Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag marts 211 Sagsnr Dokumentnr Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i henhold til serviceloven følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, og forvaltningen skal hvert år fremlægge en beretning for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i oktober 26, at beretningen skal forelægges hvert år i andet kvartal. Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse overfor voksne kan bringes i anvendelse overfor den personkreds af voksne, der har en betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse, som er ude af stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, og som kommunen derfor har en særlig omsorgspligt overfor. Inden for forvaltningens område omfatter personkredsen hovedsagelig svært demente borgere. Plejen af og omsorgen for svært demente borgere m.fl. kan være en kompleks opgave. Over for denne personkreds har kommunen pligt til at undgå omsorgssvigt, og opgaven kan nødvendiggøre, at plejepersonalet må anvende magt eller andre indgreb i borgerens selvbestemmelsesret for at kunne yde den påkrævede og sufficiente pleje og omsorg for borgeren. Forvaltningen arbejder kontinuerligt på at forebygge situationer, hvor brug af magt og andre indgreb bliver nødvendige bl.a. inden for rammerne af Kommunens demenspolitik jfr. afsnit 3. Ved samtlige tilsyn, der blev udført i 21, var der ikke anmærkninger omhandlende magtanvendelsesområdet, ligesom tilsynet konstaterede, at der var tilgængelige og kendte procedurer om magtanvendelse. Administrationscentret Juridisk afdeling Sjællandsgade 4, G København N Direkte telefon EAN nummer

2 1. Baggrund. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen administrerer og overvåger området for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, som på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne ikke længere kan tage forsvarligt vare på sig selv. Serviceloven præciserer, at kommunen har en aktiv omsorgspligt til at undgå omsorgssvigt. I forlængelse af denne pligt, har kommunen ligeledes pligt til at tilbyde og yde den nødvendige pleje af og omsorg for borgere, som på grund af deres betydelige og varigt nedsatte funktionsevne ikke kan tage forsvarligt vare på egen tilværelse ofte fordi de grundet deres tilstand ingen sygdomserkendelse har. Serviceloven fremhæver, at det enkelte individs integritet, så vidt som overhovedet muligt, skal respekteres, uanset den enkeltes psykiske funktionsevne. Dette medfører, at kommunens pligt til at yde pleje og omsorg, som hovedregel skal baseres på borgers samtykke og frivillige medvirken. Fra denne hovedregel, er der i servicelovens kapitel 24 foreskrevet 6 undtagelser, som udtømmende fastsætter i hvilke afgrænsede situationer tilsidesættelse af borgers selvbestemmelsesret alligevel er lovligt: Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer ( 125) Fastholdelse i akutte situationer for at forhindre, at borger gør skade på sig selv eller andre (nødværge 126) Anvendelse af fysisk magt (fastholdelse) overfor en person, hvor det må anses for absolut nødvendigt for at kunne udøve omsorgspligten i personlige hygiejnesituationer ( 126a) Kortvarig tilbageholdelse i eller tilbageførelse af borger til egen bolig, hvis der er nærliggende risiko for, at borger i fællesarealer eller ved at forlade sin bolig udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade ( 127) Anvendelse af beskyttelsesmidler (stofsele) for at forhindre fald fra stol, seng eller kørerstol ( 128) Permanent flytning til særligt botilbud uden borgers samtykke ( 129) Fælles for de ovenfor nævnte indgreb er, at: Indgreb alene kan udøves overfor borgere, hvor der foreligger faglig dokumentation for deres betydelige og varigt nedsatte psykisk funktionsevne, som medfører, at borgeren ikke kan tage forsvarligt vare på sig selv. Side 2 af 2

3 Indgrebet skal være absolut påkrævet og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Det skal altid forud for indgrebet være forsøgt at opnå borgerens frivillige medvirken til den nødvendige foranstaltning samt personalet skal altid forud overveje om en mindre indgribende foranstaltning vil være tilstrækkelig for at udøve omsorgspligten og om indgrebet står mål med, hvad som søges opnået med indgrebet. Indgrebet skal være nødvendigt, fordi der er overhængende risiko for alvorlig personskade på borgeren selv eller andre personer i nærheden og det dermed vil være i strid med kommunens omsorgspligt, hvis personalet ikke griber til handling for at forhindre denne fare. Indgrebet skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. Alle indgreb skal registreres og indberettes, når de har været bragt i anvendelse. Alle indgrebene (på nær akut nødværge) kræver en forhåndsgodkendelse fra forvaltningen førend de må bringes i anvendelse, og der skal altid følges op med en handleplan for så vidt det er muligt - at imødegå fremtidig anvendelse af magtindgrebet. Enkelte af indgrebene kræver tillige godkendelse i Det Sociale Nævn samt, at der beskikkes en advokat til at varetage borgers interesser under sagens behandling i nævnet. Magtanvendelse udover de ovenfor nævnte indgreb i selvbestemmelsesretten kan ikke udføres med hjemmel i serviceloven, men eventuelt med hjemmel i anden lovgivning f.eks. sundhedsloven, psykiatriloven, værgemålsloven og straffeloven. Som anført ovenfor forudsætter serviceloven, at der forud for brug af magtanvendelse foreligger en tilladelse fra forvaltningen til at udøve et bestemt indgreb hvis det i konkrete situationer ikke kan undgås, idet det på basis af ansøgning er blevet vurderet, at servicelovens betingelser er opfyldt. Undtaget herfra er helt akut opståede situationer, hvor plejepersonalet umiddelbart vurderer, at f.eks. fastholdelse af en svært dement og udadreagerende borger er nødvendigt for at undgå eller afværge angreb på personer (og ejendele) eller for at forhindre, at den demensramte borger bringer sig selv i en situation, hvor der er fare for den pågældendes liv, helbred eller førlighed. I disse akutte nødrets/nødværgelignende situationer kan plejepersonalet handle her og nu, og derefter registrere samt indberette indgrebet efterfølgende til forvaltningen. Der er i disse tilfælde en skærpet tidsmæssig indberetningspligt på 3 døgn fra indgrebet fandt sted, til indgrebet indberettes til forvaltningen. Side 3 af 3

4 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvender bl.a. de registrerede indberetninger samt ansøgninger om magtanvendelse som grundlag for undervisning, vejledning, supervision og rådgivning af de udførende enheder. Det er hensigten, at udføreenhederne derigennem får værktøj til så vidt muligt at undgå magtanvendelse samt får indsigt i de juridiske rammer for, hvornår indgreb i selvbestemmelsesretten vurderes som absolut nødvendigt og dermed lovligt kan udøves. Endelig danner registreringen af modtagne indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse grundlag for den årlige beretning til Sundheds- og Omsorgsudvalget om udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret inden for forvaltningens ansvarsområde. Ansøgninger og indberetninger i 21 Forvaltningen har i 21 registreret og behandlet i alt 272 ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, hvilket er en stigning på 111 i forhold til 29, hvor det samlede tal var 161 registrerede indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse. Stigningen i 21 af registrerede udførte magtanvendelser og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret kan helt overvejende forklares med, at der pr. 1. juli 21 er sket en præcisering af servicelovens bestemmelser om indberetningspligt. Dette medfører nu i praksis, at alle magtanvendelsesindgreb skal registreres og indberettes til forvaltningen. Tidligere var det alene indgreb udøvet i akut nødværge som udføreenhederne indberettede til forvaltningen og ikke indgreb som følge af en allerede forud godkendt og dermed tilladt magtanvendelse i en tidsbegrænset periode. I 21 er der således indberettet og registreret en forud godkendt magtanvendelse (fastholdelse i personlig hygiejnesituationer) 12 gange overfor en enkelt borger henover en 3 måneders periode. Der var tale om en ekstraordinær situation, idet borgeren ud over sin svære demenslidelse tillige havde en alvorlig somatisk sygdom (tarmkræft), der gjorde det påkrævet at udføre - som minimum - daglig personlig hygiejne for at forhindre alvorlige infektioner og yderligere svækkelse af borgeren. Det er sjældent, at en borgers tilstand nødvendiggør anvendelse af daglig magt, idet det ofte lykkes for plejepersonalet - i arbejdet med at undgå indgreb - at finde alternative metoder og kompromiser bl.a. via en pædagogisk tilgang i stedet. I den nævnte sag udøvedes magtanvendelse efter lægelig anbefaling, og var som ovenfor nævnt godkendt af forvaltningen. Side 4 af 4

5 Forvaltningens fokus på magtanvendelsesområdet Forvaltningen oplever fortsat, at det generelle øgede fokus på magtanvendelsesområdet har medført et betydeligt kvalitetsløft i forhold til plejepersonalets overholdelse af procedurereglerne i forbindelse med indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Forvaltningen finder samtidig, at der fortsat vil være et kontinuerligt behov for understøttelse, vejledning og undervisning af plejepersonalet og visitatorer i de administrative regler om registrerings- og indberetningspligt samt krav til ansøgning forud for magtanvendelse m.v. Særligt når henses til, at magtanvendelsesregelsættet er forholdsvis kompliceret, skal kendes og efterleves af en stor medarbejderskare med vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund samt, at der på årsbasis er en relativ stor udskiftning i medarbejderstaben inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ansvarsområde. Forvaltningen fortsætter derfor indsatsen for at forebygge unødig magtanvendelse og vejlede om påkrævet magtanvendelse for at sikre, at ledelse, plejepersonale og visitatorer løbende har det nødvendige kendskab til servicelovens retssikkerhedsgarantier og procedureregler mv. i forbindelse med ansøgninger om, registreringer af, indberetning om og iværksættelse af indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Forvaltningen har i 21 afholdt en temadag for forstandere, hjemmeplejeledere og chefer inden for pleje- og omsorgsområdet. Temadagen var velbesøgt med ledelsesrepræsentanter fra samtlige lokalområder. Temadagens hovedsigte var at informere om de nyeste ændringer og præciseringer i servicelovens regler om magtanvendelse og at belyse et kompleks emne set i et ledelsesperspektiv. I forhold til sidstnævnte var formålet med temadagen, at lederne blev bedre rustet til at yde faglig sparring med personalet samt fortsat er opmærksomme på lederens ansvar i forbindelse med ansøgnings -, registrerings- og indberetningspligt på magtanvendelsesområdet. Forvaltningen har i 21 desuden afholdt 6 temadage 1 på hvert lokalområdekontor og 1 hos Den Centrale Visitation - om magtanvendelse og værgemål. Der deltog i gennemsnit 2-3 medarbejdere og ledere fra hvert lokalområdekontor i disse temadage. Hvert lokalområdekontor udpegede efterfølgende 2-3 af deres visitatorer, som deltog i et specielt tilrettelagt heldagsseminar for visitatorer vedrørende magtanvendelsesregelsættet om flytning til botilbud uden borgers samtykke. Side 5 af 5

6 2. Registrering af ansøgte og indberettede magtanvendelsessager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 21. I 21 har Juridisk afdeling registreret og behandlet i alt 272 magtanvendelsessager således: Ansøgning eller indberetning om anvendelse af personlig alarm og/eller pejlesystem ( 125): Der er modtaget i alt 27 ansøgninger og indberetninger om anvendelse af personlig alarm og/eller pejlesystem, og der er givet tilladelse til 27 foranstaltninger i form af f.eks. GPS-sporingssystem (udstyr til at spore f.eks. en demensramt borger, som har forvildet sig væk og ikke ved egen hjælp kan finde tilbage), alarmmåtter (adviserer personalet om, at borger f.eks. er faldet ud af sengen eller stol og ikke kan komme op ved egen hjælp) eller alarmbrikker (indsyet i tøj eller håndtaske til advisering af personalet om (ofte i nattetimerne), at borger er ved at forlade boligen og i den forbindelse kan have brug for assistance. Alle ansøgninger og indberetninger er godkendte som lovlige. Den 1. juli 21 blev servicelovens regler om anvendelse af personlige alarm/pejlesystemer lempet i forhold til demensramte borgere. Herefter kan udføreenhederne, såfremt borger ikke aktivt modsætter sig og uden forudgående ansøgning/godkendelse udstyre borgeren med et personligt alarm- og /eller pejlesystem. Ibrugtagelsen skal indberettes efterfølgende til forvaltningen. Såfremt borger modsætter sig, skal udføreenhederne fortsat ansøge om anvendelsen før alarm- og/eller pejlesystemet kan tages i brug overfor borgeren. Indberetning om fastholdelse i forbindelse med nødværge - afbryde/stoppe udadreagerende eller selvdestruktiv adfærd ( 126): Der er modtaget i alt 69 indberetninger om personalets fastholdelse af fortrinsvis svært demensramte borgere for at forhindre igangværende slag, spark, bid og niven. Alle indberetninger opfyldte servicelovens kriterier for fastholdelse i nødværge og er vurderet som værende inden for lovens rammer. Ansøgning om fastholdelse i forbindelse med nødvendig og påkrævet hjælp i forbindelse med personlig hygiejne ( 126a): Der er modtaget i alt 125 ansøgninger og indberetninger om fastholdelse for at kunne udføre nødvendig hjælp i forbindelse med personlig hygiejne. Alle ansøgninger og indberetninger er godkendt som lovlige. Ofte er det i situationer, hvor den demensramte borger er blebruger og som længerevarende ikke har villet medvirke til skift af uren ble og/eller urent tøj med fare for borgers helbred til følge f.eks. på grund Side 6 af 6

7 af sårdannelse eller urinvejsinfektion, såfremt hjælpen ikke udføres nu. Ansøgning om tilbageholdelse eller tilbageførelse til egen bolig ( 127): Der er modtaget i alt 5 ansøgninger og indberetninger om tilbageførelse til egen bolig. Alle ansøgninger og indberetninger er godkendt som lovlige. Samtlige tilfælde drejede sig om svært demensramte beboere, som gik uinviteret ind i andre beboeres bolig og f.eks. lagde sig i deres senge uden at ville gå igen frivilligt, idet de ikke forstod, at de ikke selv boede der. Ansøgning om anvendelse af beskyttelsesmidler for at forhindre fald ( 128): Der er modtaget i alt 3 ansøgninger og indberetninger om anvendelse af blød stofsele for at forhindre især lammede beboers fald ud af kørestol i forbindelse med ophold i fællesarealer. Alle ansøgninger og indberetninger er godkendt som lovlige. Ansøgning om permanent flytning til botilbud uden samtykke ( 129): Forvaltningen har behandlet i alt 43 sager efter denne bestemmelse, som fordeler sig således: Forvaltningen har modtaget og godkendt 3 ansøgninger om flytning af fortrinsvis demensramte borgere, som ikke modsatte sig en flytning til et plejetilbud, men som heller ikke var i stand til at give et gyldigt informeret samtykke til flytningen pga. af deres betydelige nedsatte psykiske funktionsniveau ( 129, stk. 2). Tilladelse gives i disse tilfælde, hvor det bl.a. vurderes som værende absolut påkrævet, at flytte borger til et plejeboligtilbud således, at den nødvendige hjælp kan ydes i alle døgnets timer, fordi borger ikke længere kan tage vare på egen tilværelse og forholdene gør, at den nødvendige hjælp ikke længere kan ydes forsvarligt i hjemmet. For, at borger kan flytte permanent til et plejeboligtilbud skal indhentes bekikket værges samtykke. Forvaltningen har derudover modtaget og behandlet 12 sager om flytning uden samtykke, hvor den pågældende borger aktivt (i ord eller handling) modsatte sig flytning til nødvendigt plejeboligtilbud ( 129, stk. 1). Der var her ligeledes tale om borgere med et massivt nedsat psykisk funktionsniveau ofte svært demente og hvor forholdene i hjemmet (f.eks. nedslidt ægtefælle, betydelig brandfare på grund af uhensigtsmæssig omgang med ild, faldtruethed, hjælpeløshed eller total afvisning af nødvendig hjælp i hjemmet) har gjort det absolut påkrævet, at den pågældende blev flyttet til et plejetilbud for, at den pågældende ikke skulle lide omsorgssvigt. I disse sager beskikker Side 7 af 7

8 forvaltningen en advokat, som varetager den pågældendes interesser i forbindelse med sagen, og forvaltningen udfærdiger indstilling om flytning til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn træffer afgørelse om flytning uden samtykke. De fleste af de berørte borgere er så dårlige (såvel fysisk som psykisk), at mens sagen behandles, opholder de sig midlertidigt på en vurderings- og/eller aflastningsplads, idet kommunen for at opfylde sin omsorgspligt umiddelbart må skride til handling, fordi forholdene i hjemmet ikke længere kan forsvares. forvaltningen har fået medhold i det Sociale Nævn i 11 af de 12 rejste flyttesager, hvor borger modsatte sig flytning. Den ene sag, hvor forvaltningen ikke fik medhold i nævnet er nævnt i beretning 29, hvor nævnet på daværende tidspunkt fandt, at borgeren opfyldte betingelserne for flytning uden samtykke, men da borgeren modsatte sig flytning udbad sig en yderligere beskrivelse af det socialpsykiatriske botilbud, som forvaltningen havde indstillet, at borger skulle flyttes til. Forvaltningen fremsendte en yderligere beskrivelse af det socialpsykiatriske botilbuds specielle kompetencer i forhold til den pågældende borger. Nævnet gav herefter ikke forvaltningen medhold i sin indstilling om flytning. Forvaltningen ankede i 21 nævnets afgørelse om ikke at give medhold i forvaltningens indstilling (som borgers beskikkede advokat i øvrigt var enig med forvaltningen i) til Den Sociale Ankestyrelse. Ankestyrelsen gav ikke medhold i forvaltningens og advokatens indstilling om flytning med begrundelsen, at selvom borgeren tilhørte personkredsen omfattet af bestemmelsen og selvom det uden tvivl ville være det mest optimale for borger, at flytte til et særligt socialpsykiatrisk botilbud i stedet for at blive boende på det somatiske plejehjem, så fik borger aktuelt den nødvendige hjælp på plejehjemmet, selvom hjælpen kun kunne gennemføres ved anvendelse af fast vagt 2 timer i døgnet. Da borgeren under sagens tidsmæssige lange forløb var blevet tiltagende svækket, og fast vagt derfor ikke længere var absolut nødvendigt, valgte forvaltningen ikke at rejse sag ved domstolene. Den 1. juli 21 trådte en tilføjelse ( 129, stk. 3) til servicelovens flyttebestemmelser i kraft således, at der nu er mulighed for at flytte en demensramt borger mellem to ensartede botilbud uden borgerens samtykke, hvis det under ganske særlige omstændigheder skønnes at være i borgers egen interesse at flytte botilbud bl.a. af familiemæssige årsager, og at plejen af og omsorgen for borger kan udføres sufficient på det ønskede (nye) botilbud. Side 8 af 8

9 Lovændringen er meget ny, og bemærkningerne til loven uddyber desværre ikke, hvorledes bestemmelsen skal fortolkes nærmere vedrørende ganske særlige omstændigheder, familiære årsager og i borgers egen interesse. Forvaltningen har i december 21 rejst 1 sag efter 129, stk. 3 (familiære årsager til flytning), som nævnet ikke har givet medhold i. I skrivende stund behandles sagen i Ankestyrelsen. Geografisk fordeler det samlede modtagne antal indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse efter servicelovens sig således: Lokalområde Indre By/Østerbro: Der er ansøgt og indberettet i alt 2 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: 4 personlige alarm/pejlesystemer, 6 nødværge, 1 flyttesager uden samtykke (2 hvor borger modsatte sig og 8 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Magtanvendelser lokalområde Indre By/Østerbro Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke 8 Flytning u/ samtykke 2 Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig Personlig hygiejne Nødværge 6 Alarm/Pejlesystemer Lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby: Der er ansøgt og indberettet i alt 26 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: 4 personlige alarm/pejlesystemer, 14 nødværge, 3 personlig hygiejne, 1 tilbageførelse til egen bolig, 4 flyttesager uden samtykke (1 hvor borger modsatte sig og 3 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Side 9 af 9

10 Magtanvendelser lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke 3 Flytning u/ samtykke 1 Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig 1 Personlig hygiejne 3 Nødværge 14 Alarm/Pejlesystemer Lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum: Der er ansøgt og indberettet i alt 3 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: Magtanvendelser lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke 5 Flytning u/ samtykke 4 Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig Personlig hygiejne 6 Nødværge 7 Alarm/Pejlesystemer personlige alarm/pejlesystemer, 7 nødværge, 6 personlig hygiejne, 9 flyttesager uden samtykke (4 hvor borger modsatte sig og 5 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro: Der er ansøgt og indberettet i alt 71 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: Side 1 af 1

11 1 personlige alarm/pejlesystemer, 4 nødværge, 9 personlig hygiejne, 4 tilbageførelser til egen bolig, 3 anvendelse af blød stofsele, 5 flyttesager uden samtykke (1 hvor borger modsatte sig og 4 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Magtanvendelser lokalområde Bispebjerg/Nørrebro Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke 4 Flytning u/ samtykke 1 Blød stofsele 3 Tilbageførsel til egen bolig 4 Personlig hygiejne 9 Nødværge 4 Alarm/Pejlesystemer Lokalområde Amager: Der er ansøgt og indberettet i alt 114 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: 1 personlig alarm/pejlesystem, 2 nødværge, 17 personlig hygiejne, 4 flyttesager uden samtykke (2 hvor borger modsatte sig og 2 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Magtanvendelser lokalområde Amager Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke Flytning u/ samtykke Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig 2 2 Personlig hygiejne 17 Nødværge Alarm/Pejlesystemer Den Centrale Visitation: Side 11 af 11

12 Der er ansøgt om i alt 11 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: 11 flyttesager uden samtykke (2 hvor borger modsatte sig, 8 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke, og 1 af familiære årsager). Magtanvendelser Den Centrale Visistation Flytning af familiære årsager 1 Flytning m/ værgesamtykke 8 Flytning u/ samtykke 2 Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig Personlig hygiejne Nødværge Alarm/Pejlesystemer Den Centrale Visitation har stået for ansøgninger om flytning af beboere, som var på et særligt botilbud (FT-afsnittet på Pilehuset). Pga. progressionen i deres demenstilstand profiterede disse borgere ikke længere af det særlige botilbud, og man vurderede, at de i det terminale stadie af deres sygdom skulle overflyttes til det nyoprettede Sanseafsnit ved Pilehuset, som er dimensioneret til at varetage plejen af og omsorgen for denne gruppe af terminale dementsramte beboere. Der blev i vinteren 21 truffet afgørelse om at flytte 4 beboere efter servicelovens 129, stk. 2 (værgesamtykke) til Sanseafsnittet ved Pilehuset. Samlet oversigt over magtanvendelser i Københavns Kommune i SUF-regi Indre By/Østerbro Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 3. Udvikling Vanløse/Brønshøj/Husum Bispebjerg/Nørrebro Amager Den Centrale Visistation Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke Flytning u/ samtykke Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig Personlig hygiejne Nødværge Alarm/Pejlesystemer Side 12 af 12

13 Antallet af registrerede ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret har udviklet sig således: sager sager sager sager sager sager sager sager sager sager Som nævnt er det forvaltningens vurdering, at en af årsagerne til stigningen gennem årene i antallet af registrerede indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse kan være, at der især i de sidste 3 år har været et ekstra fokus på de formelle regler for magtanvendelse hos de udførende enheder, og at dette fokus har medvirket betydeligt til, at også de retssikkerhedsmæssige procedurekrav efterleves i forbindelse med udførelse af indgreb af denne type over for borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau. Sideløbende arbejdes der med forskellige tiltag på demensområdet. Her kan nævnes: Nyhedsbrev Forvaltningen har i januar 21 introduceret et juridisk nyhedsbrev, hvor bl.a. nyt fra magtanvendelsesområdet er blevet beskrevet i 3 ud af 5 numre. Nyhedsbrevet er tænkt som meddelelseskilde for de relevante personalegrupper om juridiske emner, som en bredere kreds i forvaltningen kan have nytte af at stifte bekendtskab med. Demenspolitik Københavns Kommunes demenspolitik for perioden bygger videre på politikken fra 23. Målet med den reviderede demenspolitik er at sikre en målrettet, sammenhængende, kvalitetsorienteret og personcentreret indsats for alle borgere med demens. Et vigtigt mål er at øge fokus på målgruppen af borgere i eget hjem og på almindelige plejehjem, som supplement til det tidligere fokus på borgere med specialiseret behov. Et andet mål er at øge fokus på de pårørende og lave en helstøbt indsats med udgangspunkt i familiens samlede mestring af at leve med demens tæt på. Der er opstillet 6 mål i demenspolitikken, som vil være retningsgivende for kommunens indsats på demensområdet i de kommende år. Målene er: 1. Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse Side 13 af 13

14 2. Borgeren skal opleve kontinuitet og tryghed i hverdagen, herunder bred information og støtte til de pårørende 3. Udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker 4. Høj kvalitet og faglighed i kommunens tilbud 5. Samarbejde på tværs og gennemsigtighed i indsatsen, herunder samarbejde med region Hovedstaden omkring tidlig opsporing og udredning af demens 6. Forskning og aktivitet skal indgå aktivt i udvikling af omsorg. I 21 har forvaltningen igangsat et større udviklingsarbejde med henblik på at styrke organiseringen på demensområdet, og samtidig udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi på området. Formålet er at understøtte og sikre de bedste vilkår for lokal og central implementering af demenspolitikkens mål. Projekt Fra december 21 har forvaltningen igangsat et projekt, der giver mulighed for at anvende alarm- og pejlesystemer til københavnske borgere med demens, som stadig bor i eget hjem. Det overordnede formål er at sikre disse borgere bedre muligheder for at færdes mere trygt og sikkert uden for hjemmet, og samtidig aflaste de pårørende og hjemmehjælpen. Projektet retter sig mod hjemmeboende borgere med demens i lettere grad, som selv kan give et habilt samtykke til anvendelse af alarm- og pejlesystem. Borgeren skal have pårørende omkring sig, der er i stand til at tage ansvar for at spore og bringe borgeren hjem, når behovet opstår. Der er indgået en samarbejdsaftale med Københavns Brandvæsen, som skal forestå sporing og hjembringelse af borgeren, såfremt de pårørende ikke selv kan spore og hjembringe borgeren f.eks. ved opstået sygdom, hospitalsindlæggelse eller anden midlertidig opstået forhindring hos de pårørende. Projektet følges og evalueres løbende, første gang i april 211. Demenskoordinatorer Der er ansat en demenskoordinator eller demenskonsulent i hvert lokalområde i kommunen. Demenskoordinatoren har en samordnende og udadvendt rolle i forhold til borgere ved bl.a. at bistå den enkelte borger, så sløjfen mellem borger, pårørende og forvaltningen bindes sammen i overgangssituationer (f.eks. fra udredning til iværksættelse af kommunal hjemmehjælp, fra hjemmeplejen til plejebolig ect.). samtidig underviser, oplyser og vejleder demenskoordinatoren såvel borger med demens og deres pårørende som plejepersonalet om demens. Demenskoordinatorens centrale samarbejdspartnere er demenscentrene (særlige botilbud), visitationen, hjemmeplejen og øvrige plejehjem (almindelige somatiske botilbud). Side 14 af 14

15 Koordinatoren har også en rolle i forhold til udviklingen af demensområdet i lokalområdet i samarbejde med kommunens Demensteam, lokalområde kontor og centralforvaltningen. Demensteamet Demensteamet har oplyst, at teamet i 21 har gennemført 17 undervisningsforløb på især plejehjemmene om magt og omsorg. Afsluttende bemærkninger Alle former for indgreb efter servicelovens regler om magtanvendelse er baseret på en konkret individuel vurdering af den berørte borgers situation og omsorgsbehov. Dette indebærer, at det næppe vil være muligt at foretage et objektivt skøn over, hvor mange ansøgninger og indberetninger, der må forventes i 211. Med dette forbehold har Forvaltningen dog en forventning om, at den fortsatte opmærksomhed på området og den vedvarende indsats med undervisning, vejledning, supervision og tilsyn vil medvirke til, at antallet af indberetninger næppe vil afvige væsentligt i forhold til 28, 29 og 21. Side 15 af 15

Beretning 2013. Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Beretning 2013. Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret Beretning 2013 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration Juridisk afd. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Beretning 2016 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Beretning 2016 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. KØBENHAVNS KOMMUNE, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk afdeling Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Øvrige indsatser Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere Lovgrundlag Servicelovens 112, 124-125 Visitation/Myndighed Sundhed & Omsorg.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Psykiatrisk bostøtte Lov om social service 85 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Socialpsykiatrisk bostøtte...1 Ydelsens omfang...1 Hvordan træffes afgørelsen om hjælpen...2

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere