REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Sund Rebild Evaluering af Marte Meo projekt Økonomiske tiltag i Sundhed for Rørbæk Omsorgshjem Fælles serviceteam på sundhedsområdet Fremtidig drift af hjælpemiddelområdet Indkøb servicelovens Boformen Terndrup Kommunal kvalitetskontrakt - Sundhed Kommunale redegørelser for 2011 for det sociale område og specialundervisningsområdet Orientering 98 Underskriftsside 99 72

3 1. Temamøde - Sund Rebild J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/5001 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil på mødet give en orientering om arbejdsområderne i afdelingen Sund Rebild, herunder den udekørende sygepleje. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Taget til efterretning. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Kontrakt for Sund Rebild SU Åben Rebild Kommunes Sundhedspolitik - SU Åben Statusnotat for fokusområder i Rebild Kommunes sygepleje SU

4 2. Evaluering af Marte Meo projekt J.nr.: I00. Sagsnr.: 10/4438 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Resumé Fire demensboenheder i Rebild Kommune har gennemført kvalitetsudviklingsprojektet: "Støtte til kommunikation med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo metoden" De 4 demensboenheder er: "Skoven" ved Suldrup Ældrecenter; "Solsikken" og "Liljen" ved Støvring Ældrecenter og "Hjemmely" ved Terndrup Ældrecenter. Projektet har været støttet af Velfærdsministeriet med kr. I forbindelse med afslutningen af projektet er der gennemført en evaluering. Evalueringen er foretaget af University College Nordjylland. I forbindelse med evalueringen er der skrevet en hovedrapport, og efterfølgende er der udarbejdet en pixiudgave af rapporten, hvor de væsentligste konklusioner og anbefalinger er beskrevet. Baggrund og formål med projektet Projektet er afviklet i perioden juni til juni I foråret 2010 er der fulgt op på den videre forankring og implementering set i forhold til medarbejdernes nye viden og færdigheder ved gennemførelsen af projektet. Rebild Kommune har gennemført projektet i samarbejde med videnscenterleder Aase Marie Ottesen, Videnscenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren ved University College Nordjylland og Marte Meo terapeut Bente Weberskov. 25 medarbejderne ved de fire demensboliger har gennemgået tre udviklings- og læringsforløb med det formål at udvikle kvaliteten i samspillet mellem personen med demens og medarbejderne med fokus på: 1. Udvikling af livskvalitet, integritet og trivsel hos personen med demens. 2. Udvikling af medarbejdernes kommunikations- og samspilskompetencer. 3. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Den videre implementerings- og forandringsproces er gennemført med: Et temamøde for lederne ved de 4 boenheder. En temadag for alle 25 medarbejdere og ledere ved de 4 boenheder. En temadag for alle ledere og assisterende ledere ved Rebild Kommunes ældrecentre. Resultater: Alle medarbejdere og ledere vurderer ved afslutningen af projektforløbet, at Marte Meo Metoden er en anvendelig metode til at udvikle kvaliteten i samværet og relationen med beboerne i det daglige. Der er sket en positiv udvikling i hovedparten af de deltagende beboeres velbefindende, livskvalitet og trivsel vurderet såvel af de pårørende som af medarbejderne og lederne. De positive ændringer hos beboerne har bl.a. vist sig ved en forbedring i deres koncentrationsevne og opmærksomhed, beboerne tager flere initiativer, de er i bedre humør, og de virker mere glade. Endvidere virker beboerne mere veltilpasse, rolige og 74

5 harmoniske. Hovedparten af medarbejderne har udviklet deres relations og samspilskompetencer i forhold til beboerne. Alle medarbejdere vurderer, at de har udviklet deres relations og kommunikationsfærdigheder i forhold til deres daglige samarbejde med hinanden. Gennemsnitlig vurderer omkring halvdelen af medarbejderne, at deltagelse i projektet har haft en positiv indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø og på deres indbyrdes samarbejde i demensboenheden. Ved afslutningen af projektforløbet vurderer alle medarbejdere og ledere, at Marte Meo Metoden er en anvendelig metode til at udvikle kvaliteten i samværet og relationen med beboerne i det daglige. Og de anbefaler og pointerer betydningen af, at fortsætte den videre forankring og implementering i den enkelte demensboenhed. Pixiudgaven er vedhæftet som bilag. Hovedrapporten kan findes på kommunens hjemmeside, og lægger på sagen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Taget til efterretning. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Pixiudgave - evaluering af projektet demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo metoden - SU

6 3. Økonomiske tiltag i Sundhed for 2010 J.nr.: P07. Sagsnr.: 10/1325 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2010 vedr. økonomien for 2010 nye måltal for fagudvalgene. Sundhedsvalget skal således komme ud af 2010 med et merforbrug på maksimalt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Forvaltningen vurderer med baggrund i de første tre måneders forbrug at der for 2010 vil blive et merforbrug på op mod 11 mio. kr. såfremt der ikke aktivt politisk iværksættes handlinger. Det samlede merforbrug vedrører følgende områder. Medfinansiering af sygehuse 5,0 mio. kr. Budgetforudsætninger Vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr. Budgetforudsætninger Socialområdet- anbringelser og tilbud 3,0 mio. kr. Sager fra BU samt budgetbeslutninger Hjælpemidler 2,0 mio. kr. Biler og boligsager I alt 11 mio. kr. Merudgifterne til medfinansiering af sygehusene og vederlagsfri fysioterapi er en videreførelse af forbruget fra På socialområdet er der lagt en rammebesparelse ind på 1,5 mio. kr. i 2010 som følge af forventede takstnedsættelser på 5 %. Denne besparelse vil ikke blive realiseret fuldt ud. Derudover er der lagt en besparelse på 0,75 mio. kr. ind ift lukning af boformen i Terndrup. Denne besparelse vurderes heller ikke realistisk at realisere i Endelig er der en række sager på vej fra børneområdet, økonomien i disse sager er på nuværende tidspunkt svær at vurdere. Øvrige områder dækker pleje-omsorg incl. boligdelen som er presset. Derudover er der tale om udgifter til førtidspensioner samt Sund Rebilds drift. Med henblik på at drøfte de økonomiske udfordringer samt komme med forslag til hvorledes de opsatte mål kan realiseres har den udvidede ledergruppe på sundhedsområdet været samlet. På baggrund af disse drøftelser kan forvaltningen anbefale at der arbejdes videre med følgende forslag. Pleje- omsorgområdet Planlagte initiativer ifm udmøntning af puljen til styrket kvalitet i ældreplejen genvurderes. Det foreslås konkret at initiativer udsættes til opstart d. 1. januar Samlet vil dette betyde en forbrugsreduktion på 1,5 mio. kr. i Der foreslås igangsat et projekt der via tilbud om træning kan reducere den visiterede tid til praktisk bistand. Konkret forslås det at myndighed gennemgår alle visitationer hvor praktisk bistand er den eneste ydelse, men henblik på at tilbyde oplæring og optræning i stedet for ydelsen praktisk bistand. Der har været gennemført et tilsvarende projekt i Fredericia kommune som har vist meget gode resultater mhp at gøre ældre langt mere selvhjulpne. Samlet vurderes der at være et besparelsespotentiale på 50 timer årligt. 76

7 Dette svarer til en samlet forbrugsreduktion på 0,6 mio. kr. Der vil kun kunne realiseres ½ års virkning i Derudover vil der være udgifter til træningstilbud. Samlet forventes der en samlet forbrugsreduktion på 0,25 mio. kr. i 2010 Der foreslås etableret eget hjælpemiddeldepot i med virkning fra 1. oktober det er forventningen at udgifterne til området herved kan reduceres med 0,2 mio. kr. i indeværende år. Nærmere beskrivelse fremgår af anden sag på udvalgets dagsorden. I forhold til boligområdet foreslås det at kommissoriet for den nedsatte arbejdsgruppe der afdækker fremtiden for Mastruplund, udvides til at afdække øvrige fælles- og servicearealer på andre ældrecentrene. Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe som skal beskrive mulighederne for at stramme op på kriterierne for kørsel til læger og speciallæger, tildeling af nødkald, bedre udnyttelse af hjælpemidler på ældrecentrene. Samlet vurderes disse tiltag at kunne realisere forbrugsreduktion på 0,4 mio. kr. i Det foreslås det at vakant distriktslederstilling og assisterende distriktsleder stilling ikke genbesættes i Samlet forbrugsreduktion 0,5 mio. kr. i Socialområdet Der er aftalt en sags gennemgang af sagerne på socialområdet med konsulentfirma. Det er håbet at det faktiske serviceniveau for Rebild Kommune bliver mere tydeligt og at Byrådet for mulighed for at fastsætte mere præcise kvalitetsstandarder. I forhold til bostøtte vil der inden sommerferien blive præsenteret en kvalitetsstandard og ydelseskatalog som reduceres serviceniveauet på området. Samlet kan der potentielt reduceres med 0,3 mio. kr. forudsat byrådets godkendelse. Tiltaget bør kombineres med et lokalt tilbud til unge borgere der har behov for bostøtte i overganen til voksenlivet samtidig med de udannelses- og erhvervsafklares. Et tilbud med 6-7 pladser vil kunne etableres efter sommerferien i et samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. For Sundhedsområdet vil der kunne realiseres en samlet forbrugsreduktion på bostøtte på 0,5 mio. kr. Udgifter der i dag afregnes til andre kommuner. Der vil også være besparelsespotentiale for de øvrige forvaltninger. Den iværksatte indsats ift refusionssager fortsættes i resten af En gennemgang af konkrete refusionssager har hidtil realiseret løbende besparelser på 2-3 mio. kr. Indsatsen har indtil nu været aftalt fortsat i 1. halvår af Ved en fortsættelse hele året forventes der realiseret yderligere engangs besparelser i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. i Af dette beløb skal der dog afholdes lønudgifter til faglige konsulenter på ca. 0,2 mio. kr. Fokus på rammeaftalerne på kommunikationsområdet og indgåelse af bilaterale aftaler med taleinstituttet vil kunne øge kommunens samlede refusioner med op mod 0,5 mio. kr. Rent teknisk sker dette via et samarbejde med Arbejdsmarkedsforvaltningen. Forvaltningen forventer at forelægge en sag herom i maj måned. Der forventes en mindreudgift til førtidspensioner på 0,5 mio. kr. forudsat at der kun tilkendes 50 nye bevillinger i indeværende år. Sundhedsområdet Der foreslås etableret lokale træningstilbud på alle ældrecentre med faste træningstider. 77

8 Via samarbejde med lægerne forventes dette at kunne reducere udgifterne til vederlagsfri fysioterapi samt reducere udgifterne til vedligeholdelsestræning. Samlet vil de ændrede tilbud kunne realisere en forbrugsreduktion på ca. 0,5 mio. kr. i De resterende midler i den afsatte pulje til frivilligt socialt arbejde indefryses i Der er en restbevilling på ca. 0,2 mio. kr. Samlet oversigt Sektor Initiativ Beløb i 2010 Pleje omsorg Forbrugsreduktion/nye 1,5 initiativer - ældre Rehabilitering 0,25 Eget hjælpemiddeldepot 0,2 Bevillingskriterier 0,3 Vakante stillinger 0,5 Måltal Pleje Omsorg 2,75 Social Reduktion bostøtte 0,8 Refusionssager(netto) 1,3 Kommunikationsområdet 0,5 Førtidspensioner 0,5 Måltal Social 3,1 Sundhed Faste træningstilbud 0,5 Frivilligt socialt arbejde 0,2 Måltal sundhed 0,7 I alt 6,55 Ved udmøntning af ovenstående forbrugsreducerende tiltag kan det forventede merforbrug reduceres på 11 mio. kr. reduceres til 4,5 mio. kr. i Hertil kommer, at udvalget skal være opmærksomt på, at såfremt der godkendes tiltag der økonomisk ligger ud over det budgetlagte, så skal disse tiltag finansieres via budgetreduktioner på andre områder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den økonomiske situation på sundhedsområdet drøftes med henblik på, at udvalget fremkommer med forslag, der reducerer det forventede merforbrug til maksimalt 5 mio. kr. i

9 Beslutning i den : ønsker følgende initiativer iværksat med henblik på forbrugsbegrænsninger i 2010: Sektor Initiativ Beløb i 2010 Pleje omsorg Rehabilitering 0,25 Eget hjælpemiddeldepot 0,2 Bevillingskriterier 0,3 Vakante stillinger 0,5 Måltal Pleje Omsorg 1,25 Social Reduktion bostøtte 0,8 Refusionssager(netto) 1,3 Kommunikationsområdet 0,5 Førtidspensioner 0,5 Måltal Social 3,1 Sundhed Faste træningstilbud 0,5 Frivilligt socialt arbejde 0,2 Måltal sundhed 0,7 I alt 5,05 For så vidt angår spørgsmålet om forbrugsreduktion på 1,5 mill.kr. vedrørende forbrugsreduktion/nye initiativer - ældre, udsættes dette spørgsmål til mødet i i maj måned Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. 79

10 4. Rørbæk Omsorgshjem J.nr.: K09. Sagsnr.: 10/2543 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: behandlede på et ekstraordinært møde mandag den 22. marts 2010 sag vedrørende tilsynsrapport for Rørbæk Omsorgshjem. Udvalget besluttede at anmode bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem om en redegørelse i forhold til tilsynsrapporten af 4. marts 2010 fra REVAS Aps. Redegørelsen skal være Rebild Kommune i hænde senest den 10. april besluttede endvidere at opfordre bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til at gennemføre en uvildig gennemgang af regnskab 2007, 2008 og 2009 samt af forbruget i 2010, og informere om resultatet heraf inden udgangen af maj måned Endelig påpegede over for bestyrelsen, at af hensyn til et evt. bestyrelsesansvar bør bestyrelsen sikre sig nødvendige indberetninger til Skat samt overholdelse af bogføringslovens krav. ønsker i forbindelse med behandlingen af den ønskede redegørelse et møde med bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem. Forvaltningen vil invitere bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til møde med på udvalgets ordinære møde den 13. april Bestyrelsen inviteres til at deltage i mødet fra kl på Rådhuset i Nørager. Forvaltningen vil sikre at s medlemmer modtager redegørelse fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem så snart den er forvaltningen i hænde. Redegørelsen fremsendes såvel på mail som pr. brev. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til s orientering og drøftelse. Beslutning i den : tager redegørelsen fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til efterretning. ønsker en tids- og handleplan for genopretning af sikker og stabil drift på Rørbæk Omsorgshjem, herunder hvorledes bestyrelsen vil sikre sig løbende indsigt i den daglige drift samt hvorledes bestyrelsen vil sikre sig at mellemregningerne mellem Bent Friis-Jeppesen, BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme) og Rørbæk Omsorgshjem bringes på plads, inden udgangen af april måned

11 ønsker endvidere bestyrelsens redegørelse for Principper for aftalen om omsorgshjemmets lejevilkår med BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme). Hvorledes bestyrelsen vil sikre sig at Rørbæk Omsorgshjem har tilstrækkelig likviditet til at sikre den daglige drift. I hvilken udstrækning bestyrelsen har været bekendt med hele eller dele af de økonomiske problemstillinger omkring Rørbæk Omsorgshjem. ser med stor alvor på den økonomiske del af redegørelsen og imødeser den uvildige analyse af regnskab 2007, 2008 og 2009, samt af forbruget i 2010 inden udgangen af maj måned bemærker, at der bør tillægges den tilsyneladende sammenblanding af økonomien mellem Bent Friis-Jeppesen, BFJ-ejendomme (Bent Friis-Jeppesen ejendomme) og Rørbæk Omsorgshjem særlig opmærksomhed. opfordrer bestyrelsen til at sikre en detaljeringsgrad i analysen der gør, at der skabes mulighed for at få indsigt i økonomien for Rørbæk Omsorgshjem for den nævnte periode. forventer, at bestyrelsen drager de forventelige konsekvenser af den økonomiske analyse. Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Referat fra ekstraordinært møde i Åben vedrørende tilsynsrapport for Rørbæk Omsorgshjem - SU Redegørelse vedr. Rørbæk Omsorgshjem dateret d. 9. Åben april SU Bilag 1 til redegørelse vedr. Rørbæk Omsorgshjem - SU Åben

12 5. Fælles serviceteam på sundhedsområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17039 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 9. marts 2010 et forslag om at samle opgaver og medarbejdere på sundhedsområdet i en fælles servicefunktion. Af dagsordensteksten fremgik bl.a. Det skønnes hensigtsmæssigt at en samlet servicefunktion i højere grad løser en række praktiske opgaver ift de forskellige tilbud på sundhedsområdet. Med udgangspunkt i de nuværende pedelopgaver ift ældrecentrene kan funktionen udbygges med opgaver i forhold til socialområdet samt Sund Rebild. Endvidere vil der være rationaler i at de forskellige kørselsordninger ift mad og indkøb samles. Endelig er der mulighed for at en fælles servicefunktion kan være omdrejningspunktet for hjælpemiddelservice i Rebild Kommune. Fysisk kan et lokalt hjælpemiddeldepot være udgangspunkt for funktionen. Der vil med en samlet funktion, i langt højere grad end i dag, være mulighed for at udnytte de enkelte medarbejderes spidskompetencer. Derudover vil der være stordriftsfordele i at kombinere løsningen af de forskellige opgaver. En fælles servicefunktion kan være de naturlige rammer for tilbud indenfor det rummelige arbejdsmarked. Det kan ske i form af et virksomhedscenter eller fleksible arbejdsprøvnings- og/eller løntilskudspladser. Økonomisk vil en samling af de tekniske serviceopgaver kunne etableres indenfor de nuværende rammer. Der bør dog på kortere sigt være mulighed for at realisere rationaler ift stordriftsfordele og effektiviseringer ved koordination af opgaverne på området. En nærmere beskrivelse af funktionen er vedlagt som bilag. Forslaget har været i høring og der er indkommet høringssvar fra følgende. Høringssvarende vedlagt som bilag. Ældrerådet Sektor MED-ældre Distriktsledergruppen Pedellerne på pleje-omsorgsområdet. Fælles for alle høringssvar er at der bakkes op om forslaget. Pedellerne ser frem til at samarbejde mere på tværs. Ældrerådet anbefaler at der i forhold til det enkelte ældrecenter er en fast kontaktperson. Derudover anfører ældrerådet at der skal være fokus på vedligeholdelsen af de grønne områder. Fra distriktsledergruppen bemærkes det at det i forhold til en række opgaver vil være en fordel, at det er kendte personer der kommer i borgernes hjem. Økonomien De nuværende udgifter til området kan opgøres således Lønudgifter til pedeller 2,60 mio. kr. Kørselsordninger 0,35 mio. kr. Sund Rebild og socialområdet 0,10 mio. kr. Samlede udgifter i alt 3,05 mio. kr. 82

13 Kørsel med mad mellem ældrecentrene og mellem KCR og rådhusene er opgaver der i dag varetages af Kompetence Center Rebild(KCR). Det er aftalt at denne opgave med tilhørende økonomi kan hjemtages til Sundhedsforvaltningen pr. 1. juni Kørsel med dagligvarer afventer Byrådets godkendelse af model på området. På sigt vurderes det muligt at indhøste driftsfordele ved samling af opgaver og medarbejdere på området. Samlet vurderes der at være et rationale på 0,2 mio. kr. ift de beskrevne opgaver. Et yderligere tilsvarende rationale vil kunne realiseres ved at tænke hjælpemiddelopgaven ind i funktionen. Det bemærkes at ca. halvdelen af udgifterne til pedelaflønning opkræves via beboernes huslejer. Når udgifterne til pedellønninger nedsættes med 0,2 mio. kr. betyder det mindreudgifter på sundhedsområdet på 0,1 mio. kr. og nedsættelse af huslejerne med 0,1 mio. kr. Forvaltningen er i samarbejde med bygningsafdelingen og Lejerbo aktuelt i gang med en gennemgang af en række ældrecentre med henblik på fordelingstal. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At fælles serviceteam på Sundhedsområdet etableres som beskrevet med opgaveløsning for ældrecentrene, kørselsopgaver og praktisk hjælp ift Sund Rebild og socialområdet. At der indgås konkrete aftaler mellem fælles serviceteam og samarbejdspartnere herom inden juni At et økonomisk rationale i 2011 tilføres ældreområdet. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Høringsbrev fælles servicefunktion - SU Åben Oversigt over høringssvar vedr. fælles servicefunktion - SU

14 6. Fremtidig drift af hjælpemiddelområdet J.nr.: P27. Sagsnr.: 09/13966 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede d. 3. februar 2010 udkast til fremtidige muligheder for organisering af hjælpemiddelområdet. Udvalget besluttede at der skulle arbejdes videre med en beskrivelse af serviceniveauet på området med udgangspunkt i egen depotløsning. Jan Brøndum ønskede anført i beslutningen, at opgaven i ønskes sendt i udbud. Forvaltningen har arbejdet videre med afdækning af området herunder en beskrivelse af muligheder og serviceniveau ved egen depotdrift. En præcis beskrivelse heraf fremgår af vedlagte bilag. For at sikre en optimal hjælpemiddelservice i Rebild Kommune er det vigtigt at depotløsning forankres lokalt i kommunen. Derudover er der behov for fleksibilitet ift kørselsopgaven således at der kan leveres hjælpemidler akut særligt til borgere, der udskrives fra sygehus med kort varsel. Dette bør kombineres med at ældrecentrene får egne standardhjælpemidler stillet til rådighed. Disse mini-depoter på ældrecentrene kan sikre mere smidig service ift borgere på centre. Samtidig vil der også være adgang til disse hjælpemidler for borgere ude i byen i udgangspunktet hele døgnet alle ugens dage. Borgere og terapeuter vil i særlige tilfælde kunne mødes på depotet og sammen finde frem til det helt rigtige hjælpemiddel og sikre korrekt indstilling heraf Det er vigtigt at hjælpemiddelområdet sikres et højt serviceniveau. Som udgangspunkt, fordi en borger der får bevilget et hjælpemiddel, har brug for dette hjælpemiddel nu og her, som kompensation for et eller flere funktionsproblemer, men også af hensyn til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Derfor skal det sikres, at langt de fleste hjælpemidler kan leveres fra dag til dag. Som tidligere beskrevet vil depotdriften naturligt kunne forankres i det fælles serviceteam. En række af medarbejderne har stor erfaring med hjælpemiddelområdet og servicerer i forvejen området i dag ift nødkald og mindre boligændringer. En række reparationer vil kunne klares i borgernes hjem. Derudover er medarbejderne i det fælles serviceteam kendte ansigter på ældrecentrene. For at styre lageret vil der skulle ske en registrering af alle de udlånte hjælpemidler. Denne opgave foreslås løbende implementeret således at alle nye hjælpemidler mærkes ifm udlevering fra depotet. Udlånte hjælpemidler mærkes ifm besøg fra kommunens myndighedsafdeling ift revisitering. Teknisk registreres hjælpemidlerne i Rambøll Care. Rebild Kommune har i forvejen de fornødne licenser hertil. Registreringen i Rambøll Care vil sikre kommunens medarbejdere det samlede overblik over borgerne i et system. Der vil være en udgift forbundet med konvertering af oplysninger fra Zealand Cares system til Rambøll Care. Denne udgift er indarbejdet i nedenstående økonomiske beregninger. I forbindelse med etablering af eget depot skal der findes egnede lokaler og investeres i inventar og biler. Forvaltning har undersøgt økonomien ift disse investeringer og skønner at der kan anskaffes en ladbil med lift for ca ,- kr. I forhold til lokaler skønnes der at være behov for kvadratmeter. Der vil skulle investeres i inventar, værktøj mv. 84

15 Den samlede investering hertil skønnes at være ca ,- kr. Endelig vil der være behov for at indkøbe en række standard hjælpemidler til lageret ifm opstart. Den samlede udgift hertil vurderes at være ,- kr. Den samlede opstartsinvestering kan således opgøres til følgende Bil ,- kr. Inventar ,- kr. Klargøring af lokaler ,- kr. IT ,- kr. Hjælpemidler til depot ,- kr. Samlet ,- kr. Rebild Kommune har mulighed for at lånefinansiere etableringsudgifterne til hjælpemiddeldepotet via den ekstra lånepulje. Der er mulighed for at låne op til 2 mio. kr. til formålet. Ud over etableringsudgifterne vil der også være udgifter til den løbende drift. En årlig lejeudgift hertil for et centralt placeret lager skønnes at kunne holdes under ,- kr. svarende til en kvadratmeterpris på 300,- kr. plus udgifter til forbrug. Drift af bil og depotskønnes årligt at udgøre ,- kr. Der skal ansættes personale til at rengøre og vedligeholde hjælpemidlerne samt til kørselsfunktionen. Isoleret set vil dette svare til en årlig udgift på ,- kr. Der vil dog være muligheder for rationaler ift det fælles serviceteam i størrelsesordnen ,- kr. De årlige udgifter til løbende drift kan opgøres til Lokaler ,- kr. Drift af bil ,- kr. Udstyr og værktøj ,- kr. Personale ,- kr. (muligt rationale ,- kr.) Samlet udgift ,- kr. Som en del af en lokal løsning hvor Rebild Kommune ejer egne hjælpemidler bør Rebild Kommune tilslutte sig de fælles indkøbsaftaler i regi af Jysk fællesindkøb på området. Aktuelt er der flere udbud i gang på området hvor kommunen har option på at tilslutte sig. Forvaltningen har også afdækket rammerne for et udbud alene dækkende Rebild Kommune. Fra Økonomi og indkøb er det imidlertid meddelt, at de ikke har mulighed for at indgå med konsulenthjælp i et udbud på området i indeværende år. Derfor vil der være behov for at hyre ekstern konsulenthjælp til opgaven. Det skønnes at udgifterne hertil vil være ikke under ,- kr. Økonomi og indkøb vurderer i øvrigt at fra beslutningen om udbud er taget og til en ny leverandør er klar vil der gå ca. 10 måneder. Opstart efter udbud vil således være omkring februar/marts Såfremt der vælges et udbud vil forvaltningen anbefale at der udarbejdes et kontrolbud på baggrund af de beskrevne rammer for egen drift. Den nuværende aftale med Zealand Care udløber 16. juli Forvaltningen har indhentet tilbud på en forlængelse af aftalen for 3. og eventuelt 4. kvartal 2010, såfremt der vælges et udbud. En forlængelse af aftalen vil koste ca ,- kr. ekstra pr. kvartal afhængigt af hvilke vilkår der vælges. Etablering af eget depot forventes at kunne være på plads med udgangen af 3. kvartal

16 Samlet Økonomi Der vil være behov for en samlet anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. som kan finansieres via lån fra den ekstra lånepulje. Der er til formålet reserveret en ramme på 2,0 mill. kr. Driftsøkonomi Nuværende udgifter til Zealand Care ,- kr. Med den nuværende driftsøkonomi vil der jfr. nedenstående være næsten 3,0 mill. kr. til indkøb af nye hjælpemidler. Set i lyset af at Rebild Kommune har frikøbt de hjælpemidler der p.t. er ude ved borgerne, vurderes det at der kan opnås et rationale i forhold til indkøb af nye hjælpemidler, som vil kunne bidrage til at bringe hjælpemiddelområdet tættere på økonomisk balance. Driftsøkonomi egen depotløsning Drift af eget depot Indkøb af hjælpemidler ,- kr ,- kr. Endvidere kan et eventuelt rationale på ,- kr. ved at forankre depotdriften i det fælles serviceteam bidrage til at forbedre økonomien på hjælpemiddelområdet. I forbindelse med arbejdet med hjælpemiddelområdet er det blevet synliggjort, at der er brug for tæt kontakt mellem driften af ældredistrikterne og hjælpemiddelområdet. Forvaltningen vil derfor nedsætte en følgegruppe på hjælpemiddelområdet bestående af én assisterende distriktsleder fra hvert ældredistrikt, lederen af hjælpemiddeldepotet samt 2 repræsentanter fra myndighed i forvaltningen, der en gang i hvert kvartal mødes, med det formål at sikre en effektiv drift og højt serviceniveau på det samlede hjælpemiddelområde, dækkende engangshjælpemidler i form af bleer m.v., genbrugshjælpemidler og specialiserede hjælpemidler. Forvaltningen vil til mødet udarbejde en økonomisk oversigt over forbruget af almindelige og specialiserede hjælpemidler. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget sendes i høring ved ældreråd, handicapråd, sektor-med ældre og distriktsledergruppen med høringsfrist 1. maj 2010, og med anbefaling af At den fremtidige drift af hjælpemiddelområdet sker med baggrund i et lokalt depot og med små akutdepoter på ældrecentrene, med virkning fra 1. oktober At driftsansvaret placeres i den fælles servicefunktion. At aftalen med Zealand Care forlænges til udgangen af 3. kvartal Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt med bemærkning om, at høringsfristen fastsættes til den 27. maj Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. 86

17 Bilag: Åben Overvejelser i forhold til egen depotdrift - SU Åben Fordeling af udgifter til hjælpemidler - SU

18 7. Indkøb servicelovens 83 J.nr.: P23. Sagsnr.: 10/3278 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I henhold til Lov om Social Service 83 skal Rebild Kommune tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Borgeren har i henhold til den gældende Servicelov Frit Valg, og aftalen skal derfor betragtes som et tilbud til den enkelte borger, der er visiteret ordningen. Rebild Kommune vil indenfor området indkøb/vareudbringning benytte godkendelsesmodellen for at sikre det frie valg. Med godkendelsesmodellen fastsætter kommunen en pris, som godkendte, private leverandører afregnes med. Prisen skal dække de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Brugere, der er visiteret til indkøb, får i dag fortaget indkøbet af den daglige hjælper i nærmeste dagligvarebutik. I fremtiden tilbydes disse brugere en indkøbsordning, hvor bestillinger, indkøb og udbringning centraliseres. Opgaverne udføres på hverdage i dagtimerne. Det er tanken, at servicekorpset skal bringe varerne ud. Forventningen er, at godt 100 brugere berøres. Geografisk er modtagere af ydelsen fordelt i hele Rebild Kommune og er gældende for såvel udeboende som centerbeboere. Kommende leverandører af servicen skal kunne levere til det fastsatte prisniveau: Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer samt afregning. Herunder afregning for eventuel returvarer; 25 kr. Udbringning pr. borger/uge; 40 kr. Priserne reguleres én gang årligt pr. 1. januar 2011, som følge af den almindelige pris- og lønudvikling i henhold til KL s anbefaling vedrørende betaling til /fra kommuner. Rebild Kommune indgår kontrakter med nye leverandører 2 gange årligt. Første gang pr. 1. juni Beslutning i den Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Forvaltningen anmodes om en nærmere redegørelse for sagen forinden videre behandling. Morten V. Nielsen ønskede følgende tilføjelse til protokollen: Af bilag fra SU fremgår at kommunen har indgået aftale med en leverandør, 88

19 gældende fra Leverandøraftalen er således indgået inden politisk behandling af sagen, og inden den oplyste dato i sagsfremstillingen ( ). Jeg ønsker redegjort herfor skriftligt. Jeg forventer ligeledes at følgende oplyses i redegørelsen: Har kommunen lagt bestillinger ved pågældende leverandør på denne aftalebaggrund.? Og Har andre potentielle leverandører fået tilbud om at tiltræde aftalen på ligeværdige vilkår? Supplerende sagsfremstilling Rebild Kommune har ikke lagt bestillinger ved pågældende leverandør på denne aftalebaggrund. Der er ingen leverandører der er godkendt. Såfremt Byrådet vælger at godkende forslaget betyder dette, at alle leverandører der er interesserede i at løse indkøb for pensionister visiteret til ordningen i Rebild Kommune, kan søge om godkendelse på de angivne vilkår. Superbest i Støvring er alene kontaktet for at sikre pris på pakning og udbringning. Alle købmænd kan blive godkendt til at løse opgaven for den anførte pris på 65 kr. pr. borger. Når en leverandør er godkendt, er det op til den enkelte borger at vælge hvem, de ønsker der skal levere ydelsen. Såfremt en købmand ikke ønsker at udbringe varerne, er denne opgave tænkt udført af serviceteamet. Det præciseres at de frivillige aftaler, der i dag findes mellem borger og købmand kan fortsætte uden kommunal godkendelse. I så fald er udbringning for borgers egen regning. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anvende godkendelsesmodellen for indkøb efter servicelovens 83 At godkende de i dagsordenen anførte priser som frit valgs priser i 2010 Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Jensen og Jan Brøndum deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Vejledning - godkendelsesmateriale - SU Åben Godkendelsesanmodning - bilag 1 - SU Åben Kvalitetsstandarder - Bilag 2 - SU Åben Kravspecifikation - Bilag 3 - SU Åben Standardkontrakt - Bilag 4 - SU Åben Notat - Indkøb efter Servicelovens 83 - SU

20 8. Boformen Terndrup J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/9489 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede sidst sagen vedrørende lukning af Boformen i Terndrup på mødet i marts måned besluttede på mødet, At alle 5 beboere fra Boformen i Terndrup ønskes flyttet samlet. At der forinden sagen videresendes til Byrådet, belyses følgende løsningsmuligheder: 90 Etablering af pavillonløsning ved Rafns Alle, incl. nødvendige dispensationer, forventet økonomi, tidsperspektiver m.v Etablering af boformlignende tilbud inden for eksisterende boligmasse i kommunalt regi. Jan Brøndum tilkendegav, at han ikke ønsker beboerne flyttet to gange, og at han ikke kan bakke op om en pavillonløsning på Rafns Alle. Forvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning undersøgt de ønskede løsningsmodeller. Af notat der er vedlagt sagen fremgår, at en løsning med etablering af 5 pavilloner vil være uforholdsmæssig dyr såvel i forhold til etablering som månedlig husleje. Sammenholdt med de planmæssige problemstillinger samt ulemperne for naboer m.v. kan forvaltningen ikke anbefale denne løsning for flytning af beboerne fra Boformen i Terndrup. Af den vedlagte oversigt af 29. marts 2010 vedrørende ledige boliger på ældrecentrene i Rebild Kommune fremgår det, at der ikke er mulighed for at etablere et boformlignende tilbud til de 5 beboere fra Boformen i Terndrup, inden for den eksisterende boligmasse i Rebild Kommune. Forvaltningen har i samarbejde med personalet fra Boformen i Terndrup arbejdet videre med en alternativ løsningsmodel. Denne model bygger på at etablere dagbeskæftigelsen for de 5 beboere fra Boformen i Terndrup i den eksisterende boform. Herved vil der kunne skabes økonomisk balance på det korte sigt, og der kan arbejdes videre med etablering af et samlet tilbud til handicappede i Rebild Kommune, når den nye afdelingsleder for Social og handicap tiltræder den 1. maj I skrivelse af 19. marts 2010 fra forstanderen for Boformen i Terndrup tilkendegives, at personale og ledelse er positiv stemt over for en lokal løsning med dagbeskæftigelse inden for rammerne af eksisterende bygningsmasse omkring Boformen i Terndrup.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 12-01-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 12-01-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion af 7 2. Udfordringer og større

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat. Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat. Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Lissy Hammer Mortensen,

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup Møde slut: 12.30 Fraværende: Hanne-Grethe Christensen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 148 sprotokol

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Skørping Ældrecenter Møde slut: 13:00 Fraværende: Centerchef Rasmus Simonsen og Christian Peter Hjørne deltog ikke i mødet. Niels Ove Mikkelsen deltog ikke

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Gytte Gade Mødet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4 Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 33 sprotokol fra sidste møde 3 34 Godkendelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30. Sted: Comwell Rebild Bakker. Møde slut: 17:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30. Sted: Comwell Rebild Bakker. Møde slut: 17:30. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:30. Sted: Comwell Rebild Bakker. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Driftsafvikling i 2011 af den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:20 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 100 sprotokol fra sidste møde

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 18. marts 2013. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 18. marts 2013. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 16:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Ernæringsscreening

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 14-04-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 14-04-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - administrationsgrundlag for

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:00. Fraværende: Rikke Karlsson og Gert Jensen Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Referat (ekstraordinært møde) Mødedato: Søndag den 16. november 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger: Borgmesterkontoret Torsten Nielsen, Nina

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere