Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering KB - 2. behandling af budget

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen Post/Orientering: KL - Borgmesterbrev aktuel status for budget 2014 KL har været i tæt kontakt med samtlige kommuner med henblik på at bringe budget 2014 indenfor rammerne af økonomiaftalen. Der er herudover gennemført en ny spørgeskemaundersøgelse, som langt de fleste kommuner på nuværende tidspunkt har indberettet til. Hovedudfordringen har hidtil været at nedbringe anlægsudgifterne. Det har rigtig mange kommuner bidraget aktivt til, og leveret imponerende bidrag til fællesskabet. Kommunerne er på den baggrund godt i gang med at nedbringe anlægsniveauet betragteligt. Kommunerne er imidlertid stadig ikke helt i hus i forhold til rammen på 18,1 mia. kr. KL opfordre til, at alle kommuner nok engang overvejer, om anlægsniveauet kan reduceres lidt yderligere. Borgmesterbrev vedlagt. Første spadestik til cykelstien mellem Gl. Lejre og Gevninge tages onsdag den 9. oktober kl , i Gl. Lejre ved det nordlige byzoneskilt Det første spadestik vil blive taget af udvalgsformand for Teknik & Miljø, Martin Stokholm. Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014.pdf

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 3. KB - 2. behandling af budget Sagsnr.: 13/16760 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. september 2013 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget (inkl. konsekvenser af opdateret tilskudsmodel) til 2. behandling. Der er inden for fristen for indsendelse af ændringsforslag indkommet to ændringsforslag til budgettet. Et samlet oplæg fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Partiet Fokus og Liberal Alliance samt et oplæg fra Venstre. Administrationen har endvidere udarbejdet forslag til en enkelt teknisk ændring til budgettet. Økonomiudvalget har den 2. oktober behandlet budgetforslag Økonomiudvalget indstillede, at budgetforslaget, som blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september, oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse, i det det bemærkes, at de indkomne ændringsforslag fra hhv. aftalepartierne og fra Venstre gøres til genstand for afstemning ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 12. september vil indgå i det endelige budgetoplæg, med mindre forudsætningerne foreslås ændret i et af de indkomne ændringsforslag. Der kan til Kommunalbestyrelsens 2. behandling indkaldes stedfortræder ved forfald, jf. Kommunestyrelsesloven 15, stk. 1. Begæring om indkaldelse af stedfortræder skal fremsættes over for borgmesteren. Budgetforslag , som er 1. behandlet af kommunalbestyrelsen den 12. september, fremgår af bilag 1. Derudover fremgår de to ændringsforslag af bilag 2 6. Bilag 6 er konsekvensrettet ift. ændringer i overslagsårene, og bilaget er derfor revideret ift. Økonomiudvalgets 2. behandling. Øvrige forhold for budgettet er beskrevet i bilag 7-10, og høringsmateriale og høringssvar fremgår af bilag Endelig vises en bevillingsoversigt for udvalgene i bilag 14, og en foreløbig afstemningsliste i bilag 15. Det skal tilføjes, at der kan fremkomme ændringsforslag frem til selve Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, og afstemningslisten kan derfor ændre sig. Indstilling: Økonomiudvalget indstiller: 1. At følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a) Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag b) Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 28,23 promille c) Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 2. At Kommunalbestyrelsen stemmer om de indkomne ændringsforslag fra hhv. aftalepartierne og fra Venstre, 3. At endelige takster for 2014 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og forelægges til politisk behandling i november 2013, 4. At bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 9,

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 5. At kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,06 pct. i 2014 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, 6. At administrationen bemyndiges at afbalancere budget via de likvide aktiver (afrundinger, pl-ændringer i overslagsårene). Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2013, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget den 2. oktober, inklusiv konsekvenserne af KL s opdaterede tilskudsmodel. Økonomiudvalget har den 2. oktober behandlet budgetforslag ØU indstillede her, at budgetforslaget, som blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september, oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse, i det det bemærkes, at de indkomne ændringsforslag fra hhv. aftalepartierne og fra Venstre gøres til genstand for afstemning ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober Der er indkommet to ændringsforslag: Et fra aftalepartierne (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Partiet Fokus) og et fra Venstre. Budgetoplægget og ændringer indarbejdet siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget er der indarbejdet to ændringer i budgetoplægget: a. Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning ved 1. behandlingen er konsekvenser af KL s opdaterede tilskudsmodel indarbejdet (jf. bilag 4 Konsekvenser af opdateret tilskudsmodel (version 2) til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet). b. Det er blevet meldt ud fra Undervisningsministeriet, at Lejre Kommune i 2014 vil modtage 0,349 mio. kr. til efteruddannelse af lærerne. De konkrete formål og forudsætninger for anvendelse af bevillingen, herunder om opfølgning og dokumentation for realisering samt eventuel tilbagebetaling, vil blive meldt ud til kommunerne primo Tilskuddet er indarbejdet som en kommunal merindtægt og en tilsvarende merudgift på skoleområdet. Kommunens samlede resultat påvirkes således ikke. Det er ikke på nuværende tidspunkt meldt ud, hvad kommunen vil modtage i overslagsårene. Med indarbejdelse af disse ændringer bliver resultatet for budgetoplægget: Tabel 1: Resultat budgetoplæg , Kommunalbestyrelsens 1. behandling samt indarbejdede ændringer i budgettet Opr. forslag, jf. KB s 1. behandling - 0,3-1,0-3,3-12,9 Konsekvens af opdateret tilskudsmodel 3,9 7,9 4,9 Efteruddannelse til lærere Resultat 0,3 2,9 4,5-8,0

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Forudsætningerne for budgetoplægget er: a. Uændret skatteprocent på 25,4 pct. I 2014 og 2015, og en skattenedsættelse fra 2016 på 0,2 pct. Point til 25,2 pct. (jf budgetforlig ) b. Uændret grundskyld på 28,23 prm. c. Uændret dækningsafgift af statsejendomme og andre offentlige ejendomme på hhv. 14,1 prm. og 8,75 prm. af forskelsværdien (maksimal takst) d. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag De stillede ændringsforslag Aftalepartierne har stillet ændringsforslag til Økonomiudvalgets 2. behandling. I 2014 er kassevirkningen af forslaget en merudgift på 0,2 mio. kr., således at kasseopbygningen er 0,1 mio. kr. Dette dækker over merudgifter på driften på 0,4 mio. kr., mindreudgifter på anlæg på 1,3 mio. kr., samt en skattenedsættelse på 0,1 pct.point fra 2014, således at skatteprocenten i 2014 vil være 25,3 pct. Konsekvensen af skattenedsættelsen er en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en yderligere skattenedsættelse på 0,1 pct.-point fra 2016 og frem, så skatteprocenten da vil være 25,2 pct. Alle øvrige forudsætninger er som i budgetoplægget fra Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Det vil sige, at der er forudsat uændret grundskyld og uændret dækningsafgift, og der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Venstre har stillet ændringsforslag til 2. behandlingen. I 2014 er der tale om en samlet kasseopbygning på 0,4 mio. kr. Forslaget indeholder merudgifter på driften på 2,7 mio. kr. i 2014 og mindreudgifter på anlægssiden på knap 4 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en skattenedsættelse på 0,1 pct.-point fra 2014, således at skatteprocenten i 2014 vil være 25,3 pct. Den forudsatte konsekvens af skattenedsættelsen er en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en yderligere skattenedsættelse på 0,2 pct.-point fra 2016, så den samlede skatteprocent da vil være 25,1 procent. Alle øvrige forudsætninger svarer til de anvendte forudsætninger i budgetoplægget fra Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Der er således forudsat uændret grundskyld og dækningsafgift i 2014, og der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Ændringsforslagene for 2014 fremgår af tabel 2. Tabel 2: De stillede ændringsforslag sammenholdt med budgetoplæg fra KB s 1. behandling 2014, mio. kr. Budgetoplæg ved KB s 1. behandling (inkl. ændringer) Aftalepartiernes forslag (A, B, C, F, I og M) Venstres forslag Drift 1.437, , ,0 Anlæg 74,1 72,8 70,1 Renter 10,5 10,5 10,5

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 Afdrag 22,4 22,4 22,4 Balanceforskydninger -12,2-12,2-12,2 Optagne lån -19,2-19,2-19,2 Tilskud, udligning og skat -1513, , ,1 I alt -0,3-0,1-0,4 *Grundet afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis til totalen. Øvrige forhold i budget Takster Der er udarbejdet en foreløbig takstoversigt for budget (jf. bilag 7). Eventuelle konsekvenser af ændringer i det endeligt vedtagne budget indarbejdes ud fra samme principper som i den foreløbige oversigt. I Takstoversigten er angivet hvilke takster, der kan forventes at blive berørt af ændringsforslag. Et endeligt takstkatalog forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november. Selvbudgettering vs. statsgaranti Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt kommunen skal vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Med selvbudgettering justeres kommunens indtægter efter den faktiske udvikling, og selvbudgettering er derfor særligt relevant for vækstkommuner, der kan forvente stigning i befolkningstal og beskatningsgrundlag. Prognosen for 2014 viser, at Lejre Kommune med selvbudgettering vil have mulighed for en øget indtægt på 6,4 mio. kr. i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (jf. bilag 8). Da selvbudgettering dog er forbundet med en betydelig budgetusikkerhed, og da prognosen bygger på flere usikre parametre, herunder skøn over kommunens indbyggertal i 2014 samt vækstskøn for kommunens skatteudskrivningsgrundlag, indstiller administrationen, at Lejre Kommune vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overførselsadgang mellem budgetår I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug mellem budgetår (mål- & rammestyring, MR), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (UO). Af bilag 9 fremgår den foreslåedes bevillingsstatus for samtlige bevillinger i Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Det bemærkes, at spørgsmål om overførselsadgang på det specialiserede socialområde forelægges til beslutning ifm. FR 3. Kirkelig ligning Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2014 udgør 81 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 4. juli 2013, at der skal lignes et beløb på 5,7 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre lignes et beløb på 39,4 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06 pct. (jf. bilag 10). Serviceudgifter Følgende blev oplyst af borgmesteren ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet og formidles hermed til Kommunalbestyrelsens 2. behandling: Budgetforslaget, der er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2013, indeholder serviceudgifter på 1.110,4 mio. kr. Hvis aftalepartiernes forslag bliver

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 vedtaget vil udgifterne være 0,5 mio. kr. højere, end det der nu er indarbejdet, mens Venstres forslag vil øge serviceudgifterne med 2,7 mio. kr. Den af KL vejledende serviceudgiftsramme for Lejre kommune er 1.101,4 mio. kr. De to fremlagte ændringsforslag vil dermed betyde en overskridelse af servicerammen på hhv. 9,5 mio. kr. (Aftalepartierne) og 11,7 mio. kr. (Venstre). Samlet set skønner KL pr. 27. september 2013, at kommunerne vil overskride servicerammen i størrelsesordenen knap 300 mio. kr. KL opfordrer derfor kommunerne under ét til at nedbringe serviceudgifterne i Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet herunder det administrative budgetnotat om finansiering af skolereform, oversigt over indkomne svar samt alle høringssvar er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på politikerportalen. Materialet er ligeledes tilknyttet denne sag bilag Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets om budgetlægningen i kommunerne. Administrationen vurderer, at statsgaranti fremfor selvbudgettering vil være at anbefale, da den skønnede gevinst ved selvbudgettering på 6,4 mio. kr. er lille set i lyset af den risiko, kommunen påtager sig ved at vælge selvbudgettering. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: I aftalen mellem KL og Regeringen indgår ligesom tidligere år sanktionering over for kommunerne, hvis budget 2014 overstiger aftaleniveauet for 2014 for serviceudgifterne under ét. Det betyder, at Økonomi- og Indenrigsministeriet kan reducere det samlede bloktilskud til kommunerne med op til 3 mia. kr. i I modsætning til sidste år er der i 2014 ikke statslige sanktioner forbundet med en overskridelse af det aftalte niveau for anlægsudgifter. KL har dog meldt ud, at aftaleoverholdelse er særdeles vigtigt, da samlede kommunale anlægsbudgetter blot vil medføre genindførelse af sanktioner fremover. Derudover gælder Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning fortsat. Statens tilskud til kommunerne vil således blive nedsat, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes udover det aftalte niveau i skattepuljen. Det er i brev af 27. september 2013 det vil sige efter sagen til ØU s 2. behandling blev udarbejdet oplyst fra KL, at der nu er udsigt til en overskridelse af kommunernes servicebudgetter i størrelsesordenen 300 mio. kr., hvilket vil medføre en sanktion og dermed en reduktion i kommunernes bloktilskud. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men økonomi- og indenrigsministeren har med budgetloven fået mulighed for at supplere sanktionssystemet med individuelle sanktioner. På anlægssiden viser seneste prognose, at der er risiko for en mindre overskridelse af aftaleniveauet, og KL har derfor opfordret til fælles aftaleoverholdelse på området.

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 I forhold til skatteudskrivningen lyder den aktuelle prognose på en samlet skatteforhøjelse på 233 mio. kr. og samlede skattenedsættelser på ca. 300 mio. kr. Dette resultat vil ikke medføre en skattesanktion. Det er KL s vurdering, at kommuner som sætter skatten ned vil kunne opnå den fulde statslige kompensation på 75 pct. af provenutabet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetoplæg , KB's 1. behandling 2. Bilag 2 - Aftalepartiernes ændringsforslag (pr. 2409) 3. Bilag 3 - Budgetaftale , aftalepartierne 4. Bilag 4 - Venstres ændringsforslag (pr. 2409) 5. Bilag 5 - Kommentarer til Venstres ændringsforslag til budget 2014.doc 6. Bilag 6 (revideret) - Oversigt ændringsforslag til budget xlsx 7. Bilag 7 - Foreløbigt takstkatalog Budget Bilag 8 - Statsgaranti vs. selvbudgettering 9. Bilag 9 - Overførselsadgang.xlsx 10. Bilag 10 - Kirkelig ligning 2014.doc 11. Bilag 11 - Høringsmateriale 12. Bilag 12 - Oversigt høringssvar 13. Bilag 13 - Høringssvar (samlet) 14. Bilag 14 - Afstemningsliste 15. Bilag 15 - bevillingsoversigt.xlsx

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 Underskriftsside Mette Touborg (F) Carsten Rasmussen (A) Rikke Zwisler Grøndal (A) Leif V. Nielsen (A) Martin Stokholm (A) Connie B. Jensen (A) Hans Olsen (A) Asta Rasmussen (B) Grethe N. Saabye (C) Bjørn Lykke Sørensen (C) Christian Plank (F) Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Birger Prahl (F) Annette Vinding (F) Richard Bentzen (Fokus) Jan Vedel Heine (I) Ole Reinholdt (V) Henning Nielsen (V) Laila Torp Madsen (V) Jens K. Jensen (V) Thomas Stokholm (V) Lena Holm Jensen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Flemming Jensen (V)

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10 /Inger Marie Vynne

13 Bilag: 2.1. Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98910/13

14 Til borgmesteren Kære borgmester Som opfølgning på vores borgmestermøde i sidste uge har KL s sekretariat været i tæt kontakt med samtlige kommuner med henblik på at bringe budget 2014 indenfor rammerne af økonomiaftalen. Der er herudover gennemført en ny spørgeskemaundersøgelse, som langt de fleste kommuner på nuværende tidspunkt har indberettet til. Den 27. september 2013 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Hovedudfordringen har hidtil været at nedbringe anlægsudgifterne. Det har rigtig mange kommuner bidraget aktivt til, og leveret imponerende bidrag til fællesskabet. Det vil jeg gerne kvittere for. Vi er på den baggrund godt i gang med at nedbringe anlægsniveauet betragteligt. Vi er imidlertid stadig ikke helt i hus i forhold til rammen på 18,1 mia. kr. Jeg vil derfor opfordre til, at vi alle nok engang overvejer, om anlægsniveauet kan reduceres lidt yderligere. Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/2 Den aktuelle landsprognose viser omvendt, at der fortsat er opdrift i serviceudgifterne. Dette til trods for at vi på borgmestermødet var enige om, at der ikke var plads til yderligere vækst. Der er aktuelt udsigt til en samlet overskridelse af servicerammen i størrelsesordenen knap 300 mio. kr. I henhold til gældende lovgivning vil det medføre en sanktion og dermed en reduktion i kommunernes bloktilskud. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men økonomi- og indenrigsministeren har med budgetloven fået mulighed for at supplere sanktionssystemet med individuelle sanktioner. Serviceudgifterne er således nu også blevet en markant udfordring i forhold til at overholde økonomiaftalens rammer. KL er imidlertid bekendt med, at en lang række kommuner har budgetteret med reserver, som der netop lovgivningsmæssigt er skabt mulighed for bl.a. med henblik på at opnå en vis fleksibilitet i forhold til sanktionslovgivningen. Det skaber derfor en mulighed for, at vi i fællesskab rent teknisk nedbringer serviceudgifterne uden, at det påvirker eventuelt allerede indgåede budgetforlig. Jeg vil derfor anmode

15 om, at du giver mandat til, at din administration rent teknisk kan korrigere i serviceudgifterne ved at reducere reserverne. KL s sekretariat vil frem mod den endelige budgetvedtagelse fortsætte den tætte kontakt med økonomicheferne. Jeg vil samtidig opfordre til, at I kontakter KL, hvis der kommer ændringer i jeres aktuelle budgetforventninger Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe 2

16 Bilag: 3.1. Bilag 1 - Budgetoplæg , KB's 1. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97310/13

17 Hovedoversigt (løbende pl) 30. august 2013 i kr. (løbende pl) Ordinær drift 1 Økonomiudvalg Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed PL drift Udfordringer Løsningsmuligheder Yderligere løsningsmuligheder Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag Sum af ændringer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i B Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) PL af anlægsforslag Anlæg i alt Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

18 Investeringsoversigt #REF! Anlægsnr. Anlægsforslag (2014-pl) 1 Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) Nyt børnehus i Kirke Såby Tandklinikken, fase Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Bærbar/Tablet til alle skoleelever Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) Renovering af faglokaler Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Byfornyelsespulje Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg Borgernær teknologi Museumsplan Kunstgræsbane Lærerarbejdspladser Klargøring af salg af ejendomme I alt:

19 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Udfordringer til Budget august Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt Udvalg Overskrift (2014-pl) ØU Bygnings- og løsøreforsikring ØU Samling på to rådhuse ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) UKF Gødning til idrætsbaner UTM Gebyrer UTM IT-fagsystemer UTM Energi UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen UJA Nyttejob USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet I alt

20 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget x Bemærkning Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger

21 Løsningsforslag til Budget Sum valgte løsningsforslag Udvalg Overskrift (2014-pl) ØU Udlejningsboliger ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) UKF Råderum på hallerne UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet UTM Effektiveringer af Vej og Parks område UTM Reduktion af bevilling (natur, miljø og plan) UTM Reduktion af pulje til gadebelysning UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) UTM Ejendomsvedligeholdelse UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse UJA Færre udgifter til kontanthjælp USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig I alt

22 x Bemærkning Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger

23 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Yderligere løsningsmuligheder til Budget august Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) (2014-pl) x Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram x Udeladelse af oprensning af vejbrønde x Effektivisering materielgården Afbestilling af busruter x Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet x Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger x Gevinst ved udbud af IT

24 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Politiske driftsønsker til Budget august Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) x Nationalpark 150 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet x (2014-pl) Bemærkning Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker trivsel fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) x Ungeledighed Fortsættelse af projekt fra 2013 med henblik på at afskaffe ungeledighed x Robusthedspulje x Erhvervs- og turismesatsning x Branding og markedsføringsstrategi 500 x Movia 800 Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013 x Effektivisering Fra 2016 er der allerede indarbejdet effektivisering på ca. 5 mio. kr. (til finansiering af forventet skattelettelse). De samlede effektiviseringskrav når dermed op på 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017

25 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Anlægsforslag til Budget x Sum af valgte anlægsprojekter SÆT x ved de anlæg som ønsket prioriteret. Anlægsforslag (2014 pl) (2014 pl) x Rådhusrenovering x Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø x Halrenovering Halrenovering: Plan for renovering af x Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) x Nyt børnehus i Kirke Såby x Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid x Tandklinikken, fase x Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer x Bærbar/Tablet til alle skoleelever x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) x Renovering af faglokaler Renovering af faglokaler: Kirke Hyllin x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier x Broer Broer: Aftale m. Holbæk om Munkho x Cykel og gangstier x Ejendomsvedligeholdelse Ejendomsvedligeholdelse: Plan for re x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) x Pulje til opgradering af stoppesteder x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter x Byfornyelsespulje Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyl x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg x Borgernær teknologi x Museumsplan Museumsplan: Tilskud. Resten må fin x Kunstgræsbane Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må x Lærerarbejdspladser x Klargøring af salg af ejendomme Klargøring af salg af ejendomme: Ne

26 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Bemærkning Halrenovering: Plan for renovering af hallerne følges frem til Midlerne lægges i den generelle vedligeholdelsespulje fra 2015 og frem. Renovering af faglokaler: Kirke Hyllinge Skole prioriteres først Broer: Aftale m. Holbæk om Munkholmbro i 2015 Ejendomsvedligeholdelse: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017 Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyllinge prioriteres først Museumsplan: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. Klargøring af salg af ejendomme: Nedrivning af pavilloner, mæglersalær, genanvendelse af bygninger

27 Bilag: 3.2. Bilag 2 - Aftalepartiernes ændringsforslag (pr. 2409) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97319/13

28 Hovedoversigt (løbende pl) 24. september Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) i kr. (løbende pl) Ordinær drift 1 Økonomiudvalg Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed PL drift Udfordringer Løsningsmuligheder Yderligere løsningsmuligheder Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag Sum af ændringer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Konsekvens af skattenedsættelse med 0,1 pct. fra Indkomstskattenedsættelse med yderligere 0,1 % fra Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i B Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) PL af anlægsforslag Anlæg i alt Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

29 Investeringsoversigt september Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) Anlægsforslag (2014-pl) Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Tandklinikken, fase Bærbar/Tablet til alle skoleelever Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) Renovering af faglokaler Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Byfornyelsespulje Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg Borgernær teknologi Museumsplan Kunstgræsbane Lærerarbejdspladser Klargøring af salg af ejendomme Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer I alt:

30 x Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt Overskrift Bemærkning Bygnings- og løsøreforsikring Beskrevet i budgetbemærkninger Samling på to rådhuse Beskrevet i budgetbemærkninger Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) Beskrevet i budgetbemærkninger Gødning til idrætsbaner Beskrevet i budgetbemærkninger Gebyrer Beskrevet i budgetbemærkninger IT-fagsystemer Beskrevet i budgetbemærkninger Energi Beskrevet i budgetbemærkninger Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup Beskrevet i budgetbemærkninger Effektiviseringer ved samordnet rengøring Beskrevet i budgetbemærkninger Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen (2014-pl) Beskrevet i budgetbemærkninger Nyttejob Beskrevet i budgetbemærkninger Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet Beskrevet i budgetbemærkninger

31 Løsningsforslag til Budget x 24. september Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) Sum valgte løsningsforslag Udvalg Overskrift Bemærkning ØU Udlejningsboliger Beskrevet i budgetbemærkninger ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) (2014-pl) Beskrevet i budgetbemærkninger UKF Råderum på hallerne Beskrevet i budgetbemærkninger UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Effektiveringer af Vej og Parks område Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Reduktion af bevilling (natur, miljø og plan) Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Reduktion af pulje til gadebelysning Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Ejendomsvedligeholdelse Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse Beskrevet i budgetbemærkninger UJA Færre udgifter til kontanthjælp Beskrevet i budgetbemærkninger USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig Beskrevet i budgetbemærkninger I alt

32 Yderligere løsningsmuligheder til Budget september Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udv. Driftsønsker (løbende priser) (2014-pl) Bemærkning x Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram x Udeladelse af oprensning af vejbrønde x Effektivisering materielgården Afbestilling af busruter x Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet x Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger x Gevinst ved udbud af IT Indsæt flere linjer

33 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Politiske driftsønsker til Budget september Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) (2014-pl) x Nationalpark 150 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet x Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel 500 Bemærkning Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer, der styrker fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed). Op til kr. reserveres i 2014 til offentlig tilgængelig naturbane. Puljen er etårig. x Ungeledighed 500 Fortsættelse af projekt fra 2013 med henblik på at afskaffe ungeledighed Puljen gøres etårig x Robusthedspulje x Erhvervs- og turismesatsning Se aftaletekst x Branding og markedsføringsstrategi 500 x Movia 800 Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013 x Effektivisering Fra 2016 er der allerede indarbejdet effektivisering på ca. 5 mio. kr. (til finansiering af forventet skattelettelse). De samlede effektiviseringskrav når dermed op på 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 x Folkeskolereform finansieres inden for skoleområdet Udgifterne på skoleområdet tilpasses det reducerede særtilskud til folkeskolereformen, således at -600 skoleområdet ikke tilføres finansiering fra kommunekassen. x Efteruddannelse af pædagoger 300 x Tabte sponsorpenge tilføres haldriften 200 Indsæt flere linjer Problematik vedr. sponsorpenge skal afdækkes i løbet af 2014 med henblik på den videre håndtering fra 2015 og frem. Der øremærkes 0,8 mio. kr. til arbejdet med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser via styrket sagsbehandling, så den tid, hvor borgerne skal vente på at få en afgørelse reduceres. Pengene finansieres *800 *800 *800 *800 fra puljen til forebyggelse på 1,320 mio. kr.

34 Anlægsforslag til Budget x 24. september Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) Sum af valgte anlægsprojekter SÆT x ved de anlæg som ønsket prioriteret. Anlægsforslag (2014 pl) (2014 pl) x Rådhusrenovering x Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø x Halrenovering Halrenovering: Plan for renovering af hallerne følges frem til Midlerne lægges i den generelle vedligeholdelsespulje fra 2015 og frem. x Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) Nyt børnehus i Kirke Såby x Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid x Tandklinikken, fase x Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer x Bærbar/Tablet til alle skoleelever x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) x Renovering af faglokaler Renovering af faglokaler: Kirke Hyllinge Skole prioriteres først x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier x Broer Broer: Aftale m. Holbæk om Munkholmbro i 2015 x Cykel og gangstier x Ejendomsvedligeholdelse Ejendomsvedligeholdelse: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017 x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) x Pulje til opgradering af stoppesteder x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter x Byfornyelsespulje Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyllinge prioriteres først, jf. aftaletekst x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg x Borgernær teknologi x Museumsplan Museumsplan: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. x Kunstgræsbane Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. x Lærerarbejdspladser x Klargøring af salg af ejendomme Klargøring af salg af ejendomme: Nedrivning af pavilloner, mæglersalær, genanvendelse af bygninger Bemærkning x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Vi afventer dagtilbudsanalysen 2. del inden vi afgør om - og hvad, der skal bygges i Kirke Såby og øvrige steder. Derfor er pengene samlet i én pulje igen

35 Bilag: 3.3. Bilag 3 - Budgetaftale , aftalepartierne Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97447/13

36 Budgetaftale

37 å å æ - å 2

38

39

40 - æ ø - æ

41

42

43

44 - ø å ø ø å æ æ å

45

46 - - æ æ å ø å ø æ æ ø æ æ

47

48 Bilag: 3.4. Bilag 4 - Venstres ændringsforslag (pr. 2409) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97352/13

49 Hovedoversigt (løbende pl) 24. september Venstres budgetforslag i kr. (løbende pl) Ordinær drift 1 Økonomiudvalg Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed PL drift Udfordringer Løsningsmuligheder Yderligere løsningsmuligheder Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag Sum af ændringer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Konsekvens af skattenedsættelse med 0,1 % fra Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i B Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) PL af anlægsforslag Anlæg i alt Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Kasseopbygning/kasseforbrug ifm. anlæg af børnehus Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

50 Investeringsoversigt september Venstres budgetforslag Anlægsforslag (2014-pl) Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) Nyt børnehus Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid Tandklinikken, fase Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Bærbar/Tablet til alle skoleelever Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) Renovering af faglokaler Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Byfornyelsespulje Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg Borgernær teknologi Museumsplan Kunstgræsbane Lærerarbejdspladser Klargøring af salg af ejendomme

51 Færdiggørelse af Kirke Hyllinge Hallens kælder 750 Projektering af cykelsti fra Gershøj til Sæby og videre til kirke Hyllinge Ombygning Lageret 500 Træningsbane ved Bøgebakken 200 Forberedelse af konkurrenceudsættelse 500 I alt

52 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Udfordringer til Budget september Venstres budgetforslag Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt x Udvalg Overskrift Bemærk ØU Bygnings- og løsøreforsikring Beskrevet i budgetbemærkninger ØU Samling på to rådhuse Beskrevet i budgetbemærkninger ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) Beskrevet i budgetbemærkninger UKF Gødning til idrætsbaner Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Gebyrer Beskrevet i budgetbemærkninger UTM IT-fagsystemer Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Energi Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring Beskrevet i budgetbemærkninger UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen (2014-pl) Beskrevet i budgetbemærkninger UJA Nyttejob Beskrevet i budgetbemærkninger USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet Beskrevet i budgetbemærkninger I alt

53 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget x Bemærkning Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger

54 Løsningsforslag til Budget Sum valgte løsningsforslag x Udvalg Overskrift Bemærkning ØU Udlejningsboliger Beskrevet i budgetbemærkninger ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) (2014-pl) Beskrevet i budgetbemærkninger UKF Råderum på hallerne Beskrevet i budgetbemærkninger UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Effektiveringer af Vej og Parks område Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Reduktion af bevilling (natur, miljø og plan) Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Reduktion af pulje til gadebelysning Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Ejendomsvedligeholdelse Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse Beskrevet i budgetbemærkninger UJA Færre udgifter til kontanthjælp Beskrevet i budgetbemærkninger USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig Beskrevet i budgetbemærkninger I alt

55 Yderligere løsningsmuligheder til Budget september Venstres budgetforslag Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) (2014-pl) x Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram x Udeladelse af oprensning af vejbrønde Bemærkning x Effektivisering materielgården Afbestilling af busruter x Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet x Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger x Gevinst ved udbud af IT Indsæt flere linjer

56 Politiske driftsønsker til Budget september Venstres budgetforslag Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) (2014-pl) x Nationalpark 150 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet x Bemærkning Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker trivsel fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) x Ungeledighed Fortsættelse af projekt fra 2013 med henblik på at afskaffe ungeledighed x Robusthedspulje x Erhvervs- og turismesatsning x Branding og markedsføringsstrategi 500 x Movia 800 Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013 Fra 2016 er der allerede indarbejdet effektivisering på ca. 5 mio. kr. (til finansiering af forventet x Effektivisering skattelettelse). De samlede effektiviseringskrav når dermed op på 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 x Tillæg robusthedspulje/alt. Kassetilgang x Overførelse af reklameindt.til brugere i specifikke haller Hvalsø, Bramsnæsvig og kirke Hyllinge

57 Anlægsforslag til Budget x Sum af valgte anlægsprojekter SÆT x ved de anlæg Anlægsforslag som ønsket prioriter x Rådhusrenovering (2014 pl) (2014 pl) et. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering x drift til anlæg x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering x x Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) x Nyt børnehus Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af x frokostmåltid x Tandklinikken, fase Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset x Lærkereden x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer x Bærbar/Tablet til alle skoleelever Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af x ungdomsskolen) Bemærkning Halrenovering: Plan for renovering af hallerne følges frem til Midlerne lægges i den generelle vedligeholdelsespulje fra 2015 og frem. x Renovering af faglokaler Renovering af faglokaler: Kirke Hyllinge Skole prioriteres først x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier x Broer Broer: Aftale m. Holbæk om Munkholmbro i 2015 x Cykel og gangstier x Ejendomsvedligeholdelse Ejendomsvedligeholdelse: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017 x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) x Pulje til opgradering af stoppesteder x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter x Byfornyelsespulje Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyllinge prioriteres først x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg x Borgernær teknologi x Museumsplan Museumsplan: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. x Kunstgræsbane Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. x Lærerarbejdspladser Tages af penge til Folkeskolereformen x Klargøring af salg af ejendomme Klargøring af salg af ejendomme: Nedrivning af pavilloner, mæglersalær, genanvendelse af bygninger x Færdiggørelse af Kirke Hyllinge Hallens kælder 750 x Projektering af cykelsti fra Gershøj til Sæby og videre til kirke Hyllinge 750 x Ombygning Lageret Sæby -Gershøj strækningen prioriteres. Ønskes senere forlænget til Kr. Hyllinge.

58 x Træningsbane ved Bøgebakken 200 Resten må finansieres af div. fonde. x Forberedelse af konkurrenceudsættelse 500

59 Bilag: 3.5. Bilag 5 - Kommentarer til Venstres ændringsforslag til budget 2014.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97359/13

60 Ændringsforslag til Budget 2014 Venstre i Lejre Kommunalbestyrelse 24. september Kommentarer til administrationen ang. Venstres Ændringsforslag til budget Anlægsforslag a. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen er taget ud bør kunne findes inden for budgettet for udstykningen b. Nyt børnehus i Kr. Såby er flyttet et år ud c. Lærerarbejdspladser tages af penge til Folkeskolerformen d. Diverse nye, som står nederst i arket. 2. Politiske Driftsønsker a. Tillæg til robusthedspulje 2,5 mio i 2014 b. Skattereduktion på 0,1 fra 2014 stigende til 0,3 i 2016 c. Overførte reklameindtægter til de haller, som betaler til driften. 3. Hovedoversigten a. Der ligger mio. i kassen i 2015, hvoraf de mio skal bruges til at dække underskuddet i Venstres Gruppe i Lejre Kommunalbestyrelse Lena Holm Jensen 24. september 2013.

61 Bilag: 3.6. Bilag 6 (revideret) - Oversigt ændringsforslag til budget xls x Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

62 Ændringsforslag Aftalepartierne 2014-pl (mio. kr.) Udvalg Indhold Bemærkning Drift - nye forslag Udgifterne på skoleområdet tilpasses det reducerede særtilskud til UBU Folkeskolereform finansieres inden for skoleområdet folkeskolereformen, således at skoleområdet ikke tilføres finansiering -600 fra kommunekassen. UBU Efteruddannelse af pædagoger 300 UKF Tabte sponsorpenge tilføres haldriften 200 Problematik vedr. sponsorpenge skal afdækkes i løbet af 2014 med henblik på den videre håndtering fra 2015 og frem. USSÆ Øremærkning af penge til forebyggelse mv. *800 *800 *800 Der øremærkes 0,8 mio. kr. til arbejdet med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Pengene finansieres fra puljen til forebyggelse på *800 1,3 mio. kr. USSÆ Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel UJA Ungeledighed UTM Afledt drift af anlægsforslag Drift - forslag udgår UTM Afledt drift af anlægsforslag Anlæg - nye forslag UTM Cykel- og gangstier UKF Museumsplan Anlægsaktiviteter som følge af UBU strukturændringer Anlæg - forslag udgår UBU Nyt børnehus i Kr. Saaby Anlægsaktiviteter som følge af UBU strukturændringer UKF Museumsplan UTM Cykel- og gangstier Tilskud, udligning og skatter - nye forslag ØU ØU Konsekvens af skattenedsættelse med 0,1 pct. fra Indkomstskattenedsættelse med yderligere 0,1 % fra Tilskud, udligning og skatter - forslag udgår ØU Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % *Gul farve markerer ændring af bilag 6 siden ØU's 2. behandling

63 Ændringsforslag Venstre 2014-pl (mio. kr.) Udvalg Indhold Bemærkning Drift - nye forslag ØU Tillæg robusthedspulje/alt. Kassetilgang Overførelse af reklameindt.til brugere i UKF specifikke haller Hvalsø, Bramsnæsvig og Kirke Hyllinge UTM Afledt drift af anlægsforslag Drift - forslag udgår UTM Afledt drift af anlægsforslag Anlæg - nye forslag Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering ØU drift til anlæg UBU Nyt børnehus UBU Lærerarbejdspladser UKF Færdiggørelse af Kirke Hyllinge Hallens kælder 750 Projektering af cykelsti fra Gershøj til UTM Sæby og videre til kirke Hyllinge 750 UKF Ombygning Lageret 500 USSÆ Træningsbane ved Bøgebakken 200 ØU Forberedelse af konkurrenceudsættelse 500 Anlægsaktiviteter som følge af UBU strukturændringer UTM Byfornyelse Anlæg - forslag udgår Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering ØU drift til anlæg UBU Nyt børnehus i Kirke Såby UBU Lærerarbejdspladser Anlægsaktiviteter som følge af UBU strukturændringer UTM Byfornyelse Tilskud, udligning og skatter - nye forslag Konsekvens af skattenedsættelse med 0,1 % fra *Gul farve markerer ændring af bilag 6 siden ØU's 2. behandling

64

65 Bilag: 3.7. Bilag 7 - Foreløbigt takstkatalog Budget 2014 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96026/13

66 Foreløbigt takstkatalog Budget 2014 Politisk Fast ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed bestemt Takstforslag 2014 Takster 2013 Bemærkninger takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn Lovbestemt x - Administrationen i øvrigt: - Det maximale beløb kan højst udgøre kr. - rykkerskrivelse - civilretslige krav pr. styk rente x Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente x - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret pr. styk - - bevilling hyrevogn pr. styk Lovbestemt x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk Lovbestemt x - førerkort hyrevogn pr. styk Lovbestemt x - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk Lovbestemt x - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk Lovbestemt x - adresseoplysning pr. styk Lovbestemt x - bopælsattest pr. styk Lovbestemt x - ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt x - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk Lovbestemt x - vurderingsattest pr. styk Lovbestemt x - skatteattest pr. styk Lovbestemt x - vielser udlændinge pr. styk x Digitalt udtræk - alle priser ex. moms Leveringsomkostningerne kan ikke overstige 4.250,00 kr. x Grundbeløb pr. ekspedition x Leveringsomkostninger 1 1 pr. ha x Byområder OP3 standard pr. ha x Byområder OP1 standard pr. ha x Landområder OP pr. ha x Udtræk af digitale data afregnes efter medgået tid mindste fakturering er dog ½ time pr. medgået time x Politisk Fast ØKONOMIUDVALGET: Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Abonnementsordning på ajourføring af grundkort Vedligeholdelsesbidrag er 12,5% af etableringsandelen Løssalg af grundkort (papir) Ekspeditionsgebyr pr. ekspedition x A4-format på papir pr. styk x A3-format på papir pr. styk x A2-format på papir pr. styk x A1-format på papir pr. styk x - Politisk Fast UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Haller mv. (bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest pr. gang x - leje af hal til fest pr. gang x - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler pr. gang x - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person x - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger pr. gang x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) pr. gang x - forberedelse til fester i hal pr. time x Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. sæson x - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. sæson x - Sammenspil pr. sæson x - Hørelære/teori pr. sæson x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. sæson x - Talentlinie pr. sæson x - Improvisationslære pr. sæson x - Strygerdage pr. sæson x - Instrumentleje pr. sæson x - Musikkarrusel 3 rater pr. rate x Politisk Fast UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag x 7 dage x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år 1 dag pr. bog x 7 dage pr. bog x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 2 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. 1

67 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takster 2013 Bemærkninger Daginstitutionstakster: Pr. mdr. i kr. Politisk Fast bestemt takst* *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - dagpleje pr. måned x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, - vuggestue 55 timer pr. måned det kommunale tilskud skal udgøre mindst x - vuggestue 52,5 timer pr. måned 75%. Juli måned er betalingsfri x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst - vuggestue én takst uanset åbingstid % x Børnehavepladser: - børnehave over 3 år fuldtid. Én takst uanset åbningstid børnehave over 3 år deltid. Kun for allerede indmeldte deltidsbørn børnehave over 3 år fuldtid. I institutioner med 55 timers åbningstid pr. måned - børnehave over 3 år fuldtid. I institutioner med 52,5 timers åbningstid pr. måned - børnehave over 3 år fuldtid. I institutioner med 51,5 timers åbningstid pr. måned - børnehave over 3 år fuldtid. Avnstrup pr. måned - børnehave over 3 år deltid. Alle institutioner pr. måned - børnehave over 3 år deltid. Avnstrup pr. måned Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for Lærkereden og Kr. Såby børnehave pr. måned Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Juli måned er betalingsfri. Ved nyvalg kan taksten reguleres. Der er valg til ordningen ultimo 2012 med virkning fra august Politisk Fast UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige pr. måned - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned Pr. måned i 12 måneder. Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år pr. måned år pr. måned Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen x x SFO SFO 0-3. klasse pr. måned SFO klasse pr. måned SFO pr. måned Note: Forældreandelsbetaling er mellem pct. Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri x x x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk Færselsloven 124d x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x Politisk Fast UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Alle priser inkl. moms éngangsbeløb pr. parkeringsplads KB besluttet x Bidrag til parkeringsfond Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori pr. sag x Dog min kr. Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr/ x kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) pr. m2 m 2 Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr x Dog min kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr/ x Erhvervsbyggeri og etageboliger pr. m2 m 2 Renovation: Det faste gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og x Administration pr. år et variabelt gebyr. Indsamling af glas pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- x Farligt affald 5 5 pr. år princippet som er lovbestemt. x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads pr. år x I alt fast gebyr pr. år x 2

68 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Bemærkninger kr. Politisk Fast bestemt takst* *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Variabelt gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og Dagrenovation et variabelt gebyr l pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- x l pr. år princippet som er lovbestemt. x l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x Papirbeholdere l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. sommerhus pr. år x l. sommerhus pr. år x Diverse: Gravitationslås til l containere Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Ekstra tømning l pr. tømning x Ekstra tømning l pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder x 190 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 360 l pr. beholder x 660 l pr. beholder x 770 l pr. beholder x Kompostbeholder pr. beholder x Politisk Fast UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l pr. år x 190 l pr. år x 240 l pr. år x 360 l pr. år x 660 l pr. år x 770 l pr. år x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr pr. år Vedtages af KB den 29/ Genbrugspladsgebyr 187,5 187,5 pr. år Opkræves af KARA/Noveren Øvrige virksomheder (uanset antal ansatte) pr. år x Håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansatte pr. år x Håndværkere og anlægsgartnere med 2-10 ans. pr. år x Håndværkere og anlægsgartnere med o. 10 ans. pr. år x Politisk Fast UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten. Cirkulæreskrivelse kommer først medio oktober, hvorfor der for 2014 indtil videre er sket en egenberegning ud fra satsreguleringsprocent. Der kan derfor siden ske rettelse til udmeldt takst. Maksimal egenbetaling udgør: Lovbestemt, men da politikerne kan Modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. vedtage et yde et tilskud til den transport pr. dag x maksimale egenbetaling er der sat kryds i Modtagere i øvrigt pr. måned pr. måned politisk bestemt. x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp pr. døgn x Personlig pleje, hverdag pr. døgn x Personlig pleje, øvrig tid pr. døgn x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) pr. døgn x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Politisk Fast UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Sundhed: Cirkulæreskrivelse kommer først medio oktober, hvorfor der for 2013 indtil videre er sket en egenberegning af takst ud fra statsreguleringsprocent. Der kan derfor siden ske rettelse til udmeldt takst. Egenbetalingen for henholdsvis: Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre pr. år x Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre pr. år Følger satsreguleringsprocenten x Sociale tilbud: Der er i 2012 indgået aftale med Holbæk Kommune om 6 stk. uanmeldte tilsyn til en samlet sum af kr Dette beløb er pl-fremskrevet med 1,9 pct., hvilket giver kr pr. tilsyn Driftsorienteret tilsyn på private bosteder pr. tilsyn Solvang - ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bramsnæsvig- ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bofællesskab Østbo- ophold pr. døgn x Bofællesskab Toftekæret- ophold pr. døgn x Bofællesskab Åbanken- ophold pr. døgn x Bofællesskab Bramsnæs- ophold pr. døgn x 85 støttetimer til bofællesskaberne pr. time x 3

69 Bilag: 3.8. Bilag 8 - Statsgaranti vs. selvbudgettering Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96338/13

70 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Henrik Henning D E Valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag Lejre Kommune har ved budgetlægningen valgfrihed mellem to alternative budgetlægningsmetoder for skatter, tilskud og udligning: Dato: 24. september 2013 J.nr.: 13/ Lejre Kommune kan selv budgettere såvel skattegrundlaget som udligning og tilskud 2. Lejre Kommune kan lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen og et tilknyttet statsgaranteret tilskudsog udligningsbeløb Hvis Lejre Kommune vælger selv at budgettere skattegrundlag, tilskud og udligning, så baseres beregningen på kommunens egne skøn for udskrivningsgrundlag, grundværdier og forventet folketal for Hvis den faktiske udvikling i disse faktorer ikke følger kommunens skøn, så vil skat, tilskud og udligning blive efterreguleret, og der vil i 2017 blive foretaget afregning for eventuelle efterreguleringsbeløb. Vælger kommunen statsgaranti frem for selv at budgettere udskrivningsgrundlaget, er kommunen sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag skaber således sikkerhed for budgetlægningen, mens selvbudgettering justerer kommunens indtægter efter den faktiske udvikling. Derfor er selvbudgettering særligt relevant for vækstkommuner, der kan forvente stigning i befolkningstal og beskatningsgrundlag.

71 Men selvbudgettering har også væsentlig betydning for en kommunes økonomi flere år frem i tiden. I 2009 valgte 19 kommuner således at selvbudgettere, samtidig med at finanskrisen var på sit højeste. Den samlede efterregulering medførte, at de 19 kommuner i 2012 må tilbagebetale 1,6 mia. kr. I nedenstående skema er angivet en forventet merindtægt for Lejre kommune ved valg af selvbudgettering på i alt 6,377 mio.kr. Det er dog vigtigt at understrege, at det netop er en forventet merindtægt, og at denne forventning bl.a. afhænger af forventningen til udviklingen i befolkningstallet. Det forudsættes i beregningerne, at Lejre kommunes forventninger til befolkningstallet er højere end de forventninger, der ligger til grund for statsgarantien. Fra tidligere år ved vi, at befolkningstallet kan være svært forudsigeligt, og en forventning om en stigning i befolkningstallet på 44 indbyggere, er en relativ lille forskel, som hurtigt kan tippe til den anden side, og blive negativ i forhold til de forventninger der ligger til grund for selvbudgetteringen. Hvis befolkningstallet skønnes for højt ved selvbudgetteringen vil det efterfølgende medføre en efterregulering i 2017, jævnfør eksemplet ovenfor fra Sammenligning af selvbudgettering og statsgaranti, beregnet pr. 24. september 2013 Sammenligning af selvbudgettering eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag Ved statsgaranti Ved selvbudgettering Forskel (1.000 kr.) (1) (2) (2) - (1) Indkomstskatteprovenu Foreløbig tilskud og udligning 1) Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. Efterreguleringer Beregningsparametre 2014: Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag i kr Skatteprocent (til ov.udl.) Grundværdier i kr ) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder Selvbudgettering medfører en markant usikkerhed i forhold til den økonomiske udvikling. Den skønnede gevinst ved selvbudgettering på 6,4 mio. kr. vurderes som lille set i lyset af den risiko, kommunen påtager sig ved at vælge selvbudgettering. På den baggrund indstilles, at Lejre Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgettet for Side 2 af 2

72 Bilag: 3.9. Bilag 9 - Overførselsadgang.xlsx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96027/13

73 E10.XLSX 1 Overførselsadgang på bevillinger Nr. Overførselsadgang Bevillingsnavn 1 ØKONOMIUDVALG POLITISK ORGANISATION UO 10 VEDERLAG M.V UO 11 ØVRIG POLITISK ORGANISATION UO 12 POLITISK UDVALG UO 13 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET UO 14 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD UO 15 ÆLDRERÅD UO 16 HANDICAPRÅDET UO 17 HEGNSYN ADMINISTRATIV ORGANISATION MR 30 FÆLLES FUNKTIONER MR 31 BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET MR 32 BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV MR 33 BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ MR 34 BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT MR 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID MR 36 BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD MR 37 BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE MR 38 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD MR 39 BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ MR 40 BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK MR 41 BUDGETRAMME JOBCENTER MR 42 BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORG MR 43 TURISME OG ERHVERVSFREMME MR 44 BORGERRÅDGIVER UDLEJNING MV UO 50 UDLEJNINGSBOLIGER UO 51 ÆLDREBOLIGER UO 52 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V UO 53 STØTTET BOLIGBYGGERI LEJRE BRANDVÆSEN MR 35 LEJRE BRANDVÆSEN IT OG KOMMUNIKATION MR 38 IT OG KOMMUNIKATION FORSIKRINGER OG VIKARPULJER MR 60 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER UO 61 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER MR 62 FÆLLES VIKARPULJE GEBYRER MR 50 GEBYRER LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN MR 73 LEASINGPROJEKT SKOLER PULJER TIL SPAREMÅL MR 80 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ MR 81 SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE UO 82 RAMMEPULJE TIL IMØDEGÅELSE AF OVF.

74 E10.XLSX 2 Nr. Overførselsadgang Bevillingsnavn 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID KULTUR & FRITID MR 10 FÆLLES FACILITETER MR 11 IDRÆTSHALLER MR 12 BIBLIOTEK & ARKIV MR 13 MUSIKSKOLEN UO 14 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UO 15 FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UO 16 TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV MR 17 EKSTERNE PROJEKTMIDLER 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 10 SKOLETILBUD UO 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER UO 11 FORÆLDREBETALING SFO UO 12 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT MV UO 13 BETALING TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG SFO MR 14 ALLERSLEV SKOLE MR 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE MR 16 HVALSØ SKOLE MR 17 KIRKE SAABY SKOLE MR 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE MR 19 OSTED SKOLE MR 20 TRÆLLERUPSKOLEN MR 21 FIRKLØVERSKOLEN MR 22 UNGDOMSSKOLEN 20 SOCIAL & FAMILIE UO 30 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER UO 31 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST UO 32 SÆRLIGE TILBUD UO 33 SPECIALKLASSER UO 34 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING UO 35 FAMILIEHUSET 30 DAGTILBUD UO 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD MV UO 41 TILSKUD TIL PRIVAT PASNING MV UO 42 FORÆLDREBEATLING DAGTILBUD UO 43 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V UO 44 SUNDHEDSPLEJEN UO 45 DAGPLEJEN MR 46 AVNSTRUP BØRNEGÅRD MR 47 BØGEN MR 48 BIRKEN MR 49 EGEBJERGET + LÆRKEREDEN MR 50 FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET MR 51 MYRETUEN + SOLSIKKEN MR 52 MØLLEBJERGHAVE MR 53 MØLLEHUSET MR 54 OSTED BØRNEHAVE MR 55 RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE MR 56 SKOVVEJENS BØRNEHAVE MR 57 SØHUS MR 58 SØPAVILLONEN MR 59 BØRNEHAVEN REMISEN MR 60 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE MR 61 BØRNEHAVEN ROLLINGEN MR 62 SÅBY BØRNEHAVE MR 65 TANDPLEJEN

75 E10.XLSX 3 Nr. Overførselsadgang Bevillingsnavn 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 10 BYG & MILJØ MR 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V MR 11 IT-FAGSYSTEMER (GIS) MR 12 BYFORNYELSE MR 14 GEBYRER 20 VEJE & TRAFIK MR 20 GRØNNE AREALER MR 21 MATERIELGÅRDEN MR 22 VEJVEDLIGEHOLDELSE UO 23 VINTERVEDLIGEHOLDELSE UO 24 KOLLEKTIV TRAFIK 25 FORSYNINGSVIRKSOMHED MR 27 RENOVATION MR 28 ROTTEBEKÆMPELSE 30 EJENDOMSDRIFT MR 30 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE MR 31 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER MR 32 ENERGIFORBRUG MR 33 ENERGISTYRING OG ENERGIMÆRKNING MR 34 SAMORDNET RENGØRING 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 10 JOBCENTER UO 10 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD UO 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSERALTNINGER UO 12 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER UO 13 SYGEDAGPENGE UO 14 DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE

76 E10.XLSX 4 Nr. Overførselsadgang Bevillingsnavn 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 10 VELFÆRD OG OMSORG MR 10 FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG MR 11 KONSULENTGRUPPEN UO 12 AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN MR 13 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER UO 14 BESTILLERFUNKTION UO 15 MELLEMKOMMUNAL AFREGNING FOR PLEJE I PLEJEBOLIG MV UO 16 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V UO 17 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SAMT HANDICAPKØRSEL MR 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER MR 19 NATTEVAGT, SYGEPLEJE, AKTIVITET & SAMVÆR MR 20 GENOPTRÆNING - UDFØRER MR 21 AKTIVITETSCENTRE 20 SOCIAL & FAMILIE MR 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN UO 31 TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK UO 32 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE MR 33 SOCIALPSYKIATRISK CENTER MR 34 SOLVANG MR 35 BRAMSNÆSVIG MR 36 BOFÆLLESSKABER 30 DIVERSE YDELSER MV MR 40 FÆLLESUDGIFTER MR 41 STØTTE FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE UO 42 SOCIALE YDELSER UO 43 KONTANTE YDELSER UO 44 ØVRIGE SOCIALE YDELSER

77 Bilag: Bilag 10 - Kirkelig ligning 2014.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96025/13

78 NOTAT Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks Kirke Hyllinge T F H Henrik Henning Økonomi D E Kirkelig ligning 2014 Dato: 20. september 2013 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2014 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2014 udgør 81 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 4. juli 2013 at der for regnskabsåret 2014 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2014 Kirke- og præstegårdskasser kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2014 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr Forventet mellemregning vedr i kommunens favør kr. 0 Mellemregning ultimo 2012 i

79 kommunens favør kr Efterreguleringer: Endelige afregninger for: 2010 i 2013 kr. 0 Mellemværende kommunen/kirken: Forventet mellemregning ultimo 2013 i kommunens favør kr Side 2 af 2

80 Bilag: Bilag 11 - Høringsmateriale Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99894/13

81 Til Brugerbestyrelser, forældrebestyrelser, lokaludvalg, centerudvalg, hovedudvalg og øvrige høringsberettigede parter Dato: 04. september 2013 Høring: Budgetforslag Du modtager dette brev, fordi du eller din institution/virksomhed er høringsberettiget part i arbejdet med Lejre Kommunes budget for Det betyder, at du/i har mulighed for at kommentere på det fremlagte budgetforslag, inden det vedtages af Kommunalbestyrelsen. Høringsperioden er 5. september september Efter høringsperiodens afslutning samles alle de indkomne høringssvar og bliver en del af det samlede budgetmateriale, der fremlægges til politisk behandling. Find budgetforslaget på nettet Budgetmaterialet finder du på intranettet og kommunens hjemmeside Her kan du se detaljerne i budgetforslaget og se, hvordan det er sammensat. Høringsmaterialet består af: 1) Førstebehandling af budget Dagsordenspunkt for Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet den 4. september Sagen førstebehandles i Kommunalbestyrelsen den 12. september Den samlede sagsfremstilling, dvs. dagsordenspunktet med samtlige bilag, kan ses på 2) Borgmesterens forslag til budget Hovedoversigt Giver et samlet overblik over kommunens udgifter og indtægter. 3) Borgmesterens forslag til budget Forslag til driftsændringer Viser de enkelte ændringer på driften både udvidelser og reduktioner som er indeholdt i borgmesterens budgetforslag. 4) Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt Viser borgmesterens budgetforslag til anlægsinvesteringer i ) NOTAT: Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder Beskriver de resterende driftsændringer, der indgår i borgmesterens budgetforslag Alle administrationens forslag i notatet, dog undtaget forslaget om afbestilling af busruter, indgår i borgmesterens budgetforslag.

82 Borgmesterens fremlæggelse af budgetforslag på Kommunalbestyrelsens møde den 12. september vil desuden blive offentliggjort på hjemmesiden og intranettet sammen med de øvrige partiers eventuelle budgettaler. Høringssvar senest den 19. september 2013 Send høringssvar til så vi har det senest den 19. september 2013 inden kl Det endelige budget vedtages den 10. oktober 2013 Kommunalbestyrelsen vedtager det endelige budget den 10. oktober Hvis du/i har nogle spørgsmål til budgettet eller har behov for uddybning er du/i velkomne til at kontakte os. Ring eller skriv til cheføkonom Camilla Vang Taankvist på telefon eller mail Med venlig hilsen Inger Marie Vynne Kommunaldirektør Camilla Vang Taankvist Cheføkonom

83 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 ØU - Førstebehandling af budget Sagsnr.: 13/15006 Resumé: Budgetforslag til 1. behandling i Økonomiudvalget er borgmesterens forslag. Budgetprognose er udsendt til Kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og ØU i august-møderækken, og 3. budgetprognose er præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 30. august 2013 og uddybes i sagsfremstillingen nedenfor. Borgmesterens budgetforslag viser et samlet overskud på 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 12,9 mio. kr. i I 2014 udgør driftsudgifterne 1,4 mia. kr. og anlægsudgifterne udgør 74 mio. kr., hvoraf 19 mio. er lånefinansierede. Det er forudsat, at skatten forbliver uændret i 2014 og Med henvisning til budgetaftalen for 2013 er der fra 2016 og frem indarbejdet en skattelettelse på 0,2%. Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indstilling: Borgmesteren indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender borgmesterens forslag til budget for til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 12. september 2013, 2. at borgmesterens forslag til budget sendes i høring, 3. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler, - at fremsende borgmesterens forslag til budget for til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 12. september 2013, - at borgmesterens forslag til budget sendes i høring, - at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2013, - at administrationens konsekvensberegninger af justeret tilskudsmodel, som fremsendt af KL til kommunerne den 3. september 2013, sendes til Kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgettet. Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges: Administrationens 3. budgetprognose for budget , som også blev præsenteret på budgetseminaret den 30. august Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling. Borgmesterens forslag er udarbejdet på baggrund af budgetprognose for budget budgetprognose er udsendt til kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og Økonomiudvalget i august-møderækken, og 3. budgetprognose redegøres der for nedenfor. 3. budgetprognose

84 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 3. budgetprognose er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutninger fra 2. budgetprognose (jf. beslutning den 20. august 2013). Derudover er indarbejdet enkelte øvrige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 3. budgetprognose viser et samlet overskud i 2014 på 13,8 mio. kr., hvilket er en ændring på 0,8 mio. kr. i forhold til 2. budgetprognose. I 2015 er der et underskud på 6,9 mio. kr., mens der er overskud i 2016 og 2017 på hhv. 4,3 mio. kr. og 9,6 mio. kr. Tabel 1, 3. budgetprognose Mio. kr Drift 1.426, , , ,8 Anlæg 70,7 61,1 58,0 53,7 Renter 10, ,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning , , , ,1 I alt - 13,8 6,9-4,3-9,6 Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker præcis beregning af pl. Ændringer fra 2. til 3. budgetprognose: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) blev udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen 2014, og betyder en samlet reduktion i Lejre Kommunes bloktilskud på 0,795 mio. kr. Dette har været indarbejdet i budgettet under Økonomiudvalget siden 1. budgetprognose. I 3. budgetprognose er lov- og cirkulæreprogrammet udmøntet på de relevante områder, hvilket betyder, at der sker en omplacering mellem udvalg. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Det samlede resultat af udmøntningen er et overskud på 0,4 mio. kr. Yderligere løsningsmuligheder I 2. budgetprognose indgik en række udfordringer og løsningsmuligheder. De fremlagte udfordringer og løsningsmuligheder gav en ubalance på 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, som i 2. budgetprognose blev indarbejdet i budgettet som et uudmøntet sparekrav. Administrationen blev pålagt at finde yderligere løsningsmuligheder til at finansiere denne ubalance frem til 1. behandling af budgettet. Nedenfor ses administrationens forslag til de yderligere løsningsmuligheder (jf. bilag 3, hvor de enkelte forslag beskrives nærmere): Tabel 2. Yderligere løsningsmuligheder Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 0,4 0,3 0,8 0,8 Udeladelse af oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 Effektivisering af materielgården 0,3 0,3 0,3

85 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Afbestilling af busruter 0,4 0,4 0,4 Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 Gevinst ved udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Merudgift vedr. kollektiv trafik Lejre Kommune har fra Movia fået oplyst, at kommunen i 2014 forventes at skulle betale en merudgift vedr. kollektiv trafik på samlet ca kr. Det endelige beløb udmeldes efter vedtagelsen af Movias budget den 10. september Beløbet udmeldt i august svarer dog erfaringsmæssigt til det endelige beløb, og merudgiften er derfor indarbejdet i 3. budgetprognose. Øvrige forhold Dagtilbud Resultatet af første fase af analyse på dagtilbudsområdet foreligger nu. Analysen har ikke givet anledning til at ændre i det indarbejdede budgetforslag på området, og analysen påvirker således ikke den samlede bundlinje. Folkeskolereform Lejre Kommune har modtaget udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om endelig fordeling af det særlige bloktilskud, der gives til skolereformen. Lejre Kommune modtager i ,6 mio. kr. (halvårseffekt), 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 og igen 0,6 mio. kr. i Dette er 0,8 mio. kr. lavere end forventet i 2014, og 1,6 mio. kr. mindre end forventet i 2015 og Administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb inden for skoleområdet. Borgmesterens budgetforslag Borgmesterens forslag tager afsæt i oplysningerne i 3. budgetprognose. Det samlede forslag giver et budget i balance i hvert af årene 2014 til I 2014 er overskuddet 0,3 mio. kr., stigende til 1,0 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i 2017 (jf. bilag 2) I borgmesterens forslag er indarbejdet: 20. mio. kr. som rammepulje til at imødegå evt. driftsoverførsler fra Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet svarende til 3. budgetprognose. Udfordringer og løsningsmuligheder fremlagt i 2. budgetprognose, hvilket medfører en manko på ca. 2,0 mio. kr. i Udmøntning af yderligere løsningsmuligheder. Den samlede udmøntning finansierer den ovenfor nævnte manko på 2,0 mio. kr. i I overslagsårene medfører de yderligere løsningsmuligheder et overskud i forhold til de indarbejdede ud-

86 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 fordringer og løsningsmuligheder på 0,1 mio. kr. i 2015, stigende til 3,6 mio. kr. i 2016 og Politiske driftsønsker for 11,0 mio. kr. i 2014, og effektiviseringskrav på samlet 5,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 8,5 mio. kr. i I er indarbejdet stigende effektiviseringskrav. I 2016 og frem er der endvidere indarbejdet et effektiviseringskrav på 5 mio. kr. til at finansiere en forventet skattelettelse (jf. budgetforlig ). Som en del af de politiske driftsønsker er der indarbejdet en robusthedspulje på 8 mio. kr. i 2014, som placeres under Økonomiudvalget. Anlæg udgør 74,1 mio. kr. i 2014, og 58,4,0 mio. kr. i 2015, 62,1 mio. kr. i 2016 og 59,0 mio. kr. i I 2014 forudsættes 15,2 mio. kr. af de 74,1 mio. kr. at kunne lånefinansieres. Det drejer sig om 7,2 mio. kr. til rådhusrenovering og 8 mio. kr. til energioptimerende tiltag. Derudover indgår lån på 4 mio. kr. til indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Tabel 2, Borgmesterens budgetforslag Mio. kr Drift 1.436, , , ,2 Anlæg 74,1 58,4 60,1 56,1 Renter 10,5 10,6 10,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning , , , ,1 I alt - 0,302-0, Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker en præcis beregning af pl. Serviceudgiftsrammen I Økonomiaftalen 2014 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 230,5 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, og rammen for Lejre Kommune angives her til 1.101,4 mio. kr. De forventede serviceudgifter er på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for budget Tabel 2. Serviceudgiftsramme, budget 2014 Mio. kr. (2014-pl) BF 2014 Forventede serviceudgifter (3. budgetprognose) 1101,3 Skønnede ændringer af borgmesterens forslag 11,0 Forventede serviceudgifter (borgmesterens forslag) 1.112,3

87 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 KL s opgjorte serviceramme 1101,4 Difference (overskridelse af serviceramme) 10,9 *De forventede serviceudgifter er et estimat på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger. Den endelige fordeling af LCP samt yderligere løsningsmuligheder kan betyde mindre ændringer af beløbet. Vejledning til bilag Der er vedlagt to hovedbilag til sagsfremstillingen: Bilag 1 som 3. budgetprognose og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder (administrationens forslag i tal). Bilag 2 som er borgmesterens budgetforslag og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder samt politiske driftsønsker. Bilag 3 med uddybende beskrivelser af administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder. Overblik over indarbejdede effektiviseringskrav eftersendes mandag den 2. september. Udtalelser: I henhold til budgetprocessen for udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget til høring efter Økonomiudvalgets møde den 4. september Høringsperioden er den september Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at borgmesterens forslag til budget lægges til grund for Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Borgmesterens budgetoplæg rummer en kasseopbygning på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og stigende til henholdsvis 4,3 mio. kr. i 2016 og 14,9 mio. kr. i De samlede driftsudgifter udgør 1.417,7 mio. kr., mens der er anlægsudgifter for 74,0 mio. kr., hvoraf 15,2 mio. kr. er lånefinansierede til rådhusrenovering (7,2 mio. kr.) og energioptimerende projekter (8,0 mio. kr.). Renter og afdrag i forbindelse med sidstnævnte forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energiområdet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: Bilag 1-3. budgetprognose Bilag 2 - Borgmesterens forslag til Budget Bilag 3 - Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder

88 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6

89 Hovedoversigt (løbende pl) Borgmesterens forslag pr. 4. september 2013 (høringsmateriale) i kr. (løbende pl) Ordinær drift 1 Økonomiudvalg Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav 2 Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed PL drift Udfordringer Løsningsmuligheder Yderligere løsningsmuligheder Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag Sum af ændringer PL af ændringer - 80 Drift i alt Indtægter Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i B Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) PL af anlægsforslag 976 Anlæg i alt Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

90

91 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Borgmesterens forslag til driftsændringer i budget Udvalg Overskrift (2014-pl) ØU Bygnings- og løsøreforsikring ØU Samling på to rådhuse ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) UKF Gødning til idrætsbaner UTM Gebyrer UTM IT-fagsystemer UTM Energi UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen UJA Nyttejob USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet ØU Udlejningsboliger Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt ØU økonomisystem) UKF Råderum på hallerne Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling UBU til skoleområdet UTM Effektiveringer af Vej og Parks område UTM Reduktion af bevilling (natur, miljø og plan) UTM Reduktion af pulje til gadebelysning UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) UTM Ejendomsvedligeholdelse UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse UJA Færre udgifter til kontanthjælp

92 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig ØU Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram UTM Udeladelse af oprensning af vejbrønde UTM Effektivisering materielgården USSÆ Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet UTM Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger ØU Gevinst ved udbud af IT UKF Nationalpark Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og USSÆ trivsel UJA Ungeledighed ØU Robusthedspulje ØU Erhvervs- og turismesatsning ØU Branding og markedsføringsstrategi UTM Movia ØU Effektivisering I alt

93 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Investeringsoversigt august 2013 Anlægsnr. Anlægsforslag (2014-pl) 1 Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) Nyt børnehus i Kirke Såby Tandklinikken, fase Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Bærbar/Tablet til alle skoleelever Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) Renovering af faglokaler Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Byfornyelsespulje Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg Borgernær teknologi Museumsplan Kunstgræsbane Lærerarbejdspladser Klargøring af salg af ejendomme I alt:

94 Bilag 3 Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F Dato: 30. august 2013 Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder (kr.) Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 1. Udmøntning af LCP 0,4 0,3 0,8 0,8 2. Oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 3. Effektivisering materielgården 0,0 0,3 0,3 0,3 4. Afbestilling af busruter 0,0 0,4 0,4 0,4 5. Mad på ældreområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 6. Frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 7. Udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Total (forbedring af kassen) 0,0 0,1 2,3 2,0 1. Udmøntning af lov og cirkulæreprogram (LCP) For Lejre Kommune skønner staten, at de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil medføre mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2014, og følgelig er kommunens tilskud fra staten reduceret tilsvarende. Udmøntning af LCP på de relevante områder medfører et samlet overskud på 0,4 mio. kr. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Årsagen til overskuddet er, at konsekvenserne af lovændringer på Job- og Arbejdsmarkedsområdet allerede er indarbejdet i budget via fremskrivning af budgettet. DUT-midler til arbejdsmarkedsområdet tilfalder derfor kassen. (kr.) Beløb 0,4 0,3 0,8 0,8 Side 1 af 3

95 2. Oprensning af vejbrønde Samtlige vejbrønde i Lejre Kommune oprenses én gang årligt. I 2013 sker oprensningen i efteråret og det foreslå at næste oprensning først sker i forråret 2015, således at der kan opnås en engangsbesparelse i Der er umiddelbart ingen konsekvenser, udover at der sker en tidsforskydning í udførslen. Der kan dog forekomme enkelte ekstraordinære tømninger i 2014 som følge af overspringningen i dette år. Det vurderes, at disse udgifter kan afholdes af den eksisterende driftsbevilling. (kr.) Beløb 0,3 0,0 0,0 0,0 3. Effektivisering materielgården Der nedlægges ét årsværk i Vej & Park pr. den 1. januar 2015 udover den tidligere beskrevne løsningsmulighed vedr. effektivisering i materielgårdens ydelser som ligeledes medfører nedlæggelse af ét årsværk. Det vurderes, at nedlæggelsen af årsværket kan ske ved naturlig afgang og at det kan ske uden, at der sker serviceforringelser, idet CVT løbende har fokus på at effektvisere arbejdet. Såfremt en nedlæggelse af dette ene årsværk skulle få betydning for serviceniveauet, vil der blive fremlagt en sag for UTM. (kr.) Beløb 0,0 0,3 0,3 0,3 4. Afbestilling af busruter Administrationen foreslår en effektivisering af rutebusnettet. Nogle af busserne kører alene, fordi der er skole børn, og som følge af Skolereformens længere skoledag, bør det være muligt at planlægge med færre afgange. (kr.) Beløb 0,0 0,4 0,4 0,4 5. Mad på ældreområdet Borgere der har et handicap der medfører, at de ikke selv kan lave mad, bliver visiteret til madservice. I lejre består det nuværende tilbud af kølemad der leveres 1-2 gange ugentligt. Tidligere var det varm mad leveret dagligt. Dette har været i udbud og prisen for en portion Side 2 af 3

96 mad leveret på adressen dvs. inkl. transport var markant billigere, idet både prisen pr. portion var lavere og transportomkostningerne grundet den reducerede kørsel faldt. Der er en centralt fra beskrevet maksimal grænse for hvad borgeren selv skal betale. Det betyder, at den del af prisen, der er over denne grænse, skal betales af kommunen. Der er tidligere politisk besluttet at betale en større andel af transportudgiften. Andelen Kommunen dækker er faldet grundet de lavere omkostninger primært til transport, i mindre grad grundet faldet i madprisen. Vi skal stadig betale til diætkost etc. Dette medfører lavere udgifter, som kan anvendes i (kr.) Beløb 0,7 0,7 0,7 0,7 6, Frigjorte bygninger Administrationen vurderer at der kan hentes årlige driftsbesparelser på op til 1,3 mio. kr. fra 2015 ved salg af frigjorte bygninger, og på anslået 0,5 mio. kr. i 2014 sidstnævnte under forudsætning af, at der forelægges en konkret sag til politisk behandling om salg af bygningerne Lageret og Toppen inden udgangen af Administrationen vurderer, at der er behov for 0,6 mio. kr. i 2014 til klargøring af bygningerne til salg herunder udgifter til håndværkere og mæglerhonorarer mv. Der foreligger ikke pt. et samlet salgsprovenu, men indtægterne ved et salg vil som udgangspunkt tilgå kassen. (kr.) Beløb 0,5 1,2 1,2 1,2 7. Udbud af IT Der vil i de kommende år være en række IT løsninger, der skal i udbud bl.a. i forlængelse af Kombits tiltag vedr. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Derudover genudbydes Lejre Kommunes eksisterende IT konktrakter løbende i takt med at de udløber. Lejre Kommune indgik således kontrakt om anskaffelse, support og vedligehold af ESDH i forbindelse med kommunesammenlægningen i Aftalen skal i udbud, og i lyset af prisudviklingen og andre kommuners erfaringer forventes et nyt udbud at reducere de årlige driftsudgifter. (kr.) Beløb 0,2 0,2 0,2 0,2 Side 3 af 3

97 NOTAT Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej 4 F Camilla Vang Taankvist Koncernsekretariatet - Økonomi D 4470 E Dato: Finansiering af folkeskolereformen 2014 og 2015 Indledning Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen træder i kraft 1. august Reformen indebærer en række ændringer på skoleområdet herunder en udvidelse af elevernes undervisningstid. I det følgende notat redegøres for Lejre Kommunes merudgifter som følge af folkeskolereformen og for de handlemuligheder, der kan sikre finansiering af reformen i Lejre Kommune. Formålet med notatet er: at vise hvad skolereformen koster i Lejre Kommune forudsat, at det nuværende serviceniveau (SFO s lukketid, to-voksenordninger, holdtimer m.v.) fastholdes, og at vise hvorledes dette kan finansieres i Lejre Kommune. Notatet beskriver de overordnede rammer for skoleområdets budget. Disse overordnede rammer viser, at der med de beskrevne forudsætninger vil være tilstrækkelige ressourcer på skoleområdet til finansiering af skolereformen. De handlemuligheder, som anvises i dette notat, er de samme som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 30. august Ligeledes er budgetforudsætningerne de samme, som blev gennemgået på budgetseminaret. Notatet bygger på beregninger for 2014 og 2015, og budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i de beregningsmetoder og den systematik, der på nuværende tidspunkt anvendes til at beregne ressourcer til skoleområdet, herunder den nuværende ressourcedelingsmodel til de enkelte skoler. Side 1 af 5

98 Sammenfatning Det er i budget forudsat, at skolereformen kan finansieres af det eksisterende budget til skoleområdet samt af de tilskud, der gives i ekstra bloktilskud fra staten. Dette vurderes fortsat som realistisk. Folkeskolereformen forventes på helårsbasis at medføre merudgifter i Lejre Kommune på 16,7 mio. kr., såfremt det eksisterende borgerrettede serviceniveau fastholdes. Finansiering af disse merudgifter kan ske dels via tilskud og forudsætninger aftalt i Økonomiaftalen 2014, og dels via ændringer af specifikke forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne i Lejre Kommune. Derudover viser en opgørelse, at skolestrukturændringerne, som følger af Skoleplan 2011, har frigjort ressourcer i 2013, og de forventes også at frigøre ressourcer fremadrettet. Samlet set vurderes merudgifterne til skolereformen derfor at kunne finansieres inden for skoleområdet. Baggrundsinformation om ressourcetildeling på skolerne Ressourcetildelingsmodellen er den model, som anvendes til indenfor rammerne af det samlede budget til skoleområdet - at fordele ressourcer til den enkelte skole. Skolen skal herefter planlægge skoleåret inden for rammerne af det tildelte budget og det serviceniveau, som er besluttet for Lejre Kommunes folkeskoler. Ressourcetildelingsmodellen bygger således på en række faktorer, f.eks.: Elevernes undervisningstimetal pr. klasse samt antallet af elever Det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal pr. fuldtids ansat lærer. SFO s gennemsnitlige åbningstid. Et elevtalsafhængigt beløb til undervisningsmidler, lejrskoler, administration, indvendig vedligeholdelse m.v.. Ved indførelse af folkeskolereformen skal baggrundsfaktorerne i ressourcetildelingsmodellen tilpasses elevernes udvidede undervisningstid herunder de nye former for undervisning. Når det endelige budget udmeldes til de enkelte skoler, vil kommunalbestyrelsen samtidig have udmeldt de pædagogiske krav og forventninger til skolerne, f.eks. i form af rammekrav og beskrivelse af indsatsområder. Herefter vil det være op til de enkelte skolebestyrelser og skoleledere at gennemføre skolereformen lokalt i dialog med skolernes lokaludvalg og elevråd. Merudgifter til skolereformen Merudgifterne til skolereformen vedrører hovedsageligt: Forøgelse af elevernes timetal til den faglige undervisning og Indførelse af ny understøttende undervisning. Merudgifterne vurderes at være 16,7 mio. kr. med helårsvirkning. Da reformen først træder i kraft i august har merudgifterne i 2014 kun 5/12-virkning. Merudgiften i 2014 vil derfor blive 6,9 mio. kr. Side 2 af 5

99 Handlemuligheder for at finansiere merudgifterne til skolereformen Der er flere forskellige elementer i en mulig finansiering af merudgifterne til folkeskolereformen. Elementerne er: 1. Ekstra bloktilskud samt ændrede forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne i Lejre Kommune som følge af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen 2. Yderligere ændring af forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne 3. Frigjorte ressourcer fra skolestrukturændringerne som følge af Skoleplan 2011 Det er vigtigt at bemærke, at de forskellige elementer er beregningstekniske forudsætninger for finansieringen på skoleområdet som helhed. Den helt specifikke fordeling af lærernes arbejdsopgaver aftales efterfølgende mellem den enkelte skoleleder og lærer, jf. nye arbejdstidsregler. Ad. 1 Ekstra bloktilskud samt ændrede forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne i Lejre Kommune som følge af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen KL og Regeringen forudsætter i Økonomiaftalen 2014, at de ekstra udgifter til folkeskolereformen finansieres af følgende elementer: Ekstra bloktilskud Lejre Kommune modtager fra 2014 og frem et varigt tilskud fra staten til folkeskolereformen, og modtager derudover i perioden et særligt omstillingstilskud. Forøgelse af lærernes gennemsnitlige årlige undervisningstimetal til 734 timer. KL har forudsat, at en fuldtidsansat lærer med den nye reform skal undervise gennemsnitligt 734 timer om året. Det svarer på landsplan til 80 timer mere om året. Hæves lærernes gennemsnitlige undervisning til det anbefalede 734 timer pr. år, svarer det i Lejre Kommune til, at undervisningstiden i gennemsnit øges med 43 timer om året i forhold til det nuværende gennemsnitlige undervisningstimetal. Mindre udgifter i SFO som følge af den kortere åbningstid med modregning af mindre forældrebetaling. Det er forudsat, at åbningstiden i såvel SFO 1, 2 og 3 nedsættes som følge af den længere skoledag, og forældrebetalingen reduceres derfor tilsvarende. I alt bidrager de tre ovenstående elementer med finansiering af 4,9 mio. kr. i 2014 og 11,7 mio. kr. i (se i øvrigt Tabel 1) Ad. 2 Yderligere ændring af forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne Det er muligt, at sikre yderligere finansiering ved supplerende ændringer af forudsætningerne i ressourcetildelingen til skolerne: Side 3 af 5

100 Forøgelse af lærernes gennemsnitlige årlige undervisningstimetal med yderligere 10 timer om året Dette vil betyde, at en fuldtidsansat lærer i Lejre Kommune gennemsnitligt skal undervise 744 timer pr. år. Den gennemsnitlige understøttende undervisning anslås i en fuldtidsstilling i ressourcetildelingen til timer om året. KL forudsætter, at en medarbejders samlede årsværk kan omfatte timer med understøttende undervisning. Et årsværks understøttende undervisning kan i Lejre Kommune gennemsnitligt omfatte timer. Dette vurderes ud fra de nu kendte beskrivelser af den nye understøttende undervisning - som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af undervisningen - og kendte aftaler på SFO-området I alt bidrager de to ovenstående elementer med finansiering af 1,0 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i (se i øvrigt Tabel 1) Ad. 3 Frigjorte ressourcer fra skolestrukturændringer som følge af Skoleplan 2011 Et yderligere element i en mulig finansiering af merudgifter ved skolereformen vil være at anvende frigjorte ressourcer, der er opnået ved skolestrukturændringerne som følge af Skoleplan Økonomiudvalget vil på deres møde den 24. september 2013 få forelagt en redegørelse for de frigjorte ressourcer på skoleområdet. Redegørelsen viser, at den af Skoleplan 2011 ændrede skolestruktur, har frigjort ressourcer på skoleområdet. Disse midler kan fortsat prioriteres til skoleudvikling, og dermed også til gennemførelse af folkeskolereformen. Ved beslutningen om ny skolestruktur var det forudsat, at der kunne frigøres ressourcer svarende til 10,1 mio. kr. i Den opnåede besparelse skønnes imidlertid at blive højere, idet de frigjorte ressourcer i 2013 forventes at udgøre i alt 11,4 mio. kr., og i 2014 forventes at stige til ca. 12,9 mio. kr. En nærmere uddybning af beløbene kan ses i notat vedr. frigjorte ressourcer, som forelægges Økonomiudvalget den 24. september. En del af de frigjorte ressourcer (1,6 mio. kr.) er tilgået kommunekassen i forbindelse med organisationsprojektet ledelse og organisation. Derudover er midlerne i 2013 i overensstemmelse med den politiske beslutning blevet prioriteret på de indsatsområder, som der har været politisk fokus på. Det inkluderer f.eks. udvikling og efteruddannelse af lærere og pædagoger, lederudvikling og inklusionsprojektet. I 2014 og frem vil det være muligt at prioritere fortsat skoleudvikling, og gennemførelse af folkeskolereformen. Prioriteringen vil betyde, at skolereformen kan gennemføres uden at det nuværende borgerrettede serviceniveau beskæres. Det skal tilføjes, at der for nogle områder, fx energi og Side 4 af 5

101 rengøring, ikke er sket bevillingsmæssig korrektion, dvs. at en del af midlerne endnu ikke er overført til skolebevillingen. Dette belyses nærmere i notat om frigjorte ressourcer der forelægges Økonomiudvalget den 24. september I nedenstående tabel sammenfattes merudgifter og forslag til finansiering af skolereformen. Tabel 1. Merudgifter og finansieringsmuligheder ifm. skolereformen i 2014 og Merudgifter Ekstra til faglig undervisning NY understøttende undervisning (50% lærere, timer pr. fuldtids lærer/pædagog) Ad. 1 Ekstra bloktilskud samt ændrede forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne i Lejre Kommune som følge af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen Statslige tilskud Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal hæves fra 691 til 734 årlige Nedsættelse af åbningstid i SFO, inkl. relativ nedsættelse af forældrebetaling Ad. 2 Yderligere ændring af forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal hæves med yderligere 10 årlige timer Understøttende undervisning pr. lærer/pædagog hæves med gennemsnitligt yderligere 81 årlige timer Ad. 3 Frigjorte ressourcer fra skolestrukturændringer som følge af Skoleplan Frigjorte ressourcer som følge af ny skolestruktur* I alt 0 0 *En nærmere uddybning af de frigjorte ressourcer opnået ved ny skolestruktur, kan læses i redegørelsen, som forelægges Økonomiudvalget den 24. september Redegørelsen viser, at der samlet set er frigjort ressourcer på i alt 11,4 mio. kr. ved gennemførelse af Skoleplan Heraf kan nogle af midlerne prioriteres til finansiering af skolereformen. Side 5 af 5

102 Bilag: Bilag 12 - Oversigt høringssvar Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99810/13

103 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H E Dato: 26. september 2013 J.nr.: Høringssvar: Budgetforslag Nedenstående findes de modtagne høringssvar i alfabetisk rækkefølge: Allerslev Skole, SFO, LU Allerslev Skole, SFO, LU vedr. skoleområdet Allerslev Skole, Skolebestyrelse Allerslev Skole, Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Bibliotek og Arkiv Bramsnæsvigskolen, LU Bramsnæsvigskolen, LU vedr. skoleområdet Bramsnæsvigskolen, Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen, Skolebestyrelsen vedr. skoleområdet Center for Byg og Miljø, LU Center for Veje og Trafik, LU Centerudvalg for skoleområdet Centerudvalg for skoleområdet vedr. skoleområdet Centerudvalg for Dagtilbud CVO, Centerudvalg CVO, personalemøde MED-status Dagplejen, LU Distrikt 1 (daginstitutionsområdet), MED-udvalget Firkløverskolen, LU Firkløverskolen, LU vedr. skoleområdet Firkløverskolen, Skolebestyrelsen Frit Valg og træning, LU Fællesbestyrelsen for Allerslev-Øm-Glim-Osted Hovedudvalg Hvalsø, Områdebestyrelsen for børneinstitutionerne

104 Hvalsø Skole, LU og Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd, LU og områdebestyrelsen Hyllinge Lyndby Børnehave Jobcenter Lejre, MED-udvalg Kirke Hyllinge Skole, Skolebestyrelse Kirke Hyllinge Skole, Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Kirke Hyllinge Skole, LU vedr. skoleområdet Kirke Saaby Skole, LU Kirke Saaby Skole, LU vedr. skoleområdet Kirke Saaby Skole, Skolebestyrelse Kirke Saaby Skole, Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Koncernsekretariatet, MED-udvalg Kram Kamelen Lejre Hallerne, Bestyrelsen Lejre Kommunes Handicapråd Lejre Lærerforening Lejre Lærerforening vedr. skoleområdet Lejre Musikskole Osted Skole, LU Osted Skole, LU vedr. skoleområdet Osted Skole, Skolebestyrelse Osted Skole, Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Roskilde Museum Servicecenter Allerslev, LU TR-gruppen på SFO-området vedr. skoleområdet Trællerupskolen, LU Trællerupskolen, LU vedr. skoleområdet Ældre- og plejecentrene, LU Ældrerådet Side 2 af 2

105 Bilag: Bilag 13 - Høringssvar (samlet) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99805/13

106 Høringssvar til budgetoplæg vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetoplægget vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune til høring. Lokaludvalget vil gerne indledningsvis kvittere for, at man overvejende har valgt at lade provenuet fra skolestrukturændringerne blive på området. Lokaludvalget ønsker at pege på følgende overvejelser, som vi hermed gør opmærksom på: Hvordan kan Lejre Kommunes folkeskoler leve op til folkeskolereformens krav om øget kvalitet i en tid med stigende klassekvotienter, øget inklusion af elever med særlige vanskeligheder samt øget undervisningstimetal for lærerne i Lejre Kommune? Medarbejdernes trivsel er stærkt sammenhængende med elevernes trivsel Lejre Kommunes lærere har i forvejen et undervisningstimetal, der ligger højt i forhold til landsgennemsnittet hvorfor ønsker Lejre Kommune yderligere at hæve både det gennemsnitlige undervisningstimetal samt det gennemsnitlige niveau for den understøttende undervisning? Lokaludvalget peger på, at et øget pres på medarbejderne kan medføre et højere sygefravær. Når undervisningsopgaven vokser er der risiko for, at det sociale arbejde i forhold til eleverne nedprioriteres hvordan passer det med folkeskolereformens mål om at: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater? Øget faglighed og elevernes trivsel går hånd i hånd her spiller den personlige kontakt og det professionelle AKT- arbejde en stor rolle. Lokaludvalget noterer med tilfredshed, at det præciseres, at 50 % af den understøttende undervisning varetages af lærere, men savner en tilsvarende præcisering af pædagogernes og pædagogmedhjælpernes rolle. På Lokaludvalgets vegne Niels Berendsen Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

107 Høring: Budgetforslag Lokaludvalget har haft budgetforslag til høring. Lokaludvalget noterer sig med tilfredshed, at der er afsat midler til at forbedre og tilpasse de fysiske rammer i forhold til den kommende folkeskolereform. Lokaludvalget ønsker imidlertid at påpege følgende forhold: Der er afsat midler til lærerarbejdspladser over tre år, men der er brug for alle arbejdspladser fra august I øvrigt forekommer det os, at beløbets størrelse ikke er tilstrækkeligt i forhold til de arbejdsmiljømæssige krav, der stilles til en arbejdsplads. Lokaludvalget vil også gerne vide om pædagogerne, der i fremtiden bliver en del af undervisningsopgaven og den understøttende undervisning er indregnet i forhold til antallet af arbejdspladser. Der er afsat midler til renovering af hallerne, og det er absolut tiltrængt også i hallen i Allerslev. Når folkeskolereformen bliver virkelighed, medfører det, at alle elever skal bevæge sig en lektion dagligt Lokaludvalget opfordrer til, at overvejelser om udvidelse af de fysiske rammer evt. multisale indgår i budgetovervejelserne med henblik på fremtidens folkeskole. Ligeledes er der afsat midler til renovering af skolernes faglokaler her mener Lokaludvalget også, at Lejre Kommune imødeser et kapacitetsproblem timetallet stiger og behovet for holddannelse vokser. På Lokaludvalgets vegne Niels Berendsen Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

108 ALLERSLEV SKOLE Allerslev skolebestyrelse takker for anledningen til at give vores mening til kende om budget ; indfasning af folkeskolereformen. Disse overordnede rammer viser, at der med de beskrevne forudsætninger vil være tilstrækkelige ressourcer på skoleområdet til finansiering af skolereformen er den centrale sætning i høringsdokumentet: Folkeskolereformen de krav, der kommer til os udefra kan løses indenfor kommunens økonomiske ramme. Men hvorfor ikke sætte overliggeren lidt højere? Hvorfor ikke udvide rammen, så vi også kan forfølge kommunens egne ambitioner om suveræne folkeskoler i Lejre? Vi hæfter os desuden ved nøgleordene vise, hvad folkeskolereformen koster i Lejre Kommune forudsat at det nuværende serviceniveau ( ) fastholdes. Som brugerbestyrelse er det naturligvis en central parameter for os, at økonomien sikrer en fastholdelse af serviceniveauet på skoleområdet og at økonomien tillige sikrer, at det er attraktivt at være medarbejder ved kommunens folkeskoler fordi der fastholdes en passende balance mellem arbejdsmængde, vilkårene for arbejdet og aflønningen. Det er kvalitetsniveauet, ikke serviceniveauet, der skal i fokus. Folkeskolereformen skønnes i Lejre at koste 16,7 mio. kr. i merudgift årligt. I udspillet finansieres en tredjedel af dette beløb - 5,1-6,5 mio. kr. ved en forudsat forøgelse af lærernes undervisningstimer til enten 734 eller 744 timer årligt. (734 timer årligt vil svare til det forudsatte landsgennemsnit fra 2014). I Lejre vil det svare til en forøgelse på undervisningstimer pr. år. 4,2 mio. kr. forudsættes finansieret gennem en forkortelse af sfo-åbningstiden, som højst må modsvare forlængelsen af skoledagen, hvis et uændret serviceniveau skal opretholdes. 1,0 mio. kr. hentes ind ved et højere årligt timetal for lærer/pædagog understøttende undervisning end det på landsplan forudsatte. 2,6 mio kr. tages fra provenuet fra skolestrukturomlægningen, som var forbeholdt skoleudvikling. Den afgørende afvejning er: Hvor meget af finansieringen skal findes ved, at de ansatte løser andre opgaver end de gør nu, og hvor meget finansiering skal tages fra de ikke allerede disponerede strukturomlægningsressourcer, som var reserveret skoleudvikling? Ét er sikkert: Skoleudvikling giver ikke mening, hvis den grundlæggende kvalitet i skolehverdagen ikke er i orden både for så vidt angår elevernes trivsel og læring og de ansattes vilkår og arbejdsmiljø. Implementeringen af folkeskolereformen vil medføre radikale forandringer, og der er fortsat en række ukendte parametre: Hvad vil omlægningen konkret betyde for økonomien på de enkelte skoler, herunder Allerslev skole? Hvordan bliver sammensætningen af personaleressourcerne i den understøttende undervisning, og hvad kommer det til at betyde for vægtningen mellem lærere og pædagoger på Allerslev skole inkl. sfo? Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

109 ALLERSLEV SKOLE Hvad kommer kravet om øget inklusion til at betyde for skolehverdagen for både elever og ansatte på alle klassetrin? Kan skolernes lokaleforhold leve op til reformens forudsætning om, at fysisk aktivitet samt kreativitet og design skal fylde meget mere i hverdagen end nu: Er der haltimer nok og tilstrækkeligt mange værksteder? Hvor stort bliver presset på lærerarbejdspladser på skolerne, og kan det imødekommes indenfor de nuværende fysiske rammer? Er efteruddannelsesressourcerne tilstrækkelige til at imødekomme kravet om kompetencer på linjefagsniveau? Til finansieringsoplæggets elementer har vi følgende konkrete bemærkninger: 1. Byggeklodserne i folkeskolereformens økonomi kan sammensættes på forskellige måder, og her finder vi det som brugerbestyrelse helt afgørende, at der er politisk vilje til løbende at se på behovet for tilpasninger: Det skal eksempelvis være muligt at skrue ned for lærernes årlige undervisningstimetal igen, hvis det noget højere niveau er uhensigtsmæssigt. 2. Mange nye rutiner, undervisningsformer og fysiske rammer skal falde på plads, og det kræver tid og overskud. Derfor advarer vi imod, at lærernes årlige undervisningstimetal forøges med 10 timer ud over det forventede landsgennemsnit, før der er opnået konkrete erfaringer med, hvordan reformen virker på den enkelte skole. 3. Finansieringsoplægget omfatter, at understøttende undervisning hæves med gennemsnitligt yderligere 81 årlige timer pr. lærer/pædagog. Vi har, som brugerbestyrelse, behov for at forstå de overvejelser, der ligger bag dette finansieringselement før vi kan tage stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt. 4. Vi vil desuden henlede opmærksomheden på, at den nuværende kvalitet ikke nødvendigvis er tilstrækkelig på alle punkter: Den voksende udfordring i forhold til elever med særlige udfordringer, løsning af specialundervisningsopgaver i klasserne og stigende klassekvotienter som følge af den ændrede skolestruktur, øger behovet for to-voksen timer. Med venlig hilsen På Allerslev skolebestyrelses vegne Pernille Schimming Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

110 ALLERSLEV SKOLE Lejre d. 16. september 2013 Høring: Budgetforslag Lejre Tak for anledningen til at give vores mening til kende om budgettet. Marianne Thyrring, Økonomi- og Indenrigsministerens kommitterede, var d. 11. april som led i Demokratirundturen på besøg i Lejre bl.a. hos borgmesteren for at lære af de gode eksempler og skabe fokus på bedre inddragelse af borgerne i kommunernes demokratiske proces. Allerslev skolebestyrelses mødeplan lægges for et halvt år ad gangen, og valget af datoer er bl.a. styret af den kommunalpolitiske kalender i kommunen. Derfor holdt vi møde mandag d. 9. september med bl.a. budgethøringen på dagsordenen. På mødet behandlede vi et budgetoplæg, som er stort set blottet for de konkrete informationer, der gør det muligt for brugerbestyrelserne at forholde sig konkret og konstruktivt til et budget og dets konsekvenser: Der er ikke adgang til, at borgerne, og dermed brugerbestyrelserne, kan læse budgetbemærkningerne vedrørende de enkelte forslag og budgetkonti. Om implementeringen af folkeskolereformen står blot at læse, at administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb (udover Lejres andel i det særlige bloktilskud til formålet) inden for skoleområdet. Fredag d. 13. september modtog skolens ledelse information om, at budgethøringen, fsva. skoleområdet, deles i to. Vi kan forstå, at materiale vedr. implementeringen af folkeskolereformen forventes udsendt d. 16. september med frist d. 26. september hagen er blot, at vi ikke har et møde i kalenderen i Allerslev skolebestyrelse, hvor vi kan forholde os til materialet mhp. et kvalificeret og konstruktivt indspil. Men vi forsøger naturligvis at gøre vores arbejde ordentligt, og Allerslev skolebestyrelsen forventer dermed også at svare på den næste høring den der handler om implementering af folkeskolereformen - uanset at betingelserne for god inddragelse af borgerne i den demokratiske proces ikke altid er helt optimale set fra borgernes side. Skolebestyrelsen ønsker at knytte en konkret kommentar til høringen af budgettet. Det er glædeligt, at der er afsat midler til arbejdspladser til medarbejderne, men der opfordres til, at alle midlerne er til rådighed fra starten af budgetperioden, når folkeskolereformen implementeres. På skolebestyrelsens vegne Pernille Schimming Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf:

111 Høringssvar fra Bibliotek og Arkiv vedr Budget Høringssvar til Budget Bibliotek og Arkiv har i 2013 haft en række ekstraordinære udgifter og pålæg om mindreforbrug, som medfører, at den opsparing, institutionen havde opbygget til brug for større, nødvendige investeringer, er væk. Bibliotekssystemet Integra, som Lejre Bibliotekerne benytter, udfases i og en overgang til et nyt bibliotekssystem er uundgåelig. Et nyt bibliotekssystem koster ca Bibliotek og Arkiv forventer ikke at kunne løfte denne udgift inden for den faste bevilling. Med venlig hilsen Erik Barfoed Leder af Bibliotek og Arkiv Marianne Vergmann Næstformand, det lokale MED udvalg Med venlig hilsen Erik Barfoed Leder af Lejre Bibliotek og Arkiv LEJRE KOMMUNE Lejre Bibliotek og Arkiv Afdeling Hvalsø Skolevej Hvalsø M: E:

112 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget Holder finansieringen af skolereformen? Omkring implementering af skolereformen er vi bekymrede for den virkning nedsættelsen af SFO s åbningstid vil have på muligheden for at bevare gode og kvalificerede medarbejdere med mindre dette i samme grad i mødegås ved, at pædagogernes deltagelse i undervisningen øges. En kortere åbningstid giver mindre mulighed for at bevare fuldtidsstillinger og stillinger med en ansættelsesgrad, der kan tiltrække kvalificerede medarbejdere. Ligeledes kan det frygtes, at en forringet åbningstid får den konsekvens at færre forældre benytter sig af tilbuddet. Dette vil også få indflydelse på SFO, da de tildeles ressourcer efter taxameterprincip. Konsekvensen er en mindre nettofortjeneste og færre penge til den nye skolereform Det er positivt at konstatere, at besparelsen ved strukturændringen på skoleområdet er større end forventet, og disse midler bliver i Center for skoletilbud, samt man bruger pengene fra bloktilskuddet til det det er tænkt til. Desværre er tilskuddet mindre end forventet. Der er kun afsat ressourcer til renovering af faglokaler i Vi forudser, at der bliver behov for løbende renovering af faglokaler, da der med reformen indføres nye fag håndværk og design. Jeppe Jensen Næstformand i LU Steen Pilegaard Skoleder

113 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Fax: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget Det er positivt at konstatere, at der i budgettet er taget højde for løbende udskiftning af pc og tablets ( ). Det undrer os, at der ikke er afsat midler til at tildele skolepædagoger Ipads, da det har været et krav, at alle pædagoger deltog i de samme kurser som lærerne. Det er ligeledes positivt, at der i årene er afsat midler til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen, da denne fordrer, at lærerne er til stede i en større del af deres arbejdstid. Vi havde dog foretrukket, at den samlede pulje havde været til rådighed fra 2014, da det er her reformen skal implementeres.. Der er kun afsat ressourcer til renovering af faglokaler i Vi forudser, at der bliver behov for løbende renovering af faglokaler, da der med reformen indføres nye fag håndværk og design. På LU vegne Jeppe Jensen Næstformand Steen Pilegaard Skoleleder

114 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget , Skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen. Vi er meget positive over at læse, at det på trods af den negative difference imellem det først forventede og det endelige tildelte bloktilskud vedrørende skolereformen, viser sig muligt at finansiere reformen, og at man tager højde for denne ekstra udgift i budgettet. Dog har vi følgende bekymringer i skolebestyrelsen, som vi mener, at I bør tage højde for i budgetprocessen: Omkring implementering af skolereformen er vi bekymrede for den virkning nedsættelsen af SFO s åbningstid vil have på muligheden for at bevare gode og kvalificerede medarbejdere med mindre dette imødegås ved, at pædagogernes deltagelse i undervisningen øges. Færre børn i SFO/klub giver færre stillinger, da normering er afhængig af aktuelt børnetal/taksameterordning. I skolereformen er der påsat nye fag, eksempelvis håndværk og design. Vi synes der mangler i budgettet et beløb til en eventuel oprettelse af nye faglokaler, hvis vi ikke på skolen kan inddrage lokalerne, som de er (renovering). Vi håber og tror på, I vil inddrage vores betragtninger til budgettet og ser meget frem til at modtage Lejre Kommunes endelige budget for Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen. Janne Søndergaard Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

115 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Fax: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. Lejres budget , Skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen. Vi er meget positive over at læse, at det på trods af den negative difference imellem det først forventede og det endelige tildelte bloktilskud vedrørende skolereformen, viser sig muligt at finansiere reformen, og at man tager højde for denne ekstra udgift i budgettet. * Det er positivt at konstatere, at der i budgettet er taget hensyn til løbende udskiftning af IT på skoleområdet samt, at der yderligere er taget højde for løbende udskiftning af pc og tablets ( ). Dette især set i lyset af Lejre kommunes større investering af digitale midler i skolerne. Et budget for vedligeholdelse, udskiftning samt udgifter til it infrastrukturen er en nødvendig konsekvens af dette. Det er ligeledes positivt, at der i årene er der afsat midler til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen, da denne fordrer, at lærerne er til stede på skolerne, i en større del af deres arbejdstid. Vi havde dog foretrukket, at den samlede pulje havde været til rådighed fra 2014, da det er her reformen skal implementeres og der skal investeres up-front på disse arbejdspladser. Vi håber og tror på, I vil inddrage vores betragtninger til budgettet og ser meget frem til at modtage Lejre Kommunes endelige budget for Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen. Janne Søndergaard Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

116 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H E Dato: 20. september 2013 J.nr.: Høringssvar fra Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø ser med tilfredshed på, at der afsættes en robusthedspulje i budgettet. Det giver den mest effektive opgaveløsning, at vi kender rammerne, når vi planlægger årets opgaver og at de holder hele året. Det vil robusthedspuljen være med til at understøtte. Vi savner meget beskrivelser og konsekvensvurderinger af driftsændringer og anlæg. De findes hverken i høringsmaterialet på hjemmesiden eller i budgetmappen, og det gør det meget svært som høringsberettiget lokaludvalg at forholde sig til de reelle konsekvenser, som budgetforslaget har for os i Center for Byg & Miljø. Eksempelvis indgår et anlægsbeløb på 4 mio. kr. til byfornyelse, men der er ingen beskrivelse af baggrunden for og tankerne med at afsætte beløbet. Vi synes, det lyder som et meget spændende og relevant initiativ, men vi er naturligvis også meget nysgerrige på, i hvilket omfang det vil have afledte konsekvenser for opgaveløsningen i Center for Byg & Miljø. Med venlig hilsen Peter Due Østerbye Formand Niels Rolf Jacobsen Medarbejderrepræsentant

117 Center for Veje og Trafik Hvalsø den 18. september 2013 Høringssvar budget 2014 CVT s lokaludvalg har den 6. september drøftet budgetforslag 2014 og har følgende kommentarer: Alle i CVT har forståelse for, og anerkender nødvendigheden af, de besparelser der skal udmøntes i 2014 og bidrager gerne med besparelsesforslag på lige fod med resten af kommunen. Lokaludvalget føler dog, at CVT i de forgangne år og nu også i 2014 skal bidrage med en uforholdsmæssig stor andel af de samlede besparelser. I CVT sætter vi en ære i at overholde gældende budgetter. Vi har siden 2007 effektiviseret mere end 20% og tænker gerne langsigtet for at opnå de ønskede effektiviseringer, bl.a. ved investeringer i moderne materiel mm. Mange gentagne og pludselige sparerunder med urimeligt korte frister virker demotiverende og kan til tider direkte modvirke disse bestræbelser. Skal CVT være en aktiv medspiller, kræver det ro og langsigtet planlægning samt ikke mindst holdbare budgetter gerne med en form for sikkerhed flere år frem. Kun på den måde kan vi være visionære og på længere sigt optimere driften bedst muligt. Vi ser den planlagte robusthedspulje som et skridt i den rigtige retning. Sluttelig vil lokaludvalget pege på det forhold, at afledte driftsomkostninger af anlægsinvesteringer sjældent indarbejdes i budgetterne. I de seneste år er der afsat mange anlægsmidler i budgetterne til bl.a. cykelstier, trafiksikkerhed mm. hvilket vi selvfølgelig er glade for men der følger driftsudgifter til bl.a. fejning, belysning, skilte, striber, pleje af grønne arealer eller træer, glatførebekæmpelse mm. Skal disse stigende driftsudgifter også fremover afholdes indenfor vores eksisterende budget, kan det blive nødvendigt at pege på forringelser af det eksisterende serviceniveau. Henrik Bech Hjortbøl Formand for CVT s lokaludvalg Michael Strømgren Næstformand for CVT s lokaludvalg

118 Centerudvalg for Dagtilbud Høringssvar til budgetforslaget for Centerudvalget for Dagtilbud har på Centerudvalgets møde den 16. september 2013 gennemgået og drøftet det udsendte budgetforslag for I den forbindelse vil vi gerne komme med følgende kommentarer: Vi ser positivt på de mange anlægsinitiativer der er budgetlagt til at fortsætte udviklingen med udbygning og etablering af Tandklinikken, vuggestuepladser, legestuer og ny institution i Kirke Såby. Udvalget er dog bekymret for de fortsatte udfordringer på området i forhold til strukturtilpasningerne i forbindelse med faldende børnetal og de mange afskedigelser i primært dagplejen. De store økonomiske udfordringer fremgår tydeligt af det forventede regnskab for 2013 og udfordringerne ser ikke ud til at ændre sig i de kommende år.. Den afsatte Robusthedspulje kan forhåbentlig afhjælpe de økonomiske udfordringer, men vi er dog bekymret for om Centeret øvrige driftsramme bliver så presser at der ikke kan gennemføres kompetenceløft til at understøtte såvel den nye ledelsesstruktur som de store udfordringer i inklusionsarbejdet mv. Vi har på udvalgets møde også behandlet de mulige handleplaner som er foreslået for at skabe råderum på dagtilbudsområdet. Vi er klar over at det ikke indgår i høringsmaterialet, men vil gerne som udvalg opfordre til at der kigges på driftsaftalerne for puljeinstitutionerne og vil foreslå at puljeinstitutionerne sidestilles med de øvrige private institutioner i kommunen. Vi ser som Centerudvalg i øvrigt frem til at blive inddraget i den videre proces vedrørende de øvrige forslag i handleplanerne. På centerudvalgets vegne Dennis Danielsen Formand Mikael Ralf Larsen Næstformand

119 Lejre Kommune Center for Skoletilbud 17. september 2013 Centerudvalg på Skoleområdet Formand Næstformand Udvalgets medlemmer Helle Dydensborg Marianne Lund Marianne Lund, DLF Mikael Larsen, BUPL, Solvej Pedersen, AMR, Allerslev Skole Randi Albæk, FOA, Irene Bergfort, HK Inge Holst, Skoleleder Kirke Hyllinge Skole Per Neidel, Viceskoleleder Osted Skole Lena Hundt Hermansen, SFO Leder, Trællerup SFO Helle Dydensborg, Skolechef, Center for skoletilbud Vedr. høringssvar, budget Centerudvalg på Skoleområdet har på møde d. 17. september 2013 behandlet forslag til budget for og skal i den anledning afgive følgende høringssvar: Centerudvalget tager budgetforslag for til efterretning med følgende bemærkninger: at anvendelsen af robusthedspuljen hvis den vedtages - bør danne grundlag for fremtidige vurderinger af budgetternes størrelse på områder, der viser ringe robusthed at det øgede behov for IT-support på skoleområdet som følge af store anskaffelser af ITudstyr kan rummes i skolevæsenets samlede budget i Centerudvalget er usikker på, hvorvidt skolevæsenets budget fremadrettet vil kunne rumme dette i henseende til andre store forandringer i budgettet i forhold til reform mm., det kan medføre omprioriteringer indenfor skoleområdets økonomi. at det er betænkeligt, at anlægsbudgettet vedr. indretning af arbejdspladser fordeles over 3 budgetår, når behovet for indretning af samme opstår på én gang 1. august 2014 jf. lærernes nye arbejdstidsregler og den nye Folkeskolelovs krav til ændrede undervisningsog samarbejdsformer. Venlig hilsen Helle Dydensborg Formand Marianne Lund Næstformand

120 Lejre Kommune Center for Skoletilbud 17. september 2013 Centerudvalg på Skoleområdet Formand Næstformand Udvalgets medlemmer Helle Dydensborg Marianne Lund Marianne Lund, DLF Mikael Larsen, BUPL, Solvej Pedersen, AMR, Allerslev Skole Randi Albæk, FOA, Irene Bergfort, HK Inge Holst, Skoleleder Kirke Hyllinge Skole Per Neidel, Viceskoleleder Osted Skole Lena Hundt Hermansen, SFO Leder, Trællerup SFO Helle Dydensborg, Skolechef, Center for skoletilbud Vedr. høringssvar, budget finansiering af Folkeskolereformen Centerudvalg på Skoleområdet har på møde d. 17. september 2013 behandlet forslag til budget for finansiering af Folkeskolereformen og skal i den anledning afgive følgende høringssvar: Centerudvalget tager budgetforslag for finansiering af Folkeskolereformen til efterretning med følgende bemærkninger: det er positivt, at det oprindelige råderum fra Skoleplanen og dets anvendelse til skoleudvikling bibeholdes det er ligeledes positivt, at det øgede bloktilskud udløst af Folkeskolereformens gennemførelse anvendes hertil det er vigtigt, at der sikres økonomiske muligheder for medarbejdernes kompetenceløft både som beskrevet i Lejre Kommunes skolevision Suveræne Skoler og i folkeskolereformen (fx til linjefagskompetencer) Desuden ønsker medarbejderrepræsentanterne i Centerudvalget tilføjet: at de nærer en vis bekymring i forhold til muligheden for at etablere attraktive stillinger på SFO-området at de skønner at læreres/ børnehaveklasselederes forøgede undervisningstid medfører en forringelse af kvaliteten i undervisningen da det ikke er konkretiseret hvilke opgaver der ikke skal løses i forhold til nu eller på hvilken måde, der skal kunne indhentes tid ved effektivisering af lærernes/ børnehaveklasselederes arbejdstid at de nærer bekymring for budgettets overholdelse p.g.a. øget udbetaling af fx undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, nye fag, mv. Venlig hilsen Helle Dydensborg Formand Marianne Lund Næstformand

121 CVO Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F Ulla Rasmussen Visitation og Bestiller D 4710 E Dato: 19. september 2013 Høringssvar fra Centerudvalg Centerudvalg for CVO afholdt møde den 13 september 2013 og er fremkommet med følgende høringssvar: Der er ingen bemærkninger til det teknisk fremskrevne budget 2014 for CVO. Med venlig hilsen Maiken Ravn Næstformand Gete Bjerring Formand

122 CVO Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F Ulla Rasmussen Visitation og Bestiller D 4710 E Dato: 19. september 2013 Høringssvar fra personalemøde MED-status Personalemøde med MED- status (konsulenter og administrativt personale) afholdt møde den 17 september 2013 og er fremkommet med følgende høringssvar: Der er ingen bemærkninger til det teknisk fremskrevne budget 2014 for CVO. Med venlig hilsen Kristine Skat Bojsen-Møller Næstformand Gete Bjerring Formand

123

124 Lejre d. 18/ Til kommunalbestyrelsen i Lejre kommune Høringssvar til budget fra MED udvalget i distrikt 1 (Egebjerget/Egedalen, Osted børnehave, Røglebakken og Lærkereden) Vi takker for muligheden for, at kunne bidrage med vores høringssvar. Vi læser med stor interesse om omstruktureringerne indenfor dagplejen. Om denne omstrukturering medfører ændringer for ledelsesstrukturen i området, vil vi forholde os til i MED udvalget når dette fremlægges fra administrationens side. I Lærkereden ser vi frem, til det samarbejde vi skal etablere i forbindelse med at, legestuen tilbygges til Lærkereden. Vi har i perioder modtaget børn med særlige behov, med dags varsel, og vi har haft stor succes med, at inkludere børnene i institutionerne. I vores samarbejde med Lærkereden og Egedalen har vi oprettet en fælles vidensbank, som vi har stor succes med. Vi udveksler viden om sprog, mobberi, inklusion, kost og relevante kurser. Et samarbejde som vi videreudvikler til hele distriktet. Vi ser dog frem til en videre dialog omhandlende inklusion i Lejre kommune, og hvordan de økonomiske midler til børn med særlige behov skal udmøntes. Vi er glade for, at have fået muligheden for, at være med i Lejre den økologiske kommune. Vi ser frem til den kommende afstemning omhandlende madordning. Både Egebjerget/Egedalen og Lærkereden har madordning. I hele distriktet er vi meget villige til at være fleksible i forhold til personalerokeringer og etablering af evt. nye vuggestuepladser. Vi har alle en interesse i at etablere bæredygtigt institutioner. Vi ser frem til et kommende smidigt samarbejde omkring afvikling/etablering af nye pladser, sådan at en evt. lukning kan besluttes og effektueres hurtigt. Det vil forebygge at distriktets samlede budget bliver drænet af en underskudsgivende institution Her refererer vi til det underskud som Røglebakken og Lærkereden har oparbejdet, en del af dette underskud skyldes en langvarig proces med at lukke naturbørnehaven, og med at etablere vuggestuepladser i Lærkereden. Vi ser desuden frem til den lovede afskrivning af Lærkeredens underskud, fra de forgange år. Vi er positive over de nye vilkår hvor det tilsigtes at de private/selvejede institutioner stilles lige økonomiske vilkår. Vi ser frem til at kommunalbestyrelsen i samarbejde med de lokale fællesledere og TR repræsentanter, udmelder en status på de lovede normerings penge, som landets kommuner fik tildelt af staten. MED udvalget. Distrikt 1: Egebjerget/Egedalen, Osted Børnehave, Røglebakken og Lærkereden

125 Høringssvar fra LU ved Firkløverskolen Vedr. budget Finansiering af Skolereformen D. 23. september 2013 LU ved Firkløverskolen finder det positivt at Lejre Kommune ønsker at fastholde serviceniveauet. LU har gennemgået Tabel 1 og tager de oplistede elementer til efterretning. LU føler sig dog ikke i stand til at gennemskue om økonomien holder. LU havde en drøftelse af, hvordan Firkløverskolen bliver kompenseret for de merudgifter skolen får til ekstra faglig undervisning og til understøttende undervisning jf. skolereformen, da vi ikke mener os omfattet af beregningen i Notatet. På vegne af LU ved Firkløverskolen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby

126 Høringssvar fra LU ved Firkløverskolen Vedr. budget D. 18. september 2013 LU ved Firkløverskolen konstaterer med tilfredshed, at der i budgettet for overslagsårene 16 og 17 er afsat midler til opdatering af bærbare pc ere og tablets til eleverne. LU undrer sig over, at økonomien til etablering af medarbejderarbejdspladser er delt ud over 3 år, når udgiften til etableringen må forventes at komme i foråret LU drøftede endvidere vittigheden af, at den understøttende undervisning bliver varetaget at uddannede lærere og pædagoger. På vegne af LU ved Firkløverskolen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby

127 Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Firkløverskolen Kirke Sonnerup d. 10. september 2013 Lejre Kommunes Budget forslag Skolebestyrelsen har med interesse gennemlæst budgetforslaget, og er blevet præsenteret for Center for Skoletilbuds ideer til finansiering af Skolereformen. Skolebestyrelsen glæder sig over, at det ser ud til, at de nødvendige midler til implementeringen af Skolereformen kan findes. Og at der i investeringsoversigten er afsat midler til personalearbejdspladser. I Borgmesterens forslag til driftsændringer kan vi se, at der er afsat kr. årligt til vedligehold af Rulleparken. Når der er kommunale penge involveret, går vi ud fra, at Rulleparken er offentlig tilgængelig, og at vores elever (ifølge med ansatte fra Firkløverskolen) har mulighed for at benytte området. Vi kan ikke umiddelbart få øje på penge til pleje og vedligehold af andre skaterområder i kommunen, men vi går ud fra at Rulleparken ikke har særstatus. På vegne af Skolebestyrelsen Lene Jørgensen Formand for skolebestyrelsen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby

128 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Aase Sørensen D E Dato: 17. september 2013 J.nr.: Høringssvar budget 2014 fra LU Frit Valg og træning LU frit Valg Og træning har gennemgået det udsendte materiale vedrørende budget 2014 og tager budgettet til efterretning uden kommentarer. Formand Aase Sørensen Leder af Frit Valg Og træning Næstformand Bente Laursen Social og sundhedsassistent

129 Højby 19. september 2013 Til Anne Marie Allert Hermed fremsendes kommentar til høring vedrørende lejre kommunes budget for 2014 fra fællesbestyrelsen for daginstitutionerne Alderslev-Øm-Glim-Osted. Kommentar bygger på gennemgang af følgende materiale: 00 Høringsmateriale - Høringsbrev.docx 01 Høringsmateriale - 1. behandling af budget docx 02 Høringsmateriale - Hovedoversigt.xlsx 03 Høringsmateriale - Forslag til driftsændringer.xlsx 04 Høringsmateriale - Investeringsoversigt 2014.xlsx 05 Høringsmateriale - Adm. forslag til yderligere løsningsmuligheder.docx Budget Det kan konstateres at udvalget for børn og ungdom udelukkende er beskrevet med 2 budget poster. Samlet set ses en forventet reduktion i udgifterne indenfor dette område fra 474 mio. DKR til 466 mio. DKR fra 2014 til Denne reduktion på 8,6 mio. formodes at være begrundet i et faldende børnetal. Eftersom budgetreduktion ikke belyses yderligere kan det ikke kommenteres yderligere. Forslag til drift ændringer Det fremgår ikke tydeligt af borgmesterens forslag til driftsændringer om dette vil have indflydelse på de institutioner som denne bestyrelse varetager ansvaret for. Af denne grund kan en uddybende kommentar ikke gives. Investeringsoversigt 2014 Anlæg nr.: 9 Etablering af vuggestue i Lærkereden. Budget rammen er sat til Dette stemmer overens med kommunalbestyrelsens tidligere oplyste rådighedsbeløb. Det må således også konstateres af forventede investering for børnehuset Osted i 2016 ikke er budget lagt. Dette står vi i bestyrelsen meget undrende over eftersom det var en klar del af Daginstitutions tilbuds planen fra maj I materialet fra 2012 fremgår det at der skal etableres nyt børnehus i Osted i Desuden blev flere af bygninger i Osted allerede i 2012 vurderet som værende i dårlig stand. En manglende adressering af dette problem er bekymrende og burde give anledning til ændringer i investeringsoversigten. Administrations forslag til yderligere løsningsmuligheder Disse forslag giver ikke anledning til kommentar da det vurderes at der ikke er områder der berør bestyrelses interesse område. På bestyrelsens vegne Morten Lindhardt, formand. Version 1.1 side 1 af 1

130 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Hovedudvalget Dato: 20. september 2013 Hovedudvalgets høringssvar til budget Hovedudvalget ser positivt på, at der foreslås etableret en robusthedspulje m.h.p. at øge robustheden i budget Hovedudvalget anser det også som positivt, at HU-puljen bliver bibeholdt i budgetforsalget for Hovedudvalget anser det for vigtigt, at der tages et politisk ansvar for, hvordan budgettet påvirker serviceniveau og kvalitet for borgerne og gør offentligt opmærksom på, at der er disse serviceforringelser. Nogle af konsekvenserne af budgetforslaget er beskrevet i handleplaner for omkostningsreduktioner 2013, som vil påvirke Disse indgår ikke i budgethøringsmaterialet, hvilket de ideelt set burde gøre. Udvalget noterer sig derfor med tilfredshed ledelsens oplysning om, at de enkelte elementer i handleplanerne relevant vil blive forelagt til særskilt høring inden beslutning. Hovedudvalget opfordrer til, at Lokaludvalgene aktivt inddrages i forbindelse med at arbejde med at udvikle og effektivisere kommunens ydelser. Hvad angår det administrative budgetoplæg i forbindelse med Skolereformen, kunne medarbejdersiden have ønsket sig flere konkrete beskrivelser af og eksempler på, hvordan budgettet påvirker børn og ansatte. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om forudsætningerne for finansiering af skolereformen holder i virkeligheden, når forudsætningerne skal omsættes til praksis på den enkelte skole. Hovedudvalget noterer sig, at dette vil være en udfordring, og at den svære del af arbejdet med at gennemføre skolereformen for alvorlig ligger i de senere faser, hvor de politiske rammer skal omsættes til daglig og lokal praksis på hver enkelt skole. Hovedudvalget finder det vigtigt, at der fokuseres på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for lærere og SFO-personale i forbindelse med implementering af de nye tiltag på skole- og SFO/klub-området. Hovedudvalget kan ikke anbefale, at

131 finansiering af faste arbejdspladser til personalet foregår over en periode på 3 år, når de ændrede vilkår på skoleområdet træder i kraft i august I forhold til budgetforslaget omkring forventet mindre-forbrug i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem, løn- og personalesystem og opkrævningssystem og udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet, sætter medarbejdersiden spørgsmålstegn ved dette mindre-forbrug. Årsagen til dette er, at der må forventes at anvendes flere ressourcer på implementering af nye systemer - eller alternativt, at man ikke kan opretholde samme serviceniveau, da der er tale om en ekstraopgave for det administrative personale ved siden af den løbende drift. Medarbejdersiden finder det svært målbart at se en besparelse i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Særligt i forhold til, at der løbende sker ændringer i lovgivningen, der har afsmittende virkning på det administrative niveau, ofte i form af ny og yderligere arbejdsmængde og ofte uden tildeling af ressourcer. Med venlig hilsen Hovedudvalget Side 2 af 2

132 Høringssvar vedr. budget for skoleområdet Hvalsø Skoles Lokaludvalg har drøftet det udsendte materiale og udtaler, at Det er positivt at bloktilskuddet og råderummet fra skolesammenlægningen fastholdes i budgettet for Skolecenter, ligesom det er positivt, at der afsættes flere midler til efteruddannelse Vi peger på flg. områder, hvor der må forventes øgede udgifter, som ikke direkte ses i materialet: - flere undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, - øgede udgifter til ændrede undervisningsformer - indførelse af nyt linjefag: Håndværk og design - kompetenceløft i forhold til krav om linjefagsuddannelse Der udtrykkes fra medarbejderside bekymring for serviceniveauet, når lærerne skal undervise ca klokketimer mere. Vh Kurt Sørensen skoleleder Hvalsø Skoles bestyrelse har drøftet det samlede budget inden udskydelse af høringsfristen og har ikke bemærkninger.

133 Høringssvar vedr. budget 2014 fra områdebestyrelsen i Hvalsø 1. Budgettet ser ikke ud til at redegøre for hvor stor et budget (børne-ungeområdet - vores område) udgør i forhold til tidligere budgetår. Det er derfor svært at kommentere på eventuelle besparelser / forbedringer, som budgettet forsøger at varetage. Det er derfor generelt ikke muligt at vide, om budgettet er en forbedring eller en økonomisk forværring / besparelse i forhold til vores område. Af bilag 01 fremgår det dog umiddelbart, at der ikke foretages besparelser på vores område, men om dette er korrekt forstået af områdebestyrelsen, er ikke sikkert. 2. I bilag 02, pkt. 3 i hovedoversigten fremgår det, at der sker en besparelse på 2 % over de næste 4 år. Hvad dette skyldes, fremgår ikke af de resterende bilag, ej heller bilag Et forbedringsforslag i forhold til det fremsendte høringsmateriale / budget, er at indsætte lidt mere prosatekst, omkring de enkelte budgetområder i forhold til tidligere år. Alternativet kunne være at indsætte budgettet for tidligere år. 4. Det ser ud til, at der spares penge på ældremaden. Dem mener vi med fordel, at man kunne overføre til børneområdet. Budgettet ses ikke at berøre vores område / områdebestyrelsen for børneinstitutionerne i Hvalsøområdet. Dog er budgettet svært at overskue, især da det ikke redegør for tidligere års budgetter og forbrug. Da høringsmaterialets bilag dog ikke beskriver hverken driftsændringer, investeringsforslag eller besparelsesforslag, bør dette betyde at budgettet for vores område er status quo / en uforandret tilstand. Spørgsmålet er dernæst, hvorfor der er beregnet en besparelse på 2 %, fordelt over de næste 4 år for vores område? Bliver budgetterne indeksreguleret i forhold til generelle vækst i samfundet? Vi udbeder os gerne en forklaring på denne besparelse. Tak for at vi måtte afgive vores stemme i forhold til budgetforslaget for Med venlig hilsen Områdebestyrelsen for børneinstitutionerne i Hvalsø-området.

134 Høringssvar vedrørende budget 2014 og overslagsårene. LU og områdebestyrelsen for daginstitutionerne Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd har følgende kommentarer til punkter i budgetforslaget: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Irene Porse Tlf E Dato: J.nr.: a) Fastholdelse af dagtilbudsplanen med udbygningsplaner for vores område. b) Tildeling af ressourcer til børn med behov for særlig støtte (støttepædagoger) c) Ressourcetildeling og råderum affødt af den nye struktur d) Harmonisering af vilkår for institutioner i kommunen e) Harmonisering af vuggestuemaden i kommunens vuggestuer f) Økonomi til inklusion, kompetenceudvikling samt kurser for bestyrelser i den nye struktur. Ad a: Det glæder os at se, at planerne om en ny institution i Kirke Såby stadig figurerer på budgetforslaget for 2014 og Det vil være en fantastisk mulighed for at bygge en tidssvarende og spændende institution, der i sin indretning tager højde for al den viden man har, nu om dage, om indretningens betydning for pædagogik, inklusion, motorisk udfoldelse, kreativitet osv. inde såvel som ude. Desuden mener vi, det er vigtigt at man fastholder strukturen med fire distrikter frem for tre. Bryder man allerede i 2014 strukturen op, vil det have store omkostninger og tillige skabe frustrationer for medarbejdere og forældre, herunder områdebestyrelsen og LU, som jo nu, efter den lange omlægningsproces, er etableret og fungerer. Ad b: Det fremgår af budgetforslaget, at der anvendes flere støtteressourcer til børn med særlige behov i skolerne end i børnehaverne. Med den viden der eksisterer om, at de tidligste år er grundlæggende for barnets sociale evner samt funktionsevner i skolen, og senere erhvervsevne, vil vi opfordre til at politikerne i højere grad prioriterer ressourcer til daginstitutionernes støttearbejde. Det vil give økonomisk afkast og langt bedre samfundsmæssig bæredygtighed på lang sigt. Tilstrækkelige ressourcer til børn med behov for ekstra støtte, vil også give grundlag for at styrke inklusionen for de pågældende børn.

135 Tilstrækkelige støtteressourcer vil samtidig give det faste personale bedre muligheder for at tage hånd om den samlede børnegruppe, hvilket styrker inklusionen og fællesskabet for alle. Ad c: Borgmesteren har på et tidspunkt udtalt, at de ressourcer der frigøres ved den nye struktur bliver på området og skal bruges til at øge ressourcetildelingen i daginstitutionerne. Vi kan ikke af budgetoplægget se, om dette er indregnet i 2014 og overslagsårene. Vi mener, det er meget vigtigt at fastholde, at de frigjorte ressourcer bruges til at tilføre flere personaleressourcer til det direkte pædagogiske arbejde med børnene i daginstitutionerne, jf. vores kommentarer under pkt. b. Ad d: Det er glædeligt, at der kigges på muligheden for at harmonisere ressourcetildelingerne, så puljeinstitutioner sidestilles med private og kommunale institutioner, og vi anbefaler at harmoniseringen gennemføres. Det er vigtigt for medarbejdere, forældre og -ikke mindst- børnene, at opleve, at vi kommunale institutioner er mindst lige så berettigede og vigtige for politikerne som de private, og at det afspejles netop i ressourcetildelingen. En harmoniseret ressourcetildeling sikrer mere lige vilkår for alle kommunens børn. Ad e: Vi kan ikke ud af budgetforslagene se, at der er indregnet harmonisering af vuggestuemad i kommunens vuggestuer. Som det er nu skabes der ulige servicevilkår og en uheldig signalværdi i forhold til, hvordan man som politiker prioriterer de forskellige områder i kommunen. I vuggestuerne i Allerslev, Gevninge og Kirke Sonnerup, hvor der er bevilget ressourcer til køkkenpersonale, går der ikke timer fra børnene når der laves mad, vaskes op, gøres rent i køkkenskabe, køleskabe, ovn osv. Det er rigtig mange timer der bruges på disse praktiske ting. I vuggestuerne i Hvalsø og Ejby, hvor det pædagogiske personale selv skal ordne de praktiske ting omkring madlavning og køkkenrengøring, går der rigtig meget tid fra børnene. Det mener vi bør ændres så der etableres lige vilkår. Ad f: Vi kan ikke se, at der er afsat budget til hhv. inklusion og kompetenceudvikling af ledelsen i den ny struktur. Inklusion handler både om viden og personaleressourcer. Set i lyset af alle de opgaver personalet skal påtage sig ud over det almindelige daglige pædagogiske arbejde, mener vi at det er meget vigtigt, at der afsættes ressourcer til at varetage opgaven. Så der er ressourcer til uddannelse, til vikarer når personalet er på uddannelse, og til rent faktisk at sikre inklusionen i det daglige arbejde. Det fremgår heller ikke af budgetforslaget, at der er afsat midler til kompetenceudvikling for lederne i den nye struktur. Vi mener det er meget vigtigt at lederne klædes på til at varetage deres nye roller og opgaver, så vi Side 2 af 3

136 derigennem sikrer det faglige og ledelsesmæssige løft, der er baggrunden for strukturændringen. Endelig vil vi påpege at vi, i områdebestyrelsen, også forventer at der afsættes midler til kurser for bestyrelserne, så vi kan blive klædt på til at varetage vores opgave. På vegne af forældrebestyrelse og LU i område 3 Bjarke Buchholz Formand for bestyrelsen Flemming Hansen næstformand LU Irene Porse Fællesleder og formand for LU Side 3 af 3

137 Hyllinge Lyndby Børnehave Stationsvej 12 A 4070 Kr. Hyllinge September 2013 Høringssvar til budgetforslag Der er i budgetforslaget medtaget udskiftning af pavillon til legestue, til dette har vi følgende kommentere. Vi har tidligere sendt forslag om at der i stedet for udskiftning af pavillon laves en tilbygning til Hyllinge Lyndby Børnehave, tilbygningen skal så rumme legestue, køkken og forberedelse til vuggestue. Ved at tilbygge vil der kunne fremtidssikres for ønske om vuggestuepladser i Kr. Hyllinge Der vil blive mulighed for tidssvarende køkken til tilberedning af frokostmåltid til alle i institutionen. Dagplejens legestue vil være en integreret del af børnehaven med mulighed for godt samarbejde i arbejdet med børnenes overgang fra dagpleje til børnehave. Så tilbygning frem for pavillon. Venlig hilsen Annette Vallø Leder Hyllinge Lyndby Børnehave

138 Til Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Lone Lykke Marker Center- og Arbejdsmarkedschef Dato: Høringssvar fra Med-udvalget i Jobcenter Lejre Vedrørende: Budgetforslag Medudvalget behandlede budgetforslaget på sit ordinære møde d. 11. september 2013, hvor det blev besluttet at kommentere følgende vedrørende UJA-området: Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen. Beløbet på kr. i 2014 samt kr. i 2015 indeholder udgifter til ekstra sagsbehandlerressourcer i henholdsvis jobcentret, center for Social og familie samt Center for velfærd og omsorg. Udgiften skal ses som en investeringsudgift, der over en 10 årig periode kan tilbagebetales som følge af flere borgere kommer i arbejde og færre på overførselsindkomst/førtidspension. Jobcentret vurderer, at der er behov for at investere i sagsbehandlingsressourcer, såfremt intentionen med reformen skal nås. Konsekvenser, såfremt der ikke er sagsbehandlerkraft til at løfte den nye opgave: Sagsbehandlerne i jobcentrer vil løbende henover de næste år få flere sager, som skal ekspederes indenfor samme arbejdstid. Sagsbehandlerne vil få flere sager indenfor den målgruppe, der har kombinerede, fysiske, psykiske og sociale problematikker. Sager, hvor de skal koordinere tværfaglige udviklingsforløb og samarbejde ekstra hyppigt med virksomhederne. Endvidere ekspedere flere bevillinger omkring handicapkompenserende ydelser.

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Førstebehandling af budget 2014-2017...2 Lejre

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen

Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere