RAPPORT. Unges holdninger til EU Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø"

Transkript

1 RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson TNS Gallup

2 METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for Dansk Ungdoms Fællesråd gennemført dataindsamlingen til en analyse vedrørende unges holdninger til EU. DATAGRUNDLAG Dataindsamlingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse via internet med unge i alderen år. Respondenterne blev kontaktet via GallupForum, TNS Gallups internetbaserede befolkningspanel. Respondenterne fordeler sig således på alder: år: 14,4 % år: 22,4 % år: 20 % år: 20,3 % år: 22,7 % Respondenterne fordeler sig således på uddannelse: Grundskole: 42,2 % Studentereksamen: 33,9 % Erhvervseksamen: 14,3 % Videregående uddannelse til og med 3 år: 2,3 % Videregående uddannelse over 3 år: 7 % Respondenterne fordelt på hvorvidt de er medlem af en forening: Er medlem: 47,5 % Er ikke medlem: 52,4 % DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 2 af 15

3 INDSAMLINGSPERIODE Dataindsamlingen har fundet sted i perioden SVARPROCENT Gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen kan sammenfattes som følger: Antal udsendte skemaer Uden for målgruppen Nægter deltagelse Antal afbrudte interview Gennemførte interview Den samlede svarprocent udgør altså 1.095/2934 eller 37,3 pct. Svarprocenten er noget lavere end ved almindelige repræsentative undersøgelser, da unge i alderen år erfaringsmæssigt er sværere at komme i kontakt med end øvrige aldersgrupper. REPRÆSENTATIVITET & VEJNING Undersøgelser gennemført på internetpanelet er erfaringsmæssigt sammenlignelige i repræsentativitet med traditionelle telefoninterviewundersøgelser. Den vurdering er baseret på sammenlignende undersøgelser som TNS Gallup har foretaget, samt på erfaringer fra folketingsvalget og kommunalvalgene i Årsagen er, at rekrutteringen til panelet netop sker ved tilfældig udvælgelse blandt de repræsentative befolkningsundersøgelser som Gallup foretager over telefonen. Der finder ingen selvudvælgelse sted. I undersøgelsen er der enkelte afvigelser i forhold til den fordeling befolkningen i gruppen har (ifølge Danmarks Statistik). Der er en overrepræsentation af kvinder. Endvidere er der en underrepræsentation af folk, som kun har afsluttet folkeskolen og en overrepræsentation af folk, som har afsluttet en gymnasial uddannelse. For at korrigere for de mindre skævheder i undersøgelsen er data vejet på kriterierne: Alder, køn, uddannelse og geografi. Data er vejet op imod opgørelser fra Danmarks Statistik. DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 3 af 15

4 RESULTATER INTERNATIONALISERING Et overvejende flertal af respondenterne føler sig i højere grad danske end europæiske, i lighed med resultatet i undersøgelsen fra % af respondenterne har ikke været bosat i et andet EU-land, men hertil skal respondenternes alder tages i betragtning. Et flertal af respondenterne kan imidlertid forestille sig at bosætte sig og/eller arbejde i et andet EU-land i fremtiden. Den hyppigste årsag til ikke at ville arbejde i et andet EU-land er savnet af familie og venner, men en stor del angiver også besværet ved at flytte til et andet land som en årsag (37 %). Kun 9 % afviser at arbejde i et andet EU-land på grund af forringede sygesikrings- og arbejdsløshedsunderstøttelsesvilkår. Der er signifikant sammenhæng mellem følelsen af tilhørsforhold og hvorvidt man er medlem af en forening. Personer uden foreningsmedlemskab føler sig i signifikant højere grad udelukkende danske end personer med foreningsmedlemskab. En lignende sammenhæng ses mellem foreningsmedlemskab og følelsen af at være både dansker og europæer, hvor folk med foreningsmedlemskab har en signifikant højere tendens end personer uden, til at føle sig både europæiske og danske. I den yngste aldersgruppe, år, er der signifikant flere, end i de andre aldersgrupper, der føler sig udelukkende danske. Der er i den anden ende af aldersspektret en signifikant sammenhæng mellem at være år og i lavere grad end andre aldersgrupper at føle sig udelukkende dansk. Kvinder opfatter sig også i signifikant højere grad som udelukkende danske, mens mændene i signifikant højere grad føler sig som både danskere og europæere. Personer på ungdomsuddannelser eller lange videregående uddannelser føler sig i signifikant mindre grad udelukkende som danskere end personer på andre uddannelsestrin. Omvendt føler personer med grundskole og på erhvervsuddannelserne sig i højere grad udelukkende danske. Der er også signifikante sammenhænge mellem partivalg og tendensen til at føle sig udelukkende dansk. Således er der en signifikant lavere andel af SF ere og radikale, der føler sig udelukkende danske, end hos de andre partier. Derudover føler personer, der vil stemme på Dansk Folkeparti sig, ikke overraskende, i signifikant højere grad udelukkende som danskere. UNGES VIDEN OM EU En stort set konstant andel af respondenterne mener, at det er vigtigt ungdommen i Danmark har en grundlæggende viden om EU (92 % i 2009, i forhold til 91 % i 2007). Kun 26 % mener dog, at de ved nok om EU til at kunne stemme til næste europaparlamentsvalg. Dette er parallelt til resultatet i undersøgelsen fra På trods af denne mangel på viden er der stadig stor modstand mod idéen DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 4 af 15

5 om EU som et selvstændigt fag i folkeskolen. Kun 17 % støtter denne idé, hvilket også er nogenlunde parallelt til resultatet i Der er signifikante sammenhænge mellem at være medlem af en forening og føle, at man er i stand til at kunne stemme til næste europaparlamentsvalg, idet personer med foreningsmedlemskab i højere grad mener, at de har viden nok til at kunne stemme ved næste europaparlamentsvalg. Blandt de ældste respondenter (24-25 årige) er der en signifikant mindre andel end i de andre aldersgrupper, der svarer, at de slet ikke føler, at de har nok viden om EU til at kunne stemme næste gang. Kvinder føler i signifikant mindre grad end mænd, at de har nok viden om EU til at kunne stemme til næste europaparlamentsvalg. Uddannelsesmæssigt føler personer med grundskole i signifikant højere grad, at de slet ikke har viden nok til at kunne stemme til næste europaparlamentsvalg. DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 5 af 15

6 UNGES HOLDNING TIL EU Figuren nedenfor viser, hvordan respondenterne samlet rangordner de forskellige politikområder, som EU kan tage sig af. Klima- og miljøpolitik topper som de emner, de unge i højest grad ønsker, at EU tager sig af, hvilket også var tilfældet i Hvilke af disse politiske områder er det vigtigste, EU bør beskæftige sig med? Klimapolitik Miljøpolitik Bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme Flygtninge- og indvandrerpolitik Forsvars- og udenrigspolitik Uddannelsespolitik og forskning Sundhedspolitik Socialpolitik Forbrugerbeskyttelse Landbrugs- og fiskeripolitik Beskæftigelsespolitik Andet 14% 10% 10% 9% 7% 4% 2% 23% 22% 34% 37% 49% 60% Figuren nedenfor viser svarfordelingerne for de spørgsmål, der angår respondenternes holdning til EU. Et stort flertal mener stadig at Danmarks medlemskab overordnet er en god ting, og lige omkring halvdelen erklærer sig enig i, at EU sikrer fred i Europa. Der er ikke den helt store tillid til EU hvad angår korruption og misbrug af penge, da det kun er ca. en femtedel, der mener, at der ikke er for meget korruption og misbrug af penge. Ligeledes mener også ca. en femtedel, at der er for meget korruption og misbrug af penge, og mange er neutrale omkring dette spørgsmål. Skepsis findes ligeledes mod en udvikling, hvor EU kommer til at bestemme mere, og de enkelte lande mindre. Kun 12 % mener, at dette ville være positivt. 50 % er også imod indførsel af Euroen i Danmark, imod kun 36 % for. Holdningen til de øvrige EU-forbehold er lidt mere blandet, relativt store andele svarer neutralt eller ved ikke, men der er dog en tendens til, at andelen der mener, at de skal fastholdes, er større en den andel, der mener at de skal afskaffes. DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 6 af 15

7 Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er godt for Danmark at være med i EU 3% 7% 15% 29% 43% 2% EU skal bestemme mere og de enkelte lande mindre 26% 34% 25% 9% 3% 3% Danmark har som et lille land ringe indflydelse i EU 10% 29% 28% 19% 8% 7% EU sikrer fred i Europa 5% 9% 28% 31% 20% 7% Der er alt for meget korruption og misbrug af penge i EU 6% 16% 29% 13% 7% 28% EURO en bør indføres som betalingsmiddel i Danmark i stedet for kronen 39% 11% 11% 12% 24% 3% Danmark bør afskaffe forsvarsforbeholdet 17% 14% 22% 10% 15% 23% Danmark bør afskaffe retsforbeholdet 17% 17% 21% 7% 13% 25% Danmark bør afskaffe forbeholdet mod unionsborgerskab 15% 13% 23% 7% 13% 28% 1 - Slet ikke enig Meget enig Der er signifikant sammenhæng mellem køn og spørgsmålet omkring, hvorvidt EU skal bestemme mere og de enkelte lande mindre. Mænd er i højere grad enige i dette udsagn i forhold til kvinder. Ligeledes mener en signifikant større andel af mænd end kvinder, at EU sikrer fred i Europa. Til gengæld er der en også en signifikant større andel af mændene, der er enige i, at der er for meget korruption og misbrug af penge i EU. Der tegner sig et billede af, at mænd i højere grad end kvinder mener, at Danmark bør afskaffe deres forbehold. Ved disse 4 spørgsmål er der signifikant flere mænd end kvinder, der erklærer sig enige. DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 7 af 15

8 UNGES POLITISKE INDFLYDELSE GENERELT Respondenterne er overvejende enige i, at det er vigtigt at unge har politisk indflydelse, også selvom der bliver flere ældre. Langt færre er dog villige til at acceptere, at unges indflydelse skal forøges i takt med, at der bliver flere ældre, og endnu færre accepterer idéen om at kompensere for denne overvægt af ældre ved at give flere unge stemmeret. Her erklærer kun 16% sig enige, og modstanden er samtidig meget stor, idet 29% er meget uenige. Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til unges holdninger 2% 12% 43% 41% 2% Selvom der bliver flere ældre, bør unge ikke få mindre politisk indflydelse 2%3% 12% 38% 43% 2% Hvis der bliver markant flere ældre, bør unge have mere indflydelse 9% 20% 37% 19% 9% 6% Man bør kompensere for den stigende skævhed i befolkningssammensætningen ved at give flere unge stemmeret 29% 23% 25% 11% 5% 7% 1 - Slet ikke enig Meget enig Kvinder er i signifikant højere grad end mænd meget enige i, at unge ikke bør få mindre indflydelse selvom der bliver flere ældre. Når man ser på aldersfordelingen, er der blandt de årige signifikant flere, der er meget enige i, at det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til de unges holdninger. I forhold til uddannelse er signifikant flere med grundskole meget enige i, at der bliver taget hensyn til de unges holdning. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at der er mange af de helt unge, som kun har grundskolen som uddannelse endnu. DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 8 af 15

9 UNGES POLITISKE INDFLYDELSE I EU En størstedel af respondenterne er enige i, at unge har for lidt indflydelse på politik i EU, da 39 % svarer dette. Kun 14 % er uenige. Det samme gør sig gældende for opfattelsen af, hvor meget de europæiske politikere bør lytte til de unge, kun 8% er uenige i, at de bør lytte mere til de unge. Der er ligeledes en stor overvægt der er enige i, at der er et behov for, at EU bliver lettere for de unge at forstå. Selvom et flertal mener, at alle unge i EU skal have ens regler for stemmeberettigelse (75 %), synes respondenterne ikke at mene, at dette skal gælde for 16-17årige. Mens lidt over halvdelen mener, at 16-17årige bør have samme indflydelse som de unge af samme alder i andre EU-lande, mener en del færre, nemlig 36%, at danske unge på år bør have stemmeret til Europaparlamentsvalget, som det gælder for denne aldersgruppe i Østrig. Hvor enig er du i følgende udsagn? Unge har for lidt indflydelse på den politik, som føres i EU 3% 11% 31% 28% 11% 17% Politikerne i EU bør i højere grad lytte til unges 1% 7% holdninger 34% 37% 12% 8% Aldersgrænsen for hvornår man får stemmeret til 2% 4% 14% Europaparlamentsvalg, bør være ens i alle EUlande 32% 43% 5% Der er behov for, at EU bliver lettere for unge at forstå1% 3% 15% 39% 38% 3% Danske 16- og 17-årige bør have samme indflydelse i EU som årige i andre EUlande? 17% 11% 15% 24% 28% 5% Danske årige bør have samme mulighed for at stemme til Europaparlamentsvalget som deres jævnaldrende i Østrig? 25% 18% 15% 16% 20% 6% 1 - Slet ikke enig Meget enig Når man ser på hvorvidt respondenterne er medlem af en forening, er der signifikant forskel på holdningen til, om aldersgrænsen bør være ens i alle EUlande. En signifikant større andel af dem med foreningsmedlemskab svarer, at de er helt enige i, at aldersgrænsen bør være ens i alle DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 9 af 15

10 EUlande. Ligeledes er der også en signifikant større andel blandt respondenter med foreningsbaggrund, der er helt enige i, at danske årige bør have samme indflydelse i EU som i andre EUlande, og at danske årige bør have samme muligheder for at stemme som unge i Østrig til europaparlamentsvalg. Når man ser forskellen mellem køn, mener signifikant flere kvinder, at EU bør blive lettere for unge at forstå. Til gengæld er signifikant flere mænd meget enige i, at danske årige bør have samme indflydelse som i andre EU lande, og at danske årige bør have samme mulighed for at stemme til europaparlamentsvalget som de unge i Østrig. DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 10 af 15

11 SPØRGESKEMA A: Er du? Mand Kvinde B: Hvor gammel er du? Angiv alder Screening: Undersøgelsen skal kun gennemføres for personer mellem år. 1. Føler du dig mest som europæer eller dansker? Udelukkende som europæer Mest som europæer og dernæst dansker Både som europæer og dansker Som dansker og dernæst europæer Udelukkende som dansker 2. Har du været bosat i et andet EU-land? Ja Nej Filter1: Hvis Ja til ovenstående spørgsmål 3. Hvor lang tid boede du i et andet EU-land? Mindre end 3 måneder 3 6 måneder 7 12 måneder Mere end 1 år Filter1 slut 4. Kunne du forestille dig i fremtiden at bosætte dig i et andet EU-land? Ja Nej 5. Kunne du forestille dig i fremtiden at arbejde i et andet EU-land? Ja, jeg kunne godt forestille mig at arbejde en længere årrække i et andet EU land. Ja, jeg kunne godt forestille mig at arbejde i et andet EU-land i maksimum et halvt år til et års tid Ja, jeg kunne godt forestille mig at arbejde i et andet EU-land, men jeg har ikke gjort mig så mange tanker om det Nej DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 11 af 15

12 Filter2: Hvis Nej til ovenstående spørgsmål 6. Hvad er forklaringen på, at du ikke kunne forestille dig at arbejde i et andet EU-land? Sæt maks. to krydser Jeg ved ikke, hvordan jeg ville kunne finde et relevant job i et andet EU-land Jeg tror ikke, at mine rettigheder i forhold til sygeforsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse vil være gode nok i et andet EU-land. Det vil være for besværligt og uoverskueligt at skulle flytte til et andet EU-land. Jeg vil komme til at savne mine venner og min familie Jeg er bange for ikke at kunne finde venner i et andet land Jeg taler ikke andre europæiske sprog tilstrækkeligt til at kunne arbejde i et andet land. Andet Filter2 slut 7. Synes du, at det er vigtigt, at ungdommen i Danmark har en grundlæggende viden om EU? Ja Nej Filter 3: (Hvis JA i ovenstående spørgsmål) 8. Ved du, hvor du skal søge information om EU? Ja Nej Filter3 slut 9. Burde information om EU være et selvstændigt fag i skolen? Ja Nej 10. Føler du, at du ved nok om EU til at ville kunne stemme til næste Europaparlamentsvalg? Slet ikke neutral I høj grad Hvilke af disse politiske områder er de vigtigste, EU bør beskæftige sig med? Sæt maks. tre krydser Miljøpolitik Uddannelsespolitik og forskning Klimapolitik Flygtninge- og indvandrerpolitik Forbrugerbeskyttelse DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 12 af 15

13 Beskæftigelsespolitik Forsvars- og udenrigspolitik Landbrugs- og fiskeripolitik Bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme Sundhedspolitik Socialpolitik Andet Hvor enig er du i følgende udsagn: (samles i grid) 12. Det er godt for Danmark at være med i EU? Helt uenig neutral Helt enig EU skal bestemme mere og de enkelte lande mindre? 14. Danmark har som et lille land ringe indflydelse i EU 15. EU sikrer fred i Europa 16. Der er alt for meget korruption og misbrug af penge i EU Danmark har fire såkaldte EU-forbehold: Et forsvarsforbehold, et retsforbehold, et forbehold i forhold til EURO en samt et unionsborger-forbehold. Hvor enig er du i følgende udsagn? (grid) Helt uenig neutral Helt enig EURO en bør indføres som betalingsmiddel i Danmark i stedet for kronen. 18. Danmark bør afskaffe forsvarsforbeholdet. 19. Danmark bør afskaffe retsforbeholdet. 20. Danmark bør afskaffe forbeholdet mod unionsborgerskab. I løbet af de kommende år vil befolkningssammensætningen på det europæiske plan udvikle sig sådan, at der bliver flere ældre og færre yngre mennesker. Hvor enig er du i følgende udsagn? (samles i grid) DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 13 af 15

14 Helt uenig Helt enig 21. Det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til unges holdninger 22. Selvom der bliver flere ældre, bør unge ikke få mindre politisk indflydelse 23. Hvis der bliver markant flere ældre, bør unge have mere indflydelse 24. Man bør kompensere for den stigende skævhed i befolkningssammensætningen ved at give flere unge stemmeret I øjeblikket debatteres det i Europa, hvorvidt man skal forbedre unges ret til indflydelse i EU. Hvor enig er du i følgende udsagn: (grid) Helt uenig Helt enig 25. Unge har for lidt indflydelse på den politik, som føres i EU 26. Politikerne i EU bør i højere grad lytte til unges holdninger 27. Aldersgrænsen for hvornår man får stemmeret til Europaparlamentsvalg, bør være ens i alle EU-lande 28. Der er behov for, at EU bliver lettere for unge at forstå Siden 2007 har 16- og 17årige i Østrig haft stemmeret til alle valg, herunder Europa- Parlamentsvalget. Hvor enig er du i følgende udsagn? Helt uenig Helt enig 29. Danske 16- og 17-årige bør have samme indflydelse i EU som årige i andre EU-lande? 30. Danske årige bør have samme mulighed for at stemme til Europaparlaments-valget som deres jævnaldrende i Østrig? DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 14 af 15

15 Baggrundsspørgsmål: 31. Er du medlem af en eller flere af følgende frivillige foreninger? Humanitær ungdomsorganisation Politisk ungdomsorganisation Spejderforening Elev- eller studenterorganisation Kirkelig ungdomsorganisation Natur-, miljø- eller landbrugsungdomsorganisation Udvekslingsorganisation En kulturel ungdomsorganisation En idrætsorganisation Andre frivillige organisationer Åben Nej/ingen af ovenstående 32. Hvis du havde stemmeret, og der var valg til Europaparlamentet i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Indsæt standard for partier undt. har ikke stemmeret A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative Folkeparti F. SF Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance J. Junibevægelsen N. Folkebevægelsen mod EU O. Dansk Folkeparti V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Vil ikke stemme/stemmer blankt DUF Unges holdninger til EU 2009 Side 15 af 15

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø RAPPORT Undersøgelse om lokaldemokrati Projektnummer: 56340 Rapporteringsmåned: Maj 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

EU-positive unge kræver indflydelse

EU-positive unge kræver indflydelse 2009 Juni DUF Fokus EU-positive unge kræver indflydelse Foto: Christina Guldbrandt 81 procent af de unge føler sig - helt eller delvist - som europæere, viser en ny Gallup-undersøgelse. Ifølge meningsmålingen

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Metode Feltperiode: 5.-7. september 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner Projektperiode: April 2007 - juli 2007 Projektnr.:

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling

Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling Webpaneler: Rekruttering, stratificering & sampling Klassiske udfordringer med online data-indsamling Bias introduceres i flere led: 1. Hvem er online? 2. Hvem kan rekrutteres? 3. Selv-selektion TP Taget

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874 TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse 19. 24. maj 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 19. 24. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere