REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler Temamøde - Sekretariat og økonomi Borgerstyret Personlig Assistance Økonomiorientering på sundhedsområdet ultimo februar Lukning af Boformen i Terndrup Vederlagsfri fysioterapi Etablering af fælles servicefunktion på sundhedsområdet Indkøb servicelovens Kommunale tilsyn på ældrecentrene Revas årsrapport 2009 over kommunale tilsyn på ældrecentre Orientering 64 Underskriftsside 65 40

3 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler J.nr.: P27. Sagsnr.: 10/1349 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil indlede mødet med, at give en præsentation af sundhedsaftaler og rammeaftaler og den igangværende proces på områderne. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. 41

4 2. Temamøde - Sekretariat og økonomi J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3405 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen vil på mødet give en orientering om arbejdsområderne i afdelingen Sekretariat og økonomi. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering i. Beslutning i den : Indstillingen godkendt. 42

5 3. Borgerstyret Personlig Assistance J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3424 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Resumé Den 1. januar 2009 trådte nye regler i kraft for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tidligere hjælperordninger efter servicelovens 95 og 96. De nye regler indebærer bl.a. kravet om, at borgeren skal have et højt aktivitetsniveau afskaffes. Endvidere blev det muligt at overlade arbejdsgiveransvaret, men ikke arbejdslederansvaret til en pårørende, en forening eller en privat virksomhed. Byrådet skal i denne sag fastsætte niveauet for arbejdsgiver- og løntilskud. Sagsfremstilling: Den 1. juli 2009 trådte nye regler i kraft om udmåling af tilskud til ansættelse af personlige hjælpere under BPA ordningen jf., bekendtgørelse nr. 567 af 19. juni Ordningen har tidligere gået under betegnelsen Personlig hjælperordning, men vil fremover betegnes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. lov nr. 549 af 17. juni Den 1. november kom en ny bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009, som udstikker rammerne for, hvordan kommunerne skal udmåle tilskuddet til dækning af omkostninger, der skal indgå i BPA-ordningen. Udmålingen skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, tillæg, pension, kurser og lignende. I de tilfælde borgeren ønsker at overføre tilskuddet til en forening eller en virksomhed, skal kommunen udmåle et tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsgiveropgaven. De nye bestemmelser medfører 2 væsentlige ændringer, der gælder for både 95 og Mulighed for at overføre arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed. Borgeren skal kunne varetage arbejdslederansvaret, men kan vælge at afgive arbejdsgiveransvaret. Borgeren kan vælge at afgive arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, en forening eller en nærtstående. Kommunen skal tilbyde at varetage lønadministrationen, hvis borgeren eller en nærtstående varetager arbejdsgiveransvaret. 2. Bindende regler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskuddet til Borgerstyret Personlig Assistance. Der er aktuelt ingen borgere i Rebild Kommune, der er bevilliget en 95 ordning. Der er aktuelt 10 borgere, der er bevilget en 96 ordning. Heraf 2 borgere med refusion. Den årlige nettoudgift var i 2009 på 7,6 mio. kr. 43

6 Arbejdsgiveransvaret Rebild Kommune skal yde et tilskud på til arbejdsgiveransvaret, når det varetages af en brugerforening eller en privat virksomhed. Endvidere skal der udmåles et tilskud til ansættelse af hjælpere. Udmålingen af tilskuddet skal ske på samme vilkår uanset om borgeren er arbejdsgiver eller har overført arbejdsgiveransvaret og dermed tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Nedenfor beskrives udmålingen af tilskuddet vedr. arbejdsgiveransvaret og dernæst tilskuddet til ansættelse af hjælpere. Tabel 1: Tilskud på baggrund af antal hjælpere pr. hjælpeordning Hele kr. Timer pr. år Timeløn AC/HK Årlig udgift inkl. overhead Administrationsbidrag 96 KL 76,5 363, Rebild Kommune 73,6 363, Tilskuddet til arbejdsgiveransvaret dækker udgifter forbundet med rekruttering, regnskab og administration, oplæring af arbejdsgiver, APV-vurdering. Af tabel 2 fremgår det, at KL antager borgerne i gennemsnit har 5,3 hjælpere pr. ordning. Omregnet til reelle forhold svarer det til, at arbejdsgiveransvaret kan varetages på 76,5 timer om året. Dette medfører en årlig udgift pr. ordning på kr. I Rebild Kommune er der i gennemsnit 5,1 hjælpere pr. ordning. Omregnet til reelle forhold svarer det til, at arbejdsgiveransvaret kan varetages på 73,6 timer om året. Dette medfører en årlig udgift pr. ordning på kr. I alt giver dette en merudgift på kr. for alle 8 ordninger der er bevilliget 96. Lønadministration Af KL s notat af d fremgår det, at lønadministration ikke er en del af de udmeldte budgetforudsætninger for administrationsbidraget som først antaget. Af notatet fremgår det, at der bør afsættes kr. årligt til lønadministration pr. hjælper såfremt, at borgeren vælger at lægge lønadministrationen over til en privat virksomhed eller forening. Denne udgift skal betales efter regning og er derfor ikke indregnet i administrationsbidraget. For Rebild Kommune udgør det i gennemsnit en årlig lønadministration kr. pr. gennemsnitlig ordning. (5,1 hjælper pr. borger*1643 kr.). Som nævnt ovenfor er der i Rebild Kommune 10 borgere, der er bevilliget en 96 ordning, hvilket svarer til en årlig udgift på kr. Heraf udgør refusionen fra de 2 borgere kr. Tabel 2: Samlet tilskud pr. ordning (Hele kr.) Arbejdsgiverandel Lønadministration Samlet tilskud pr. ordning Løntilskuddet Som hidtil tages der udgangspunkt i timelønnen for uudannet social og sundhedspersonale 44

7 svarende til løntrin 11. Løn og ansættelsesforholdene bedres bl.a. ved, at der efter et års ansættelse nu beregnes et beløb på 12,6 % til indbetaling på en pensionsordning, samt at der beregnes 1 trin som anciennitetstillæg. Der beregnes tillæg i forbindelse med egen sygdom og ved barns 1. og 2. sygedag. Forvaltningen har beregnet, at dette svarer til ca. 13 kr. pr. time. I alt ekstra årligt kr. Der er mulighed for at Rebild Kommune kan yde ekstra tilskud til 6. ferieuge. Dette vil resultere i en mérudgift på yderligere ca. 3 kr. pr. time. I alt ca kr. Der er mulighed for at vælge at aflønne hjælperne efter løntrin 12. Dette resulterer på en yderligere mérudgift på ca. 2 kr. pr. time I alt ca kr. Omkostningerne til 6. ferieuge og løntrin 12 er ikke inkluderet i den økonomiske kompensation fra staten (DUT = DET UDVIDEDE TOTAL PRINCIP) Ud over tilskuddet efter den kommunale eller private overenskomst betales en række udgifter i overensstemmelse med bekendtgørelsens 4 stk. 2 efter regning. Dette gælder udgifter til forsikring, barselsfond, uddannelse, personligt fravær inkl. barnets 1. og 2. sygedag, sygdom, ATP og arbejdsmiljøhjælpemidler. Økonomiske konsekvenser I nedenstående tabel vises udviklingen i udgifterne til Borgerstyret Personlig Assistance. Der er givet kompensation fra lov og cirkulæreprogrammet 4 stk. 2, hvor Rebild Kommune er kompenseret for budget 2010 (og overslagsårene) med kr. Dette beløb er tilskrevet udvalgets ramme. Forventet regnskab 2010 bygger på forbruget i 2010 samt de beregnede merudgifter som følge af indførelsen af BPA. Der skal dog tages forbehold for at udgifterne kan blive større som følge af, at nogle udgifter betales efter regning. Tabel 3 Samlet økonomi Samlet økonomi (Hele kr.) Øget løntilskud 675 Årlig udgift (administration) 257 Udgifter i alt 932 Samlet kompensation 740 Afvigelse (merudgift) 192 Efter forvaltningens vurdering vil kompensationen ikke dække ekstraudgifterne, hvis niveauet for den private overenskomst vælges. Personkredsen efter 96, stk. 3. Efter servicelovens 96, stk. 3 kan Rebild Kommune vælge at tilbyde BPA til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter 96 stk. 1, når Rebild Kommune vurderer, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren. Forvaltningen anbefaler, at Rebild Kommune 45

8 fravælger at anvende den mulighed på nuværende tidspunkt men, at der ses på muligheden, når Rebild Kommune er færdig med at implementere den nye ordning i Muligheden er medtaget for, at kommunerne i stedet for at bevilge hjælpen efter forskellige bestemmelser, herunder BPA efter servicelovens 95, kan bevilge en samlet hjælp efter serviceloven 96. Implementeringen af BPA Ti af de 11 nordjyske kommuner har i fællesskab udarbejdet en brugerhåndbog, der beskriver de nye aspekter i BPA. Der er tale om et fælleskommunalt samarbejde, hvor der er skabt fællesskab, forståelse og ensretning af den nye ordning, men hvor den enkelte kommune træffer beslutning omkring serviceniveauet. Der vil blive afviklet fælles kommunale informationsmøder for medarbejdere, der skal administrere ordningen. Der vil ligeledes blive afviklet fælles kommunale møder for brugere af ordningen, hvor håndbogen introduceres, idet kommunen er forpligtet til at give råd og vejledning til borgeren. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At tilskuddet vedrørende arbejdsgiveransvaret som anført i tabel 2 godkendes. At tilskuddet vedrørende løn til hjælperne godkendes. At der ikke gives tilskud til 6. ferieuge og løntrin 12. At Rebild Kommune ikke ønsker at tilslutte sig den fælles overenskomst på området jfr. beslutning i Byrådet i april At muligheden for at udvide BPA til også at gælde borgere, der ikke opfylder betingelserne indtil videre fastholdes jfr. beslutning i Byrådet i april At sagsbehandlingstiden for ansøgning om en 96-bevilling fastsættes til højst 12 uger. At Rebild Kommune gennemgår alle sager med henblik på ny bevilling og hermed sikrer harmonisering af ordningen. At forvaltningen indkalder brugerne til et informationsmøde i maj At sagen sendes i høring forud for den endelige beslutning i Byrådet. Beslutning i den : Forvaltningen bemærker, at sagen efter endt høring forelægges forinden endelig beslutning i Byrådet. Sagen sendes i høring med høringsfrist den 15. april Et flertal bestående af Henrik Christensen, Gert Jensen, Annette Søegaard og Rikke Karlsson ønsker, at Rebild Kommune tilslutter sig den fælles overenskomst. Jan Brøndum ønsker ikke tilslutning til den fælles overenskomst. Jan Brøndum ønsker ikke, at Rebild Kommune skal benytte sig af muligheden for at udvide BPA til andre borgere end den direkte brugergruppe. 46

9 4. Økonomiorientering på sundhedsområdet ultimo februar 2010 J.nr.: P07. Sagsnr.: 10/1325 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen har vurderet den økonomiske situation på sundhedsområdet med udgangen af februar måned. Generelt er det forbundet med en vis usikkerhed at vurdere de økonomiske udsigter på nuværende tidspunkt af året. En yderligere usikkerhedsfaktor er overgangen til nyt økonomisystem som har forsinket både regningsbetalinger og faktureringer. Nedenstående vurderinger tager udgangspunkt i forbruget for årets første to måneder samt de tendenser der kan spores i regnskabet for På plejeomsorgsområdet vurderes selve driften af ældredistrikterne at være i overensstemmelse med budgettets rammer. Der er en række udfordringer ift boligområdet og hjælpemidler. Omvendt er der afsat en række puljemidler på fælleskonti. Til økonomiopfølgningen som skal behandles på udvalgsmødet i april måned vil forvaltningen forelægge mere præcise skøn på fællesområderne og hjælpemidler. Det samlede socialområde vurderes at være i balance. Der er udfordringer ift driften af egne botilbud som skal reduceres budgetterne 5%. Generelt er der gang i en række tiltag på området som har økonomiske konsekvenser for driften af området. Området udviser i regnskab 2009 et pænt mindreforbrug som dog primært skal henføres til ekstraordinære engangsindtægter. Udgifterne til sundhedsområdet vurderes igen i år at være under pres. Medfinansiering af udgifter til sygehuse samt udgifter til vederlagsfri fysioterapi er en stor økonomisk udfordring. I regnskab 2009 udviser disse to udgiftsområder et samlet merforbrug på godt 8 mio. kr. Budgettet for vederlagsfri fysioterapi er tilført 0,7 mio. kr. Budgettet til medfinansiering af sygehusudgifter er uændret. Samlet kan der derfor forventes et samlet merforbrug i samme størrelsesorden i De øvrige udgifter på området som dækker udgifter til træning samt Sund Rebild vurderes at være i balance. Samlet er sundhedsområdet under økonomisk pres. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomien på området drøftes. Beslutning i den : Taget til efterretning. 47

10 5. Lukning af Boformen i Terndrup J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/9489 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har behandlet spørgsmålet om lukning af boformen i Terndrup på flere møder i Spørgsmålet blev aktuelt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af det forventede forbrug på s driftsområde for 2009, der udviste et væsentligt merforbrug i forhold til det budgetlagte. En af årsagerne til dette merforbrug var og er fortsat, at der på boformerne forventes et merforbrug på ca. 1,0 mill. kr., ligesom der var et forventet merforbrug på godt 1,0 mill. kr. som følge af lejetab på ældreboliger på ældrecentrene og i Sclerosebyggeriet Svinget. Kopi af notat vedrørende økonomien for boformerne i Støvring og Terndrup 2009 og 2010 er vedlagt dagsordenen. Forvaltningen blev med baggrund heri anmodet om at udarbejde en handleplan for nedbringelse af dette merforbrug allerede i 2009, og udarbejdede med baggrund heri Oplæg til handleplan på boligområdet vedrørende flytning af boformen i Terndrup til Rørbæk Ældrecenter, etablering af ungdomsboliger i Terndrup, samt anden anvendelse af Sclerosebyggeriet Svinget til andre brugergrupper. Oplægget blev sendt i høring og behandlede på mødet den 11. august 2009 høringssvarene. Forud for afgivelse af høringssvarene blev der afholdt informationsmøder med medarbejderne og de pårørende til beboerne i boformerne i Støvring og Terndrup. Høringssvarene affødte et forslag fra forvaltningen om nedsættelse af en arbejdsgruppe jfr. den vedlagte kopi af kommissorium herfor. Det direkte problem omkring økonomien for boformerne i Støvring og Terndrup er, at der i begge boformer er 1 tom plads, og at det de sidste 1½ år ikke har været muligt at udleje disse pladser, såvel begrundet i at kommunerne under et selv har tilbud til de relevante brugergrupper, men nok især fordi boligdelen i boformerne ikke er tidssvarende, med fælles toiletter i størrelsesordenen et toilet til 3 beboere. Hertil kommer, at det er aftalt mellem kommunerne i regionen samt med regionen, at taksten for alle botilbud skal reduceres med 5% i 2010 i forhold til udgiften i Til orientering oplyses, at der har været en enkelt henvendelse på boformen i Terndrup, men at denne ikke blev aktuel efter en besigtigelse af forholdende i boformen i Terndrup. Alle beboere i boformerne er i udgangspunktet i dagtilbud i A-huset i Års. Som det fremgår 48

11 af notat fra leder Stig Harrington, er der imidlertid to beboere fra boformen i Terndrup der ikke kan deltage i dette tilbud, hvorfor økonomien presses yderligere, idet de to beboere nu skal have tilbud lokalt i boformen i Terndrup. For hver gang der opstår sådanne ekstraudgifter, medfører det enten budgetoverskridelser eller dårligere service til beboerne i øvrigt. Det er forvaltningens opfattelse, at de økonomiske problemer omkring boformerne bør løses nu, idet yderligere en ledig plads i boformen i Terndrup vil medføre akut behov for handling, og denne handling vil næppe kunne løses via en længerevarende proces, idet der i givet fald vil mangle en indtægt på yderligere ca. 1,0 mill. kr. pr. år. til boformen i Terndrup. Et tilsvarende problem vil opstå omkring boformen i Støvring, om end denne boform er knap så sårbar idet der her er 11 beboere og 1 beboer i aflastning i en institution normeret til 12 beboere. Omvendt vil en udvidelse af beboerantallet i boformen i Støvring til 14 pladser der er fuldt belagt forbedre økonomien væsentligt, med bedre muligheder for støtte og pleje samt aktivitetstilbud til beboerne. Det fremgår af kommissoriet, at forvaltningen i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde, skal sikre en uvildigs tilkendegivelse omkring de enkelte beboere i boformen i Terndrup. Denne vurdering er gennemført med baggrund i en vurdering af det skriftlige materiale der ligger omkring de enkelte beboere, og udsagnet herfra er, at 2-3 beboere vil kunne profitere af et tilbud der er pleje- og omsorgsrelateret med en pædagogisk tilgang. Denne konklusion ligger i et notat på sagen, som er udarbejdet af afdelingsleder efter afholdelse af møde med konsulenterne, idet konsulenterne ikke vurderede at de vil afgive en skriftlig redegørelse med mindre de kom i direkte kontakt med de nævnte beboere. Dette har forvaltningen af hensyn til beboerne afslået. Med baggrund heri har forvaltningen anmodet leder Stig Harrington, boformen i Terndrup om en redegørelse for de 5 beboere der bor i boformen i Terndrup og distriktsleder Jeanette Jakobsen, Bælum Ældrecenter om en beskrivelse af hvad der kan tilbydes 2-3 beboere fra boformen i Terndrup ved en flytning til Bælum Ældrecenter, hvor der p.t. er plads til disse beboere. De to redegørelser er medsendt dagsordenen i kopi. Det samme gør sig gældende for notat af 24. februar 2010 der beskriver fordele og ulemper ved en flytning af de to beboere fra boformen i Terndrup, der ikke længere kan komme i dagbeskæftigelse, udarbejdet efter besigtigelse af boligmulighederne på Bælum Ældrecenter. I dette møde deltog lederne af boformerne, samt distriktslederne fra Bælum og Engparken/Nørager, sidstnævnte begrundet i at der i Engparken blev etableret en gerontopsykiatrisk enhed, og at nærværende oplæg ligger tæt op af den proces der blev gennemført i forbindelse hermed. Endelig har forvaltningen undersøgt mulighederne for en flytning af alle 5 beboere fra boformen i Terndrup til boformen i Støvring. Der er vedlagt notat efter afholdt møde med Teknisk forvaltning, der beskriver, at det ikke er muligt at gennemføre de nødvendige 49

12 udvidelser af boformen i Støvring så alle 5 beboere kan flytte hertil. Dette er begrundet i, at det i forbindelse med afholdelse af informationsmøder med pårørende og personale i boformerne er tilkendegivet, at Rebild Kommune vil gøre hvad der er muligt for at flytte alle 5 beboere samlet. Denne mulighed eksisterer ikke med den nuværende boligmasse, idet det klart af sidste høringsrunde fremgår, at beboerne ikke ønskes flyttet til et ældrecenter, og at der som nævnt ikke er mulighed for at flytte alle 5 beboere til boformen i Støvring. Ud fra det materiale der nu foreligger, er det endvidere forvaltningens vurdering, at en flytning med 2 beboere til Bælum og de 3 bedst fungerende til boformen i Støvring, vil være det bedste tilbud. Det vil være muligt at flytte 3 beboere fra Terndrup til Støvring og samtidig etablere yderligere 2 store velindrettede toiletter og yderligere 2 beboerværelser. Hertil kommer behov for aflastningsplads til en aflastningsbeboer i 90 dage om året. Der vil formentlig skulle bygges nogle m2 til boformen i Støvring, hvilket vurderes muligt inden for den ramme på 80 m2 som bebyggelsesprocent og lokalplan tillader. For god ordens skyld bemærkes, at der i forbindelse med en evt. byggeproces ved boformen i Støvring, skal tages højde for en udskiftning af ventilationsanlægget, idet dette ikke virker efter hensigten og på sigt vil medføre skimmelsvamp i ejendommen. Ombygningsudgiften vil kunne holdes inden for det beløb der forventes opnået ved salg af bygningen der huser boformen i Terndrup med henblik på etablering af boliger til unge, ligesom der i forbindelse med ansøgningen om yderligere midler til anlæg, blev meddelt lånemulighed på 1,0 mill. kr. til etablering af dagbeskæftigelsestilbud til beboerne i boformerne. Disse aktiviteter skal således sammentænkes i et projekt, såfremt anbefalingerne i nærværende dagsorden gennemføres i sin helhed. Det er forvaltningens opfattelse, at der, under henvisning til notater fra leden af boformen i Terndrup og distriktslederen på Bælum Ældrecenter, er tale om en fornuftig løsning, når der peges på en flytning af de to beboere der ikke længere kan komme i dagbeskæftigelse til demensenheden på Bælum Ældrecenter, idet de her kan få den pleje og omsorg samt pædagogiske støtte der vurderes passende via det pædagogisk personale der flyttes sammen med beboerne. De resterende 3 beboere foreslås flyttet til boformen i Støvring efter endt ombygning. Det bemærkes samtidig, at der såfremt der træffes beslutning som foreslået, skal iværksættes en proces, hvorefter der skal sikre godkendelse af flytning af beboerne. En proces der tager mellem 3 og 6 måneder, jfr. notat vedlagt dagsordenen i kopi. Det bemærkes endvidere, at der som led i denne sag bør iværksættes en proces, hvorefter Rebild Kommune med udgangen af 2010 vil være i stand til selv at tilbyde dagbeskæftigelse til beboerne i boformen, idet det nuværende tilbud om dagbeskæftigelse ikke længere findes relevant. Et dagtilbud koster typisk kr. pr. borger. Det bemærkes dog at 14 ud af 16 faste beboere i boformerne er fra andre kommuner. Personalet ved boformen i Terndrup vil blive tilbudt job i Rebild Kommune, som 50

13 udgangspunkt i form af en flytning sammen med beboerne, og alternativt på andre relevante området inden for sundhedsudvalgets område. Nærværende dagsorden er drøftet på det sidste møde i arbejdsgruppen vedrørende omkring lukning af boformen i Terndrup, og referat herfra er vedlagt dagsordenen i kopi. Det skal afslutningsvis og for god ordens skyld bemærkes, at der, såfremt de økonomiske problemstillinger omkring boformerne ikke løses permanent og inden for en overskuelig tidshorisont, skal findes alternative forbrugsreduktioner på sundhedsudvalgets budgetområde. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at sagen sendes i høring, idet der i høringssvarene skal tages stilling til følgende anbefalinger fra forvaltningen: At boformen i Terndrup lukkes senest med udgangen af september måned 2010 At de to beboere der ikke kan deltage tilbud om dagbeskæftigelse flyttes til Bælum Ældrecenter At de resterende 3 beboere flyttes til boformen i Støvring At boformen i Støvring ombygges med yderligere 2 beboerstuer, 2 badeværelser, 1 aflastningsstue og et mindre areal til kontor At der efter endt proces nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af oplæg til ombygning og tilbygning af boformen i Støvring samt til udarbejdelse af oplæg til dagbeskæftigelse i Rebild Kommune At der i høringsfasen indkaldes til orienteringsmøder for de pårørende på henholdsvis Bælum Ældrecenter for de der påregnes at flytter hertil, og i boformen i Støvring for de der påregnes at flytte hertil, og At høringsfristen fastsættes til 23. april 2010 kl Beslutning i den : ønsker alle 5 beboere fra Boformen i Terndrup flyttet samlet. ønsker, forinden sagen videresendes til Byrådet, følgende løsningsmuligheder belyst: - Etablering af en pavillonløsning ved Rafns Allé, inkl. nødvendige dispensationer, forventet økonomi, tidsperspektiv m.v. - Etablering af boformlignende tilbud inden for eksisterende boligmasse i kommunalt regi. 51

14 Jan Brøndum tilkendegiver, at han ikke ønsker beboerne flyttet to gange. Jan Brøndum tilkendegiver endvidere, at han ikke kan bakke op om en pavillonløsning på Rafns Allé. Bilag: - Åben Kommissorium for boformen Terndrup - SU Status på møde med Teknisk Forvaltning den 4. februar Åben SU Åben Økonomien for boformerne - SU Åben Notat - flytning fra 108 boformer - SU notat vedr beboere og bygningsmæssige forhold af Stig Åben Harrington - SU notat vedr. evt. flytning af 2-3 beboere fra Boformen Åben Terndrup til Bælum Ældrecenter af Jeanette Jakobsen - SU Referat af møde 24. februar 2010_Boformen Terndrup - Åben SU Referat fra møde i arbejdsgruppen Terndrup 2 marts Åben SU

15 6. Vederlagsfri fysioterapi J.nr.: G12. Sagsnr.: 10/3279 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Analyse af vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune Kommunerne overtog 1. august 2008 finansieringen af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Kommunerne blev økonomisk kompenseret via bloktilskuddet. For Rebild Kommune har der været større udgifter i både 2008 og Merforbruget ift kompensation for 2008(5. mdr.) var på 0,7 mio. kr. og merforbruget i 2009 var på 2,4 mio. kr. Forvaltningen har med baggrund i de økonomiske udfordringer på området analyseret udgiftsudviklingen nærmere. Analyserapporten er vedhæftet som bilag. Hovedkonklusioner Generelt er udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune markant over landsgennemsnittet, men også klart over gennemsnittet for kommunerne i region Nordjylland. Tilsyneladende henviser de praktiserende læger flere borgere i målgruppen. Derudover modtager de henviste borgere flere behandlingerne end borgere i andre kommuner. De højere udgifter skyldes, at de praktiserende læger henviser langt flere borgere, samtidig med at fysioterapeuterne tildeler flere behandlinger pr borger. Rammer og proces for analysen Datagrundlaget udgør perioden september 2008 til august 2009( 12. mdr.). Rapportens hovedkonklusioner er drøftet med det fælleskommunale sekretariat for vederlagsfri fysioterapi, og præsenteret for lægeforum samt de tre hovedleverandører af behandling til borgere i Rebild Kommune. Aktører for området vederlagsfri fysioterapi Der er følgende aktører på området: Borgeren, der har et behov Den praktiserende læge, der foretager henvisningen Fysioterapeuten, der udmåler og udfører behandlingen Rebild Kommune, der har betalingsforpligtelsen Borgerens adgang til vederlagsfri fysioterapi Der er to målgrupper af borgere der kan modtage vederlagsfri fysioterapi: Fysisk handicappede Personer med progressive lidelser (også kaldet den 3. vej) Krav til behandlinger Den udmålte fysioterapi for gruppen med svært fysisk handicap kan være individuel 53

16 behandling, holdtræning eller en kombination. Hvis der er behov for mere end 20 individuelle behandlinger pr. år. på samme henvisning, skal behovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Undtagelsesredegørelser skal underskrives af borger, fysioterapeut og praktiserende læge. For borgere med progressive sygdomme skal holdtræning være udgangspunktet. Hvis der er behov for individuelle behandlinger, skal behovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Tal/detailoplysninger fra analysen Der er et gennemsnit på 47 behandlinger pr. borger uanset diagnose, hvorfor det må forventes, at der foreligger et stort antal undtagelsesredegørelser fra fysioterapeuten. Der bør foreligge min. 250 undtagelsesredegørelser. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning skal holdtræning være udgangspunktet for borgere med progressive sygdomme. Trods dette er holdandelen ikke væsentlig større end for den anden gruppe, borgere med svært fysisk handicap, idet blot 19% af borgerne med progressive sygdomme har modtaget holdtræning. For borgere med svært fysisk handicap deltager 13 % af borgerne i holdtræning. For den kommunale leverandør er holdtræningsandelen aktuelt på 60 % samlet for begge målgrupper. På de afholdte møder med henholdsvis lægeforum og de privatpraktiserende fysioterapeuter er følgende faktorer blevet nævnt som særligt gældende Region Nordjylland - og dermed medvirkende til de høje tal: Der er et stort antal børn under behandling Den demografiske faktor spiller en stor rolle: statistisk set er der mange ældre borgere i Nordjylland Rebild Kommunes handlemuligheder Som udgangspunkt har kommunen begrænsede muligheder for direkte at påvirke udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Der er dog nogle mere indirekte muligheder: Dialog med læger om henvisningspraksis og præcisering af: o Målgruppen o Rolle ift. undtagelsesredegørelser. Lægernes begrundelser o Kommunale tilbud Dialog med fysioterapeuterne om udmåling af træningen Der er oprettet et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som er ca. 2 / 3 pris af tilsvarende private tilbud. De praktiserende læger og borgerne skal gøres opmærksomme på tilbuddet. Muligheden for at etablere andre træningstilbud som kan substituere lægehenvist vederlagsfri fysioterapi på eksempelvis ældrecentre og botilbud bør undersøges Overenskomsten Input til KL fra det fælleskommunale sekretariat: o Godkendelse af undtagelsesredegørelser i samarbejdsudvalget (flertalsafgørelser) o Visitation ift. udmåling af træning o Afregning og kontrol i kommunen (aftalen med KL og regionerne løber til ultimo 2012) Opfølgning fra regionen/samarbejdsudvalget o Stikprøvekontrol ift. målgruppen o Analyse af undtagelsesredegørelser 54

17 Det er forvaltningens vurdering at iværksættelse af ovenstående tiltag i et vist omfang kan begrænse udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Det skønnes muligt, at omlægning af tilbud kan ske uden at kvaliteten forringes for borgerne. Forvaltningen vil iværksætte ovenstående handlinger og afrapportere til Byrådet ultimo oktober måned. Efterfølgende må en eventuel økonomisk tilpasning af området vurderes. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ovenstående initiativer iværksættes, og at der afrapporteres til Byrådet i oktober måned Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Analyse af vederlagsfri fysioterapi i Rebild Kommune sep aug SU

18 7. Etablering af fælles servicefunktion på sundhedsområdet J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17039 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede i december 2009, at mulighederne for et fælles serviceteam under Sundhedsforvaltningen skulle afdækkes nærmere. En nedsat arbejdsgruppe har beskrevet disse muligheder i det vedlagte bilag. Samlet set skønnes det hensigtsmæssigt at en samlet servicefunktion i højere grad løser en række praktiske opgaver ift de forskellige tilbud på sundhedsområdet. Med udgangspunkt i de nuværende pedelopgaver ift ældrecentrene kan funktionen udbygges med opgaver i forhold til socialområdet samt Sund Rebild. Endvidere vil der være rationaler i at de forskellige kørselsordninger ift mad og indkøb samles. Endelig er der mulighed for at en fælles servicefunktion kan være omdrejningspunktet for hjælpemiddelservice i Rebild Kommune. Fysisk kan et lokalt hjælpemiddeldepot være udgangspunkt for funktionen. Der vil med en samlet funktion, i langt højere grad end i dag, være mulighed for at udnytte de enkelte medarbejderes spidskompetencer. Derudover vil der være stordriftsfordele i at kombinere løsningen af de forskellige opgaver. En fælles servicefunktion kan være de naturlige rammer for tilbud indenfor det rummelige arbejdsmarked. Det kan ske i form af et virksomhedscenter eller fleksible arbejdsprøvnings- og/eller løntilskudspladser. Økonomisk vil en samling af de tekniske serviceopgaver kunne etableres indenfor de nuværende rammer. Der bør dog på kortere sigt være mulighed for at realisere rationaler ift stordriftsfordele og effektiviseringer ved koordination af opgaverne på området. Etableringen vil kunne ske i købet af 2. og 3. kvartal Den konkrete tidsplan fremgår af bilaget. Forvaltningen foreslår, at sagen sendes i høring hos de høringsberettigede organer på Sundhedsområdet, således at der kan træffes endelig beslutning herom i april måned Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til etablering af fælles servicefunktion sendes i høring med en høringsfrist d. 6. april

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 15.10 - Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 153 kl. 15.30 - Janne Odgaard vedr. punkt

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Skørping Ældrecenter Møde slut: 13:00 Fraværende: Centerchef Rasmus Simonsen og Christian Peter Hjørne deltog ikke i mødet. Niels Ove Mikkelsen deltog ikke

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet REFERAT. Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Gytte Gade Mødet

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Handicaprådet Torsdag den 15. december 2016 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Administrationsbygningen Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Handicaprådet Torsdag den 15. december 2016 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Administrationsbygningen Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 15. december 2016 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Administrationsbygningen Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4 Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 33 sprotokol fra sidste møde 3 34 Godkendelse

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 18. marts 2013. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 18. marts 2013. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 16:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Ernæringsscreening

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Punkt 6. Vedtagelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 2009-48299. Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. april Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. april Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Møde slut: 12.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i dagens møde. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere