REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler Temamøde - Sekretariat og økonomi Borgerstyret Personlig Assistance Økonomiorientering på sundhedsområdet ultimo februar Lukning af Boformen i Terndrup Vederlagsfri fysioterapi Etablering af fælles servicefunktion på sundhedsområdet Indkøb servicelovens Kommunale tilsyn på ældrecentrene Revas årsrapport 2009 over kommunale tilsyn på ældrecentre Orientering 64 Underskriftsside 65 40

3 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler J.nr.: P27. Sagsnr.: 10/1349 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil indlede mødet med, at give en præsentation af sundhedsaftaler og rammeaftaler og den igangværende proces på områderne. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. 41

4 2. Temamøde - Sekretariat og økonomi J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3405 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil på mødet give en orientering om arbejdsområderne i afdelingen Sekretariat og økonomi. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. 42

5 3. Borgerstyret Personlig Assistance J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3424 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Resumé Den 1. januar 2009 trådte nye regler i kraft for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tidligere hjælperordninger efter servicelovens 95 og 96. De nye regler indebærer bl.a. kravet om, at borgeren skal have et højt aktivitetsniveau afskaffes. Endvidere blev det muligt at overlade arbejdsgiveransvaret, men ikke arbejdslederansvaret til en pårørende, en forening eller en privat virksomhed. Byrådet skal i denne sag fastsætte niveauet for arbejdsgiver- og løntilskud. Sagsfremstilling: Den 1. juli 2009 trådte nye regler i kraft om udmåling af tilskud til ansættelse af personlige hjælpere under BPA ordningen jf., bekendtgørelse nr. 567 af 19. juni Ordningen har tidligere gået under betegnelsen Personlig hjælperordning, men vil fremover betegnes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. lov nr. 549 af 17. juni Den 1. november kom en ny bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009, som udstikker rammerne for, hvordan kommunerne skal udmåle tilskuddet til dækning af omkostninger, der skal indgå i BPA-ordningen. Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, tillæg, pension, kurser og lignende. I de tilfælde borgeren ønsker at overføre tilskuddet til en forening eller en virksomhed, skal kommunen udmåle et tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsgiveropgaven. De nye bestemmelser medfører 2 væsentlige ændringer, der gælder for både 95 og Mulighed for at overføre arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed. Borgeren skal kunne varetage arbejdslederansvaret, men kan vælge at afgive arbejdsgiveransvaret. Borgeren kan vælge at afgive arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, en forening eller en nærtstående. Kommunen skal tilbyde at varetage lønadministrationen, hvis borgeren eller en nærtstående varetager arbejdsgiveransvaret. 2. Bindende regler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskuddet til Borgerstyret Personlig Assistance. Der er aktuelt ingen borgere i Rebild Kommune, der er bevilliget en 95 ordning. Der er aktuelt 10 borgere, der er bevilget en 96 ordning. Heraf 2 borgere med refusion. Den årlige nettoudgift var i 2009 på 7,6 mio. kr. 43

6 Arbejdsgiveransvaret Rebild Kommune skal yde et tilskud på til arbejdsgiveransvaret, når det varetages af en brugerforening eller en privat virksomhed. Endvidere skal der udmåles et tilskud til ansættelse af hjælpere. Udmålingen af tilskuddet skal ske på samme vilkår uanset om borgeren er arbejdsgiver eller har overført arbejdsgiveransvaret og dermed tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Nedenfor beskrives udmålingen af tilskuddet vedr. arbejdsgiveransvaret og dernæst tilskuddet til ansættelse af hjælpere. Tabel 1: Tilskud på baggrund af antal hjælpere pr. hjælpeordning Hele kr. Timer pr. år Timeløn AC/HK Årlig udgift inkl. overhead Administrationsbidrag 96 KL 76,5 363, Rebild Kommune 73,6 363, Tilskuddet til arbejdsgiveransvaret dækker udgifter forbundet med rekruttering, regnskab og administration, oplæring af arbejdsgiver, APV-vurdering. Af tabel 2 fremgår det, at KL antager borgerne i gennemsnit har 5,3 hjælpere pr. ordning. Omregnet til reelle forhold svarer det til, at arbejdsgiveransvaret kan varetages på 76,5 timer om året. Dette medfører en årlig udgift pr. ordning på kr. I Rebild Kommune er der i gennemsnit 5,1 hjælpere pr. ordning. Omregnet til reelle forhold svarer det til, at arbejdsgiveransvaret kan varetages på 73,6 timer om året. Dette medfører en årlig udgift pr. ordning på kr. I alt giver dette en merudgift på kr. for alle 8 ordninger der er bevilliget 96. Lønadministration Af KL s notat af d fremgår det, at lønadministration ikke er en del af de udmeldte budgetforudsætninger for administrationsbidraget som først antaget. Af notatet fremgår det, at der bør afsættes kr. årligt til lønadministration pr. hjælper såfremt, at borgeren vælger at lægge lønadministrationen over til en privat virksomhed eller forening. Denne udgift skal betales efter regning og er derfor ikke indregnet i administrationsbidraget. For Rebild Kommune udgør det i gennemsnit en årlig lønadministration kr. pr. gennemsnitlig ordning. (5,1 hjælper pr. borger*1643 kr.). Som nævnt ovenfor er der i Rebild Kommune 10 borgere, der er bevilliget en 96 ordning, hvilket svarer til en årlig udgift på kr. Heraf udgør refusionen fra de 2 borgere kr. Tabel 2: Samlet tilskud pr. ordning (Hele kr.) Arbejdsgiverandel Lønadministration Samlet tilskud pr. ordning Løntilskuddet Som hidtil tages der udgangspunkt i timelønnen for uudannet social og sundhedspersonale 44

7 svarende til løntrin 11. Løn og ansættelsesforholdene bedres bl.a. ved, at der efter et års ansættelse nu beregnes et beløb på 12,6 % til indbetaling på en pensionsordning, samt at der beregnes 1 trin som anciennitetstillæg. Der beregnes tillæg i forbindelse med egen sygdom og ved barns 1. og 2. sygedag. Forvaltningen har beregnet, at dette svarer til ca. 13 kr. pr. time. I alt ekstra årligt kr. Der er mulighed for at Rebild Kommune kan yde ekstra tilskud til 6. ferieuge. Dette vil resultere i en mérudgift på yderligere ca. 3 kr. pr. time. I alt ca kr. Der er mulighed for at vælge at aflønne hjælperne efter løntrin 12. Dette resulterer på en yderligere mérudgift på ca. 2 kr. pr. time I alt ca kr. Omkostningerne til 6. ferieuge og løntrin 12 er ikke inkluderet i den økonomiske kompensation fra staten (DUT = DET UDVIDEDE TOTAL PRINCIP) Ud over tilskuddet efter den kommunale eller private overenskomst betales en række udgifter i overensstemmelse med bekendtgørelsens 4 stk. 2 efter regning. Dette gælder udgifter til forsikring, barselsfond, uddannelse, personligt fravær inkl. barnets 1. og 2. sygedag, sygdom, ATP og arbejdsmiljøhjælpemidler. Økonomiske konsekvenser I nedenstående tabel vises udviklingen i udgifterne til Borgerstyret Personlig Assistance. Der er givet kompensation fra lov og cirkulæreprogrammet 4 stk. 2, hvor Rebild Kommune er kompenseret for budget 2010 (og overslagsårene) med kr. Dette beløb er tilskrevet udvalgets ramme. Forventet regnskab 2010 bygger på forbruget i 2010 samt de beregnede merudgifter som følge af indførelsen af BPA. Der skal dog tages forbehold for at udgifterne kan blive større som følge af, at nogle udgifter betales efter regning. Tabel 3 Samlet økonomi Samlet økonomi (Hele kr.) Øget løntilskud 675 Årlig udgift (administration) 257 Udgifter i alt 932 Samlet kompensation 740 Afvigelse (merudgift) 192 Efter forvaltningens vurdering vil kompensationen ikke dække ekstraudgifterne, hvis niveauet for den private overenskomst vælges. Personkredsen efter 96, stk. 3. Efter servicelovens 96, stk. 3 kan Rebild Kommune vælge at tilbyde BPA til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter 96 stk. 1, når Rebild Kommune vurderer, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren. Forvaltningen anbefaler, at Rebild Kommune 45

8 fravælger at anvende den mulighed på nuværende tidspunkt men, at der ses på muligheden, når Rebild Kommune er færdig med at implementere den nye ordning i Muligheden er medtaget for, at kommunerne i stedet for at bevilge hjælpen efter forskellige bestemmelser, herunder BPA efter servicelovens 95, kan bevilge en samlet hjælp efter serviceloven 96. Implementeringen af BPA Ti af de 11 nordjyske kommuner har i fællesskab udarbejdet en brugerhåndbog, der beskriver de nye aspekter i BPA. Der er tale om et fælleskommunalt samarbejde, hvor der er skabt fællesskab, forståelse og ensretning af den nye ordning, men hvor den enkelte kommune træffer beslutning omkring serviceniveauet. Der vil blive afviklet fælles kommunale informationsmøder for medarbejdere, der skal administrere ordningen. Der vil ligeledes blive afviklet fælles kommunale møder for brugere af ordningen, hvor håndbogen introduceres, idet kommunen er forpligtet til at give råd og vejledning til borgeren. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At tilskuddet vedrørende arbejdsgiveransvaret som anført i tabel 2 godkendes. At tilskuddet vedrørende løn til hjælperne godkendes. At der ikke gives tilskud til 6. ferieuge og løntrin 12. At Rebild Kommune ikke ønsker at tilslutte sig den fælles overenskomst på området jfr. beslutning i Byrådet i april At muligheden for at udvide BPA til også at gælde borgere, der ikke opfylder betingelserne indtil videre fastholdes jfr. beslutning i Byrådet i april At sagsbehandlingstiden for ansøgning om en 96-bevilling fastsættes til højst 12 uger. At Rebild Kommune gennemgår alle sager med henblik på ny bevilling og hermed sikrer harmonisering af ordningen. At forvaltningen indkalder brugerne til et informationsmøde i maj At sagen sendes i høring forud for den endelige beslutning i Byrådet. Beslutning i den : Forvaltningen bemærker, at sagen efter endt høring forelægges forinden endelig beslutning i Byrådet. Sagen sendes i høring med høringsfrist den 15. april Et flertal bestående af Henrik Christensen, Gert Jensen, Annette Søegaard og Rikke Karlsson ønsker, at Rebild Kommune tilslutter sig den fælles overenskomst. Jan Brøndum ønsker ikke tilslutning til den fælles overenskomst. Jan Brøndum ønsker ikke, at Rebild Kommune skal benytte sig af muligheden for at udvide BPA til andre borgere end den direkte brugergruppe. 46

9 4. Økonomiorientering på sundhedsområdet ultimo februar 2010 J.nr.: P07. Sagsnr.: 10/1325 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen har vurderet den økonomiske situation på sundhedsområdet med udgangen af februar måned. Generelt er det forbundet med en vis usikkerhed at vurdere de økonomiske udsigter på nuværende tidspunkt af året. En yderligere usikkerhedsfaktor er overgangen til nyt økonomisystem som har forsinket både regningsbetalinger og faktureringer. Nedenstående vurderinger tager udgangspunkt i forbruget for årets første to måneder samt de tendenser der kan spores i regnskabet for På plejeomsorgsområdet vurderes selve driften af ældredistrikterne at være i overensstemmelse med budgettets rammer. Der er en række udfordringer ift boligområdet og hjælpemidler. Omvendt er der afsat en række puljemidler på fælleskonti. Til økonomiopfølgningen som skal behandles på udvalgsmødet i april måned vil forvaltningen forelægge mere præcise skøn på fællesområderne og hjælpemidler. Det samlede socialområde vurderes at være i balance. Der er udfordringer ift driften af egne botilbud som skal reduceres budgetterne 5%. Generelt er der gang i en række tiltag på området som har økonomiske konsekvenser for driften af området. Området udviser i regnskab 2009 et pænt mindreforbrug som dog primært skal henføres til ekstraordinære engangsindtægter. Udgifterne til sundhedsområdet vurderes igen i år at være under pres. Medfinansiering af udgifter til sygehuse samt udgifter til vederlagsfri fysioterapi er en stor økonomisk udfordring. I regnskab 2009 udviser disse to udgiftsområder et samlet merforbrug på godt 8 mio. kr. Budgettet for vederlagsfri fysioterapi er tilført 0,7 mio. kr. Budgettet til medfinansiering af sygehusudgifter er uændret. Samlet kan der derfor forventes et samlet merforbrug i samme størrelsesorden i De øvrige udgifter på området som dækker udgifter til træning samt Sund Rebild vurderes at være i balance. Samlet er sundhedsområdet under økonomisk pres. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomien på området drøftes. Beslutning i den : Taget til efterretning. 47

10 5. Lukning af Boformen i Terndrup J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/9489 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har behandlet spørgsmålet om lukning af boformen i Terndrup på flere møder i Spørgsmålet blev aktuelt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af det forventede forbrug på s driftsområde for 2009, der udviste et væsentligt merforbrug i forhold til det budgetlagte. En af årsagerne til dette merforbrug var og er fortsat, at der på boformerne forventes et merforbrug på ca. 1,0 mill. kr., ligesom der var et forventet merforbrug på godt 1,0 mill. kr. som følge af lejetab på ældreboliger på ældrecentrene og i Sclerosebyggeriet Svinget. Kopi af notat vedrørende økonomien for boformerne i Støvring og Terndrup 2009 og 2010 er vedlagt dagsordenen. Forvaltningen blev med baggrund heri anmodet om at udarbejde en handleplan for nedbringelse af dette merforbrug allerede i 2009, og udarbejdede med baggrund heri Oplæg til handleplan på boligområdet vedrørende flytning af boformen i Terndrup til Rørbæk Ældrecenter, etablering af ungdomsboliger i Terndrup, samt anden anvendelse af Sclerosebyggeriet Svinget til andre brugergrupper. Oplægget blev sendt i høring og behandlede på mødet den 11. august 2009 høringssvarene. Forud for afgivelse af høringssvarene blev der afholdt informationsmøder med medarbejderne og de pårørende til beboerne i boformerne i Støvring og Terndrup. Høringssvarene affødte et forslag fra forvaltningen om nedsættelse af en arbejdsgruppe jfr. den vedlagte kopi af kommissorium herfor. Det direkte problem omkring økonomien for boformerne i Støvring og Terndrup er, at der i begge boformer er 1 tom plads, og at det de sidste 1½ år ikke har været muligt at udleje disse pladser, såvel begrundet i at kommunerne under et selv har tilbud til de relevante brugergrupper, men nok især fordi boligdelen i boformerne ikke er tidssvarende, med fælles toiletter i størrelsesordenen et toilet til 3 beboere. Hertil kommer, at det er aftalt mellem kommunerne i regionen samt med regionen, at taksten for alle botilbud skal reduceres med 5% i 2010 i forhold til udgiften i Til orientering oplyses, at der har været en enkelt henvendelse på boformen i Terndrup, men at denne ikke blev aktuel efter en besigtigelse af forholdende i boformen i Terndrup. Alle beboere i boformerne er i udgangspunktet i dagtilbud i A-huset i Års. Som det fremgår 48

11 af notat fra leder Stig Harrington, er der imidlertid to beboere fra boformen i Terndrup der ikke kan deltage i dette tilbud, hvorfor økonomien presses yderligere, idet de to beboere nu skal have tilbud lokalt i boformen i Terndrup. For hver gang der opstår sådanne ekstraudgifter, medfører det enten budgetoverskridelser eller dårligere service til beboerne i øvrigt. Det er forvaltningens opfattelse, at de økonomiske problemer omkring boformerne bør løses nu, idet yderligere en ledig plads i boformen i Terndrup vil medføre akut behov for handling, og denne handling vil næppe kunne løses via en længerevarende proces, idet der i givet fald vil mangle en indtægt på yderligere ca. 1,0 mill. kr. pr. år. til boformen i Terndrup. Et tilsvarende problem vil opstå omkring boformen i Støvring, om end denne boform er knap så sårbar idet der her er 11 beboere og 1 beboer i aflastning i en institution normeret til 12 beboere. Omvendt vil en udvidelse af beboerantallet i boformen i Støvring til 14 pladser der er fuldt belagt forbedre økonomien væsentligt, med bedre muligheder for støtte og pleje samt aktivitetstilbud til beboerne. Det fremgår af kommissoriet, at forvaltningen i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde, skal sikre en uvildigs tilkendegivelse omkring de enkelte beboere i boformen i Terndrup. Denne vurdering er gennemført med baggrund i en vurdering af det skriftlige materiale der ligger omkring de enkelte beboere, og udsagnet herfra er, at 2-3 beboere vil kunne profitere af et tilbud der er pleje- og omsorgsrelateret med en pædagogisk tilgang. Denne konklusion ligger i et notat på sagen, som er udarbejdet af afdelingsleder efter afholdelse af møde med konsulenterne, idet konsulenterne ikke vurderede at de vil afgive en skriftlig redegørelse med mindre de kom i direkte kontakt med de nævnte beboere. Dette har forvaltningen af hensyn til beboerne afslået. Med baggrund heri har forvaltningen anmodet leder Stig Harrington, boformen i Terndrup om en redegørelse for de 5 beboere der bor i boformen i Terndrup og distriktsleder Jeanette Jakobsen, Bælum Ældrecenter om en beskrivelse af hvad der kan tilbydes 2-3 beboere fra boformen i Terndrup ved en flytning til Bælum Ældrecenter, hvor der p.t. er plads til disse beboere. De to redegørelser er medsendt dagsordenen i kopi. Det samme gør sig gældende for notat af 24. februar 2010 der beskriver fordele og ulemper ved en flytning af de to beboere fra boformen i Terndrup, der ikke længere kan komme i dagbeskæftigelse, udarbejdet efter besigtigelse af boligmulighederne på Bælum Ældrecenter. I dette møde deltog lederne af boformerne, samt distriktslederne fra Bælum og Engparken/Nørager, sidstnævnte begrundet i at der i Engparken blev etableret en gerontopsykiatrisk enhed, og at nærværende oplæg ligger tæt op af den proces der blev gennemført i forbindelse hermed. Endelig har forvaltningen undersøgt mulighederne for en flytning af alle 5 beboere fra boformen i Terndrup til boformen i Støvring. Der er vedlagt notat efter afholdt møde med Teknisk forvaltning, der beskriver, at det ikke er muligt at gennemføre de nødvendige 49

12 udvidelser af boformen i Støvring så alle 5 beboere kan flytte hertil. Dette er begrundet i, at det i forbindelse med afholdelse af informationsmøder med pårørende og personale i boformerne er tilkendegivet, at Rebild Kommune vil gøre hvad der er muligt for at flytte alle 5 beboere samlet. Denne mulighed eksisterer ikke med den nuværende boligmasse, idet det klart af sidste høringsrunde fremgår, at beboerne ikke ønskes flyttet til et ældrecenter, og at der som nævnt ikke er mulighed for at flytte alle 5 beboere til boformen i Støvring. Ud fra det materiale der nu foreligger, er det endvidere forvaltningens vurdering, at en flytning med 2 beboere til Bælum og de 3 bedst fungerende til boformen i Støvring, vil være det bedste tilbud. Det vil være muligt at flytte 3 beboere fra Terndrup til Støvring og samtidig etablere yderligere 2 store velindrettede toiletter og yderligere 2 beboerværelser. Hertil kommer behov for aflastningsplads til en aflastningsbeboer i 90 dage om året. Der vil formentlig skulle bygges nogle m2 til boformen i Støvring, hvilket vurderes muligt inden for den ramme på 80 m2 som bebyggelsesprocent og lokalplan tillader. For god ordens skyld bemærkes, at der i forbindelse med en evt. byggeproces ved boformen i Støvring, skal tages højde for en udskiftning af ventilationsanlægget, idet dette ikke virker efter hensigten og på sigt vil medføre skimmelsvamp i ejendommen. Ombygningsudgiften vil kunne holdes inden for det beløb der forventes opnået ved salg af bygningen der huser boformen i Terndrup med henblik på etablering af boliger til unge, ligesom der i forbindelse med ansøgningen om yderligere midler til anlæg, blev meddelt lånemulighed på 1,0 mill. kr. til etablering af dagbeskæftigelsestilbud til beboerne i boformerne. Disse aktiviteter skal således sammentænkes i et projekt, såfremt anbefalingerne i nærværende dagsorden gennemføres i sin helhed. Det er forvaltningens opfattelse, at der, under henvisning til notater fra leden af boformen i Terndrup og distriktslederen på Bælum Ældrecenter, er tale om en fornuftig løsning, når der peges på en flytning af de to beboere der ikke længere kan komme i dagbeskæftigelse til demensenheden på Bælum Ældrecenter, idet de her kan få den pleje og omsorg samt pædagogiske støtte der vurderes passende via det pædagogisk personale der flyttes sammen med beboerne. De resterende 3 beboere foreslås flyttet til boformen i Støvring efter endt ombygning. Det bemærkes samtidig, at der såfremt der træffes beslutning som foreslået, skal iværksættes en proces, hvorefter der skal sikre godkendelse af flytning af beboerne. En proces der tager mellem 3 og 6 måneder, jfr. notat vedlagt dagsordenen i kopi. Det bemærkes endvidere, at der som led i denne sag bør iværksættes en proces, hvorefter Rebild Kommune med udgangen af 2010 vil være i stand til selv at tilbyde dagbeskæftigelse til beboerne i boformen, idet det nuværende tilbud om dagbeskæftigelse ikke længere findes relevant. Et dagtilbud koster typisk kr. pr. borger. Det bemærkes dog at 14 ud af 16 faste beboere i boformerne er fra andre kommuner. Personalet ved boformen i Terndrup vil blive tilbudt job i Rebild Kommune, som 50

13 udgangspunkt i form af en flytning sammen med beboerne, og alternativt på andre relevante området inden for sundhedsudvalgets område. Nærværende dagsorden er drøftet på det sidste møde i arbejdsgruppen vedrørende omkring lukning af boformen i Terndrup, og referat herfra er vedlagt dagsordenen i kopi. Det skal afslutningsvis og for god ordens skyld bemærkes, at der, såfremt de økonomiske problemstillinger omkring boformerne ikke løses permanent og inden for en overskuelig tidshorisont, skal findes alternative forbrugsreduktioner på sundhedsudvalgets budgetområde. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at sagen sendes i høring, idet der i høringssvarene skal tages stilling til følgende anbefalinger fra forvaltningen: At boformen i Terndrup lukkes senest med udgangen af september måned 2010 At de to beboere der ikke kan deltage tilbud om dagbeskæftigelse flyttes til Bælum Ældrecenter At de resterende 3 beboere flyttes til boformen i Støvring At boformen i Støvring ombygges med yderligere 2 beboerstuer, 2 badeværelser, 1 aflastningsstue og et mindre areal til kontor At der efter endt proces nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af oplæg til ombygning og tilbygning af boformen i Støvring samt til udarbejdelse af oplæg til dagbeskæftigelse i Rebild Kommune At der i høringsfasen indkaldes til orienteringsmøder for de pårørende på henholdsvis Bælum Ældrecenter for de der påregnes at flytter hertil, og i boformen i Støvring for de der påregnes at flytte hertil, og At høringsfristen fastsættes til 23. april 2010 kl Beslutning i den : ønsker alle 5 beboere fra Boformen i Terndrup flyttet samlet. ønsker, forinden sagen videresendes til Byrådet, følgende løsningsmuligheder belyst: - Etablering af en pavillonløsning ved Rafns Allé, inkl. nødvendige dispensationer, forventet økonomi, tidsperspektiv m.v. - Etablering af boformlignende tilbud inden for eksisterende boligmasse i kommunalt regi. 51

14 Jan Brøndum tilkendegiver, at han ikke ønsker beboerne flyttet to gange. Jan Brøndum tilkendegiver endvidere, at han ikke kan bakke op om en pavillonløsning på Rafns Allé. Bilag: - Åben Kommissorium for boformen Terndrup - SU Status på møde med Teknisk Forvaltning den 4. februar Åben SU Åben Økonomien for boformerne - SU Åben Notat - flytning fra 108 boformer - SU notat vedr beboere og bygningsmæssige forhold af Stig Åben Harrington - SU notat vedr. evt. flytning af 2-3 beboere fra Boformen Åben Terndrup til Bælum Ældrecenter af Jeanette Jakobsen - SU Referat af møde 24. februar 2010_Boformen Terndrup - Åben SU Referat fra møde i arbejdsgruppen Terndrup 2 marts Åben SU

15 6. Vederlagsfri fysioterapi J.nr.: G12. Sagsnr.: 10/3279 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Analyse af vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune Kommunerne overtog 1. august 2008 finansieringen af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Kommunerne blev økonomisk kompenseret via bloktilskuddet. For Rebild Kommune har der været større udgifter i både 2008 og Merforbruget ift kompensation for 2008(5. mdr.) var på 0,7 mio. kr. og merforbruget i 2009 var på 2,4 mio. kr. Forvaltningen har med baggrund i de økonomiske udfordringer på området analyseret udgiftsudviklingen nærmere. Analyserapporten er vedhæftet som bilag. Hovedkonklusioner Generelt er udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune markant over landsgennemsnittet, men også klart over gennemsnittet for kommunerne i region Nordjylland. Tilsyneladende henviser de praktiserende læger flere borgere i målgruppen. Derudover modtager de henviste borgere flere behandlingerne end borgere i andre kommuner. De højere udgifter skyldes, at de praktiserende læger henviser langt flere borgere, samtidig med at fysioterapeuterne tildeler flere behandlinger pr borger. Rammer og proces for analysen Datagrundlaget udgør perioden september 2008 til august 2009( 12. mdr.). Rapportens hovedkonklusioner er drøftet med det fælleskommunale sekretariat for vederlagsfri fysioterapi, og præsenteret for lægeforum samt de tre hovedleverandører af behandling til borgere i Rebild Kommune. Aktører for området vederlagsfri fysioterapi Der er følgende aktører på området: Borgeren, der har et behov Den praktiserende læge, der foretager henvisningen Fysioterapeuten, der udmåler og udfører behandlingen Rebild Kommune, der har betalingsforpligtelsen Borgerens adgang til vederlagsfri fysioterapi Der er to målgrupper af borgere der kan modtage vederlagsfri fysioterapi: Fysisk handicappede Personer med progressive lidelser (også kaldet den 3. vej) Krav til behandlinger Den udmålte fysioterapi for gruppen med svært fysisk handicap kan være individuel 53

16 behandling, holdtræning eller en kombination. Hvis der er behov for mere end 20 individuelle behandlinger pr. år. på samme henvisning, skal behovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Undtagelsesredegørelser skal underskrives af borger, fysioterapeut og praktiserende læge. For borgere med progressive sygdomme skal holdtræning være udgangspunktet. Hvis der er behov for individuelle behandlinger, skal behovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Tal/detailoplysninger fra analysen Der er et gennemsnit på 47 behandlinger pr. borger uanset diagnose, hvorfor det må forventes, at der foreligger et stort antal undtagelsesredegørelser fra fysioterapeuten. Der bør foreligge min. 250 undtagelsesredegørelser. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning skal holdtræning være udgangspunktet for borgere med progressive sygdomme. Trods dette er holdandelen ikke væsentlig større end for den anden gruppe, borgere med svært fysisk handicap, idet blot 19% af borgerne med progressive sygdomme har modtaget holdtræning. For borgere med svært fysisk handicap deltager 13 % af borgerne i holdtræning. For den kommunale leverandør er holdtræningsandelen aktuelt på 60 % samlet for begge målgrupper. På de afholdte møder med henholdsvis lægeforum og de privatpraktiserende fysioterapeuter er følgende faktorer blevet nævnt som særligt gældende Region Nordjylland - og dermed medvirkende til de høje tal: Der er et stort antal børn under behandling Den demografiske faktor spiller en stor rolle: statistisk set er der mange ældre borgere i Nordjylland Rebild Kommunes handlemuligheder Som udgangspunkt har kommunen begrænsede muligheder for direkte at påvirke udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Der er dog nogle mere indirekte muligheder: Dialog med læger om henvisningspraksis og præcisering af: o Målgruppen o Rolle ift. undtagelsesredegørelser. Lægernes begrundelser o Kommunale tilbud Dialog med fysioterapeuterne om udmåling af træningen Der er oprettet et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som er ca. 2 / 3 pris af tilsvarende private tilbud. De praktiserende læger og borgerne skal gøres opmærksomme på tilbuddet. Muligheden for at etablere andre træningstilbud som kan substituere lægehenvist vederlagsfri fysioterapi på eksempelvis ældrecentre og botilbud bør undersøges Overenskomsten Input til KL fra det fælleskommunale sekretariat: o Godkendelse af undtagelsesredegørelser i samarbejdsudvalget (flertalsafgørelser) o Visitation ift. udmåling af træning o Afregning og kontrol i kommunen (aftalen med KL og regionerne løber til ultimo 2012) Opfølgning fra regionen/samarbejdsudvalget o Stikprøvekontrol ift. målgruppen o Analyse af undtagelsesredegørelser 54

17 Det er forvaltningens vurdering at iværksættelse af ovenstående tiltag i et vist omfang kan begrænse udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Det skønnes muligt, at omlægning af tilbud kan ske uden at kvaliteten forringes for borgerne. Forvaltningen vil iværksætte ovenstående handlinger og afrapportere til Byrådet ultimo oktober måned. Efterfølgende må en eventuel økonomisk tilpasning af området vurderes. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ovenstående initiativer iværksættes, og at der afrapporteres til Byrådet i oktober måned Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Analyse af vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune sep aug SU

18 7. Etablering af fælles servicefunktion på sundhedsområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17039 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede i december 2009, at mulighederne for et fælles serviceteam under Sundhedsforvaltningen skulle afdækkes nærmere. En nedsat arbejdsgruppe har beskrevet disse muligheder i det vedlagte bilag. Samlet set skønnes det hensigtsmæssigt at en samlet servicefunktion i højere grad løser en række praktiske opgaver ift de forskellige tilbud på sundhedsområdet. Med udgangspunkt i de nuværende pedelopgaver ift ældrecentrene kan funktionen udbygges med opgaver i forhold til socialområdet samt Sund Rebild. Endvidere vil der være rationaler i at de forskellige kørselsordninger ift mad og indkøb samles. Endelig er der mulighed for at en fælles servicefunktion kan være omdrejningspunktet for hjælpemiddelservice i Rebild Kommune. Fysisk kan et lokalt hjælpemiddeldepot være udgangspunkt for funktionen. Der vil med en samlet funktion, i langt højere grad end i dag, være mulighed for at udnytte de enkelte medarbejderes spidskompetencer. Derudover vil der være stordriftsfordele i at kombinere løsningen af de forskellige opgaver. En fælles servicefunktion kan være de naturlige rammer for tilbud indenfor det rummelige arbejdsmarked. Det kan ske i form af et virksomhedscenter eller fleksible arbejdsprøvnings- og/eller løntilskudspladser. Økonomisk vil en samling af de tekniske serviceopgaver kunne etableres indenfor de nuværende rammer. Der bør dog på kortere sigt være mulighed for at realisere rationaler ift stordriftsfordele og effektiviseringer ved koordination af opgaverne på området. Etableringen vil kunne ske i købet af 2. og 3. kvartal Den konkrete tidsplan fremgår af bilaget. Forvaltningen foreslår, at sagen sendes i høring hos de høringsberettigede organer på Sundhedsområdet, således at der kan træffes endelig beslutning herom i april måned Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til etablering af fælles servicefunktion sendes i høring med en høringsfrist d. 6. april

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere