PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune Poppelvejens Børnehave. Formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:"

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat deraf, blev der efterfølgende iværksat et større udviklingsprojekt for at styrke den faglige indsats i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Alle institutioner har deltaget i projektet, og det opfølgende tilsyn har til formål at sikre, om den nye viden er blevet implementeret, og om alle institutioner nu arbejder med de lovpligtige pædagogiske læreplaner. 1

2 Den tilsynsførendes opgaver. Før tilsynsmødet. Den tilsynsførende har orienteret sig omkring institutionen via: Dagtilbuddets hjemmeside. Institutionens udviklingspunkter fra sidste tilsyn. Den indsendte statusrapport fra institutionen. Besøgt institutionen. Institutionernes forberedelse før det opfølgende pædagogiske tilsyn. Afrapportering med indhold, som beskrives i tilsendte skema. VIGTIGT. Skemaet sendes elektronisk på mail til den tilsynsførende mindst 10 dage før tilsynsmødet. Mail: Det opfølgende pædagogiske tilsynsmøde. Mødet afholdes i institution med en varighed af 2,5 time. Tilsynsførende er mødeleder. Efter tilsynsmødet fremsender den tilsynsførende tilsynsrapporten. Deltagere på tilsynsmødet. Det anbefales, at institutionen repræsenteres bredt på opfølgningsmødet. Det giver mulighed for at skabe en spændende dialog og sammen sætte fremtidige pejlemærker for institutionens udvikling. Leder af institutionen (ved Landsby model deltager både skoleleder og pædagogisk leder) 1 repræsentant fra bestyrelse 2 repræsentanter fra pædagoggruppen 1 repræsentant fra medhjælpergruppen 2

3 RAPPORT. Institution: Poppelvejens Børnehave. Institutionstype: 3-6 års institution. Certificeret som en Idræts Leg og Bevægelses børnehave. Adresse: Poppelvej 9, 8550 Ryomgård. Hjemmeside: Telefon: Leder: Carsten Bonde Braüner. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Antal pladser: 64 Dato for tilsynsbesøg: Dato for tilsynsmøde: Tilstede ved mødet: Carsten Bonde Braüner Institutionsleder, Wilhelm Grøfte Formand for bestyrelsen, Birgitte Albeck Næstformand i bestyrelsen, Anne Marie Melin Pædagog, Pia Gribsholt Pædagog/ TM. Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Merete Lorentsen 3

4 Institutionen har udarbejdet: Profil for pædagogisk praksis: X. Børnehaven er certificeret som en Idræts, Leg og Bevægelsesbørnehave. Værdigrundlag: X Samlet evaluering af indsatser i 2013: nej Udarbejdet årshjul: En del af det. Arbejder med læringshjulet: Nej, men bruger eget skema. Har en beskrevet læringsforståelse: X Mål og handleplaner for 2014: De Politiske aftale mål. Fokus på inklusion og læringsmiljø: X Opdateret Læreplan for Børnehavegruppen: Er ved at blive opdateret. Læreplan offentliggjort på hjemmesiden: Bliver offentliggjort når Læreplanen er udarbejdet. Tilsynsrapporter: X Informativ og opdateret hjemmeside: nej Deltaget i Rotation: X Kommende Indsatsområder: ICDP, Implementering af Anna Brodersens teori som understøtter børnenes sanseintegration og motoriske udvikling. Institutionens udviklingspunkter som fremkom ved sidste tilsyn var: Beskrive relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og evt. mål for børn i børnehaven, som har særlige behov ( 8.stk4) Se på evaluerings- og dokumentationsmetoder til de enkelte indsatsområder og efterfølgende følge op på, hvilke effekter har været at spore på indsatsen. 9 stk. stk. 2. Forældre inddrages i sprogvurderingen, 11 stk.7 8.stk 5. Sammentænkning af L.P. og BMV. 7.stk.4 Dagtilbud skal give børn medbestemmelse og forståelse for demokrati.. 1. Hvordan har institutionen arbejdet med deres udviklingspunkter? Institutionen har siden sidste tilsyn været i proces med at revidere de pædagogiske læreplaner og har brugt mange ressourcer på personalemøder og på en pædagogiskweekend i efteråret. Personalet har især arbejdet på at få defineret forskellige fag ords betydning, udarbejde og beskrive læreplanernes mål, principper og metoder samt udvalgt relevante aktiviteter. Under hvert læreplanstema er beskrevet, hvilke metoder der skal være med til at sikre læring for børn med særlige behov. Personalet lægger meget vægt på at støtte børnekulturen i børnehaven, hvilket betyder, at de voksne er meget bevidste om at sikre børnenes perspektiv og medbestemmelse. Barnets behov og inddragelse af barnets stemme i hverdagen er meget i centrum, hvilket ses i hverdagens pædagogik og i børnenes selvstændighed. Personalet vil gerne sikre endnu mere, at børnenes perspektiv inddrages i læreplansarbejdet. Det betyder, at medarbejderne bevidst vil arbejde på at gøre børnene til aktive deltagere i demokratiske processer. Derfor indføjes disse spørgsmål i læreplansmodellen: Hvad har barnet indflydelse på? Hvordan får vi barnets stemme frem? Hvad er læringen? Hvad er målet? 4

5 Lærte børnene det vi satte som mål? Spørgsmålene giver personalet et godt udgangspunkt omkring de pædagogiske overvejelser, der ligger forud for de aktiviteter, der sættes i gang under de enkelte læreplanstemaer. Spørgsmålene skal allerede anvendes i temaet om Venskaber, som er planlagt her i foråret Forældrene inddrages iht. de retningslinjer, Syddjurs Kommune har fastsat vedr. sprogvurdering. 2. Hvad er Status på Jeres overordnede arbejde med læreplanerne? Personalet er udfordret i at få deres pædagogiske overvejelser på skrift og vil i den kommende tid arbejde på at opnå en fælles beskrevet faglig forståelse, som rummer dagtilbudslovens indhold på området. Personalet ønsker at blive skarpere på deres arbejde med børnenes læringsprocesser og har der for valgt at koncentrerer sig om 2 fokus områder det næste år. 1. De ønsker at få implementeret mere teori på arbejdet med børnenes motoriske udvikling, da institutionen er certificeret som Idræts, Leg og Bevægelsesinstitution. Pædagoger fra institutionen har deltaget i et kursusforløb ved Vends Motorik og Naturskole V/ bevægelseskonsulent Anne Brodersen. På baggrund af bl.a. hendes forskning og teori om barnets grundmotorik, ønsker børnehaven at anvende deres nye viden mere systematisk. Som udgangspunkt at implementere brugen af de tre primære sanser: Labyrintsansen, følesansen og stillingssansen i Læreplanstemaet Den motoriske udvikling. Der vil i arbejdet blive sat fokus på barnets sansemotorik, kropslige udvikling, og den kropslige træning. 2. Alle pædagoger tager i løbet af 2014 I.C.D.P. uddannelsen, da personalet mener, at relationsarbejdet er grundlæggende for deres pædagogik. 3. Hvilken ny viden og erfaringer har I fået med læreplansarbejdet? Personalet oplever, at de har fået et fælles afsæt i arbejdet med de pædagogiske Læreplaner, da alle har været med i revideringsprocessen. Personalet oplever, at det er svært at beskrive og effektmåle deres tavse viden og den upåagtede faglighed. Det gør, at personalet udfordres i at være mere systematiske i deres planlægning og få nedskrevet mål, evalueringer, aktiviteter/temaer og forløb. 4. Hvilke Pædagogiske Læreplans mål har I valgt at arbejdet med og hvorfor? Herunder også valg af metoder/aktiviteter mv.. I starten af 2014 skal der arbejdes med læreplanstemaet Sociale kompetencer med temaet venskaber, og den nye Læreplansmodel vil for første gang blive anvendt. Hvis modellen viser sig at være anvendelig vil den fremadrettet bruges til kommende tiltag i institutionen. I venskabsugerne bliver der arbejdet med at styrke børnenes relationer og fællesskabet i Børnehaven. Af aktiviteter vil blive anvendt: Tillidsøvelser, lege og sanglege mv.. Sammentænkningen af Lærerplaner og BMV, har institutionen til dels forsøgt at synliggøre i de 6 Læreplanstemaer og under beskrivelserne af børnehavens principper. Med hensyn til at øge børnenes medbestemmelse og forståelse for demokrati er ovenstående også en del af denne sammentænkning. Udover den medbestemmelse, som personalet oplever, er meget kendetegnende for deres daglige tilgang i dialogen med børnene, understøttes børnenes medbestemmelse bl.a. via den funktionsopdeling 5

6 børnehaven har. Funktionsopdelingen understøtter børnenes frie valg og giver dem dagen igennem mulighed for selv at vælge til og fra i forhold til aktiviteter, hvem de vil lege med og hvornår. I Institutionens mad- og bevægelsespolitik står: I Poppelvejens Børnehave har barnet mulighed for at hente sin madpakke, når det er sultent. Der kan altid spises en mad i Cafeen eller ude, enten alene, sammen med en god ven/veninde, i en legegruppe eller andre grupperinger. Børns medbestemmelse og forståelse for demokrati er noget, som personalet tager meget seriøst og vil arbejde på at synliggøre endnu mere i pædagogikken. 5. Hvilke evalueringsmetoder/redskaber er anvendt og hvilken ny viden og erfaringer har I fået? Udover de evaluerings- og dokumentationsmetoder som institutionen allerede benytter, har det været en stor udfordring, at finde frem til andre metoder som supplement. Personalet har undersøgt forskellige modeller eksempelvis: SMTTE, modeller fra EVA og DCUM, men er blevet inspireret af et læreplansskema fra projektet Pust liv i læreplanerne, som også anvendes af Børnehuset Ringvejen og Børnehuset Solbærkrogen. 6. Dokumentationer (dataindsamlingerne) hvad fortæller de Jer? Evalueringsresultaterne bliver opsamlet efter den nye læreplansmodel er afprøvet. 7. Børn med særlige behov hvordan er der arbejdet med inklusion? Under de 6 Læreplanstemaer har institutionen beskrevet, hvilken indsats der iværksættes for at tilgodese børn med særlige behov. Husets pædagogik og menneskesyn er dog, at barnet har ret til at være en del af fællesskabet. Som en af pædagogerne udtrykker det De skal vide, at uanset hvordan de agere og reagerer, så vil vi dem. 8. Hvordan har I arbejdet med Børnemiljøet, herunder børns medbestemmelse set i et børneperspektiv? Underbyg med et par eksempler. Børnene har stor indflydelse på, hvad de beslutter sig for at fylde dagen ud med og har stor selvbestemmelse på valget af, hvilke lege og aktiviteter de vil indgå i. Derfor oplever personalet også, at når der så er planlagt noget, som de voksne har bestemt, er det sjældent at børnene protesterer. Når det er besluttet, at alle skal på tur, er det alle. Der er få regler i institutionen og på legepladsen, og det ligger helt naturligt for børnene at indgå i f.eks. oprydning, hvis der en dag er sygdom blandt personalet. Når de voksne appellerer og synliggør, at der er behov for at alle hjælper til, udviser børnene fællesskabsfølelse og deltager aktivt. Institutionen har et Motto som siger: Det, jeg foreslår børnene at gøre, skal være bedre end det de har gang i og så siger vi sjældent nej! 6

7 9. Hvordan sikre I medarbejdernes kompetenceudvikling, så der skabes ligevægt mellem de faglige udfordringer og medarbejdernes faglighed? Personalet vægter, at de fagligt udvikler sig sammen og er særlig optaget af, at alle får samme grundteori og uddannelses forløb, så der kan arbejdes ud fra den samme faglige forståelsesramme. De seneste 2-3 år har det været VENDS motoriske teorier, der har været omdrejningspunktet. I efteråret 2014 har institutionen søgt og fået midler til, at alle kan starte op på ICDP uddannelsen. Derudover bliver der I MUS-samtalerne aftalt individuelle uddannelsesforløb. I hverdagen gives løbende kollegial sparring og viden deling vægtes højt. De konsultative samtaler oplever personalet også giver faglige input, som styrker fagligheden. 10. Giv et par eksempler på hvordan I konkret inddrager forældrene omkring barnets trivsel, udvikling og læring? I institutionen er den uformelle daglige dialog med forældrene meget vigtig, hvis der derudover opstår behov for en dybere samtale (gældende for begge parter) aftales et møde. Der afholdes de obligatoriske forældresamtaler i opstarten, og før barnet går i Før SFO. Som udgangspunkt til samtalerne anvendes ikke læringshjulet men eget skema, som skal opdateres i nærmeste fremtid, så det afspejler nutidig pædagogik og praksis. Forældrebestyrelsen indtager en central plads i dialogen og er også her på tilsynsmødet godt repræsenteret. Der er en meget åben og faglig dialog mellem ansatte og bestyrelse. Andre områder/indsatser I har lyst til at nævne på tilsynsmødet. Under punktet drøftes personalets og bestyrelsens holdninger til de forskellige tilgange, der kan være til børns læring. Spørgsmål som bl.a. blev debatteret var: Ved vi i hvilke situationer børn profiterer mest læring? Hvornår og hvordan kan vi måle børnenes udbytte af en bevidst læringssituation? Og lærer børn kun i planlagte aktiviteter og situationer? 7

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Samfundsdiskurs i pædagogisk praksis

Samfundsdiskurs i pædagogisk praksis Samfundsdiskurs i pædagogisk praksis Samfund & specialpædagogik PD modul 73451 efterår 2007 Vejleder: Bente Maribo CVU Storkøbenhavn - 1 - Indholdsfortegnelse: Indledning og problemformulering s. 3 Fremgangsmåde.s.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere