Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel"

Transkript

1 Sagsnr D. 13. november 2014 Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel Den 13. november 2015 indgik regeringen aftale om finansloven for Med aftalen er regeringen, SF og Enhedslisten enige om at gennemføre en række nye initiativer, herunder: En styrket indsats mod social dumping, øget fradrag for fagforeningskontingent og flere midler til arbejdsmiljøindsatsen. Ny midlertidig kontantydelse og bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Indsatser på velfærdsområdet, herunder et markant kvalitetsløft til sundhedsområdet, mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekortsordning til ekstra hjemmehjælp. LO vurderer, at der er blevet lavet en god finanslovsaftale. Den styrker blandt andet kampen mod social dumping, og der afsættes flere penge til velfærd frem for skattelettelser. At hæve fradraget for fagforeningskontingentet og iværksætte yderligere tiltag mod social dumping er en klar styrkelse af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det vil komme lønmodtagerne til gode og sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Finansloven giver derudover en hjælpende hånd til de arbejdsløse, som mister dagpengeretten. Det er positivt, men LO havde hellere set, at der var fundet en midlertidig løsning inden for rammerne af det arbejdsmarkedspolitiske system. Finansloven afsætter også midler til øget velfærd inden for både sundhed og omsorg. Det skaber job og tryghed for danskerne, ligesom det styrker væksten. Derudover er LO tilfreds med, at der er afsat flere penge til et bedre arbejdsmiljø. Det er afgørende at styrke arbejdsmiljøet de kommende år, hvor danskerne skal holde stadig længere på arbejdsmarkedet. Finansiering Finansieringen af de nye tiltag i aftalen om finanslov 2015 sker hovedsageligt ved en udmøntning af forskellige reserver fra finanslovforslaget, samt mindre bidrag til EU på 700 mio. kr. i 2015 i forhold til finanslovforslaget.

2 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 17 Ny midlertidig kontantydelse Regeringen har sammen med Enhedslisten og SF gennemført en række ændringer i kontanthjælpssystemet. Ændringerne er målrettet de personer, der opbruger dagpengeretten fra 2015 og frem til 1. halvår Nogle af disse personer har ret til arbejdsmarkedsydelse, og den ret bibeholder de. Der indføres i forlængelse af arbejdsmarkedsydelsen en ny ydelse, der kaldes midlertidig kontantydelse. Den har samme niveau og bliver tildelt efter de samme principper, som arbejdsmarkedsydelsen. Den ekstra ydelse er illustreret i nedenstående figur. Personer, der opbruger deres dagpengeret i 1. og 2. halvår 2015 får ret til ydelsen i hhv. ¼ og ½ år, således at de er sikret forsørgelse i samlet set tre år. Herefter aftrappes den samlede varighed på ydelserne således at personer, der mister dagpengeretten i 1. halvår 2017, får ret til et kvartals kontantydelse de er dermed sikret forsørgelse i 2 år og 3 måneder. Der er særlige regler for unge under 30 år. De får ret til kontantydelse uden modregning i formue eller ægtefællens indtægt, men den bliver på den lave ungesats. Figur 1. Gældende og fremtidige regler for personer, der opbruger dagpengeretten Start på dagpenge, nyledige Ydelseslængde 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår /4 år 2. halvår ½ år 1. halvår /4 år 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår /4 2. halvår ½ år 1. halvår /4 år Dagpenge Midlertidig forlængelse FL12 Særlig uddannelsesordning FL13 Forlængelse af uddannelseordning Arbejdsmarkedsydelse Midlertidig Kontantydelse Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for LO er tilfreds med, at man fremadrettet sikrer forsørgelse for nogle af de personer, der opbruger dagpengeretten. LO beklager dog, at de berørte personer bliver en del af kontanthjælpssystemet i stedet for dagpengesystemet. Der er ikke samme kvalificerede jobrettede indsats i kontanthjælpssystemet. Det vil betyde, at der vil være længere tilbage til arbejdsmarkedet for alle de berørte. LO finder det også problematisk, at der ikke ydes yderligere hjælp til personer, der opbruger dagpengeretten i

3 Den ny ydelse har kun meget begrænset betydning i Det er således alene personer, der mister dagpengeretten i januar-marts 2015, der har mulighed for at få udbetalt den ny ydelse i De faktiske udgifter i 2015 er dermed yderst begrænsede. Finansministeriet skønner alligevel, at den ny aftale koster 610 mio. kr. i såkaldt strukturel virkning i 2015, 330 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i Den strukturelle virkning angiver den effekt, som man formoder et større arbejdsudbud har på beskæftigelsen på længere sigt, og når økonomien befinder sig i ligevægt. LO er uenig i den opgørelsesmetode, som Finansministeriet benytter i dette tilfælde. I beregningen af det strukturelle underskud kræves det, at økonomien befinder sig i en ligevægt, således at det højere arbejdsudbud, man regner med på grund af reformen, kan give anledning til højere beskæftigelse. Det er typisk noget, der sker over en årrække. I den nuværende økonomiske situation kan man ikke forvente, at der vil være nogen større effekt på den faktiske beskæftigelse af de pågældende ændringer. Den enkelte skal deltage i nytteindsats (i op til 13 uger) eller virksomhedspraktik (4-13 uger), men er dog berettiget til den ny midlertidige kontantydelse indtil jobcentret har anvist et tilbud. Kommunen kan efter en konkret vurdering tilbyde den enkelte løntilskudsjob, jobrotation eller opkvalificeringsjob. LO er skeptisk over for nytteindsatsen. Der er således ikke nogen opkvalificering i tilbuddet. Samtidig er der pr. definition ikke noget klart arbejdsmarkedspolitisk mål eller perspektiv i indsatsen ud over, at man skal arbejde for sin ydelse. Der kan også ved tilbuddet ske en fortrængning af ordinær beskæftigelse. Der er regler, der skulle beskytte mod fortrængning, men de kan omgås. Det er vigtigt, at kommunerne udnytter muligheden for at give bedre tilbud. Bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt I forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 2013 blev der indført en gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Det betød, at den samlevendes indkomst blev modregnet i kontanthjælpen, ligesom det sker for gifte kontanthjælpsmodtagere. Ordningen blev indført med fuld virkning fra Aftalen indebærer, at man delvist afskaffer ordningen i 2015 (formentligt fra 1. juli 2015), og helt afskaffer den i Finansministeriet vurderer, at det vil koste 295 mio. kr. i 2015 og 565 mio. kr. i Denne del af kontanthjælpsreformen har givet nogle uheldige bivirkninger, og den har været vanskelig at administrere. LO har derfor forståelse for denne del af aftalen. Unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere For forsørgere hæves den lave sats for uddannelseshjælp fra kr. til kr., mens den lave sats for jobparate unge hæves fra kr. til kr. Forsørgere under 30 år får et højere fradrag i indkomst, før boligsikringen reduceres. 3

4 Den særlige støtte til boligudgifter i kontanthjælpssystemet udvides til at omfatte personer under 25 år på uddannelseshjælp og kontanthjælp Der sker fremadrettet ingen modregning i kontant- eller uddannelseshjælp på grund af lejeindtægter for kontanthjælpsmodtagere. Der afsættes i alt 51 mio. kr. årligt i årene til ovenstående forbedringer. LO kan bakke op om initiativerne, der sikrer et bedre forsørgelsesgrundlag til en udsat gruppe. Et velfungerende og velorganiseret arbejdsmarked Styrket indsats mod social dumping Regeringen, SF og Enhedslisten vil afsætte 120 mio. kr. i årene til en styrket indsats mod social dumping - fordelt med 50 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. årligt i 2017 og Aftaleparterne er enige om konkrete initiativer på følgende områder: Styrket myndighedsindsats Der afsættes samlet set yderligere 56,5 mio. kr. i perioden , heraf 27,5 mio. kr. i Det kommer ovenpå den hidtidige aftalte myndighedsindsats fra finansloven for 2014, hvilket betyder, at der i 2015 vil blive afsat i alt 86,5 mio. kr. til denne indsats. Styrket kontrol og stramning af regler Der er blandt andet enighed om, at bøden ved overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT skal skærpes ved gentagne overtrædelser, og bøden hæves med 100 pct. anden gang reglerne overtrædes. Forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes et forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker. Forsøget finansieres gennem en pulje fra midler til arbejdsmiljøindsatsen fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Forsøget evalueres med henblik på en drøftelse med aftaleparterne i Styrket kendskab til den danske model Der er enighed om, at der igangsættes en informationsindsats, der skal øge kendskabet til den danske model. Der afsættes 5 mio. kr. til denne indsats, hvoraf arbejdsmarkedets parter kan søge midler i en pulje på 3 mio. kr. til deres informationsindsats. Stop for social dumping på store infrastrukturprojekter Aftaleparterne er enige om en særlig tilsynsindsats i de store infrastrukturprojekter, der skal bestå af et skærpet tilsyn og udvidet dialog om sikkerheden på projekterne. Derudover skal det blandt andet med inddragelse af arbejdsmarkedets parter undersøges, om der kan skabes bedre forhold for de ansatte, der indkvarteres i camps under udførelsen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til undersøgelsen. Sammen med arbejdsmarkedets parter, skal der 4

5 også ses på mulighederne for bedre håndhævelse af statslige myndigheder og selskabers brug af arbejdsklausuler. Styrket indsats i bygge- og anlægsbranchen I forbindelse med det kommende sikkerhedskort i byggeriet efterprøves via stikprøvekontrol, om udstationerede arbejdstagere, der kommer til Danmark, er socialt sikrede i hjemlandet. Det afsættes der 1 mio. kr. til i 2015 og årligt 2 mio. kr. i Derudover skal Arbejdstilsynet fremover inden for byggeriet orientere hovedentreprenører om alle de påbud og forbud, der gives til underentrprenørerne, og bygherrer skal orienteres om påbud og forbud, der gives til hoved- og underentreprenører. Tiltag for at bekæmpe social dumping på transportområdet Parterne er enige om at kræve danske løn- og arbejdsvilkår i godskørselsloven. Derudover afsættes blandt andet yderligere 10 mio. kr. i 2015 til indsatsen på cabotageområdet. Analyse af obligatorisk sikkerhedskort i andre brancher Det foreslås, at der igangsættes en analyse af, hvorvidt der i rengørings-, hotel og restaurationsbranchen samt i den grønne sektor kan og bør indføres et obligatorisk sikkerhedskort, som det der indføres i byggebranchen. Udbredelsen af arbejdsklausuler i kommuner Aftaleparterne er enige om at mødes, når KL s undersøgelser af arbejdsklausuler foreligger for at drøfte status for kommunernes brug heraf. Bedre bilateralt samarbejde Aftaleparterne er enige om vigtigheden af en styrket indsats i forhold til bedre bilateralt samarbejde om udenlandske tjenesteydere og udstationerede lønmodtagere i relevante EU-lande. LO bakker op om en øget indsats mod social dumping. En stærk indsats mod social dumping er vigtig for at styrke og bevare den danske model og det danske overenskomstsystem. Derfor er det positivt, at der afsættes flere midler til myndighedsindsatsen, at der fokuseres på bedre kontrol, og at indsatsen på cabotageområdet styrkes. LO byder ligeledes initiativer, der kan øge arbejdsklausulernes anvendelse i kommunerne, og den aftalte opstramning af godskørselsloven velkommen. Dertil er det godt, at der undersøges, hvorvidt det obligatoriske sikkerhedskort kan udbredes til andre brancher, hvor der er problemer med social dumping. LO bakker op om et forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker. Et initiativ LO har foreslået i flere omgange. Øget fradrag for fagforeningskontingent Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at fordoble det nuværende loft over fradrag for fagforeningskontingenter til kr. Det koster ca. 550 mio. kr. om året. Forhøjelsen forventes at understøtte en høj organisationsgrad på arbejdsmarkedet og samtidig medføre en øget disponibel indkomst for omkring 1,3 mio. fagforeningsmedlemmer. 5

6 LO bakker op om initiativet. Det er helt afgørende for vores særlige danske arbejdsmarkedsmodel, at lønmodtagerne organiserer sig i fagforeninger, der indgår overenskomster med arbejdsgiverne. Det vil et øget fradrag for fagforeningskontingent bidrage til. Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at afsætte 31 mio. kr. årligt i samt 30 mio. kr. årligt i til indsatser, der forbedrer arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Udmøntningen vil ske primo 2015 inden for rammerne af formålet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Derudover tilføres Arbejdstilsynet 77 mio. kr. i 2016 med henblik på at fastholde Arbejdstilsynets bevillingsniveau. Derved sikres det, at Arbejdstilsynet kan videreføre den nuværende tilsynsindsats. Midlerne finansieres via udmøntning af midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. LO ser med stor tilfredshed på, at aftaleparterne er blevet enige om at tilføre Arbejdstilsynet 77 mio. kr. i 2016, således at de kan fortsætte den helt nødvendige indsats for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derudover noterer LO sig også, at der bliver prioriteret midler finansieret af uforbrugte og videreførte midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Den styrkede arbejdsmiljøindsats er i overensstemmelse med LO s ændringsforslag til finansloven. Tabel 1 Nye initiativer vedr. et velfungerende og velorganiseret arbejdsmarked i 2015 Mio. kr. Styrket indsats mod social dumping 50,0 - Øget bevilling til myndighedsindsats 27,5 - Styrket informationsindsats 5,0 - Særlig tilsynsindsats på store infrastrukturprojekter 5,5 - Styrket indsats i bygge- og anlægsbranchen 1,0 - Tiltag på transportområdet 10,0 - Analyse af obligatorisk sikkerhedskort i andre brancher 1,0 Bedre arbejdsmiljø 31 I alt 81 Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for Markant kvalitetsløft til sundhedsområdet Med Finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år. Det indebærer for det første en realisering af regeringens sundhedsstrategi, der over de kommende fire år målretter i alt 5 mia. kr. (500 mio. kr. i 2015) til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke mindst kræftsyge og kroniske patienter, som beskrevet i finanslovforslaget. For det andet er der aftalt at prioritere yderligere ca. 1,5 mia. kr. til sundhed i perioden (heraf 100 mio. kr. i 2015). 6

7 Det omfatter: Styrket indsats mod overbelægning. o Pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. årligt fra 2017 til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. o Afsætter 50 mio. kr. i 2015, 100 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt fra 2017 til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger for at understøtte mere effektiv patientforløb, korte ophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter. Styrket tidlig indsats over for sårbare familier o Afsætter 50 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 75 mio. kr. i 2018 til en styrket sundhedsindsats over for børn af udsatte og sårbare forældre for at mindske ulighed i sundhed og negativ social arv. o Afsætter 35 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. årligt fra 2016 til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. En ekstra forebyggelsesindsats o Pulje på 5 mio. kr. i 2015, 68 mio. kr. i 2016 og 63 mio. kr. årligt i til den borgerrettede forebyggelse (midlerne i 2015 øremærkes en fortsat forebyggende indsats i regi af Sex og Samfund). o 10 mio. kr. årligt i og 15 mio. kr. årligt i til at styrke forskningen i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. Sikring af medicintilskud til de kronisk syge o Afsætter 22 mio. kr. årligt fra 2016, så det såkaldte kronikertilskud til medicin ydes automatisk fra d. 1. januar Bedre tandsundhed til udsatte o Der blev med Finansloven for 2013 afsat en ramme til styrket tandpleje for personer, der modtager kontanthjælp mv. Udnyttelsen af den fastsatte ramme har været mindre end forudsat. Parterne er derfor enige om inden udgangen af 2014 at drøfte forslag til en justering i ordningen, der understøtter, at flere i målgruppen modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme. LO finder, at der er rigtig gode takter i aftalen på sundhedsområdet, der vil bidrage til at øge kvaliteten i sundhedsvæsenet. Dels vil en realisering af sundhedsstrategien blandt andet sikre bedre behandling af kronisk syge og kræftpatienter. Derudover er det positivt, at der er blevet prioriteret yderligere 1,5 mia. kr. til en styrket indsats, som blandt andet skal sikre mere lighed i sundhed. 7

8 Tabel 2 Løft i sundheden i 2015 Mio. kr. Sundhedsstrategi 500 Indsats mod overbelægning 50 Tidlig indsats over for sårbare familier 35 Ekstra forebyggelsesindsats 15 I alt 600 Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for Løft af specifikke velfærdsområder Ud over aftalen om sundhed, sker der med finanslovsaftalen 2015 målrettede løft af specifikke velfærdsområder. Der afsættes 1 mia. kr. over fire år til at øge det pædagogiske personale i dagtilbuddene, svarende til 250 mio. kr. årligt. Midlerne bygger ovenpå det generelle løft på dagtilbudsområdet fra FL2012 på ½ mia. kr. pr. år. Derudover oprettes en pulje til en klippekortsordning til en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp, således at hjemmehjælpsmodtagerne er med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal gå til. Puljen udgør 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. pr. år derefter, og vurderes at kunne finansiere klippekort for hjemmehjælpsmodtagere, som visiteres af kommunerne. Midlerne ligger i forlængelse af ældremilliarden fra FL14, og klippekortsordningen er inspireret af Københavns Kommunes udmøntning af denne. Derudover afsættes 25 mio. kr. pr. år over tre år til at løfte indsatsen for inklusion i folkeskolen. Puljerne udbetales i 2015 efter ansøgning fra kommunerne, bl.a. for at dokumentere at de ekstra midler går til de nævnte formål. LO hilser tiltagene på velfærdsområdet velkommen. Mere personale vil give et løft til kvaliteten af dagtilbuddene. Klippekortsordningen for ekstra hjemmehjælp har været til glæde for brugerne i Københavns Kommune, og det giver mening at øge udbredelsen af ordningen, som giver øget livskvalitet til de ældre på en innovativ måde. Det er desuden positivt, at midlerne i udgangspunktet er øremærkede til de angivne formål, da de tildeles efter ansøgninger fra kommunerne. Tabel 3 Nye velfærdsinitiativer i 2015 Mio. kr. Pædagogisk personale i dagtilbud 250 Klippekort til ekstra hjemmehjælp 75 Inklusion i folkeskolen 25 I alt 350 Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for Grøn omstilling og en styrket klimaindsats Finansloven for 2015 målretter 100 mio. kr. årligt i perioden til indsatser, der styrker natur, biodiversitet og miljø, omstilling til økologi i fødevareproduktionen, udvikling og demonstration af ny miljøteknologi samt udviklingen af cirkulær økonomi og deleøkonomi: 8

9 Styrket indsats for natur og biodiversitet: 30 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 21 mio. kr. i 2017 og 25,5 mio. kr. i Styrket økologiindsats: 30 mio. kr. årligt i Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP): 20 mio. kr. årligt i Heraf målrettes 10 mio. kr. i 2017 og 2018 bæredygtigt byggeri. Grøn omstillingsfond: 10 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 20 mio. kr. årligt i 2017 og Heraf målrettes 10 mio. kr. årligt i til initiativer, der fremmer cirkulær økonomi og deleøkonomi. Udvikling af grønt nationalregnskab: 4,5 mio. kr. årligt i Biodiversitetsgårde: 2,5 mio. kr. årligt i Styrkelse af indsatsen for test af pesticider: 2 mio. kr. årligt i Undersøgelse af mikroplast: 1 mio. kr. årligt i 2015 og Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er endvidere enige om, at der indføres en lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Derudover udmøntes 100 mio. kr. årligt i til klimatiltag. Midlerne målrettes tiltag, der styrker udbredelsen af nye teknologier på varmeområdet og reducerer udledningen af drivhusgasser, når de erstatter fossile brændsler i varmeproduktionen: Pilotprojekter med store varmepumper: 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i Pulje til fremme af geotermi: 20,3 mio. kr. i 2015, 21,3 mio. kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i Rejsehold til fremme af store varmepumper: 4 mio. kr. årligt i perioden. Oplysning og rådgivning: 10 mio. kr. årligt i 2015 og Heraf anvendes 5 mio. kr. til lokal rådgivning vedr. energibesparelser og 5 mio. kr. til oplysning om omstilling af energisystemet. Desuden oprettes en pulje til klimatiltag på 38,2 mio. kr. i 2015, 37 mio. kr. i 2016 og 76,7 mio. kr. i Puljen udmøntes primo 2015 i samarbejde mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. I udmøntningen vil der være fokus på omkostningseffektivitet Det er meget positivt, at regeringen fastholder og fortsætter indsatsen for at styrke grøn omstilling, klimaforbedringer og dermed de vækst- og beskæftigelsespotentialer, der ligger i den grønne økonomi. Tabel 4 Nye initiativer i 2015 Mio. kr. Grøn omstilling 100 Klimatiltag 100 I alt 200 Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for

10 En blandet boligsammensætning Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om en ændring af planloven, så kommunerne får mulighed for at stille krav om op til 25 pct. almene boliger i nye boligområder. Ordningen indføres som en forsøgsordning i 10 år. Desuden tilbydes bedre lånevilkår til opførsel af almene boliger på dyre byggegrunde i byer med stor befolkningstilvækst og få ledige almene boliger. Aftalen betyder, at der afsættes 500 millioner kroner til grundkøbslån over de næste ti år. LO bakker op om forslaget. Det forbedrer mulighederne for at bygge billige boliger og kan være med til at styrke sammenhængskraften i samfundet. Aftale om asylansøgere og udviklingsbistand i 2015 I lyset af det ekstraordinært høje antal asylansøgere venter regeringen at skulle bruge mindst 2½ mia. kr. ekstra på følgeudgifter hertil. Det er teknisk muligt at opgøre 2½ mia. kr. af disse udgifter som ulandsbistand, og dermed finansiere udgifterne til de ekstra asylansøgere ved at begrænse den øvrige del af ulandsbistanden, uden at Danmark samlet giver mindre i bistand. Aftaleparterne har imidlertid valgt at lade den øvrige ulandsbistand finansiere 1½ mia. kr. af de ekstra udgifter, hvoraf 1 mia. kr. er eksplicit udmøntet som besparelser (og enkelte mindre budgetudvidelser), og resten holdes som reserve. Den resterende milliard kroner til følgeudgifter til asylansøgere finansieres ved udmøntninger af andre reserver (200 mio. kr. fra EU-reserven, og 100 mio. kr. fra lovreserven) samt fra et nedjusteret bidrag til EU på 500 mio. kr. Derudover benyttes 200 mio. kr. fra ulandsbistandens reserver i Disse øgede udgifter til asylansøgere tilføres dermed teknisk set til den danske ulandsbistand, som dermed øges fra 0,83 pct. af BNI til 0,87 pct. af BNI i Derudover oprettes en pulje til kommunerne på 250 mio. kr. til modtagelse af flygtninge. Øvrige tiltag på asylområdet er, at der afsættes 20 mio. kr. årligt til børn og unge i asylcentrene, og en genindførelse af fuld ret til folkepension for flygtninge, hvortil der afsættes 7 mio. kr. i 2015 stigende til 15 mio. kr. i Infrastruktur Der er truffet beslutning om at etablere en ny letbane i Aalborg med forventede samlede anlægsudgifter på 1,8 mia. kr. Statens finansieringsbidrag udgør 830 mio. kr. Anlægsarbejdet kan dog ikke forventes at påbegynde i LO ser positivt på anlægsarbejder, der er samfundsøkonomisk rentable, herunder særligt investeringer i kollektiv transport. I den aktuelle lavkonjunktur er øgede offentligt initierede anlægsarbejder desuden ønskværdige ud fra et konjunkturstabiliseringshensyn. 10

11 Øvrige aftaler Udmøntning af forskningsreserven Regeringen har d. 30. oktober 2014 indgået aftale med alle folketingets partier om udmøntningen af i alt 857 mio. kr. til forskning og udvikling, jf. tabel 5. Heraf kommer 244 mio. kr. fra FØP/Fleks-reserven og 613 mio. kr. er fra forskningsreserven. Tabel 5 Forskningsreserve til udmøntning Mio. kr. (2015 pl) 1. Danmarks innovationsfond Forskning i bioressourcer, fødevarer mv. samt veterinære forhold heraf økonomisk fødevareproduktion 25 - Forskning i sundhed, psykiatri og klinisk forskning 65 - Forskning i konkurrencedygtig miljøteknologi som understøtter grøn omstilling 40 - Forskning i produktionssystemer og strategiske vækstteknologier 40 - Forskning i transport og infrastruktur 40 - Forskning i fremtidens velfærd 40 - Styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder 80 - Internationalt forskningssamarbejde Udviklings- og Demonstrationsprogrammer 48 - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Institutionsbevillinger Innovation og entreprenørskab 50 - Innovationsnetværk 25 - Fonden for Entreprenørskab og Global Entrepreneurship Week (GEW) Internationalt samarbejde om forskning og innovation 60 - Internationalt forskningssamarbejde 14 - Videns- og innovationssamfund (KIC) 30 - Målrettet EU-rådgivning/styrket hjemtag fra EU-programmer Fri forskning med fokus på talentudvikling mv Det frie Forskningsråd EliteForsk 10 - Grundtvigcentret 10 - Forskningsportalen 2 6. Forskningsinfrastruktur Cybersikkerhed 2 I alt (heraf anvendes 1,5 pct. af midlerne til administration af initiativerne) 857 Kilde: Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2015 LO ser positivt på aftalerne omkring udmøntning af forskningsreserven. Det er fx godt, at regeringen retter de strategiske forskningsmidler mod områder, som kommer virksomheder til gode, og dermed understøtter vækst og jobskabelse. Det er også godt, at offentlige sektorområder såsom velfærdsområdet og sundhed dækkes af Innovationsfondens arbejde. Desuden er det fornuftigt, at der er tilføjet ekstra midler til MUDP. Det har LO selv foreslået, idet MUDP har vist sig at være et effektivt instrument for virksomheder, der vil teste ny grøn teknologi. Medarbejderne og deres kompetencemæssige parathed bør dog tillægges langt større vægt i de forskellige forsknings- og innovationsprogrammer eller -projekter, ved direkte at inddrage medarbejderne og medarbejderperspektivet, herunder krav til medarbejdernes kompetence og rolle i innovation. 11

12 Tilladt fravær fx ved barsel med skolepraktivydelse Elever i skolepraktik gives ret til fravær med skolepraktikydelse i samme omfang, som eleven ville have haft ret til fravær med løn fra praktikvirksomheden. Det er positivt, at eleverne gives ret til fravær. LO ønsker dog præciseret, at denne rettighed gælder hele den periode, hvor andre på arbejdsmarkedet iflg. barselloven har ret til barselsdagpenge (op til 52 uger). 12

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014)

Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014) Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014) 1 Aftale om finansloven for 2015 Nyt kapitel Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Læs mere

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Finanslovforslaget for 2015 Sagsnr. 14-1613 Den 15. oktober 2014 LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Det seneste år er kommet ca. 24.000 flere job i den private sektor. Opsvinget er dog stadig

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2015

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2015 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2015 13. november 2014 Regeringen indgik torsdag den 13. november aftale om Finansloven for 2015 med SF og Enhedslisten.

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Gæstekantinen,

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Gæstekantinen, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 12.12.2014 kl. 11.30 Gæstekantinen, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse - Organisatorisk samling af

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status 2013 til 2015 16. marts 2016 1 Michel Klos Sammenfatning AK Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer, der

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, NOTAT:

KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund,  NOTAT: 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk NOTAT: REGERINGENS FINANLOVSFORSLAG FOR 2015 MANGLER SVAR PÅ TIDENS STORE UDFORDRINGER.

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Metals vækstpakke Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Dansk vækst og beskæftigelse er under pres. Ledigheden stiger, og der er udsigt til negativ vækst. Derfor har Danmark brug for en vækstpakke, der

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere