REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Sund Rebild Evaluering af Marte Meo projekt Økonomiske tiltag i Sundhed for Rørbæk Omsorgshjem Fælles serviceteam på sundhedsområdet Fremtidig drift af hjælpemiddelområdet Indkøb servicelovens Boformen Terndrup Kommunal kvalitetskontrakt - Sundhed Kommunale redegørelser for 2011 for det sociale område og specialundervisningsområdet Orientering 98 Underskriftsside 99 72

3 1. Temamøde - Sund Rebild J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/5001 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil på mødet give en orientering om arbejdsområderne i afdelingen Sund Rebild, herunder den udekørende sygepleje. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Taget til efterretning. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Kontrakt for Sund Rebild SU Åben Rebild Kommunes Sundhedspolitik - SU Åben Statusnotat for fokusområder i Rebild Kommunes sygepleje SU

4 2. Evaluering af Marte Meo projekt J.nr.: I00. Sagsnr.: 10/4438 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Resumé Fire demensboenheder i Rebild Kommune har gennemført kvalitetsudviklingsprojektet: "Støtte til kommunikation med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo metoden" De 4 demensboenheder er: "Skoven" ved Suldrup Ældrecenter; "Solsikken" og "Liljen" ved Støvring Ældrecenter og "Hjemmely" ved Terndrup Ældrecenter. Projektet har været støttet af Velfærdsministeriet med kr. I forbindelse med afslutningen af projektet er der gennemført en evaluering. Evalueringen er foretaget af University College Nordjylland. I forbindelse med evalueringen er der skrevet en hovedrapport, og efterfølgende er der udarbejdet en pixiudgave af rapporten, hvor de væsentligste konklusioner og anbefalinger er beskrevet. Baggrund og formål med projektet Projektet er afviklet i perioden juni til juni I foråret 2010 er der fulgt op på den videre forankring og implementering set i forhold til medarbejdernes nye viden og færdigheder ved gennemførelsen af projektet. Rebild Kommune har gennemført projektet i samarbejde med videnscenterleder Aase Marie Ottesen, Videnscenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren ved University College Nordjylland og Marte Meo terapeut Bente Weberskov. 25 medarbejderne ved de fire demensboliger har gennemgået tre udviklings- og læringsforløb med det formål at udvikle kvaliteten i samspillet mellem personen med demens og medarbejderne med fokus på: 1. Udvikling af livskvalitet, integritet og trivsel hos personen med demens. 2. Udvikling af medarbejdernes kommunikations- og samspilskompetencer. 3. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Den videre implementerings- og forandringsproces er gennemført med: Et temamøde for lederne ved de 4 boenheder. En temadag for alle 25 medarbejdere og ledere ved de 4 boenheder. En temadag for alle ledere og assisterende ledere ved Rebild Kommunes ældrecentre. Resultater: Alle medarbejdere og ledere vurderer ved afslutningen af projektforløbet, at Marte Meo Metoden er en anvendelig metode til at udvikle kvaliteten i samværet og relationen med beboerne i det daglige. Der er sket en positiv udvikling i hovedparten af de deltagende beboeres velbefindende, livskvalitet og trivsel vurderet såvel af de pårørende som af medarbejderne og lederne. De positive ændringer hos beboerne har bl.a. vist sig ved en forbedring i deres koncentrationsevne og opmærksomhed, beboerne tager flere initiativer, de er i bedre humør, og de virker mere glade. Endvidere virker beboerne mere veltilpasse, rolige og 74

5 harmoniske. Hovedparten af medarbejderne har udviklet deres relations og samspilskompetencer i forhold til beboerne. Alle medarbejdere vurderer, at de har udviklet deres relations og kommunikationsfærdigheder i forhold til deres daglige samarbejde med hinanden. Gennemsnitlig vurderer omkring halvdelen af medarbejderne, at deltagelse i projektet har haft en positiv indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø og på deres indbyrdes samarbejde i demensboenheden. Ved afslutningen af projektforløbet vurderer alle medarbejdere og ledere, at Marte Meo Metoden er en anvendelig metode til at udvikle kvaliteten i samværet og relationen med beboerne i det daglige. Og de anbefaler og pointerer betydningen af, at fortsætte den videre forankring og implementering i den enkelte demensboenhed. Pixiudgaven er vedhæftet som bilag. Hovedrapporten kan findes på kommunens hjemmeside, og lægger på sagen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Taget til efterretning. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Pixiudgave - evaluering af projektet demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo metoden - SU

6 3. Økonomiske tiltag i Sundhed for 2010 J.nr.: P07. Sagsnr.: 10/1325 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2010 vedr. økonomien for 2010 nye måltal for fagudvalgene. Sundhedsvalget skal således komme ud af 2010 med et merforbrug på maksimalt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Forvaltningen vurderer med baggrund i de første tre måneders forbrug at der for 2010 vil blive et merforbrug på op mod 11 mio. kr. såfremt der ikke aktivt politisk iværksættes handlinger. Det samlede merforbrug vedrører følgende områder. Medfinansiering af sygehuse 5,0 mio. kr. Budgetforudsætninger Vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr. Budgetforudsætninger Socialområdet- anbringelser og tilbud 3,0 mio. kr. Sager fra BU samt budgetbeslutninger Hjælpemidler 2,0 mio. kr. Biler og boligsager I alt 11 mio. kr. Merudgifterne til medfinansiering af sygehusene og vederlagsfri fysioterapi er en videreførelse af forbruget fra På socialområdet er der lagt en rammebesparelse ind på 1,5 mio. kr. i 2010 som følge af forventede takstnedsættelser på 5 %. Denne besparelse vil ikke blive realiseret fuldt ud. Derudover er der lagt en besparelse på 0,75 mio. kr. ind ift lukning af boformen i Terndrup. Denne besparelse vurderes heller ikke realistisk at realisere i Endelig er der en række sager på vej fra børneområdet, økonomien i disse sager er på nuværende tidspunkt svær at vurdere. Øvrige områder dækker pleje-omsorg incl. boligdelen som er presset. Derudover er der tale om udgifter til førtidspensioner samt Sund Rebilds drift. Med henblik på at drøfte de økonomiske udfordringer samt komme med forslag til hvorledes de opsatte mål kan realiseres har den udvidede ledergruppe på sundhedsområdet været samlet. På baggrund af disse drøftelser kan forvaltningen anbefale at der arbejdes videre med følgende forslag. Pleje- omsorgområdet Planlagte initiativer ifm udmøntning af puljen til styrket kvalitet i ældreplejen genvurderes. Det foreslås konkret at initiativer udsættes til opstart d. 1. januar Samlet vil dette betyde en forbrugsreduktion på 1,5 mio. kr. i Der foreslås igangsat et projekt der via tilbud om træning kan reducere den visiterede tid til praktisk bistand. Konkret forslås det at myndighed gennemgår alle visitationer hvor praktisk bistand er den eneste ydelse, men henblik på at tilbyde oplæring og optræning i stedet for ydelsen praktisk bistand. Der har været gennemført et tilsvarende projekt i Fredericia kommune som har vist meget gode resultater mhp at gøre ældre langt mere selvhjulpne. Samlet vurderes der at være et besparelsespotentiale på 50 timer årligt. 76

7 Dette svarer til en samlet forbrugsreduktion på 0,6 mio. kr. Der vil kun kunne realiseres ½ års virkning i Derudover vil der være udgifter til træningstilbud. Samlet forventes der en samlet forbrugsreduktion på 0,25 mio. kr. i 2010 Der foreslås etableret eget hjælpemiddeldepot i med virkning fra 1. oktober det er forventningen at udgifterne til området herved kan reduceres med 0,2 mio. kr. i indeværende år. Nærmere beskrivelse fremgår af anden sag på udvalgets dagsorden. I forhold til boligområdet foreslås det at kommissoriet for den nedsatte arbejdsgruppe der afdækker fremtiden for Mastruplund, udvides til at afdække øvrige fælles- og servicearealer på andre ældrecentrene. Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe som skal beskrive mulighederne for at stramme op på kriterierne for kørsel til læger og speciallæger, tildeling af nødkald, bedre udnyttelse af hjælpemidler på ældrecentrene. Samlet vurderes disse tiltag at kunne realisere forbrugsreduktion på 0,4 mio. kr. i Det foreslås det at vakant distriktslederstilling og assisterende distriktsleder stilling ikke genbesættes i Samlet forbrugsreduktion 0,5 mio. kr. i Socialområdet Der er aftalt en sags gennemgang af sagerne på socialområdet med konsulentfirma. Det er håbet at det faktiske serviceniveau for Rebild Kommune bliver mere tydeligt og at Byrådet for mulighed for at fastsætte mere præcise kvalitetsstandarder. I forhold til bostøtte vil der inden sommerferien blive præsenteret en kvalitetsstandard og ydelseskatalog som reduceres serviceniveauet på området. Samlet kan der potentielt reduceres med 0,3 mio. kr. forudsat byrådets godkendelse. Tiltaget bør kombineres med et lokalt tilbud til unge borgere der har behov for bostøtte i overganen til voksenlivet samtidig med de udannelses- og erhvervsafklares. Et tilbud med 6-7 pladser vil kunne etableres efter sommerferien i et samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. For Sundhedsområdet vil der kunne realiseres en samlet forbrugsreduktion på bostøtte på 0,5 mio. kr. Udgifter der i dag afregnes til andre kommuner. Der vil også være besparelsespotentiale for de øvrige forvaltninger. Den iværksatte indsats ift refusionssager fortsættes i resten af En gennemgang af konkrete refusionssager har hidtil realiseret løbende besparelser på 2-3 mio. kr. Indsatsen har indtil nu været aftalt fortsat i 1. halvår af Ved en fortsættelse hele året forventes der realiseret yderligere engangs besparelser i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. i Af dette beløb skal der dog afholdes lønudgifter til faglige konsulenter på ca. 0,2 mio. kr. Fokus på rammeaftalerne på kommunikationsområdet og indgåelse af bilaterale aftaler med taleinstituttet vil kunne øge kommunens samlede refusioner med op mod 0,5 mio. kr. Rent teknisk sker dette via et samarbejde med Arbejdsmarkedsforvaltningen. Forvaltningen forventer at forelægge en sag herom i maj måned. Der forventes en mindreudgift til førtidspensioner på 0,5 mio. kr. forudsat at der kun tilkendes 50 nye bevillinger i indeværende år. Sundhedsområdet Der foreslås etableret lokale træningstilbud på alle ældrecentre med faste træningstider. 77

8 Via samarbejde med lægerne forventes dette at kunne reducere udgifterne til vederlagsfri fysioterapi samt reducere udgifterne til vedligeholdelsestræning. Samlet vil de ændrede tilbud kunne realisere en forbrugsreduktion på ca. 0,5 mio. kr. i De resterende midler i den afsatte pulje til frivilligt socialt arbejde indefryses i Der er en restbevilling på ca. 0,2 mio. kr. Samlet oversigt Sektor Initiativ Beløb i 2010 Pleje omsorg Forbrugsreduktion/nye 1,5 initiativer - ældre Rehabilitering 0,25 Eget hjælpemiddeldepot 0,2 Bevillingskriterier 0,3 Vakante stillinger 0,5 Måltal Pleje Omsorg 2,75 Social Reduktion bostøtte 0,8 Refusionssager(netto) 1,3 Kommunikationsområdet 0,5 Førtidspensioner 0,5 Måltal Social 3,1 Sundhed Faste træningstilbud 0,5 Frivilligt socialt arbejde 0,2 Måltal sundhed 0,7 I alt 6,55 Ved udmøntning af ovenstående forbrugsreducerende tiltag kan det forventede merforbrug reduceres på 11 mio. kr. reduceres til 4,5 mio. kr. i Hertil kommer, at udvalget skal være opmærksomt på, at såfremt der godkendes tiltag der økonomisk ligger ud over det budgetlagte, så skal disse tiltag finansieres via budgetreduktioner på andre områder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den økonomiske situation på sundhedsområdet drøftes med henblik på, at udvalget fremkommer med forslag, der reducerer det forventede merforbrug til maksimalt 5 mio. kr. i

9 Beslutning i den : ønsker følgende initiativer iværksat med henblik på forbrugsbegrænsninger i 2010: Sektor Initiativ Beløb i 2010 Pleje omsorg Rehabilitering 0,25 Eget hjælpemiddeldepot 0,2 Bevillingskriterier 0,3 Vakante stillinger 0,5 Måltal Pleje Omsorg 1,25 Social Reduktion bostøtte 0,8 Refusionssager(netto) 1,3 Kommunikationsområdet 0,5 Førtidspensioner 0,5 Måltal Social 3,1 Sundhed Faste træningstilbud 0,5 Frivilligt socialt arbejde 0,2 Måltal sundhed 0,7 I alt 5,05 For så vidt angår spørgsmålet om forbrugsreduktion på 1,5 mill.kr. vedrørende forbrugsreduktion/nye initiativer - ældre, udsættes dette spørgsmål til mødet i i maj måned Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. 79

10 4. Rørbæk Omsorgshjem J.nr.: K09. Sagsnr.: 10/2543 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på et ekstraordinært møde mandag den 22. marts 2010 sag vedrørende tilsynsrapport for Rørbæk Omsorgshjem. Udvalget besluttede at anmode bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem om en redegørelse i forhold til tilsynsrapporten af 4. marts 2010 fra REVAS Aps. Redegørelsen skal være Rebild Kommune i hænde senest den 10. april besluttede endvidere at opfordre bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til at gennemføre en uvildig gennemgang af regnskab 2007, 2008 og 2009 samt af forbruget i 2010, og informere om resultatet heraf inden udgangen af maj måned Endelig påpegede over for bestyrelsen, at af hensyn til et evt. bestyrelsesansvar bør bestyrelsen sikre sig nødvendige indberetninger til Skat samt overholdelse af bogføringslovens krav. ønsker i forbindelse med behandlingen af den ønskede redegørelse et møde med bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem. Forvaltningen vil invitere bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til møde med på udvalgets ordinære møde den 13. april Bestyrelsen inviteres til at deltage i mødet fra kl på Rådhuset i Nørager. Forvaltningen vil sikre at s medlemmer modtager redegørelse fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem så snart den er forvaltningen i hænde. Redegørelsen fremsendes såvel på mail som pr. brev. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til s orientering og drøftelse. Beslutning i den : tager redegørelsen fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til efterretning. ønsker en tids- og handleplan for genopretning af sikker og stabil drift på Rørbæk Omsorgshjem, herunder hvorledes bestyrelsen vil sikre sig løbende indsigt i den daglige drift samt hvorledes bestyrelsen vil sikre sig at mellemregningerne mellem Bent Friis-Jeppesen, BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme) og Rørbæk Omsorgshjem bringes på plads, inden udgangen af april måned

11 ønsker endvidere bestyrelsens redegørelse for Principper for aftalen om omsorgshjemmets lejevilkår med BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme). Hvorledes bestyrelsen vil sikre sig at Rørbæk Omsorgshjem har tilstrækkelig likviditet til at sikre den daglige drift. I hvilken udstrækning bestyrelsen har været bekendt med hele eller dele af de økonomiske problemstillinger omkring Rørbæk Omsorgshjem. ser med stor alvor på den økonomiske del af redegørelsen og imødeser den uvildige analyse af regnskab 2007, 2008 og 2009, samt af forbruget i 2010 inden udgangen af maj måned bemærker, at der bør tillægges den tilsyneladende sammenblanding af økonomien mellem Bent Friis-Jeppesen, BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme) og Rørbæk Omsorgshjem særlig opmærksomhed. opfordrer bestyrelsen til at sikre en detaljeringsgrad i analysen der gør, at der skabes mulighed for at få indsigt i økonomien for Rørbæk Omsorgshjem for den nævnte periode. forventer, at bestyrelsen drager de forventelige konsekvenser af den økonomiske analyse. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Referat fra ekstraordinært møde i Åben vedrørende tilsynsrapport for Rørbæk Omsorgshjem - SU Redegørelse vedr. Rørbæk Omsorgshjem dateret d. 9. Åben april SU Bilag 1 til redegørelse vedr. Rørbæk Omsorgshjem - SU Åben

12 5. Fælles serviceteam på sundhedsområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17039 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 9. marts 2010 et forslag om at samle opgaver og medarbejdere på sundhedsområdet i en fælles servicefunktion. Af dagsordensteksten fremgik bl.a. Det skønnes hensigtsmæssigt at en samlet servicefunktion i højere grad løser en række praktiske opgaver ift de forskellige tilbud på sundhedsområdet. Med udgangspunkt i de nuværende pedelopgaver ift ældrecentrene kan funktionen udbygges med opgaver i forhold til socialområdet samt Sund Rebild. Endvidere vil der være rationaler i at de forskellige kørselsordninger ift mad og indkøb samles. Endelig er der mulighed for at en fælles servicefunktion kan være omdrejningspunktet for hjælpemiddelservice i Rebild Kommune. Fysisk kan et lokalt hjælpemiddeldepot være udgangspunkt for funktionen. Der vil med en samlet funktion, i langt højere grad end i dag, være mulighed for at udnytte de enkelte medarbejderes spidskompetencer. Derudover vil der være stordriftsfordele i at kombinere løsningen af de forskellige opgaver. En fælles servicefunktion kan være de naturlige rammer for tilbud indenfor det rummelige arbejdsmarked. Det kan ske i form af et virksomhedscenter eller fleksible arbejdsprøvnings- og/eller løntilskudspladser. Økonomisk vil en samling af de tekniske serviceopgaver kunne etableres indenfor de nuværende rammer. Der bør dog på kortere sigt være mulighed for at realisere rationaler ift stordriftsfordele og effektiviseringer ved koordination af opgaverne på området. En nærmere beskrivelse af funktionen er vedlagt som bilag. Forslaget har været i høring og der er indkommet høringssvar fra følgende. Høringssvarende vedlagt som bilag. Ældrerådet Sektor MED-ældre Distriktsledergruppen Pedellerne på pleje-omsorgsområdet. Fælles for alle høringssvar er at der bakkes op om forslaget. Pedellerne ser frem til at samarbejde mere på tværs. Ældrerådet anbefaler at der i forhold til det enkelte ældrecenter er en fast kontaktperson. Derudover anfører ældrerådet at der skal være fokus på vedligeholdelsen af de grønne områder. Fra distriktsledergruppen bemærkes det at det i forhold til en række opgaver vil være en fordel, at det er kendte personer der kommer i borgernes hjem. Økonomien De nuværende udgifter til området kan opgøres således Lønudgifter til pedeller 2,60 mio. kr. Kørselsordninger 0,35 mio. kr. Sund Rebild og socialområdet 0,10 mio. kr. Samlede udgifter i alt 3,05 mio. kr. 82

13 Kørsel med mad mellem ældrecentrene og mellem KCR og rådhusene er opgaver der i dag varetages af Kompetence Center Rebild(KCR). Det er aftalt at denne opgave med tilhørende økonomi kan hjemtages til Sundhedsforvaltningen pr. 1. juni Kørsel med dagligvarer afventer Byrådets godkendelse af model på området. På sigt vurderes det muligt at indhøste driftsfordele ved samling af opgaver og medarbejdere på området. Samlet vurderes der at være et rationale på 0,2 mio. kr. ift de beskrevne opgaver. Et yderligere tilsvarende rationale vil kunne realiseres ved at tænke hjælpemiddelopgaven ind i funktionen. Det bemærkes at ca. halvdelen af udgifterne til pedelaflønning opkræves via beboernes huslejer. Når udgifterne til pedellønninger nedsættes med 0,2 mio. kr. betyder det mindreudgifter på sundhedsområdet på 0,1 mio. kr. og nedsættelse af huslejerne med 0,1 mio. kr. Forvaltningen er i samarbejde med bygningsafdelingen og Lejerbo aktuelt i gang med en gennemgang af en række ældrecentre med henblik på fordelingstal. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At fælles serviceteam på Sundhedsområdet etableres som beskrevet med opgaveløsning for ældrecentrene, kørselsopgaver og praktisk hjælp ift Sund Rebild og socialområdet. At der indgås konkrete aftaler mellem fælles serviceteam og samarbejdspartnere herom inden juni At et økonomisk rationale i 2011 tilføres ældreområdet. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Høringsbrev fælles servicefunktion - SU Åben Oversigt over høringssvar vedr. fælles servicefunktion - SU

14 6. Fremtidig drift af hjælpemiddelområdet J.nr.: P27. Sagsnr.: 09/13966 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede d. 3. februar 2010 udkast til fremtidige muligheder for organisering af hjælpemiddelområdet. Udvalget besluttede at der skulle arbejdes videre med en beskrivelse af serviceniveauet på området med udgangspunkt i egen depotløsning. Jan Brøndum ønskede anført i beslutningen, at opgaven i ønskes sendt i udbud. Forvaltningen har arbejdet videre med afdækning af området herunder en beskrivelse af muligheder og serviceniveau ved egen depotdrift. En præcis beskrivelse heraf fremgår af vedlagte bilag. For at sikre en optimal hjælpemiddelservice i Rebild Kommune er det vigtigt at depotløsning forankres lokalt i kommunen. Derudover er der behov for fleksibilitet ift kørselsopgaven således at der kan leveres hjælpemidler akut særligt til borgere, der udskrives fra sygehus med kort varsel. Dette bør kombineres med at ældrecentrene får egne standardhjælpemidler stillet til rådighed. Disse mini-depoter på ældrecentrene kan sikre mere smidig service ift borgere på centre. Samtidig vil der også være adgang til disse hjælpemidler for borgere ude i byen i udgangspunktet hele døgnet alle ugens dage. Borgere og terapeuter vil i særlige tilfælde kunne mødes på depotet og sammen finde frem til det helt rigtige hjælpemiddel og sikre korrekt indstilling heraf Det er vigtigt at hjælpemiddelområdet sikres et højt serviceniveau. Som udgangspunkt, fordi en borger der får bevilget et hjælpemiddel, har brug for dette hjælpemiddel nu og her, som kompensation for et eller flere funktionsproblemer, men også af hensyn til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Derfor skal det sikres, at langt de fleste hjælpemidler kan leveres fra dag til dag. Som tidligere beskrevet vil depotdriften naturligt kunne forankres i det fælles serviceteam. En række af medarbejderne har stor erfaring med hjælpemiddelområdet og servicerer i forvejen området i dag ift nødkald og mindre boligændringer. En række reparationer vil kunne klares i borgernes hjem. Derudover er medarbejderne i det fælles serviceteam kendte ansigter på ældrecentrene. For at styre lageret vil der skulle ske en registrering af alle de udlånte hjælpemidler. Denne opgave foreslås løbende implementeret således at alle nye hjælpemidler mærkes ifm udlevering fra depotet. Udlånte hjælpemidler mærkes ifm besøg fra kommunens myndighedsafdeling ift revisitering. Teknisk registreres hjælpemidlerne i Rambøll Care. Rebild Kommune har i forvejen de fornødne licenser hertil. Registreringen i Rambøll Care vil sikre kommunens medarbejdere det samlede overblik over borgerne i et system. Der vil være en udgift forbundet med konvertering af oplysninger fra Zealand Cares system til Rambøll Care. Denne udgift er indarbejdet i nedenstående økonomiske beregninger. I forbindelse med etablering af eget depot skal der findes egnede lokaler og investeres i inventar og biler. Forvaltning har undersøgt økonomien ift disse investeringer og skønner at der kan anskaffes en ladbil med lift for ca ,- kr. I forhold til lokaler skønnes der at være behov for kvadratmeter. Der vil skulle investeres i inventar, værktøj mv. 84

15 Den samlede investering hertil skønnes at være ca ,- kr. Endelig vil der være behov for at indkøbe en række standard hjælpemidler til lageret ifm opstart. Den samlede udgift hertil vurderes at være ,- kr. Den samlede opstartsinvestering kan således opgøres til følgende Bil ,- kr. Inventar ,- kr. Klargøring af lokaler ,- kr. IT ,- kr. Hjælpemidler til depot ,- kr. Samlet ,- kr. Rebild Kommune har mulighed for at lånefinansiere etableringsudgifterne til hjælpemiddeldepotet via den ekstra lånepulje. Der er mulighed for at låne op til 2 mio. kr. til formålet. Ud over etableringsudgifterne vil der også være udgifter til den løbende drift. En årlig lejeudgift hertil for et centralt placeret lager skønnes at kunne holdes under ,- kr. svarende til en kvadratmeterpris på 300,- kr. plus udgifter til forbrug. Drift af bil og depotskønnes årligt at udgøre ,- kr. Der skal ansættes personale til at rengøre og vedligeholde hjælpemidlerne samt til kørselsfunktionen. Isoleret set vil dette svare til en årlig udgift på ,- kr. Der vil dog være muligheder for rationaler ift det fælles serviceteam i størrelsesordnen ,- kr. De årlige udgifter til løbende drift kan opgøres til Lokaler ,- kr. Drift af bil ,- kr. Udstyr og værktøj ,- kr. Personale ,- kr. (muligt rationale ,- kr.) Samlet udgift ,- kr. Som en del af en lokal løsning hvor Rebild Kommune ejer egne hjælpemidler bør Rebild Kommune tilslutte sig de fælles indkøbsaftaler i regi af Jysk fællesindkøb på området. Aktuelt er der flere udbud i gang på området hvor kommunen har option på at tilslutte sig. Forvaltningen har også afdækket rammerne for et udbud alene dækkende Rebild Kommune. Fra Økonomi og indkøb er det imidlertid meddelt, at de ikke har mulighed for at indgå med konsulenthjælp i et udbud på området i indeværende år. Derfor vil der være behov for at hyre ekstern konsulenthjælp til opgaven. Det skønnes at udgifterne hertil vil være ikke under ,- kr. Økonomi og indkøb vurderer i øvrigt at fra beslutningen om udbud er taget og til en ny leverandør er klar vil der gå ca. 10 måneder. Opstart efter udbud vil således være omkring februar/marts Såfremt der vælges et udbud vil forvaltningen anbefale at der udarbejdes et kontrolbud på baggrund af de beskrevne rammer for egen drift. Den nuværende aftale med Zealand Care udløber 16. juli Forvaltningen har indhentet tilbud på en forlængelse af aftalen for 3. og eventuelt 4. kvartal 2010, såfremt der vælges et udbud. En forlængelse af aftalen vil koste ca ,- kr. ekstra pr. kvartal afhængigt af hvilke vilkår der vælges. Etablering af eget depot forventes at kunne være på plads med udgangen af 3. kvartal

16 Samlet Økonomi Der vil være behov for en samlet anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. som kan finansieres via lån fra den ekstra lånepulje. Der er til formålet reserveret en ramme på 2,0 mill. kr. Driftsøkonomi Nuværende udgifter til Zealand Care ,- kr. Med den nuværende driftsøkonomi vil der jfr. nedenstående være næsten 3,0 mill. kr. til indkøb af nye hjælpemidler. Set i lyset af at Rebild Kommune har frikøbt de hjælpemidler der p.t. er ude ved borgerne, vurderes det at der kan opnås et rationale i forhold til indkøb af nye hjælpemidler, som vil kunne bidrage til at bringe hjælpemiddelområdet tættere på økonomisk balance. Driftsøkonomi egen depotløsning Drift af eget depot Indkøb af hjælpemidler ,- kr ,- kr. Endvidere kan et eventuelt rationale på ,- kr. ved at forankre depotdriften i det fælles serviceteam bidrage til at forbedre økonomien på hjælpemiddelområdet. I forbindelse med arbejdet med hjælpemiddelområdet er det blevet synliggjort, at der er brug for tæt kontakt mellem driften af ældredistrikterne og hjælpemiddelområdet. Forvaltningen vil derfor nedsætte en følgegruppe på hjælpemiddelområdet bestående af én assisterende distriktsleder fra hvert ældredistrikt, lederen af hjælpemiddeldepotet samt 2 repræsentanter fra myndighed i forvaltningen, der en gang i hvert kvartal mødes, med det formål at sikre en effektiv drift og højt serviceniveau på det samlede hjælpemiddelområde, dækkende engangshjælpemidler i form af bleer m.v., genbrugshjælpemidler og specialiserede hjælpemidler. Forvaltningen vil til mødet udarbejde en økonomisk oversigt over forbruget af almindelige og specialiserede hjælpemidler. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget sendes i høring ved ældreråd, handicapråd, sektor-med ældre og distriktsledergruppen med høringsfrist 1. maj 2010, og med anbefaling af At den fremtidige drift af hjælpemiddelområdet sker med baggrund i et lokalt depot og med små akutdepoter på ældrecentrene, med virkning fra 1. oktober At driftsansvaret placeres i den fælles servicefunktion. At aftalen med Zealand Care forlænges til udgangen af 3. kvartal Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt med bemærkning om, at høringsfristen fastsættes til den 27. maj Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. 86

17 Bilag: Åben Overvejelser i forhold til egen depotdrift - SU Åben Fordeling af udgifter til hjælpemidler - SU

18 7. Indkøb servicelovens 83 J.nr.: P23. Sagsnr.: 10/3278 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I henhold til Lov om Social Service 83 skal Rebild Kommune tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Borgeren har i henhold til den gældende Servicelov Frit Valg, og aftalen skal derfor betragtes som et tilbud til den enkelte borger, der er visiteret ordningen. Rebild Kommune vil indenfor området indkøb/vareudbringning benytte godkendelsesmodellen for at sikre det frie valg. Med godkendelsesmodellen fastsætter kommunen en pris, som godkendte, private leverandører afregnes med. Prisen skal dække de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Brugere, der er visiteret til indkøb, får i dag fortaget indkøbet af den daglige hjælper i nærmeste dagligvarebutik. I fremtiden tilbydes disse brugere en indkøbsordning, hvor bestillinger, indkøb og udbringning centraliseres. Opgaverne udføres på hverdage i dagtimerne. Det er tanken, at servicekorpset skal bringe varerne ud. Forventningen er, at godt 100 brugere berøres. Geografisk er modtagere af ydelsen fordelt i hele Rebild Kommune og er gældende for såvel udeboende som centerbeboere. Kommende leverandører af servicen skal kunne levere til det fastsatte prisniveau: Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning. Herunder afregning for eventuel returvarer; 25 kr. Udbringning pr. borger/uge; 40 kr. Priserne reguleres én gang årligt pr. 1. januar 2011, som følge af den almindelige pris- og lønudvikling i henhold til KL s anbefaling vedrørende betaling til /fra kommuner. Rebild Kommune indgår kontrakter med nye leverandører 2 gange årligt. Første gang pr. 1. juni Beslutning i den Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Forvaltningen anmodes om en nærmere redegørelse for sagen forinden videre behandling. Morten V. Nielsen ønskede følgende tilføjelse til protokollen: Af bilag fra SU fremgår at kommunen har indgået aftale med en leverandør, 88

19 gældende fra Leverandøraftalen er således indgået inden politisk behandling af sagen, og inden den oplyste dato i sagsfremstillingen ( ). Jeg ønsker redegjort herfor skriftligt. Jeg forventer ligeledes at følgende oplyses i redegørelsen: Har kommunen lagt bestillinger ved pågældende leverandør på denne aftalebaggrund.? Og Har andre potentielle leverandører fået tilbud om at tiltræde aftalen på ligeværdige vilkår? Supplerende sagsfremstilling Rebild Kommune har ikke lagt bestillinger ved pågældende leverandør på denne aftalebaggrund. Der er ingen leverandører der er godkendt. Såfremt Byrådet vælger at godkende forslaget betyder dette, at alle leverandører der er interesserede i at løse indkøb for pensionister visiteret til ordningen i Rebild Kommune, kan søge om godkendelse på de angivne vilkår. Superbest i Støvring er alene kontaktet for at sikre pris på pakning og udbringning. Alle købmænd kan blive godkendt til at løse opgaven for den anførte pris på 65 kr. pr. borger. Når en leverandør er godkendt, er det op til den enkelte borger at vælge hvem, de ønsker der skal levere ydelsen. Såfremt en købmand ikke ønsker at udbringe varerne, er denne opgave tænkt udført af serviceteamet. Det præciseres at de frivillige aftaler, der i dag findes mellem borger og købmand kan fortsætte uden kommunal godkendelse. I så fald er udbringning for borgers egen regning. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anvende godkendelsesmodellen for indkøb efter servicelovens 83 At godkende de i dagsordenen anførte priser som frit valgs priser i 2010 Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Vejledning - godkendelsesmateriale - SU Åben Godkendelsesanmodning - bilag 1 - SU Åben Kvalitetsstandarder - Bilag 2 - SU Åben Kravspecifikation - Bilag 3 - SU Åben Standardkontrakt - Bilag 4 - SU Åben Notat - Indkøb efter Servicelovens 83 - SU

20 8. Boformen Terndrup J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/9489 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede sidst sagen vedrørende lukning af Boformen i Terndrup på mødet i marts måned besluttede på mødet, At alle 5 beboere fra Boformen i Terndrup ønskes flyttet samlet. At der forinden sagen videresendes til Byrådet, belyses følgende løsningsmuligheder: 90 Etablering af pavillonløsning ved Rafns Alle, incl. nødvendige dispensationer, forventet økonomi, tidsperspektiver m.v Etablering af boformlignende tilbud inden for eksisterende boligmasse i kommunalt regi. Jan Brøndum tilkendegav, at han ikke ønsker beboerne flyttet to gange, og at han ikke kan bakke op om en pavillonløsning på Rafns Alle. Forvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning undersøgt de ønskede løsningsmodeller. Af notat der er vedlagt sagen fremgår, at en løsning med etablering af 5 pavilloner vil være uforholdsmæssig dyr såvel i forhold til etablering som månedlig husleje. Sammenholdt med de planmæssige problemstillinger samt ulemperne for naboer m.v. kan forvaltningen ikke anbefale denne løsning for flytning af beboerne fra Boformen i Terndrup. Af den vedlagte oversigt af 29. marts 2010 vedrørende ledige boliger på ældrecentrene i Rebild Kommune fremgår det, at der ikke er mulighed for at etablere et boformlignende tilbud til de 5 beboere fra Boformen i Terndrup, inden for den eksisterende boligmasse i Rebild Kommune. Forvaltningen har i samarbejde med personalet fra Boformen i Terndrup arbejdet videre med en alternativ løsningsmodel. Denne model bygger på at etablere dagbeskæftigelsen for de 5 beboere fra Boformen i Terndrup i den eksisterende boform. Herved vil der kunne skabes økonomisk balance på det korte sigt, og der kan arbejdes videre med etablering af et samlet tilbud til handicappede i Rebild Kommune, når den nye afdelingsleder for Social og handicap tiltræder den 1. maj I skrivelse af 19. marts 2010 fra forstanderen for Boformen i Terndrup tilkendegives, at personale og ledelse er positiv stemt over for en lokal løsning med dagbeskæftigelse inden for rammerne af eksisterende bygningsmasse omkring Boformen i Terndrup.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:20 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 100 sprotokol fra sidste møde

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen.

Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen. For yderligere information om projektet kontakt: Lokal tovholder for projektet Ergoterapeut og demenskoordinator Marianne Finderup Rebild Kommune Sund Rebild, træning og trivsel Telefon 9988 8450 mfni@rebild.dk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:30 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen og Frederik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19.45. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med omsorgshjem 237 2. Temamøde

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere