Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel"

Transkript

1 Sagsnr D. 13. november 2014 Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel Den 13. november 2015 indgik regeringen aftale om finansloven for Med aftalen er regeringen, SF og Enhedslisten enige om at gennemføre en række nye initiativer, herunder: En styrket indsats mod social dumping, øget fradrag for fagforeningskontingent og flere midler til arbejdsmiljøindsatsen. Ny midlertidig kontantydelse og bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Indsatser på velfærdsområdet, herunder et markant kvalitetsløft til sundhedsområdet, mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekortsordning til ekstra hjemmehjælp. LO vurderer, at der er blevet lavet en god finanslovsaftale. Den styrker blandt andet kampen mod social dumping, og der afsættes flere penge til velfærd frem for skattelettelser. At hæve fradraget for fagforeningskontingentet og iværksætte yderligere tiltag mod social dumping er en klar styrkelse af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det vil komme lønmodtagerne til gode og sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Finansloven giver derudover en hjælpende hånd til de arbejdsløse, som mister dagpengeretten. Det er positivt, men LO havde hellere set, at der var fundet en midlertidig løsning inden for rammerne af det arbejdsmarkedspolitiske system. Finansloven afsætter også midler til øget velfærd inden for både sundhed og omsorg. Det skaber job og tryghed for danskerne, ligesom det styrker væksten. Derudover er LO tilfreds med, at der er afsat flere penge til et bedre arbejdsmiljø. Det er afgørende at styrke arbejdsmiljøet de kommende år, hvor danskerne skal holde stadig længere på arbejdsmarkedet. Finansiering Finansieringen af de nye tiltag i aftalen om finanslov 2015 sker hovedsageligt ved en udmøntning af forskellige reserver fra finanslovforslaget, samt mindre bidrag til EU på 700 mio. kr. i 2015 i forhold til finanslovforslaget.

2 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 17 Ny midlertidig kontantydelse Regeringen har sammen med Enhedslisten og SF gennemført en række ændringer i kontanthjælpssystemet. Ændringerne er målrettet de personer, der opbruger dagpengeretten fra 2015 og frem til 1. halvår Nogle af disse personer har ret til arbejdsmarkedsydelse, og den ret bibeholder de. Der indføres i forlængelse af arbejdsmarkedsydelsen en ny ydelse, der kaldes midlertidig kontantydelse. Den har samme niveau og bliver tildelt efter de samme principper, som arbejdsmarkedsydelsen. Den ekstra ydelse er illustreret i nedenstående figur. Personer, der opbruger deres dagpengeret i 1. og 2. halvår 2015 får ret til ydelsen i hhv. ¼ og ½ år, således at de er sikret forsørgelse i samlet set tre år. Herefter aftrappes den samlede varighed på ydelserne således at personer, der mister dagpengeretten i 1. halvår 2017, får ret til et kvartals kontantydelse de er dermed sikret forsørgelse i 2 år og 3 måneder. Der er særlige regler for unge under 30 år. De får ret til kontantydelse uden modregning i formue eller ægtefællens indtægt, men den bliver på den lave ungesats. Figur 1. Gældende og fremtidige regler for personer, der opbruger dagpengeretten Start på dagpenge, nyledige Ydelseslængde 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår /4 år 2. halvår ½ år 1. halvår /4 år 2. halvår år 1. halvår år 2. halvår år 1. halvår /4 2. halvår ½ år 1. halvår /4 år Dagpenge Midlertidig forlængelse FL12 Særlig uddannelsesordning FL13 Forlængelse af uddannelseordning Arbejdsmarkedsydelse Midlertidig Kontantydelse Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for LO er tilfreds med, at man fremadrettet sikrer forsørgelse for nogle af de personer, der opbruger dagpengeretten. LO beklager dog, at de berørte personer bliver en del af kontanthjælpssystemet i stedet for dagpengesystemet. Der er ikke samme kvalificerede jobrettede indsats i kontanthjælpssystemet. Det vil betyde, at der vil være længere tilbage til arbejdsmarkedet for alle de berørte. LO finder det også problematisk, at der ikke ydes yderligere hjælp til personer, der opbruger dagpengeretten i

3 Den ny ydelse har kun meget begrænset betydning i Det er således alene personer, der mister dagpengeretten i januar-marts 2015, der har mulighed for at få udbetalt den ny ydelse i De faktiske udgifter i 2015 er dermed yderst begrænsede. Finansministeriet skønner alligevel, at den ny aftale koster 610 mio. kr. i såkaldt strukturel virkning i 2015, 330 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i Den strukturelle virkning angiver den effekt, som man formoder et større arbejdsudbud har på beskæftigelsen på længere sigt, og når økonomien befinder sig i ligevægt. LO er uenig i den opgørelsesmetode, som Finansministeriet benytter i dette tilfælde. I beregningen af det strukturelle underskud kræves det, at økonomien befinder sig i en ligevægt, således at det højere arbejdsudbud, man regner med på grund af reformen, kan give anledning til højere beskæftigelse. Det er typisk noget, der sker over en årrække. I den nuværende økonomiske situation kan man ikke forvente, at der vil være nogen større effekt på den faktiske beskæftigelse af de pågældende ændringer. Den enkelte skal deltage i nytteindsats (i op til 13 uger) eller virksomhedspraktik (4-13 uger), men er dog berettiget til den ny midlertidige kontantydelse indtil jobcentret har anvist et tilbud. Kommunen kan efter en konkret vurdering tilbyde den enkelte løntilskudsjob, jobrotation eller opkvalificeringsjob. LO er skeptisk over for nytteindsatsen. Der er således ikke nogen opkvalificering i tilbuddet. Samtidig er der pr. definition ikke noget klart arbejdsmarkedspolitisk mål eller perspektiv i indsatsen ud over, at man skal arbejde for sin ydelse. Der kan også ved tilbuddet ske en fortrængning af ordinær beskæftigelse. Der er regler, der skulle beskytte mod fortrængning, men de kan omgås. Det er vigtigt, at kommunerne udnytter muligheden for at give bedre tilbud. Bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt I forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 2013 blev der indført en gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Det betød, at den samlevendes indkomst blev modregnet i kontanthjælpen, ligesom det sker for gifte kontanthjælpsmodtagere. Ordningen blev indført med fuld virkning fra Aftalen indebærer, at man delvist afskaffer ordningen i 2015 (formentligt fra 1. juli 2015), og helt afskaffer den i Finansministeriet vurderer, at det vil koste 295 mio. kr. i 2015 og 565 mio. kr. i Denne del af kontanthjælpsreformen har givet nogle uheldige bivirkninger, og den har været vanskelig at administrere. LO har derfor forståelse for denne del af aftalen. Unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere For forsørgere hæves den lave sats for uddannelseshjælp fra kr. til kr., mens den lave sats for jobparate unge hæves fra kr. til kr. Forsørgere under 30 år får et højere fradrag i indkomst, før boligsikringen reduceres. 3

4 Den særlige støtte til boligudgifter i kontanthjælpssystemet udvides til at omfatte personer under 25 år på uddannelseshjælp og kontanthjælp Der sker fremadrettet ingen modregning i kontant- eller uddannelseshjælp på grund af lejeindtægter for kontanthjælpsmodtagere. Der afsættes i alt 51 mio. kr. årligt i årene til ovenstående forbedringer. LO kan bakke op om initiativerne, der sikrer et bedre forsørgelsesgrundlag til en udsat gruppe. Et velfungerende og velorganiseret arbejdsmarked Styrket indsats mod social dumping Regeringen, SF og Enhedslisten vil afsætte 120 mio. kr. i årene til en styrket indsats mod social dumping - fordelt med 50 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. årligt i 2017 og Aftaleparterne er enige om konkrete initiativer på følgende områder: Styrket myndighedsindsats Der afsættes samlet set yderligere 56,5 mio. kr. i perioden , heraf 27,5 mio. kr. i Det kommer ovenpå den hidtidige aftalte myndighedsindsats fra finansloven for 2014, hvilket betyder, at der i 2015 vil blive afsat i alt 86,5 mio. kr. til denne indsats. Styrket kontrol og stramning af regler Der er blandt andet enighed om, at bøden ved overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT skal skærpes ved gentagne overtrædelser, og bøden hæves med 100 pct. anden gang reglerne overtrædes. Forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes et forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker. Forsøget finansieres gennem en pulje fra midler til arbejdsmiljøindsatsen fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Forsøget evalueres med henblik på en drøftelse med aftaleparterne i Styrket kendskab til den danske model Der er enighed om, at der igangsættes en informationsindsats, der skal øge kendskabet til den danske model. Der afsættes 5 mio. kr. til denne indsats, hvoraf arbejdsmarkedets parter kan søge midler i en pulje på 3 mio. kr. til deres informationsindsats. Stop for social dumping på store infrastrukturprojekter Aftaleparterne er enige om en særlig tilsynsindsats i de store infrastrukturprojekter, der skal bestå af et skærpet tilsyn og udvidet dialog om sikkerheden på projekterne. Derudover skal det blandt andet med inddragelse af arbejdsmarkedets parter undersøges, om der kan skabes bedre forhold for de ansatte, der indkvarteres i camps under udførelsen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til undersøgelsen. Sammen med arbejdsmarkedets parter, skal der 4

5 også ses på mulighederne for bedre håndhævelse af statslige myndigheder og selskabers brug af arbejdsklausuler. Styrket indsats i bygge- og anlægsbranchen I forbindelse med det kommende sikkerhedskort i byggeriet efterprøves via stikprøvekontrol, om udstationerede arbejdstagere, der kommer til Danmark, er socialt sikrede i hjemlandet. Det afsættes der 1 mio. kr. til i 2015 og årligt 2 mio. kr. i Derudover skal Arbejdstilsynet fremover inden for byggeriet orientere hovedentreprenører om alle de påbud og forbud, der gives til underentrprenørerne, og bygherrer skal orienteres om påbud og forbud, der gives til hoved- og underentreprenører. Tiltag for at bekæmpe social dumping på transportområdet Parterne er enige om at kræve danske løn- og arbejdsvilkår i godskørselsloven. Derudover afsættes blandt andet yderligere 10 mio. kr. i 2015 til indsatsen på cabotageområdet. Analyse af obligatorisk sikkerhedskort i andre brancher Det foreslås, at der igangsættes en analyse af, hvorvidt der i rengørings-, hotel og restaurationsbranchen samt i den grønne sektor kan og bør indføres et obligatorisk sikkerhedskort, som det der indføres i byggebranchen. Udbredelsen af arbejdsklausuler i kommuner Aftaleparterne er enige om at mødes, når KL s undersøgelser af arbejdsklausuler foreligger for at drøfte status for kommunernes brug heraf. Bedre bilateralt samarbejde Aftaleparterne er enige om vigtigheden af en styrket indsats i forhold til bedre bilateralt samarbejde om udenlandske tjenesteydere og udstationerede lønmodtagere i relevante EU-lande. LO bakker op om en øget indsats mod social dumping. En stærk indsats mod social dumping er vigtig for at styrke og bevare den danske model og det danske overenskomstsystem. Derfor er det positivt, at der afsættes flere midler til myndighedsindsatsen, at der fokuseres på bedre kontrol, og at indsatsen på cabotageområdet styrkes. LO byder ligeledes initiativer, der kan øge arbejdsklausulernes anvendelse i kommunerne, og den aftalte opstramning af godskørselsloven velkommen. Dertil er det godt, at der undersøges, hvorvidt det obligatoriske sikkerhedskort kan udbredes til andre brancher, hvor der er problemer med social dumping. LO bakker op om et forsøg med skadestuers anmeldelse af arbejdsulykker. Et initiativ LO har foreslået i flere omgange. Øget fradrag for fagforeningskontingent Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at fordoble det nuværende loft over fradrag for fagforeningskontingenter til kr. Det koster ca. 550 mio. kr. om året. Forhøjelsen forventes at understøtte en høj organisationsgrad på arbejdsmarkedet og samtidig medføre en øget disponibel indkomst for omkring 1,3 mio. fagforeningsmedlemmer. 5

6 LO bakker op om initiativet. Det er helt afgørende for vores særlige danske arbejdsmarkedsmodel, at lønmodtagerne organiserer sig i fagforeninger, der indgår overenskomster med arbejdsgiverne. Det vil et øget fradrag for fagforeningskontingent bidrage til. Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om at afsætte 31 mio. kr. årligt i samt 30 mio. kr. årligt i til indsatser, der forbedrer arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Udmøntningen vil ske primo 2015 inden for rammerne af formålet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Derudover tilføres Arbejdstilsynet 77 mio. kr. i 2016 med henblik på at fastholde Arbejdstilsynets bevillingsniveau. Derved sikres det, at Arbejdstilsynet kan videreføre den nuværende tilsynsindsats. Midlerne finansieres via udmøntning af midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. LO ser med stor tilfredshed på, at aftaleparterne er blevet enige om at tilføre Arbejdstilsynet 77 mio. kr. i 2016, således at de kan fortsætte den helt nødvendige indsats for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derudover noterer LO sig også, at der bliver prioriteret midler finansieret af uforbrugte og videreførte midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Den styrkede arbejdsmiljøindsats er i overensstemmelse med LO s ændringsforslag til finansloven. Tabel 1 Nye initiativer vedr. et velfungerende og velorganiseret arbejdsmarked i 2015 Mio. kr. Styrket indsats mod social dumping 50,0 - Øget bevilling til myndighedsindsats 27,5 - Styrket informationsindsats 5,0 - Særlig tilsynsindsats på store infrastrukturprojekter 5,5 - Styrket indsats i bygge- og anlægsbranchen 1,0 - Tiltag på transportområdet 10,0 - Analyse af obligatorisk sikkerhedskort i andre brancher 1,0 Bedre arbejdsmiljø 31 I alt 81 Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for Markant kvalitetsløft til sundhedsområdet Med Finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år. Det indebærer for det første en realisering af regeringens sundhedsstrategi, der over de kommende fire år målretter i alt 5 mia. kr. (500 mio. kr. i 2015) til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke mindst kræftsyge og kroniske patienter, som beskrevet i finanslovforslaget. For det andet er der aftalt at prioritere yderligere ca. 1,5 mia. kr. til sundhed i perioden (heraf 100 mio. kr. i 2015). 6

7 Det omfatter: Styrket indsats mod overbelægning. o Pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. årligt fra 2017 til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. o Afsætter 50 mio. kr. i 2015, 100 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt fra 2017 til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger for at understøtte mere effektiv patientforløb, korte ophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter. Styrket tidlig indsats over for sårbare familier o Afsætter 50 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 75 mio. kr. i 2018 til en styrket sundhedsindsats over for børn af udsatte og sårbare forældre for at mindske ulighed i sundhed og negativ social arv. o Afsætter 35 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. årligt fra 2016 til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. En ekstra forebyggelsesindsats o Pulje på 5 mio. kr. i 2015, 68 mio. kr. i 2016 og 63 mio. kr. årligt i til den borgerrettede forebyggelse (midlerne i 2015 øremærkes en fortsat forebyggende indsats i regi af Sex og Samfund). o 10 mio. kr. årligt i og 15 mio. kr. årligt i til at styrke forskningen i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. Sikring af medicintilskud til de kronisk syge o Afsætter 22 mio. kr. årligt fra 2016, så det såkaldte kronikertilskud til medicin ydes automatisk fra d. 1. januar Bedre tandsundhed til udsatte o Der blev med Finansloven for 2013 afsat en ramme til styrket tandpleje for personer, der modtager kontanthjælp mv. Udnyttelsen af den fastsatte ramme har været mindre end forudsat. Parterne er derfor enige om inden udgangen af 2014 at drøfte forslag til en justering i ordningen, der understøtter, at flere i målgruppen modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme. LO finder, at der er rigtig gode takter i aftalen på sundhedsområdet, der vil bidrage til at øge kvaliteten i sundhedsvæsenet. Dels vil en realisering af sundhedsstrategien blandt andet sikre bedre behandling af kronisk syge og kræftpatienter. Derudover er det positivt, at der er blevet prioriteret yderligere 1,5 mia. kr. til en styrket indsats, som blandt andet skal sikre mere lighed i sundhed. 7

8 Tabel 2 Løft i sundheden i 2015 Mio. kr. Sundhedsstrategi 500 Indsats mod overbelægning 50 Tidlig indsats over for sårbare familier 35 Ekstra forebyggelsesindsats 15 I alt 600 Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for Løft af specifikke velfærdsområder Ud over aftalen om sundhed, sker der med finanslovsaftalen 2015 målrettede løft af specifikke velfærdsområder. Der afsættes 1 mia. kr. over fire år til at øge det pædagogiske personale i dagtilbuddene, svarende til 250 mio. kr. årligt. Midlerne bygger ovenpå det generelle løft på dagtilbudsområdet fra FL2012 på ½ mia. kr. pr. år. Derudover oprettes en pulje til en klippekortsordning til en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp, således at hjemmehjælpsmodtagerne er med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal gå til. Puljen udgør 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. pr. år derefter, og vurderes at kunne finansiere klippekort for hjemmehjælpsmodtagere, som visiteres af kommunerne. Midlerne ligger i forlængelse af ældremilliarden fra FL14, og klippekortsordningen er inspireret af Københavns Kommunes udmøntning af denne. Derudover afsættes 25 mio. kr. pr. år over tre år til at løfte indsatsen for inklusion i folkeskolen. Puljerne udbetales i 2015 efter ansøgning fra kommunerne, bl.a. for at dokumentere at de ekstra midler går til de nævnte formål. LO hilser tiltagene på velfærdsområdet velkommen. Mere personale vil give et løft til kvaliteten af dagtilbuddene. Klippekortsordningen for ekstra hjemmehjælp har været til glæde for brugerne i Københavns Kommune, og det giver mening at øge udbredelsen af ordningen, som giver øget livskvalitet til de ældre på en innovativ måde. Det er desuden positivt, at midlerne i udgangspunktet er øremærkede til de angivne formål, da de tildeles efter ansøgninger fra kommunerne. Tabel 3 Nye velfærdsinitiativer i 2015 Mio. kr. Pædagogisk personale i dagtilbud 250 Klippekort til ekstra hjemmehjælp 75 Inklusion i folkeskolen 25 I alt 350 Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for Grøn omstilling og en styrket klimaindsats Finansloven for 2015 målretter 100 mio. kr. årligt i perioden til indsatser, der styrker natur, biodiversitet og miljø, omstilling til økologi i fødevareproduktionen, udvikling og demonstration af ny miljøteknologi samt udviklingen af cirkulær økonomi og deleøkonomi: 8

9 Styrket indsats for natur og biodiversitet: 30 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 21 mio. kr. i 2017 og 25,5 mio. kr. i Styrket økologiindsats: 30 mio. kr. årligt i Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP): 20 mio. kr. årligt i Heraf målrettes 10 mio. kr. i 2017 og 2018 bæredygtigt byggeri. Grøn omstillingsfond: 10 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 20 mio. kr. årligt i 2017 og Heraf målrettes 10 mio. kr. årligt i til initiativer, der fremmer cirkulær økonomi og deleøkonomi. Udvikling af grønt nationalregnskab: 4,5 mio. kr. årligt i Biodiversitetsgårde: 2,5 mio. kr. årligt i Styrkelse af indsatsen for test af pesticider: 2 mio. kr. årligt i Undersøgelse af mikroplast: 1 mio. kr. årligt i 2015 og Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er endvidere enige om, at der indføres en lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Derudover udmøntes 100 mio. kr. årligt i til klimatiltag. Midlerne målrettes tiltag, der styrker udbredelsen af nye teknologier på varmeområdet og reducerer udledningen af drivhusgasser, når de erstatter fossile brændsler i varmeproduktionen: Pilotprojekter med store varmepumper: 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i Pulje til fremme af geotermi: 20,3 mio. kr. i 2015, 21,3 mio. kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i Rejsehold til fremme af store varmepumper: 4 mio. kr. årligt i perioden. Oplysning og rådgivning: 10 mio. kr. årligt i 2015 og Heraf anvendes 5 mio. kr. til lokal rådgivning vedr. energibesparelser og 5 mio. kr. til oplysning om omstilling af energisystemet. Desuden oprettes en pulje til klimatiltag på 38,2 mio. kr. i 2015, 37 mio. kr. i 2016 og 76,7 mio. kr. i Puljen udmøntes primo 2015 i samarbejde mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. I udmøntningen vil der være fokus på omkostningseffektivitet Det er meget positivt, at regeringen fastholder og fortsætter indsatsen for at styrke grøn omstilling, klimaforbedringer og dermed de vækst- og beskæftigelsespotentialer, der ligger i den grønne økonomi. Tabel 4 Nye initiativer i 2015 Mio. kr. Grøn omstilling 100 Klimatiltag 100 I alt 200 Kilde: Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Finansloven for

10 En blandet boligsammensætning Regeringen, SF og Enhedslisten er enige om en ændring af planloven, så kommunerne får mulighed for at stille krav om op til 25 pct. almene boliger i nye boligområder. Ordningen indføres som en forsøgsordning i 10 år. Desuden tilbydes bedre lånevilkår til opførsel af almene boliger på dyre byggegrunde i byer med stor befolkningstilvækst og få ledige almene boliger. Aftalen betyder, at der afsættes 500 millioner kroner til grundkøbslån over de næste ti år. LO bakker op om forslaget. Det forbedrer mulighederne for at bygge billige boliger og kan være med til at styrke sammenhængskraften i samfundet. Aftale om asylansøgere og udviklingsbistand i 2015 I lyset af det ekstraordinært høje antal asylansøgere venter regeringen at skulle bruge mindst 2½ mia. kr. ekstra på følgeudgifter hertil. Det er teknisk muligt at opgøre 2½ mia. kr. af disse udgifter som ulandsbistand, og dermed finansiere udgifterne til de ekstra asylansøgere ved at begrænse den øvrige del af ulandsbistanden, uden at Danmark samlet giver mindre i bistand. Aftaleparterne har imidlertid valgt at lade den øvrige ulandsbistand finansiere 1½ mia. kr. af de ekstra udgifter, hvoraf 1 mia. kr. er eksplicit udmøntet som besparelser (og enkelte mindre budgetudvidelser), og resten holdes som reserve. Den resterende milliard kroner til følgeudgifter til asylansøgere finansieres ved udmøntninger af andre reserver (200 mio. kr. fra EU-reserven, og 100 mio. kr. fra lovreserven) samt fra et nedjusteret bidrag til EU på 500 mio. kr. Derudover benyttes 200 mio. kr. fra ulandsbistandens reserver i Disse øgede udgifter til asylansøgere tilføres dermed teknisk set til den danske ulandsbistand, som dermed øges fra 0,83 pct. af BNI til 0,87 pct. af BNI i Derudover oprettes en pulje til kommunerne på 250 mio. kr. til modtagelse af flygtninge. Øvrige tiltag på asylområdet er, at der afsættes 20 mio. kr. årligt til børn og unge i asylcentrene, og en genindførelse af fuld ret til folkepension for flygtninge, hvortil der afsættes 7 mio. kr. i 2015 stigende til 15 mio. kr. i Infrastruktur Der er truffet beslutning om at etablere en ny letbane i Aalborg med forventede samlede anlægsudgifter på 1,8 mia. kr. Statens finansieringsbidrag udgør 830 mio. kr. Anlægsarbejdet kan dog ikke forventes at påbegynde i LO ser positivt på anlægsarbejder, der er samfundsøkonomisk rentable, herunder særligt investeringer i kollektiv transport. I den aktuelle lavkonjunktur er øgede offentligt initierede anlægsarbejder desuden ønskværdige ud fra et konjunkturstabiliseringshensyn. 10

11 Øvrige aftaler Udmøntning af forskningsreserven Regeringen har d. 30. oktober 2014 indgået aftale med alle folketingets partier om udmøntningen af i alt 857 mio. kr. til forskning og udvikling, jf. tabel 5. Heraf kommer 244 mio. kr. fra FØP/Fleks-reserven og 613 mio. kr. er fra forskningsreserven. Tabel 5 Forskningsreserve til udmøntning Mio. kr. (2015 pl) 1. Danmarks innovationsfond Forskning i bioressourcer, fødevarer mv. samt veterinære forhold heraf økonomisk fødevareproduktion 25 - Forskning i sundhed, psykiatri og klinisk forskning 65 - Forskning i konkurrencedygtig miljøteknologi som understøtter grøn omstilling 40 - Forskning i produktionssystemer og strategiske vækstteknologier 40 - Forskning i transport og infrastruktur 40 - Forskning i fremtidens velfærd 40 - Styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder 80 - Internationalt forskningssamarbejde Udviklings- og Demonstrationsprogrammer 48 - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Institutionsbevillinger Innovation og entreprenørskab 50 - Innovationsnetværk 25 - Fonden for Entreprenørskab og Global Entrepreneurship Week (GEW) Internationalt samarbejde om forskning og innovation 60 - Internationalt forskningssamarbejde 14 - Videns- og innovationssamfund (KIC) 30 - Målrettet EU-rådgivning/styrket hjemtag fra EU-programmer Fri forskning med fokus på talentudvikling mv Det frie Forskningsråd EliteForsk 10 - Grundtvigcentret 10 - Forskningsportalen 2 6. Forskningsinfrastruktur Cybersikkerhed 2 I alt (heraf anvendes 1,5 pct. af midlerne til administration af initiativerne) 857 Kilde: Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2015 LO ser positivt på aftalerne omkring udmøntning af forskningsreserven. Det er fx godt, at regeringen retter de strategiske forskningsmidler mod områder, som kommer virksomheder til gode, og dermed understøtter vækst og jobskabelse. Det er også godt, at offentlige sektorområder såsom velfærdsområdet og sundhed dækkes af Innovationsfondens arbejde. Desuden er det fornuftigt, at der er tilføjet ekstra midler til MUDP. Det har LO selv foreslået, idet MUDP har vist sig at være et effektivt instrument for virksomheder, der vil teste ny grøn teknologi. Medarbejderne og deres kompetencemæssige parathed bør dog tillægges langt større vægt i de forskellige forsknings- og innovationsprogrammer eller -projekter, ved direkte at inddrage medarbejderne og medarbejderperspektivet, herunder krav til medarbejdernes kompetence og rolle i innovation. 11

12 Tilladt fravær fx ved barsel med skolepraktivydelse Elever i skolepraktik gives ret til fravær med skolepraktikydelse i samme omfang, som eleven ville have haft ret til fravær med løn fra praktikvirksomheden. Det er positivt, at eleverne gives ret til fravær. LO ønsker dog præciseret, at denne rettighed gælder hele den periode, hvor andre på arbejdsmarkedet iflg. barselloven har ret til barselsdagpenge (op til 52 uger). 12

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014)

Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014) Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014) 1 Aftale om finansloven for 2015 Nyt kapitel Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2015

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2015 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2015 13. november 2014 Regeringen indgik torsdag den 13. november aftale om Finansloven for 2015 med SF og Enhedslisten.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2014

Aftaler om finansloven for 2014 Aftaler om finansloven for 2014 November 2013 Aftaler om finansloven for 2014 November 2013 Aftaler om finansloven for 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013)

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) 1 Aftale om Finansloven for 2014 Nyt kapitel Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER?

HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER? HVEM SKAL BETALE LØKKES REGNINGER? BAGGRUNDSPAPIR OM KONSEKVENSERNE AF NULVÆKST: FÆRRE OFFENTLIGT ANSATTE FÆRRE PENGE TIL VELFÆRD NEDSKÆRINGER I OVERFØRSLER Hvad skal det koste dig, hvis Lars Løkke bliver

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Val(g)by for fællesskab

Val(g)by for fællesskab Val(g)by for fællesskab Hvad skal styre samfundsudviklingen? Borgerlige ideer om brugerbetaling, individuel bjergsomhed og blinde markedsmekanismer? Eller fornuftige, kollektive, demokratiske beslutninger

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere