Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014"

Transkript

1 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr. samarbejdsvirksomheden i Forsvaret (USAM) suppleret med repræsentation fra departementet udarbejdet nærværende oplæg vedr. den fremtidige samarbejdsstruktur. Den mere detaljerede baggrund for opgaven fremgår af bilag. Overordnet niveau Som følge af reorganiseringen af Forsvarets ledelse løses de strategiske dele af økonomi, styring, planlægning og personaleområdet for hele koncernen fremadrettet i det nye departement. I forbindelse hermed er ressourcer til løsningen af disse opgaver ikke længere til stede ved den kommende Værnsfælles Forsvarskommando. Således vil det overordnede og strategiske ansvar for hovedparten af de fastlagte opgaver for et samarbejdsudvalg fremadrettet blive håndteret i departementet på hele koncernens vegne. Det virker derfor umiddelbart ikke muligt at fastlægge samarbejdsstrukturen i Forsvaret uden samtidig at forholde sig til at den resterende del af ministerområdet. De øvrige og allerede eksisterende styrelser (Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen etc.) som pt. har oprettet hovedsamarbejdsudvalg, vil qua flytningen af de strategiske områder også blive påvirket i deres beslutningskompetence på områderne. En ny samarbejdsstruktur for Forsvarets øverste ledelse må i overensstemmelse med Samarbejdsaftalen basere sig på og relatere til den nye organisationsstruktur i Forsvaret. Jævnfør Samarbejdsaftalen ( 3 stk. 3) skal information og drøftelse ske parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen, ligesom det er et konstituerende princip i samarbejdsaftalen, at information og drøftelse skal etableres på rette niveau; mellem den ledelse som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres ( 3 stk. 3). Det er således naturligt, at en ny samarbejdsstruktur tillige understøtter visionerne og målene med de organisationsændringer, som er besluttet gennemført. En af de muligheder, som Samarbejdsaftalen nævner for overholdelse af dette ansvar på koncernledelsesniveau, er etablering af samarbejdsudvalg på koncernniveau. Samarbejdsaftalen foreskriver desuden ( 7 stk.1), at hvis der oprettes flere samarbejdsudvalg inde for en institution, skal der ligeledes oprettes et hovedsamarbejdsudvalg, der er fælles for hele institutionen. Det er af afgørende betydning for samarbejdet, at samarbejdsudvalgsstrukturen afspejler organisationsstrukturen. Det bemærkes her, at definitionen på en institution ikke er entydig hverken i samarbejdsaftalen eller i andre beslægtede aftaler, for eksempel aftalen om tillidsrepræsentanter i staten. Den gældende samarbejdsaftale kvalificerer ikke nærmere kriterierne for oprettelse af samarbejdsudvalg eller definitionen af forskellige typer af samarbejdsudvalg, men fastsætter alene ovenstående anvisning.

2 Ovennævnte i mente findes det naturligt, at et samarbejdsudvalg på koncernniveau indtager rollen som parternes overordnede samarbejdsudvalg for ministerområdet og benævnes Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg (FMN HSU). Hovedsamarbejdsudvalgets opgaver ses at være behandling af personaleforhold, drift og økonomi inden for koncernens område. FMN HSU er ministerområdets øverste samarbejdsudvalg og fastlægger således de overordnede rammer, politikker og retningslinier, som de øvrige samarbejdsudvalg i institutionen efterfølgende udmønter, så de passer til de lokale forhold. De centrale aftaleparter har tidligere vurderet, at der var behov for at indføre forskellige typer af samarbejdsudvalg med specifikke benævnelser. Begrundelsen for alene at etablere ét hovedsamarbejdsudvalg indenfor området er at undgå forvirring om kompetencen på de enkelte niveauer. USAM har forespurgt ved Samarbejdssekretariatet, om der foreligger en definitorisk forståelse mellem aftaleparterne af betegnelsen hovedsamarbejdsudvalg. Dette er øjensynligt ikke tilfældet: Intentionen med den nye samarbejdsaftale er, at de lokale parter skal indrette samarbejdsstrukturen, som man finder det mest hensigtsmæssigt, og kan anvende de betegnelser, som man vurderer mest velegnede. Det vurderes hensigtsmæssigt, at FMN HSU hurtigst muligt efter oprettelse mødes og vedtager en forretningsorden. Det nuværende partssammensatte sekretariat i FKO HSU udarbejder et udkast til forretningsorden som udgangspunkt for drøftelserne. FMN HSU kan desuden med fordel gennemgå et samlet SU-kursus og opstarte drøftelserne af de for udvalget vigtige og relevante emner. De hidtidige hovedsamarbejdsudvalg (i Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen) skal ikke længere på samme måde som hidtil beslutte overordnede strategiske politikker og retningslinier, idet dette foregår i FMN HSU. I stedet foreslås i lighed med Justitsministeriet, herom senere - at oprette et centralt samarbejdsudvalg (CSU) ved hver af styrelserne på niveau I, hvis deres underliggende struktur opretter flere lokale samarbejdsudvalg. CSU skal udmønte de retningslinjer og overordnede politikker, som fastsættes af FMN HSU indenfor styrelseschefens eget kompetenceområde. CSU er overordnet samarbejdsudvalg for samarbejdsudvalgene indenfor styrelseschefens myndighedsområde. På niveau II kan der ligeledes være flere underliggende enheder med samarbejdsudvalg, hvorfor det foreslås at oprette koordinerende samarbejdsudvalg (KSU) til samlede drøftelser inden for niveau II. Qua den nye organisering på ministerområdet og heraf afledte ændringer vurderes der behov for hurtigt at udarbejde nogle retningslinier for samarbejdsvirksomheden inden for koncernen. Disse bør naturligvis tage udgangspunkt i Samarbejdsaftalen, og desuden uddybe og konkretisere relevante aspekter og øvrige emner der findes væsentlige. 2

3 USAM har i arbejdet lagt vægt på at oprette nye former og benævnelser for forskellige typer af samarbejdsudvalg, for hermed at signalere overgang til en anden struktur, ændrede niveauer og dermed opgaver. Det vurderes fortsat hensigtsmæssigt at have flere forskellige niveauer af samarbejdsudvalg, henset til ministerområdets, herunder specifikt Forsvarets, hierarkiske opbygning. Øvrige statslige institutioner USAM har forhørt sig om samarbejdsstrukturen ved andre statslige institutioner og fået oplyst følgende: Uddannelses- og Forskningsministeriet har et hovedsamarbejdsudvalg, hvor der sidder repræsentanter fra departementet og de underliggende styrelser. Her er bl.a. drøftet en fælles personalepolitik. Trafikministeriet omfatter i dag alene departementet, idet der er etableret driftsselskaber med selvstændigt ledelse (for eksempel DSB). I Justitsministeriet var indtil 2008 et samarbejdsudvalg, der dækkede politiet. Efter politireformen, som delegerede kompetence til Rigspolitiet, blev ministeriesamarbejdsudvalget nedlagt. I dag er der alene oprettet et Centralt Samarbejdsudvalg ved henholdsvis Rigspolitiet, domstolene og Kriminalforsorgen, som er styrelser under Justitsministeriet. Finansministeriet har et koncernfælles samarbejdsudvalg, som træder sammen efter behov. Den Værnsfælles Forsvarskommando Som ovenfor nævnt foreslås et centralt samarbejdsudvalg (CSU) oprettet for Værnsfælles Forsvarskommando område. I forhold til det tidligere Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg vil Værnsfælles Forsvarskommando CSU fremadrettet bl.a. skulle drøfte, hvorledes Forsvaret skal forholde sig til og implementere de politikker og retningslinier, som er besluttet i FMN HSU. For at kunne fastlægge den mere detaljerede samarbejdsstruktur for Værnsfælles Forsvarskommando og de underliggende myndigheder, skal chefkompetencerne på de enkelte niveauer klarlægges. Eksempelvis kendes på nuværende tidspunkt ikke de eksakte ledelses- og beslutningskompetencerne hos stabscheferne; specifikt cheferne for Hærstaben, Marinestaben og Flyverstaben. Idet en af hovedopgaverne for værnsstabene er at lede de underlagte niveau III myndigheder, forventes det imidlertid, at værnsstabscheferne fortsat har kompetencer tildelt som chef for værnet. Det vurderes således hensigtsmæssigt at etablere et koordinerende samarbejdsudvalg i værnet (KSU). Den enkelte stab har i denne optik således status som niveau II. Umiddelbart ses der ikke behov for ændringer på myndigheder på niveau III; dette afhænger dog naturligvis også af ovennævnte afklaring. 3

4 Underudvalg Den nye organisering og overflytning af arbejds- og kompetenceområder til departementet skaber behov for at fastlægge tilhørsforholdet/forankringen af en række emneområder. Det vurderes således hensigtsmæssigt at etablere en underudvalgsstruktur til det overordnede hovedsamarbejdsudvalg. Underudvalgene kan i detaljeret grad drøfte og behandle forskellige emner på teknikerniveau og herigennem udarbejde oplæg til FMN HSU til godkendelse eller drøftelse. Underudvalgene sammensættes af repræsentanter fra såvel ledelsessiden som medarbejdersiden. Underudvalgene drøfter relevante emner og udarbejder oplæg til politikker og retningslinier inden for de respektive emneområder efter pålæg fra FMN HSU. I denne sammenhæng ses behov for et underudvalg vedr. samarbejdsvirksomheden i koncernen. Det vil være uheldigt, hvis der etableres forskellige principper og standarder for samarbejdsvirksomheden i styrelserne under Forsvarsministeriets departement. Der er derfor behov for at have et forum, hvor ledelsen og centralorganisationerne kan drøfte og udarbejde oplæg vedr. relevante retningslinjer for samarbejdsvirksomheden for hele ministerområdet, samt sikre at der kan ydes vejledning og støtte til samarbejdet i styrelserne og deres underlagte myndigheder. Dette underudvalg bør endvidere kunne vurdere og godkende indstillinger om oprettelse af samarbejdsudvalg, behandle fortolkningsspørgsmål og uoverensstemmelser i samarbejdsudvalg indenfor hele ministerområdet samt behandle og afgøre eventuelle klagesager. Det bør dog samtidig tilstræbes, at uoverensstemmelser søges afklaret lokalt, inden underudvalget involveres. Der ses desuden behov for et underudvalg vedr. de økonomiske forhold i koncernen, hvor detaljerede drøftelser på området kan finde sted, herunder budgetter, regnskab, bevillinger, udbud og konkurrenceudsættelse; ift. sidstnævnte kan underudvalget udarbejde forslag til retningslinier. Yderligere vurderes der behov for et underudvalg vedr. personale og HR i koncernen, hvor mange af de særlige opgaver fra Samarbejdsaftalen kan behandles inden forelæggelse for FMN HSU. Dette udvalg behandler og udarbejder oplæg vedr. f.eks. personalepolitik, kompetenceudvikling, ligebehandling og mangfoldighed, mobning og chikane. Endvidere anbefales et underudvalg vedr. arbejdsmiljø i koncernen, som behandler og drøfter området inden forelæggelse for FMN HSU. Her ses bl.a. udarbejdelse af forslag til arbejdsmiljøpolitik, trivsel og psykisk arbejdsmiljø og indsatsområder. Der er i regi af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg tidligere opnået gode erfaringer med etableringen af ad hoc udvalg vedr. konkurrenceudsættelse af specifikke emner. Det bør drøftes, om modellen kan videreføres, herunder om de nuværende ad hoc udvalg videreføres. Udkast til kommissorier for underudvalgene til FMN HSU udarbejdes af FMN HSU sekretariatet. De respektive CSU vurderer selvstændigt, hvorvidt de finder behov for ligeledes at etablere en underudvalgsstruktur til behandling af særlige emner. 4

5 Anbefaling Eftersom det ikke er muligt at fastlægge den ny samarbejdsstruktur i alle detaljer på nuværende tidspunkt, er det vigtigt at skabe rammer, som er tilstrækkelig fleksible til at rumme justeringer og tilpasninger hen ad vejen. Ikke mindst er det vigtigt, at der er enighed om en pragmatisk håndtering, og at det på forhånd er aftalt, hvordan og i hvilket regi spørgsmålene sættes på plads. Målet er at tilvejebringe en SU-struktur, som er målrettet de ændrede organisations- og ledelsesforhold, og som såvel ledelse som organisationer bakker op om og finder hensigtsmæssig. Det anbefales at etablere et hovedsamarbejdsudvalg på koncernniveau, Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg, hvor den øverste ledelse i koncernen drøfter relevante forhold og emner med medarbejderrepræsentanter for centralorganisationerne. Det anbefales, at FMN HSU mødes hurtigst mulig efter oprettelse og drøfter/vedtager en forretningsorden. Det nuværende FKO HSU sekretariat udarbejder udkast hertil. Det anbefales desuden at etablere en underudvalgsstruktur, herunder underudvalg vedr. samarbejdsvirksomhed, arbejdsmiljø, økonomi samt personale og HR. FMN HSU sekretariatet udarbejder udkast til kommissorier. Det anbefales ligeledes at oprette centrale samarbejdsudvalg (CSU) for de niveau I styrelser, hvor der oprettes flere samarbejdsudvalg ved underliggende myndigheder. Det anbefales tillige, at der oprettes koordinerende samarbejdsudvalg (KSU) for de niveau II myndigheder, hvor der oprettes flere samarbejdsudvalg ved underliggende enheder. Yderligere anbefales det snarest at afklare chef- og beslutningskompetencer på de forskellige niveauer; dette er afgørende for fastlæggelsen af den mere detaljerede samarbejdsstruktur. Det anbefales at igangsætte udarbejdelsen af retningslinier for samarbejdsvirksomheden på Forsvarsministeriets område i regi af det anbefalede underudvalg vedr. samarbejdsvirksomhed. Retningslinierne skal blandt andet fastlægge nærmere procedurer for behandlingen af spørgsmål i relation til Samarbejdsaftalen, herunder fastlægge relation og koordinering mellem de forskellige niveauer i samarbejdsstrukturen. Det skal samtidig tilstræbes, at uoverensstemmelser løses på lavest mulige niveau. Det anbefales, at det foreslåede underudvalg ved samarbejdsvirksomhed løbende moniterer samarbejdsstrukturen og samarbejdsområdet generelt, samt at der foretages en evaluering heraf efter forventeligt en 2-års periode. Slutteligt anbefales det, at området og den fremtidige model drøftes i koncernledelsen med henblik på at opnå forståelse for og enighed om den fremadrettede samarbejdsstruktur. 5

6 Diverse Udover den pålagte opgave i forhold til samarbejdsområdet henledes opmærksomheden desuden på behovet for afklaring for en række andre fora, som de centrale parter har etableret: Forsvarets Personelfaglige Forum, FPF (aftale- og forhandlingsområdet) Tillidsrepræsentantudvalget (TRU) Uddannelsesråd (aftalt, men ikke etableret) Projekt social kapital (projektet er iværksat i Forsvaret og Hjemmeværnet som følge af en aftale 6

7 Bilag Baggrund Med den politiske aftale om Organiseringen af ledelse af Forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet gennemføres omfattende ændringer af Forsvarets ledelse. Udover departementet og Forsvarsstaben berøres tillige blandt andet de tre operative kommandoer. Den etablerede samarbejdsstruktur i Forsvaret såvel som enkelte samarbejdsudvalg - for eksempel FKO HSU - påvirkes naturligvis som konsekvens af de besluttede organisationsændringer. Visionen bag den politiske beslutning om at reorganisere Forsvarets ledelse er: En stærkere og slankere ledelse, hvor den politiske/civile og militære ledelse er bragt tættere sammen, hvor dobbeltarbejde er fjernet, hvor fagligheden uændret har en central og respekteret placering, og hvor digitaliseringens muligheder udnyttes fuldt ud. De konkrete målsætninger og principper er, at der skal fjernes et niveau i ledelsesstrukturen. Kortere, hurtigere og mere fleksible beslutningsprocesser skal give mere tid til faglighed og tværfaglighed. Der skal ikke udføres dobbeltarbejde. Der skal både ske en yderligere forbedring af den politiske betjening og af styringen af opgaveløsningen og ressourceforbruget. De fysiske rammer, itløsninger og arbejdsprocesser skal understøtte visionen. Det hidtidige samarbejde indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde har været kendetegnet af en decentral struktur, som sigter mod en høj grad af inddragelse, hvor medarbejderrepræsentanterne oplever inddragelse og selv yder et engageret og konstruktivt med- og modspil. Der er gode traditioner for, at samarbejdsudvalgene - i respekt for at der kan være forskellige syn på tingene - samarbejder om at sikre, at Forsvaret kan løse sine kerneopgaver, og samtidig skabe så gode vilkår og forhold for medarbejderne som muligt. Det er en naturlig målsætning, at en ny samarbejdsstruktur skaber rammerne for at videreføre den gode praksis med samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere. På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj har USAM modtaget nedenstående opgave. Kontorchef Anders Jacobsen deltager på vegne af departementet. FKO HSU afholdt ekstraordinært møde d. 14. maj 2014, hvor også departementschefen og 2 afdelingschefer fra Forsvarsministeriet deltog (det samlede forum benævnes herefter FKO HSU+). Her blev bl.a. besluttet, at FKO HSU+ drøfter overordnede aspekter af implementeringen af aftalen Organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet Desuden aftales i dette forum, hvordan SU-strukturen fremadrettet skal konstrueres, når aftalen er implementeret. Det forventes, at den fremadrettede SU-struktur bliver væsentlig anderledes end den nuværende; afklaring heraf fordrer dog kendskab til chefkompetencerne i den nye struktur. FKO HSU+ besluttede i denne forbindelse, at det nuværende underudvalg vedr. samarbejdsvirksomheden i Forsvaret (USAM) suppleret med repræsentation fra departementet (herefter benævnt USAM+) snarest påbegynder overvejelserne omkring en fremtidig SU-struktur (herunder underudvalgsstruktur) med henblik på at præsentere FKO HSU+ for et oplæg til drøftelse, evt. godkendelse. 7

8 USAM+ forventes desuden løbende at holde FKO HSU+ orienteret om tanker og idéer i forummet. USAM+ træder sammen kort tid efter, at nærværende opdrag er godkendt, og forventes at levere det første bidrag til næstkommende møde i FKO HSU+. Arbejdet forventes potentielt at omfatte en tilgang til SU-strukturen inden for hele koncernområdet, men vil indledningsvis koncentrere sig om direkte implikationer ifm. reorganiseringen af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. FKO HSU+ imødeser USAM+ færdige oplæg til drøftelse i efteråret 2014, dog afhængig af implementeringsprocessen. 8

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHED MARTS 2015 FORORD Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinier for samarbejdsvirksomhed er et supplement

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Husk Samarbejdsudvalget. når arbejdspladser flytter

Husk Samarbejdsudvalget. når arbejdspladser flytter Husk Samarbejdsudvalget når arbejdspladser flytter Husk Samarbejdsudvalget, når arbejdspladser flytter Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2017 Publikationen kan hentes digitalt på Samarbejdssekretariatets

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG

FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG FORSVARSMINISTERIETS HOVEDSAMARBEJDSUDVALG REFERAT AF MØDE DEN 31. OKTOBER 2014 Deltagere: Lars J. Findsen Bjørn I. Bisserup Laila Reenberg Peter Bartram Niels Bundsgaard Hans H. Thiesen Thomas Ahrenkiel

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

NOTAT. Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud

NOTAT. Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud NOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Netværksledelse i Helsingør Kommunes dagtilbud Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for at tiltrække 800 nye familier til kommunen. Her spiller dagtilbud

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bestemmelser for samarbejdsudvalg i Tele Danmark

Bestemmelser for samarbejdsudvalg i Tele Danmark Bestemmelser for samarbejdsudvalg i Tele Danmark 1. Samarbejdets mål og midler Parterne er enige om, at medarbejdernes aktive engagement i udviklingen af selskabet er afgørende for Tele Danmarks konkurrencedygtighed

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Eft.: Se fordelingsliste. Emne: Hovedskrivelse for Kompetencefonden 2016

Til: Se fordelingsliste. Eft.: Se fordelingsliste. Emne: Hovedskrivelse for Kompetencefonden 2016 Til: Se fordelingsliste Eft.: Se fordelingsliste Emne: Hovedskrivelse for Kompetencefonden 2016 KOMPETENCEFONDEN Denne skrivelse beskriver hvorledes midler fra Kompetencefonden 2016 fordeles og udmøntes.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere