B ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B0845000- ii. Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København."

Transkript

1 mod mod Z) og I 2) Der foretoges AF UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B ii Den 20. april 2015 safle østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. (kst.), førstnvnte som rettens formand. Som dommere fungerede Iandsdommeme Tine Vuust, B. Tegidal og Jens-Christian Bülow 20. afd. kre nr. B : (begge v/advokat Eva Tofteberg Persson) 20. afd. kre nr. B : (alle v/advokat Eva Tofteberg Persson) S 1cE1

2 -2- og 20. afd. kre nr. B : 2) (begge v/advokat Eva Tofteberg Persson) mod og 20. afd. kre nr. B : 2) (a11 v/advokat Eva Tofteberg Persson) moi Z -y Ingen var mødt eller indkaldt. Der fremlagdes kreskrift af 25. marts 2015, hvorved advokat Eva Tofteberg Persson pa vegneaf1,2).3) amt4 ied Procesbevi11ingsnvnets tilladelse af 25. marts 2015 bar kret Køben havns Byrets kendelse af 2. februar 2015 om udstte1se afsagerne BS 1OS-4249/2014, BS IOS-3458/2014, BS-1OS-4403/2014 og BS-IOS-3562/2014 pa Højesterets afgørelse 1 anke sagerne vedrørende østre Landsrets domme af 6. november 2014 i B , B , B og B

3 -3- Der fremlagdes endvidere dommerens fremsendelsesbrev af 7. april 2015 og udskrift af retsbogen indeholdende den krede afgerelse samt kresvarskrift af 17. april De modtagne bilag var til stede. Pâstande my. Dekrende har i kreskrifiet nedlagt pästand om, principalt at anmodningen frt1_ om udstte1se af de fire byretssager ikke tages til følge, subsidirt at anmodningen om udstte1se aftre af sagerne (BS-IOS-3458/2014, BS-IOS 4403/2014 og BS-IOS-3562/2014) ikke tages til følge. Indkrede har pâstâet stadfste1se. Dommeren har i fremsendelsesbrevet henholdt sig til den trufne afgørelse og oplyst blandt andet, at Københavns Byret har lignende sager, hvor der er anmodet om udsette1- Se, og som afventer udfaidet afnrvrende kresager. Retsgrundlag my. Efter retsplejelovens 345 kan retten udstte behandlingen af en sag, nâr dette findes pa krvet, herunder for at afvente en administrativ eller retlig afgørelse, der vii kunne f md flydelse pa sagens udfaid. Kravet om, at udsttelse afsagen skal findes päkrvet, blev fastsat ved by nr. 414 af 10. juni 1997 om ndring afretsplejeloven. Efter den tidligere affattelse af 345 var kravet, at det fandtes hensigtsmssigt. Det fremgâr afforarbejdeme, at 1ovndringen skal ses i sammenhng med Den Europiske Menneskerettighedsdomstols praksis, hvorefter retten i civile sager har ansvaret for, at sagerne behandles inden rimelig tid. Det er endvidere anført samme sted, at det fortsat vii vre nødvendigt at udstte sagerne under forberedelsen for at give tid til skriftveksling og til at indhente yderligere oplysninger, men at det er vigtigt, at udstteiseme kun sker, nàr det er absolut nødvendigt, ogsá selv om modparten ikke pro testerer mod en udstteise. Det fremgàr afde specielle bemrkninger vedrerende ndringen af 345, at det ved for slaget prciseres, at udstte1se af sager kun bør finde sted I det omfang, det er pàkrvet, og at retten säledes bar ansvaret for, at sagen behandies sâ hurtigt som muligt. Det frenigâr

4 endvidere, at retten dog samtidig skal tilgodese hensynet til, at sagerne oplyses bedst mu handler om, hvorvidt de krende har krav pa kompensation i henhold til ycj9ef vant retlig eller administrativ afgørelse bør afverites. ling. Det anføres videre blandt andet, at udsttelse ogsâ kan vre pakrvet, fordi en rele -4- og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophvelse afforordning (EOF) nr. 295/9 1. Europa-Parlamentets og Rádets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fl les bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning yderligere oplysninger f.eks. ved syn og skøn og for, at der kan ske yderligere skriftveks hvor der ikke er tale om rene inkassosager, vre pakrvet at udstte sagen for at indhente ligt, sàledes at der kan opnas en materielt rigtig afgørelse. Det vii sâledes i de fleste sager, til at betale kompensation, safremt seiskabet kan godtgøre, at aflysningen skyldes usd Artikel 5, stk. 1, litra c, i forordning nr. 261/2004 opstiller et princip om, at passagerer har krav pa kompensation efter forordningens artikel 7, hvis deres flyafgang aflyses. Artikel 5, stk. 3, fastigger en undtagelse til dette princip, hvorefter luftfartsselskabet ikke har pligt vanlige omstndigheder, som ikke kunne have vret undgaet, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne trffes, faktisk var blevet truffet. Artikel 7 faststter takster for kompensationen pa 250, 400 og 600 euro. Tvisten I de sager, der verserer for byretten mellem de krende og artikel 5 i forordningen skai fortolkes saledes, at passagerer pa forsinkede flyafgange kan Det fremgar afeu-domstolens dom af 19. november 2009 (C-402/07 og C-432/07), at timer eller mere efter det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt. de byrettens domme for sã vidt, at de omhandlede passagerer havde krav pa kompensation. sidestilies med passagerer pa aflyste flyafgange i forhold til reglerne om kompensation, nar passagereme som følge afforsinkelsen ankommer til deres endelige bestemmelsessted tre Forordningens formal er at sikre et højt beskyttelsesniveau for passagerer, og der bør fuidt ud tages hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav, jf. forordningens betragtning 1. Endvidere føiger det af EU-Domstolens dom af 22. december 2008 (C-549/07), at undtagelsesbe stemmelsen i forordningens artikel 5, stk. 3, skal fortolkes strengt. Ved de fire domme af 6. november 2014 traf Ostre Landsret afgøreise om en rkke passa gerers krav om kompensation i henhold til forordning nr. 261/2004. Landsretten stadfste

5 givet tredjeinstansbevilling til anke afde fire landsretsdomme. Det fremgar af den pakrede kendelse, at Procesbeviilingsnvnet den 28. januar 2015 har EU-domstolen. -5- Efter votering afsagdes Tre afde sager, der med Procesbevil1ingsnvnets tilladelse er indbragt for Højesteret, ved rører forsinkelse som følge aftekniske feji, der i ingen afti1fldene kunne konstateres ved Tine Vuust og B. Tegidal udtaler: tekniske feji ikke var af en sadan karakter, at den heraf afledte forsinkelse skyldtes used vanlige omstndigheder, saledes som dette begreb beskrives i forordningen og fortolkes af me, at henholdsvis en skade pa flyets cargodør forarsaget afet køretøj og tre forskellige I forhold ti] undtagelsen i forordningens artikel 5, stk. 3, udtalte landsretten i de fire dom de lovpligtige eftersyn afde pagldende fly. Den fjerde sag vedrører forsinkelse som følge af uheld, der ikke skyldtes adfrd hos luftfartsselskabets ansatte. Højesteret vii skulle tage en kompensation, eller om der er tale om usdvaniige omstndigheder, som efter artikel stilling til, om der I sadanne tilflde skal ydes de passagerer, der biev ramt af forsinkelse, 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 fritager Iuftfartsselskabet herfor. Højesterets afgørelse afdette spørgsmal vii kunne ffi indflydelse pa udfaldet afde sager, der er omfattet afnrvrende kremal. Herefter, og nar samtidig henses til det meget sto re antal sager, der er anlagt ved byretterne om tilsvarende problemstiilinger, sammenholdt med sagemes karakter, finder vi, at behandlingen af sagerne skal udsttes, indtil der er afsagt dom i de sager, der verserer for Højesteret, jf. retsplejelovens 345. omstndighed, som gør det paknevet at udstte behandlingen af andre sager, hvor forsta Jens-Christian Bülow udtaler: Jeg finder, at det forhold, at Procesbevillingsnvnet har givet tredjeinstansbevilling til an ke afde fire landsretsdomme, og at der er mulighed for, at Højesteret vii anlgge en anden forstaeise end Ostre Landsret af forordningens artikel 5, stk. 3, ikke i sig selv er en srlig kendelse:

6 -6- elsen af artikel 5, stk. 3, har betydning. Dette glder pa trods af de procesøkonomiske for dele, der vii kunne vre ved at have udsat domstolsbehandlingen afsádanne sager. Der foreligger endvidere ikke oplysninger om, at passageremes eventuelle krav pa kom pensation i de pákrede sager som følge afprocesaftaler eller andre konkrete forhold hen ger sam men med udfaldet af Højesterets behandling af de fire sager. Hertil kommer, at de pâkrede sager angar privatretlige tvister mellem passagerer og luft fartsselskaber om krav pa kompensation i henhoid til en forordning, som glder umiddel bart i hvert medlemsiand i Den Europiske Union. Et formal med forordningen er at sikre et højt beskyttelsesniveau for passagerer, og forordningen bygger pa, at der bør tages fuldt ud hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav. I Danmark har østre Landsret endvidere ved dommene af 6. november 2014 som ankein stans, uden forinden at have fundet det nødvendigt at forelgge EU-domstolen prjudiciel le spørgsmâi om fortolkning af forordning nr. 261/2004, taget stilling til anvendelsen af forordningens artikel 5, stk. 3, om usdvanlige omstndigheder, säledes som dette begreb beskrives i forordningen og fortolkes afeu-domstolen. Landsretten stadfstede i den for bindelse byrettens domme for sä vidt, at de omhandiede passagerer havde krav pa kompen sation. Udstte1se af verserende sager ved de danske domstole pa udfaldet afhøjesterets behandling afde fire sager, viii en periode afuvis lngde betyde, at de berørte passagerer pa trods heraf ikke kan fà gennemtvunget eventuelle kompensationskrav i henhold til for ordningen. Jeg finder herefter, at det ikke kan anses for pâkrvet I retsplejelovens 345 s forstand at udstte behandlingen afde pâkrede sager, og jeg stemmer for at give de krende med hold i deres principale pästand, hvorefter sagerne ikke skal udsttes. Der afsiges kendeise efter stemmeflertallet. Th i bestem mes: Byrettens kendelse stadfstes. ingen af parterne skal betale kremaisomkostninger til den anden part.

7 -7- Retten hvet. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekrftes. østre Landsret, den Jens Jensen kontorfu1dmgtig

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere