FORSLAG. Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget Morsø Kommune LOKALPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN"

Transkript

1 FORSLAG Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget Morsø Kommune LOKALPLAN

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage større fysiske ændringer i de nærmeste omgivelser. Den kan fastlægge detaljerede bestemmelser for fremtidige arealanvendelser, grundstørrelser, bebyggelsesprocenter, bygningshøjder, veje- og stiforløb, friareal m.m. Når en lokalplan er vedtaget, medfører den ikke et krav om handlepligt for grundejerne. Den medfører heller ikke pligt til at realisere de ændringer, planen indeholder. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold f.eks. ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående forhold, må det kun ske i overensstemmelser med intentionerne og bestemmelserne i lokalplanen. Hvad er et lokalplanforslag? Alle lokalplaner udarbejdes som forslag og vedtages politisk, inden de udsendes til offentlig debat i mindst 8 uger. Herefter kan Kommunalbestyrelsen godkende planerne. Som borger har man mulighed for at gøre indsigelse mod planerne. Indsigelser til et lokalplanforslag skal indsendes skriftligt til kommunen inden den fastsatte tidsfrist udløber. Offentlig fremlæggelse Forslaget kan ses på: Morsø Folkebibliotek eller Morsø Kommune, Natur og Miljø Støberiet Holgersgade 7 Jernbanevej Nykøbing Mors 7900 Nykøbing Mors Lokalplanforslaget er fremlagt i 8 uger fra den til den , hvorefter Kommunalbestyrelsen vil tage stilling til endelig vedtagelse af forslaget. Indsigelser/kommentarer Som borger i Morsø Kommune har du mulighed for at udtrykke din holdning til forslaget. Du kan sende indsigelser /kommentarer senest til: Morsø Kommune Natur og Miljø Jernbanevej Nykøbing M eller på Miljøvurdering Lokalplanforslaget offentliggøres med tilhørende screening for miljøvurdering. Det er besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Afgørelse om miljøvurdering kan påklages til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Klagen skal være naturklagenævnet i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning kan ses på 2

3 Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål 6 Lokalplanområdet og omgivelserne 6 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Miljøvurdering og sammenfatning 9 Tilladelser fra andre myndigheder 10 Godkendelsesprocedure 12 Bestemmelser 1. Formål Lokalplanens afgrænsning Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende ubebyggede arealer Adgangs- og parkeringsforhold Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Aflysning af lokalplan Retsvirkninger 19 Bilag Bilag 1 - Matrikelkort Bilag 2 - Veje, udstykningsområde m.v. Bilag 3 - Beplantning Bilag 4 - Byggelinjer, beplatning m.v. langs Limfjordsvej Bilag 5 - Byggelinjer, beplatning m.v. langs Næssundvej Bilag 6 - Miljøvurdering, screeningsskema INDHOLD

4 4

5 I redegørelsen kan du læse om de forhold i området, der ligger til grund for indholdet i lokalplanen. REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål I forbindelse med den nærmere udvikling og salg af erhvervsarealer ved Aabro Fald (v. krydset Limfjordsvej/Næssundvej), er det fundet hensigtsmæssigt at ændre den udstykningsplan, samt vejføringen, som er fastlagt i den gældende lokalplan for området (17.86). Området er fastlagt til centerområde til pladskrævende varegrupper og liberale erhverv. Der muliggøres derudover anvendelse til offentlige formål i lokalplanen. Lokalplanområdet og omgivelserne Lokalplanområdet omfatter et ca. 7,2 ha stort areal. Det eksisterende byggeri, samt tankanlægget, er fortsat omfattet af hhv. Lokalplan og Området er afgrænset af Limfjordsvej og Næssundvej og beliggenheden, tæt ved Rute 26, giver gode muligheder for varetransport til detailhandelsvirksomhederne uden at komme ind i Nykøbing Midtby. Lokalplanområdet set fra øst - Næssundvej ses til venstre Mod syd ligger et område, der udlagt til offentlige formål i kommuneplanen, bl.a. til udvidelse af idrætsanlægget ved Dueholm Mark. Mod vest, er området afgrænset af en ejendom (Næssundvej 9). Området er beliggende i byzone og fremstår som landbrugsområde ved lokalplanens udarbejdelse, med undtagelse af én parcel. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal muliggøre en ny vejføring og udstykning af området. Planen angiver derudover byggelinjer, beplantningsprincipper og bebyggelsens anvendelse og udseende. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Landsplandirektiv Med den endelige vedtagelse af Morsø Kommuneplan i november 2009, har Miljøministeriet ophævet de regionplanretningslinjer, der indgår i kommuneplanen. De retningslinjer, der fortsat gælder fra Regionplan 2005 indgår alle i de statslige vandplaner. 6

7 REDEGØRELSE Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen for så vidt angår de fortsat gældende retningslinjer, mens lokalplanen er vurderet i forhold til kommuneplanen i forhold til øvrige retningslinjer. Kommuneplanen Lokalplanen er berørt af flg. Retningslinjer i Kommuneplanen: Retningslinje 10 Detailhandel Området (rammeområde 17.C.02) er udlagt til butikker med pladskrævende varegrupper som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog kun etableres inden for området, hvis de ikke kan indpasses i Nykøbing centerområde. Der kan etableres butikker med en størrelse op til m 2 og i alt m 2 inden for rammeområdet. Lokalplanens bestemmelser udfylder retningslinjen. Lokalplanområdet set fra vest - det eksisterende centerbyggeri, der omfattes af anden lokalplan ses til højre. Retningslinje 27 - Landskab Lokalplanområdet er beliggende inden for de landskabelige vedligeholdelsesområder, der er udpeget i kommuneplanen. I de landskabelige vedligeholdelsesområder skal udviklingen og deraf følgende forandringer, herunder nyt byggeri, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse, indpasses i den eksisterende karakter under hensyntagen til landskabets vedligeholdelsesmæssige tilstand og uforstyrrethed. Området er præget af læhegn og beliggenheden ved Limfjordsvej/ Næssundvej. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bl.a. afskærmende beplantning mod syd og vest, der er orienteret ud mod det åbne land. Retningslinje 24 - kystnærhedszonen Arealet er beliggende i kystnærhedszonen og i den zone, der er benævnt planlægningszonen i retningslinjen. For lokalplaner i de kystnære dele af byzonen, skal der redegøres for den visuelle påvirkning af kysten. Lokalplanen omfatter eksisterende planlagt byområde, som er beliggende bag Nykøbing, så den planlagte bebyggelse, selv med en maksimal højde på 12,5 meter, vurderes ikke at påvirke kystlandskabet visuelt. Lokalplanen er ikke i strid med kommuneplanens retningslinjer. 7

8 REDEGØRELSE Rammer Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 17.C.02, som udlægger området til centerformål (detailhandel med pladskrævende varegrupper), liberale erhverv og offentlige formål. Rammen fastlægger en mindstestørrelse på butikker på 500 m 2 og m 2 som maksimumstørrelse. Derudover fastlægges afstanden for bebyggelse til Limfjordsvej til minimum 20 meter, af hensyn til placering af en sti. Mindstestørrelsen for butikker ønskes fjernet og byggelinjen fastlægges til 15 meter til vejskel (matrikelskel) til Limfjordsvej. Lokalplanen er derfor ledsaget af kommuneplantillæg nr. 4. Lokalplan for et centerområde ved Limfjordsvej Med den endelige vedtagelse af lokalplan , aflyses lokalplan (februar 2002), inden for det omfattede område. Vejforhold Bebyggelsen vejbetjenes fra Limfjordsvej via Aabro Fald. Lokalplanområdet vejbetjenes via Aabro Fald, som er ført ind fra Limfjordsvej Tekniske forhold Kloak og spildevand Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige seperat kloakerede spildevandssystem i henhold til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen. Der kan fra den enkelte matrikel maksimalt afledes regnvand svarende til en befæstigelsesgrad på 60%. Ved en højere befæstigelsesgrad skal grundejer etablere supplerende udligning af regnvand. Hvis der afledes industrispildevand, hvis sammensætning afviger fra almindeligt husspildevand og regnvand, skal ejendommen have en særskilt udledningstilladelse. Vand Bebyggelse indenfor lokalplanområdet tilsluttes vandforsyning fra Nykøbing vandværk. Varme Bebyggelsen skal tilsluttes kollektivt varmeforsyning. Hvis byggeriet opfylder bygningsreglementets krav til lavenergi, kan det fritages for tilslutningspligt. 8

9 REDEGØRELSE Hvis byggeriet opvarmes med alternativ energi, som dækker mere end 50% af varmebehovet, kan bebyggelsen fritages for tilslutning. Alternativ energi er energi, der produceres og forbruges på ejendommen og vil her primært være solvarme, solceller og jordvarme. Højspændingskabel Der ligger et nedgravet højspændingskabel på en del af strækningen langs Limfjordsvej. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer ledningen. Støj Støj fra erhvervsejendomme må i skel til boligområder ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier: Mandag fredag kl og Lørdag kl db(a) Mandag fredag kl og Lørdag kl og Søndag- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Støj fra erhvervsejendomme må i skel (området) ikke overstige følgende vejledende grænseværdier: Mandag fredag kl og Lørdag kl db(a) Mandag fredag kl og Lørdag kl og Søndag- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Miljøvurdering og sammenfatning I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 250 af 31. marts 2009) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg, vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Før der kan træffes en afgørelse om en plan skal miljøvurderes eller ej, skal myndigheden høre andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget. Derudover skal de oplysninger, der umiddelbart er tilgængelige, inddrages i beslutningsgrundlaget. Planerne gennemgås (screenes) ud fra en tjekliste over emner, som planen eventuel kan påvirke - se bilag 6. Emnerne er: 1. By- og kulturmiljø 2. Landskab g geologi 3. Natur og grønne områder 4. Forurening 5. Trafik 6. Befolkning og sundhed Morslands Historiske Museum er blevet hørt i forbindelse med afgørelse om miljøvurdering. 9

10 REDEGØRELSE Sammenfatning Der er truffet afgørelse om at Lokalplan ikke miljøvurderes, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning af miljøet. Afgørelsen kan ankes til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra den dato lokalplanforslaget er offentliggjort se side 2 Lokalplanen er gennemgået ud fra tjeklisten - se lokalplanens bilag 6. Planens påvirkning vurderes til at blive neutral (0) med enkelte bemærkninger. Det drejer sig om kulturarv (arkæologiske forhold) og drikkevand. Der henvises til afsnittet Museumsloven for så vidt angår arkæologi. Drikkevand Der er foretaget kortlægning i Morsø Kommune af Miljøcenter Aalborg. Kortlægningen skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for beskyttelse af grundvand. Undersøgelsen viser, at lokalplanområdet ligger ovenpå det grundvandsdannende lag til Nykøbing vandværk, men udenfor 300 meter zonen fra vandværket. Nykøbing vandværk skal på kortere eller længere sigt skal have ny kildeplads da den nuværende kildeplads er placeret bynært. Der skal derfor ikke udarbejdes indsatsplan for Nykøbing vandværk. I sammenfattende redegørelse i forbindelse med kortlægningen er anbefalet, at der ikke gennemføres en særlig forebyggende indsats for vandindvindingsanlæg i større byområder, hvor vandet er sårbart overfor forurening, og hvor tætheden af mulige forureningskilder er stor. Her bør i stedet for planlægges for en alternativ vandforsyning. Udstykningerne skal indrettes efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og det gælder bl.a. at: al produktion skal foregå indendørs på tæt og fast bund der må ikke foretages produktion med afledning af spildevand, idet der alene må ske afledning af sanitært spildevand, men ikke etableres spildevandsledninger i jorden fra produktion olie- og kemikalier som affald eller råvare må kun opbevares indendørs i mindre mængder på tæt fast bund og må ikke opbevares i beholdere i jorden, og udendørs oplag, der kan give anledning til jordforurening, må ikke finde sted. Tilladelser fra andre myndigheder Lov om jordforurening - forurenet jord Områdeklassificerede ejendomme Den 1. januar 2008 trådte en ny bestemmelse i kraft om, at alle byzoner som udgangspunkt klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet. Forureningerne stammer typisk fra afbrænding i fyr og kakkelovne, bilos, røg fra industri samt forurenet fyldjord. Mange af forureningskilderne er i dag minimeret, men forureningen består fortsat, da den ofte nedbrydes meget langsomt. Jorden vil typisk være forurenet med tjærestoffer og tungmetaller. Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er dog lille, sammenlignet med mange andre sundhedsrisici, som vi er udsat for i hverdagen. 10

11 REDEGØRELSE Lokalplanområdet er byzone og klassificeret som område, der kan være lettere forurenet. For forholdsregler, som det anbefales at følge for at minimere en eventuel sundhedsmæssig risiko ved kontakt med jorden, henvises der til kommunens hjemmeside, Kommunen oplyser naturligvis også om anbefalingerne ved henvendelse til Morsø kommune (Team Virksomhed), tlf Hvis der skal flyttes over 1 m 3 jord fra en områdeklassificeret ejendom, skal der tages prøver til analyse, og jordflytningen skal anmeldes til og godkendes af kommunen, inden jordflytningen foretages. Kommunen har kendskab til at området har været anvendt til landbrugsformål. Kommunen kan derfor undtage området fra krav om analyse ved anmeldelse af flytning af jord. Hvis der skal flyttes under 1 m 3 jord fra en områdeklassificeret ejendom, kan jorden afleveres til speciel container på Nykøbing Genbrugsplads, Nørrebro 196, 7900 Nykøbing Mors. Museumsloven Ifølge museumslovens 27 stk. 2 (LBK nr af 14. december 2006) skal al arbejde standses, hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, f.eks. grave, gravpladser, bopladser, ruiner o.l. Fund skal straks anmeldes til Morslands Historiske Museum. Efter museumslovens 24 skal kommunalbestyrelsen underrette Morslands Historiske Museum senest samtidig med, der meddeles byggetilladelse, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen efter 18 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Modtagne anmeldelser af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn skal også meddeles museet. Morslands Historiske Museum er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. I forbindelse med byggeriet mellem Aabro Fald og Næssundvej, har museet undersøgt en oldtidsbebyggelse på stedet. bebyggelsen strækker sig i et vist omfang mod syd, ind i lokalplanområdet. Det kan forventes, at bosættelserne tiltager i omfang jo længere man bevæger sig mod syd, op på det højere terræn. Museet anbefaler en grundig forundersøgelse af det højere liggende område, bl.a. for at fastslå omfanget af fortidsminder i området. På det lavere liggende område, kan der foretages en ekstensiv forundersøgelse. Landbrugsloven Lokalplanen omfatter en del af en landbrugsejendom. Når anvendelsen af en sådan ejendom er i overensstemmelse med en lokalplan, kræver det ikke tilladelse efter landbrugsloven at anvende ejendommen til andet end jordbrugsformål. Ifølge 11 i lov om landbrugsejendomme må ingen del af en landbrugsejendom tages i brug til ikke jordbrugsmæssige formål, medmindre en sådan anvendelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om planlægning eller lov om råstoffer. Efter lovens 6, stk 1, nr.1, kan landbrugspligten ophæves, når jorden inden 5 år skal anvendes til udbygning af bysamfund med boliger, til erhverv, til offentlige formål eller til sommerhusbebyggelse. Det er en betingelse, at jorden ligger i byzone eller i et område i landzone, som i en endeligt vedtaget eller godkendt landzonelokalplan er udlagt til et af de nævnte formål. 11

12 REDEGØRELSE Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Lokalplanen respekterer deklaration om byggelinje langs Næssundvej - 20 meter fra vejmidte, lyst Godkendelsesprocedure Denne lokalplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 937 af 24/ En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Kommunalbestyrelsen offentliggør forslaget til lokalplanen med mulighed for indsigelse i en periode på mindst 8 uger efter offentliggørelsen. Efter offentlighedsperiodens udløb kan Morsø Kommunalbestyrelse vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Bliver forslaget endeligt vedtaget i Morsø Kommunalbestyrelse, udstedes offentlig bekendtgørelse herom. 12

13 I Bestemmelserne kan du finde de forhold, der er gældende for din ejendom. Bestemmelserne regulerer områdets anvendelse og udformning. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag indberettes til det landsdækkende Plansystem og er herefter bindende for de grundejere, der omfattes af lokalplanen. BESTEMMELSER

14 BESTEMMELSER Lokalplan nr for et centerområde ved Aabro Fald I henhold til lov om planlægning (lovbek. nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i Formål Lokalplanens formål er: - at fastlægge områdets anvendelse til centerområde til pladskrævende varegrupper med tilhørende detailhandel, liberale erhverv og offentlige formål, - at fastlægge byggelinjer og beplantningsprincipper - at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang og udseende, 2. Lokalplanens afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 1cr, 1byk og 1bzf Dueholm, Nykøbing Mors Jorder, samt alle parceller, der efter den 1. maj 2010 dannes fra de ovennævnte ejendomme. 3. Område og zonestatus 3.1 Området er beliggende, og forbliver i byzone. 4. Arealanvendelse 4.1 Området må anvendes til centerformål med detailhandel for pladskrævende varegrupper som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog kun etableres inden for disse arealer, hvis de ikke kan indpasses i Nykøbing centerområde (jf. Kommuneplanens retningslinje). I tilknytning til forhandlere af tømmer og byggematerialer kan der etableres et byggemarked med et butiksareal på op til m Området må ikke anvendes til detailhandel med dagligvarer Området kan anvendes til liberale erhverv, som f.eks. revisor- og rådgivningsvirksomheder, designvirksomheder samt computer og datavirksomheder Området kan anvendes til erhvervstyper, der passer naturligt ind i området, som f.eks. engrosvirksomhed og lignede typer af virksomheder, som ikke giver anledning til væsentlig støj-, luftforurening- eller lugtgener. 4.5 Området kan anvendes til offentlige formål, som f.eks. bygninger til magasinering af materialer, kontorvirksomhed, anlæg i forbindelse med infrastruktur m.v. 16

15 BESTEMMELSER 5. Udstykning 5.1 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end m Ved udstykning skal det sikres at der ikke opstår restarealer, der ikke kan udstykkes til selvstændig bebyggelse. 6. Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager og med en højde på 8,5 meter. Mindre bygningsdele må gives en højde på maksimalt 12,5 meter. 6.3 Ny bebyggelse skal opføres med facade i den byggelinje (mod Næssundevej) som er vist på kortbilag 5. Ny bebyggelse må ikke overskride den byggelinje (mod Limfjordsvej) som er vist på kortbilag Den enkelte detailhandelsvirksomhed må have et bruttoetageareal på højst 2000 m 2. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalefaciliteter (lokaler, hvor alene personalet har adgang til) op til maksimalt 200 m Det samlede butiksetageareal indenfor lokalplanens område må være maksimalt m Der skal sikres et passende areal til kildesortering af virksomheden affald - herunder pap/papir, metal, glas og almindelige renovation. 6.7 Der kan ikke opsættes vindmøller i området. 7. Bebyggelsens udseende Facader 7.1 Udvendige bygningssider skal udføres i beton, tegl (blank eller pudset), glas, eternit, træ eller metal i form af zink, aluminium, kobber eller bronze. Der må ikke anvendes profilerede stålplader eller trapezplader. 7.2 Solfangere eller solcelleanlæg kan integreres i facader eller tag. Skiltning 7.3 Flagstænger mellem Aabro Fald og Næssundvej, skal placeres i den linje, der er vist på kortbilag 5 og have en højde på maksimalt 8,5 meter. 7.4 Pyloner mod Næssundvej skal placeres i en afstand af 1 meter nord for flagbyggelinjen, vist på kortbilag 5. Pyloner må være maksimalt 1,6 4 meter. Hvis 3 eller flere virksomheder opsætter én pylon i fællesskab, må den være 1,6 6 meter. Arealet mellem Næssundvej og linjen for placering af flagstænger, der fremgår af kortbilag 5, skal friholdes for øvrig skiltning. 7.5 Skilte skal udformes, så flader ikke blænder trafikanterne, og alle fritstående skilte skal være fastmonteret. Pyloner må være lysene, men ikke belyste. 17

16 BESTEMMELSER 7.6 Der må ikke placeres skilte i eller øst for (mod Limfjordsvej) den viste zone omkring højspændingskabel, vist på kortbilag 4. Ledningen ligger i en afstand af 7,9 meter fra vejkant og respektafstand til ledningen er 3 meter på hver side. 7.7 Tage og udhæng skal friholdes for skiltning. 7.8 Henvisningsskilte må gives en højde på 1 meter i forhold til terræn 7.9 På facader med indgange, må der opsættes bannere o.lign med en maksimal størrelse på 2 2 meter. Der må ikke opsættes bannere o.lign på øvrige facader. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Plantebælter etableres med en bredde på 10 meter og efter principperne vist kortbilag Der etableres beplantning i form af bøgpur med enkeltstående træer - Sejlerøn - i en linje midt i beplantningen langs Næssundvej og med en afstand af ca. 15 meter. 8.3 Der etableres arealer tilsået med græs e.lign. på arealerne vist på kortbilag 3. Der plantes enkeltstående træer - f.eks. Sejlerøn - i princippet som vist på kortbilaget. I strækningen langs Limfjordsvej, skal træerne placeres som vist på bilag 4 af hensyn til stærkstrømsledningen. 8.5 Ved fældning af træer i plantebælter, eller ved udgået beplantning, skal der nyplantes. 8.6 Inden for plantebæltet kan der på egen grund etableres trådhegn. 8.7 Inden for det areal, der er vist med særlig signatur på kortbilag 2, kan der etableres et forsinkelsesbassin for regnvand. Bassinet skal udformes som en naturlig sø, som kan indgå rekreativt i brugen af området. 8.8 Terrænregulering må maksimalt være +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Morsø kommmune kan meddele dispensation til større terrænreguleringer. 9. Adgangs- og parkeringsforhold 9.1 Adgang til området skal foregå fra Aabro Fald og der må ikke etableres yderligere vejadgange fra Næssundvej eller Limfjordsvej til området. 9.2 Alle veje i området udlægges som private fællesvej som vist på kortbilag 2. Der reserveres areal til anlæg af veje med A-A B-B C 18 meter - 8 meter bred vej 15 meter - 7 meter bred vej Vendeplads - 25 meter radius. 9.3 Der skal afses areal til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. 9.4 Parkerings- og vejarealer skal udføres med en tæt og fast belægning. 18

17 BESTEMMELSER 10. Grundejerforening 10.1 Der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende område - Aabro Fald 2, jf. bestemmelserne i Lokalplan og se afgrænsning af områderne på kortbilag I det omfang lejere af erhvervs- og detailhandelsejendomme ikke samtidig er ejere, kan grundejerforeningen tillade, at disse lejere opnår samme repræsentation som de øvrige ejere i området, svarende til én stemme pr. lejemål Grundejerforeningen skal oprettes, når min. 30% af området er solgt, eller når Kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af områdets fælles friarealer, herunder bl.a. veje, cykel/gangstier og grønne områder og plantebælter Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de arealer og anlæg, der er nævnt i Grundejerforeningen skal udarbejde vedtægter, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Eventuelle ændringer af vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 11. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 11.1 Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Såfremt bebyggelsen opvarmes med alternativ energi, som dækker mere end 50% af varmebehovet, kan bebyggelsen fritages for tilslutning Beplantning er etableret i jf Aflysning af lokalplan 12.1 Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan aflyses lokalplan nr indenfor lokalplanområdet. 19

18 BESTEMMELSER 13. Retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer med flere, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). Midlertidig retsvirkning 13.5 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter offentliggørelsen. 20

19 Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune. Den... På Kommunalbestyrelsens vegne: Lauge Larsen Per Flemming Laursen Borgmester Kommunaldirektør

20

21 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Matrikelkort Mål 1:3.000 August 2010 Bilag 1 LIMFJORDSVEJ 4810 OLE RØMERSVEJ 6020 NÆSSUNDVEJ ci bne 7 AABRO FALD 9855 NÆSSUNDVEJ 5750 Lokalplangrænse Områder, der optages i fælles 1y grundejerforening jf Område der omfattes af LP Område der omfattes af LP bz 1bc 1bga 9 1bzf 1byk 7000a 1bøn 2 1bzg 1byh oæ a 3 1bud 1bzh 1g 5 1b

22

23 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Veje, udstykningsområde m.v. Bilag 2 Mål 1:2.000 August NÆSSUNDVEJ 5750 LIMFJORDSVEJ 4810 AABRO FALD 9855 NÆSSUNDVEJ Arealudlæg til vej Arealer, der kan udstykkes til bebyggelse Regnvandsbassin jf. 8.7 Byggelinje jf. 6.3 C B A B B B 2 B B A eksisterende vej

24

25 Enkeltstående træ jf. 8.3 Placering af Sejlerøn jf. 8.2 Arealer jf. 8.3 Plantebælte jf. 8.1 Bøgepur jf. 8.2 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Beplantning Bilag 3 Mål 1:2.000 August 2010

26

27 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Byggelinjer, beplantning m.v langs Limfjordsvej Bilag 4 Mål 1:1.000 August 2010 Højspændingskabel jf. 7.6 Buffer til kabel - 3 meter Byggelinje jf. 6.3

28

29 Lokalplan for et centerområde ved Aabro Fald Byggelinjer, beplantning m.v langs Næssundvej Bilag 5 Mål 1:2.000 August 2010 Facadebyggelinje jf. 6.3 Placering af flagstænger jf. 7.3 Zone til placering af pylonskilte jf. 7.4

30 Bilag 6 Miljøvurdering - screeningsskema Planens navn for et centerområde ved Aabro Fald Ændring af lokalplanlagt område med ny bebyggelsesplan Morsø Kommune Natur og miljø Andre planer, der har betydning for screeningen Lokalplan for et centerområde ved Limfjordsvej Lokalplan for et tankanlæg ved Limfjordsvej/Næssundvej Ikke væsentlige indvirkning/ Positiv indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning = miljørapport Bemærkninger By- og kulturmiljø Bymiljø f.eks. struktur, profil, visuel påvirkning, sammenhænge Kulturarv f.eks. værdifulde kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger, fortidsminder (beskyttelses- og byggelinjer) og diger, arkæologiske interesser Landskab og geologi Landskab f.eks. landskabelige påvirkninger, påvirkning af kystlandskaber Geologi f.eks. geologiske interesser, råstoffer Natur og grønne områder Natura2000 og beskyttede arter påvirkning heraf Natur f.eks. påvirkning af kerneområder, økologiske forbindelseslinjer, 3 beskyttet natur inkl. beskyttelseslinjer Grønne områder f.eks. grønne kiler, beplantning, skov Forurening Støj og vibrationer f.eks. støjpåvirkninger herunder trafikstøj Jord f.eks. jordforurening og følgerne heraf, arealbindinger som følge af projektet; anvendelighed, dyrkningsværdi osv. Lys f.eks. refleksioner og lyspåvirkning Der blev fundet spor efter bebyggelse på den lokalitet, der er bebygget jf. LP Morslands Historiske Museum anbefaler en grundig forundersøgelse af de højere beliggende arealer, som lokalplanen omfatter Der bliver ingen påvirkning af kystlandskabet, da den planlagte bebyggelse ligger bag byen Der er ingen geologiske interesser i området Området er alm. Landbrugsareal. Området ligger syd for Lødderup Bækdalen, Vesterå, som er udpeget som økologisk forbindelseslinje. Bebyggelse i området forventes ikke at få nogen betydning for linjen. Der etableres læhegn omkring området mod syd og vest. Det er forøgelse af beplantningen i forhold til de eksisterende forhold. Området ligger hensigtsmæssigt placeret ved overordnede veje. Arealet er eksisterende byzone.

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk Forslag - September 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 2 for Kommuneplan 2013-2015 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Forslag - Juli 2014 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg?

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere