FORSLAG. Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget Morsø Kommune LOKALPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN"

Transkript

1 FORSLAG Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget Morsø Kommune LOKALPLAN

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage større fysiske ændringer i de nærmeste omgivelser. Den kan fastlægge detaljerede bestemmelser for fremtidige arealanvendelser, grundstørrelser, bebyggelsesprocenter, bygningshøjder, veje- og stiforløb, friareal m.m. Når en lokalplan er vedtaget, medfører den ikke et krav om handlepligt for grundejerne. Den medfører heller ikke pligt til at realisere de ændringer, planen indeholder. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold f.eks. ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående forhold, må det kun ske i overensstemmelser med intentionerne og bestemmelserne i lokalplanen. Hvad er et lokalplanforslag? Alle lokalplaner udarbejdes som forslag og vedtages politisk, inden de udsendes til offentlig debat i mindst 8 uger. Herefter kan Kommunalbestyrelsen godkende planerne. Som borger har man mulighed for at gøre indsigelse mod planerne. Indsigelser til et lokalplanforslag skal indsendes skriftligt til kommunen inden den fastsatte tidsfrist udløber. Offentlig fremlæggelse Forslaget kan ses på: Morsø Folkebibliotek eller Morsø Kommune, Natur og Miljø Støberiet Holgersgade 7 Jernbanevej Nykøbing Mors 7900 Nykøbing Mors Lokalplanforslaget er fremlagt i 8 uger fra den til den , hvorefter Kommunalbestyrelsen vil tage stilling til endelig vedtagelse af forslaget. Indsigelser/kommentarer Som borger i Morsø Kommune har du mulighed for at udtrykke din holdning til forslaget. Du kan sende indsigelser /kommentarer senest til: Morsø Kommune Natur og Miljø Jernbanevej Nykøbing M eller på Miljøvurdering Lokalplanforslaget offentliggøres med tilhørende screening for miljøvurdering. Det er besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelse om miljøvurdering kan påklages til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Klagen skal være naturklagenævnet i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning kan ses på 2

3 Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål 6 Lokalplanområdet og omgivelserne 6 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Miljøvurdering og sammenfatning 9 Tilladelser fra andre myndigheder 10 Godkendelsesprocedure 12 Bestemmelser 1. Formål Lokalplanens afgrænsning Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende ubebyggede arealer Adgangs- og parkeringsforhold Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Aflysning af lokalplan Retsvirkninger 19 Bilag Bilag 1 - Matrikelkort Bilag 2 - Veje, udstykningsområde m.v. Bilag 3 - Beplantning Bilag 4 - Byggelinjer, beplatning m.v. langs Limfjordsvej Bilag 5 - Byggelinjer, beplatning m.v. langs Næssundvej Bilag 6 - Miljøvurdering, screeningsskema INDHOLD

4 4

5 I redegørelsen kan du læse om de forhold i området, der ligger til grund for indholdet i lokalplanen. REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål I forbindelse med den nærmere udvikling og salg af erhvervsarealer ved Aabro Fald (v. krydset Limfjordsvej/Næssundvej), er det fundet hensigtsmæssigt at ændre den udstykningsplan, samt vejføringen, som er fastlagt i den gældende lokalplan for området (17.86). Området er fastlagt til centerområde til pladskrævende varegrupper og liberale erhverv. Der muliggøres derudover anvendelse til offentlige formål i lokalplanen. Lokalplanområdet og omgivelserne Lokalplanområdet omfatter et ca. 7,2 ha stort areal. Det eksisterende byggeri, samt tankanlægget, er fortsat omfattet af hhv. Lokalplan og Området er afgrænset af Limfjordsvej og Næssundvej og beliggenheden, tæt ved Rute 26, giver gode muligheder for varetransport til detailhandelsvirksomhederne uden at komme ind i Nykøbing Midtby. Lokalplanområdet set fra øst - Næssundvej ses til venstre Mod syd ligger et område, der udlagt til offentlige formål i kommuneplanen, bl.a. til udvidelse af idrætsanlægget ved Dueholm Mark. Mod vest, er området afgrænset af en ejendom (Næssundvej 9). Området er beliggende i byzone og fremstår som landbrugsområde ved lokalplanens udarbejdelse, med undtagelse af én parcel. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal muliggøre en ny vejføring og udstykning af området. Planen angiver derudover byggelinjer, beplantningsprincipper og bebyggelsens anvendelse og udseende. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Landsplandirektiv Med den endelige vedtagelse af Morsø Kommuneplan i november 2009, har Miljøministeriet ophævet de regionplanretningslinjer, der indgår i kommuneplanen. De retningslinjer, der fortsat gælder fra Regionplan 2005 indgår alle i de statslige vandplaner. 6

7 REDEGØRELSE Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen for så vidt angår de fortsat gældende retningslinjer, mens lokalplanen er vurderet i forhold til kommuneplanen i forhold til øvrige retningslinjer. Kommuneplanen Lokalplanen er berørt af flg. Retningslinjer i Kommuneplanen: Retningslinje 10 Detailhandel Området (rammeområde 17.C.02) er udlagt til butikker med pladskrævende varegrupper som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog kun etableres inden for området, hvis de ikke kan indpasses i Nykøbing centerområde. Der kan etableres butikker med en størrelse op til m 2 og i alt m 2 inden for rammeområdet. Lokalplanens bestemmelser udfylder retningslinjen. Lokalplanområdet set fra vest - det eksisterende centerbyggeri, der omfattes af anden lokalplan ses til højre. Retningslinje 27 - Landskab Lokalplanområdet er beliggende inden for de landskabelige vedligeholdelsesområder, der er udpeget i kommuneplanen. I de landskabelige vedligeholdelsesområder skal udviklingen og deraf følgende forandringer, herunder nyt byggeri, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse, indpasses i den eksisterende karakter under hensyntagen til landskabets vedligeholdelsesmæssige tilstand og uforstyrrethed. Området er præget af læhegn og beliggenheden ved Limfjordsvej/ Næssundvej. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bl.a. afskærmende beplantning mod syd og vest, der er orienteret ud mod det åbne land. Retningslinje 24 - kystnærhedszonen Arealet er beliggende i kystnærhedszonen og i den zone, der er benævnt planlægningszonen i retningslinjen. For lokalplaner i de kystnære dele af byzonen, skal der redegøres for den visuelle påvirkning af kysten. Lokalplanen omfatter eksisterende planlagt byområde, som er beliggende bag Nykøbing, så den planlagte bebyggelse, selv med en maksimal højde på 12,5 meter, vurderes ikke at påvirke kystlandskabet visuelt. Lokalplanen er ikke i strid med kommuneplanens retningslinjer. 7

8 REDEGØRELSE Rammer Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 17.C.02, som udlægger området til centerformål (detailhandel med pladskrævende varegrupper), liberale erhverv og offentlige formål. Rammen fastlægger en mindstestørrelse på butikker på 500 m 2 og m 2 som maksimumstørrelse. Derudover fastlægges afstanden for bebyggelse til Limfjordsvej til minimum 20 meter, af hensyn til placering af en sti. Mindstestørrelsen for butikker ønskes fjernet og byggelinjen fastlægges til 15 meter til vejskel (matrikelskel) til Limfjordsvej. Lokalplanen er derfor ledsaget af kommuneplantillæg nr. 4. Lokalplan for et centerområde ved Limfjordsvej Med den endelige vedtagelse af lokalplan , aflyses lokalplan (februar 2002), inden for det omfattede område. Vejforhold Bebyggelsen vejbetjenes fra Limfjordsvej via Aabro Fald. Lokalplanområdet vejbetjenes via Aabro Fald, som er ført ind fra Limfjordsvej Tekniske forhold Kloak og spildevand Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige seperat kloakerede spildevandssystem i henhold til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen. Der kan fra den enkelte matrikel maksimalt afledes regnvand svarende til en befæstigelsesgrad på 60%. Ved en højere befæstigelsesgrad skal grundejer etablere supplerende udligning af regnvand. Hvis der afledes industrispildevand, hvis sammensætning afviger fra almindeligt husspildevand og regnvand, skal ejendommen have en særskilt udledningstilladelse. Vand Bebyggelse indenfor lokalplanområdet tilsluttes vandforsyning fra Nykøbing vandværk. Varme Bebyggelsen skal tilsluttes kollektivt varmeforsyning. Hvis byggeriet opfylder bygningsreglementets krav til lavenergi, kan det fritages for tilslutningspligt. 8

9 REDEGØRELSE Hvis byggeriet opvarmes med alternativ energi, som dækker mere end 50% af varmebehovet, kan bebyggelsen fritages for tilslutning. Alternativ energi er energi, der produceres og forbruges på ejendommen og vil her primært være solvarme, solceller og jordvarme. Højspændingskabel Der ligger et nedgravet højspændingskabel på en del af strækningen langs Limfjordsvej. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer ledningen. Støj Støj fra erhvervsejendomme må i skel til boligområder ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier: Mandag fredag kl og Lørdag kl db(a) Mandag fredag kl og Lørdag kl og Søndag- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Støj fra erhvervsejendomme må i skel (området) ikke overstige følgende vejledende grænseværdier: Mandag fredag kl og Lørdag kl db(a) Mandag fredag kl og Lørdag kl og Søndag- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Miljøvurdering og sammenfatning I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 250 af 31. marts 2009) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg, vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Før der kan træffes en afgørelse om en plan skal miljøvurderes eller ej, skal myndigheden høre andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget. Derudover skal de oplysninger, der umiddelbart er tilgængelige, inddrages i beslutningsgrundlaget. Planerne gennemgås (screenes) ud fra en tjekliste over emner, som planen eventuel kan påvirke - se bilag 6. Emnerne er: 1. By- og kulturmiljø 2. Landskab g geologi 3. Natur og grønne områder 4. Forurening 5. Trafik 6. Befolkning og sundhed Morslands Historiske Museum er blevet hørt i forbindelse med afgørelse om miljøvurdering. 9

10 REDEGØRELSE Sammenfatning Der er truffet afgørelse om at Lokalplan ikke miljøvurderes, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning af miljøet. Afgørelsen kan ankes til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra den dato lokalplanforslaget er offentliggjort se side 2 Lokalplanen er gennemgået ud fra tjeklisten - se lokalplanens bilag 6. Planens påvirkning vurderes til at blive neutral (0) med enkelte bemærkninger. Det drejer sig om kulturarv (arkæologiske forhold) og drikkevand. Der henvises til afsnittet Museumsloven for så vidt angår arkæologi. Drikkevand Der er foretaget kortlægning i Morsø Kommune af Miljøcenter Aalborg. Kortlægningen skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for beskyttelse af grundvand. Undersøgelsen viser, at lokalplanområdet ligger ovenpå det grundvandsdannende lag til Nykøbing vandværk, men udenfor 300 meter zonen fra vandværket. Nykøbing vandværk skal på kortere eller længere sigt skal have ny kildeplads da den nuværende kildeplads er placeret bynært. Der skal derfor ikke udarbejdes indsatsplan for Nykøbing vandværk. I sammenfattende redegørelse i forbindelse med kortlægningen er anbefalet, at der ikke gennemføres en særlig forebyggende indsats for vandindvindingsanlæg i større byområder, hvor vandet er sårbart overfor forurening, og hvor tætheden af mulige forureningskilder er stor. Her bør i stedet for planlægges for en alternativ vandforsyning. Udstykningerne skal indrettes efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og det gælder bl.a. at: al produktion skal foregå indendørs på tæt og fast bund der må ikke foretages produktion med afledning af spildevand, idet der alene må ske afledning af sanitært spildevand, men ikke etableres spildevandsledninger i jorden fra produktion olie- og kemikalier som affald eller råvare må kun opbevares indendørs i mindre mængder på tæt fast bund og må ikke opbevares i beholdere i jorden, og udendørs oplag, der kan give anledning til jordforurening, må ikke finde sted. Tilladelser fra andre myndigheder Lov om jordforurening - forurenet jord Områdeklassificerede ejendomme Den 1. januar 2008 trådte en ny bestemmelse i kraft om, at alle byzoner som udgangspunkt klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet. Forureningerne stammer typisk fra afbrænding i fyr og kakkelovne, bilos, røg fra industri samt forurenet fyldjord. Mange af forureningskilderne er i dag minimeret, men forureningen består fortsat, da den ofte nedbrydes meget langsomt. Jorden vil typisk være forurenet med tjærestoffer og tungmetaller. Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er dog lille, sammenlignet med mange andre sundhedsrisici, som vi er udsat for i hverdagen. 10

11 REDEGØRELSE Lokalplanområdet er byzone og klassificeret som område, der kan være lettere forurenet. For forholdsregler, som det anbefales at følge for at minimere en eventuel sundhedsmæssig risiko ved kontakt med jorden, henvises der til kommunens hjemmeside, Kommunen oplyser naturligvis også om anbefalingerne ved henvendelse til Morsø kommune (Team Virksomhed), tlf Hvis der skal flyttes over 1 m 3 jord fra en områdeklassificeret ejendom, skal der tages prøver til analyse, og jordflytningen skal anmeldes til og godkendes af kommunen, inden jordflytningen foretages. Kommunen har kendskab til at området har været anvendt til landbrugsformål. Kommunen kan derfor undtage området fra krav om analyse ved anmeldelse af flytning af jord. Hvis der skal flyttes under 1 m 3 jord fra en områdeklassificeret ejendom, kan jorden afleveres til speciel container på Nykøbing Genbrugsplads, Nørrebro 196, 7900 Nykøbing Mors. Museumsloven Ifølge museumslovens 27 stk. 2 (LBK nr af 14. december 2006) skal al arbejde standses, hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, f.eks. grave, gravpladser, bopladser, ruiner o.l. Fund skal straks anmeldes til Morslands Historiske Museum. Efter museumslovens 24 skal kommunalbestyrelsen underrette Morslands Historiske Museum senest samtidig med, der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter 18 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn skal også meddeles museet. Morslands Historiske Museum er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. I forbindelse med byggeriet mellem Aabro Fald og Næssundvej, har museet undersøgt en oldtidsbebyggelse på stedet. bebyggelsen strækker sig i et vist omfang mod syd, ind i lokalplanområdet. Det kan forventes, at bosættelserne tiltager i omfang jo længere man bevæger sig mod syd, op på det højere terræn. Museet anbefaler en grundig forundersøgelse af det højere liggende område, bl.a. for at fastslå omfanget af fortidsminder i området. På det lavere liggende område, kan der foretages en ekstensiv forundersøgelse. Landbrugsloven Lokalplanen omfatter en del af en landbrugsejendom. Når anvendelsen af en sådan ejendom er i overensstemmelse med en lokalplan, kræver det ikke tilladelse efter landbrugsloven at anvende ejendommen til andet end jordbrugsformål. Ifølge 11 i lov om landbrugsejendomme må ingen del af en landbrugsejendom tages i brug til ikke jordbrugsmæssige formål, medmindre en sådan anvendelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om planlægning eller lov om råstoffer. Efter lovens 6, stk 1, nr.1, kan landbrugspligten ophæves, når jorden inden 5 år skal anvendes til udbygning af bysamfund med boliger, til erhverv, til offentlige formål eller til sommerhusbebyggelse. Det er en betingelse, at jorden ligger i byzone eller i et område i landzone, som i en endeligt vedtaget eller godkendt landzonelokalplan er udlagt til et af de nævnte formål. 11

12 REDEGØRELSE Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Lokalplanen respekterer deklaration om byggelinje langs Næssundvej - 20 meter fra vejmidte, lyst Godkendelsesprocedure Denne lokalplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 937 af 24/ En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Kommunalbestyrelsen offentliggør forslaget til lokalplanen med mulighed for indsigelse i en periode på mindst 8 uger efter offentliggørelsen. Efter offentlighedsperiodens udløb kan Morsø Kommunalbestyrelse vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Bliver forslaget endeligt vedtaget i Morsø Kommunalbestyrelse, udstedes offentlig bekendtgørelse herom. 12

13 I Bestemmelserne kan du finde de forhold, der er gældende for din ejendom. Bestemmelserne regulerer områdets anvendelse og udformning. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag indberettes til det landsdækkende Plansystem og er herefter bindende for de grundejere, der omfattes af lokalplanen. BESTEMMELSER

14 BESTEMMELSER Lokalplan nr for et centerområde ved Aabro Fald I henhold til lov om planlægning (lovbek. nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i Formål Lokalplanens formål er: - at fastlægge områdets anvendelse til centerområde til pladskrævende varegrupper med tilhørende detailhandel, liberale erhverv og offentlige formål, - at fastlægge byggelinjer og beplantningsprincipper - at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang og udseende, 2. Lokalplanens afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 1cr, 1byk og 1bzf Dueholm, Nykøbing Mors Jorder, samt alle parceller, der efter den 1. maj 2010 dannes fra de ovennævnte ejendomme. 3. Område og zonestatus 3.1 Området er beliggende, og forbliver i byzone. 4. Arealanvendelse 4.1 Området må anvendes til centerformål med detailhandel for pladskrævende varegrupper som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog kun etableres inden for disse arealer, hvis de ikke kan indpasses i Nykøbing centerområde (jf. Kommuneplanens retningslinje). I tilknytning til forhandlere af tømmer og byggematerialer kan der etableres et byggemarked med et butiksareal på op til m Området må ikke anvendes til detailhandel med dagligvarer Området kan anvendes til liberale erhverv, som f.eks. revisor- og rådgivningsvirksomheder, designvirksomheder samt computer og datavirksomheder Området kan anvendes til erhvervstyper, der passer naturligt ind i området, som f.eks. engrosvirksomhed og lignede typer af virksomheder, som ikke giver anledning til væsentlig støj-, luftforurening- eller lugtgener. 4.5 Området kan anvendes til offentlige formål, som f.eks. bygninger til magasinering af materialer, kontorvirksomhed, anlæg i forbindelse med infrastruktur m.v. 16

15 BESTEMMELSER 5. Udstykning 5.1 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end m Ved udstykning skal det sikres at der ikke opstår restarealer, der ikke kan udstykkes til selvstændig bebyggelse. 6. Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager og med en højde på 8,5 meter. Mindre bygningsdele må gives en højde på maksimalt 12,5 meter. 6.3 Ny bebyggelse skal opføres med facade i den byggelinje (mod Næssundevej) som er vist på kortbilag 5. Ny bebyggelse må ikke overskride den byggelinje (mod Limfjordsvej) som er vist på kortbilag Den enkelte detailhandelsvirksomhed må have et bruttoetageareal på højst 2000 m 2. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalefaciliteter (lokaler, hvor alene personalet har adgang til) op til maksimalt 200 m Det samlede butiksetageareal indenfor lokalplanens område må være maksimalt m Der skal sikres et passende areal til kildesortering af virksomheden affald - herunder pap/papir, metal, glas og almindelige renovation. 6.7 Der kan ikke opsættes vindmøller i området. 7. Bebyggelsens udseende Facader 7.1 Udvendige bygningssider skal udføres i beton, tegl (blank eller pudset), glas, eternit, træ eller metal i form af zink, aluminium, kobber eller bronze. Der må ikke anvendes profilerede stålplader eller trapezplader. 7.2 Solfangere eller solcelleanlæg kan integreres i facader eller tag. Skiltning 7.3 Flagstænger mellem Aabro Fald og Næssundvej, skal placeres i den linje, der er vist på kortbilag 5 og have en højde på maksimalt 8,5 meter. 7.4 Pyloner mod Næssundvej skal placeres i en afstand af 1 meter nord for flagbyggelinjen, vist på kortbilag 5. Pyloner må være maksimalt 1,6 4 meter. Hvis 3 eller flere virksomheder opsætter én pylon i fællesskab, må den være 1,6 6 meter. Arealet mellem Næssundvej og linjen for placering af flagstænger, der fremgår af kortbilag 5, skal friholdes for øvrig skiltning. 7.5 Skilte skal udformes, så flader ikke blænder trafikanterne, og alle fritstående skilte skal være fastmonteret. Pyloner må være lysene, men ikke belyste. 17

16 BESTEMMELSER 7.6 Der må ikke placeres skilte i eller øst for (mod Limfjordsvej) den viste zone omkring højspændingskabel, vist på kortbilag 4. Ledningen ligger i en afstand af 7,9 meter fra vejkant og respektafstand til ledningen er 3 meter på hver side. 7.7 Tage og udhæng skal friholdes for skiltning. 7.8 Henvisningsskilte må gives en højde på 1 meter i forhold til terræn 7.9 På facader med indgange, må der opsættes bannere o.lign med en maksimal størrelse på 2 2 meter. Der må ikke opsættes bannere o.lign på øvrige facader. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Plantebælter etableres med en bredde på 10 meter og efter principperne vist kortbilag Der etableres beplantning i form af bøgpur med enkeltstående træer - Sejlerøn - i en linje midt i beplantningen langs Næssundvej og med en afstand af ca. 15 meter. 8.3 Der etableres arealer tilsået med græs e.lign. på arealerne vist på kortbilag 3. Der plantes enkeltstående træer - f.eks. Sejlerøn - i princippet som vist på kortbilaget. I strækningen langs Limfjordsvej, skal træerne placeres som vist på bilag 4 af hensyn til stærkstrømsledningen. 8.5 Ved fældning af træer i plantebælter, eller ved udgået beplantning, skal der nyplantes. 8.6 Inden for plantebæltet kan der på egen grund etableres trådhegn. 8.7 Inden for det areal, der er vist med særlig signatur på kortbilag 2, kan der etableres et forsinkelsesbassin for regnvand. Bassinet skal udformes som en naturlig sø, som kan indgå rekreativt i brugen af området. 8.8 Terrænregulering må maksimalt være +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Morsø kommmune kan meddele dispensation til større terrænreguleringer. 9. Adgangs- og parkeringsforhold 9.1 Adgang til området skal foregå fra Aabro Fald og der må ikke etableres yderligere vejadgange fra Næssundvej eller Limfjordsvej til området. 9.2 Alle veje i området udlægges som private fællesvej som vist på kortbilag 2. Der reserveres areal til anlæg af veje med A-A B-B C 18 meter - 8 meter bred vej 15 meter - 7 meter bred vej Vendeplads - 25 meter radius. 9.3 Der skal afses areal til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. 9.4 Parkerings- og vejarealer skal udføres med en tæt og fast belægning. 18

17 BESTEMMELSER 10. Grundejerforening 10.1 Der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende område - Aabro Fald 2, jf. bestemmelserne i Lokalplan og se afgrænsning af områderne på kortbilag I det omfang lejere af erhvervs- og detailhandelsejendomme ikke samtidig er ejere, kan grundejerforeningen tillade, at disse lejere opnår samme repræsentation som de øvrige ejere i området, svarende til én stemme pr. lejemål Grundejerforeningen skal oprettes, når min. 30% af området er solgt, eller når Kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af områdets fælles friarealer, herunder bl.a. veje, cykel/gangstier og grønne områder og plantebælter Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de arealer og anlæg, der er nævnt i Grundejerforeningen skal udarbejde vedtægter, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Eventuelle ændringer af vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 11. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 11.1 Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Såfremt bebyggelsen opvarmes med alternativ energi, som dækker mere end 50% af varmebehovet, kan bebyggelsen fritages for tilslutning Beplantning er etableret i jf Aflysning af lokalplan 12.1 Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan aflyses lokalplan nr indenfor lokalplanområdet. 19

18 BESTEMMELSER 13. Retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer med flere, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). Midlertidig retsvirkning 13.5 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter offentliggørelsen. 20

19 Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune. Den... På Kommunalbestyrelsens vegne: Lauge Larsen Per Flemming Laursen Borgmester Kommunaldirektør

20

21 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Matrikelkort Mål 1:3.000 August 2010 Bilag 1 LIMFJORDSVEJ 4810 OLE RØMERSVEJ 6020 NÆSSUNDVEJ ci bne 7 AABRO FALD 9855 NÆSSUNDVEJ 5750 Lokalplangrænse Områder, der optages i fælles 1y grundejerforening jf Område der omfattes af LP Område der omfattes af LP bz 1bc 1bga 9 1bzf 1byk 7000a 1bøn 2 1bzg 1byh oæ a 3 1bud 1bzh 1g 5 1b

22

23 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Veje, udstykningsområde m.v. Bilag 2 Mål 1:2.000 August NÆSSUNDVEJ 5750 LIMFJORDSVEJ 4810 AABRO FALD 9855 NÆSSUNDVEJ Arealudlæg til vej Arealer, der kan udstykkes til bebyggelse Regnvandsbassin jf. 8.7 Byggelinje jf. 6.3 C B A B B B 2 B B A eksisterende vej

24

25 Enkeltstående træ jf. 8.3 Placering af Sejlerøn jf. 8.2 Arealer jf. 8.3 Plantebælte jf. 8.1 Bøgepur jf. 8.2 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Beplantning Bilag 3 Mål 1:2.000 August 2010

26

27 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Byggelinjer, beplantning m.v langs Limfjordsvej Bilag 4 Mål 1:1.000 August 2010 Højspændingskabel jf. 7.6 Buffer til kabel - 3 meter Byggelinje jf. 6.3

28

29 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Byggelinjer, beplantning m.v langs Næssundvej Bilag 5 Mål 1:2.000 August 2010 Facadebyggelinje jf. 6.3 Placering af flagstænger jf. 7.3 Zone til placering af pylonskilte jf. 7.4

30 Bilag 6 Miljøvurdering - screeningsskema Planens navn for et centerområde ved Aabro Fald Ændring af lokalplanlagt område med ny bebyggelsesplan Morsø Kommune Natur og miljø Andre planer, der har betydning for screeningen Lokalplan for et centerområde ved Limfjordsvej Lokalplan for et tankanlæg ved Limfjordsvej/Næssundvej Ikke væsentlige indvirkning/ Positiv indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning = miljørapport Bemærkninger By- og kulturmiljø Bymiljø f.eks. struktur, profil, visuel påvirkning, sammenhænge Kulturarv f.eks. værdifulde kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger, fortidsminder (beskyttelses- og byggelinjer) og diger, arkæologiske interesser Landskab og geologi Landskab f.eks. landskabelige påvirkninger, påvirkning af kystlandskaber Geologi f.eks. geologiske interesser, råstoffer Natur og grønne områder Natura2000 og beskyttede arter påvirkning heraf Natur f.eks. påvirkning af kerneområder, økologiske forbindelseslinjer, 3 beskyttet natur inkl. beskyttelseslinjer Grønne områder f.eks. grønne kiler, beplantning, skov Forurening Støj og vibrationer f.eks. støjpåvirkninger herunder trafikstøj Jord f.eks. jordforurening og følgerne heraf, arealbindinger som følge af projektet; anvendelighed, dyrkningsværdi osv. Lys f.eks. refleksioner og lyspåvirkning Der blev fundet spor efter bebyggelse på den lokalitet, der er bebygget jf. LP Morslands Historiske Museum anbefaler en grundig forundersøgelse af de højere beliggende arealer, som lokalplanen omfatter Der bliver ingen påvirkning af kystlandskabet, da den planlagte bebyggelse ligger bag byen Der er ingen geologiske interesser i området Området er alm. Landbrugsareal. Området ligger syd for Lødderup Bækdalen, Vesterå, som er udpeget som økologisk forbindelseslinje. Bebyggelse i området forventes ikke at få nogen betydning for linjen. Der etableres læhegn omkring området mod syd og vest. Det er forøgelse af beplantningen i forhold til de eksisterende forhold. Området ligger hensigtsmæssigt placeret ved overordnede veje. Arealet er eksisterende byzone.

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere