldelser ses som et led i kommunernes tilsynsopgaver efter byggelovgivningen. Byggeanmeldelser kræves ved forskellige former for byggeri, som ikke vurderes at kræve en egentlig byggetilladelse, men hvor kommunen har behov for at være orienteret om byggeriet, således at kommunen om nødvendigt kan stille krav efter byggeloven (f.eks. afstandsbestemmelser). Forældelsen af anmeldelser på 1 år og pligten til fornyet anmeldelse skal efter det oplyste give kommunen mulighed for at holde sig orienteret om, hvorvidt byggeriet faktisk bliver gennemført, og for at kunne gribe ind, hvis de faktiske eller eventuel retlige forhold har ændret sig siden den oprindelige anmeldelse. Derved kan kommunen vurdere byggeriet ud fra det faktiske grundlag på det tidspunkt, hvor byggeriet bliver aktuelt. ( ) Energistyrelsen finder, at bestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsen om anmeldelse til kommunen i henhold til byggelovgivningen senest den 31. december 1999 mest naturligt må forstås så-

10 ledes, at der på skæringsdatoen skal foreligge en byggeanmeldelse, som er gyldig i medfør af bygningsreglementet. Der kan henvises til det anførte om, at en forældet byggeanmeldelse ikke har nogen retsvirkninger efter byggereglementet, og til det anførte om det praktiske formål med bestemmelserne om byggeanmeldelse. Hvis man accepterede klagernes fortolkning af bestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsen om byggeanmeldelser, ville man acceptere en forståelse af begrebet byggeanmeldelser, som ikke svarer til byggelovgivningen. Ved br ev af 8. apr i l 2003 er kl ær ede Er hver vs- og Bol i gst yr el sen si g eni g i Ener gi st yr el sens bet r agt ni nger om bygni ngsr egl ement 1995s best emmel ser om byggeanmel del ser og havde i ngen i ndvendi nger mod Ener gi st yr el sens vur der i ng af sammenhængen mel l em bygni ngsr egl ement 1995 og vi ndmøl l ebekendt gør el sen. Si de 10 af 13 Retsgrundlaget Fr a den nugæl dende vi ndmøl l ebekendt gør el se ( bekendt gør el se nr. 331 af 8. maj 2003 om net t i l sl ut ni ng af vi ndmøl l er og pr i saf - r egni ng af vi ndmøl l epr oducer et el ekt r i ci t et m. m. ) ci t er es f øl - gende, der er uændr et i f or hol d t i l vi ndmøl l ebekendt gør el sen af 2001: [ ] 10. Eksisterende vindmøller på land og på havet defineres som vindmøller, der 1) senest den 31. december 1999 er købt ved bindende, ubetinget kontrakt, jf. dog stk. 3, 2) senest den 31. december 1999 er anmeldt i henhold til bekendtgørelsen nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller, og 3) for hvilke der senest den 31. august 2000 er indgivet anmodning om tilslutning til elnettet sammen med dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilslutning. Stk. 2. Eksisterende vindmøller på land skal senest den 31. december 1999 være anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen og enten senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt, eller senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til en landzonetilladelse, herunder have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen.

11 Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte kontrakt kan alene være betinget af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser til opstilling af vindmøllen senest den 31. december 1999, og at betingelser for nettilslutning er opfyldt senest den 31. august Stk. 4. Hvis en lokalplan ophæves af Naturklagenævnet på grund af forhold forbundet med kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil vindmøller omfattet af lokalplanen blive betragtet som eksisterende, såfremt kommunalbestyrelsen inden 6 måneder fra Naturklagenævnets ophævelse af lokalplanen endeligt vedtager en lokalplan i uændret form efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling i kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Eksisterende vindmøller skal være nettilsluttet senest den 31. december 2002 for at modtage prisafregning efter 11 og 12. Si de 11 af 13 Fr a Ener gi st yr el sens vej l edni ng af 8. november 1999 ci t er es f øl gende: Aftalen om elreformen af 3. marts 1999 definerer eksisterende vindmøller som vindmøller, der er købt på en bindende, ubetinget kontrakt inden udgangen af 1999 og for hvilke, der foreligger de fornødne tilladelser. Ifølge elreformaftalen er vindmøller, der kan betragtes som eksisterende, berettiget til fortsat at modtage et pristillæg på 27 øre pr. kw/h i tiden indtil møllen har produceret et nærmere angivet antal fuldlasttimer. Energistyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en vejledning om, hvorledes ovennævnte definition af eksisterende vindmøller nærmere skal forstås. Nedenstående retningslinier vil fremgå af en ny bekendtgørelse om overgangsregler for afregning af VE-el i perioden frem til indførelse af det grønne elmarked. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar [ ] 2. Fornødne tilladelser Punkterne a-c skal alle være opfyldt, for at der foreligger de fornødne tilladelser. a) Inden 1. januar 2000 skal der for det område, hvor vindmøllen påtænkes opstillet, foreligge: En endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt (bonuslokalplan), samt en anmeldelse af byggearbejdet til kommunen efter byggeloven. Eller

12 en landzonetilladelse (herunder eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen), samt en anmeldelse af byggearbejdet til kommunen efter byggeloven. Energiklagenævnets bemærkninger Ved el r ef or maf t al en af 3. mar t s 1999 bl ev der skabt par l ament a- r i sk basi s f or en væsent l i g oml ægni ng af pr i nci pper ne f or af - r egni ng af VE- el ekt r i ci t et, her under f or et abl er i ng af en over - gangsor dni ng f or i nvest er i nger i VE- anl æg. El r ef or maf t al ens f or mål var f or pr i vat e, eksi st er ende VE- anl æg som nævnt i f or ar bej der ne t i l el f or syni ngsl oven af 1999 del s at si kr e r i - mel i ge af skr i vni ngsvi l kår på al l er ede f or et agne i nvest er i nger, her under vi ndmøl l er, del s at nye VE- pr odukt i onsanl æg kunne f å en r egul er et af r egni ngspr i s. Ved af r egni ngen af pr oducer et el ekt r i ci t et skul l e der sondr es mel l em pr i vat e, eksi st er ende vi ndmøl l er, der def i ner edes som vi ndmøl l er købt på ubet i nget, bi ndende kont r akt i nden 31. december 1999 og f or hvi l ke der f o- r el i gger de f or nødne t i l l adel ser, og nye vi ndmøl l er, der def i - ner edes som møl l er, der opf ør t es i per i oden f r em t i l udgangen af Over gangsor dni ngen bl ev t i l l i ge bebudet i f or bi ndel se med f r emsæt t el sen af f or sl aget t i l l ov om el f or syni ng af 1999, der skabt e hj emmel t i l f or mi ni st er en nær mer e at kunne udf or me over gangsor dni ngen. Ener gi st yr el sen udsendt e ved vej l edni ng af 8. november 1999 r et ni ngsl i ni er f or def i ni t i onen af eksi st er ende vi ndmøl l er i f or hol d t i l den kommende bekendt gør el se her om. Af vej l edni ngen f r emgår bl. a. at byggear bej det i nden 1. j anuar 2000 skal anmel des t i l kommunen i henhol d t i l byggel ovgi vni n- gen. Si de 12 af 13 Over gangsor dni ngen bl ev udmønt et i vi ndmøl l ebekendt gør el sen ( bekendt gør el se nr. 187 af 16. mar t s 2001, j f. nu bekendt gør el se nr. 331 af 8. maj 2003), der i ndehol der r egl er vedr ør ende af - r egni ng f or el pr odukt i on, der l i gger ef t er at bekendt gør el sen er of f ent l i ggj or t og t r ådt i kr af t. Der er sål edes i kke t al e om r egul er i ng med t i l bagevi r kende kr af t. Ener gi kl agenævnet har i kke gr undl ag f or at kr i t i ser e, at Ener - gi st yr el sen med st øt t e i byggel ovgi vni ngen f or st år kr avet i vi ndmøl l ebekendt gør el sens 10, st k. 2 sål edes, at den anmel del - se i henhol d t i l byggel ovgi vni ngen hvor på r et t i l opf ør el se af en vi ndmøl l e kan st øt t es skal vær e i ndgi vet senest 31. december

13 1999 og vær e gæl dende i henhol d t i l byggel ovgi vni ngen på det t e t i dspunkt f or at vi ndmøl l en kan aner kendes som eksi st er ende. Ener gi kl agenævnet bemær ker dog, at sel v om der i kke med vi ndmøl l ebekendt gør el sen er t al e om r egul er i ng med t i l bagevi r kende kr af t må det f or hol d, at der ved den nær mer e f ast l æggel se af af r egni ng f or el pr odukt i on ved sondr i ngen mel l em nye og eksi - st er ende vi ndmøl l er i vi ndmøl l ebekendt gør el sen anvendes et skær i ngst i dspunkt f or de best emmende kendsger ni nger, der l i gger f or ud f or bekendt gør el sens i kr af t t r æden, ef t er nævnet s opf at - t el se ud f r a r et ssi kker hedsmæssi ge bet r agt ni nger t i l l ægges vægt ved den nær mer e f or t ol kni ng og anvendel se af vi ndmøl l ebekendt gør el sen. Ener gi kl agenævnet konst at er er i den f or el i ggende sag, at der f or den pr oj ekt er ede vi ndmøl l e med en st ør r el se 750 kw sket e en ændr i ngsanmel del se i over ensst emmel se med r egl er ne i bygni ngsr egl ement et den 18. sept ember Anmel del sen bl ev i kke som det var t i l f æl det med den t i dl i ger e anmel del se af 8. august 1997 vedr ør ende en 600 kw møl l e og den sener e anmel del se af 6. mar t s 2000 af den pr oj ekt er ede møl l e på 750 kw bekr æf t et af Langå Kommune, hvor f or der sål edes i kke i f or bi ndel se med denne anmel del se bl ev gj or t opmær ksom på 1- år sf r i st en i bygni ngsr egl ement et. Anmel del sen af 18. sept ember 1998 bl ev der i mod vi der esendt t i l År hus Amt. Den bl ev af kl ager en f ør st f or nyet den 6. mar t s 2000 og accept er et af Langå Kommune ved skr i vel se af 7. j uni 2000, dvs. ef t er udl øbet af anmel del sens gyl di ghedsper i ode på 1 år. For mel t f or el å der sål edes i kke en gyl di g byggeanmel del se f or per i oden sept ember 1999 mar t s Det saml e- de pr oj ekt har bor t set f r a ændr i ngen f r a en 600 kw møl l e t i l en 750 kw møl l e som f øl ge af Langå Kommunes ophævel se af kommunepl anens best emmel ser om en maksi mal ef f ekt på 650 kw - i øvr i gt vær et uændr et i f or hol d t i l kr avene i bygni ngsr egl ement et si den anmel del sen af 600 kw møl l en ved br ev af 8. august 1997, j f r. her ved Langå Kommunes br ev af 21. j uni 2001 t i l Jysk Vi ndkr af t. Nævnet f i nder på denne baggr und og på baggr und af de ovenf or nævnt e r et ssi kker hedsmæssi ge bet r agt ni nger at Ener gi - st yr el sens af gør el se af 13. august 2001 savner r i mel i g begr undel se. Si de 13 af 13 Energiklagenævnets afgørelse Vi ndmøl l en, bel i ggende mat r. [... ] t i l hør ende [... ] aner kendes som eksi st er ende i henhol d t i l 10 i bekendt gør el se nr. 331

14 af 8. maj 2003 om net t i l sl ut ni ng af vi ndmøl l er og pr i saf r egni ng af vi ndmøl l epr oducer et el ekt r i ci t et m. m. Af gør el sen er t r uf f et i henhol d t i l 29 i bekendt gør el se nr. 331 af 8. maj 2003 om net t i l sl ut ni ng af vi ndmøl l er og pr i saf - r egni ng af vi ndmøl l epr oducer et el ekt r i ci t et m. m. Af gør el sen kan i kke i ndbr i nges f or anden admi ni st r at i v myndi g- hed. P. N. V. Jørgen Nør gaar d Nævnsf or mand Si de 14 af 13 /Denni s Sør ensen Ful dmægt i g

15 Si de 15 af 13

Ener gi st yr el sen har ved br ev af 14. okt ober 2002 f r emsendt en r edegør el se t i l sagen. Redegør el sen har vær et f or el agt kl ager en.

Ener gi st yr el sen har ved br ev af 14. okt ober 2002 f r emsendt en r edegør el se t i l sagen. Redegør el sen har vær et f or el agt kl ager en. ( El f or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [... ] og [... ] over Ener gi st yr el sen af 5. december 2001 Pr i saf r egni ng f or vi ndmøl l e Nævnsf or mand, cand. j ur. Jør gen

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX].

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. Under henvisning til din ansøgning af 17. marts 2015, hvori du anmoder om

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor,

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [XXX], GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 18. april 2013 kan

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

UDKAST. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. UDKAST til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. I bekendtgørelse nr. 1115 af 18. september 2015 om nettilslutning

Læs mere

INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE. Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014

INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE. Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INTERN ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 1 Hvornår gør vi noget? 1 Hvem gør hvad? 1 Hvordan er processen? 2

Læs mere

OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR, CY- KELSKUR OG OVERDÆKKET TERRASSE.

OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR, CY- KELSKUR OG OVERDÆKKET TERRASSE. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Til ejendommens ejer c/o Claus Vett Kloster Kongelundsvej 609B 2791 Dragør 30. september 2013 edoc: 2013-0150815 OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR,

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus/værksted på Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus/værksted på Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Brian Andersen Mejlbyvej 151, Skaarup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.15-P19-8-16 Ref.: Lene Marie Hansen

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at vindmøllen opstille i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger og i rimelig afstand fra naboer.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at vindmøllen opstille i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger og i rimelig afstand fra naboer. #BREVFLE Ringkøbing Maskinværksted A/S Frejasvej 4 6950 Ringkøbing 24. april 2015 Landzonetilladelse Bjerglundvej 31, 9240 Nibe Opstilling af husstandsvindmølle. Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

Så er det nu det gælder!!!

Så er det nu det gælder!!! Så er det nu det gælder!!! NYHEDSBREV 3 Vi vedlægger lovforslag nr. 204, nemlig forslag til en ny Kolonihavelov. Endvidere vedlægges bemærkningerne til 2-5 i Kolonihaveloven. Vi var i Folketinget i torsdags

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr. 4 Øster Terp, Bedsted, beliggende Overballevej 3, 6240 Løgumkloster

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr. 4 Øster Terp, Bedsted, beliggende Overballevej 3, 6240 Løgumkloster Helle og Thore T. Iversen Overballevej 3 Øster Terp 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-7-14 19-02-2014 Landzonetilladelse til

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Strandvejen 191, 9370 Hals - Landzonetilladelse - Anvendelse af sommerhus (fritidshus) til helårsbolig (jf. sommerhusbestemmelserne 40-41)

Strandvejen 191, 9370 Hals - Landzonetilladelse - Anvendelse af sommerhus (fritidshus) til helårsbolig (jf. sommerhusbestemmelserne 40-41) #BREVFLE Strandvejen 191 Hou 9370 Hals 17. december 2015 Strandvejen 191, 9370 Hals - Landzonetilladelse - Anvendelse af sommerhus (fritidshus) til helårsbolig (jf. sommerhusbestemmelserne 40-41) Aalborg

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

D O M. afsagt den 18. marts 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Astrid Bøgh og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 18. marts 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Astrid Bøgh og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 18. marts 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Astrid Bøgh og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0524 15 Handrupgaard Grundejerforening v/ formand Knud

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Hydria Elektronik ApS Følfodvej 36 9310 Vodskov Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Energiklagenævnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø

Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Natur- og Miljøklagenævnet 19. maj 2015 Advokat Mads Kobberø Struktur 1. En godkendelse er varig (ikke tidsbegrænset) 2. Retsbeskyttelse 3. Indbrudsmulighed i retsbeskyttelsesperioden 4. Revurdering 2

Læs mere

Sagsbehandler Direkte nr. Sagsnr. Dato Bente Magnussen 46112530 09/30538 21.10.2009 BYGGETILLADELSE

Sagsbehandler Direkte nr. Sagsnr. Dato Bente Magnussen 46112530 09/30538 21.10.2009 BYGGETILLADELSE Ravn Arkitektur Havnegade 32 7100 Vejle Tlf. 46 11 00 00 Tlf. 46 11 25 30 Fax: 4611 2511 Fax: 4611 2511 EAN: 5798008449642 EAN: 5798008449642 rudersdal@rudersdal.dk byplan@rudersdal.dk www.rudersdal.dk

Læs mere

Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13

Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13 Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13 Teknisk Forvaltning Fremlæggelse af forslag til tillæg 61 til Kommuneplan

Læs mere

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA (XXX)

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Ole Kristian Klüwer Havkrogen 8 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af brændeskur Kolding Kommune har den 2. april 2014 modtaget din ansøgning om lovliggørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 14. december 2011 Sag 4/0603-0200-0016 /MEMU Energitilsynets møde den 19. december 2011 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

Læs mere

Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37.

Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37. Kendelse af 7. august 1996. 96-21.868. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37. (Christen Sørensen, Claus Vastrup og Niels Larsen) Advokat

Læs mere

Gældende bestemmelser Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53, der er vedtaget af den daværende Fjerritslev

Gældende bestemmelser Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53, der er vedtaget af den daværende Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Tina Samsø Udholm og Claus Samsø Pedersen Alfavej 13 9000 Aalborg Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS

TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 29-06-2015

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for energimærkning af Store Ejendomme af 27. juni 2005 Pålæg om revision af

Læs mere

Zonetilladelse til opførelse af ny bolig i stedet for en nedrevet bolig

Zonetilladelse til opførelse af ny bolig i stedet for en nedrevet bolig Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Ole Simonsen Hyllerødvej 8 8783 Hornsyld Leni Petersen Dir: +4579755688 Mob: e-mail: Leni.Petersen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-124-15 Zonetilladelse til opførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 vedr. opførelse af nyt sommerhus på ejendommen matr.nr. 69BÆ Hune By, Hune, beliggende Kr. Thomsensvej 17, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 161 vedr. opførelse af nyt sommerhus på ejendommen matr.nr. 69BÆ Hune By, Hune, beliggende Kr. Thomsensvej 17, 9492 Blokhus Til: Ejere af ejendommen Kr. Thomsensvej 17, 9492 Blokhus Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 29. april 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 29. april 2016. Til: E/F Fjordgaarden Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Afgørelse i sagen om registrering af et beskyttet område på en ejendom i Åbybro Kommune.

Afgørelse i sagen om registrering af et beskyttet område på en ejendom i Åbybro Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. september 2006 NKN-131-00031 LER Afgørelse i sagen om registrering

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af brændeskur og skur

Landzonetilladelse til lovliggørelse af brændeskur og skur Svend Nygaard Lurendalsvej 1A 6580 Vamdrup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til lovliggørelse af brændeskur og skur Kolding Kommune har den 01.12.2011 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to lejligheder i en erhvervsbygning Lidemarksvej 81A 4632 Bjæverskov

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to lejligheder i en erhvervsbygning Lidemarksvej 81A 4632 Bjæverskov + Returadresse: Køge Kommune, Plan Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Landzonetilladelse til lovliggørelse af to lejligheder i en erhvervsbygning Lidemarksvej 81A 4632 Bjæverskov

Læs mere

AFGØRELSE i sag om placering af dobbelthus på ejendommen, beliggende Stisager 11 i Glostrup Kommune

AFGØRELSE i sag om placering af dobbelthus på ejendommen, beliggende Stisager 11 i Glostrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. september 2014 J.nr.: NMK-33-02549 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om placering af dobbelthus på ejendommen, beliggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Landsforeningen LEV, Hvidovre, over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning for elproduktion fra vindmølle

Landsforeningen LEV, Hvidovre, over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning for elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Landsforeningen LEV, Hvidovre, over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning for elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Forslag til lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming november 2010 0 Forslag til Lokalplan nr. 21-050-0001. Bramming

Læs mere

Lars Erik Svendsen Skanderup Landevej 28 6640 Lunderskov. Landzonetilladelse vedrørende lovliggørelse

Lars Erik Svendsen Skanderup Landevej 28 6640 Lunderskov. Landzonetilladelse vedrørende lovliggørelse Lars Erik Svendsen Skanderup Landevej 28 6640 Lunderskov By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse vedrørende lovliggørelse Kolding Kommune har den 12. januar 2013 modtaget din ansøgning om

Læs mere

Isboden må kun stå fremme om dagen i isbodens åbningstid, dvs. at den køres væk fra arealet udenfor åbningstid.

Isboden må kun stå fremme om dagen i isbodens åbningstid, dvs. at den køres væk fra arealet udenfor åbningstid. Fjordhotellet Augustenborg ApS Strandkroen Vemmingbund Langdel 2 6440 Augustenborg Att. Mie Søgaard Landzonetilladelse til midlertidigt at opsætte en mobil isbod på ejendommen matr.nr. 472 Vollerup under

Læs mere

Videre handling. Notat

Videre handling. Notat Notat Videre handling Det åbne land og friluftsliv J.nr. nst-119-00018 Ref. Helgr/Hwi/Hinel/Jej Videre handling for identificerede arealer til prototypemøller: De almindelige principper i den kommunale

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 586 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål X om borgerens retsstilling i relation

Læs mere

Du har fået landzonetilladelse til at opførelse af maskinhal på 968 m² på matr. nr. 8b Linde By, Linde beliggende Lindegårdsvej 40, 8981 Spentrup.

Du har fået landzonetilladelse til at opførelse af maskinhal på 968 m² på matr. nr. 8b Linde By, Linde beliggende Lindegårdsvej 40, 8981 Spentrup. Mogens Andreasen Lindegårdsvej 40 8981 Spentrup Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 04-05-2016 / 01.03.03-P16-44-16 Landzonetilladelse Du

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Hans Kr. Larsen Nautrup Møllevej 30 Nautrup 7870 Roslev toustrup@toustruppost.dk. Den 14. oktober 2013

Hans Kr. Larsen Nautrup Møllevej 30 Nautrup 7870 Roslev toustrup@toustruppost.dk. Den 14. oktober 2013 Hans Kr. Larsen Nautrup Møllevej 30 Nautrup 7870 Roslev toustrup@toustruppost.dk Den 14. oktober 2013 Nautrup Møllevej 7 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldelse - Kornsilo 19 - ingen nabo høring Skive Kommune

Læs mere

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Cent er 75 A. Delt agere: Af bud: Fr av ær ende: John, Ol e, Knud

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Søllinge Møllelaug I/S Energistyrelsen af 18. juni 2002 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet

Søllinge Møllelaug I/S Energistyrelsen af 18. juni 2002 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Søllinge Møllelaug I/S Energistyrelsen af 18. juni 2002 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet over Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle på ejendommen Kobbervold 4, 6280 Højer

Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle på ejendommen Kobbervold 4, 6280 Højer PROBUS ApS Timianvej 23 8800 Viborg Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-69-15 07-06-2016 Landzonetilladelse til opstilling af 1 husstandsvindmølle

Læs mere

Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet

Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Fiberline Composites A/S, Kolding Energistyrelsen af 19. november 2001 Afregning for vindmølleproduceret elektricitet Nævnsformand, cand.jur.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Jord & Affald J.nr. MST-7547-00102 Ref. kalie/asn Den 16. februar 2016 Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals 14-05-2013 13/8679 Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals Landzonetilladelse til at loviligørelse af et etableret solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr.nr. 139 Lysabild, Lysabild,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom.

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom. FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Enghavevej Rådhusgade Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Om sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. februar 2001 oplyst:

Om sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. februar 2001 oplyst: Kendelse af 15. august 2001. 01-53.192. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab eftergivet. Årsregnskabslovens 62. Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen Statsautoriseret revisor K

Læs mere

Rønde Kommunale Ungdomsskole Nattergalevej 1 8419 Rønde

Rønde Kommunale Ungdomsskole Nattergalevej 1 8419 Rønde Rønde Kommunale Ungdomsskole Nattergalevej 1 8419 Rønde Industri Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 133/H01-0014 Ref.: OD/BKR/9 Den Miljøstyrelsens afgørelse af klage over miljøgodkendelse

Læs mere

Geopartner Landinspektører A/S Kongevej 58 6400 Sønderborg

Geopartner Landinspektører A/S Kongevej 58 6400 Sønderborg Geopartner Landinspektører A/S Kongevej 58 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke den tidligere forstanderbolig fra ejendommen matr.nr. 99 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Gl. Kirkevej

Læs mere

Dispensationen bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen.

Dispensationen bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen. Grete Thygesen Nellikevej 19 6705 Esbjerg Ø Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.05.02-P25-17-15 Dispensation fra skovbyggelinje til at inddrage eksisterende

Læs mere

www.ikast-brande.dk AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm

www.ikast-brande.dk AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande 15. juni 2016 Anmeldelse af ensilagesilo, Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup for vindmøller ved Torup December 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 3 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 3 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Kurt Nissen Bertelsen Angelika Friedlinde Bertelsen Beredskabsvejen 2 6360 Tinglev!"# $ Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 10. juni 2016 Sagsnr.: 16/13628 Ejendomsnr.: 15215 Kontakt: Lis

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv bycenterfunktioner

Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv bycenterfunktioner Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail teknisk@kolding.dk www.kolding.dk Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Furesø Kommune Hareskovby d. 23. januar 2007 Plan & Byg Stiager 2 3500 Værløse Att. Geert Ahrens

Furesø Kommune Hareskovby d. 23. januar 2007 Plan & Byg Stiager 2 3500 Værløse Att. Geert Ahrens Furesø Kommune Hareskovby d. 23. januar 2007 Plan & Byg Stiager 2 3500 Værløse Att. Geert Ahrens Høringsvar vedr. ansøgning om byggetilladelse til etablering af 38m høj rørmast på fodboldbanen ved Hareskovhallen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Den 4. november 2009 udtalte statsforvaltningen, at det ikke havde været i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Andre slags støj Anmeldelse af ny vindmøller Er der plads? Hvad kan kommunen bestemme? Tilsyn og kontrol

Læs mere

Finansieringsret, sommereksamen 2009. (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3)

Finansieringsret, sommereksamen 2009. (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3) Finansieringsret, sommereksamen 2009 (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3) Opgave 1: Gør rede for, hvilke genstande, der kan være omfattet af virksomhedspant,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet Århusgade 2100 København Ø Att. Martin Schultz København, den 28. maj 2014 Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet har ved

Læs mere