NÅR LOVENE SKRIVES KAPITEL 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR LOVENE SKRIVES KAPITEL 1"

Transkript

1 KAPITEL 1 NÅR LOVENE SKRIVES Jens Kampmann har travlt. Siden 11. oktober 1971 nyudnævnt minister for forureningsbekæmpelse, i det daglige lidt uheldigt kaldet forureningsministeren. Socialdemokratiet har under VKR-regeringen fået øje på forurening som et politisk problem, der har vælgernes interesse, og det kan give det store parti et tiltrængt politisk ansigtsløft. Det er afgørende for det unge ministeriums politiske placering, at man relativt hurtigt kan præsentere opposition og befolkning for resultater på området. Lov om miljøbeskyttelse bliver ministerens og det nye ministeriums hovedindsats. Det er imidlertid ikke nemt at få nogen til at betale for, at andre kan få det bedre. Ministeren må forudse, at erhvervene vil stritte imod det er i hovedsagen dem, der skal finansiere den nye regulering af miljøet. Jens Kampmann kan ikke tælle til 90 ved at se til venstre i salen. Han må nødvendigvis have R, K eller V med. De er alle tæt forbundne med væsentlige erhvervsinteresser. De radikale og Venstre med landbruget og de konservative med byerhvervene. Derfor må også væsentlige erhvervsinteresser vindes for den nye sag. Industrirådet og landbrugets hovedorganisationer bliver sammen med de kommunale organisationer inviteret med til et intenst forhandlingsforløb, mens alle andre organisationer urbant, men effektivt, bliver skubbet til en side. Man ser ikke engang skyggen af en grøn organisation. Landbrugets organisationer springer i målet derfor undlader Venstre og de radikale da også at stemme for loven ved tredjebehandlingen. Industrirådet forhandler sig dygtigt til en række fordele det får indflydelse på lovens formålsparagraffer og på etableringen af Miljøankenævnet og det kan også levere varen: De konservative stemte miljøbeskyttelsesloven hjem sammen med Socialdemokratiet. Også de kommunale organisationer har stor indflydelse på lovens administrative hovedarkitektur. Kommunerne strutter af selvtillid på baggrund af de nys dannede storkommuner og -amter. Med miljøbeskyttelsesloven får de gaflet endnu en opgave til de mange, de har i forvejen. Det er dem, der kommer til at føre miljøpolitikken ud i livet. 13

2 Miljøbeskyttelsesloven forfattes af det nye ministeriums bureaukrater, men det er i en del tilfælde med ført hånd. Er tilblivelsen af miljøbeskyttelsesloven et lærestykke i dygtigt politisk håndværk, er den også et lærestykke i, hvordan interesseorganisationer uden smålig skelen til politikkens effektivitet sikrer sig fordele ved lovgivningens administration. Tilblivelsen af miljøbeskyttelsesloven behandles udførligt i kapitel 9. Så stor indf lydelse har organisationerne ikke altid, når der skal gennemføres vigtig lovgivning. Den 14. juni 1985 vedtager Folketinget et par kontroversielle love, der på flere punkter bryder med hævdvundne principper i arbejdsmarkedslovgivningen. Lovgivningen er et resultat af et tæt samarbejde mellem den borgerlige firkløverregering og Det radikale Venstre, der tilsammen lige nøjagtigt kan mønstre et flertal i Folketinget. Efter lovpakken skal ledige eksempelvis have ret til at uddanne sig på dagpenge uden at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De uddannelsessøgende må så til gengæld acceptere, at den tid, uddannelsen tager, går fra dagpengeperioden, og de kan som hovedregel ikke optjene ny dagpengeret ved at uddanne sig. Noget for noget er ikke et helt nyt princip i Danmark. Rigtigt kontroversielt er det, at dagpengene skal reduceres for langtidsledige. Det har man ikke set, siden man havde de gamle fortsættelseskasser i 1950 erne. Det er bestemt ikke noget, LO er begejstret for. Det er hjerteblod for fagbevægelsen. Næppe nogen i arbejdsmarkedets to hovedorganisationer, LO og DA, kan huske, at man har gennemført så betydelige ændringer i arbejdsmarkedspolitikken uden at rådføre sig med parterne. Parterne er ikke involveret i forberedelsen af lovgivningen, og deres direkte indflydelse på lovforslagene er stærkt begrænset. Regeringen har antagelig foruddiskonteret, at LO ikke ville være med, og med det tætte parløb med de radikale har regeringen et flertal bag sig på forhånd. Troede den. Efter lovforslagene skulle langtidsledige kunne miste retten til dagpenge. SiD annoncerer forslagene som sjælsrå ansvarsløshed, og Kvindeligt Arbejderforbund bruger betegnelsen den sociale massegrav som karakteristik af lovene. Det lykkes da også at mobilisere en stor del af fagbevægelsen til modstand, og nok så vigtigt lykkes det at få lydhørhed i det radikale bagland. Midt i al elendigheden bliver det da også til en lille sejr for fagforeningerne, nemlig at langtidsledige ikke fuldstændigt mister retten til dagpenge, ligesom de opnår at udskyde ikrafttrædelsesdatoen for de nye regler. Fagbevægelsens beskedne indflydelse sker gennem medierne og ikke ved de mahogniborde, der 14

3 traditionelt er kamppladsen for arbejdsmarkedslovgivningen. Forløbet er indgående analyseret i kapitel 4. Interesseorganisationerne har gennem hele det 20. århundrede hørt til blandt de vigtigste politiske aktører, når lovgivningen skulle udformes (Christiansen & Nørgaard, 2003a). I århundredets begyndelse var traditionen for organisationernes inddragelse i den administrative lovforberedelse under etablering. Første Verdenskrig og 1930 ernes krise styrkede organisationernes placering i lovforberedelsen, og efter Anden Verdenskrig institutionaliseredes organisationernes inddragelse i lovforberedelsen gennem oprettelsen af et betydeligt antal udvalg, råd og nævn, hvoraf halvdelen i de første år beskæftigede sig med beslutningsforberedelse. Vejen til en institutionaliseret inddragelse af organisationerne i lovforberedelsen var stille og udramatisk, men til gengæld effektiv. Med nogen reservation kan man kalde de første efterkrigsårtier for korporatismens gyldne periode. På eksempelvis Landbrugsministeriets område var samtlige love i 1958/59 og 1962/63 forberedt med inddragelse af landbrugets organisationer. På Handelsministeriets område gjaldt det samme i 1962/63 (Christiansen & Nørgaard, 2003a: 69). Reservationerne er for det første, at der altid har været politikområder, hvor organisationerne kun har en svag placering i lovforberedelsen, eksempelvis i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik og finanspolitikken (Blom-Hansen & Laursen, 1999), og for det andet, at der også på de områder, hvor samarbejdet generelt er tæt, er beslutninger, der er truffet uden tæt inddragelse af organisationerne. Der var nok noget om, at dansk landbrugspolitik blev tilrettelagt på Axelborg landbrugsorganisationernes hovedsæde men indimellem måtte selv landbruget affinde sig med, at der blev vedtaget love, uden at dets organisationer var dybt involveret i forberedelsen af lovgivningen. Decembervalget i 1973 varslede ændringer i det politiske liv. Det gamle, stabile partisystem brød mere eller mindre sammen (Elklit & Pedersen, 2003), og nye skillelinjer gjorde sig med tiden stærkere og stærkere gældende i forholdet mellem vælgere og partier. Samtidig svækkedes også efterhånden de tætte bånd mellem især de gamle klasseorganisationer og partierne (Christiansen, 2003). Nye politiske spørgsmål kom på dagsordenen (Stubager, 2003). Svage mindretalsregeringer havde svære vilkår i Folketinget, og de økonomiske strukturproblemer voksede i kølvandet på energikriser og ændringer i den internationale arbejdsdeling. Der kom fokus på organisationernes rolle nok især fagforeningerne for manglen på bidrag til at løse de økonomiske problemer. Folketingets medlemmer især 15

4 de borgerlige var særdeles skeptiske over for organisationernes politiske rolle (Christiansen & Nørgaard, 2003a: 189ff.). De borgerlige regeringer, der dominerede 1980 erne, udtrykte skepsis over for den tætte inddragelse af organisationerne i forberedelsen af lovgivningen. Der sker da også fra slutningen af 1970 erne forstærket op gennem 1980 erne og 1990 erne betydelige ændringer i organisationernes placering i det lovforberedende arbejde. Væsentligt færre råd og udvalg beskæftiger sig med beslutningsforberedelse, og flere ministerier hævder, at de bevidst har søgt at holde organisationerne på længere afstand i det lovforberedende arbejde. Samtidig får organisationerne dog betydeligt flere kontakter med administrationen, og nok så væsentligt organisationerne får mange kontakter til Folketingets medlemmer (Christiansen & Nørgaard, 2003a: kap. 5, 9). Det er derfor langtfra sikkert, at organisationernes indflydelse på lovforberedelsen er svækket. BOGENS PROBLEMSTILLING De just nævnte resultater er baseret på undersøgelser af organisationernes kontakter til forvaltning og politikere, på undersøgelser af udviklingen i antallet af råd og nævn og organisationernes deltagelse heri samt på kvantitative og mindre dybtgående undersøgelser af organisationernes inddragelse i lovforberedelsen. Vil man på basis heraf sige noget om organisationernes indflydelse, må det ske under den antagelse, at organisationer med mange kontakter og organisationer med sæde i de lovforberedende udvalg har større indflydelse end organisationer med få kontakter og uden medlemskab af sådanne udvalg. Positioner i beslutningsprocessen ækvivalerer indf lydelse. Det er langt hen ad vejen en rimelig antagelse (jf. Christiansen & Nørgaard, 2003b), men selve beslutningsprocesserne forbliver med sådanne data en black box. Vi ved altså på grundlag af disse data ikke meget om, hvilken rolle interesseorganisationerne faktisk spiller, når centraladministrationen forbereder lovgivningen. Det er bogens formål at belyse denne rolle ved at studere en række beslutningsprocesser, hvor vi har mulighed for at komme tæt på beslutningerne. Bogen undersøger således interesseorganisationernes rolle fra et emne er kommet på et ministeriums beslutningsdagsorden, til et lovforslag er vedtaget af Folketinget. Vi ved meget lidt om de processer, der fører til, at nogle organisationer får indflydelse på lovgivningen, mens andre ikke gør det, eller hvorfor nogle organisationer inddrages på nogle, men ikke andre tidspunkter. Vi 16

5 har fornemmelser for, men ikke stor systematisk viden om det indbyrdes samspil mellem interesseorganisationerne, om koalitioner med offentlige myndigheder, om samspillet med embedsmændene, om betydningen af det taktiske spil, om organisationernes politiske kontakter i forbindelse med den administrative lovforberedelse og om betydningen af forløbet af en beslutningsproces for det endelige resultat. Ja, vi har kort sagt ret begrænset viden om, hvad magtens mænd og kvinder foretager sig, når lovene forberedes. I 1981 gennemgik Erik Damgaard de danske undersøgelser om sektorisering, hvor også forskningen om interesseorganisationernes samspil med politikere og forvaltning indgik. Der var solid dokumentation for, at aktører med særlig interesse i et sagområde herunder ikke mindst interesseorganisationerne var mere aktive end andre aktører. Problemet var dog dengang som nu, at analyser af deltagelsesmønstre i almindelighed og indflydelsesrelationer i særdeleshed sandsynligvis kun lader sig gøre på baggrund af dyberegående teoretisk styrede casestudier af beslutningsprocessen (Damgaard, 1981: 409). Det er denne bogs ambition at bidrage til at udfylde dette tomrum i litteraturen. Bogen søger altså at åbne de lovforberedende beslutningsprocessers sorte kasse: Hvilke organisationer inddrages tæt i forberedelsen af lovgivningen, og hvilke får kun begrænset adgang til beslutningerne? Hvornår kommer organisationerne ind i beslutningsprocessen? Hvilken rolle spiller alliancer med andre organisationer eller med embedsmændene i ministerierne? Har organisationerne faktisk indflydelse på udformningen af lovgivningen, og hvad har de i givet fald især indflydelse på? Og nok så væsentligt hvilket råderum giver den tidlige inddragelse af interesseorganisationerne i lovforberedelsen det Folketing, der skal vedtage lovene? Bogen er baseret på studiet af tilblivelsen af ni love/reformer, som fremgår af figur 1.1. Casene er analyseret på baggrund af arkivstudier i tre ministerier, Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet, jf. bogens appendiks. BOGENS STRUKTUR I det følgende kapitel 2 præsenterer vi en række teoretiske overvejelser, som skal hjælpe os med at strukturere den videre analyse, ligesom vi redegør for udvælgelsen af de ni cases. Herefter følger tre gange tre kapitler, som analyserer casene, først de tre fra Beskæftigelsesministeriet, dernæst Økonomi- og Erhvervsministeriet og endelig det nyeste politikområde, 17

6 Miljøministeriet. I kapitel 12 gennemfører vi en komparativ analyse af de undersøgte cases. I kapitel 13 sammenfatter vi bogens resultater. FIGUR 1.1. Bogens cases ØKONOMI- OG BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET MILJØMINISTERIET 1970 erne A-kasser for selvstændige (1976) Lov om teknologisk service (1973) Lov om miljøbeskyttelse (1973) 1980 erne Iværksætter- og uddannelsesydelse samt dagpengereform (1985) Garanti for skibsfinansiering (1985) Lov om miljøbeskyttelse (1991) 1990 erne Arbejdsmarkedsreformens tredje fase (1998) Lov om VækstFonden (1998) Lov om jordforurening (1999) 18

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Reformpolitik som fodboldkamp

Reformpolitik som fodboldkamp Reformpolitik som fodboldkamp Spillet om Arbejdsmarkedsreformens 3. fase i 1998 Asbjørn Sonne Nørgaard Opvarmning Reformatorer af den danske velfærdsstat har det ikke let. Modstanderne har næsten altid

Læs mere

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen MAGTEN PÅ BORGEN EN ANALYSE AF BESLUTNINGSPROCESSER I STØRRE POLITISKE REFORMER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts

Læs mere

Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken

Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken politica, 42. årg. nr. 1 2010, 5-26 Michael Baggesen Klitgaard og Asbjørn Sonne Nørgaard Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken siden 1960 erne Fagbevægelsens systematiske

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Når trepartssamarbejde skaber reformer

Når trepartssamarbejde skaber reformer Når trepartssamarbejde skaber reformer Historien om trepartssamarbejde i Danmark i lyset af 25-året for Fælleserklæringen af 1987 Forliget er pæredansk (Formand for De samvirkende Fagforbund, Jens Jensens

Læs mere

partierne s medlemmer

partierne s medlemmer partierne s medlemmer MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet ledes

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Notat til Produktivitetskommissionen Jørgen Grønnegård Christensen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Maj 2013 1 Sammenfatning Den danske offentlige

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Miljøviden og beslutningsprocesser

Miljøviden og beslutningsprocesser Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Aktivering Disciplinering til arbejde

Aktivering Disciplinering til arbejde Aktivering Disciplinering til arbejde Januar 2008 Iver Hornemann Møller, Jens Lind & Henning Hansen Aktivering Disciplinering til arbejde CASA, Februar, Januar 2008 ISBN 978-87-91795-73-2 Elektronisk udgave:

Læs mere

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Del I: Specialets udgangspunkt og baggrunden for undersøgelserne af kvindelige politikere...5 af Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen Kapitel 1 Problemstilling

Læs mere

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2.

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2. NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER i virkeligheden 2. udgave Niels-Henrik Møller Hansen, Bella Marckmann, Esther

Læs mere

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Flemming Juul Christiansen Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politica Forlaget Politica og forfatteren, 2008 2.

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

den vel ly k ke de kommunalref orm og decentralise ringen af de n politiske magt i danmark

den vel ly k ke de kommunalref orm og decentralise ringen af de n politiske magt i danmark den vel ly k ke de kommunalref orm og decentralise ringen af de n politiske magt i danmark MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Mellem medindflydelse og medbestemmelse

Mellem medindflydelse og medbestemmelse Mellem medindflydelse og medbestemmelse nye samarbejdsformer i amter og kommuner Steen E. Navrbjerg Gennem de seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået en decentralisering på mange områder. Ledere

Læs mere

F O L K E S K O L E N S U D F O R D R I N G E R I 1 9 9 0 E R N E

F O L K E S K O L E N S U D F O R D R I N G E R I 1 9 9 0 E R N E F O L K E S K O L E N S U D F O R D R I N G E R I 1 9 9 0 E R N E m e d f o k u s p å Å r h u s K o m m u n a l e S k o l e v æ s e n T h e C h a l l e n g e s o f t h e D a n i s h P r i m a r y S c h

Læs mere

Magtudredningen. Lise Togeby (formand)

Magtudredningen. Lise Togeby (formand) Den danske elite Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet, der forventes

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere