GADEJURISTEN. Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GADEJURISTEN. Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf. 33 31 00 75 Fax 33 31 00 78 emk@gadejuristen.dk www.gadejuristen.dk"

Transkript

1 GADEJURISTEN Værnedamsvej 7A, 1. DK-1819 Frederiksberg C Tlf Fax Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud Vedr.: Høringssvar til forebyggelses pakke om stoffer, j.nr.: / november 2013 Gadejuristen skal hermed fremkomme med høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til Forebyggelsespakke om euforiserende stoffer som sendt i høring af Sundhedsstyrelsen 15. oktober Indledende bemærkninger Gadejuristen skal indledningsvist rose Sundhedsstyrelsen for i udkastet til forebyggelsespakken at understrege, at stofbrug og særligt problematisk stofbrug i høj grad relaterer sig til forskellige socioøkonomiske forhold og til den generelle trivsel hos den unge. Gadejuristen bemærker, at fokus på unges generelle trivsel er et gennemgående tema i både baggrundsafsnittene og i de konkrete anbefalinger, hvilket Gadejuristen anser for positivt. Imidlertid er det Gadejuristens opfattelse, at man flere steder bør have opmærksomhed på eksempelvis vigtigheden af fastholdelse i uddannelse og job i forbindelse med kommunernes udarbejdelse af handleplan for stoffer på de kommunale institutioner samt på de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, således at der ikke indføres en kontraproduktiv 0-tolerance politik, der betyder at unge bortvises fra uddannelsesinstitutioner mv. med risiko for deres generelle trivsel og risiko for øget stofbrug. Gadejuristen ønsker tillige at rose Sundhedsstyrelsen for fremhævelsen af de specifikke indsatser/metoder, der ikke virker. Fremhævelsen af hvilke metoder, der ikke virker, er særlig vigtig på et område, der generelt bærer præg af begrænset viden. Imidlertid har Gadejuristen nedenfor påpeget et par konkrete steder i teksten, hvor man risikerer at understøtte videregivelse af information, der kan have et vist præg af skræmmekampagne. Fraværet af skadesreduktion Som det allerede er Sundhedsstyrelsen bekendt, er det Gadejuristens opfattelse, at en forebyggelsespakke med anbefalinger til det kommunale sundhedsfremme- og 1

2 forebyggelsesarbejde med henblik på at forebygge unges debut med brug af stoffer, opsporing og tidlig indsats blandt unge i særlig risiko for at udvikle et regelmæssigt stofbrug tillige bør have fokus på at reducere potentielle sundhedsrisici ved stofbrug blandt unge. Sundhedsstyrelsen synes at være af den opfattelse, at sikring af skadesreducerende, eller, om man vil, skadesforebyggende information ift. brug af stof, er forbeholdt socialt udsatte borgere, herunder stofmisbrugere og at formålet med forebyggelsespakken således afskærer, at den kommunale sundhedsfremmende og forebyggelsesindsats over for unge tillige fokuserer på tilvejebringelse af skadesreducerende information. Baggrunden for at forebyggelse af stofbrug overhoved er et sundhedsanliggende og dermed den bagvedliggende årsag til udarbejdelsen af nærværende forebyggelsespakke, er netop de velkendte potentielle sundhedsrisici, der eksisterer ved stofindtag. Når man insisterer på at opretholde en kunstig opdeling af forebyggelse af stofbrug (primær forebyggelse) og forebyggelse af de potentielle helbredsmæssige skader, der kan opstå ved stofbrug (skadesreduktion), synes man at tabe det sundhedsfaglige formål af sigte. Man fortaber også muligheden for at få en fordomsfri og respektfuld dialog med unge om, hvordan de kan passe på sig selv og hinanden i de situationer, hvor nogle unge som bekendt alligevel indtager et illegalt stof, uanset anbefalingen om at afholde sig herfra. Således er det Gadejuristens opfattelse, at forebyggelsespakken tillige burde fokusere på at unge, i forebyggende øjemed, sikres information om risikoen ved at indtage stoffer og alkohol og/eller flere forskellige stoffer samtidig, om ikke at indtage stof alene og at sikre, at der er nogen tilstede, der kan tilkalde hjælp i tilfælde af forgiftning eller øvrige uheld, bringes i stand til at genkende især forgiftnings- og overdosissymptomer som forudsætning for at formå at handle i overensstemmelse hermed (når eksempelvis en ven til en fest sniffer heroin, som vedkommende fx tror er amfetamin 1 ) samt information om, at man ikke af frygt for strafferetlige konsekvenser må afholde sig fra at tilkalde hjælp mv. Den problemstilling der vedrører, at man ikke kan vide, hvilket stof man indtager og i hvilken koncentration, når dette er erhvervet illegalt og den dermed forbundne risiko for forgiftninger kunne tillige nævnes på udkastets side 4 i tekstboksen under overskriften Akutte konsekvenser. Der er Gadejuristen bekendt ingen evidens for at hævde, at sådan information, når den i øvrigt leveres i overensstemmelse med anbefalingerne for information og uddannelse, modarbejder en forebyggelsesindsats, der blandt andet bygger på at modvirke flertalsmisforståelser eller at en sådan information kan opfattes som en reklame for stoffer som Sundhedsstyrelsen formulerer som et dilemma eller etisk udfordring på udkastets side 5. At man i nærværende udkast har fravalgt muligheden for at klæde de unge relevant på til at kunne bidrage til at redde liv og helbred, er komplet uacceptabelt. 1 Et sådan tilfælde er beskrevet i en artikel i Berlingske fra 2009, Hvordan kan man ligge på en skadestue og dø? 2

3 Bemærkninger til den konkrete tekst i forebyggelsespakken På udkastets side 4 under (I BOX Konsekvenser af stofbrug) fremgår i første punkt om [a]kutte konsekvenser at der [f]or nogle stoffer kan ( ) udvikles afhængighed første gang man prøver stoffet. Gadejuristen skal tillade sig at stille sig undrende overfor dette udsagn. Os bekendt findes der ikke stoffer, hvor man udvikler afhængighed ved indtagelse af stoffet en enkelt gang og Sundhedsstyrelsen bør i hvert fald præciserer hvilke(t) stof der er tale om. Når Sundhedsstyrelsen definerer afhængighed henvises til WHO ICD-10 s sygdomsklassifikation og diagnoser, hvor afhængighed defineres som et syndrom bestående af en række adfærdsmæssige, kognitive og fysiologiske fænomener, som udvikler sig (hos nogle individer) ved gentagen brug af et eller flere afhængighedsskabende lægemidler eller rusmidler. ( ) 2. Afhængighed forudsætter således gentagen brug, hvorfor det ikke giver mening at hævde, at afhængighed kan udvikles første gang man prøver et stof. Nogle stofbrugere beskriver, at de, efter at have prøvet et stof første gang, oplevede, at de havde fundet noget de altid har manglet eller at stoffet gav dem en følelse af eksempelvis smertefrihed, ro eller velvære, som de ikke før havde oplevet og at de herefter umiddelbart begyndte at benytte stoffet regelmæssigt, i nogle tilfælde måske dagligt allerede efter første indtag. Såfremt det er sådanne situationer, man ønsker at henvise til, bør man skrive dette, da sætningen ellers fremtræder misvisende. Man risikerer, at de personer der skal arbejde med forebyggelse i kommunerne videregiver en sådan påstand, hvilket efter Gadejuristens opfattelse kan medføre, at modtagerne anser informationen som havende karakter af skræmmekampagne. Opfattes informationen som udtryk for en skræmmekampagne medfører det risiko for, at man mere generelt afskriver al informationen som udtryk herfor. Man skal blot kende en enkelt person, som har prøvet det stof, som hævdes at være akut afhængighedsskabende, men som ikke er blevet afhængighed, for herfra at afskrive al den information der måtte tilflyde én fra samme afsender. Som Sundhedsstyrelsen også bemærker på udkastets side 15, om metoder der ikke virker, har undervisningsmetoder, hvor hovedformålet er at skabe skræk hos målgruppen ikke effekt, hvorfor man bør undgå at viderebringe budskaber til kommunerne, der kan komme til at indgå i en sådan kontraproduktiv skræmmekampagne. På udkastets side 4 under (I BOX Konsekvenser af stofbrug) fremgår i andet punkt om [v]arige konsekvenser at [r]egelmæssig stofbrug er direkte årsag til afhængighed og misbrug. Denne 2 Sundhedsstyrelsen Vejledning nr. 42 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli 2008, side 26. 3

4 sætning synes at være misvisende for så vidt den skal forstås således, at et regelmæssigt brug som defineret på udkastets side 3 nødvendigvis medfører afhængighed og misbrug. Såfremt der henvises til det faktum, at man som ovenfor anført ikke udvikler afhængighed og misbrug uden et forudgående regelmæssigt stofbrug over et vist tidsrum, bør dette præciseres. Gadejuristen skal foreslå, at man i dette afsnit bruger samme formulering som i definitionen af regelmæssigt stofbrug på udkastets side 3, nemlig at regelmæssigt stofbrug kan ende med (eller formentlig mere passende: kan føre til ) et decideret stofmisbrug og/eller afhængighed. Der henvises til ovenstående bemærkninger vedrørende at informationen kan opfattes som udtryk for en skræmmekampagne. En forståelse af stofafhængighed, der er inspireret af vadestens-teorien har traditionelt været en fremherskende misforståelse på stofområdet, hvorfor noget sådan ikke bør kunne finde holdepunkter i Sundhedsstyrelsens publikationer. Faktum er jo, lykkeligvis, at hovedparten af dem der prøver et illegalt stof, aldrig udvikler afhængighed, og ophører i øvrigt med stofbrug af sig selv. Den såkaldte vadestens-teori 3, er udtryk for den fejlslutning, der nås, når det faktum at størstedelen af de mennesker, der tager hårde stoffer er startet med at ryge cigaretter og hash, udlægges således at cigaret- eller hashrygning medfører, at man senere bliver heroin- eller kokainafhængig. I samme afsnit fremgår [d]et kan føre til sygdomme som fx lunge-, hjerte-karsygdomme og smitsomme sygdomme som fx hiv og hepatitis. Gadejuristen skal tillade sig at gøre opmærksom på, at risikoen for smitsomme sygdomme som hiv og hepatitis primært følger af de forhold stofbrugere er henvist til at indtage stof under (mangel på sterilt injektions-, ryge- og sniffeudstyr) og at stofbrug ikke i sig selv indebærer risiko for smitte med hiv og hepatitis. Dette må nødvendigvis fremgå tydeligt og klart. På udkastets side 12 under overskriften Lovgivning på området anføres, at Stoffer er ulovlige. De er både ulovlige at bruge, sælge og besidde. Denne gengivelse er ikke korrekt. Det er strafbart at købe, sælge og besidde stof, også når stoffet besiddes til eget brug, men det er ikke strafbart at bruge stof. Der henvises til Lov om Euforiserende stoffer 1, stk. 3 og 2, stk. 4 modsætningsvis (da brug ikke fremgår, er det ikke omfattet af kriminaliseringen) og til folketingsforhandlinger gennem tiden som tydeligt viser, at det ingenlunde er en tilfældighed, at vi i Danmark aldrig har kriminaliseret brug af stof. Om det er strafbart at besidde stof til eget brug eller om det også er strafbart at bruge stof kan muligvis fremstå som et spørgsmål der primært har hypotetisk karakter, ikke desto mindre, har dette betydning i forbindelse med statuering af medvirkens ansvar mv. Vi har meget begrænset viden om, hvad frygten for at blive straffet har af betydning for at tilkalde hjælp rettidigt i tilfælde af forgiftninger eller andre uheld i relation til andres stofbrug, men i USA har man de seneste år i en lang række stater vedtaget såkaldte Good Samaritan Acts, der sikrer, at man ikke kan straffes for medvirken eller eget stofbrug, når man tilkalder hjælp ved overdosis mv. Man bør derfor ikke 3 Se hertil Michael Jourdan, Vadestensteorien til eftersyn, STOF nr. 14,

5 unødigt, og slet ikke uden støtte herfor i gældende ret, fremhæve strafferetlige og håndhævelseselementer i indsatsen i en forebyggelsespakke. I samme afsnit sidste punkt om Lov om Retssikkerhed og administration, bør bestemmelsens ordlyd fremgå, idet det ikke kun er de kommunale jobcentre, der er forpligtet til også at tænke rådgivning om stofbrug ind i et konkret møde. Af bestemmelsen fremgår, at kommunen er forpligtet til at behandle en ansøgning om hjælp efter alle lovens muligheder for at yde hjælp, hvilket betyder, at alle dele af den kommunale forvaltning skal være opmærksom på, om der er behov for øvrige hjælpeforanstaltninger, når de modtager en henvendelse om hjælp. På udkastets side 13 fremgår under afsnittet Metoder og indsatser med stærk evidens med henvisning til UNODC 4, at der skulle være stærk evidens for håndhævelse af narkotikalovgivningen (kriminalisering og straf) og indsats i nattelivet samt at det er højest sandsynligt, at forbuddet mod stoffer ligger til grund for, at stoffer er langt mindre udbredte end alkohol og tobak. I forhold til det sidste henvises til en svensk artikel fra Gadejuristen må udtrykke stor undren over for dette postulat og ikke mindst, at man hævder, at der skulle være stærk evidens herfor. Det er korrekt, at tilgængeligheden har betydning for forbruget, men det er vel en tilsnigelse at hævde, at kriminalisering og en restriktiv håndhævelse heraf skulle have nogen videre afgørende betydning for tilgængeligheden. I USA foretages årlige undersøgelser af hvor let tilgængelig henholdsvis alkohol og cannabis er for unge. Resultaterne variere lidt fra år til år men viser generelt, at alkohol kun er lidt nemmere tilgængeligt til trods for den massive repressive indsats mod cannabisbrug. 5 I en række studier har man set nærmere på effekten af kriminalisering og restriktiv håndhævelse i forhold til stofbrug. Til eksempel kan nævnes et sammenligningsstudie af Amsterdam og San Francisco. 6 Sundhedsstyrelsen henvises ligeledes til rapporten A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe 7, der gennemgår diverse former for ned- og afkriminalisering gennemført i flere end 20 lande og konkluderer, at dette ikke har medført signifikant stigning i stofbruget. Det synes ikke korrekt at hævde, at der foreligger stærk evidens, eller at det er højest sandsynligt, at der er sammenhæng mellem på den ene side kriminalisering og restriktiv håndhævelse og på den anden side forbruget af stoffer. Der findes et enkelt studie, der også inddrager danske forhold og her finder man, at de faktorer der har betydning for den enkeltes beslutning om at begynde at tage stoffer i højere grad har at gøre med mode, indflydelse fra venner samt den sociale og økonomiske kontekst end stoffers 4 UNODC, International Standards on Drug Use Prevention, Undersøgelserne udføres af blandt andre af National Center on Addiction and Substance Abuse, Columbia University. 6 Craig Reinarman, Peter D.A. Cohen og Hendrien L Kaal, The Limited Relevance of Drug Policy: Cannabis in Amsterdam and in San Francisco, American Journal of Public Health, 2004, vol. 94, nr Release, A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe, 2013, 5

6 kriminalisering, opdagelsesrisiko og forebyggelseskampagner. 8 I forhold til håndhævelse af narkotikalovgivningen (kriminalisering og straf) i nattelivet i forhold til at begrænse tilgængeligheden henvises både til UNODC og til erfaringerne fra Ansvarlig udskænkning. UNODC henviser til to studier af nattelivsindsatser, der primært har fokuseret på alkoholrelaterede problemstillinger Begge studier synes at konkludere, at sådanne indsatser har eller kan have positiv effekt i forhold til alkoholrelaterede skader og problemstillinger, mens der synes at være meget begrænset viden om effekten på stofbrug og stofrelaterede skader af sådanne indsatser. Sundhedsstyrelsen bør alene forholde sig til veldokumenterede forebyggelsesindsatser og afholde sig fra at forsøge at retfærdiggøre en fejlslagen kriminaliseringspolitik. Erfaringerne fra Ansvarlig udskænkning viser ligesom de to ovenfor omtalte studier, at det er muligt at arbejde forebyggende med vold og øvrige skader ved alkoholbrug ved et samarbejde mellem kommuner, politi og restauratører. Sundhedsstyrelsen henviser til, at det fremgår, at projektet også har et stofforebyggende sigte. Af evalueringer, inspirationshæfter mv. fra projektet fremgår at denne opgave primært varetages af politiet. Der er imidlertid ikke i den information, der gengives i evalueringen og inspirationshæftet grundlag for at hævde, at indsatsen har haft nogen som helst effekt på stofforbruget. Det er netop muligt at kontrollere forbruget og skaderne, når man har kontrol over udskænkningen og salget af alkohol. Her adskiller alkohol sig væsentligt fra illegale stoffer, der netop ikke kan kontrolleres, idet salget (og produktion og distribution) foregår illegalt. Der er således heller ikke grundlag for at antage, at man vil kunne opnå en tilsvarende effekt ved et lignende projekt, der er særlig målrettet stofforebyggelse. På udkastets side 15 under overskriften Metoder der ikke virker er det Gadejuristens opfattelse at man i sidste punkt vedrørende stoftest på skoler mv. med fordel kan tilføje, som det gøres på udkastet side 14, at fastholdelse i uddannelse og arbejde synes at have en positiv effekt, hvorfor man må afstå fra at benytte bortvisning og udsmidning ved konstateret stofbrug. Som det fremgår indledningsvist bør dette ligeledes fremgå i de to konkrete anbefalinger på grundniveau, der vedrører udarbejdelse af handleplaner på kommunale institutioner og lokale ungdomsuddannelser, således at dette ikke medfører unødige og kontraproduktive bortvisninger. 8 Lalander og Salasuo, Drugs and Youth Cultures: Global and Local Expressions, Nordic Council for Alcohol and Drug Research, Jain Brennan, Simon C. Moore, Ellie Byrne og Simon Murphy, Interventions for disorder and severe intoxication in and around licensed premises , Addiction, Bolier, Voorham, Monshouwer, Hasselt og Bellis, Alcohol and drug prevention in nightlife settings: A review of experimental studies, Substance Use & Misuse,

7 Med venlig hilsen Gadejuristen Emil Kiørboe, jurist Værnedamsvej 7 A 1819 Frederiksberg C Tlf.: Fax: Mobil:

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK

NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2013 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2013 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forslag... 4 1. Kokain... 5 1.1. Rus- og skadevirkninger... 5 1.2. Udbredelse... 6 1.3. Kokainbrugerne...

Læs mere

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk

point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2012 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter Narkotikasituationen for narkotika i Danmark og narkotikamisbrug, 2012 1 EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220. 25. september 2009. 1. Indledning. 2. Det retlige grundlag

Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220. 25. september 2009. 1. Indledning. 2. Det retlige grundlag Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45 24664220 25. september 2009 FORBUDDET MOD HASH BØR OPHÆVES Dette notat undersøger konsekvenserne af forbuddet mod hash. Notatet viser, at de negative konsekvenser

Læs mere

Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt ved skadestuen ny publikation fra Center for Rusmiddelforskning...20

Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt ved skadestuen ny publikation fra Center for Rusmiddelforskning...20 NYHEDSBREV FOR RUSMIDDELFORSKNING NR. 4 2003 Indholdsfortegnelse Redaktionel kommentar... 2 Social videnskabelig konference om stoffer, stofbrug og stofmisbrug 14ende ESSD Konference....3 Stofbrugere med

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

portugal AF BIRGITTE JENSEN

portugal AF BIRGITTE JENSEN portugal Narkotikapolitiske reformer: Se Portugal! I mere end ti år har Portugal haft Europas mest tolerante narkotikapolitik, men i Danmark har vi ikke hørt meget om det. Denne artikel indkredser Portugals

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2007 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark 2007 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET DOKUMENTATIONSPROJEKTET En undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov TAK Denne rapport er et resultat af Dokumentationsprojektet en nærmere undersøgelse og dokumentation af retshjælpsbehovet hos udsatte

Læs mere

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET DOKUMENTATIONSPROJEKTET En undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov TAK Denne rapport er et resultat af Dokumentationsprojektet en nærmere undersøgelse og dokumentation af retshjælpsbehovet hos udsatte

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA

POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK. Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA POINT F CAL NARKOTIKASITUATIONEN I DANMARK 2008 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Narkotikasituationen i Danmark 2008 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Socialstyrelsen Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

narkotikasituationen i DAnMArk

narkotikasituationen i DAnMArk point f CAl narkotikasituationen i DAnMArk 2009 Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA Årsrapport til det europæiske overvågningscenter for narkotika

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere