PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune Børnehuset Ågården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården."

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat deraf blev der efterfølgende iværksat et større udviklingsprojekt for at styrke den faglige indsats i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Alle institutioner har deltaget i projektet, og det opfølgende tilsyn har til formål at sikre, om den nye viden er blevet implementeret, og om alle institutioner nu arbejder med de lovpligtige pædagogiske læreplaner. 1

2 Den tilsynsførendes opgaver. Før tilsynsmødet. Den tilsynsførende har orienteret sig omkring institutionen via: Dagtilbuddets hjemmeside. Institutionens udviklingspunkter fra sidste tilsyn. Den indsendte statusrapport fra institutionen. Besøgt institutionen. Institutionernes forberedelse før det opfølgende pædagogiske tilsyn. Afrapportering med indhold, som beskrives i tilsendte skema. VIGTIGT. Skemaet sendes elektronisk på mail til den tilsynsførende mindst 10 dage før tilsynsmødet. Mail: Det opfølgende pædagogiske tilsynsmøde. Mødet afholdes i institution med en varighed af 2,5 time. Tilsynsførende er mødeleder. Efter tilsynsmødet, fremsender den tilsynsførende tilsynsrapporten. Deltagere på tilsynsmødet. Det anbefales, at institutionen repræsenteres bredt på opfølgningsmødet. Det giver mulighed for at skabe en spændende dialog og sammen sætte fremtidige pejlemærker for institutionens udvikling. Leder af institutionen (ved Landsby model deltager både skoleleder og pædagogisk leder) 1 repræsentant fra bestyrelse 2 repræsentanter fra pædagoggruppen 1 repræsentant fra medhjælpergruppen 2

3 RAPPORT. Institution: Børnehuset Ågården. Institutionstype: Dagtilbud 3-6 år. Adresse: Ågårdsvej 3, 8543 Hornslet Hjemmeside: Telefon: Leder: Pia Jørup Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Antal pladser: Børnehave: børn Dato for tilsynsbesøg: 10. november Dato for tilsynsmøde: 1. december Tilstede ved mødet: Institutionsleder Pia Jørup, Pædagog Susanne Kjeldsen, Pædagog Maria Andersen, Pædagogmedhjælper Bonnie Larsen. Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Merete Lorentsen 3

4 Institutionen har udarbejdet: Profil for pædagogisk praksis: X Værdigrundlag: X Samlet evaluering af indsatser i 2013: Udarbejdet Årshjul: Efter vurdering ift. Børnegruppernes behov. Arbejder med læringshjulet: Har en beskrevet læringsforståelse: X Mål og handleplaner for 2014: X Fokus på inklusion og læringsmiljø: X Opdateret Læreplan for Børnehavegruppen: X Læreplan offentliggjort på hjemmesiden. X Tilsynsrapporter: X Informativ og opdateret hjemmeside: X Deltaget i Rotation: X Indsatsområder: ICDP, Brugen af IPAD Arbejder efter en 3 årig kommunal strategi (Medie leg) Institutionens udviklingspunkter som fremkom ved sidste tilsyn var: Institutionen er selv opmærksom på, at de skal have udarbejdet skriftlighed på 8,stk og 9. stk. 2. Institutionen ønsker at finde en udformning på et samlet dokument, som indeholder Pædagogisk læreplan, udviklingsaftaler, kvalitetsrapport mv., så det skaber sammenhæng, enkelthed og nærvær for medarbejderne. 1. Hvordan har institutionen arbejdet med deres udviklingspunkter? Det pædagogisk uddannede personale har deltaget i de workshops, der blev udbudt i forbindelse med projektet Pust liv i læreplanerne i Syddjurs Kommune I den efterfølgende proces med at revidere de overordnede læreplaner har medarbejderne især fået erfaringer med at opstille mere præcise læringsmål, og medarbejderne stiller nu i højere grad flere HVORFOR spørgsmål. Samlet har det skabt en øget refleksionskultur og medført at medarbejderne er blevet mere åbne overfor egen og andres praksis. Personalegruppen er i gang med et efteruddannelsesforløb med ICDP. Uddannelsens grundtanker bidrager bl.a. til, at medarbejderne bliver mere præcise i deres mål i forhold til det enkelte barn/ gruppens udvikling og er undersøgende i højere grad på barnets perspektiv. Generelt er medarbejderne blevet udfordret i at tænke barnets perspektiv ind i hverdagens pædagogik. Der spørges mere ind til børnenes meninger, og de indgår i f.eks. planlægning af december månedens indhold. Samlingen er også et forum, hvor børnenes medbestemmelse foldes ud. 4

5 Revideringen af læreplanen har resulteret i, at institutionen nu anvender 8.pkt. modellen, som er en skabelon, hvis indhold sikrer, at der arbejdes med de præciserede læringsmål, metoder, aktiviteter, dokumentation, evaluering samt at barnets perspektiv benyttes i teamet. Skabelonen benyttes, når det skønnes relevant for det daglige arbejde, men anvendes som minimum i de perioder, hvor alle tre teams arbejder med fælles udvalgte læreplanstemaer. Af 8.pkt. modellens eksempler fremgår det, at der arbejdes fagligt, velovervejet og målrettet. Siden sidste tilsyn har institutionen fået udarbejdet en fælles læringsforståelse. 2. Hvad er Status på Jeres overordnede arbejde med læreplanerne? Læreplansarbejdet har bevidstgjort og synliggjort medarbejdernes faglige overvejelser. Den pædagogiske praksis i talesættes nu i højere grad, og den interne skriftlighed er øget. For at holde fokus på temaernes indhold stiller medarbejderne sig løbende evalueringsspørgsmål: Hvorfor gør vi, som vi gør? Ved hele tiden at stille mange hv - spørgsmål er det blevet mere tydeligt, om vi gør det, vi siger, og om vi opnår, det vi gerne vil. Ved brug af evalueringer bliver det tydeligere, hvad medarbejderne skal blive bedre til, og hvad de fremadrettet skal have fokus på. Det har bl.a. hjulpet, at der i evalueringerne er taget udgangspunkt i gruppens logbogsnotater og noter med børnenes udsagn mv.. Medarbejderne øver sig stadig på at bruge skriftlige evalueringer på de præciserede læringsmål, og tiden vil vise, om der er delelementer, der skal udfoldes og kvalificeres yderligere. 3. Hvilken ny viden og erfaringer har I fået med læreplansarbejdet? Erfaringer, som medarbejderne har fået, har været i forbindelsen med at opstille præcisere læringsmål for børnenes læring, at arbejde bevidst med barnets perspektiv og at øge dokumentationen. Der har udviklet sig en større bevidsthed på at reflektere over indhold og form og øget medarbejderens nysgerrighed på egen praksis. Efter et temaforløb har medarbejderne f.eks. fået blik på børnenes egne efterbearbejdninger af den viden eller af de indtryk, som har bidt sig fast fra temaet eller fra en aktivitet. Det ses bl.a. ved, at der i børnenes lege indgår gentagelser fra indholdet, som afprøves og eksperimenteres med. Som dokumentationsredskab har institutionen flittigt anvendt Intra og Ipads. Små videoklip er blevet et mere benyttet redskab end tidligere, fordi de er med til at give en autentisk og objektivt viden, som beskriver barnets situation. Videooptagelserne er også medvirkende til, at forældrene har fået en indsigt i børnehavens hverdag. For de tosprogedes børns forældre har videooptagelser været en støtte i den daglige kommunikation, og videoerne har bl.a. været med på børnenes ferier i hjemlandet, så børnene kunne vedligeholde det danske sprog via sange og fortællinger. 5

6 4. Hvilke Pædagogiske Læreplans mål har I valgt at arbejdet med og hvorfor? Herunder også valg af metoder/aktiviteter mv.. I arbejdet på at præcisere læreplansmålene har institutionen valgt at have flere fælles temaer for hele huset. Institutionen har fælles taget afsæt i arbejdet med læreplanstemaerne Sociale kompetencer og Naturen og Naturfænomener samt Krop og Bevægelse. I de øvrige perioder har det enkelte team selv målsat sit arbejde ud fra børnegruppens behov. Sideløbende med temaerne har de daglige læringsmiljøer været aktive, ligesom arbejdet med sprogarbejdet i sproggrupperne har været i gang. I forhold til læreplanstemaet Sociale kompetencer har det overordnede mål været At give børnene redskaber til håndtering af hverdagens små og store udfordringer med særligt fokus på omgangsformer og problemløsning. De præciserede mål er sat i forhold til aldersgrupperne de 3-4 årige og de 5 årige, og afspejler de forventninger, der kan være i forhold til aldersgruppens kompetencer og behov for ny læring og viden. Overordnede mål for læreplanstemaet Natur og Naturfænomener er At alle børn gives mulighed for at opdage, opleve og være undersøgende i naturen og følge med i årstiderne Overordnet mål for Krop og Bevægelse At alle børn oplever glæde ved at bevæge sig og støttes i at udvikle kroppens funktioner og formåen Udover arbejdet med de nævnte 3 læreplanstemaer har institutionen arbejdet med temaet Glød og Flamme, som udsprang af den årlige brandøvelse. Institutionen havde i den forbindelse besøg af brandinspektøren, som kunne anbefale et materiale fra Københavns Brandvæsen. Materialet var så inspirerende, at det blev brugt til et spændende forløb med børnene, så de fik indblik og viden om ild. Brandøvelsen blev derved ikke en isoleret hændelse, men børnene fik brandøvelsen sat ind i en kontekst, som skabte helhed. Det lokale brandvæsen stillede velvilligt op, så børnene så brandudstyret på nært hold. Den største udfordring har været den skriftlige del af arbejdet med læreplanerne. En stor støtte har været at arbejde med en fast skabelon (8.punkt modellen). Skabelonen har fastholdt medarbejderne i at skulle beskrive deres faglige overvejelser, så målene blevet mere konkrete og tog udgangspunkt i børnenes alder og udviklingstrin. 5. Hvilke evalueringsmetoder/redskaber er anvendt og hvilken ny viden og erfaringer har I fået? Der er blevet evalueret mundtligt i de forskellige teams og på personalemøder, og evalueringerne har indtil nu mest handlet om: Hvad der gik godt i forhold til organisering og processers forløb, og på hvad der kunne være spændende at arbejde videre med. Medarbejderne har erfaret, at de er udfordret på at opstille de præcisere mål men oplever også, at det bliver nemmere for hver gang. Den mere uformelle evaluering foregår typisk i hverdagen i de justeringer, der er nødvendige at foretage i forhold til det planlagte og børnenes situation. Inddragelsen af barnets perspektiv har været spændende at arbejde med og er ligeså stille blevet en mere naturlig del af arbejdet. Her godt afhjulpet at ICDPèn, som har givet medarbejderne en ny viden om den voksnes betydning i forhold til, at barnets relationer lykkedes. Arbejdet med ICDP 6

7 har gjort en stor forskel i arbejdet med det enkelte barn og i styrkelsen af børnenes sociale kompetencer. 6. Jeres dokumentationer (dataindsamlingerne) hvad fortæller de Jer? I arbejdet med dokumentationen er der sket en øget inddragelse af Intra og Ipads. I forhold til forældresamarbejdet er det en fantastisk mulighed for at vise mere af, hvad børnene laver i hverdagen. Det kan være i form af billeder, små fortællinger mv.. Dokumentationen giver god anledning til, at børn og forældre taler sammen derhjemme, når de ser billeder og læser om det, der er sket i børnehaven. Intra benyttes gruppevis primært til løbende information eller om tiltag, som medarbejderne gerne vil have forældres samarbejde omkring. Det kan være om børnegruppens adfærd, fællesskabets udfordringer eller at der i fællesskab skal hjælpes med at rydde op på legepladsen ved afhentningen. Den øgede kommunikation har øget dialogen og samarbejdet med forældrene. 7. Børn med særlige behov hvordan er der arbejdet med inklusion? Medarbejdernes efteruddannelsesforløb i ICDP har i allerhøjeste grad være medvirkende til en (endnu) højere inklusion i hverdagen. Børn med særlige behov vil kunne blive inkluderet i langt højere grad, idet alle medarbejdere uddannes til at se alle børn, som børn med helt almindelige behov for omsorg, opmærksomhed, anerkendelse etc.. Under hvert læreplanstema er beskrevet hvilken metodik og særlige hensyn, der skal tages, så børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet. 8. Hvordan har I arbejdet med Børnemiljøet, herunder børns medbestemmelse set i et børneperspektiv? Underbyg med et par eksempler. Arbejdet med børnemiljøet i institutionen foregår hele tiden i kraft af behovet for at indrette hverdagen i tæt samspil med børnene og derved tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov. Medarbejderne er konstant nysgerrige på, hvad børnenes adfærd fortæller dem og derudfra ved personalet hvad børnene har brug for i hverdagen. Det kan være via deres lege, eller når de er i gang med små aktiviteter og selvbeskæftigelser. Medarbejderne har konstant øje for, at alle medvirker til, at Ågården er et godt sted at være for alle, og at alle oplever sig set og hørt. Børnenes medbestemmelse kommer især til udtryk i deres lege, ogi situationer hvor de voksne efterspørger børnenes ideer og efterfølgende sætter ord på børnenes input. I disse situationer arbejdes der f.eks. med de rå børnefortællinger, som optages på Ipadèn. For at få et større indblik i børnenes perspektiv skal Institutionens 23 ældste børn deltage i Børnerådets Minipanel den. 26. november Et elektronisk spørgeskema stiller fokus på børnenes egen opfattelse af deres brug af Ipads og Tablets, og der er spørgsmål om børnenes sociale kontakter og behov. Det samlede undersøgelsesresultat kommer på Børnerådets hjemmeside. 7

8 I hverdagen har børnene medbestemmelse på: Pindsvin (ældste gruppe). Udklædningsdag i forbindelse med Halloween Båldage, hvornår og hvad skal vi bruge bålet til? Cykeldage, hvornår og hvordan skal banen indrettes? Udsmykning, skal vi ikke pynte op til Halloween? Skovmus (3 og 4 år). Hvad skal vi lave efter frugt? Børnene bestemmer selv, om de vil være inde eller ude i formiddagstimerne. På legepladsen spørger nogle børn: Skal vi lave løbeklub? Hvorefter der blev etableret en løbeklub. Erfaringer med Løbeklubben blev også, at der var nogle børn, som ikke ville løbe. Kunne der etableres andre aktiviteter for dem? Biller (3 og 4 år). I samlingsstunden er der netop blevet snakket med børnene om, hvad de gerne vil lave til jul. Institutionen har overvejelser om at anvende Børnemiljø undersøgelsen fra DCUM igen, da det sidst gav et rigtig godt indblik i børnenes tanker og ideer. 9. Hvilke demokratiske processer indgår børnene i? Børnene i Ågården indgår dagligt i demokratiske processer, når de efterspørger hjælp til indretning af deres lege og deres selvbeskæftigelse. Dilemmaerne omkring børnenes behov er ofte, at de opstår her og nu, og derfor ikke altid lige kan imødekommes. Opstår denne situation får de naturligvis en forklaring og et bud på, hvornår og hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre. Kommer de med ideer den voksne ikke umiddelbart har tænkt på, inddrages ideen. I konfliktsituationer får børnene støtte og vejledning i at komme positivt igennem en konflikt, så den stærkeste ikke bare får sin vilje. Medarbejderne sikrer, at et barn, der f.eks. ikke har så meget sprog, får hjælp til at blive hørt og set af de andre børn. Generelt er medarbejderne gode til at invitere barnet til dialog, så de kan fremkomme med ideer og forslag. F.eks. som tidligere nævnt ved eksemplerne med løbeklubben og planlægningen af julemåneden. 10. Hvordan sikrer I medarbejdernes kompetenceudvikling, så der skabes ligevægt mellem de faglige udfordringer og medarbejdernes faglighed? Medarbejdernes kompetenceudvikling sikres ved de årlige MUS og TUS samtaler, hvor behovet afdækkes. Derudover har leder tilrettelagt et efteruddannelsesforløb i ICDP ud fra et ønske om, at alle medarbejdere får et kompetenceløft til udførelsen af det daglige arbejde og til samarbejdet med PPR og støtteteamet. Medarbejdergruppen reflekterer dagligt med hinanden, og det sker at en pædagog følges af en anden medarbejder, så der bliver mulighed for at se hvordan pædagogen agerer.det kan f.eks. være, hvordan sprogvurderinger gennemføres og i forhold til forældresamarbejdet. Hvordan gives vejledning til nye forældre, der mangler erfaring og viden. I Hornslet området har Ledergruppen besluttet at gå sammen om forskellige tiltag, som styrker de respektive personalegrupper. Foreløbig er planlagt en fælles uddannelsesdag i 2015 med Anders Seneca over emnet: Kerneopgaven og om innovation i det pædagogiske arbejde. 8

9 Senest har de 4 ledere også været på rotation i hinandens institutioner for derved at få forståelse og indsigt i hinandens institutioner og medarbejdergrupper. En lærerig oplevelse som de gerne vil gentage. 11. Giv et par eksempler på hvordan i konkret inddrager forældrene omkring barnets trivsel, udvikling og læring? Helt konkret kan det beskrives med denne praksisfortælling: En 4 årig pige har meget svært ved at sige farvel om morgenen. Forældrene har ikke været klar til at forandre afskedssituationen. Gennem pædagogens beskrivelser af hvad det betyder for barnet og på andres syn på barnet, er forældrene efter lang tid klar til at ville være med til at forandre måden, det gøres på. Pædagogen beskriver og skitserer, hvordan det vil kunne gøres: Hvad skal I sige og gøre, og hvad skal vi sige og gøre. 9

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere