REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler Temamøde - Sekretariat og økonomi Borgerstyret Personlig Assistance Økonomiorientering på sundhedsområdet ultimo februar Lukning af Boformen i Terndrup Vederlagsfri fysioterapi Etablering af fælles servicefunktion på sundhedsområdet Indkøb servicelovens Kommunale tilsyn på ældrecentrene Revas årsrapport 2009 over kommunale tilsyn på ældrecentre Orientering 64 Underskriftsside 65 40

3 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler J.nr.: P27. Sagsnr.: 10/1349 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil indlede mødet med, at give en præsentation af sundhedsaftaler og rammeaftaler og den igangværende proces på områderne. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. 41

4 2. Temamøde - Sekretariat og økonomi J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3405 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil på mødet give en orientering om arbejdsområderne i afdelingen Sekretariat og økonomi. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. 42

5 3. Borgerstyret Personlig Assistance J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3424 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Resumé Den 1. januar 2009 trådte nye regler i kraft for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tidligere hjælperordninger efter servicelovens 95 og 96. De nye regler indebærer bl.a. kravet om, at borgeren skal have et højt aktivitetsniveau afskaffes. Endvidere blev det muligt at overlade arbejdsgiveransvaret, men ikke arbejdslederansvaret til en pårørende, en forening eller en privat virksomhed. Byrådet skal i denne sag fastsætte niveauet for arbejdsgiver- og løntilskud. Sagsfremstilling: Den 1. juli 2009 trådte nye regler i kraft om udmåling af tilskud til ansættelse af personlige hjælpere under BPA ordningen jf., bekendtgørelse nr. 567 af 19. juni Ordningen har tidligere gået under betegnelsen Personlig hjælperordning, men vil fremover betegnes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. lov nr. 549 af 17. juni Den 1. november kom en ny bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009, som udstikker rammerne for, hvordan kommunerne skal udmåle tilskuddet til dækning af omkostninger, der skal indgå i BPA-ordningen. Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, tillæg, pension, kurser og lignende. I de tilfælde borgeren ønsker at overføre tilskuddet til en forening eller en virksomhed, skal kommunen udmåle et tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsgiveropgaven. De nye bestemmelser medfører 2 væsentlige ændringer, der gælder for både 95 og Mulighed for at overføre arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed. Borgeren skal kunne varetage arbejdslederansvaret, men kan vælge at afgive arbejdsgiveransvaret. Borgeren kan vælge at afgive arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, en forening eller en nærtstående. Kommunen skal tilbyde at varetage lønadministrationen, hvis borgeren eller en nærtstående varetager arbejdsgiveransvaret. 2. Bindende regler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskuddet til Borgerstyret Personlig Assistance. Der er aktuelt ingen borgere i Rebild Kommune, der er bevilliget en 95 ordning. Der er aktuelt 10 borgere, der er bevilget en 96 ordning. Heraf 2 borgere med refusion. Den årlige nettoudgift var i 2009 på 7,6 mio. kr. 43

6 Arbejdsgiveransvaret Rebild Kommune skal yde et tilskud på til arbejdsgiveransvaret, når det varetages af en brugerforening eller en privat virksomhed. Endvidere skal der udmåles et tilskud til ansættelse af hjælpere. Udmålingen af tilskuddet skal ske på samme vilkår uanset om borgeren er arbejdsgiver eller har overført arbejdsgiveransvaret og dermed tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Nedenfor beskrives udmålingen af tilskuddet vedr. arbejdsgiveransvaret og dernæst tilskuddet til ansættelse af hjælpere. Tabel 1: Tilskud på baggrund af antal hjælpere pr. hjælpeordning Hele kr. Timer pr. år Timeløn AC/HK Årlig udgift inkl. overhead Administrationsbidrag 96 KL 76,5 363, Rebild Kommune 73,6 363, Tilskuddet til arbejdsgiveransvaret dækker udgifter forbundet med rekruttering, regnskab og administration, oplæring af arbejdsgiver, APV-vurdering. Af tabel 2 fremgår det, at KL antager borgerne i gennemsnit har 5,3 hjælpere pr. ordning. Omregnet til reelle forhold svarer det til, at arbejdsgiveransvaret kan varetages på 76,5 timer om året. Dette medfører en årlig udgift pr. ordning på kr. I Rebild Kommune er der i gennemsnit 5,1 hjælpere pr. ordning. Omregnet til reelle forhold svarer det til, at arbejdsgiveransvaret kan varetages på 73,6 timer om året. Dette medfører en årlig udgift pr. ordning på kr. I alt giver dette en merudgift på kr. for alle 8 ordninger der er bevilliget 96. Lønadministration Af KL s notat af d fremgår det, at lønadministration ikke er en del af de udmeldte budgetforudsætninger for administrationsbidraget som først antaget. Af notatet fremgår det, at der bør afsættes kr. årligt til lønadministration pr. hjælper såfremt, at borgeren vælger at lægge lønadministrationen over til en privat virksomhed eller forening. Denne udgift skal betales efter regning og er derfor ikke indregnet i administrationsbidraget. For Rebild Kommune udgør det i gennemsnit en årlig lønadministration kr. pr. gennemsnitlig ordning. (5,1 hjælper pr. borger*1643 kr.). Som nævnt ovenfor er der i Rebild Kommune 10 borgere, der er bevilliget en 96 ordning, hvilket svarer til en årlig udgift på kr. Heraf udgør refusionen fra de 2 borgere kr. Tabel 2: Samlet tilskud pr. ordning (Hele kr.) Arbejdsgiverandel Lønadministration Samlet tilskud pr. ordning Løntilskuddet Som hidtil tages der udgangspunkt i timelønnen for uudannet social og sundhedspersonale 44

7 svarende til løntrin 11. Løn og ansættelsesforholdene bedres bl.a. ved, at der efter et års ansættelse nu beregnes et beløb på 12,6 % til indbetaling på en pensionsordning, samt at der beregnes 1 trin som anciennitetstillæg. Der beregnes tillæg i forbindelse med egen sygdom og ved barns 1. og 2. sygedag. Forvaltningen har beregnet, at dette svarer til ca. 13 kr. pr. time. I alt ekstra årligt kr. Der er mulighed for at Rebild Kommune kan yde ekstra tilskud til 6. ferieuge. Dette vil resultere i en mérudgift på yderligere ca. 3 kr. pr. time. I alt ca kr. Der er mulighed for at vælge at aflønne hjælperne efter løntrin 12. Dette resulterer på en yderligere mérudgift på ca. 2 kr. pr. time I alt ca kr. Omkostningerne til 6. ferieuge og løntrin 12 er ikke inkluderet i den økonomiske kompensation fra staten (DUT = DET UDVIDEDE TOTAL PRINCIP) Ud over tilskuddet efter den kommunale eller private overenskomst betales en række udgifter i overensstemmelse med bekendtgørelsens 4 stk. 2 efter regning. Dette gælder udgifter til forsikring, barselsfond, uddannelse, personligt fravær inkl. barnets 1. og 2. sygedag, sygdom, ATP og arbejdsmiljøhjælpemidler. Økonomiske konsekvenser I nedenstående tabel vises udviklingen i udgifterne til Borgerstyret Personlig Assistance. Der er givet kompensation fra lov og cirkulæreprogrammet 4 stk. 2, hvor Rebild Kommune er kompenseret for budget 2010 (og overslagsårene) med kr. Dette beløb er tilskrevet udvalgets ramme. Forventet regnskab 2010 bygger på forbruget i 2010 samt de beregnede merudgifter som følge af indførelsen af BPA. Der skal dog tages forbehold for at udgifterne kan blive større som følge af, at nogle udgifter betales efter regning. Tabel 3 Samlet økonomi Samlet økonomi (Hele kr.) Øget løntilskud 675 Årlig udgift (administration) 257 Udgifter i alt 932 Samlet kompensation 740 Afvigelse (merudgift) 192 Efter forvaltningens vurdering vil kompensationen ikke dække ekstraudgifterne, hvis niveauet for den private overenskomst vælges. Personkredsen efter 96, stk. 3. Efter servicelovens 96, stk. 3 kan Rebild Kommune vælge at tilbyde BPA til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter 96 stk. 1, når Rebild Kommune vurderer, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren. Forvaltningen anbefaler, at Rebild Kommune 45

8 fravælger at anvende den mulighed på nuværende tidspunkt men, at der ses på muligheden, når Rebild Kommune er færdig med at implementere den nye ordning i Muligheden er medtaget for, at kommunerne i stedet for at bevilge hjælpen efter forskellige bestemmelser, herunder BPA efter servicelovens 95, kan bevilge en samlet hjælp efter serviceloven 96. Implementeringen af BPA Ti af de 11 nordjyske kommuner har i fællesskab udarbejdet en brugerhåndbog, der beskriver de nye aspekter i BPA. Der er tale om et fælleskommunalt samarbejde, hvor der er skabt fællesskab, forståelse og ensretning af den nye ordning, men hvor den enkelte kommune træffer beslutning omkring serviceniveauet. Der vil blive afviklet fælles kommunale informationsmøder for medarbejdere, der skal administrere ordningen. Der vil ligeledes blive afviklet fælles kommunale møder for brugere af ordningen, hvor håndbogen introduceres, idet kommunen er forpligtet til at give råd og vejledning til borgeren. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At tilskuddet vedrørende arbejdsgiveransvaret som anført i tabel 2 godkendes. At tilskuddet vedrørende løn til hjælperne godkendes. At der ikke gives tilskud til 6. ferieuge og løntrin 12. At Rebild Kommune ikke ønsker at tilslutte sig den fælles overenskomst på området jfr. beslutning i Byrådet i april At muligheden for at udvide BPA til også at gælde borgere, der ikke opfylder betingelserne indtil videre fastholdes jfr. beslutning i Byrådet i april At sagsbehandlingstiden for ansøgning om en 96-bevilling fastsættes til højst 12 uger. At Rebild Kommune gennemgår alle sager med henblik på ny bevilling og hermed sikrer harmonisering af ordningen. At forvaltningen indkalder brugerne til et informationsmøde i maj At sagen sendes i høring forud for den endelige beslutning i Byrådet. Beslutning i den : Forvaltningen bemærker, at sagen efter endt høring forelægges forinden endelig beslutning i Byrådet. Sagen sendes i høring med høringsfrist den 15. april Et flertal bestående af Henrik Christensen, Gert Jensen, Annette Søegaard og Rikke Karlsson ønsker, at Rebild Kommune tilslutter sig den fælles overenskomst. Jan Brøndum ønsker ikke tilslutning til den fælles overenskomst. Jan Brøndum ønsker ikke, at Rebild Kommune skal benytte sig af muligheden for at udvide BPA til andre borgere end den direkte brugergruppe. 46

9 4. Økonomiorientering på sundhedsområdet ultimo februar 2010 J.nr.: P07. Sagsnr.: 10/1325 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen har vurderet den økonomiske situation på sundhedsområdet med udgangen af februar måned. Generelt er det forbundet med en vis usikkerhed at vurdere de økonomiske udsigter på nuværende tidspunkt af året. En yderligere usikkerhedsfaktor er overgangen til nyt økonomisystem som har forsinket både regningsbetalinger og faktureringer. Nedenstående vurderinger tager udgangspunkt i forbruget for årets første to måneder samt de tendenser der kan spores i regnskabet for På plejeomsorgsområdet vurderes selve driften af ældredistrikterne at være i overensstemmelse med budgettets rammer. Der er en række udfordringer ift boligområdet og hjælpemidler. Omvendt er der afsat en række puljemidler på fælleskonti. Til økonomiopfølgningen som skal behandles på udvalgsmødet i april måned vil forvaltningen forelægge mere præcise skøn på fællesområderne og hjælpemidler. Det samlede socialområde vurderes at være i balance. Der er udfordringer ift driften af egne botilbud som skal reduceres budgetterne 5%. Generelt er der gang i en række tiltag på området som har økonomiske konsekvenser for driften af området. Området udviser i regnskab 2009 et pænt mindreforbrug som dog primært skal henføres til ekstraordinære engangsindtægter. Udgifterne til sundhedsområdet vurderes igen i år at være under pres. Medfinansiering af udgifter til sygehuse samt udgifter til vederlagsfri fysioterapi er en stor økonomisk udfordring. I regnskab 2009 udviser disse to udgiftsområder et samlet merforbrug på godt 8 mio. kr. Budgettet for vederlagsfri fysioterapi er tilført 0,7 mio. kr. Budgettet til medfinansiering af sygehusudgifter er uændret. Samlet kan der derfor forventes et samlet merforbrug i samme størrelsesorden i De øvrige udgifter på området som dækker udgifter til træning samt Sund Rebild vurderes at være i balance. Samlet er sundhedsområdet under økonomisk pres. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomien på området drøftes. Beslutning i den : Taget til efterretning. 47

10 5. Lukning af Boformen i Terndrup J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/9489 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har behandlet spørgsmålet om lukning af boformen i Terndrup på flere møder i Spørgsmålet blev aktuelt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af det forventede forbrug på s driftsområde for 2009, der udviste et væsentligt merforbrug i forhold til det budgetlagte. En af årsagerne til dette merforbrug var og er fortsat, at der på boformerne forventes et merforbrug på ca. 1,0 mill. kr., ligesom der var et forventet merforbrug på godt 1,0 mill. kr. som følge af lejetab på ældreboliger på ældrecentrene og i Sclerosebyggeriet Svinget. Kopi af notat vedrørende økonomien for boformerne i Støvring og Terndrup 2009 og 2010 er vedlagt dagsordenen. Forvaltningen blev med baggrund heri anmodet om at udarbejde en handleplan for nedbringelse af dette merforbrug allerede i 2009, og udarbejdede med baggrund heri Oplæg til handleplan på boligområdet vedrørende flytning af boformen i Terndrup til Rørbæk Ældrecenter, etablering af ungdomsboliger i Terndrup, samt anden anvendelse af Sclerosebyggeriet Svinget til andre brugergrupper. Oplægget blev sendt i høring og behandlede på mødet den 11. august 2009 høringssvarene. Forud for afgivelse af høringssvarene blev der afholdt informationsmøder med medarbejderne og de pårørende til beboerne i boformerne i Støvring og Terndrup. Høringssvarene affødte et forslag fra forvaltningen om nedsættelse af en arbejdsgruppe jfr. den vedlagte kopi af kommissorium herfor. Det direkte problem omkring økonomien for boformerne i Støvring og Terndrup er, at der i begge boformer er 1 tom plads, og at det de sidste 1½ år ikke har været muligt at udleje disse pladser, såvel begrundet i at kommunerne under et selv har tilbud til de relevante brugergrupper, men nok især fordi boligdelen i boformerne ikke er tidssvarende, med fælles toiletter i størrelsesordenen et toilet til 3 beboere. Hertil kommer, at det er aftalt mellem kommunerne i regionen samt med regionen, at taksten for alle botilbud skal reduceres med 5% i 2010 i forhold til udgiften i Til orientering oplyses, at der har været en enkelt henvendelse på boformen i Terndrup, men at denne ikke blev aktuel efter en besigtigelse af forholdende i boformen i Terndrup. Alle beboere i boformerne er i udgangspunktet i dagtilbud i A-huset i Års. Som det fremgår 48

11 af notat fra leder Stig Harrington, er der imidlertid to beboere fra boformen i Terndrup der ikke kan deltage i dette tilbud, hvorfor økonomien presses yderligere, idet de to beboere nu skal have tilbud lokalt i boformen i Terndrup. For hver gang der opstår sådanne ekstraudgifter, medfører det enten budgetoverskridelser eller dårligere service til beboerne i øvrigt. Det er forvaltningens opfattelse, at de økonomiske problemer omkring boformerne bør løses nu, idet yderligere en ledig plads i boformen i Terndrup vil medføre akut behov for handling, og denne handling vil næppe kunne løses via en længerevarende proces, idet der i givet fald vil mangle en indtægt på yderligere ca. 1,0 mill. kr. pr. år. til boformen i Terndrup. Et tilsvarende problem vil opstå omkring boformen i Støvring, om end denne boform er knap så sårbar idet der her er 11 beboere og 1 beboer i aflastning i en institution normeret til 12 beboere. Omvendt vil en udvidelse af beboerantallet i boformen i Støvring til 14 pladser der er fuldt belagt forbedre økonomien væsentligt, med bedre muligheder for støtte og pleje samt aktivitetstilbud til beboerne. Det fremgår af kommissoriet, at forvaltningen i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde, skal sikre en uvildigs tilkendegivelse omkring de enkelte beboere i boformen i Terndrup. Denne vurdering er gennemført med baggrund i en vurdering af det skriftlige materiale der ligger omkring de enkelte beboere, og udsagnet herfra er, at 2-3 beboere vil kunne profitere af et tilbud der er pleje- og omsorgsrelateret med en pædagogisk tilgang. Denne konklusion ligger i et notat på sagen, som er udarbejdet af afdelingsleder efter afholdelse af møde med konsulenterne, idet konsulenterne ikke vurderede at de vil afgive en skriftlig redegørelse med mindre de kom i direkte kontakt med de nævnte beboere. Dette har forvaltningen af hensyn til beboerne afslået. Med baggrund heri har forvaltningen anmodet leder Stig Harrington, boformen i Terndrup om en redegørelse for de 5 beboere der bor i boformen i Terndrup og distriktsleder Jeanette Jakobsen, Bælum Ældrecenter om en beskrivelse af hvad der kan tilbydes 2-3 beboere fra boformen i Terndrup ved en flytning til Bælum Ældrecenter, hvor der p.t. er plads til disse beboere. De to redegørelser er medsendt dagsordenen i kopi. Det samme gør sig gældende for notat af 24. februar 2010 der beskriver fordele og ulemper ved en flytning af de to beboere fra boformen i Terndrup, der ikke længere kan komme i dagbeskæftigelse, udarbejdet efter besigtigelse af boligmulighederne på Bælum Ældrecenter. I dette møde deltog lederne af boformerne, samt distriktslederne fra Bælum og Engparken/Nørager, sidstnævnte begrundet i at der i Engparken blev etableret en gerontopsykiatrisk enhed, og at nærværende oplæg ligger tæt op af den proces der blev gennemført i forbindelse hermed. Endelig har forvaltningen undersøgt mulighederne for en flytning af alle 5 beboere fra boformen i Terndrup til boformen i Støvring. Der er vedlagt notat efter afholdt møde med Teknisk forvaltning, der beskriver, at det ikke er muligt at gennemføre de nødvendige 49

12 udvidelser af boformen i Støvring så alle 5 beboere kan flytte hertil. Dette er begrundet i, at det i forbindelse med afholdelse af informationsmøder med pårørende og personale i boformerne er tilkendegivet, at Rebild Kommune vil gøre hvad der er muligt for at flytte alle 5 beboere samlet. Denne mulighed eksisterer ikke med den nuværende boligmasse, idet det klart af sidste høringsrunde fremgår, at beboerne ikke ønskes flyttet til et ældrecenter, og at der som nævnt ikke er mulighed for at flytte alle 5 beboere til boformen i Støvring. Ud fra det materiale der nu foreligger, er det endvidere forvaltningens vurdering, at en flytning med 2 beboere til Bælum og de 3 bedst fungerende til boformen i Støvring, vil være det bedste tilbud. Det vil være muligt at flytte 3 beboere fra Terndrup til Støvring og samtidig etablere yderligere 2 store velindrettede toiletter og yderligere 2 beboerværelser. Hertil kommer behov for aflastningsplads til en aflastningsbeboer i 90 dage om året. Der vil formentlig skulle bygges nogle m2 til boformen i Støvring, hvilket vurderes muligt inden for den ramme på 80 m2 som bebyggelsesprocent og lokalplan tillader. For god ordens skyld bemærkes, at der i forbindelse med en evt. byggeproces ved boformen i Støvring, skal tages højde for en udskiftning af ventilationsanlægget, idet dette ikke virker efter hensigten og på sigt vil medføre skimmelsvamp i ejendommen. Ombygningsudgiften vil kunne holdes inden for det beløb der forventes opnået ved salg af bygningen der huser boformen i Terndrup med henblik på etablering af boliger til unge, ligesom der i forbindelse med ansøgningen om yderligere midler til anlæg, blev meddelt lånemulighed på 1,0 mill. kr. til etablering af dagbeskæftigelsestilbud til beboerne i boformerne. Disse aktiviteter skal således sammentænkes i et projekt, såfremt anbefalingerne i nærværende dagsorden gennemføres i sin helhed. Det er forvaltningens opfattelse, at der, under henvisning til notater fra leden af boformen i Terndrup og distriktslederen på Bælum Ældrecenter, er tale om en fornuftig løsning, når der peges på en flytning af de to beboere der ikke længere kan komme i dagbeskæftigelse til demensenheden på Bælum Ældrecenter, idet de her kan få den pleje og omsorg samt pædagogiske støtte der vurderes passende via det pædagogisk personale der flyttes sammen med beboerne. De resterende 3 beboere foreslås flyttet til boformen i Støvring efter endt ombygning. Det bemærkes samtidig, at der såfremt der træffes beslutning som foreslået, skal iværksættes en proces, hvorefter der skal sikre godkendelse af flytning af beboerne. En proces der tager mellem 3 og 6 måneder, jfr. notat vedlagt dagsordenen i kopi. Det bemærkes endvidere, at der som led i denne sag bør iværksættes en proces, hvorefter Rebild Kommune med udgangen af 2010 vil være i stand til selv at tilbyde dagbeskæftigelse til beboerne i boformen, idet det nuværende tilbud om dagbeskæftigelse ikke længere findes relevant. Et dagtilbud koster typisk kr. pr. borger. Det bemærkes dog at 14 ud af 16 faste beboere i boformerne er fra andre kommuner. Personalet ved boformen i Terndrup vil blive tilbudt job i Rebild Kommune, som 50

13 udgangspunkt i form af en flytning sammen med beboerne, og alternativt på andre relevante området inden for sundhedsudvalgets område. Nærværende dagsorden er drøftet på det sidste møde i arbejdsgruppen vedrørende omkring lukning af boformen i Terndrup, og referat herfra er vedlagt dagsordenen i kopi. Det skal afslutningsvis og for god ordens skyld bemærkes, at der, såfremt de økonomiske problemstillinger omkring boformerne ikke løses permanent og inden for en overskuelig tidshorisont, skal findes alternative forbrugsreduktioner på sundhedsudvalgets budgetområde. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at sagen sendes i høring, idet der i høringssvarene skal tages stilling til følgende anbefalinger fra forvaltningen: At boformen i Terndrup lukkes senest med udgangen af september måned 2010 At de to beboere der ikke kan deltage tilbud om dagbeskæftigelse flyttes til Bælum Ældrecenter At de resterende 3 beboere flyttes til boformen i Støvring At boformen i Støvring ombygges med yderligere 2 beboerstuer, 2 badeværelser, 1 aflastningsstue og et mindre areal til kontor At der efter endt proces nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af oplæg til ombygning og tilbygning af boformen i Støvring samt til udarbejdelse af oplæg til dagbeskæftigelse i Rebild Kommune At der i høringsfasen indkaldes til orienteringsmøder for de pårørende på henholdsvis Bælum Ældrecenter for de der påregnes at flytter hertil, og i boformen i Støvring for de der påregnes at flytte hertil, og At høringsfristen fastsættes til 23. april 2010 kl Beslutning i den : ønsker alle 5 beboere fra Boformen i Terndrup flyttet samlet. ønsker, forinden sagen videresendes til Byrådet, følgende løsningsmuligheder belyst: - Etablering af en pavillonløsning ved Rafns Allé, inkl. nødvendige dispensationer, forventet økonomi, tidsperspektiv m.v. - Etablering af boformlignende tilbud inden for eksisterende boligmasse i kommunalt regi. 51

14 Jan Brøndum tilkendegiver, at han ikke ønsker beboerne flyttet to gange. Jan Brøndum tilkendegiver endvidere, at han ikke kan bakke op om en pavillonløsning på Rafns Allé. Bilag: - Åben Kommissorium for boformen Terndrup - SU Status på møde med Teknisk Forvaltning den 4. februar Åben SU Åben Økonomien for boformerne - SU Åben Notat - flytning fra 108 boformer - SU notat vedr beboere og bygningsmæssige forhold af Stig Åben Harrington - SU notat vedr. evt. flytning af 2-3 beboere fra Boformen Åben Terndrup til Bælum Ældrecenter af Jeanette Jakobsen - SU Referat af møde 24. februar 2010_Boformen Terndrup - Åben SU Referat fra møde i arbejdsgruppen Terndrup 2 marts Åben SU

15 6. Vederlagsfri fysioterapi J.nr.: G12. Sagsnr.: 10/3279 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Analyse af vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune Kommunerne overtog 1. august 2008 finansieringen af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Kommunerne blev økonomisk kompenseret via bloktilskuddet. For Rebild Kommune har der været større udgifter i både 2008 og Merforbruget ift kompensation for 2008(5. mdr.) var på 0,7 mio. kr. og merforbruget i 2009 var på 2,4 mio. kr. Forvaltningen har med baggrund i de økonomiske udfordringer på området analyseret udgiftsudviklingen nærmere. Analyserapporten er vedhæftet som bilag. Hovedkonklusioner Generelt er udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune markant over landsgennemsnittet, men også klart over gennemsnittet for kommunerne i region Nordjylland. Tilsyneladende henviser de praktiserende læger flere borgere i målgruppen. Derudover modtager de henviste borgere flere behandlingerne end borgere i andre kommuner. De højere udgifter skyldes, at de praktiserende læger henviser langt flere borgere, samtidig med at fysioterapeuterne tildeler flere behandlinger pr borger. Rammer og proces for analysen Datagrundlaget udgør perioden september 2008 til august 2009( 12. mdr.). Rapportens hovedkonklusioner er drøftet med det fælleskommunale sekretariat for vederlagsfri fysioterapi, og præsenteret for lægeforum samt de tre hovedleverandører af behandling til borgere i Rebild Kommune. Aktører for området vederlagsfri fysioterapi Der er følgende aktører på området: Borgeren, der har et behov Den praktiserende læge, der foretager henvisningen Fysioterapeuten, der udmåler og udfører behandlingen Rebild Kommune, der har betalingsforpligtelsen Borgerens adgang til vederlagsfri fysioterapi Der er to målgrupper af borgere der kan modtage vederlagsfri fysioterapi: Fysisk handicappede Personer med progressive lidelser (også kaldet den 3. vej) Krav til behandlinger Den udmålte fysioterapi for gruppen med svært fysisk handicap kan være individuel 53

16 behandling, holdtræning eller en kombination. Hvis der er behov for mere end 20 individuelle behandlinger pr. år. på samme henvisning, skal behovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Undtagelsesredegørelser skal underskrives af borger, fysioterapeut og praktiserende læge. For borgere med progressive sygdomme skal holdtræning være udgangspunktet. Hvis der er behov for individuelle behandlinger, skal behovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Tal/detailoplysninger fra analysen Der er et gennemsnit på 47 behandlinger pr. borger uanset diagnose, hvorfor det må forventes, at der foreligger et stort antal undtagelsesredegørelser fra fysioterapeuten. Der bør foreligge min. 250 undtagelsesredegørelser. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning skal holdtræning være udgangspunktet for borgere med progressive sygdomme. Trods dette er holdandelen ikke væsentlig større end for den anden gruppe, borgere med svært fysisk handicap, idet blot 19% af borgerne med progressive sygdomme har modtaget holdtræning. For borgere med svært fysisk handicap deltager 13 % af borgerne i holdtræning. For den kommunale leverandør er holdtræningsandelen aktuelt på 60 % samlet for begge målgrupper. På de afholdte møder med henholdsvis lægeforum og de privatpraktiserende fysioterapeuter er følgende faktorer blevet nævnt som særligt gældende Region Nordjylland - og dermed medvirkende til de høje tal: Der er et stort antal børn under behandling Den demografiske faktor spiller en stor rolle: statistisk set er der mange ældre borgere i Nordjylland Rebild Kommunes handlemuligheder Som udgangspunkt har kommunen begrænsede muligheder for direkte at påvirke udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Der er dog nogle mere indirekte muligheder: Dialog med læger om henvisningspraksis og præcisering af: o Målgruppen o Rolle ift. undtagelsesredegørelser. Lægernes begrundelser o Kommunale tilbud Dialog med fysioterapeuterne om udmåling af træningen Der er oprettet et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som er ca. 2 / 3 pris af tilsvarende private tilbud. De praktiserende læger og borgerne skal gøres opmærksomme på tilbuddet. Muligheden for at etablere andre træningstilbud som kan substituere lægehenvist vederlagsfri fysioterapi på eksempelvis ældrecentre og botilbud bør undersøges Overenskomsten Input til KL fra det fælleskommunale sekretariat: o Godkendelse af undtagelsesredegørelser i samarbejdsudvalget (flertalsafgørelser) o Visitation ift. udmåling af træning o Afregning og kontrol i kommunen (aftalen med KL og regionerne løber til ultimo 2012) Opfølgning fra regionen/samarbejdsudvalget o Stikprøvekontrol ift. målgruppen o Analyse af undtagelsesredegørelser 54

17 Det er forvaltningens vurdering at iværksættelse af ovenstående tiltag i et vist omfang kan begrænse udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Det skønnes muligt, at omlægning af tilbud kan ske uden at kvaliteten forringes for borgerne. Forvaltningen vil iværksætte ovenstående handlinger og afrapportere til Byrådet ultimo oktober måned. Efterfølgende må en eventuel økonomisk tilpasning af området vurderes. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ovenstående initiativer iværksættes, og at der afrapporteres til Byrådet i oktober måned Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Analyse af vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune sep aug SU

18 7. Etablering af fælles servicefunktion på sundhedsområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17039 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede i december 2009, at mulighederne for et fælles serviceteam under Sundhedsforvaltningen skulle afdækkes nærmere. En nedsat arbejdsgruppe har beskrevet disse muligheder i det vedlagte bilag. Samlet set skønnes det hensigtsmæssigt at en samlet servicefunktion i højere grad løser en række praktiske opgaver ift de forskellige tilbud på sundhedsområdet. Med udgangspunkt i de nuværende pedelopgaver ift ældrecentrene kan funktionen udbygges med opgaver i forhold til socialområdet samt Sund Rebild. Endvidere vil der være rationaler i at de forskellige kørselsordninger ift mad og indkøb samles. Endelig er der mulighed for at en fælles servicefunktion kan være omdrejningspunktet for hjælpemiddelservice i Rebild Kommune. Fysisk kan et lokalt hjælpemiddeldepot være udgangspunkt for funktionen. Der vil med en samlet funktion, i langt højere grad end i dag, være mulighed for at udnytte de enkelte medarbejderes spidskompetencer. Derudover vil der være stordriftsfordele i at kombinere løsningen af de forskellige opgaver. En fælles servicefunktion kan være de naturlige rammer for tilbud indenfor det rummelige arbejdsmarked. Det kan ske i form af et virksomhedscenter eller fleksible arbejdsprøvnings- og/eller løntilskudspladser. Økonomisk vil en samling af de tekniske serviceopgaver kunne etableres indenfor de nuværende rammer. Der bør dog på kortere sigt være mulighed for at realisere rationaler ift stordriftsfordele og effektiviseringer ved koordination af opgaverne på området. Etableringen vil kunne ske i købet af 2. og 3. kvartal Den konkrete tidsplan fremgår af bilaget. Forvaltningen foreslår, at sagen sendes i høring hos de høringsberettigede organer på Sundhedsområdet, således at der kan træffes endelig beslutning herom i april måned Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til etablering af fælles servicefunktion sendes i høring med en høringsfrist d. 6. april

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 24. september 2013. Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:20. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale B, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:20 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 100 sprotokol fra sidste møde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. august 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 13:30 Fraværende: Børge Kjær Rasmussen og Frederik Espersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere