REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Sund Rebild Evaluering af Marte Meo projekt Økonomiske tiltag i Sundhed for Rørbæk Omsorgshjem Fælles serviceteam på sundhedsområdet Fremtidig drift af hjælpemiddelområdet Indkøb servicelovens Boformen Terndrup Kommunal kvalitetskontrakt - Sundhed Kommunale redegørelser for 2011 for det sociale område og specialundervisningsområdet Orientering 98 Underskriftsside 99 72

3 1. Temamøde - Sund Rebild J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/5001 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil på mødet give en orientering om arbejdsområderne i afdelingen Sund Rebild, herunder den udekørende sygepleje. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Taget til efterretning. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Kontrakt for Sund Rebild SU Åben Rebild Kommunes Sundhedspolitik - SU Åben Statusnotat for fokusområder i Rebild Kommunes sygepleje SU

4 2. Evaluering af Marte Meo projekt J.nr.: I00. Sagsnr.: 10/4438 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Resumé Fire demensboenheder i Rebild Kommune har gennemført kvalitetsudviklingsprojektet: "Støtte til kommunikation med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo metoden" De 4 demensboenheder er: "Skoven" ved Suldrup Ældrecenter; "Solsikken" og "Liljen" ved Støvring Ældrecenter og "Hjemmely" ved Terndrup Ældrecenter. Projektet har været støttet af Velfærdsministeriet med kr. I forbindelse med afslutningen af projektet er der gennemført en evaluering. Evalueringen er foretaget af University College Nordjylland. I forbindelse med evalueringen er der skrevet en hovedrapport, og efterfølgende er der udarbejdet en pixiudgave af rapporten, hvor de væsentligste konklusioner og anbefalinger er beskrevet. Baggrund og formål med projektet Projektet er afviklet i perioden juni til juni I foråret 2010 er der fulgt op på den videre forankring og implementering set i forhold til medarbejdernes nye viden og færdigheder ved gennemførelsen af projektet. Rebild Kommune har gennemført projektet i samarbejde med videnscenterleder Aase Marie Ottesen, Videnscenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren ved University College Nordjylland og Marte Meo terapeut Bente Weberskov. 25 medarbejderne ved de fire demensboliger har gennemgået tre udviklings- og læringsforløb med det formål at udvikle kvaliteten i samspillet mellem personen med demens og medarbejderne med fokus på: 1. Udvikling af livskvalitet, integritet og trivsel hos personen med demens. 2. Udvikling af medarbejdernes kommunikations- og samspilskompetencer. 3. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Den videre implementerings- og forandringsproces er gennemført med: Et temamøde for lederne ved de 4 boenheder. En temadag for alle 25 medarbejdere og ledere ved de 4 boenheder. En temadag for alle ledere og assisterende ledere ved Rebild Kommunes ældrecentre. Resultater: Alle medarbejdere og ledere vurderer ved afslutningen af projektforløbet, at Marte Meo Metoden er en anvendelig metode til at udvikle kvaliteten i samværet og relationen med beboerne i det daglige. Der er sket en positiv udvikling i hovedparten af de deltagende beboeres velbefindende, livskvalitet og trivsel vurderet såvel af de pårørende som af medarbejderne og lederne. De positive ændringer hos beboerne har bl.a. vist sig ved en forbedring i deres koncentrationsevne og opmærksomhed, beboerne tager flere initiativer, de er i bedre humør, og de virker mere glade. Endvidere virker beboerne mere veltilpasse, rolige og 74

5 harmoniske. Hovedparten af medarbejderne har udviklet deres relations og samspilskompetencer i forhold til beboerne. Alle medarbejdere vurderer, at de har udviklet deres relations og kommunikationsfærdigheder i forhold til deres daglige samarbejde med hinanden. Gennemsnitlig vurderer omkring halvdelen af medarbejderne, at deltagelse i projektet har haft en positiv indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø og på deres indbyrdes samarbejde i demensboenheden. Ved afslutningen af projektforløbet vurderer alle medarbejdere og ledere, at Marte Meo Metoden er en anvendelig metode til at udvikle kvaliteten i samværet og relationen med beboerne i det daglige. Og de anbefaler og pointerer betydningen af, at fortsætte den videre forankring og implementering i den enkelte demensboenhed. Pixiudgaven er vedhæftet som bilag. Hovedrapporten kan findes på kommunens hjemmeside, og lægger på sagen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Taget til efterretning. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Pixiudgave - evaluering af projektet demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo metoden - SU

6 3. Økonomiske tiltag i Sundhed for 2010 J.nr.: P07. Sagsnr.: 10/1325 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2010 vedr. økonomien for 2010 nye måltal for fagudvalgene. Sundhedsvalget skal således komme ud af 2010 med et merforbrug på maksimalt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Forvaltningen vurderer med baggrund i de første tre måneders forbrug at der for 2010 vil blive et merforbrug på op mod 11 mio. kr. såfremt der ikke aktivt politisk iværksættes handlinger. Det samlede merforbrug vedrører følgende områder. Medfinansiering af sygehuse 5,0 mio. kr. Budgetforudsætninger Vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr. Budgetforudsætninger Socialområdet- anbringelser og tilbud 3,0 mio. kr. Sager fra BU samt budgetbeslutninger Hjælpemidler 2,0 mio. kr. Biler og boligsager I alt 11 mio. kr. Merudgifterne til medfinansiering af sygehusene og vederlagsfri fysioterapi er en videreførelse af forbruget fra På socialområdet er der lagt en rammebesparelse ind på 1,5 mio. kr. i 2010 som følge af forventede takstnedsættelser på 5 %. Denne besparelse vil ikke blive realiseret fuldt ud. Derudover er der lagt en besparelse på 0,75 mio. kr. ind ift lukning af boformen i Terndrup. Denne besparelse vurderes heller ikke realistisk at realisere i Endelig er der en række sager på vej fra børneområdet, økonomien i disse sager er på nuværende tidspunkt svær at vurdere. Øvrige områder dækker pleje-omsorg incl. boligdelen som er presset. Derudover er der tale om udgifter til førtidspensioner samt Sund Rebilds drift. Med henblik på at drøfte de økonomiske udfordringer samt komme med forslag til hvorledes de opsatte mål kan realiseres har den udvidede ledergruppe på sundhedsområdet været samlet. På baggrund af disse drøftelser kan forvaltningen anbefale at der arbejdes videre med følgende forslag. Pleje- omsorgområdet Planlagte initiativer ifm udmøntning af puljen til styrket kvalitet i ældreplejen genvurderes. Det foreslås konkret at initiativer udsættes til opstart d. 1. januar Samlet vil dette betyde en forbrugsreduktion på 1,5 mio. kr. i Der foreslås igangsat et projekt der via tilbud om træning kan reducere den visiterede tid til praktisk bistand. Konkret forslås det at myndighed gennemgår alle visitationer hvor praktisk bistand er den eneste ydelse, men henblik på at tilbyde oplæring og optræning i stedet for ydelsen praktisk bistand. Der har været gennemført et tilsvarende projekt i Fredericia kommune som har vist meget gode resultater mhp at gøre ældre langt mere selvhjulpne. Samlet vurderes der at være et besparelsespotentiale på 50 timer årligt. 76

7 Dette svarer til en samlet forbrugsreduktion på 0,6 mio. kr. Der vil kun kunne realiseres ½ års virkning i Derudover vil der være udgifter til træningstilbud. Samlet forventes der en samlet forbrugsreduktion på 0,25 mio. kr. i 2010 Der foreslås etableret eget hjælpemiddeldepot i med virkning fra 1. oktober det er forventningen at udgifterne til området herved kan reduceres med 0,2 mio. kr. i indeværende år. Nærmere beskrivelse fremgår af anden sag på udvalgets dagsorden. I forhold til boligområdet foreslås det at kommissoriet for den nedsatte arbejdsgruppe der afdækker fremtiden for Mastruplund, udvides til at afdække øvrige fælles- og servicearealer på andre ældrecentrene. Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe som skal beskrive mulighederne for at stramme op på kriterierne for kørsel til læger og speciallæger, tildeling af nødkald, bedre udnyttelse af hjælpemidler på ældrecentrene. Samlet vurderes disse tiltag at kunne realisere forbrugsreduktion på 0,4 mio. kr. i Det foreslås det at vakant distriktslederstilling og assisterende distriktsleder stilling ikke genbesættes i Samlet forbrugsreduktion 0,5 mio. kr. i Socialområdet Der er aftalt en sags gennemgang af sagerne på socialområdet med konsulentfirma. Det er håbet at det faktiske serviceniveau for Rebild Kommune bliver mere tydeligt og at Byrådet for mulighed for at fastsætte mere præcise kvalitetsstandarder. I forhold til bostøtte vil der inden sommerferien blive præsenteret en kvalitetsstandard og ydelseskatalog som reduceres serviceniveauet på området. Samlet kan der potentielt reduceres med 0,3 mio. kr. forudsat byrådets godkendelse. Tiltaget bør kombineres med et lokalt tilbud til unge borgere der har behov for bostøtte i overganen til voksenlivet samtidig med de udannelses- og erhvervsafklares. Et tilbud med 6-7 pladser vil kunne etableres efter sommerferien i et samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. For Sundhedsområdet vil der kunne realiseres en samlet forbrugsreduktion på bostøtte på 0,5 mio. kr. Udgifter der i dag afregnes til andre kommuner. Der vil også være besparelsespotentiale for de øvrige forvaltninger. Den iværksatte indsats ift refusionssager fortsættes i resten af En gennemgang af konkrete refusionssager har hidtil realiseret løbende besparelser på 2-3 mio. kr. Indsatsen har indtil nu været aftalt fortsat i 1. halvår af Ved en fortsættelse hele året forventes der realiseret yderligere engangs besparelser i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. i Af dette beløb skal der dog afholdes lønudgifter til faglige konsulenter på ca. 0,2 mio. kr. Fokus på rammeaftalerne på kommunikationsområdet og indgåelse af bilaterale aftaler med taleinstituttet vil kunne øge kommunens samlede refusioner med op mod 0,5 mio. kr. Rent teknisk sker dette via et samarbejde med Arbejdsmarkedsforvaltningen. Forvaltningen forventer at forelægge en sag herom i maj måned. Der forventes en mindreudgift til førtidspensioner på 0,5 mio. kr. forudsat at der kun tilkendes 50 nye bevillinger i indeværende år. Sundhedsområdet Der foreslås etableret lokale træningstilbud på alle ældrecentre med faste træningstider. 77

8 Via samarbejde med lægerne forventes dette at kunne reducere udgifterne til vederlagsfri fysioterapi samt reducere udgifterne til vedligeholdelsestræning. Samlet vil de ændrede tilbud kunne realisere en forbrugsreduktion på ca. 0,5 mio. kr. i De resterende midler i den afsatte pulje til frivilligt socialt arbejde indefryses i Der er en restbevilling på ca. 0,2 mio. kr. Samlet oversigt Sektor Initiativ Beløb i 2010 Pleje omsorg Forbrugsreduktion/nye 1,5 initiativer - ældre Rehabilitering 0,25 Eget hjælpemiddeldepot 0,2 Bevillingskriterier 0,3 Vakante stillinger 0,5 Måltal Pleje Omsorg 2,75 Social Reduktion bostøtte 0,8 Refusionssager(netto) 1,3 Kommunikationsområdet 0,5 Førtidspensioner 0,5 Måltal Social 3,1 Sundhed Faste træningstilbud 0,5 Frivilligt socialt arbejde 0,2 Måltal sundhed 0,7 I alt 6,55 Ved udmøntning af ovenstående forbrugsreducerende tiltag kan det forventede merforbrug reduceres på 11 mio. kr. reduceres til 4,5 mio. kr. i Hertil kommer, at udvalget skal være opmærksomt på, at såfremt der godkendes tiltag der økonomisk ligger ud over det budgetlagte, så skal disse tiltag finansieres via budgetreduktioner på andre områder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den økonomiske situation på sundhedsområdet drøftes med henblik på, at udvalget fremkommer med forslag, der reducerer det forventede merforbrug til maksimalt 5 mio. kr. i

9 Beslutning i den : ønsker følgende initiativer iværksat med henblik på forbrugsbegrænsninger i 2010: Sektor Initiativ Beløb i 2010 Pleje omsorg Rehabilitering 0,25 Eget hjælpemiddeldepot 0,2 Bevillingskriterier 0,3 Vakante stillinger 0,5 Måltal Pleje Omsorg 1,25 Social Reduktion bostøtte 0,8 Refusionssager(netto) 1,3 Kommunikationsområdet 0,5 Førtidspensioner 0,5 Måltal Social 3,1 Sundhed Faste træningstilbud 0,5 Frivilligt socialt arbejde 0,2 Måltal sundhed 0,7 I alt 5,05 For så vidt angår spørgsmålet om forbrugsreduktion på 1,5 mill.kr. vedrørende forbrugsreduktion/nye initiativer - ældre, udsættes dette spørgsmål til mødet i i maj måned Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. 79

10 4. Rørbæk Omsorgshjem J.nr.: K09. Sagsnr.: 10/2543 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på et ekstraordinært møde mandag den 22. marts 2010 sag vedrørende tilsynsrapport for Rørbæk Omsorgshjem. Udvalget besluttede at anmode bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem om en redegørelse i forhold til tilsynsrapporten af 4. marts 2010 fra REVAS Aps. Redegørelsen skal være Rebild Kommune i hænde senest den 10. april besluttede endvidere at opfordre bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til at gennemføre en uvildig gennemgang af regnskab 2007, 2008 og 2009 samt af forbruget i 2010, og informere om resultatet heraf inden udgangen af maj måned Endelig påpegede over for bestyrelsen, at af hensyn til et evt. bestyrelsesansvar bør bestyrelsen sikre sig nødvendige indberetninger til Skat samt overholdelse af bogføringslovens krav. ønsker i forbindelse med behandlingen af den ønskede redegørelse et møde med bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem. Forvaltningen vil invitere bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til møde med på udvalgets ordinære møde den 13. april Bestyrelsen inviteres til at deltage i mødet fra kl på Rådhuset i Nørager. Forvaltningen vil sikre at s medlemmer modtager redegørelse fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem så snart den er forvaltningen i hænde. Redegørelsen fremsendes såvel på mail som pr. brev. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til s orientering og drøftelse. Beslutning i den : tager redegørelsen fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til efterretning. ønsker en tids- og handleplan for genopretning af sikker og stabil drift på Rørbæk Omsorgshjem, herunder hvorledes bestyrelsen vil sikre sig løbende indsigt i den daglige drift samt hvorledes bestyrelsen vil sikre sig at mellemregningerne mellem Bent Friis-Jeppesen, BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme) og Rørbæk Omsorgshjem bringes på plads, inden udgangen af april måned

11 ønsker endvidere bestyrelsens redegørelse for Principper for aftalen om omsorgshjemmets lejevilkår med BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme). Hvorledes bestyrelsen vil sikre sig at Rørbæk Omsorgshjem har tilstrækkelig likviditet til at sikre den daglige drift. I hvilken udstrækning bestyrelsen har været bekendt med hele eller dele af de økonomiske problemstillinger omkring Rørbæk Omsorgshjem. ser med stor alvor på den økonomiske del af redegørelsen og imødeser den uvildige analyse af regnskab 2007, 2008 og 2009, samt af forbruget i 2010 inden udgangen af maj måned bemærker, at der bør tillægges den tilsyneladende sammenblanding af økonomien mellem Bent Friis-Jeppesen, BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme) og Rørbæk Omsorgshjem særlig opmærksomhed. opfordrer bestyrelsen til at sikre en detaljeringsgrad i analysen der gør, at der skabes mulighed for at få indsigt i økonomien for Rørbæk Omsorgshjem for den nævnte periode. forventer, at bestyrelsen drager de forventelige konsekvenser af den økonomiske analyse. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Referat fra ekstraordinært møde i Åben vedrørende tilsynsrapport for Rørbæk Omsorgshjem - SU Redegørelse vedr. Rørbæk Omsorgshjem dateret d. 9. Åben april SU Bilag 1 til redegørelse vedr. Rørbæk Omsorgshjem - SU Åben

12 5. Fælles serviceteam på sundhedsområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17039 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 9. marts 2010 et forslag om at samle opgaver og medarbejdere på sundhedsområdet i en fælles servicefunktion. Af dagsordensteksten fremgik bl.a. Det skønnes hensigtsmæssigt at en samlet servicefunktion i højere grad løser en række praktiske opgaver ift de forskellige tilbud på sundhedsområdet. Med udgangspunkt i de nuværende pedelopgaver ift ældrecentrene kan funktionen udbygges med opgaver i forhold til socialområdet samt Sund Rebild. Endvidere vil der være rationaler i at de forskellige kørselsordninger ift mad og indkøb samles. Endelig er der mulighed for at en fælles servicefunktion kan være omdrejningspunktet for hjælpemiddelservice i Rebild Kommune. Fysisk kan et lokalt hjælpemiddeldepot være udgangspunkt for funktionen. Der vil med en samlet funktion, i langt højere grad end i dag, være mulighed for at udnytte de enkelte medarbejderes spidskompetencer. Derudover vil der være stordriftsfordele i at kombinere løsningen af de forskellige opgaver. En fælles servicefunktion kan være de naturlige rammer for tilbud indenfor det rummelige arbejdsmarked. Det kan ske i form af et virksomhedscenter eller fleksible arbejdsprøvnings- og/eller løntilskudspladser. Økonomisk vil en samling af de tekniske serviceopgaver kunne etableres indenfor de nuværende rammer. Der bør dog på kortere sigt være mulighed for at realisere rationaler ift stordriftsfordele og effektiviseringer ved koordination af opgaverne på området. En nærmere beskrivelse af funktionen er vedlagt som bilag. Forslaget har været i høring og der er indkommet høringssvar fra følgende. Høringssvarende vedlagt som bilag. Ældrerådet Sektor MED-ældre Distriktsledergruppen Pedellerne på pleje-omsorgsområdet. Fælles for alle høringssvar er at der bakkes op om forslaget. Pedellerne ser frem til at samarbejde mere på tværs. Ældrerådet anbefaler at der i forhold til det enkelte ældrecenter er en fast kontaktperson. Derudover anfører ældrerådet at der skal være fokus på vedligeholdelsen af de grønne områder. Fra distriktsledergruppen bemærkes det at det i forhold til en række opgaver vil være en fordel, at det er kendte personer der kommer i borgernes hjem. Økonomien De nuværende udgifter til området kan opgøres således Lønudgifter til pedeller 2,60 mio. kr. Kørselsordninger 0,35 mio. kr. Sund Rebild og socialområdet 0,10 mio. kr. Samlede udgifter i alt 3,05 mio. kr. 82

13 Kørsel med mad mellem ældrecentrene og mellem KCR og rådhusene er opgaver der i dag varetages af Kompetence Center Rebild(KCR). Det er aftalt at denne opgave med tilhørende økonomi kan hjemtages til Sundhedsforvaltningen pr. 1. juni Kørsel med dagligvarer afventer Byrådets godkendelse af model på området. På sigt vurderes det muligt at indhøste driftsfordele ved samling af opgaver og medarbejdere på området. Samlet vurderes der at være et rationale på 0,2 mio. kr. ift de beskrevne opgaver. Et yderligere tilsvarende rationale vil kunne realiseres ved at tænke hjælpemiddelopgaven ind i funktionen. Det bemærkes at ca. halvdelen af udgifterne til pedelaflønning opkræves via beboernes huslejer. Når udgifterne til pedellønninger nedsættes med 0,2 mio. kr. betyder det mindreudgifter på sundhedsområdet på 0,1 mio. kr. og nedsættelse af huslejerne med 0,1 mio. kr. Forvaltningen er i samarbejde med bygningsafdelingen og Lejerbo aktuelt i gang med en gennemgang af en række ældrecentre med henblik på fordelingstal. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At fælles serviceteam på Sundhedsområdet etableres som beskrevet med opgaveløsning for ældrecentrene, kørselsopgaver og praktisk hjælp ift Sund Rebild og socialområdet. At der indgås konkrete aftaler mellem fælles serviceteam og samarbejdspartnere herom inden juni At et økonomisk rationale i 2011 tilføres ældreområdet. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Høringsbrev fælles servicefunktion - SU Åben Oversigt over høringssvar vedr. fælles servicefunktion - SU

14 6. Fremtidig drift af hjælpemiddelområdet J.nr.: P27. Sagsnr.: 09/13966 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede d. 3. februar 2010 udkast til fremtidige muligheder for organisering af hjælpemiddelområdet. Udvalget besluttede at der skulle arbejdes videre med en beskrivelse af serviceniveauet på området med udgangspunkt i egen depotløsning. Jan Brøndum ønskede anført i beslutningen, at opgaven i ønskes sendt i udbud. Forvaltningen har arbejdet videre med afdækning af området herunder en beskrivelse af muligheder og serviceniveau ved egen depotdrift. En præcis beskrivelse heraf fremgår af vedlagte bilag. For at sikre en optimal hjælpemiddelservice i Rebild Kommune er det vigtigt at depotløsning forankres lokalt i kommunen. Derudover er der behov for fleksibilitet ift kørselsopgaven således at der kan leveres hjælpemidler akut særligt til borgere, der udskrives fra sygehus med kort varsel. Dette bør kombineres med at ældrecentrene får egne standardhjælpemidler stillet til rådighed. Disse mini-depoter på ældrecentrene kan sikre mere smidig service ift borgere på centre. Samtidig vil der også være adgang til disse hjælpemidler for borgere ude i byen i udgangspunktet hele døgnet alle ugens dage. Borgere og terapeuter vil i særlige tilfælde kunne mødes på depotet og sammen finde frem til det helt rigtige hjælpemiddel og sikre korrekt indstilling heraf Det er vigtigt at hjælpemiddelområdet sikres et højt serviceniveau. Som udgangspunkt, fordi en borger der får bevilget et hjælpemiddel, har brug for dette hjælpemiddel nu og her, som kompensation for et eller flere funktionsproblemer, men også af hensyn til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Derfor skal det sikres, at langt de fleste hjælpemidler kan leveres fra dag til dag. Som tidligere beskrevet vil depotdriften naturligt kunne forankres i det fælles serviceteam. En række af medarbejderne har stor erfaring med hjælpemiddelområdet og servicerer i forvejen området i dag ift nødkald og mindre boligændringer. En række reparationer vil kunne klares i borgernes hjem. Derudover er medarbejderne i det fælles serviceteam kendte ansigter på ældrecentrene. For at styre lageret vil der skulle ske en registrering af alle de udlånte hjælpemidler. Denne opgave foreslås løbende implementeret således at alle nye hjælpemidler mærkes ifm udlevering fra depotet. Udlånte hjælpemidler mærkes ifm besøg fra kommunens myndighedsafdeling ift revisitering. Teknisk registreres hjælpemidlerne i Rambøll Care. Rebild Kommune har i forvejen de fornødne licenser hertil. Registreringen i Rambøll Care vil sikre kommunens medarbejdere det samlede overblik over borgerne i et system. Der vil være en udgift forbundet med konvertering af oplysninger fra Zealand Cares system til Rambøll Care. Denne udgift er indarbejdet i nedenstående økonomiske beregninger. I forbindelse med etablering af eget depot skal der findes egnede lokaler og investeres i inventar og biler. Forvaltning har undersøgt økonomien ift disse investeringer og skønner at der kan anskaffes en ladbil med lift for ca ,- kr. I forhold til lokaler skønnes der at være behov for kvadratmeter. Der vil skulle investeres i inventar, værktøj mv. 84

15 Den samlede investering hertil skønnes at være ca ,- kr. Endelig vil der være behov for at indkøbe en række standard hjælpemidler til lageret ifm opstart. Den samlede udgift hertil vurderes at være ,- kr. Den samlede opstartsinvestering kan således opgøres til følgende Bil ,- kr. Inventar ,- kr. Klargøring af lokaler ,- kr. IT ,- kr. Hjælpemidler til depot ,- kr. Samlet ,- kr. Rebild Kommune har mulighed for at lånefinansiere etableringsudgifterne til hjælpemiddeldepotet via den ekstra lånepulje. Der er mulighed for at låne op til 2 mio. kr. til formålet. Ud over etableringsudgifterne vil der også være udgifter til den løbende drift. En årlig lejeudgift hertil for et centralt placeret lager skønnes at kunne holdes under ,- kr. svarende til en kvadratmeterpris på 300,- kr. plus udgifter til forbrug. Drift af bil og depotskønnes årligt at udgøre ,- kr. Der skal ansættes personale til at rengøre og vedligeholde hjælpemidlerne samt til kørselsfunktionen. Isoleret set vil dette svare til en årlig udgift på ,- kr. Der vil dog være muligheder for rationaler ift det fælles serviceteam i størrelsesordnen ,- kr. De årlige udgifter til løbende drift kan opgøres til Lokaler ,- kr. Drift af bil ,- kr. Udstyr og værktøj ,- kr. Personale ,- kr. (muligt rationale ,- kr.) Samlet udgift ,- kr. Som en del af en lokal løsning hvor Rebild Kommune ejer egne hjælpemidler bør Rebild Kommune tilslutte sig de fælles indkøbsaftaler i regi af Jysk fællesindkøb på området. Aktuelt er der flere udbud i gang på området hvor kommunen har option på at tilslutte sig. Forvaltningen har også afdækket rammerne for et udbud alene dækkende Rebild Kommune. Fra Økonomi og indkøb er det imidlertid meddelt, at de ikke har mulighed for at indgå med konsulenthjælp i et udbud på området i indeværende år. Derfor vil der være behov for at hyre ekstern konsulenthjælp til opgaven. Det skønnes at udgifterne hertil vil være ikke under ,- kr. Økonomi og indkøb vurderer i øvrigt at fra beslutningen om udbud er taget og til en ny leverandør er klar vil der gå ca. 10 måneder. Opstart efter udbud vil således være omkring februar/marts Såfremt der vælges et udbud vil forvaltningen anbefale at der udarbejdes et kontrolbud på baggrund af de beskrevne rammer for egen drift. Den nuværende aftale med Zealand Care udløber 16. juli Forvaltningen har indhentet tilbud på en forlængelse af aftalen for 3. og eventuelt 4. kvartal 2010, såfremt der vælges et udbud. En forlængelse af aftalen vil koste ca ,- kr. ekstra pr. kvartal afhængigt af hvilke vilkår der vælges. Etablering af eget depot forventes at kunne være på plads med udgangen af 3. kvartal

16 Samlet Økonomi Der vil være behov for en samlet anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. som kan finansieres via lån fra den ekstra lånepulje. Der er til formålet reserveret en ramme på 2,0 mill. kr. Driftsøkonomi Nuværende udgifter til Zealand Care ,- kr. Med den nuværende driftsøkonomi vil der jfr. nedenstående være næsten 3,0 mill. kr. til indkøb af nye hjælpemidler. Set i lyset af at Rebild Kommune har frikøbt de hjælpemidler der p.t. er ude ved borgerne, vurderes det at der kan opnås et rationale i forhold til indkøb af nye hjælpemidler, som vil kunne bidrage til at bringe hjælpemiddelområdet tættere på økonomisk balance. Driftsøkonomi egen depotløsning Drift af eget depot Indkøb af hjælpemidler ,- kr ,- kr. Endvidere kan et eventuelt rationale på ,- kr. ved at forankre depotdriften i det fælles serviceteam bidrage til at forbedre økonomien på hjælpemiddelområdet. I forbindelse med arbejdet med hjælpemiddelområdet er det blevet synliggjort, at der er brug for tæt kontakt mellem driften af ældredistrikterne og hjælpemiddelområdet. Forvaltningen vil derfor nedsætte en følgegruppe på hjælpemiddelområdet bestående af én assisterende distriktsleder fra hvert ældredistrikt, lederen af hjælpemiddeldepotet samt 2 repræsentanter fra myndighed i forvaltningen, der en gang i hvert kvartal mødes, med det formål at sikre en effektiv drift og højt serviceniveau på det samlede hjælpemiddelområde, dækkende engangshjælpemidler i form af bleer m.v., genbrugshjælpemidler og specialiserede hjælpemidler. Forvaltningen vil til mødet udarbejde en økonomisk oversigt over forbruget af almindelige og specialiserede hjælpemidler. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget sendes i høring ved ældreråd, handicapråd, sektor-med ældre og distriktsledergruppen med høringsfrist 1. maj 2010, og med anbefaling af At den fremtidige drift af hjælpemiddelområdet sker med baggrund i et lokalt depot og med små akutdepoter på ældrecentrene, med virkning fra 1. oktober At driftsansvaret placeres i den fælles servicefunktion. At aftalen med Zealand Care forlænges til udgangen af 3. kvartal Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt med bemærkning om, at høringsfristen fastsættes til den 27. maj Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. 86

17 Bilag: Åben Overvejelser i forhold til egen depotdrift - SU Åben Fordeling af udgifter til hjælpemidler - SU

18 7. Indkøb servicelovens 83 J.nr.: P23. Sagsnr.: 10/3278 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I henhold til Lov om Social Service 83 skal Rebild Kommune tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Borgeren har i henhold til den gældende Servicelov Frit Valg, og aftalen skal derfor betragtes som et tilbud til den enkelte borger, der er visiteret ordningen. Rebild Kommune vil indenfor området indkøb/vareudbringning benytte godkendelsesmodellen for at sikre det frie valg. Med godkendelsesmodellen fastsætter kommunen en pris, som godkendte, private leverandører afregnes med. Prisen skal dække de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Brugere, der er visiteret til indkøb, får i dag fortaget indkøbet af den daglige hjælper i nærmeste dagligvarebutik. I fremtiden tilbydes disse brugere en indkøbsordning, hvor bestillinger, indkøb og udbringning centraliseres. Opgaverne udføres på hverdage i dagtimerne. Det er tanken, at servicekorpset skal bringe varerne ud. Forventningen er, at godt 100 brugere berøres. Geografisk er modtagere af ydelsen fordelt i hele Rebild Kommune og er gældende for såvel udeboende som centerbeboere. Kommende leverandører af servicen skal kunne levere til det fastsatte prisniveau: Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning. Herunder afregning for eventuel returvarer; 25 kr. Udbringning pr. borger/uge; 40 kr. Priserne reguleres én gang årligt pr. 1. januar 2011, som følge af den almindelige pris- og lønudvikling i henhold til KL s anbefaling vedrørende betaling til /fra kommuner. Rebild Kommune indgår kontrakter med nye leverandører 2 gange årligt. Første gang pr. 1. juni Beslutning i den Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Forvaltningen anmodes om en nærmere redegørelse for sagen forinden videre behandling. Morten V. Nielsen ønskede følgende tilføjelse til protokollen: Af bilag fra SU fremgår at kommunen har indgået aftale med en leverandør, 88

19 gældende fra Leverandøraftalen er således indgået inden politisk behandling af sagen, og inden den oplyste dato i sagsfremstillingen ( ). Jeg ønsker redegjort herfor skriftligt. Jeg forventer ligeledes at følgende oplyses i redegørelsen: Har kommunen lagt bestillinger ved pågældende leverandør på denne aftalebaggrund.? Og Har andre potentielle leverandører fået tilbud om at tiltræde aftalen på ligeværdige vilkår? Supplerende sagsfremstilling Rebild Kommune har ikke lagt bestillinger ved pågældende leverandør på denne aftalebaggrund. Der er ingen leverandører der er godkendt. Såfremt Byrådet vælger at godkende forslaget betyder dette, at alle leverandører der er interesserede i at løse indkøb for pensionister visiteret til ordningen i Rebild Kommune, kan søge om godkendelse på de angivne vilkår. Superbest i Støvring er alene kontaktet for at sikre pris på pakning og udbringning. Alle købmænd kan blive godkendt til at løse opgaven for den anførte pris på 65 kr. pr. borger. Når en leverandør er godkendt, er det op til den enkelte borger at vælge hvem, de ønsker der skal levere ydelsen. Såfremt en købmand ikke ønsker at udbringe varerne, er denne opgave tænkt udført af serviceteamet. Det præciseres at de frivillige aftaler, der i dag findes mellem borger og købmand kan fortsætte uden kommunal godkendelse. I så fald er udbringning for borgers egen regning. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anvende godkendelsesmodellen for indkøb efter servicelovens 83 At godkende de i dagsordenen anførte priser som frit valgs priser i 2010 Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Vejledning - godkendelsesmateriale - SU Åben Godkendelsesanmodning - bilag 1 - SU Åben Kvalitetsstandarder - Bilag 2 - SU Åben Kravspecifikation - Bilag 3 - SU Åben Standardkontrakt - Bilag 4 - SU Åben Notat - Indkøb efter Servicelovens 83 - SU

20 8. Boformen Terndrup J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/9489 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede sidst sagen vedrørende lukning af Boformen i Terndrup på mødet i marts måned besluttede på mødet, At alle 5 beboere fra Boformen i Terndrup ønskes flyttet samlet. At der forinden sagen videresendes til Byrådet, belyses følgende løsningsmuligheder: 90 Etablering af pavillonløsning ved Rafns Alle, incl. nødvendige dispensationer, forventet økonomi, tidsperspektiver m.v Etablering af boformlignende tilbud inden for eksisterende boligmasse i kommunalt regi. Jan Brøndum tilkendegav, at han ikke ønsker beboerne flyttet to gange, og at han ikke kan bakke op om en pavillonløsning på Rafns Alle. Forvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning undersøgt de ønskede løsningsmodeller. Af notat der er vedlagt sagen fremgår, at en løsning med etablering af 5 pavilloner vil være uforholdsmæssig dyr såvel i forhold til etablering som månedlig husleje. Sammenholdt med de planmæssige problemstillinger samt ulemperne for naboer m.v. kan forvaltningen ikke anbefale denne løsning for flytning af beboerne fra Boformen i Terndrup. Af den vedlagte oversigt af 29. marts 2010 vedrørende ledige boliger på ældrecentrene i Rebild Kommune fremgår det, at der ikke er mulighed for at etablere et boformlignende tilbud til de 5 beboere fra Boformen i Terndrup, inden for den eksisterende boligmasse i Rebild Kommune. Forvaltningen har i samarbejde med personalet fra Boformen i Terndrup arbejdet videre med en alternativ løsningsmodel. Denne model bygger på at etablere dagbeskæftigelsen for de 5 beboere fra Boformen i Terndrup i den eksisterende boform. Herved vil der kunne skabes økonomisk balance på det korte sigt, og der kan arbejdes videre med etablering af et samlet tilbud til handicappede i Rebild Kommune, når den nye afdelingsleder for Social og handicap tiltræder den 1. maj I skrivelse af 19. marts 2010 fra forstanderen for Boformen i Terndrup tilkendegives, at personale og ledelse er positiv stemt over for en lokal løsning med dagbeskæftigelse inden for rammerne af eksisterende bygningsmasse omkring Boformen i Terndrup.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere