Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag marts 211 Sagsnr Dokumentnr Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i henhold til serviceloven følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, og forvaltningen skal hvert år fremlægge en beretning for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i oktober 26, at beretningen skal forelægges hvert år i andet kvartal. Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse overfor voksne kan bringes i anvendelse overfor den personkreds af voksne, der har en betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse, som er ude af stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, og som kommunen derfor har en særlig omsorgspligt overfor. Inden for forvaltningens område omfatter personkredsen hovedsagelig svært demente borgere. Plejen af og omsorgen for svært demente borgere m.fl. kan være en kompleks opgave. Over for denne personkreds har kommunen pligt til at undgå omsorgssvigt, og opgaven kan nødvendiggøre, at plejepersonalet må anvende magt eller andre indgreb i borgerens selvbestemmelsesret for at kunne yde den påkrævede og sufficiente pleje og omsorg for borgeren. Forvaltningen arbejder kontinuerligt på at forebygge situationer, hvor brug af magt og andre indgreb bliver nødvendige bl.a. inden for rammerne af Kommunens demenspolitik jfr. afsnit 3. Ved samtlige tilsyn, der blev udført i 21, var der ikke anmærkninger omhandlende magtanvendelsesområdet, ligesom tilsynet konstaterede, at der var tilgængelige og kendte procedurer om magtanvendelse. Administrationscentret Juridisk afdeling Sjællandsgade 4, G København N Direkte telefon EAN nummer

2 1. Baggrund. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen administrerer og overvåger området for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, som på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne ikke længere kan tage forsvarligt vare på sig selv. Serviceloven præciserer, at kommunen har en aktiv omsorgspligt til at undgå omsorgssvigt. I forlængelse af denne pligt, har kommunen ligeledes pligt til at tilbyde og yde den nødvendige pleje af og omsorg for borgere, som på grund af deres betydelige og varigt nedsatte funktionsevne ikke kan tage forsvarligt vare på egen tilværelse ofte fordi de grundet deres tilstand ingen sygdomserkendelse har. Serviceloven fremhæver, at det enkelte individs integritet, så vidt som overhovedet muligt, skal respekteres, uanset den enkeltes psykiske funktionsevne. Dette medfører, at kommunens pligt til at yde pleje og omsorg, som hovedregel skal baseres på borgers samtykke og frivillige medvirken. Fra denne hovedregel, er der i servicelovens kapitel 24 foreskrevet 6 undtagelser, som udtømmende fastsætter i hvilke afgrænsede situationer tilsidesættelse af borgers selvbestemmelsesret alligevel er lovligt: Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer ( 125) Fastholdelse i akutte situationer for at forhindre, at borger gør skade på sig selv eller andre (nødværge 126) Anvendelse af fysisk magt (fastholdelse) overfor en person, hvor det må anses for absolut nødvendigt for at kunne udøve omsorgspligten i personlige hygiejnesituationer ( 126a) Kortvarig tilbageholdelse i eller tilbageførelse af borger til egen bolig, hvis der er nærliggende risiko for, at borger i fællesarealer eller ved at forlade sin bolig udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade ( 127) Anvendelse af beskyttelsesmidler (stofsele) for at forhindre fald fra stol, seng eller kørerstol ( 128) Permanent flytning til særligt botilbud uden borgers samtykke ( 129) Fælles for de ovenfor nævnte indgreb er, at: Indgreb alene kan udøves overfor borgere, hvor der foreligger faglig dokumentation for deres betydelige og varigt nedsatte psykisk funktionsevne, som medfører, at borgeren ikke kan tage forsvarligt vare på sig selv. Side 2 af 2

3 Indgrebet skal være absolut påkrævet og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Det skal altid forud for indgrebet være forsøgt at opnå borgerens frivillige medvirken til den nødvendige foranstaltning samt personalet skal altid forud overveje om en mindre indgribende foranstaltning vil være tilstrækkelig for at udøve omsorgspligten og om indgrebet står mål med, hvad som søges opnået med indgrebet. Indgrebet skal være nødvendigt, fordi der er overhængende risiko for alvorlig personskade på borgeren selv eller andre personer i nærheden og det dermed vil være i strid med kommunens omsorgspligt, hvis personalet ikke griber til handling for at forhindre denne fare. Indgrebet skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. Alle indgreb skal registreres og indberettes, når de har været bragt i anvendelse. Alle indgrebene (på nær akut nødværge) kræver en forhåndsgodkendelse fra forvaltningen førend de må bringes i anvendelse, og der skal altid følges op med en handleplan for så vidt det er muligt - at imødegå fremtidig anvendelse af magtindgrebet. Enkelte af indgrebene kræver tillige godkendelse i Det Sociale Nævn samt, at der beskikkes en advokat til at varetage borgers interesser under sagens behandling i nævnet. Magtanvendelse udover de ovenfor nævnte indgreb i selvbestemmelsesretten kan ikke udføres med hjemmel i serviceloven, men eventuelt med hjemmel i anden lovgivning f.eks. sundhedsloven, psykiatriloven, værgemålsloven og straffeloven. Som anført ovenfor forudsætter serviceloven, at der forud for brug af magtanvendelse foreligger en tilladelse fra forvaltningen til at udøve et bestemt indgreb hvis det i konkrete situationer ikke kan undgås, idet det på basis af ansøgning er blevet vurderet, at servicelovens betingelser er opfyldt. Undtaget herfra er helt akut opståede situationer, hvor plejepersonalet umiddelbart vurderer, at f.eks. fastholdelse af en svært dement og udadreagerende borger er nødvendigt for at undgå eller afværge angreb på personer (og ejendele) eller for at forhindre, at den demensramte borger bringer sig selv i en situation, hvor der er fare for den pågældendes liv, helbred eller førlighed. I disse akutte nødrets/nødværgelignende situationer kan plejepersonalet handle her og nu, og derefter registrere samt indberette indgrebet efterfølgende til forvaltningen. Der er i disse tilfælde en skærpet tidsmæssig indberetningspligt på 3 døgn fra indgrebet fandt sted, til indgrebet indberettes til forvaltningen. Side 3 af 3

4 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvender bl.a. de registrerede indberetninger samt ansøgninger om magtanvendelse som grundlag for undervisning, vejledning, supervision og rådgivning af de udførende enheder. Det er hensigten, at udføreenhederne derigennem får værktøj til så vidt muligt at undgå magtanvendelse samt får indsigt i de juridiske rammer for, hvornår indgreb i selvbestemmelsesretten vurderes som absolut nødvendigt og dermed lovligt kan udøves. Endelig danner registreringen af modtagne indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse grundlag for den årlige beretning til Sundheds- og Omsorgsudvalget om udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret inden for forvaltningens ansvarsområde. Ansøgninger og indberetninger i 21 Forvaltningen har i 21 registreret og behandlet i alt 272 ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, hvilket er en stigning på 111 i forhold til 29, hvor det samlede tal var 161 registrerede indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse. Stigningen i 21 af registrerede udførte magtanvendelser og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret kan helt overvejende forklares med, at der pr. 1. juli 21 er sket en præcisering af servicelovens bestemmelser om indberetningspligt. Dette medfører nu i praksis, at alle magtanvendelsesindgreb skal registreres og indberettes til forvaltningen. Tidligere var det alene indgreb udøvet i akut nødværge som udføreenhederne indberettede til forvaltningen og ikke indgreb som følge af en allerede forud godkendt og dermed tilladt magtanvendelse i en tidsbegrænset periode. I 21 er der således indberettet og registreret en forud godkendt magtanvendelse (fastholdelse i personlig hygiejnesituationer) 12 gange overfor en enkelt borger henover en 3 måneders periode. Der var tale om en ekstraordinær situation, idet borgeren ud over sin svære demenslidelse tillige havde en alvorlig somatisk sygdom (tarmkræft), der gjorde det påkrævet at udføre - som minimum - daglig personlig hygiejne for at forhindre alvorlige infektioner og yderligere svækkelse af borgeren. Det er sjældent, at en borgers tilstand nødvendiggør anvendelse af daglig magt, idet det ofte lykkes for plejepersonalet - i arbejdet med at undgå indgreb - at finde alternative metoder og kompromiser bl.a. via en pædagogisk tilgang i stedet. I den nævnte sag udøvedes magtanvendelse efter lægelig anbefaling, og var som ovenfor nævnt godkendt af forvaltningen. Side 4 af 4

5 Forvaltningens fokus på magtanvendelsesområdet Forvaltningen oplever fortsat, at det generelle øgede fokus på magtanvendelsesområdet har medført et betydeligt kvalitetsløft i forhold til plejepersonalets overholdelse af procedurereglerne i forbindelse med indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Forvaltningen finder samtidig, at der fortsat vil være et kontinuerligt behov for understøttelse, vejledning og undervisning af plejepersonalet og visitatorer i de administrative regler om registrerings- og indberetningspligt samt krav til ansøgning forud for magtanvendelse m.v. Særligt når henses til, at magtanvendelsesregelsættet er forholdsvis kompliceret, skal kendes og efterleves af en stor medarbejderskare med vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund samt, at der på årsbasis er en relativ stor udskiftning i medarbejderstaben inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ansvarsområde. Forvaltningen fortsætter derfor indsatsen for at forebygge unødig magtanvendelse og vejlede om påkrævet magtanvendelse for at sikre, at ledelse, plejepersonale og visitatorer løbende har det nødvendige kendskab til servicelovens retssikkerhedsgarantier og procedureregler mv. i forbindelse med ansøgninger om, registreringer af, indberetning om og iværksættelse af indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Forvaltningen har i 21 afholdt en temadag for forstandere, hjemmeplejeledere og chefer inden for pleje- og omsorgsområdet. Temadagen var velbesøgt med ledelsesrepræsentanter fra samtlige lokalområder. Temadagens hovedsigte var at informere om de nyeste ændringer og præciseringer i servicelovens regler om magtanvendelse og at belyse et kompleks emne set i et ledelsesperspektiv. I forhold til sidstnævnte var formålet med temadagen, at lederne blev bedre rustet til at yde faglig sparring med personalet samt fortsat er opmærksomme på lederens ansvar i forbindelse med ansøgnings -, registrerings- og indberetningspligt på magtanvendelsesområdet. Forvaltningen har i 21 desuden afholdt 6 temadage 1 på hvert lokalområdekontor og 1 hos Den Centrale Visitation - om magtanvendelse og værgemål. Der deltog i gennemsnit 2-3 medarbejdere og ledere fra hvert lokalområdekontor i disse temadage. Hvert lokalområdekontor udpegede efterfølgende 2-3 af deres visitatorer, som deltog i et specielt tilrettelagt heldagsseminar for visitatorer vedrørende magtanvendelsesregelsættet om flytning til botilbud uden borgers samtykke. Side 5 af 5

6 2. Registrering af ansøgte og indberettede magtanvendelsessager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 21. I 21 har Juridisk afdeling registreret og behandlet i alt 272 magtanvendelsessager således: Ansøgning eller indberetning om anvendelse af personlig alarm og/eller pejlesystem ( 125): Der er modtaget i alt 27 ansøgninger og indberetninger om anvendelse af personlig alarm og/eller pejlesystem, og der er givet tilladelse til 27 foranstaltninger i form af f.eks. GPS-sporingssystem (udstyr til at spore f.eks. en demensramt borger, som har forvildet sig væk og ikke ved egen hjælp kan finde tilbage), alarmmåtter (adviserer personalet om, at borger f.eks. er faldet ud af sengen eller stol og ikke kan komme op ved egen hjælp) eller alarmbrikker (indsyet i tøj eller håndtaske til advisering af personalet om (ofte i nattetimerne), at borger er ved at forlade boligen og i den forbindelse kan have brug for assistance. Alle ansøgninger og indberetninger er godkendte som lovlige. Den 1. juli 21 blev servicelovens regler om anvendelse af personlige alarm/pejlesystemer lempet i forhold til demensramte borgere. Herefter kan udføreenhederne, såfremt borger ikke aktivt modsætter sig og uden forudgående ansøgning/godkendelse udstyre borgeren med et personligt alarm- og /eller pejlesystem. Ibrugtagelsen skal indberettes efterfølgende til forvaltningen. Såfremt borger modsætter sig, skal udføreenhederne fortsat ansøge om anvendelsen før alarm- og/eller pejlesystemet kan tages i brug overfor borgeren. Indberetning om fastholdelse i forbindelse med nødværge - afbryde/stoppe udadreagerende eller selvdestruktiv adfærd ( 126): Der er modtaget i alt 69 indberetninger om personalets fastholdelse af fortrinsvis svært demensramte borgere for at forhindre igangværende slag, spark, bid og niven. Alle indberetninger opfyldte servicelovens kriterier for fastholdelse i nødværge og er vurderet som værende inden for lovens rammer. Ansøgning om fastholdelse i forbindelse med nødvendig og påkrævet hjælp i forbindelse med personlig hygiejne ( 126a): Der er modtaget i alt 125 ansøgninger og indberetninger om fastholdelse for at kunne udføre nødvendig hjælp i forbindelse med personlig hygiejne. Alle ansøgninger og indberetninger er godkendt som lovlige. Ofte er det i situationer, hvor den demensramte borger er blebruger og som længerevarende ikke har villet medvirke til skift af uren ble og/eller urent tøj med fare for borgers helbred til følge f.eks. på grund Side 6 af 6

7 af sårdannelse eller urinvejsinfektion, såfremt hjælpen ikke udføres nu. Ansøgning om tilbageholdelse eller tilbageførelse til egen bolig ( 127): Der er modtaget i alt 5 ansøgninger og indberetninger om tilbageførelse til egen bolig. Alle ansøgninger og indberetninger er godkendt som lovlige. Samtlige tilfælde drejede sig om svært demensramte beboere, som gik uinviteret ind i andre beboeres bolig og f.eks. lagde sig i deres senge uden at ville gå igen frivilligt, idet de ikke forstod, at de ikke selv boede der. Ansøgning om anvendelse af beskyttelsesmidler for at forhindre fald ( 128): Der er modtaget i alt 3 ansøgninger og indberetninger om anvendelse af blød stofsele for at forhindre især lammede beboers fald ud af kørestol i forbindelse med ophold i fællesarealer. Alle ansøgninger og indberetninger er godkendt som lovlige. Ansøgning om permanent flytning til botilbud uden samtykke ( 129): Forvaltningen har behandlet i alt 43 sager efter denne bestemmelse, som fordeler sig således: Forvaltningen har modtaget og godkendt 3 ansøgninger om flytning af fortrinsvis demensramte borgere, som ikke modsatte sig en flytning til et plejetilbud, men som heller ikke var i stand til at give et gyldigt informeret samtykke til flytningen pga. af deres betydelige nedsatte psykiske funktionsniveau ( 129, stk. 2). Tilladelse gives i disse tilfælde, hvor det bl.a. vurderes som værende absolut påkrævet, at flytte borger til et plejeboligtilbud således, at den nødvendige hjælp kan ydes i alle døgnets timer, fordi borger ikke længere kan tage vare på egen tilværelse og forholdene gør, at den nødvendige hjælp ikke længere kan ydes forsvarligt i hjemmet. For, at borger kan flytte permanent til et plejeboligtilbud skal indhentes bekikket værges samtykke. Forvaltningen har derudover modtaget og behandlet 12 sager om flytning uden samtykke, hvor den pågældende borger aktivt (i ord eller handling) modsatte sig flytning til nødvendigt plejeboligtilbud ( 129, stk. 1). Der var her ligeledes tale om borgere med et massivt nedsat psykisk funktionsniveau ofte svært demente og hvor forholdene i hjemmet (f.eks. nedslidt ægtefælle, betydelig brandfare på grund af uhensigtsmæssig omgang med ild, faldtruethed, hjælpeløshed eller total afvisning af nødvendig hjælp i hjemmet) har gjort det absolut påkrævet, at den pågældende blev flyttet til et plejetilbud for, at den pågældende ikke skulle lide omsorgssvigt. I disse sager beskikker Side 7 af 7

8 forvaltningen en advokat, som varetager den pågældendes interesser i forbindelse med sagen, og forvaltningen udfærdiger indstilling om flytning til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn træffer afgørelse om flytning uden samtykke. De fleste af de berørte borgere er så dårlige (såvel fysisk som psykisk), at mens sagen behandles, opholder de sig midlertidigt på en vurderings- og/eller aflastningsplads, idet kommunen for at opfylde sin omsorgspligt umiddelbart må skride til handling, fordi forholdene i hjemmet ikke længere kan forsvares. forvaltningen har fået medhold i det Sociale Nævn i 11 af de 12 rejste flyttesager, hvor borger modsatte sig flytning. Den ene sag, hvor forvaltningen ikke fik medhold i nævnet er nævnt i beretning 29, hvor nævnet på daværende tidspunkt fandt, at borgeren opfyldte betingelserne for flytning uden samtykke, men da borgeren modsatte sig flytning udbad sig en yderligere beskrivelse af det socialpsykiatriske botilbud, som forvaltningen havde indstillet, at borger skulle flyttes til. Forvaltningen fremsendte en yderligere beskrivelse af det socialpsykiatriske botilbuds specielle kompetencer i forhold til den pågældende borger. Nævnet gav herefter ikke forvaltningen medhold i sin indstilling om flytning. Forvaltningen ankede i 21 nævnets afgørelse om ikke at give medhold i forvaltningens indstilling (som borgers beskikkede advokat i øvrigt var enig med forvaltningen i) til Den Sociale Ankestyrelse. Ankestyrelsen gav ikke medhold i forvaltningens og advokatens indstilling om flytning med begrundelsen, at selvom borgeren tilhørte personkredsen omfattet af bestemmelsen og selvom det uden tvivl ville være det mest optimale for borger, at flytte til et særligt socialpsykiatrisk botilbud i stedet for at blive boende på det somatiske plejehjem, så fik borger aktuelt den nødvendige hjælp på plejehjemmet, selvom hjælpen kun kunne gennemføres ved anvendelse af fast vagt 2 timer i døgnet. Da borgeren under sagens tidsmæssige lange forløb var blevet tiltagende svækket, og fast vagt derfor ikke længere var absolut nødvendigt, valgte forvaltningen ikke at rejse sag ved domstolene. Den 1. juli 21 trådte en tilføjelse ( 129, stk. 3) til servicelovens flyttebestemmelser i kraft således, at der nu er mulighed for at flytte en demensramt borger mellem to ensartede botilbud uden borgerens samtykke, hvis det under ganske særlige omstændigheder skønnes at være i borgers egen interesse at flytte botilbud bl.a. af familiemæssige årsager, og at plejen af og omsorgen for borger kan udføres sufficient på det ønskede (nye) botilbud. Side 8 af 8

9 Lovændringen er meget ny, og bemærkningerne til loven uddyber desværre ikke, hvorledes bestemmelsen skal fortolkes nærmere vedrørende ganske særlige omstændigheder, familiære årsager og i borgers egen interesse. Forvaltningen har i december 21 rejst 1 sag efter 129, stk. 3 (familiære årsager til flytning), som nævnet ikke har givet medhold i. I skrivende stund behandles sagen i Ankestyrelsen. Geografisk fordeler det samlede modtagne antal indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse efter servicelovens sig således: Lokalområde Indre By/Østerbro: Der er ansøgt og indberettet i alt 2 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: 4 personlige alarm/pejlesystemer, 6 nødværge, 1 flyttesager uden samtykke (2 hvor borger modsatte sig og 8 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Magtanvendelser lokalområde Indre By/Østerbro Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke 8 Flytning u/ samtykke 2 Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig Personlig hygiejne Nødværge 6 Alarm/Pejlesystemer Lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby: Der er ansøgt og indberettet i alt 26 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: 4 personlige alarm/pejlesystemer, 14 nødværge, 3 personlig hygiejne, 1 tilbageførelse til egen bolig, 4 flyttesager uden samtykke (1 hvor borger modsatte sig og 3 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Side 9 af 9

10 Magtanvendelser lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke 3 Flytning u/ samtykke 1 Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig 1 Personlig hygiejne 3 Nødværge 14 Alarm/Pejlesystemer Lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum: Der er ansøgt og indberettet i alt 3 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: Magtanvendelser lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke 5 Flytning u/ samtykke 4 Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig Personlig hygiejne 6 Nødværge 7 Alarm/Pejlesystemer personlige alarm/pejlesystemer, 7 nødværge, 6 personlig hygiejne, 9 flyttesager uden samtykke (4 hvor borger modsatte sig og 5 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro: Der er ansøgt og indberettet i alt 71 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: Side 1 af 1

11 1 personlige alarm/pejlesystemer, 4 nødværge, 9 personlig hygiejne, 4 tilbageførelser til egen bolig, 3 anvendelse af blød stofsele, 5 flyttesager uden samtykke (1 hvor borger modsatte sig og 4 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Magtanvendelser lokalområde Bispebjerg/Nørrebro Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke 4 Flytning u/ samtykke 1 Blød stofsele 3 Tilbageførsel til egen bolig 4 Personlig hygiejne 9 Nødværge 4 Alarm/Pejlesystemer Lokalområde Amager: Der er ansøgt og indberettet i alt 114 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: 1 personlig alarm/pejlesystem, 2 nødværge, 17 personlig hygiejne, 4 flyttesager uden samtykke (2 hvor borger modsatte sig og 2 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke). Magtanvendelser lokalområde Amager Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke Flytning u/ samtykke Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig 2 2 Personlig hygiejne 17 Nødværge Alarm/Pejlesystemer Den Centrale Visitation: Side 11 af 11

12 Der er ansøgt om i alt 11 magtanvendelser i henhold til serviceloven fordelt på: 11 flyttesager uden samtykke (2 hvor borger modsatte sig, 8 hvor værge afgav stedfortrædende samtykke, og 1 af familiære årsager). Magtanvendelser Den Centrale Visistation Flytning af familiære årsager 1 Flytning m/ værgesamtykke 8 Flytning u/ samtykke 2 Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig Personlig hygiejne Nødværge Alarm/Pejlesystemer Den Centrale Visitation har stået for ansøgninger om flytning af beboere, som var på et særligt botilbud (FT-afsnittet på Pilehuset). Pga. progressionen i deres demenstilstand profiterede disse borgere ikke længere af det særlige botilbud, og man vurderede, at de i det terminale stadie af deres sygdom skulle overflyttes til det nyoprettede Sanseafsnit ved Pilehuset, som er dimensioneret til at varetage plejen af og omsorgen for denne gruppe af terminale dementsramte beboere. Der blev i vinteren 21 truffet afgørelse om at flytte 4 beboere efter servicelovens 129, stk. 2 (værgesamtykke) til Sanseafsnittet ved Pilehuset. Samlet oversigt over magtanvendelser i Københavns Kommune i SUF-regi Indre By/Østerbro Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 3. Udvikling Vanløse/Brønshøj/Husum Bispebjerg/Nørrebro Amager Den Centrale Visistation Flytning af familiære årsager Flytning m/ værgesamtykke Flytning u/ samtykke Blød stofsele Tilbageførsel til egen bolig Personlig hygiejne Nødværge Alarm/Pejlesystemer Side 12 af 12

13 Antallet af registrerede ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret har udviklet sig således: sager sager sager sager sager sager sager sager sager sager Som nævnt er det forvaltningens vurdering, at en af årsagerne til stigningen gennem årene i antallet af registrerede indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse kan være, at der især i de sidste 3 år har været et ekstra fokus på de formelle regler for magtanvendelse hos de udførende enheder, og at dette fokus har medvirket betydeligt til, at også de retssikkerhedsmæssige procedurekrav efterleves i forbindelse med udførelse af indgreb af denne type over for borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau. Sideløbende arbejdes der med forskellige tiltag på demensområdet. Her kan nævnes: Nyhedsbrev Forvaltningen har i januar 21 introduceret et juridisk nyhedsbrev, hvor bl.a. nyt fra magtanvendelsesområdet er blevet beskrevet i 3 ud af 5 numre. Nyhedsbrevet er tænkt som meddelelseskilde for de relevante personalegrupper om juridiske emner, som en bredere kreds i forvaltningen kan have nytte af at stifte bekendtskab med. Demenspolitik Københavns Kommunes demenspolitik for perioden bygger videre på politikken fra 23. Målet med den reviderede demenspolitik er at sikre en målrettet, sammenhængende, kvalitetsorienteret og personcentreret indsats for alle borgere med demens. Et vigtigt mål er at øge fokus på målgruppen af borgere i eget hjem og på almindelige plejehjem, som supplement til det tidligere fokus på borgere med specialiseret behov. Et andet mål er at øge fokus på de pårørende og lave en helstøbt indsats med udgangspunkt i familiens samlede mestring af at leve med demens tæt på. Der er opstillet 6 mål i demenspolitikken, som vil være retningsgivende for kommunens indsats på demensområdet i de kommende år. Målene er: 1. Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse Side 13 af 13

14 2. Borgeren skal opleve kontinuitet og tryghed i hverdagen, herunder bred information og støtte til de pårørende 3. Udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker 4. Høj kvalitet og faglighed i kommunens tilbud 5. Samarbejde på tværs og gennemsigtighed i indsatsen, herunder samarbejde med region Hovedstaden omkring tidlig opsporing og udredning af demens 6. Forskning og aktivitet skal indgå aktivt i udvikling af omsorg. I 21 har forvaltningen igangsat et større udviklingsarbejde med henblik på at styrke organiseringen på demensområdet, og samtidig udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi på området. Formålet er at understøtte og sikre de bedste vilkår for lokal og central implementering af demenspolitikkens mål. Projekt Fra december 21 har forvaltningen igangsat et projekt, der giver mulighed for at anvende alarm- og pejlesystemer til københavnske borgere med demens, som stadig bor i eget hjem. Det overordnede formål er at sikre disse borgere bedre muligheder for at færdes mere trygt og sikkert uden for hjemmet, og samtidig aflaste de pårørende og hjemmehjælpen. Projektet retter sig mod hjemmeboende borgere med demens i lettere grad, som selv kan give et habilt samtykke til anvendelse af alarm- og pejlesystem. Borgeren skal have pårørende omkring sig, der er i stand til at tage ansvar for at spore og bringe borgeren hjem, når behovet opstår. Der er indgået en samarbejdsaftale med Københavns Brandvæsen, som skal forestå sporing og hjembringelse af borgeren, såfremt de pårørende ikke selv kan spore og hjembringe borgeren f.eks. ved opstået sygdom, hospitalsindlæggelse eller anden midlertidig opstået forhindring hos de pårørende. Projektet følges og evalueres løbende, første gang i april 211. Demenskoordinatorer Der er ansat en demenskoordinator eller demenskonsulent i hvert lokalområde i kommunen. Demenskoordinatoren har en samordnende og udadvendt rolle i forhold til borgere ved bl.a. at bistå den enkelte borger, så sløjfen mellem borger, pårørende og forvaltningen bindes sammen i overgangssituationer (f.eks. fra udredning til iværksættelse af kommunal hjemmehjælp, fra hjemmeplejen til plejebolig ect.). samtidig underviser, oplyser og vejleder demenskoordinatoren såvel borger med demens og deres pårørende som plejepersonalet om demens. Demenskoordinatorens centrale samarbejdspartnere er demenscentrene (særlige botilbud), visitationen, hjemmeplejen og øvrige plejehjem (almindelige somatiske botilbud). Side 14 af 14

15 Koordinatoren har også en rolle i forhold til udviklingen af demensområdet i lokalområdet i samarbejde med kommunens Demensteam, lokalområde kontor og centralforvaltningen. Demensteamet Demensteamet har oplyst, at teamet i 21 har gennemført 17 undervisningsforløb på især plejehjemmene om magt og omsorg. Afsluttende bemærkninger Alle former for indgreb efter servicelovens regler om magtanvendelse er baseret på en konkret individuel vurdering af den berørte borgers situation og omsorgsbehov. Dette indebærer, at det næppe vil være muligt at foretage et objektivt skøn over, hvor mange ansøgninger og indberetninger, der må forventes i 211. Med dette forbehold har Forvaltningen dog en forventning om, at den fortsatte opmærksomhed på området og den vedvarende indsats med undervisning, vejledning, supervision og tilsyn vil medvirke til, at antallet af indberetninger næppe vil afvige væsentligt i forhold til 28, 29 og 21. Side 15 af 15

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Flytning til særligt botilbud

Flytning til særligt botilbud Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Flytning til særligt botilbud Jf. servicelovens 129 stk. 2. Det Sociale Nævn Indhold 1. Resume og konklusion 2 2. Skematisk

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne Job & Familie og Ældre & Pleje Januar 2011 HÅNDBOG Handicap- og Psykiatri Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - sådan håndterer og administrerer du reglerne INDHOLDSFORTEGNELSE FANE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk 1 Budskab: Velfærdsteknologi løser ikke problemet det gør behandling, pleje og omsorg! 2 Mareridtet: Politi efterlyser dement mand Fyns Politi efterlyser den 58 årige Svend Erik Præstekjær, som i aftes

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere