Grønt regnskab. Side 1 af 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab. Side 1 af 14"

Transkript

1 Grønt regnskab 2013 Schur Flexible Denmark a/s Side 1 af 14

2 Indhold 1 Indledning Basisoplysninger Stamdata Væsentlige ændringer siden sidste grønne regnskab Procesbeskrivelse Varemodtagelse Extrudering Lager/forsendelse Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold Ledelsens redegørelse Begrundelse for valg af væsentlige miljøpåvirkninger Miljøpolitik Miljømålsætning Miljøkrav til vore leverandører Medarbejderinvolvering Arbejdsmiljø Vilkårsovertrædelser Klager Væsentlige afvigelser Miljøkortlægning Ressourceforbrug Polyethylen Additiver Vand Energi Elektricitet Naturgas Transport Ventilation og befugtning Emissioner Plastaffald Brændbart affald pap og papir Kemikalieaffald Spildevand Jernskrot Emission af luft fra rumventilation Støjemission Prioritering/vurderingsafsnit Udvikling siden sidste regnskabsår Status for miljømål Opstillede mål og aktiviteter for næste år Side 2 af 14

3 1 Indledning Dette grønne regnskab omfatter Schur Flexible Denmarks a/s s regnskabsperiode 1. Januar til 31. December I redegørelsen indgår opgørelser tilbage fra regnskabsåret 2007/2008. Side 3 af 14

4 2 Basisoplysninger 2.1 Stamdata Navn: Schur Flexible Denmark a/s Adresse: Gl. Skartved Bjert Matr. nr.: 5 h Skartved by, Sdr. Bjert Telefon: Telefax: CVR-nr.: P-nr.: Etableringsår: 1986 Antal medarbejdere: 37 Direktion: Miljøledelse: Beskrivelse: Branche: Adm. direktør Erik Mortensen Kvalitetsstyringschef Erik Mortensen Schur Flexible Denmark a/s er en del emballagekoncernen Schur Flexibles Group, som producerer flexible emballager til fødevare-, hygiejne- og tobaksindustrien. Folie-extrudering Branchekode: Hovedaktiviteter: Biaktiviteter: Extrudering ved blæsemetode af polyethylen til emballage-plastfolie. Ingen. Listepunkt: Virksomheden er omfattet af listepunkt D208 jf. bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) Side 4 af 14

5 Miljøgodkendelse: Miljøgodkendelse af 19. juli 1991 iht. Miljøbeskyttelseslovens 33, med tillæg 1. april Miljøgodkendelsens væsentligste reguleringspunkter er: Side 8, pkt. 6: Emission af ozon fra treatningsanlæg, hvor det er pålagt virksomheden at anskaffe min. 1 ozoneliminator pr. år, indtil alle treatningsanlæg er udstyret med eliminatorer. Status: Der er nu etableret ozon-eliminatorer på alle extruderingsmaskiner. Side 8. pkt. 7: Eksternt støjniveau, hvor en max. støjudbredelse på 68 db (A) ikke må overstiges i virksomhedens skelgrænse. Status: Seneste måling foretaget Juli 2014, var på 58 db i skel. Virksomheden er beliggende i et industrikvarter i et landområde. Tilsynsmyndighed: Kolding Kommune Teknisk Forvaltning/Miljøafdeling Nytorv Kolding 2.2 Væsentlige ændringer siden sidste grønne regnskab. 2.3 Procesbeskrivelse Varemodtagelse Alle råvarer - dvs. polyethylengranulat samt additiver - modtages enten i tankvogn eller sække/octobiner (pappallecontainer). Granulatet/additiverne blæses/fyldes direkte i råvaresiloer eller aflæsses ved hjælp af truck Extrudering Extrudering ved blæsemetode sker i en extruder, der fødes fra råvaresiloerne via et rørsystem. Side 5 af 14

6 Fra materialetragten løber granulatet ned i snekkerøret, hvor det opvarmes til en flydende, homogen masse (ca ). Snekken presser massen igennem dyseværktøjet, hvorfra det ved indblæsning af luft blæses op i en boble. Under opblæsningen afkøles boblen med luft, således at materialet igen bliver fast og kan fladlægges uden sammenklæbning af de to foliesider. Såfremt folien efterfølgende skal trykkes, foretages corona behandling (elektrisk ionisering) af folien for at tilpasse overfladespændingen. Folien opspoles herefter på paprør Lager/forsendelse Alle færdigvarer pakkes på paller, båndes med stål-/plastbånd og omvikles med pakkefilm. Intern transport på lager samt læsning på transportbil sker med eldreven truck. Transport af færdigvarer til vore kunder sker med ekstern transportør. 2.4 Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold Extruderingsprocessen er kendetegnet ved et højt forbrug af elektricitet, som bl.a. anvendes til smeltning af plasten. Derimod er luftemissionen begrænset, idet der kun indgår få flygtige stoffer i plasten og kun anvendes meget begrænsede mængder flygtige hjælpestoffer. Der produceres ikke spildevand ved extruderingsprocessen. Side 6 af 14

7 3 Ledelsens redegørelse 3.1 Begrundelse for valg af væsentlige miljøpåvirkninger I forbindelse med en miljøredegørelse til et lokalt miljøsamarbejde i trekantsområdet Green Network har vi udført en miljøkortlægning. Gennem kortlægning identificerede vi de i bilag 1 og 2 opgjorte miljøpåvirkninger. En del af dem har vi vurderet som væsentlige ud fra mængden og den miljømæssige belastning: El Naturgas Kemikalieaffald Produktionsspild Brændbart affald Transport Vi vil primært fokusere på disse parametre ved vores fremtidige miljøarbejde. 3.2 Miljøpolitik At styrke virksomhedens indtjeningsevne ved at tilbyde miljørigtige emballager. Under behørig hensyntagen til emballagens funktion at medvirke til reducering af emballagemængden. Sikre, i alle forhold vedrørende miljø, at lovgivningens krav som minimum overholdes. Overholde samtlige myndighedskrav for fremstilling og anvendelse af flexible emballager. At alle råvarer til foliefremstilling skal være godkendte til fødevarekontakt jævnfør EU 10/2011. At de forbrugsvarer, der anvendes ved fremstilling af flexible emballager, hverken under fremstilling eller senere ved anvendelse, ud fra tilgængelig viden og under normale forholdsregler, må kunne medføre kort- eller langvarige skader på helbredet. At opretholde et højt hygiejneniveau i produktionsfaciliteterne for herved at undgå kontaminering. At opretholde en effektiv dialog med medarbejdere og øvrige interessegrupper om den miljømæssige påvirkning, som produktionsprocesser og produkter er årsag til, herunder den flexible emballages positive indvirkning på miljøet i forhold til andre emballagetyper. Side 7 af 14

8 3.3 Miljømålsætning Det er Schur Flexible Denmarks miljømålsætning at fremstille miljørigtige emballager baseret på produktionsprocesser, der minimerer brugen af naturens ressourcer og emissionsmængder samt generelt at minimere mængden af affald og undgå kontaminering. Schur Flexible Denmark vil udbygge og vedligeholde et egenkontrolsystem, der sikrer, at alle væsentlige miljøpåvirkninger er veldokumenterede. I det hele taget ønsker Schur Flexible Denmark at fremstå som en miljøbevidst virksomhed, der fastholder og udvikler de foranstaltninger, der er nødvendige for hele tiden at sikre et optimalt miljø i relation til produkter, produktionsprocesser, medarbejdere og omgivelser, således at miljøbelastningen "fra vugge til grav" ved anvendelse af flexible emballager fortsat reduceres. 3.4 Miljøkrav til vore leverandører Schur Flexible Denmark a/s kræver af vore leverandører at de til enhver tid overholder miljølovgivningen. 3.5 Medarbejderinvolvering Miljø- og arbejdsmiljø drøftes generelt i sikkerhedsorganisationen. Der er opstillet handlingsplaner for opnåelse af de opstillede miljømål Der gøres desuden status for de enkelte handlingsplaner på de kvartalsvise SU-møder. 3.6 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet varetages af virksomhedens sikkerhedsorganisation. Der er ingen væsentlige arbejdsmiljørisici forbundet med forurenende stoffer eller støv. Støj er et arbejdsmiljøproblem, som vi løbende arbejder på at reducere. Der er udført APVér og opstillet handlingsplaner for det fremtidige arbejde. 3.7 Vilkårsovertrædelser Der har ikke været eksempler på vilkårsovertrædelser. 3.8 Klager Vi har ikke fået klager fra omgivelserne. 3.9 Væsentlige afvigelser Der har ikke været uheld eller udslip som har påvirket miljøet. Side 8 af 14

9 4 Miljøkortlægning 4.1 Ressourceforbrug Mængderne er opgjort i bilag 1. Tons Forbrugt råvare samt udnyttelsesgraden % Polyethylen. Polyethylen er vores hovedråvare, og mængden vil variere med produktions-mængden. Det er derfor udnyttelses-graden af råvaren, som er interessant. Regnskabsår Additiver For at sikre specielle egenskaber af folien mht. friktion, svejseegenskaber, bestandighed osv. tilsættes forskellige additiver normalt i mængder 1-8 % Process aid Anvendes som smøremiddel under processen. Vi anvender kun råvarer og additiver som leverandøren garanterer lever op til EU direktiv 94/62/EC, som bl.a. kræver et samlet max. indhold på 100 ppm af de fire tungmetaller bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom. Slipmiddel: Anvendes for at nedsætte foliens friktion på pakkemaskinen. UV-stabilisatorer: Anvendes til at forlænge foliens levetid i direkte sollys. Antioxidant: Anvendes for at forbedre polymerens modstandskraft mod opvarmning under fremstillingsprocessen Vand Der anvendes vand til almindelige sanitære formål, en meget lille del anvendes til vand-/luftkøling af udstyr i extruderingsafdelingen. Regenereringsanlæg bruger en del vand i processen. Nyt befugtningsanlæg installereret 2013 bruger også en del vand (opgjort særskilt i bilag 1). Antiblock: Sikrer at de enkelte folielag kan adskilles (antiglaseffekt) Pigmenter: Indfarvning af folien Ingen af databladene for vore additiver er mærkede N Miljøfare, eller angiver fare for miljøet under databladets punkt 12: økotoksikoligske oplysninger. Stofferne er generelt ikke bionedbrydelige, men afgiver altså ikke stoffer, som er klassificeret som skadelige for miljøet. Enkelte er klassificeret i henhold til arbejdsmiljøet som sundhedsskadelige eller lokalirriterende. Vandforbruget opgøres ikke særskilt pr. lejemål. Opdelingen foretages ud fra en fordelingsnøgle. Mængden pr. medarbejder er steget pga endnu et regenereringsanlæg, men er stadig så lille at vandforbruget ikke anses for en af de væsentlige miljøpåvirkninger. Mængden fremgår af bilag 1. Side 9 af 14

10 4.2 Energi Elektricitet Elektricitetsforsyningen sker over i alt fire transformerenheder. Tre anvendes til eget formål, medens den sidste er anvendt til forsyning af udlejet produktionsareal. Forbruget skyldes primært produktionen, og det er derfor forbrug pr. produceret enhed som er interessant. Som det fremgår, er forbruget stigende. Dette skyldes primært at selvom vi ikke kører med alle anlæg lørdag og søndag, lukkes varmen ikke helt ned på de maskiner der ikke kører. De reduceres til 100 C og forbruger dermed stadig elektricitet. Hvis man beregner elforbruget pr. forbrugt mængde PE, dvs. inkl. spild, er elforbruget lavere som det fremgår af grafen nedenfor. kwh x EL 2007/ / / / Regnskabsår 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 kwh/kg forbrugt PE kwh x EL 2007/ / / / Regnskabsår 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 kwh/kg produceret produkt Ny, mere effektiv, kompressor installeret i løbet af Forventes at reducere energiforbruget for Side 10 af 14

11 4.2.2 Naturgas Vand og rumopvarmningen sker ved hjælp af 2 naturgasfyrede kedler på hver 630 Mcal (mærkelast). En af disse er udskiftet med en ny og mere effektiv kedel i løbet af For at reducere forbruget har vi i 2001/2002 desuden etableret en mindre kedel, som sikrer vandopvarmning om sommeren. Herved er det nu muligt at slukke for de to store kedler, når der ikke er behov for rumopvarmning. Den oplyste mængde er for hele bygningen, og fordelingen foregår vha. en teoretisk fordelingsnøgle mellem lejerne. Forbruget er meget afhængigt af temperaturvariationer fra år til år. Nm3 hele arealet Naturgas 2007/ / / / Regnskabsår 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Nm3/m Transport Måles i antal kg per ladmeter. En forøgelse af antal kilo pr ladmeter vil reducere vores transportomkostninger og reducere CO 2 udledningen per kilo transporteret. Forbedringer skal opnås ved at optimere pakning på paller (flere kilo per palle) at fylde vogntoget helt op (flere kilo per ladmeter) Ventilation og befugtning Der er etableret ventilation i produktionen, laboratoriet og kontorer i produktionsbygningen. Ekstruderingsafdelingens ventilation er udstyret med krydsvarmeveksler til genindvinding af procesvarmen til opvarmning af den friske indblæsningsluft. Øvrige rum er opvarmet ved kalorifærer (naturgas), mens opvarmning af kontorafsnittet sker ved hjælp af radiatorer. Der er i 2013 installeret befugtningsanlæg i extruderingshallen. 4.3 Emissioner Emissionerne er opgjort i bilag Plastaffald En del regenereres og genanvendes internt (353 ton 2013). Resten sælges til regenerering. Primært til Trioplast. Side 11 af 14

12 4.3.2 Brændbart affald Det brændbare affald fremkommer bl.a. ved udpakning af vareleverancer og restmængder fra vore forsendelser samt usorteret plastaffald pap og papir Pap og papiraffald stammer primært fra afskæring af paprør, men også fra diverse pap fra indpakning af råvarer f.eks. octobiner (ottekantede pap palle tanke), som ikke kan returneres. Al pap og papiraffald sendes til genbrug kg Brændbart affald 2007/ / / / Regnskabsår 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 kg/100 kg produkt Kemikalieaffald Mængden af kemikalieaffald er meget begrænset og fremkommer ikke fra selve produktionsprocessen, men stammer fra hjælpeprocesser. Affaldet er bl.a. maskinolie fra ekstruderingsmaskiner og diverse kølesmøremidler fra værksted. Hertil kommer en mindre mængde affald fra vort laboratorium, som primært udfører mekaniske test uden brug af kemikalier Spildevand Sanitært spildevand Jernskrot Jernaffald fra diverse maskin- og udstyrsarbejder Emission af luft fra rumventilation Ud over de i bilag 2 opførte emissioner sker der udledning fra rumventilation fra virksomheden. Der udvikles ozon i forbindelse med corona treatnings-processen se evt. procesbeskrivelsen afsnit 2.3. Der er etableret ozon eliminatorer på alle maskiner. Udledningen forårsager en vis lugtspredning af smeltet plastic til omgivelserne. Der er i miljøgodkendelsen ikke opstillet kravværdier på dette punkt, og vi vurderer at udledningen ikke har væsentlig miljømæssig betydning. Vi har desuden ingen klager modtaget, og pga. virksomhedens placering i et industrikvarter omgivet af landbrugsarealer, anser vi ikke udledningen for at være til større gene for omgivelserne Støjemission Der er i miljøgodkendelsen opstillet en støjgrænse på max. 68 db(a) ved virksomhedens skel. Seneste måling foretaget Juli 2014 var på 58 db i skel. Vi har ikke modtaget henvendelser fra naboer omkring støjgener og forventer pga. virksomhedens placering ingen fremtidige problemer. Side 12 af 14

13 5 Prioritering/vurderingsafsnit Råvareforbrug / råvarespild: Meget væsentligt pga. de store mængder der er tale om. F.eks. vil en reduktion i spildet på bare 1% bevirke en merindtjening på ca kroner, reducere elforbruget med ca kwh og reducere transportomkostninger. El-forbrug: Vores produktion forbruger meget store mængder el. Stort økonomisk incitament og nedsat forbrug vil reducere co 2 udledningen. Transport: En stor post på budgettet. Udgør p.t. ca. 3,2% af omsætningen og en reduktion vil nedsætte co 2 udledningen. 6 Udvikling siden sidste regnskabsår 6.1 Status for miljømål 2013 Målet for reduktion af elforbrug er opnået. Reduceres til 0,7 kwh og fortsættes Som det fremgår, er det ikke lykkedes at nå vores mål mht. kg pr ladmeter og det anses nu for urealistisk at nå mere end det opnåede i Målet udgår. Nr. Mål Handling Ansvarlig Reduktion af elforbrug til 0,75 kwh pr. produceret godkendte kg. Reduktion af råvarespild ved forøgelse af udnyttelsesgraden fra det nuværende (målt som tons godkendt PE-folie pr. tons forbrugt råvare). Mere effektiv transport fra Kolding til kunden. Per 2009 at øge kg per ladmeter til 1400 kg Øge godkendt kg output pr. time/kørsel. Større ordrer (lagerfolier) Standardisere recepter Målet er 88% udnyttelse af indkøbte granulater Forbedre planlægning af transporten. WNI Opnået ,74 kwh WNI 93% WNI 1354 kg Forventes opnået Målet er opnået. Målet er opnået og udgår, men opgøres fortsat i bilag 1 Målet udgår, men opgøres fortsat i bilag 1 Side 13 af 14

14 7 Opstillede mål og aktiviteter for næste år Vi har opstillet følgende målbare miljømål for Schur Flexible Denmark a/s inden udgangen af regnskabsåret 2014: Nr. Mål Handling Ansvarlig 1 2 Reduktion af elforbrug til 0,7 kwh pr. produceret godkendt kg. Reducere CO² belastningen ved øget genbrug af vores produktionsspild*. Øge godkendt kg output pr. time/kørsel. Øge brug af eget regenerat til 500 ton i 2014 Forventes opnået WNI 2014 WNI 2014 *Tommelfingerreglen er at genbrug af 1 kg plast sparer miljøet for 1,5 kg CO² Werner Nielsen Logistik- og produktionschef Side 14 af 14

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2001/2002 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 2 Indledning Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2001/2002 (1. maj 2001 30.

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2004/2005 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere